KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan prosedur dan tatacara

pengesahan dalam perkhidmatan (PDP) dan pemberian taraf berpencen (PTB) Anggota Perkhidmatan Pendidikan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia.

LATAR BELAKANG 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A)1/2012] telah dikuat kuasakan pemakaiannya mulai 1 Januari 2012. Peraturan ini Peraturan-Peraturan dan Pegawai Awam (Pelantikan, 2005

menggantikan Kenaikan

Pangkat

Penamatan

Perkhidmatan)

[P.U.(A)176/2005].
1

3.

Di samping itu, pelaksanaan Kursus Induksi yang menjadi satu

daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan telah dimansuhkan mulai 31 Disember 2012. Sebagai gantinya, melalui pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012, Kerajaan telah menetapkan pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1 Januari 2013 yang berkhidmat secara tetap disyaratkan untuk mengikuti Progam Transformasi Minda (PTM) sebagai salah satu syarat untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

TAKRIFAN KETUA JABATAN 4. Bagi maksud pemakaian Pekeliling ini, “Ketua Jabatan”

bermaksud Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagi pihaknya dan bertanggungjawab mengawal Buku Rekod

Perkhidmatan seperti yang berikut: i. Pegawai yang berkhidmat di Bahagian-Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia, Ketua Jabatan ialah Pengarah atau Setiausaha Bahagian yang berkenaan; ii. Pegawai berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Kampus-Kampusnya, Ketua Jabatan ialah Rektor IPGM atau Pengarah bagi IPG Kampus yang berkenaan; iii. Pegawai berkhidmat di Politeknik, Kolej Komuniti, Kolej

Matrikulasi, Ketua Jabatan ialah Pengarah di institusi yang berkenaan; iv. Pegawai berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri, Ketua Jabatan ialah Pengarah Pendidikan Negeri atau Pegawai yang diwakilkan kuasa oleh Pengarah Pendidikan Negeri;

2

Pegawai yang berkhidmat di semua jenis sekolah menengah dan Pengarah Kolej Vokasional.v. namun begitu Guru Besar adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perakuan urusan perkhidmatan bagi pegawai-pegawai yang berada di bawah seliaannya. ii. Pegawai yang berkhidmat di semua jenis sekolah rendah. Bagi maksud pekeliling ini. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi /Program Transformasi Minda (PTM). Ketua Jabatan ialah pengetua sekolah menengah dan Kolej Vokasional yang berkenaan. Ketua Jabatan ialah Pegawai Pendidikan Daerah. Menjalani percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) a. Menjalani percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) a. Seseorang pegawai tetap yang sedang berkhidmat dalam tempoh percubaan layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti yang berikut: i. 3 . Diperaku oleh Ketua Jabatan. Ketua Jabatan ialah Pegawai Pendidikan Daerah. SYARAT PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi /Program Transformasi Minda (PTM). dan c. walaupun Guru Besar sekolah rendah tidak ditakrifkan sebagai Ketua Jabatan. 5. Pegawai yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah. vi. b. b. dan vii.

Kursus Induksi atau lulus Peperiksaan Am Kerajaan di skim perkhidmatan terdahulu adalah dikecualikan dari menghadiri PTM. OPSYEN SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN Subseksyen (1) di bawah Seksyen 6A Akta Pencen 1980 (Akta 227) memberi peluang kepada pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau pencen sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Kementerian/Jabatan/Agensi dan hendaklah direkodkan di dalam Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai. PENGECUALIAN MENGHADIRI PTM / KURSUS INDUKSI 7. Pengecualian daripada menghadiri PTM boleh diberikan oleh Pengurus Sumber Manusia. 9. Ketua Jabatan seperti mana yang ditakrifkan mengikut perenggan 4(i) hingga (vii) hendaklah memberi penjelasan kepada pegawai mengenai faedah yang boleh diperolehi apabila memilih Skim KWSP atau pencen. Diperaku oleh Ketua Jabatan. dan d. Pegawai tetap yang sedang berkhidmat dan masih dalam tempoh percubaan tetapi telah lulus PTM. PEMILIHAN PEKERJA 8. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan seperti yang disyaratkan mengikut Skim Perkhidmatan. dalam kategori AKP di bawah Perkhidmatan Jawatan-jawatan Pendidikan ialah seperti di LAMPIRAN A.c. Guru Besar boleh memberi penjelasan sekiranya diwakilkan oleh PPD. Walau bagaimanapun. Perkara-perkara yang perlu ditegaskan oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: 4 .

(A)1/2012 yang telah dilengkapkan oleh pegawai ke Suruhanjaya bersamasama dengan perakuan pengesahan dalam perkhidmatan.U.(i) implikasi pilihan dengan membuat perbandingan faedah di antara Skim KWSP dan Pencen. Memperakukan PDP Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan borang-borang berikut : (a) Borang SPP/K/002 seperti di Lampiran I. dan 5 . P. P. Ketua Jabatan hendaklah mengambil salah satu tindakan seperti yang berikut: i.U. dan (b) Opsyen yang telah ditandatangani oleh pegawai dan telah diterima oleh Suruhanjaya adalah MUKTAMAD dan TIDAK BOLEH DIPINDA. TATACARA PERAKUAN PDP OLEH KETUA JABATAN DAN PENETAPAN TARIKH PDP 10. P.(A)1/2012 tanpa menyatakan sebarang pilihan atau membuat pilihan dengan bersyarat akan dianggap telah menolak opsyen Skim KWSP.(A)1/2012 atau mengembalikan Jadual Kelima Peraturan 37. (ii) menyatakan dengan jelas pilihan yang telah dibuat oleh pegawai dan mengemukakan Jadual Kelima Peraturan 37.U. Bagi pegawai dalam tempoh percubaan yang telah memenuhi semua syarat PDP dan telah berkhidmat tidak kurang dari tempoh percubaan minimum (satu tahun). (b) Borang Jadual Ketiga: (i) Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran II bagi pegawai yang sedang berkhidmat di semua jenis Sekolah Rendah.dan (iii) memberi peringatan kepada pegawai bahawa : (a) Pegawai yang gagal mengembalikan Jadual Kelima Peraturan 37.

Perakuan PDP bagi pegawai seperti di perenggan 10(i) hendaklah dikemukakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan untuk pengesahan. Tidak Memperakukan PDP dengan mengemukakan Borang Jadual Ketiga – Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran II dan menyatakan dengan jelas sebab-sebab pegawai tidak diperakukan. dengan syarat perakuan itu hendaklah dikemukakan tidak kurang dari tempoh percubaan minimum iaitu satu tahun.(A)1/2012. ATAU ii.U. (d) Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang telah dikemaskinikan. Suruhanjaya tidak terikat untuk mengesahkan perkhidmatan pegawai iaitu seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 29(7) P. 12. Perakuan Ketua Jabatan hendaklah menepati prestasi dan kebolehan sebenar pegawai merangkumi sahsiah. Akta Pencen 1980 seperti di Lampiran IV. 11. tingkah laku dan disiplin kehadiran sepanjang pegawai berkhidmat dalam tempoh percubaan. Sekiranya perakuan Ketua Jabatan didapati bercanggah dengan kelakuan sebenar pegawai. 6 . (c) Borang Jadual Kelima – Borang Opsyen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1).(ii) Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran III bagi pegawai yang sedang berkhidmat di agensi-agensi kecuali yang berkhidmat di Sekolah Rendah.

06.12. Contoh penetapan tarikh PDP bagi pegawai yang memenuhi syarat PDP selepas tempoh 1 hingga 3 tahun adalah seperti yang berikut: Perkara 1.2010 01. Hari Pertama Selepas Tarikh Pegawai Memenuhi Semua Syarat Yang Ditetapkan i. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01.06.01.2010 hingga 31.01.2011 – 01.2011 3.2011 7 . Lantikan tetap sebagai PPPS 2. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan antara 01. Lantikan tetap sebagai PPPS 2. Contoh penetapan tarikh PDP bagi pegawai yang memenuhi syarat dalam tempoh 1 tahun adalah seperti yang berikut: Perkara 1.2011) 5.2011 – 01. Lulus Kursus Induksi 4.13. Penetapan tarikh PDP yang diluluskan oleh Suruhanjaya adalah seperti yang berikut: A.2010 01.01.06.2010 01.01.01.2011 3. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 01.07.2010 01. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01.2011 ii. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan antara 01.06.02.01.05.2011 01.2011) 5. Lulus Kursus Induksi 4. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 02.2010 31.12.2010 hingga 31.01.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 14.11.2009 B.U. Lulus Kursus Induksi 4. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 17. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan dikehendaki memberi sebab mengapa tarikh perakuan PDP pegawai bukan pada tarikh pegawai layak sama ada disebabkan oleh tingkah laku dan prestasi) 6. 8 .2009 3.01.2008 16. Contoh penetapan tarikh PDP berdasarkan tarikh yang diperakukan oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: Perkara 1. Lantikan tetap sebagai AKP 2.12.08.iii.2008 01.01.2008 02.(A)1/2012. Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk: i.01. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan 5.12. Penetapan Tarikh Lain Oleh Suruhanjaya (a) Kaedah ini terpakai bagi pegawai yang sama ada dikenakan tindakan tatatertib ataupun mengambil cuti tanpa gaji atau tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau sebab-sebab yang munasabah (yang tidak dikenakan tindakan tatatertib) semasa dalam tempoh percubaan. memperakukan PDP pegawai dengan mengisi Borang Perakuan Dalam Perkhidmatan Jadual Ketiga P. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 02.2009 01.2008 hingga 01.

Borang Perakuan Dalam Perkhidmatan Jadual Ketiga P. Ketua Jabatan perlu memastikan pegawai yang diperakukan untuk PDP telah menjalankan tugasnya dengan jujur.a.U. Sekiranya proses ini melebihi tempoh percubaan asal iaitu 3 tahun. Bagi pegawai yang diluluskan cuti tanpa gaji. perakuan pelanjutan tempoh percubaan pegawai hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Suruhanjaya.(A)1/2012 ditandatangani dan Borang SPP/K/002 yang telah oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan ke Suruhanjaya dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai itu didapati layak untuk diberi pengesahan mengikut peruntukan di Peraturan 29(2) P.dan b. Bagi pegawai lantikan tetap yang telah berkhidmat melebihi tempoh setahun dalam tempoh percubaan dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan untuk PDP tetapi Ketua 9 . TANGGUNGJAWAB PEGAWAI 15. Bagi pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib kecuali hukuman buang kerja atau turun pangkat. tekun dan berkebolehan dan berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya.(A)1/2012. perakuan PDP hendaklah dibuat setelah selesai proses tindakan tatatertib tersebut. perakuan PDP hendaklah dibuat setelah genap tempoh satu tahun perkhidmatan yang boleh diambil kira (dengan menolak bilangan hari cuti tanpa gaji yang telah diluluskan). d.U. c.

17. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. maka pegawai boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk disahkan. maka Ketua Jabatan boleh disifatkan melakukan suatu pelanggaran tatatertib di bawah Peraturan 4(2)(g).U.Jabatan gagal mengemukakan perakuan mengikut tatacara di perenggan 10(ii). Suruhanjaya boleh memulakan siasatan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti berikut : “4(2) Seseorang pegawai tidak boleh(g) tidak bertanggungjawab. 16. Sekiranya hasil siasatan mendapati pegawai masih kekal dalam tempoh percubaan berpunca daripada kegagalan Ketua Jabatan untuk mengemukakan perakuan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Peraturan 29(3) P. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Bagi seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan. (i) dan (j).” PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 18. Ketua Jabatan 10 . genap tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira untuk selama 3 tahun dan tidak memilih skim KWSP. Maklumat Ketua Jabatan yang dikemukakan mengikut dokumen di perenggan 10(ii) boleh dijadikan asas untuk siasatan dimulakan. Berdasarkan kepada permohonan pegawai.(A)1/2012. Satu salinan permohonan tersebut hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan.

ii. pelantikan tersebut tidak menjejaskan taraf berpencen mengikut undang-undang pencen yang berkuat kuasa melainkan pegawai tersebut memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja semasa pelantikan yang terkini.(A)1/2012 dan Borang SPP/K/003 ke Suruhanjaya untuk pemberian taraf berpencen.bertanggungjawab mengemukakan perakuan dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Keenam Peraturan 38. 19.(A)1/2012.(A) 1/2012 seperti di Lampiran V. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 20. Perakuan bagi PTB hendaklah dikemukakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan untuk pemberian taraf berpencen.U.U. Salinan Kenyataan Perkhidmatan Yang Kemas Kini dengan catatan berikut : (a) Tarikh Pengesahan Pelantikan . Bagi pegawai yang telah diberi taraf berpencen dalam pelantikan yang terdahulu dalam skim perkhidmatan yang lain dan dengan syarat pelantikan tersebut adalah mengikut Peraturan 10. P.dan (c) Catatan Opsyen Pencen 11 . (b) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan . Perakuan hendaklah lengkap dengan disertakan borangborang berikut : Pemberian Taraf Berpencen i.U. P. Borang SPP/K/003 seperti di Lampiran VI. iii. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen – Jadual Keenam Peraturan 38 P.

06.2010 12 3. TAFSIRAN KELEWATAN 22. Tarikh PTB yang ditetapkan oleh Suruhanjaya adalah seperti yang berikut: (a) tarikh semasa iaitu satu hari bulan pada bulan berikutan selepas Suruhanjaya menerima perakuan lengkap daripada Ketua Jabatan. Bagi perakuan PDP yang dikemukakan melebihi tempoh tiga bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan. Lantikan tetap sebagai PPPS 2.12.2010 hingga 31.2010 01.2010 01.iv. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01. atau (b) sehari sebelum tarikh bersara bagi pegawai-pegawai yang bersara dalam keadaan biasa yang belum diberi taraf berpencen. PENETAPAN TARIKH PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 21. Pengesahan ADA atau TIADA mengambil cuti tanpa gaji dengan menyatakan tempoh cuti dan bilangan hari yang diambil.01. atau (c) sehari sebelum tarikh kematian bagi pegawai-pegawai telah genap berkhidmat 3 tahun dan meninggal dunia sebelum diberi taraf berpencen. Lulus Kursus Induksi . Perakuan PDP oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh pegawai memenuhi semua syarat yang ditetapkan. perakuan tersebut adalah ditafsirkan oleh Suruhanjaya sebagai lewat.01. Contoh perakuan PDP yang lewat oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: Perkara 1.

dan (vii) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini. Salinan Keputusan Lembaga Tatatertib. Salinan Surat Representasi Pegawai. Kenaikan 13 . Suruhanjaya telah menetapkan tarikh PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan adalah mengikut jenis hukuman yang telah dikenakan. Dokumen tambahan perlu dikemukakan bagi urusan PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan adalah seperti berikut : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Salinan Surat Pertuduhan Tatatertib. Keputusan Lembaga Rayuan Tatatertib (jika ada). Perakuan PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan hendaklah dikemukakan ke SPP untuk urusan PDP. PERINGATAN KEPADA KETUA JABATAN 24.01.2011 01. Surat Perakuan Khas Ketua Jabatan. Ketua Jabatan juga adalah diingatkan untuk memastikan borang yang digunakan bagi tujuan PDP dan PTB adalah seperti yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Salinan Surat Rayuan Pegawai (jika ada).2011 PEGAWAI YANG DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB DALAM TEMPOH PERCUBAAN 23. Perakuan ini adalah juga terpakai bagi pegawai yang memegang jawatan yang diwakilkan kuasa di bawah Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2009 mengenai Perwakilan Kuasa Urusan Pengambilan Ke Jawatan Yang Mensyaratkan Kelayakan Masuk Lebih Rendah Daripada Penilaian Menengah Rendah Atau Yang Setaraf Dengannya Dan Urusan Perkhidmatan Yang Berkaitan. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 02.4.04. Perakuan Ketua Jabatan 5.

Sebarang pindaan atau ubah suai ke atas borang yang yang digunakan bagi tujuan PDP dan PTP adalah TIDAK DIBENARKAN. Bagi kemudahan Anggota Perkhidmatan Pendidikan. 14 .spp. Bagi tujuan mewujudkan keseragaman urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan di peringkat Suruhanjaya dengan urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan yang diwakilkan kuasa di bawah Perkara 144(6) Perlembagaan Persekutuan. 25.gov. PELAKSANAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILANTIK DI BAWAH PERWAKILAN KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 26. Pekeliling ini dikuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan. PEMAKAIAN 27. semua borang-borang urusan perkhidmatan boleh didapati dan di muat turun dari Laman Web Suruhanjaya di alamat : www.Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.my. maka pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa seperti dalam Perwakilan Kuasa hendaklah mematuhi prosedur dan kaedah dalam pekeliling ini dalam melaksanakan urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen. TARIKH KUAT KUASA 28. Pekeliling ini terpakai untuk semua pegawai yang dilantik di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran termasuk pelantikan yang diwakilkan kuasa oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran di bawah Perkara 144(6) Perlembagaan Persekutuan.(A)1/2012].U.

Dengan berkuat kuasanya Pekeliling ini. Surat Pekeliling Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2006.PEMBATALAN 29. 15 . Sebarang kemusykilan dan pertanyaan berhubung dengan pekeliling ini hendaklah dirujuk ke Bahagian Perkhidmatan. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 4 Tahun 2008 dan Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010 adalah dibatalkan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. PERTANYAAN 30.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 16 .Edaran Kepada: Ketua Setiausaha I dan II Kementerian Pendidikan Malaysia Salinan Kepada : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Setiausaha.

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful