SULIT

1225/1 PendidikanMoral Mei 2013 2 jam 30 minit NAMA:.......................................................................... TINGKATAN:..........................

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN EMPAT Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi lapan soalan struktur dan tiga soalan esei. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan di Bahagian B. Jawapan hendaklah dijawab di dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh ............................. (Jazi Imran Jaafar)

Disemak oleh ..................................

Disahkan oleh ...............................

Bahagian

A

B Jumlah

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Markah

SULIT

SULIT 1225/1 KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 11 HALAMAN BERCETAK 1225/1 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 2 [Lihat sebelah] SULIT .