KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan prosedur dan tatacara

pengesahan dalam perkhidmatan (PDP) dan pemberian taraf berpencen (PTB) Anggota Perkhidmatan Pendidikan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia.

LATAR BELAKANG 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A)1/2012] telah dikuat kuasakan pemakaiannya mulai 1 Januari 2012. Peraturan ini Peraturan-Peraturan dan Pegawai Awam (Pelantikan, 2005

menggantikan Kenaikan

Pangkat

Penamatan

Perkhidmatan)

[P.U.(A)176/2005].
1

3.

Di samping itu, pelaksanaan Kursus Induksi yang menjadi satu

daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan telah dimansuhkan mulai 31 Disember 2012. Sebagai gantinya, melalui pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012, Kerajaan telah menetapkan pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1 Januari 2013 yang berkhidmat secara tetap disyaratkan untuk mengikuti Progam Transformasi Minda (PTM) sebagai salah satu syarat untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

TAKRIFAN KETUA JABATAN 4. Bagi maksud pemakaian Pekeliling ini, “Ketua Jabatan”

bermaksud Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagi pihaknya dan bertanggungjawab mengawal Buku Rekod

Perkhidmatan seperti yang berikut: i. Pegawai yang berkhidmat di Bahagian-Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia, Ketua Jabatan ialah Pengarah atau Setiausaha Bahagian yang berkenaan; ii. Pegawai berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Kampus-Kampusnya, Ketua Jabatan ialah Rektor IPGM atau Pengarah bagi IPG Kampus yang berkenaan; iii. Pegawai berkhidmat di Politeknik, Kolej Komuniti, Kolej

Matrikulasi, Ketua Jabatan ialah Pengarah di institusi yang berkenaan; iv. Pegawai berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri, Ketua Jabatan ialah Pengarah Pendidikan Negeri atau Pegawai yang diwakilkan kuasa oleh Pengarah Pendidikan Negeri;

2

walaupun Guru Besar sekolah rendah tidak ditakrifkan sebagai Ketua Jabatan. Menjalani percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Pegawai yang berkhidmat di semua jenis sekolah rendah. ii. 3 . Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) a. Pegawai yang berkhidmat di semua jenis sekolah menengah dan Pengarah Kolej Vokasional. Bagi maksud pekeliling ini. b. dan vii. Ketua Jabatan ialah Pegawai Pendidikan Daerah. Diperaku oleh Ketua Jabatan. SYARAT PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Seseorang pegawai tetap yang sedang berkhidmat dalam tempoh percubaan layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti yang berikut: i. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi /Program Transformasi Minda (PTM). Pegawai yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah. Ketua Jabatan ialah pengetua sekolah menengah dan Kolej Vokasional yang berkenaan. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi /Program Transformasi Minda (PTM). b. Ketua Jabatan ialah Pegawai Pendidikan Daerah.v. 5. vi. Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) a. Menjalani percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. dan c. namun begitu Guru Besar adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perakuan urusan perkhidmatan bagi pegawai-pegawai yang berada di bawah seliaannya.

dan d. Perkara-perkara yang perlu ditegaskan oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: 4 . PEMILIHAN PEKERJA 8. Kursus Induksi atau lulus Peperiksaan Am Kerajaan di skim perkhidmatan terdahulu adalah dikecualikan dari menghadiri PTM. Kementerian/Jabatan/Agensi dan hendaklah direkodkan di dalam Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai. 9. Pengecualian daripada menghadiri PTM boleh diberikan oleh Pengurus Sumber Manusia. Guru Besar boleh memberi penjelasan sekiranya diwakilkan oleh PPD. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan seperti yang disyaratkan mengikut Skim Perkhidmatan. Pegawai tetap yang sedang berkhidmat dan masih dalam tempoh percubaan tetapi telah lulus PTM. Walau bagaimanapun. OPSYEN SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN Subseksyen (1) di bawah Seksyen 6A Akta Pencen 1980 (Akta 227) memberi peluang kepada pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau pencen sebelum disahkan dalam perkhidmatan. PENGECUALIAN MENGHADIRI PTM / KURSUS INDUKSI 7.c. dalam kategori AKP di bawah Perkhidmatan Jawatan-jawatan Pendidikan ialah seperti di LAMPIRAN A. Ketua Jabatan seperti mana yang ditakrifkan mengikut perenggan 4(i) hingga (vii) hendaklah memberi penjelasan kepada pegawai mengenai faedah yang boleh diperolehi apabila memilih Skim KWSP atau pencen. Diperaku oleh Ketua Jabatan.

dan (b) Opsyen yang telah ditandatangani oleh pegawai dan telah diterima oleh Suruhanjaya adalah MUKTAMAD dan TIDAK BOLEH DIPINDA. (ii) menyatakan dengan jelas pilihan yang telah dibuat oleh pegawai dan mengemukakan Jadual Kelima Peraturan 37. P. dan 5 .(A)1/2012 yang telah dilengkapkan oleh pegawai ke Suruhanjaya bersamasama dengan perakuan pengesahan dalam perkhidmatan.(A)1/2012 atau mengembalikan Jadual Kelima Peraturan 37.dan (iii) memberi peringatan kepada pegawai bahawa : (a) Pegawai yang gagal mengembalikan Jadual Kelima Peraturan 37. P. P. Bagi pegawai dalam tempoh percubaan yang telah memenuhi semua syarat PDP dan telah berkhidmat tidak kurang dari tempoh percubaan minimum (satu tahun).U. Ketua Jabatan hendaklah mengambil salah satu tindakan seperti yang berikut: i.(A)1/2012 tanpa menyatakan sebarang pilihan atau membuat pilihan dengan bersyarat akan dianggap telah menolak opsyen Skim KWSP.U. (b) Borang Jadual Ketiga: (i) Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran II bagi pegawai yang sedang berkhidmat di semua jenis Sekolah Rendah.(i) implikasi pilihan dengan membuat perbandingan faedah di antara Skim KWSP dan Pencen. TATACARA PERAKUAN PDP OLEH KETUA JABATAN DAN PENETAPAN TARIKH PDP 10.U. Memperakukan PDP Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan borang-borang berikut : (a) Borang SPP/K/002 seperti di Lampiran I.

Tidak Memperakukan PDP dengan mengemukakan Borang Jadual Ketiga – Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran II dan menyatakan dengan jelas sebab-sebab pegawai tidak diperakukan.U. Perakuan PDP bagi pegawai seperti di perenggan 10(i) hendaklah dikemukakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan untuk pengesahan. tingkah laku dan disiplin kehadiran sepanjang pegawai berkhidmat dalam tempoh percubaan. ATAU ii. 12. Sekiranya perakuan Ketua Jabatan didapati bercanggah dengan kelakuan sebenar pegawai. dengan syarat perakuan itu hendaklah dikemukakan tidak kurang dari tempoh percubaan minimum iaitu satu tahun.(A)1/2012. 11. 6 . (d) Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang telah dikemaskinikan. Suruhanjaya tidak terikat untuk mengesahkan perkhidmatan pegawai iaitu seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 29(7) P. (c) Borang Jadual Kelima – Borang Opsyen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1). Akta Pencen 1980 seperti di Lampiran IV. Perakuan Ketua Jabatan hendaklah menepati prestasi dan kebolehan sebenar pegawai merangkumi sahsiah.(ii) Pengesahan Dalam Perkhidmatan seperti di Lampiran III bagi pegawai yang sedang berkhidmat di agensi-agensi kecuali yang berkhidmat di Sekolah Rendah.

06.01.2011 – 01.2010 hingga 31. Contoh penetapan tarikh PDP bagi pegawai yang memenuhi syarat PDP selepas tempoh 1 hingga 3 tahun adalah seperti yang berikut: Perkara 1.13.2010 01.01. Lantikan tetap sebagai PPPS 2.2011 7 .07.01.2011 3.2011 01. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan antara 01. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01.06.2010 31. Lulus Kursus Induksi 4. Lantikan tetap sebagai PPPS 2.2010 01.02. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 02. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01.2011) 5.01.12. Lulus Kursus Induksi 4. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 01. Penetapan tarikh PDP yang diluluskan oleh Suruhanjaya adalah seperti yang berikut: A. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan antara 01.06.2010 hingga 31.06.01.2011 3.2011) 5.12.2011 – 01. Contoh penetapan tarikh PDP bagi pegawai yang memenuhi syarat dalam tempoh 1 tahun adalah seperti yang berikut: Perkara 1. Hari Pertama Selepas Tarikh Pegawai Memenuhi Semua Syarat Yang Ditetapkan i.2010 01.2011 ii.01.01.05.2010 01.

U.11.2008 02.2008 16. Contoh penetapan tarikh PDP berdasarkan tarikh yang diperakukan oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: Perkara 1. Penetapan Tarikh Lain Oleh Suruhanjaya (a) Kaedah ini terpakai bagi pegawai yang sama ada dikenakan tindakan tatatertib ataupun mengambil cuti tanpa gaji atau tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau sebab-sebab yang munasabah (yang tidak dikenakan tindakan tatatertib) semasa dalam tempoh percubaan.12. Lulus Kursus Induksi 4. Perakuan Ketua Jabatan (Ketua Jabatan dikehendaki memberi sebab mengapa tarikh perakuan PDP pegawai bukan pada tarikh pegawai layak sama ada disebabkan oleh tingkah laku dan prestasi) 6. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan 5.2009 3. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 14.2008 01.(A)1/2012.2009 B.01. Lantikan tetap sebagai AKP 2. 8 .iii. memperakukan PDP pegawai dengan mengisi Borang Perakuan Dalam Perkhidmatan Jadual Ketiga P. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 17.2009 01.12. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 02.01.01.2008 hingga 01.08. Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk: i.

Sekiranya proses ini melebihi tempoh percubaan asal iaitu 3 tahun.(A)1/2012 ditandatangani dan Borang SPP/K/002 yang telah oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan ke Suruhanjaya dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai itu didapati layak untuk diberi pengesahan mengikut peruntukan di Peraturan 29(2) P.U. Bagi pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib kecuali hukuman buang kerja atau turun pangkat.a.(A)1/2012. tekun dan berkebolehan dan berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya. d. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI 15. Borang Perakuan Dalam Perkhidmatan Jadual Ketiga P. perakuan PDP hendaklah dibuat setelah genap tempoh satu tahun perkhidmatan yang boleh diambil kira (dengan menolak bilangan hari cuti tanpa gaji yang telah diluluskan). c. Bagi pegawai yang diluluskan cuti tanpa gaji. Bagi pegawai lantikan tetap yang telah berkhidmat melebihi tempoh setahun dalam tempoh percubaan dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan untuk PDP tetapi Ketua 9 . perakuan pelanjutan tempoh percubaan pegawai hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Suruhanjaya.dan b.U. perakuan PDP hendaklah dibuat setelah selesai proses tindakan tatatertib tersebut. Ketua Jabatan perlu memastikan pegawai yang diperakukan untuk PDP telah menjalankan tugasnya dengan jujur.

maka Ketua Jabatan boleh disifatkan melakukan suatu pelanggaran tatatertib di bawah Peraturan 4(2)(g).(A)1/2012. Maklumat Ketua Jabatan yang dikemukakan mengikut dokumen di perenggan 10(ii) boleh dijadikan asas untuk siasatan dimulakan.” PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 18.Jabatan gagal mengemukakan perakuan mengikut tatacara di perenggan 10(ii). Bagi seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (i) dan (j). Satu salinan permohonan tersebut hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan. 16. Suruhanjaya boleh memulakan siasatan. maka pegawai boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk disahkan. Ketua Jabatan 10 . genap tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira untuk selama 3 tahun dan tidak memilih skim KWSP. Berdasarkan kepada permohonan pegawai. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 17.U. Sekiranya hasil siasatan mendapati pegawai masih kekal dalam tempoh percubaan berpunca daripada kegagalan Ketua Jabatan untuk mengemukakan perakuan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Peraturan 29(3) P. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti berikut : “4(2) Seseorang pegawai tidak boleh(g) tidak bertanggungjawab.

(A) 1/2012 seperti di Lampiran V. P.(A)1/2012. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen – Jadual Keenam Peraturan 38 P.U. 19.U.(A)1/2012 dan Borang SPP/K/003 ke Suruhanjaya untuk pemberian taraf berpencen. pelantikan tersebut tidak menjejaskan taraf berpencen mengikut undang-undang pencen yang berkuat kuasa melainkan pegawai tersebut memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja semasa pelantikan yang terkini. Perakuan bagi PTB hendaklah dikemukakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan untuk pemberian taraf berpencen. Bagi pegawai yang telah diberi taraf berpencen dalam pelantikan yang terdahulu dalam skim perkhidmatan yang lain dan dengan syarat pelantikan tersebut adalah mengikut Peraturan 10.bertanggungjawab mengemukakan perakuan dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Keenam Peraturan 38. Borang SPP/K/003 seperti di Lampiran VI. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 20. P. ii. Perakuan hendaklah lengkap dengan disertakan borangborang berikut : Pemberian Taraf Berpencen i.U. (b) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan .dan (c) Catatan Opsyen Pencen 11 . iii. Salinan Kenyataan Perkhidmatan Yang Kemas Kini dengan catatan berikut : (a) Tarikh Pengesahan Pelantikan .

2010 12 3.2010 hingga 31.06.2010 01. Lulus Kursus Induksi . Perakuan PDP oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh pegawai memenuhi semua syarat yang ditetapkan.12. Tempoh percubaan (tempoh minimum) Tarikh 01. Tarikh PTB yang ditetapkan oleh Suruhanjaya adalah seperti yang berikut: (a) tarikh semasa iaitu satu hari bulan pada bulan berikutan selepas Suruhanjaya menerima perakuan lengkap daripada Ketua Jabatan. TAFSIRAN KELEWATAN 22.01. Contoh perakuan PDP yang lewat oleh Ketua Jabatan adalah seperti yang berikut: Perkara 1. atau (b) sehari sebelum tarikh bersara bagi pegawai-pegawai yang bersara dalam keadaan biasa yang belum diberi taraf berpencen. PENETAPAN TARIKH PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 21. Pengesahan ADA atau TIADA mengambil cuti tanpa gaji dengan menyatakan tempoh cuti dan bilangan hari yang diambil. Lantikan tetap sebagai PPPS 2. perakuan tersebut adalah ditafsirkan oleh Suruhanjaya sebagai lewat.2010 01.01.iv. Bagi perakuan PDP yang dikemukakan melebihi tempoh tiga bulan dari tarikh pegawai layak diperakukan. atau (c) sehari sebelum tarikh kematian bagi pegawai-pegawai telah genap berkhidmat 3 tahun dan meninggal dunia sebelum diberi taraf berpencen.

Salinan Keputusan Lembaga Tatatertib.01. Perakuan Ketua Jabatan 5. Pengesahan Dalam Perkhidmatan 02. Salinan Surat Rayuan Pegawai (jika ada). Suruhanjaya telah menetapkan tarikh PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan adalah mengikut jenis hukuman yang telah dikenakan. Keputusan Lembaga Rayuan Tatatertib (jika ada).2011 01. dan (vii) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini.04. Surat Perakuan Khas Ketua Jabatan. Perakuan PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan hendaklah dikemukakan ke SPP untuk urusan PDP. Salinan Surat Representasi Pegawai.2011 PEGAWAI YANG DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB DALAM TEMPOH PERCUBAAN 23. Kenaikan 13 . Dokumen tambahan perlu dikemukakan bagi urusan PDP pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dalam tempoh percubaan adalah seperti berikut : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Salinan Surat Pertuduhan Tatatertib.4. Ketua Jabatan juga adalah diingatkan untuk memastikan borang yang digunakan bagi tujuan PDP dan PTB adalah seperti yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Perakuan ini adalah juga terpakai bagi pegawai yang memegang jawatan yang diwakilkan kuasa di bawah Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2009 mengenai Perwakilan Kuasa Urusan Pengambilan Ke Jawatan Yang Mensyaratkan Kelayakan Masuk Lebih Rendah Daripada Penilaian Menengah Rendah Atau Yang Setaraf Dengannya Dan Urusan Perkhidmatan Yang Berkaitan. PERINGATAN KEPADA KETUA JABATAN 24.

Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P. 14 . semua borang-borang urusan perkhidmatan boleh didapati dan di muat turun dari Laman Web Suruhanjaya di alamat : www. PEMAKAIAN 27. maka pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa seperti dalam Perwakilan Kuasa hendaklah mematuhi prosedur dan kaedah dalam pekeliling ini dalam melaksanakan urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen.my. PELAKSANAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILANTIK DI BAWAH PERWAKILAN KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 26.gov. Bagi tujuan mewujudkan keseragaman urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan di peringkat Suruhanjaya dengan urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan yang diwakilkan kuasa di bawah Perkara 144(6) Perlembagaan Persekutuan.spp. Sebarang pindaan atau ubah suai ke atas borang yang yang digunakan bagi tujuan PDP dan PTP adalah TIDAK DIBENARKAN. Pekeliling ini terpakai untuk semua pegawai yang dilantik di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran termasuk pelantikan yang diwakilkan kuasa oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran di bawah Perkara 144(6) Perlembagaan Persekutuan. 25. Bagi kemudahan Anggota Perkhidmatan Pendidikan.(A)1/2012].U. Pekeliling ini dikuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan. TARIKH KUAT KUASA 28.

PEMBATALAN 29. 15 . Sebarang kemusykilan dan pertanyaan berhubung dengan pekeliling ini hendaklah dirujuk ke Bahagian Perkhidmatan. Dengan berkuat kuasanya Pekeliling ini. PERTANYAAN 30. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2006. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 4 Tahun 2008 dan Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010 adalah dibatalkan.

Edaran Kepada: Ketua Setiausaha I dan II Kementerian Pendidikan Malaysia Salinan Kepada : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Setiausaha. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times