Dasar dan Strategi Pembangunan Desa di Malaysia

Pembangunan In Situ • Kerajaan melaksanakan beberapa projek dan program di kawasan pertanian sedia ada secara in situ.1. tahan penyakit dan kemarau. . • Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha meningkatkan penggunaan bioteknologi dan R&D bagi menghasilkan benih-benih yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi. peralatan penanaman dan penuaian mudah serta program pengembangan yang berkesan.

• Institut Penyelidikan Getah Malaysia(RRIM) ditubuhkan oleh kerajaan untuk membuat penyelidikan baka getah bermutu tinggi.• Kerajaan seterusnya memperkenalkan teknik baharu lagi saintifik dalam tanaman padi sawah. tahan penyakit dan pengeluaran susu yang banyak. kerajaan memberi subsidi. . • Dalam usaha menggalakkan petani menggunakan baja kimia.

kerajaan melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah.• Bagi mengatasi masalah tanah pertanian terbiar yang luas. dalam RMK -9. .

kerajaan telah mengambil pendekatan pembangunan pertanian secara bersepadu. Pembangunan Pertanian Bersepadu(IADP) • Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar.2. . • Kerajaan telah mengenal pasti kawasankawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan jalan raya.

• Kerajaan juga menubuhkan agensi pemasaran. . • Kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air paip juga dibekalkan ke kawasan luar bandar.• Kerajaan membina jalan raya dan jambatan menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar dan pekan berdekatan. koperasi dan persatuan-persatuan penjaja bagi tujuan membantu petani menentukan harga hasil mereka.

• Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ketiga. • Kerajaan menggalakkan petani menceburi sektor ternakan.• Kerajaan menubuhkan Bank Pertanian bagi memberi pinjaman kepada petani untuk menjalankan projek pertanian. .

. siswazah. PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana).• Kerajaan menggalakkan peningkatan penyertaan sektor swasta termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC). usahawan tani dan tenaga kerja mahir bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam sektor pertanian.

– Pertanian bersepadu melalui pengelompokan tanah sawah kecil menghasilkan skala pertanian yang ekonomik. • Usaha kerajaan yang telah berhasil: – Pertanian secara berkelompok atau mini estet. Pembangunan Wilayah • Kerajaan mengambil berat dan berusaha menambah nilai sektor pertanian. .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful