SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA SERAU, JULAU PELAN STRATEGIK PROGRAM PEMULIHAN (MURID LINUS TEGAR) YANG TIDAK MEMPUNYAI

CIRI-CIRI PENDIDIKAN KHAS BIL 1. Murid ISI/FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN 1.1 Mempastikan semua murid melepasi wajaran PELAN TINDAKAN 1.1.1 Menghantar murid untuk pemeriksaan klinik INDIKATOR Pihak sekolah mengeluarkan surat perakuan INDIKATOR PENCAPAIAN Ibu bapa menghantar laporan kesihatan murid daripada klinik kepad apihak sekolah TARIKH PENCAPAIAN

1.1.2 Kelas Bimbingan Linus

Guru LINUS menjalankan bimbingan pada waktu petang

kelas 2 kali seminggu Matemtik dan Bahasa Malaysia ABM yang dilekatkan pada sudut LINUS dikemas kini dari semasa ke semasa. Sekurang-kurangnya 1 Buku 1 Murid

1.1.3. Sudut LINUS

1.14 Perbanyakkan bahan bacaan

1.1.5 Buku Log Murid

1.2 Murid yang tercicir iaitu murid yang tidak bersekolah walaupun melangkaui murid persekolahan

1.2.1 Perjumpaan khas bersama ibu bapa/penjag atau ketua masyarakat setempat

Guru LINUS menyediakan sudut khas utk LINUS di dalam kelas dengan meletakkan bahan bantu mengajar dan bahan yang berkaitan dnegan pelaksanaan LINUS. Pihak pentadbir, guru panatia, guru matapelajaran dan guru pemulihan perlu merancang dan membina bahan bacaan yang sesuai dengan murid LINUS/Tegar Guru LINUS perlu menyediakan buku log untuk setiap murid bagai mengetahui tahap perkembangan dan pencapaian murid Perjumpaan berkala mesti diadakan bersama ibu bapa murid. Pihak sekolah mengadakan perjumpaan/program muafakat bersama ibu bagi menjelaskan masalah anak-anak mereka dan pelaksanaan program LINUS dengan terperinci.

Disemak oleh Guru Besar/pihak pentadbir sekruang-kurnagnya sebulan sekali Sekurang-kurang 2 kali setahun termasuk dalam Mesyuarat PIBG

3. 1.4.2. Contoh: Program Bacalah Sayang dan Bijak Nombor Fail ini mengandungi profil murid merangkumi latar belakang murid. boleh Setiap murid ada satu modul. Mengadakan program khas untuk murid LINUS Bahan bantu mestilah sesuai dengan persekitaran dan budaya murid. Guru LINUS dan Guru Pemulihan bersama-sama menyediakan bahan interaktif yang sesuai dengan murid.2.5 Kelas Tambahan khas (pengajaran secara individu) Guru Pemulihan hendaklah merangka dan menyediakan jadual kelas tambahan khas untuk murid berdasarkan tahap perkembangan murid.3.4. Guru LINUS boleh mengatur program khas bersama panatia dengan Guru Pemulihan.3 Penggunaan Bahasa Ibunda sebagai bahasa sokongan 1. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam menyediakan bahan mengajar. Borang khas seperti Borang Latar Belakang Murid. 1 aktiviti dalam setahun 1.3 Murid Pribumi 1.1. Kelas tambahan 2 kali seminggu 1.2.3.4 Profil Murid 1.3 Penggunaan Drilling Technic dalam pengajaran Guru LINUS perlu menggunakan teknik ini dalam pengajaran bagi mengukuhkan daya ingatan dan pemahaman murid. tahap kesihatan dan latar belakang keluarga Sekurang-kurangnya 2 dihasilkan dalam seminggu ABM Murid didedahkan dengan penggunaan ICT sekurangkurangnya 2 kali seminggu.3.4 Menyediakan Buku Kerja dan buku bacaan tambahan Modul Murid telah disediakan dan guru boleh menggunakan bahan tersebut. Setiap kali waktu pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. . Buku bacaan tambahan disediakan untuk murid. Setiap guru perlu menguasi bahasa ibunda murid.2 Penggunaan Bahan Interaktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran supaya murid seronok mengikuti pembelajaran.1 Pelbagaikan Bahan Bantu Mengajar (BBM) mengikut persekitaran murid 1. 1. 1 Buku 1 Murid 1. Bahasa ibunda murid boleh diselang selikan untuk menterjemahkan kosa kata atau perkataan yang mereka tidak fahami.1 Wujudkan 1 Fail 1 Murid LINUS/Tegar Profil ini mestilah lengkap. Guru ABM. Borang Maklumat dan Kesihatan serta sijil beranak perlu dikepilkan bersama.

1 Latihan Kepakaran (Pedagogi) Guru kelas/guru matapelajaran boleh mencalonkan murid yang bermasalah dalam pembelajaran dan mengadakan program khas seperti kaunseling dan motivasi. Sikap dan Personaliti Guru 2.2. Sekurnag-kurnagnya dalam satu penggal.2 Peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah dalam menjalankan sesi kaunseling dan motivasi 1. Modul 3.5.1 Setiap murid diberikan Ujian Personaliti 2.4.1 Bilik Pemulihan mestilah dilengkapi dengan peralatan Pemulihan Khas. BBM yang sesuai dan perlu diberikan perhatian khusus. Bilik Pemulihan telah dinaik taraf dalam RMK9 dengan pembekalan peralatan seperti komputer riba.2. Pelaporan perlu dibincangkan bersama pihak pentadbir. televisyen.1 Modul Linus 3. 3. Surat Lantikan Khas perlu bagi membuktikan pertauliahan guru. Sesi kauseling boleh diadakan secara individu dan berkelompok sekurang-kurnagnya sebulan sekali. Guru Pemulihan dan Guru LINUS menghadiri kursus untuk mendapatkan input daripada pakarpakar pendidikan khas atau FasiLinus.4.5 Best Practises Semua guru perlu menghadiri latihan dalam perkhidmatan Guru perlu rajin mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang perkongsian amalan terbaik LINUS/Pemulihan Khas Setiap kemahiran yang dipelajari terdapat dalam Modul Linus. penyimpanan bahan pentaksiran. 4.1 Modul LINUS hendaklah digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan Program LINUS. 3. Guru Pemulihan perlu peka terhadap perubahan dan silibus dalam Modul Linus dan Modul Pemlihan.3 Pengurusan Fail 2. Bilik Pemulihan 4.2 Pertauliahan 2. 1 Ujian Personaliti 1 Murid Sekurang-kurangnya Kursus 1 Guru 1 Guru yang bertanggungjawab perlu diberikan pendedahan mengenai program pemulihan atau linus terlebih dahulu sekurnagkurangnya sekali setahun. 1. Guru pemulihan boleh menggunakan kedua-kedua modul serentak sebagai pelengkap kepada bahan pengajaran dan pembelajaran. 3. Pendedahan mengenai pengurusan fail berkaitan dengan fail.3 Penggunaan BBM dalam P&P 2.3. Guru Pemulihan dan Guru Linus akan diberikan kursus LINUS dan pendekatan dalam teknik P&P.1 Guru perlu membangunkan personaliti dan kendiri yang positif 2.1. Guru 2. surat menyurat dan lain-lain.2 Guru diberikan latihan dan kursus dalam mengajar murid LINUS tegar /Pemulihan. Senarai inventori kelas Pemulihan perlu dikemas kini dan diletakkan di dalam fail khas.4. Modul LINUS dan Modul Murid dibekalkan oleh BPG. Pihak PPD perlu mengadakan bengkel khas kepada guru LINUS/Guru Pemulihan Surat latihan diberikan oleh Pihak JPN dan KPM.5 Ujian Personaliti 1.1.1 Guru Pemulihan/Guru LINUS merupakan guru yang bertauliah 2.2 Pemurnian Modul Sedia Ada 4.1 Mengenal pasti guru-guru yang terbaik dalam Program Pemulihan Khas/Linus 2. Guru Bimbingan dan kaunseling mentadbir ujian tersebut kepada setiap murid bagi mengenalpasti personaliti mereka.1 Pendedahan Kemahiran P&P dan teknik kawalan kelas 2.1 Bilik kelas kondusif dan menarik serta ada kemudahan dan peralatan P&P .1.1. pencetak dan perabot.1. Pembinaan ABM 2.1. Bengkel Khas Pembinaan BBM perlu diadakan bersama FasiLinus dan Guru Cemerlang Latihan dalam perkhidmatan boleh dimasukan juga elemen motivasi dalam meningkatkan pembangunan kendiri guru Guru boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat mengenai guru pemulihan khas dan bahan yang mereka kongsi di dalam internet sama ada dalam bentuk interaktif atau lembaran kerja yang sesuai dengan murid LINUS.1 Membina BBM dengan bimbingan daripada Jurulatih Utama FasiLinus 2.1 membuat penambahbaikan ke atas modul pemulihan khas sedia ada untuk diselaraskan dengan Modul Linus. 1 bengkel 2. Belajar Secara Didik Hibur 3. Pembinaan Bahan Interaktif 2.5.

Pencerapan dijalankan memastikan program berjaland negan lancar.1 Guru Besar dan pihak pentadbir telah menghadiri kursus berkaitan dengan LINUS Pihak pentadbir menjalankan pencerapan ke atas guru LINUS Kursus dan taklimat LINUS telah dilaksanakan di peringkat PPD dan Bahagian. bagi LINUS Sekurang-kurangnya 2 kali bagi setiap pentadbir Sekruang-kruangnya 2 kali setahun .5. Pentadbir Sekolah/ Guru Besar 5.1 Guru Besar memahami Program LINUS 5.1.2 Pencerapan 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful