Dasar dan Strategi Pembangunan Desa di Malaysia

peralatan penanaman dan penuaian mudah serta program pengembangan yang berkesan. Pembangunan In Situ • Kerajaan melaksanakan beberapa projek dan program di kawasan pertanian sedia ada secara in situ. .1. • Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha meningkatkan penggunaan bioteknologi dan R&D bagi menghasilkan benih-benih yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi. tahan penyakit dan kemarau.

tahan penyakit dan pengeluaran susu yang banyak. . • Institut Penyelidikan Getah Malaysia(RRIM) ditubuhkan oleh kerajaan untuk membuat penyelidikan baka getah bermutu tinggi. kerajaan memberi subsidi. • Dalam usaha menggalakkan petani menggunakan baja kimia.• Kerajaan seterusnya memperkenalkan teknik baharu lagi saintifik dalam tanaman padi sawah.

kerajaan melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah. . dalam RMK -9.• Bagi mengatasi masalah tanah pertanian terbiar yang luas.

2. Pembangunan Pertanian Bersepadu(IADP) • Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. • Kerajaan telah mengenal pasti kawasankawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan jalan raya. . kerajaan telah mengambil pendekatan pembangunan pertanian secara bersepadu.

• Kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air paip juga dibekalkan ke kawasan luar bandar.• Kerajaan membina jalan raya dan jambatan menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar dan pekan berdekatan. • Kerajaan juga menubuhkan agensi pemasaran. koperasi dan persatuan-persatuan penjaja bagi tujuan membantu petani menentukan harga hasil mereka. .

• Kerajaan menggalakkan petani menceburi sektor ternakan. . • Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ketiga.• Kerajaan menubuhkan Bank Pertanian bagi memberi pinjaman kepada petani untuk menjalankan projek pertanian.

. siswazah. PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana). usahawan tani dan tenaga kerja mahir bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam sektor pertanian.• Kerajaan menggalakkan peningkatan penyertaan sektor swasta termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC).

– Pertanian bersepadu melalui pengelompokan tanah sawah kecil menghasilkan skala pertanian yang ekonomik.3. Pembangunan Wilayah • Kerajaan mengambil berat dan berusaha menambah nilai sektor pertanian. • Usaha kerajaan yang telah berhasil: – Pertanian secara berkelompok atau mini estet. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful