KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL QURAN TAHUN 1 DENGAN KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH MENGGUNAKAN ICT

ujian pencapaian. abstrak.5 langkau (spacing) dan font New Times Roman saiz = 12 poin ‘comb’ binding dengan kulit nipis (soft cover) berwarna biru tua. senarai semak permerhatian. rujukan dan lampiran) • 1.` BIL PERKARA • Lebih kurang 21 – 24 halaman (tidak termasuk muka surat tajuk. senarai semak temu bual (perlu dilampirkan) • Prosedur Pengumpulan Data (Data Collection Procedure) . • i ii Bab 1 Muka surat Tajuk (Title Page) Abstrak (Abstract) PENGENALAN (INTRODUCTION) [kira-kira 6-7 halaman] • • • Penyataan Masalah Kajian (Statement of Research Problem) Soalan Penyelidikan atau Kajian (Research Question) Objektif Penyelidikan atau Kajian (Objectives of the Research) • Kepentingan Penyelidikan atau Kajian (Significance of the Research) • Bab 2 Bab 3 Batasan Penyelidikan atau Kajian (Limitation of the Study) TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW) [kira-kira 8-9 halaman] METODOLOGI PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY) [kira-kira 7-8 halaman] • • Rekabentuk Penyelidikan atau Kajian (Research Design) Sampel (Sample) • Instrumen (Instuments) Contoh: soal selidik. skala sikap.

Tinjauan awal akan dibuat kepada murid-murid Tahun satu yang berpencapaian rendah di dalam peperiksaan pertengahan penggal. peringkat kedua ujian pra dan peringkat yang ketiga ujian pos. Kemudian satu perancangan tindakan yang sesuai dengan kemahiran tersebut akan dilaksanakan bagi membantu responden terbabit. Hasil dari tinjauan itu seramai 40 orang murid akan dipilih sebagai responden. Fokus utama kajian ini ialah melalui kaedah Talaqqi musyafahah dengan menggunakan ICT . Padang Serai. kaedah Hattawiyah. Peringkat pertama melalui pemerhatian. Adalah . kaedah Qiraati dan bermacam lagi.• Analisis Data (Data Analysis) Rujukan (References) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan kaedah talaqqi musyafahah dengan menggunakan ICT terhadap penguasaan bacaan Al Quran kepada murid-murid tahun satu di Sekolah Kebangsaan Taman Ria. Oleh itu kajian ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan mereka dalam bacaan Al Quran. tetapi tahap penguasaan bacaan mereka masih lagi rendah. Tindakan yang telah dirancang mestilah bersesuaian dengan kebolehan murid yang telah dipilih. Kajian ini dijalankan kerana terdapat murid yang lambat menguasai bacaan Al Quran walau pun sebelum memasuki alam persekolahan di tahun satu mereka telah didedahkan dengan pelbagai kaedah bacaan Al Quran seperti kaedah Baghdadi. Tindakan tersebut akan dibahagikan kepada 3 peringkat.

semua pelajar Islam diharapkan dapat khatam Al Quran semasa berada pada peringkat sekolah rendah lagi. menulis huruf dan perkataan.1 PENGENALAN MASALAH KAJIAN Pembelajaran Tilawah Al Quran di sekolah rendah merupakan sebahagian daripada kandungan matapelajaran pendidikan Islam yang berasaskan Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah yang mengandungi 3 bahagian. membaca. yang meliputi . menyebut . Semasa di tahun satu dalam bidang tilawah Al Quran murid didedahkan dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran mengenal. BAB 1 1. Antara objektif program j-Qaf ialah. Aspek kedua membaca dan menghafaz ayat-ayat lazim dan aspek ketiga ialah pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al Quran. menulis dan membaca.diharapkan agar kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu dan memberi panduan kepada para pendidik khasnya. Sebelum ini bidang Tilawah al-Quran hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkan kepada masyarakat (Halim Na’am 2005). Bahagian pertama ialah Tilawah Al Quran yang memfokuskan aspek mengenal. penekanan kepada bidang Tilawah al-Quran dalam kurikulum Pendidikan Islam semakin ketara berikutan daripada keprihatinan tentang penguasaan Al Quran oleh mantan Perdana Menteri Malaysia semasa lawatan beliau ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003 yang membawa kepada tercetusnya program j-QAF. Kini. menyebut.

Padang Serai datang dari latar belakang keluarga yang berbeza. Faktor-faktor ini memainkan peranan yang sangat penting terhadap pencapaian mereka di sekolah. Masalah utama murid tahun 1 Teratai di Sekolah Kebangsaan Taman Ria ialah tidak dapat membaca kalimah yang mempunyai pelbagai baris dengan betul dan fasih.A.murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Taman Ria. Terdapat sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat terhadap pembelajaran Al Quran di rumah. Walaubagaimana pun.W “ Tidak ada suatu keuntungan bagi seseorang yang telah menjadikan . hafazan dan kefahaman surah. setelah di beri pendedahan selama 6 bulan masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari Oleh sebab itu. Pekerjaan ibu bapa juga berbeza antara satu sama lain. mengenal huruf hijaiyah tunggal pelbagai baris. huruf hijaiyah bersambung yang pelbagai baris dan tanwin. kajian ini dijalankan bagi mengetahui dan mengesan bagaimana cara yang terbaik untuk meningkatkan kemahiran murid-murid tahun 1 Teratai dalam penguasaan pembacaan Tilawah Al Quran dengan fasih dan mengikut hukum tajwid. tetapi tahap penguasaan Al Quran mereka masih belum mantap.2 MASALAH KAJIAN Murid. manakala 40% lagi tinggal di kawasan kampung yang berdekatan dengan sekolah. Ingatan mereka tidak terlalu lama. bacaan surah. membaca kalimah dan potongan ayat pelbagai baris. Terdapat juga murid yang telah didedahkan dengan pembelajaran Al Quran semenjak berumur 4.Huruf Hijaiyah tunggal dari ‫ي‬-‫ ا‬. 1. Anak-anak mereka tidak pernah di ajar membaca Al Quran.Sabda Rasulullah S. 60% pelajar tinggal di kawasan taman perumahan kos rendah di sekitar sekolah. tambahan pula waktu yang diperuntukkan terlalu sedikit iaitu 2 jam seminggu. mereka hanya mengharapkan anak-anak belajar di sekolah. Sewajarnya ibu bapa perlu mengambil berat dalam masalah ini. sama ada diajar sendiri atau pun dihantar mengikuti kelas Al Quran. 5 dan 6 tahun lagi.

Bonwell dan Eison (1991). Talaqqi pada istilah bermaksud pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka.3 DEFINISI ATAU ISTILAH Perkataan “ kaedah” bermaksud cara atau sistem dalam melakukan sesuatu perbuatan ( Kamus Dewan. kecuali baginya pada hari kiamat akan diberkan satu mahkota dari syurga”. Siegfried (1991) dalam Salemi. ia bercorak jangka pendek dan merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih. Kim Sosin. yang tenang serta berusaha lebih dari sepatutnya. sesuatu yang diusahakan itu tidak mungkin sempurna hasilnya. 1. kaedah juga bermaksud satu siri tindakan guru yang sistematik. Hal ini disokong oleh Azmi Ismail (2004). jadi sukarlah guru untuk memberi tumpuan. Mereka juga mudah jemu ketika proses pembelajaran berlaku. Siegfried. Mak Soon Sang (2002:51-52) pula mendefinisakan kaedah sebagai cara atau peraturan untuk membuat sesuatu. Tanpa kaedah yang terancang dan bersesuaian. Masalah ini boleh diatasi dengan menyediakan pemikiran. Bilangan murid di dalam kelas 1 teratai seramai 48 orang . Ingatan boleh diperkuatkan dengan minat dan menumpukan kepada maklumat yang disampaikan oleh guru. Walstad dan Watts (2000) menyatakan bahawa pembelajaran aktif perlu dilaksanakan untuk membantu pelajar untuk berfikir. Keadaan mudah lupa ketika proses mengulangkaji juga menjadi salah satu masalah kepada pengajaran dan pembelajaran Tilawah Al Quran. Talaqqi pada bahasa bermaksud pertemuan secara berhadapan atau bersemuka. . Guru pula perlu kreatif dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik minat murid seperti peralatan ICT. 2005:557). Kaedah pengajaran yang berpusatkan guru akan menyebabkan pelajar kurang berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.anaknya pandai membaca Al Quran.

maka murid disuruh membaca sendiri bahan berikutnya.Musyafahah pada bahasa ialah sebutan daripada mulut ke mulut yang diambil dari pergerakan dua bibir. Oleh itu model Tasmik yang menekankan kaedah talaqqi musyafahah adalah sebahagian daripada usaha khusus ke . beradab dan berakhlak mulia berdasarkan Al Quran dan As Sunnah sebagai hamba dan Khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang kepada tamaddun bangsa dan negara. Dalam mempelajari bacaan Al-Quran murid mesti berhadapan secara langsung dengan gurunya. beramal soleh.4 SOALAN KAJIAN 1. Menurut Mohd Alwi Yusoff (2001:6) Talaqqi dan Musyafahah bermaksud yang belajar adalah murid. Terdapat dua cara pengambilan bacaan Al Quran: Pengajaran berasaskan ICT ialah satu kaedah atau media penyampaian guru kepada para pelajar bermasalah dengan menggunakan pakej perisian multimedia dengan sokongan perkakasan ICT seperti komputer riba.6 KEPENTINGAN KAJIAN Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu. beriman. dan dari segi istilah pula bermaksud murid menerima pengajaran secara dengan sebutan guru. 1. melihat pergerakan bibir dan menyebutnya.5 OJEKTIF KAJIAN 1. jadi setelah guru menerangkan pokok pengajaran dan murid sudah jelas mengulangi beberapa kali. bukan gurunya. berketrampilan. Haji Abdul Qadir Leong (Al Azhari) (1998:109) Syarat yang Wajib untuk mempelajari membaca Al Quran adalah secara Talaqqi dan Musayfahah yakni pengambilan bacaan dari mulut ke mulut. projektor paparan cecair kristal (LCD) dan skrin papan putih supaya persembahan multimedia tersebut dapat dipaparkan kepada keseluruhan pelajar bermasalah dalam sesebuah kelas.

Tujuan kajian adalah untuk mengkaji perbandingan pengajaran Matematik berasaskan multimedia dan tradisional ke atas pencapaian Matematik dan sikap Matematik khususnya di kalangan para pelajar berisiko. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini berbentuk eksperimen kuasi yang berlangsung selama 10 minggu dan melibatkan 54 orang pelajar.7 BATASAN KAJIAN ………………………………………………………………………………………………… Mengikut sumber dan literatur berkaitan. pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia tidak berbeza secara signifikan dengan pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. 1. Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah Talaqqi dan Musayafahah sebagai kaedah pembelajaran membaca Al Quran di sekolah rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sikap terhadap . pengajaran menggunakan multimedia dipercayai mampu merangsang pembelajaran dan meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar. Data dianalisis menggunakan teknik ujian-t berpasangan dan ANCOVA. juga dilihat dapat memberi pengukuhan dan pengayaan dalam memastikan murid tahap satu menguasai objektif dan sukatan pelajaran Pendidikan Islam. bukti nyata yang menyokong atau menyangkal pernyataan ini khususnya di kalangan pelajar berisiko masih lagi kurang.arah memenuhi matlamat dasar-dasar kerajaan dan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang mahukan model-model j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Namun. Ujian pencapaian Matematik dan soal selidik sikap Matematik digunakan sebagai instrumen. Namun. di dalam usaha memantapkan lagi penguasaan bacaan Al Quran dikalangan pelajar. Hasil daripada kajian yang akan dijalankan ini kemudiannya akan dijadikan suatu rumusan bagi menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran kaedah talaqqi dan musyafahah berasaskan buku Iqra’ melalui pendekatan ciri-ciri kaedah Iqra’. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan pencapaian Matematik pelajar berisiko dalam kedua-dua kelas Matematik berasaskan multimedia dan tradisional.

kajian pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia sering dikatakan amat berkesan berbanding dengan kaedah tradisional (Bagui 1998.Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia. Bertitik tolak berasaskan masalah tersebut. tidak menyeluruh kepada segenap lapisan pelajar termasuklah pelajar yang lemah pencapaian akademik yang dilabelkan sebagai pelajar berisiko. Al-Mikhlafi (2006). Dapatan kajian ini seolaholah memberi suatu penunjuk. kajian mendapati sikap Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan multimedia juga tidak berbeza secara signifikan dengan sikap Matematik pelajar berisiko di dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. Pencapaian Matematik. salah satu punca masalah ini adalah kerana majoriti guru masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan kurang menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk menarik minat dan tidak mampu merangsang proses pembelajaran pelajar di dalam mata pelajaran tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001). Justeru. Flecther 2003. Mayer 2002). Kata Kunci: Pengajaran Berasaskan Multimedia. Sikap Matematik. Namun. banyak kajian pengajaran dan pembelajaran berasakan multimedia hanya memfokuskan kepada para pelajar yang berada di sekolah-sekolah Bestari yang sudah sedia maklum bahawa sekolah ini adalah berasaskan penggunaan ICT dan multimedia (Shiung & Ling 2005). dapatan kajian tentang penggunaan multimedia di dalam kelas adalah lebih baik berbanding kaedah tradisional ke atas pencapaian dan sikap pelajar. sebaliknya berlaku penurunan sikap terhadap Matematik pelajar berisiko dalam kelas Matematik berasaskan tradisional. pelbagai kajian yang telah dilanjutkan sekalipun banyak memberi tumpuan kepada pelajar aliran kelas pandai yang sudah sedia maklum bahawa mereka ini tidak mempunyai masalah dalam pencapaian akademik. Pelajar Berisiko ABSTRACT PENGENALAN Pencapaian yang rendah sering dikaitkan dengan pelajar berisiko di mana secara langsung mereka ini tidak dapat mencapai matlamat program pendidikan (Solon Community School District. bergantung kepada kumpulan pelajar yang menggunakannya. Walau bagaimanapun. sikap Matematik khususnya bagi pelajar berisiko yang terdiri daripada pelajar aliran kelas paling . hakikatnya masih lagi belum jelas dan tidak menyeluruh seperti yang dinyatakan oleh kebanyakan dapatan kajian sebelum ini. maka kajian pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia diketengahkan bagi melihat sejauh mana kesannya ke atas pencapaian. Kajian dalam dan luar negara juga menunjukkan bahawa penggunaan multimedia seperti perisian pengajaran multimedia mampu meningkatkan minat dan pencapaian pelajar dalam akademik (Jamalludin dan Zaidatun 2003. Menurut sumber Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Macaulay 2002. menyatakan bahawa kesan penggunaan multimedia terhadap pembelajaran tidak semestinya berkesan dan konsisten sebagaimana yang diperoleh daripada hasil dapatan kajian lepas kerana keberkesanannya juga. andaian dan gambaran berita gembira bagi membantu para pelajar yang berpencapaian rendah dalam akademik khususnya bagi mata pelajaran yang penting seperti Matematik. Ini kerana. Al-Mikhlafi 2006). Malah strategi pengajaran ini juga dikenal pasti menjadi punca para pelajar lemah akademik atau berisiko menjadi kurang bermotivasi terhadap pelajaran yang dikendalikan secara tradisional (Zaidatol Akmaliah 2005). Pengajaran Berasakan Tradisional. dalam konteks kajian di Malaysia. dakwaan yang menyatakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan multimedia adalah berkesan pada hakikatnya. Sebaliknya. Malah. 2003).

. Seterusnya. kajian ini boleh dijadikan kajian perintis bagi menjawab isu keberkesanan penggunaan multimedia yang lebih konsisten dan bersifat global di mana keberkesanannya mencakupi segenap lapisan pelajar tidak kira sama ada pelajar aliran lemah mahupun pandai.lemah. OBJEKTIF Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesan perbandingan pengajaran Matematik berasaskan multimedia dan tradisional terhadap pencapaian dan sikap pelajar berisiko terhadap Matematik.

manakala percakapan perkataan pula. kos dan hasil dalam pengajaran multimedia akan menjadi tidak bermakna bagi mereka. Jadi.81 KERANGKA TEORI MODEL SALURAN DUAAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA Sistem kognitif manusia mengandungi dua saluran berbeza untuk mewakili dan memanipulasi pengetahuan iaitu saluran visual-bergambar dan saluran lisan-pendengaran. Pembelajaran yang menyeronokkan akan menjadikan pelajar lebih . Mayer dan Sims (1994). multimedia membantu pelajar bagi membentuk model mental dan menghubungkan dengan domain pengetahuan yang baru. Mereka akan menjadi lebih baik untuk menggambarkan aktiviti dalam domain pengetahuan dan mempelajari daripadanya. Apabila pelajar mempunyai motivasi yang rendah Pembelajaran yang menyeronokkan adalah sangat penting bagi pelajar mempunyai motivasi belajar yang rendah. pengajaran multimedia adalah bersesuaian: 1. pelajar dengan domain pengetahuan lepas dan berkecenderungan tinggi akan lebih berupaya membina model mental domain pengetahun tanpa bantuan luaran seperti penggunaan multimedia. Pelajar ini juga lebih gemar untuk mengetahui yang mana satu maklumat yang penting dan yang mana satu maklumat yang mereka perlu fokus dan memberi perhatian tanpa memerlukan bantuan maklumat berasaskan multimedia. Apabila multimedia digunakan dengan pelajar yang mempunyai domain pengetahuan lepas yang rendah. Justeru. Menurut Singh (2003). Dengan kata lain. memasuki sistem kognitif melalui telinga dan berkemungkinan akan diproses sebagai perwakilan lisan dalam saluran lisan-pendengaran. Sebaliknya. Apabila pelajar mempunyai domain pengetahuan lepas dan kecenderungan pembelajaran yang rendah. Rajah1. ia akan mengekalkan daya ingatan dalam tempoh lama dan seterusnya dapat meningkatan prestasi seseorang individu (lihat Rajah 1). Model Saluran Duaan Pembelajaran Multimedia (Sumber: Mayer & Sims. 2. pelajar yang mempunyai domain pengetahuan yang tinggi tidak memerlukan bantuan multimedia kerana mereka mempunyai sumber yang kaya dengan pengetahuan lepas yang boleh dihubungkan terus dengan pengetahuan yang baru. menyatakan bahawa gambar memasuki sistem kognitif melalui deria mata berkemungkinan akan diproses sebagai perwakilan visual dalam saluran visual-bergambar. 1994) Ingatan Kerja Sistem perwakilan mental lisan Persembahan lisan Prestasi Sistem perwakilan mental visual Persembahan visual Ingatan jangka panjang KONSEP MULTIMEDIA DENGAN DOMAIN PENGETAHUAN DAN KECENDERUNGAN BELAJAR YANG RENDAH Maklumat berasaskan multimedia didapati lebih efektif untuk pelajar yang mempunyai pengetahuan lepas atau kecenderungan belajar yang rendah dalam bidang yang dipelajari. Mayer (1993) mempercayai bahawa ini adalah kerana multimedia membantu pelajar yang mempunyai domain pengetahuan yang rendah untuk menghubungkan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang lepas.

sistem pengajaran dan sistem sokongan berasaskan komputer (Neo dan Rafi. DEFINISI ISTILAH PENGAJARAN BERASASKAN MULTIMEDIA Secara amnya. animasi.B. Stinson & Claus (2000) menyatakan bahawa peralatan dalam kelas tradisional dilengkapi dengan barisan kerusi dan meja berserta dengan papan tulis di hadapannya. 2007). Julat permarkahan pula adalah berdasarkan sistem pemarkahan yang ditetapkan oleh kebanyakan sekolah di Malaysia seperti Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Sri Serdang dan SMK Sri Indah. pelajar yang bermotivasi tinggi tidak semestinya memerlukan bantuan elemen multimedia bagi membantu mereka belajar dengan lebih seronok tetapi cukup sekadar pengajaran yang membolehkan mereka memahami sesuatu domain pengetahuan yang baru walaupun pengajaran yang diberikan adalah dalam bentuk teks sahaja. Ramai pendidik melihat bahawa multimedia adalah sebahagian daripada kombinasi sumber teknologi. menggunakan peralatan yang lazim terdapat di semua sekolah seperti papan hitam. Pengajaran berasaskan multimedia boleh membantu pelajar lebih bermotivasi dalam pembelajarannya. Dalam kajian ini. pengajaran berasaskan multimedia ialah satu kaedah atau media penyampaian guru kepada para pelajar berisiko dengan menggunakan pakej perisian multimedia kursus Matematik tingkatan dua yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan sokongan perkakasan ICT yang lain seperti komputer riba. manakala media yang digunakan adalah buku bercetak. PENGAJARAN BERASASKAN TRADISIONAL Havice (1999) mengklasifikasikan bahawa pengajaran secara tradisional melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan sahaja. Dalam kajian ini. projektor paparan cecair kristal (LCD) dan skrin papan putih supaya persembahan multimedia tersebut dapat dipaparkan kepada keseluruhan pelajar berisiko dalam sesebuah kelas. di mana termasuklah elemen media seperti teks. PENCAPAIAN Pencapaian adalah ukuran seseorang individu tentang apa yang diketahuinya setelah mengikuti sesuatu kursus ataupun latihan (Glossary of Terms 2008). multimedia menggunakan pelbagai format media untuk mempersembahkan sesuatu maklumat (Hede dan Hede 2002. Pencapaian Matematik yang diukur dalam kajian ini adalah berdasarkan soalan ujian yang diberikan kepada para pelajar berisiko berkaitan tiga topik khusus yang terdapat dalam CD-ROM . kapur tulis dan buku teks Matematik tingkatan dua. Sebaliknya. pencapaian akademik seseorang pelajar bagi peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermaksud skor atau gred yang diperoleh berdasarkan sistem piawaian gred (ABCDE) bagi setiap mata pelajaran melalui sebuah peperiksaan khusus. Penggunaan gambar. Menurut Neo & Rafi (2007) pula. pengajaran berasaskan tradisional merupakan kaedah penyampaian guru bagi mata pelajaran Matematik kepada para pelajar berisiko. bunyi. grafik. pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakan kaedah ‘kapur dan cakap’ atau kaedah menggunakan transperansi (OHP).seronok untuk belajar dengan cara atau gaya pembelajaran mereka sendiri (Tan & Leong 2003). video. animasi dan bunyi boleh membantu pelajar belajar dengan lebih seronok tentang domain pengetahuan yang baru. Havice 1999).C. Dalam kajian ini. Mengikut Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). pencapaian yang ingin dilihat secara khusus ialah pencapaian Matematik pelajar yang diperoleh daripada skor dan gred mengikut sistem pengredan A.D (lulus) dan E (gagal) berdasarkan status atau takrif yang ditetapkan oleh LPM seperti yang dilihat dalam Jadual 1. Serdang di Selangor.

3 INSTRUMEN KAJIAN SOAL SELIDIK.83 multimedia dan buku teks Matematik tingkatan 2 iaitu Chapter 1: Directed Numbers. http://www. SKALA SIKAP.2 SAMPEL KAJIAN 3.1 REKABENTUK KAJIAN 3. SENARAI SEMAK PEMERHATIAN. SENARAI SEMAK TEMU BUAL PERLU LAMPIRAN 3.4 PROSES PENGUMPULAN DATA .scribd. UJIAN PENCAPAIAN.com/doc/36171753/Pendidikan#fullscreen:on BAB 2 TINJAUAN LITERATUR BAB3 METODOLOGI KAJIAN 3.

5 ANALISIS DATA .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.