Dasar dan Strategi Pembangunan Desa di Malaysia

.1. tahan penyakit dan kemarau. peralatan penanaman dan penuaian mudah serta program pengembangan yang berkesan. Pembangunan In Situ • Kerajaan melaksanakan beberapa projek dan program di kawasan pertanian sedia ada secara in situ. • Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha meningkatkan penggunaan bioteknologi dan R&D bagi menghasilkan benih-benih yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi.

. tahan penyakit dan pengeluaran susu yang banyak. • Dalam usaha menggalakkan petani menggunakan baja kimia. kerajaan memberi subsidi. • Institut Penyelidikan Getah Malaysia(RRIM) ditubuhkan oleh kerajaan untuk membuat penyelidikan baka getah bermutu tinggi.• Kerajaan seterusnya memperkenalkan teknik baharu lagi saintifik dalam tanaman padi sawah.

kerajaan melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah. dalam RMK -9. .• Bagi mengatasi masalah tanah pertanian terbiar yang luas.

Pembangunan Pertanian Bersepadu(IADP) • Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar.2. • Kerajaan telah mengenal pasti kawasankawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan jalan raya. kerajaan telah mengambil pendekatan pembangunan pertanian secara bersepadu. .

• Kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air paip juga dibekalkan ke kawasan luar bandar. • Kerajaan juga menubuhkan agensi pemasaran.• Kerajaan membina jalan raya dan jambatan menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar dan pekan berdekatan. koperasi dan persatuan-persatuan penjaja bagi tujuan membantu petani menentukan harga hasil mereka. .

. • Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ketiga. • Kerajaan menggalakkan petani menceburi sektor ternakan.• Kerajaan menubuhkan Bank Pertanian bagi memberi pinjaman kepada petani untuk menjalankan projek pertanian.

• Kerajaan menggalakkan peningkatan penyertaan sektor swasta termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC). PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana). siswazah. . usahawan tani dan tenaga kerja mahir bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam sektor pertanian.

• Usaha kerajaan yang telah berhasil: – Pertanian secara berkelompok atau mini estet. Pembangunan Wilayah • Kerajaan mengambil berat dan berusaha menambah nilai sektor pertanian. .3. – Pertanian bersepadu melalui pengelompokan tanah sawah kecil menghasilkan skala pertanian yang ekonomik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful