ASAS-ASAS POKOK PENDIDIKAN Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir

, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusu s di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Diantara asas tersebut adalah Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam belajar. 1. Asas Tut Wuri Handayani Sebagai asas pertama, tut wuri handayani merupakan inti dari sitem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dwantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu:  Ing Ngarso Sung Tulodo ( jika di depan memberi contoh)  Ing Madyo Mangun Karso (jika ditengah-tengah memberi dukungan dan semangat)  Tut Wuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan) 2. Asas Belajar Sepanjang Hayat Asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). Kurikulum yang dapat meracang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horisontal.  Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan.  Dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu katerkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 3. Asas Kemandirian dalam Belajar Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu suiap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalamperan utama sebagai fasilitator dan motifator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sitem CBSA (Cara Belajar Siwa Aktif).

ASAS POKOK PENDIDIKAN Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir. (Rangga. Secara historis Tutwuri Handayani lahir sebagai semboyan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan Taman Siswa. baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia. 2008) 2. Asas Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani merupakan inti dari sitem Among perguruan.ASAS POKOK PENDIDIKAN DAN PENERAPANNYA A. Tutwuri: Mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih b. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. (2) meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Akibatnya. Di sini Islam telah lama mengenal konsep ini jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya. memupuk. 2011) Berdasarkan asas Tutwuri Handayani ini. membimbing. Dalam latar pendidikan seumur hidup. Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An Introduction To Lifelong Education. yaitu (1) memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efesien dan efektif. maka terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Handayani: Mempengaruhi dalam arti merangsang. 2008) Berdasarkan Bahan Ajar Pengantar Pendidikan UNP (2008). menggairahkan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Asas Belajar Sepanjang Hayat Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur. akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat. kegiatan belajar tidak berpusat kepada guru. Ketiga asas tersebut ialah asas Tutwuri Handayani. terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. (Arga. dan kemandirian dalam belajar. Dapat dikatakan bahwa asas Tutwuri Handayani merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. beliau bersabda yang artinya: ”Tuntutlah ilmu dari buaian sampai meninggal dunia”. 1. (Hartoto. apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat. (Tim. 2011) Dewasa ini. Ada sebuah hadis Nabi Saw yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. proses belajar mengajar di sekolah seharusnya mengemban sekurang-kurangnya dua misi. setidaknya ada tiga asas pokok yang harus dipertimbangkan dan dipedomani dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebab apa yang telah dipelajarinya sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan . belajar sepanjang hayat. akan tetapi berpusat kepada peserta didik sendiri. pada tahun 1970 karya Paul Lengard. yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Makna Tutwuri Handayani adalah: a.

.yang dihadapinya. sikap patriotisme dan idealisme.serta. Asas Kemandirian Dalam Belajar Di dalam asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas Kemandirian dalam belajar.mental. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur.ketahanan. Keadaan Yang Ditemui Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat. keterampilan. namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. kesadaran berbangsa dan bernegara. PENERAPAN ASAS-ASAS PENDIDIKAN 1. kesegaran jasmani dan daya kreasi. Adapun dalam asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. mungkin dapat dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. 2011) B. (Tim. . kepribadian dan budi luhur. e. g. perpustakaan. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang: a. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda: kepemimpinan dan ketrampilan. h.. Dalam kegiatan belajar mengajar. peningkatan ilmu pngetahuan dan teknologi. sarana pelatihan dan ketrampilan. media pengajaran. c. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. b. d. bengkel kerja. sarana pendidikan jasmani. Implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seseorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat. oleh karena itu tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru atau pun orang lain. jenis. sejahtera dan bahagia. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat. Pengadaan buku ajar yang diperuntukan bagi berbagai program pendidikan masyarakat f. 2008) 3. dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional.. (Rangga. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat: ruang belajar.

Dalam kaitan penerapan asas Tut Wuri Handayani. d. jalur. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri. (Qym. letak geografi Indonesia yang luas. dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Pendidikan bertujuan membangun sumber daya manusia yang mutunya sejajar dengan mutu sumber daya manusia negara lain. b. pemerintah melakukan berbagai upaya (1) usaha menemukan cara baru dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. b. 2009) 2. Sesuai dengan uraian diatas secara singkat dapat dikemukakan: dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan. Karena peningkatan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sesuai dengan uraian diatas secara singkat dapat dikemukakan: dalam menghadapi masalah peningkatan sumber daya manusia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah telah dan sedang mengupayakan peningkatan: mutu guru dan tenaga kependidikan. (2) usaha pemanfaatan hasil penelitian pendidikan bagi peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. dan pembangunan manusia Indonesia yang multidimensional. c. yang beragam dari potensi dibawah normal sampai jauh diatas normal. mutu kurikulum dan isi kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan nilai-nilai budaya bangsa. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. yakni a. Masalah Peningkatan Mutu Pendidikan Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak harus dipertimbangkan dengan kebijaksanaan pemerataan pendidikan. dan (3) . Masalah Peningkatan Relevansi Pendidikan Kebijaksanaan peningkatan relevansi pendidikan mengacu pada keterkaitannya dengan: ke-bhineka tunggal ika-an masyarakat. dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Permasalahan yang Dihadapi a. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan ketrampilan yang diminatinya di semua jenis. e. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. mutu sarana dan prasarana pendidikan.

pertemuan. (3) Pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. 2009) 3. (Qym. Pengembangan Penerapan Asas-asas Pendidikan Pemerintah mengusahakan berbagai cara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara terpadu. agar arus komunikasi informasi pembaharuan pendidikan berjalan lancar. daerah–daerah. antara lain: (1) Pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur. (4) Pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya bangsa. dan sebagainya) yang menunjang kegiatan pembelajaran. Pemerintah telah dan sedang mengusahakan peningkatan relevansi penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien (1) meningkatkan kemudahan dalam komunikasi informasi antara pusat–daerah. 2009) . konseling. dan (3) peningkatan kegiatan penelitian untuk memberi masukan dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan.usaha pengadaan ruang belajar. (2) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. jenis. (2) desiminasi–inovasi pendidikan: kelembagaan’ sumber daya manusia. sarana dan prasarana. ruang khusus (bengkel kerja. (Qym. dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful