Dasar dan Strategi Pembangunan Desa di Malaysia

Pembangunan In Situ • Kerajaan melaksanakan beberapa projek dan program di kawasan pertanian sedia ada secara in situ. peralatan penanaman dan penuaian mudah serta program pengembangan yang berkesan. . tahan penyakit dan kemarau.1. • Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha meningkatkan penggunaan bioteknologi dan R&D bagi menghasilkan benih-benih yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi.

• Dalam usaha menggalakkan petani menggunakan baja kimia. . tahan penyakit dan pengeluaran susu yang banyak.• Kerajaan seterusnya memperkenalkan teknik baharu lagi saintifik dalam tanaman padi sawah. kerajaan memberi subsidi. • Institut Penyelidikan Getah Malaysia(RRIM) ditubuhkan oleh kerajaan untuk membuat penyelidikan baka getah bermutu tinggi.

kerajaan melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah. .• Bagi mengatasi masalah tanah pertanian terbiar yang luas. dalam RMK -9.

• Kerajaan telah mengenal pasti kawasankawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan jalan raya. Pembangunan Pertanian Bersepadu(IADP) • Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. . kerajaan telah mengambil pendekatan pembangunan pertanian secara bersepadu.2.

koperasi dan persatuan-persatuan penjaja bagi tujuan membantu petani menentukan harga hasil mereka. • Kerajaan juga menubuhkan agensi pemasaran. . • Kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air paip juga dibekalkan ke kawasan luar bandar.• Kerajaan membina jalan raya dan jambatan menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar dan pekan berdekatan.

• Kerajaan menubuhkan Bank Pertanian bagi memberi pinjaman kepada petani untuk menjalankan projek pertanian. • Kerajaan menggalakkan petani menceburi sektor ternakan. • Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ketiga. .

siswazah. . usahawan tani dan tenaga kerja mahir bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam sektor pertanian. PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana).• Kerajaan menggalakkan peningkatan penyertaan sektor swasta termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC).

• Usaha kerajaan yang telah berhasil: – Pertanian secara berkelompok atau mini estet. – Pertanian bersepadu melalui pengelompokan tanah sawah kecil menghasilkan skala pertanian yang ekonomik. Pembangunan Wilayah • Kerajaan mengambil berat dan berusaha menambah nilai sektor pertanian. .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful