KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL QURAN TAHUN 1 DENGAN KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH MENGGUNAKAN ICT

abstrak. senarai semak permerhatian.5 langkau (spacing) dan font New Times Roman saiz = 12 poin ‘comb’ binding dengan kulit nipis (soft cover) berwarna biru tua. skala sikap. rujukan dan lampiran) • 1.` BIL PERKARA • Lebih kurang 21 – 24 halaman (tidak termasuk muka surat tajuk. • i ii Bab 1 Muka surat Tajuk (Title Page) Abstrak (Abstract) PENGENALAN (INTRODUCTION) [kira-kira 6-7 halaman] • • • Penyataan Masalah Kajian (Statement of Research Problem) Soalan Penyelidikan atau Kajian (Research Question) Objektif Penyelidikan atau Kajian (Objectives of the Research) • Kepentingan Penyelidikan atau Kajian (Significance of the Research) • Bab 2 Bab 3 Batasan Penyelidikan atau Kajian (Limitation of the Study) TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW) [kira-kira 8-9 halaman] METODOLOGI PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY) [kira-kira 7-8 halaman] • • Rekabentuk Penyelidikan atau Kajian (Research Design) Sampel (Sample) • Instrumen (Instuments) Contoh: soal selidik. senarai semak temu bual (perlu dilampirkan) • Prosedur Pengumpulan Data (Data Collection Procedure) . ujian pencapaian.

tetapi tahap penguasaan bacaan mereka masih lagi rendah. Adalah .• Analisis Data (Data Analysis) Rujukan (References) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan kaedah talaqqi musyafahah dengan menggunakan ICT terhadap penguasaan bacaan Al Quran kepada murid-murid tahun satu di Sekolah Kebangsaan Taman Ria. Hasil dari tinjauan itu seramai 40 orang murid akan dipilih sebagai responden. Kemudian satu perancangan tindakan yang sesuai dengan kemahiran tersebut akan dilaksanakan bagi membantu responden terbabit. Kajian ini dijalankan kerana terdapat murid yang lambat menguasai bacaan Al Quran walau pun sebelum memasuki alam persekolahan di tahun satu mereka telah didedahkan dengan pelbagai kaedah bacaan Al Quran seperti kaedah Baghdadi. kaedah Qiraati dan bermacam lagi. Tinjauan awal akan dibuat kepada murid-murid Tahun satu yang berpencapaian rendah di dalam peperiksaan pertengahan penggal. Padang Serai. Tindakan yang telah dirancang mestilah bersesuaian dengan kebolehan murid yang telah dipilih. Tindakan tersebut akan dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama melalui pemerhatian. kaedah Hattawiyah. peringkat kedua ujian pra dan peringkat yang ketiga ujian pos. Oleh itu kajian ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan mereka dalam bacaan Al Quran. Fokus utama kajian ini ialah melalui kaedah Talaqqi musyafahah dengan menggunakan ICT .

Aspek kedua membaca dan menghafaz ayat-ayat lazim dan aspek ketiga ialah pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al Quran. membaca. penekanan kepada bidang Tilawah al-Quran dalam kurikulum Pendidikan Islam semakin ketara berikutan daripada keprihatinan tentang penguasaan Al Quran oleh mantan Perdana Menteri Malaysia semasa lawatan beliau ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003 yang membawa kepada tercetusnya program j-QAF.diharapkan agar kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu dan memberi panduan kepada para pendidik khasnya. menulis dan membaca. Semasa di tahun satu dalam bidang tilawah Al Quran murid didedahkan dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran mengenal. semua pelajar Islam diharapkan dapat khatam Al Quran semasa berada pada peringkat sekolah rendah lagi. yang meliputi .1 PENGENALAN MASALAH KAJIAN Pembelajaran Tilawah Al Quran di sekolah rendah merupakan sebahagian daripada kandungan matapelajaran pendidikan Islam yang berasaskan Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah yang mengandungi 3 bahagian. menulis huruf dan perkataan. Antara objektif program j-Qaf ialah. BAB 1 1. Sebelum ini bidang Tilawah al-Quran hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkan kepada masyarakat (Halim Na’am 2005). Bahagian pertama ialah Tilawah Al Quran yang memfokuskan aspek mengenal. Kini. menyebut. menyebut .

Terdapat sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat terhadap pembelajaran Al Quran di rumah. tetapi tahap penguasaan Al Quran mereka masih belum mantap. manakala 40% lagi tinggal di kawasan kampung yang berdekatan dengan sekolah. kajian ini dijalankan bagi mengetahui dan mengesan bagaimana cara yang terbaik untuk meningkatkan kemahiran murid-murid tahun 1 Teratai dalam penguasaan pembacaan Tilawah Al Quran dengan fasih dan mengikut hukum tajwid. Ingatan mereka tidak terlalu lama. Anak-anak mereka tidak pernah di ajar membaca Al Quran.A.2 MASALAH KAJIAN Murid. Pekerjaan ibu bapa juga berbeza antara satu sama lain. Padang Serai datang dari latar belakang keluarga yang berbeza. setelah di beri pendedahan selama 6 bulan masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari Oleh sebab itu. hafazan dan kefahaman surah. Faktor-faktor ini memainkan peranan yang sangat penting terhadap pencapaian mereka di sekolah. 60% pelajar tinggal di kawasan taman perumahan kos rendah di sekitar sekolah. bacaan surah. tambahan pula waktu yang diperuntukkan terlalu sedikit iaitu 2 jam seminggu.Sabda Rasulullah S.W “ Tidak ada suatu keuntungan bagi seseorang yang telah menjadikan . huruf hijaiyah bersambung yang pelbagai baris dan tanwin. mereka hanya mengharapkan anak-anak belajar di sekolah.Huruf Hijaiyah tunggal dari ‫ي‬-‫ ا‬. 5 dan 6 tahun lagi. mengenal huruf hijaiyah tunggal pelbagai baris. Sewajarnya ibu bapa perlu mengambil berat dalam masalah ini. membaca kalimah dan potongan ayat pelbagai baris. Walaubagaimana pun. sama ada diajar sendiri atau pun dihantar mengikuti kelas Al Quran.murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Taman Ria. 1. Terdapat juga murid yang telah didedahkan dengan pembelajaran Al Quran semenjak berumur 4. Masalah utama murid tahun 1 Teratai di Sekolah Kebangsaan Taman Ria ialah tidak dapat membaca kalimah yang mempunyai pelbagai baris dengan betul dan fasih.

Bonwell dan Eison (1991). jadi sukarlah guru untuk memberi tumpuan. yang tenang serta berusaha lebih dari sepatutnya. 2005:557).anaknya pandai membaca Al Quran. Kim Sosin. ia bercorak jangka pendek dan merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih. Keadaan mudah lupa ketika proses mengulangkaji juga menjadi salah satu masalah kepada pengajaran dan pembelajaran Tilawah Al Quran. Talaqqi pada istilah bermaksud pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka.3 DEFINISI ATAU ISTILAH Perkataan “ kaedah” bermaksud cara atau sistem dalam melakukan sesuatu perbuatan ( Kamus Dewan. Talaqqi pada bahasa bermaksud pertemuan secara berhadapan atau bersemuka. Guru pula perlu kreatif dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik minat murid seperti peralatan ICT. kecuali baginya pada hari kiamat akan diberkan satu mahkota dari syurga”. Siegfried. 1. Hal ini disokong oleh Azmi Ismail (2004). Bilangan murid di dalam kelas 1 teratai seramai 48 orang . Kaedah pengajaran yang berpusatkan guru akan menyebabkan pelajar kurang berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka juga mudah jemu ketika proses pembelajaran berlaku. Walstad dan Watts (2000) menyatakan bahawa pembelajaran aktif perlu dilaksanakan untuk membantu pelajar untuk berfikir. kaedah juga bermaksud satu siri tindakan guru yang sistematik. Tanpa kaedah yang terancang dan bersesuaian. sesuatu yang diusahakan itu tidak mungkin sempurna hasilnya. Masalah ini boleh diatasi dengan menyediakan pemikiran. Ingatan boleh diperkuatkan dengan minat dan menumpukan kepada maklumat yang disampaikan oleh guru. Mak Soon Sang (2002:51-52) pula mendefinisakan kaedah sebagai cara atau peraturan untuk membuat sesuatu. . Siegfried (1991) dalam Salemi.

projektor paparan cecair kristal (LCD) dan skrin papan putih supaya persembahan multimedia tersebut dapat dipaparkan kepada keseluruhan pelajar bermasalah dalam sesebuah kelas. melihat pergerakan bibir dan menyebutnya. jadi setelah guru menerangkan pokok pengajaran dan murid sudah jelas mengulangi beberapa kali. beramal soleh. Dalam mempelajari bacaan Al-Quran murid mesti berhadapan secara langsung dengan gurunya. maka murid disuruh membaca sendiri bahan berikutnya. beriman.Musyafahah pada bahasa ialah sebutan daripada mulut ke mulut yang diambil dari pergerakan dua bibir. berketrampilan. bukan gurunya.5 OJEKTIF KAJIAN 1.6 KEPENTINGAN KAJIAN Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu. Terdapat dua cara pengambilan bacaan Al Quran: Pengajaran berasaskan ICT ialah satu kaedah atau media penyampaian guru kepada para pelajar bermasalah dengan menggunakan pakej perisian multimedia dengan sokongan perkakasan ICT seperti komputer riba. beradab dan berakhlak mulia berdasarkan Al Quran dan As Sunnah sebagai hamba dan Khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang kepada tamaddun bangsa dan negara. Oleh itu model Tasmik yang menekankan kaedah talaqqi musyafahah adalah sebahagian daripada usaha khusus ke . 1.4 SOALAN KAJIAN 1. Haji Abdul Qadir Leong (Al Azhari) (1998:109) Syarat yang Wajib untuk mempelajari membaca Al Quran adalah secara Talaqqi dan Musayfahah yakni pengambilan bacaan dari mulut ke mulut. Menurut Mohd Alwi Yusoff (2001:6) Talaqqi dan Musyafahah bermaksud yang belajar adalah murid. dan dari segi istilah pula bermaksud murid menerima pengajaran secara dengan sebutan guru.

pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia tidak berbeza secara signifikan dengan pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. pengajaran menggunakan multimedia dipercayai mampu merangsang pembelajaran dan meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar. Namun. juga dilihat dapat memberi pengukuhan dan pengayaan dalam memastikan murid tahap satu menguasai objektif dan sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji perbandingan pengajaran Matematik berasaskan multimedia dan tradisional ke atas pencapaian Matematik dan sikap Matematik khususnya di kalangan para pelajar berisiko. bukti nyata yang menyokong atau menyangkal pernyataan ini khususnya di kalangan pelajar berisiko masih lagi kurang. Data dianalisis menggunakan teknik ujian-t berpasangan dan ANCOVA. Namun. Hasil daripada kajian yang akan dijalankan ini kemudiannya akan dijadikan suatu rumusan bagi menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran kaedah talaqqi dan musyafahah berasaskan buku Iqra’ melalui pendekatan ciri-ciri kaedah Iqra’. Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah Talaqqi dan Musayafahah sebagai kaedah pembelajaran membaca Al Quran di sekolah rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sikap terhadap . Kaedah yang digunakan dalam kajian ini berbentuk eksperimen kuasi yang berlangsung selama 10 minggu dan melibatkan 54 orang pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kedua-dua kelas Matematik berasaskan multimedia dan tradisional. Ujian pencapaian Matematik dan soal selidik sikap Matematik digunakan sebagai instrumen.arah memenuhi matlamat dasar-dasar kerajaan dan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang mahukan model-model j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.7 BATASAN KAJIAN ………………………………………………………………………………………………… Mengikut sumber dan literatur berkaitan. 1. di dalam usaha memantapkan lagi penguasaan bacaan Al Quran dikalangan pelajar.

Pengajaran Berasakan Tradisional. maka kajian pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia diketengahkan bagi melihat sejauh mana kesannya ke atas pencapaian. Namun. Malah. Pencapaian Matematik. menyatakan bahawa kesan penggunaan multimedia terhadap pembelajaran tidak semestinya berkesan dan konsisten sebagaimana yang diperoleh daripada hasil dapatan kajian lepas kerana keberkesanannya juga. dapatan kajian tentang penggunaan multimedia di dalam kelas adalah lebih baik berbanding kaedah tradisional ke atas pencapaian dan sikap pelajar. Pelajar Berisiko ABSTRACT PENGENALAN Pencapaian yang rendah sering dikaitkan dengan pelajar berisiko di mana secara langsung mereka ini tidak dapat mencapai matlamat program pendidikan (Solon Community School District. Dapatan kajian ini seolaholah memberi suatu penunjuk. dakwaan yang menyatakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan multimedia adalah berkesan pada hakikatnya. Kata Kunci: Pengajaran Berasaskan Multimedia. sikap Matematik khususnya bagi pelajar berisiko yang terdiri daripada pelajar aliran kelas paling . Mayer 2002).Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia. Sikap Matematik. banyak kajian pengajaran dan pembelajaran berasakan multimedia hanya memfokuskan kepada para pelajar yang berada di sekolah-sekolah Bestari yang sudah sedia maklum bahawa sekolah ini adalah berasaskan penggunaan ICT dan multimedia (Shiung & Ling 2005). sebaliknya berlaku penurunan sikap terhadap Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. Malah strategi pengajaran ini juga dikenal pasti menjadi punca para pelajar lemah akademik atau berisiko menjadi kurang bermotivasi terhadap pelajaran yang dikendalikan secara tradisional (Zaidatol Akmaliah 2005). kajian mendapati sikap Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia juga tidak berbeza secara signifikan dengan sikap Matematik pelajar berisiko di dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. Justeru. Bertitik tolak berasaskan masalah tersebut. Walau bagaimanapun. Al-Mikhlafi 2006). Ini kerana. andaian dan gambaran berita gembira bagi membantu para pelajar yang berpencapaian rendah dalam akademik khususnya bagi mata pelajaran yang penting seperti Matematik. dalam konteks kajian di Malaysia. Al-Mikhlafi (2006). salah satu punca masalah ini adalah kerana majoriti guru masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan kurang menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk menarik minat dan tidak mampu merangsang proses pembelajaran pelajar di dalam mata pelajaran tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001). Kajian dalam dan luar negara juga menunjukkan bahawa penggunaan multimedia seperti perisian pengajaran multimedia mampu meningkatkan minat dan pencapaian pelajar dalam akademik (Jamalludin dan Zaidatun 2003. Macaulay 2002. pelbagai kajian yang telah dilanjutkan sekalipun banyak memberi tumpuan kepada pelajar aliran kelas pandai yang sudah sedia maklum bahawa mereka ini tidak mempunyai masalah dalam pencapaian akademik. hakikatnya masih lagi belum jelas dan tidak menyeluruh seperti yang dinyatakan oleh kebanyakan dapatan kajian sebelum ini. tidak menyeluruh kepada segenap lapisan pelajar termasuklah pelajar yang lemah pencapaian akademik yang dilabelkan sebagai pelajar berisiko. 2003). Menurut sumber Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Flecther 2003. Sebaliknya. bergantung kepada kumpulan pelajar yang menggunakannya. kajian pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia sering dikatakan amat berkesan berbanding dengan kaedah tradisional (Bagui 1998.

lemah. kajian ini boleh dijadikan kajian perintis bagi menjawab isu keberkesanan penggunaan multimedia yang lebih konsisten dan bersifat global di mana keberkesanannya mencakupi segenap lapisan pelajar tidak kira sama ada pelajar aliran lemah mahupun pandai. . Seterusnya. OBJEKTIF Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesan perbandingan pengajaran Matematik berasaskan multimedia dan tradisional terhadap pencapaian dan sikap pelajar berisiko terhadap Matematik.

Pembelajaran yang menyeronokkan akan menjadikan pelajar lebih . Pelajar ini juga lebih gemar untuk mengetahui yang mana satu maklumat yang penting dan yang mana satu maklumat yang mereka perlu fokus dan memberi perhatian tanpa memerlukan bantuan maklumat berasaskan multimedia. Justeru.81 KERANGKA TEORI MODEL SALURAN DUAAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA Sistem kognitif manusia mengandungi dua saluran berbeza untuk mewakili dan memanipulasi pengetahuan iaitu saluran visual-bergambar dan saluran lisan-pendengaran. Mayer (1993) mempercayai bahawa ini adalah kerana multimedia membantu pelajar yang mempunyai domain pengetahuan yang rendah untuk menghubungkan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang lepas. Apabila pelajar mempunyai motivasi yang rendah Pembelajaran yang menyeronokkan adalah sangat penting bagi pelajar mempunyai motivasi belajar yang rendah. Sebaliknya. Apabila pelajar mempunyai domain pengetahuan lepas dan kecenderungan pembelajaran yang rendah. Mayer dan Sims (1994). kos dan hasil dalam pengajaran multimedia akan menjadi tidak bermakna bagi mereka. Apabila multimedia digunakan dengan pelajar yang mempunyai domain pengetahuan lepas yang rendah. memasuki sistem kognitif melalui telinga dan berkemungkinan akan diproses sebagai perwakilan lisan dalam saluran lisan-pendengaran. Rajah1. Model Saluran Duaan Pembelajaran Multimedia (Sumber: Mayer & Sims. Jadi. pelajar yang mempunyai domain pengetahuan yang tinggi tidak memerlukan bantuan multimedia kerana mereka mempunyai sumber yang kaya dengan pengetahuan lepas yang boleh dihubungkan terus dengan pengetahuan yang baru. pengajaran multimedia adalah bersesuaian: 1. Menurut Singh (2003). 2. ia akan mengekalkan daya ingatan dalam tempoh lama dan seterusnya dapat meningkatan prestasi seseorang individu (lihat Rajah 1). Mereka akan menjadi lebih baik untuk menggambarkan aktiviti dalam domain pengetahuan dan mempelajari daripadanya. manakala percakapan perkataan pula. multimedia membantu pelajar bagi membentuk model mental dan menghubungkan dengan domain pengetahuan yang baru. pelajar dengan domain pengetahuan lepas dan berkecenderungan tinggi akan lebih berupaya membina model mental domain pengetahun tanpa bantuan luaran seperti penggunaan multimedia. menyatakan bahawa gambar memasuki sistem kognitif melalui deria mata berkemungkinan akan diproses sebagai perwakilan visual dalam saluran visual-bergambar. Dengan kata lain. 1994) Ingatan Kerja Sistem perwakilan mental lisan Persembahan lisan Prestasi Sistem perwakilan mental visual Persembahan visual Ingatan jangka panjang KONSEP MULTIMEDIA DENGAN DOMAIN PENGETAHUAN DAN KECENDERUNGAN BELAJAR YANG RENDAH Maklumat berasaskan multimedia didapati lebih efektif untuk pelajar yang mempunyai pengetahuan lepas atau kecenderungan belajar yang rendah dalam bidang yang dipelajari.

Havice 1999). Ramai pendidik melihat bahawa multimedia adalah sebahagian daripada kombinasi sumber teknologi. video. PENCAPAIAN Pencapaian adalah ukuran seseorang individu tentang apa yang diketahuinya setelah mengikuti sesuatu kursus ataupun latihan (Glossary of Terms 2008). pelajar yang bermotivasi tinggi tidak semestinya memerlukan bantuan elemen multimedia bagi membantu mereka belajar dengan lebih seronok tetapi cukup sekadar pengajaran yang membolehkan mereka memahami sesuatu domain pengetahuan yang baru walaupun pengajaran yang diberikan adalah dalam bentuk teks sahaja.C. pengajaran berasaskan multimedia ialah satu kaedah atau media penyampaian guru kepada para pelajar berisiko dengan menggunakan pakej perisian multimedia kursus Matematik tingkatan dua yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan sokongan perkakasan ICT yang lain seperti komputer riba. pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakan kaedah ‘kapur dan cakap’ atau kaedah menggunakan transperansi (OHP). di mana termasuklah elemen media seperti teks. Dalam kajian ini. animasi dan bunyi boleh membantu pelajar belajar dengan lebih seronok tentang domain pengetahuan yang baru. animasi. Serdang di Selangor. DEFINISI ISTILAH PENGAJARAN BERASASKAN MULTIMEDIA Secara amnya. Julat permarkahan pula adalah berdasarkan sistem pemarkahan yang ditetapkan oleh kebanyakan sekolah di Malaysia seperti Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Sri Serdang dan SMK Sri Indah.D (lulus) dan E (gagal) berdasarkan status atau takrif yang ditetapkan oleh LPM seperti yang dilihat dalam Jadual 1.B. projektor paparan cecair kristal (LCD) dan skrin papan putih supaya persembahan multimedia tersebut dapat dipaparkan kepada keseluruhan pelajar berisiko dalam sesebuah kelas. Pencapaian Matematik yang diukur dalam kajian ini adalah berdasarkan soalan ujian yang diberikan kepada para pelajar berisiko berkaitan tiga topik khusus yang terdapat dalam CD-ROM . pengajaran berasaskan tradisional merupakan kaedah penyampaian guru bagi mata pelajaran Matematik kepada para pelajar berisiko. grafik. sistem pengajaran dan sistem sokongan berasaskan komputer (Neo dan Rafi. kapur tulis dan buku teks Matematik tingkatan dua. manakala media yang digunakan adalah buku bercetak. pencapaian yang ingin dilihat secara khusus ialah pencapaian Matematik pelajar yang diperoleh daripada skor dan gred mengikut sistem pengredan A. Mengikut Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). 2007). Pengajaran berasaskan multimedia boleh membantu pelajar lebih bermotivasi dalam pembelajarannya. Dalam kajian ini. Penggunaan gambar. multimedia menggunakan pelbagai format media untuk mempersembahkan sesuatu maklumat (Hede dan Hede 2002. menggunakan peralatan yang lazim terdapat di semua sekolah seperti papan hitam. bunyi. Dalam kajian ini. Sebaliknya. pencapaian akademik seseorang pelajar bagi peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermaksud skor atau gred yang diperoleh berdasarkan sistem piawaian gred (ABCDE) bagi setiap mata pelajaran melalui sebuah peperiksaan khusus. Menurut Neo & Rafi (2007) pula. Stinson & Claus (2000) menyatakan bahawa peralatan dalam kelas tradisional dilengkapi dengan barisan kerusi dan meja berserta dengan papan tulis di hadapannya.seronok untuk belajar dengan cara atau gaya pembelajaran mereka sendiri (Tan & Leong 2003). PENGAJARAN BERASASKAN TRADISIONAL Havice (1999) mengklasifikasikan bahawa pengajaran secara tradisional melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan sahaja.

com/doc/36171753/Pendidikan#fullscreen:on BAB 2 TINJAUAN LITERATUR BAB3 METODOLOGI KAJIAN 3. http://www.2 SAMPEL KAJIAN 3.83 multimedia dan buku teks Matematik tingkatan 2 iaitu Chapter 1: Directed Numbers. UJIAN PENCAPAIAN. SENARAI SEMAK TEMU BUAL PERLU LAMPIRAN 3.scribd.4 PROSES PENGUMPULAN DATA . SKALA SIKAP. SENARAI SEMAK PEMERHATIAN.3 INSTRUMEN KAJIAN SOAL SELIDIK.1 REKABENTUK KAJIAN 3.

3.5 ANALISIS DATA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.