SEBUTAN DAN ETIMOLOGI

Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang daripada pelbagai dialek dalam negara ini menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masingmasing dan menggunakan variasi berasaskan bahasa Melayu Johor-Riau. Menurut Nik Safiah Karim. .Sebutan ialah cara melafazkan perkataan secara standard.

Cara sebutan ini dimuatkan dalam kurungan selepas entri utama kata diletakkan. Justeru kamus Dewan Edisi Ketiga memuatkan caracara sebutan bahasa Melayu yang betul dengan menggunakan simbol diakritik (transkripsi fonetik). . 1988).Sebutan baku dalam bahasa Melayu adalah berdasarkan huruf demi huruf iaitu nilai bunyi dalam bahasa kita bukannya loghat ataupun bahasa Inggeris (Datuk Hassan Ahmad.

. Huruf e pepet [ͽ] tidak ditandakan dengan simbol diakritik menyebabkan pengguna keliru dalam membunyikan perkataan “semak” yang mempunyai makna homograf iaitu “lalang” dan “meneliti”. Namun demikian penggunaan simbol diakritik dalam Kamus Dewan Edisi Keempat tidak menyeluruh.Contohnya seperti perkataan yang mengandungi e taling diberikan dengan simbol [ é ].

ETIMOLOGI (ASAL-USUL KATA) Perkataan “etimologi” berasal daripada bahasa Belanda “etymologie” yang kata akarnya berasal daripada bahasa Yunani “étymos” yang membawa maksud “ilmu sebuah kata”.  Etimologi diertikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perubahan dan perkembangan bentuk kata.  Etimologi yang pada asalnya digunakan dalam Kamus Oxford English Dictionary (1928) : merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji asal usul dan perkembangan sesuatu kata. .

ETIMOLOGI (ASAL-USUL KATA) Sifat-sifat perkataan dan asal usulnya ditunjukkan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat dengan menggunakan pelbagai kata kependekan. . Hal ini demikian untuk menyatakan bahasa sumber sesuatu perkataan yang sudah meresap ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu yang sifat-sifat keasingannya dapat menjadi titik permulaan pengkajian terhadap kata-kata pinjaman.

Contohnya pada perkataan “abuya” dalam Kamus Dewan mengandungi etimologi “Ar” iaitu daripada bahasa Arab yang bermaksud “panggilan hormat kepada ayah”. .ETIMOLOGI (ASAL-USUL KATA) Contoh rujukan etimologi ini seperti kata “Ar” bagi perkataan Arab. singkatan “Ml” bagi perkataan Melaka dan pelbagai lagi. singkatan “Mn” bagi perkataan Minangkabau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful