TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER

KOD KURSUS

EIT 311
Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

NAMA KURSUS

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MUHAMAD IEZWAN ABDUL MALEK

NO. MATRIK

E30203120223

NAMA FASILITATOR AKADEMIK

KAMARUDDIN B TAHIR

PUSAT PEMBELAJARAN

AeU KUALA LUMPUR

Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar di Sekolah: Satu Kajian Kes Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menekankan bahawa pengajaran di sekolahsekolah rendah hendaklah “berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai”. Tujuan: Merujuk kepada pernyataan di atas, tujuan Tugasan ini ialah untuk meninjau penggunaan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) atau “bahan media yang sesuai” di Sekolah anda pada masa kini. Kaedah Pengumpulan Data:  Gunakan sekolah anda  Untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda, dua kaedah digunakan: o Pemerhatian – memerhati dan merekod apa yang berlaku di sekolah anda tentang penggunaan BBM o Temubual – tanya guru tentang penggunaan BBM - rekod perbualan  Gunakan Senarai Semak berikut untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda:

Senarai Semak (checklist):  Latar belakang sekolah o Bilangan murid & guru o Bilangan bilik darjah o Kelengkapan bilik komputer  Bilangan komputer / komputer riba  Keadaan komputer – bilangan yang tidak bermasalah  Nisbah komputer dan bilangan murid  Kemudahan internet – bilangan komputer / kelajuan o Bilik sumber  Bilik sumber khusus atau BBM disimpan di bilik darjah  Jenis BBM yang terdapat  Kesesuaian BBM dengan pengajaran  Bilangan BBM – sama ada mencukupi  Keadaan - baru atau usang  Jenis BBM yang digunakan oleh guru o Contoh – gambar, kad imbasan, model 3-D, boneka, patong, diorama, OHP, projektor LCD, slaid powerpoint, internet, radio, pita rakaman, TV, klip video, klip audio, realia (bahan semulajadi), benda hidup, tumbuh-tumbuhan, animasi, carta, rajah, surat khabar, peta, kad ejaan, kad bergambar dan lain-lain. Guru mata pelajaran yang menggunakan pelbagai jenis BBM Guru mata pelajaran yang paling kurang menggunakan BBM

 

6 markah – [2 halaman]  Ceritakan secara ringkas sejarah penggunaan BBM di sekolah  Kekterangan ringkas tentang Bahan Bantuan Mengajar (BBM) yang merupakan apa jua bahan sokongan yang digunakan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta meningkatkan minat murid dan mewujudkan suasana “didik hibur”.      Tanya: Mengapakah kurang penggunaan BBM? Guru mata pelajaran yang paling kerap menggunakan BBM Tanya: Apakah yang mendorong menggunakan BBM? Tahap kemahiran guru menggunakan BBM – seperti komputer Masalah-masalah yang dihadapi guru dalam penggunaan BBM o Tidak mempunyai kemahiran – memerlukan latihan o Anggap tidak penting o Tidak cukup masa untuk menggunakan BBM o BBM tidak cukup – keadaan tidak baik dan usang Tanya murid sama ada mereka suka penggunaan BBM dalam bilik darjah – tanya mengapa? PENTING: Anda digalakkan mengumpul maklumat-maklumat selain daripada yang disenaraikan di atas.  Pentingnya BBM – mempengaruhi minat dan tahap kefahaman – terutama di kalangan murid lemah.  Latar belakang sekolah [JANGAN Sebut nama sekolah dalam laporan anda] Penyampaian Data – 22 markah – [15 halaman – termasuk gambar]  Jenis BBM  Kekerapan Penggunaan BBM  Komputer dan Internet  Pandangan Guru tentang Penggunaan BBM  Pandangan Murid tentang Penggunaan BBM [Gunakan iPad anda untuk merekod perbualan dengan guru dan mengambil gambar untuk diselitkan dalam penyampaian] Kesimpulan – 7 markah [3 halaman]  Pandangan anda tentang penggunaan BBM  Pandangan anda tentang respons guru – masalah yang dihadapi  Bolehkah penggunaan BBM dipertingkatkan? . Format Laporan Pengenalan: .

PENGENALAN Bahan bantu mengajar adalah faktor penting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan ideaidea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. bertutur. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pembelajaran dan pengajaran. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan.A. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. David Berlo dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Ini bertujuan untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dan pelajar dan sebaliknya pelajar sesama pelajar serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka terhadap sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru. Empat kemahiran iaitu mendengar. Noraziah Abdul Hamid ( . Masakini. alat bantu itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. dimana ia menimbulkan ransangan keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan sebuah pembelajaran yang baik dan menarik. perkembangan teknologi. membaca dan menulis. Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Menurut Noraziah Abdul Hamid (1981:2) bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa”. BBM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. saluran dan penerima. psikologi pembelajaran. pesanan. mendengar. kapur dan gambar-gambar sahaja. hidu dan sebagainya. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti tetap ada. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. rasa. pengetahuan saintifik. papan hitam. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam bentuk “ cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. BBM dan tulisan.

kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. CD .radio kaset. overhead projektor (OHP). misalnya dalam bentuk buku. buku dan sebagainya. Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan penghargaan. kemantapan emosi dan daya Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori:  Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. papan hitam.  Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. papan flanel.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. slaid. carta. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.” sikap ilmiah dan sikap sosial. pita rakaman. filem jalur. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. pita video. internet dan sebagainya. papan putih.1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. piring hitam. papan magnet. gambar.” Thomas. model. komputer. kad-kad imbasan. R. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. surat khabar. carta. Swartout. televisyen. radio.Murray. .

pameran. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh caracara lain. murid-    membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut:   memberi rangsangan dan minat murid-muird terutamanya murid yang lemah. lawatan. James D. projek. KEPENTINGAN BBM Mengikut Charles F. di Kamarudin Hj. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. . Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut:        BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri kalangan pelajar Dapat membina pemikiran yang berterusan. menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid. seperti melalui filem bergerak.saperti lakonan. Bahan bercorak pengalaman . Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Hoban. bahan maujud (realia) dan sebagainya. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.

Namun yang demikian BBM yang sedia ada sekarang tidak dikemaskini selaras dengan perkembangan kurikulum baru sekolah iaitu KSSR . Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat:    menjimatkan masa dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid menyeronokkan murid-murid dan ia membantu dalam kaedah pengajaran DIDIK HIBUR LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah yang saya pilih adalah sekolah saya sendiri di mana baru 3 bulan saya ditukarkan ke sini. Antara bilik-bilik khas yang disediakan ialah Bilik Sains. dewan serbaguna. Kini sekolah ini sudah berusia 15 tahun sejak 1998 dibina di kawasan tanah rancangan FELDA Labu Johnson ini. Bilik Pendidikan Seni. Merupakan sebuah sekolah yang mempunyai 1875 orang murid yang terdiri sesi pagi dan sesi petang. Walaubagaimanapun tidak semua bahan-bahan ini diletakkan di dalam Bilik BBM ini. Sebahagian besar bahan-bahan mengajar di simpan di bilik-bilik yang disediakan. Sekolah ini mempunyai infrastruktur yang lengkap dari segi kelas 23 buah . kemudahan prasarana sukan dan sebagainya. bilik-bilik khas. Hanya sedikit sahaja bahan yang dikumpul dan masih di dalam proses penambahan alatan bahan bantu mengajar. Terletak di Nilai . Pusat Sumber dan Bilik Matematik. ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid. Bilik Muzik. Bilik SALC. Bilik Media. Manakala bilangan guru yang berkhidmat di dalam sekolah ini seramai 105 guru dan 12 staf sokongan . Sekolah ini mempunyai bilik Bahan Bantu Mengajar yang menyimpan bahan-bahan bantu mengajar setiap mata pelajaran selaras dengan perkembangan kurikulum oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. . kebanyakkan bahan-bahan mengajar ini disimpan di bilik khas masing-masing mengikut ketua panitia yang menetapkannya. Negeri Sembilan yang berhampiran dengan Kuala Lumpur International Airport dan LCCT lebih kurang 12 kilometer sahaja.

pejabat dan bilik guru sahaja. Hanya 5 komputer boleh digunakan di Pusat Sumber sebagai pusat teknologi maklumat untuk kemudahan guru-guru mendapatkan bahan daripada internet. Guru juga terdedah dengan teknologi maklumat di manamana mereka berada.Manakala kemudahan makmal komputer turut disediakan namun malangnya 15 buah komputer yang disediakan tidak dapat digunakan. . Bermakna guru-guru juga diberi pendedahkan tentang penyediaan BBM mengikut kreativiti masing-masing. Melalui kajian yang dibuat ini kita akan melihat sejauhmana penggunaan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran serta kekerapan penggunaan di dalam kelas. Internet pula adalah daripada Kementerian Pelajaran Malaysia yang baru 3 bulan dapat digunakan iaitu YESMOE didirikan di antara sekolah rendah dan sekolah menengah. inisiatif setiap panitia mata pelajaran menjalankan aktiviti seperti pembengkelan bahan-bahan mengajar di adakan setiap tahun. Oleh itu tidak menjadi masalah jika mereka mahukan bahan-bahan dari internet kerana di rumah mereka pun ada kemudahan internet peribadi masing-masing. Walaubagaimanapun taliannya tidak menyeluruh hanya boleh di dapati di Pusat Sumber . Sebagai langkah mengatasi masalah berkenaan bahan-bahan mengajar ini.

Kekerapan Jenis BBM Bilangan digunakan seminggu Gambar Kad Imbasan Model 3 D Boneka Patung Diorama OHP Projektor LCD Slaid Putih 75 keping 10 set 12 set 5 set 2 set 2 set 2 set 2 set 6 set 6 set 1 3 3 Lokasi penyimpanan Bilik BBM Bilik BBM Bilik SALC Bilik Seni Bilik Sains Bilik Media Bilik Media Bilik Media Bilik Kaunseling Bilik Sains & Dewan Internet 2 wireless 5 Pejabat & Bilik Guru Radio Pita rakaman TV 6 set 3 set 5 set 5 5 1 Bilik Muzik Bilik Muzik Bilik Media. Bilik Muzik. DAPATAN DATA BAHAN BANTU MENGAJAR Berikut adalah senarai bahan bantu mengajar dan kekerapan penggunaan bahan yang diperolehi melalui pemerhatian dan rekod penggunaan BBM yang dibuat sekitar sekolah.B. Pusat Sumber Klip Video Klip Audio Realia Benda Hidup Tumbuh-tumbuhan 10 pita 25 kaset 1 set Ada - Bilik Media Bilik Muzik Bilik Media Taman Herba .

Bilik Muzik Alatan PJK Alatan Muzik lengkap lengkap 5 5 Stor PJK Bilik Muzik Kekerapan Penggunaan BBM Secara keseluruhan yang dilihat kebanyakkan BBM yang dipakai mengikut keperluan guru dan mata pelajaran tertentu.Animasi Carta Rajah Surat Khabar Peta Kad Ejaan Kad Bergambar CD P&P 55 keping 32 keping Ada 3 set 10 set 15 set Ada 1 1 2 3 3 - Bilik BBM Bilik BBM Pusat Sumber Bilik BBM Bilik BBM Bilik BBM Bilik Sains. Berikut adalah matapelajaran yang KERAP menggunakan BBM sebagai alat bantu mengajar oleh guru:      Matematik ( kerap digunakan oleh guru Tahap 1 khasnya murid LINUS ) Sains ( penggunaan di Bilik Sains apabila menjalankan eksperimen atau ujikaji ) Muzik ( penggunaan alatan muzik di Bilik Muzik ) Bahasa Melayu ( digunakan khas murid LINUS dan Tahun 6 ) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ( setiap digunakan untuk PJK aktiviti 1M 1S ) Secara rumusannya . kebanyakkan alat bantu mengajar ini digunakan di dalam kelas-kelas yang mempunyai tahap murid yang lemah terutamanya bagi murid LINUS yang lemah dalam Literasi dan Numerasi. Di mana murid yang lemah memerlukan bantuan bahan untuk membina . Bahan bantu mengajar adalah sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran mereka. Bilik Matematik.

di mana guru dihendaki mengajar dengan aktiviti yang menyeronokkan dan tidak membosankan murid-murid. Pihak sekolah perlu menyediakan bahanbahan yang menyediakan eviden untuk dinilai oleh murid. Oleh sebab itu. Mereka perlukan bahan untuk menyokong pembelajaran dengan konsep yang paling mudah untuk difahami oleh mereka.konsep pembelajaran mereka bersama dengan guru. Sebut sahaja murid LINUS kita faham bahawa kebanyakkan murid-murid LINUS adalah murid yang sangat lemah dalam membaca (Literasi) dan mengira (Numerasi). Tanpa BBM seperti yang ada di dalam kelas ini kemungkinan besar pencapaian objektif di dalam pembelajaran dan pengajaran tidak akan tercapai. pihak sekolah juga sedang berusaha menyediakan dan menyenaraikan bahan bantu mengajar yang baru yang hendak ditempah dari pembekal sekolah memandangkan kurikulum tahun 1 hingga tahun 3 kini sudah berubah iaitu KSSR. Selaras dengan perkembangan sistem kurikulum negara kita. Bagi saya . Lebih memburukkan lagi semakin ramai pula murid LINUS akan muncul jika bahan pengajaran tidak digunakan. Tambah lagi teknik DIDIK HIBUR kian diperkatakan . perubahan teknik pengajaran juga dipengaruhi dengan bahan bantuan mengajar yang ada. Kad-kad huruf dan suku kata perkataan adalah salah satu cara bahan yang disediakan dan digunakan bagi membantu muridmurid LINUS tegar ini. Berikut adalah temubual bersama seorang guru yang kerap menggunakan BBM sebagai alat bantu mengajar ? Apakah yang mendorong tahap penggunaan BBM di dalam matapelajaran cikgu di dalam kelas? Sepertimana yang kita ketahui bahawa matapelajaran yang saya ajar selama ini ialah berkenaan dengan murid-murid LINUS. penggunaan BBM sangat kerap digunakan selalu di dalam kelas LINUS ini . Oleh itu.Puan Aduraini ( Penyelaras LINUS ) . BBM banyak membantu saya dalam menyampaikan pembelajaran dan pengajaran saya di kelas LINUS ini terutamanya mata pelajaran Bahasa Malaysia yang saya ajar sekarang.

Antaranya : 1. soalan latih . guru tidak perlu lagi berusaha menyediakan BBM . Tambahan kami mengubah bahan-bahan yang lebih efisien selaras dengan matlamat sekolah untuk mencapai kecemerlangan UPSR 2013 ini. sebagai contoh 80% murid sekolah itu sudah mahir menggunakan komputer dan menggunakan perisian yang sedia ada di dalam komputer tersebut. Mungkin kita lihat apabila murid sudah masuk Tahun 6 . murid tidak didedahkan dengan sukatan pelajaran dan lebih kepada kesediaan mereka dalam menempuh UPSR akan datang. guru banyak menumpukan latihan tubi berdasarkan kertas-kertas soalan UPSR tahun tahun terdahulu atau soalan ramalan yang dikongsikan dari sekolahsekolah berdekatan. 2. Namun yang demikian kami masih perlukan bahan-bahan seperti soalan ramalan. Tahun 5 dan Tahun 6. Apabila murid sudah Tahun 6 bermakna guru-guru Tahun 6 kena lebih bersedia dengan cara-cara menjawab soalan dan tips soalan-soalan yang berpotensi keluar dalam UPSR tahun ini. Jauh berbeza dengan guru Tahap 1 yang amat memerlukan BBM sebagai bahan utk membantu di dalam pengajaran. Guru lebih menjurus penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan Aktiviti yang telah disediakan dan ia mencukupi untuk murid-murid memahami pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan. Murid sudah terdedah lebih awal dengan pembelajaran . Mengapakah kurangnya penggunaan BBM di dalam kelas Tahap 2 ? Sebenarnya bukan kurang penggunaannya tetapi kita memperbanyakkan bahan-bahan luar dari kebiasaannya kite perolehi daripada sekolah sendiri.Terdapat juga guru matapelajaran kurang menggunakan BBM terutamanya murid-murid Tahap 2 yang merangkumi Tahun 4. Sedia maklum bahawa murid Tahun 6 pembelajaran mereka sudah ke arah persediaan peperiksaan UPSR . Berikut adalah temubual yang dibuat kepada salah seorang guru yang mengajar Tahun 6 khasnya matapelajaran Bahasa Malaysia. 3. Ini kerana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan penggunaan bahan bantu mengajar ini.

Rata-rata yang menggunakan internet adalah guru-guru muda berbanding dengan guru-guru senior yang jarang menggunakan komputer mahupun internet. POWER POINT dan EXCEL sahaja 7. Kebanyakkan mereka ingin mendapatkan maklumat hanya melayari internet di bilik guru sahaja memandangkan terdapat talian internet yang disediakan oleh KPM iaitu YESMOe.tubi dari negeri lain ataupun soalan-soalan percubaan sebagai bahan bantu mengajar kami. Tiada kemahiran dalam komputer terutamanya golongan guru senior 4. 80% guru mempunyai laptop peribadi masing-masing dan talian broadband sendiri. Guru biasa menggunakan komputer dan internet di rumah sahaja terutamanya dalam mengisi PBS bagi KSSR. Kemudahan komputer yang tidak lengkap seperti printer dan scanner 3. Talian internet tidak stabil 5. guru yang memerlukan komputer untuk mencari maklumat boleh mendapatkan computer di Pusat Sumber yang terdapat 5 buah komputer yang masih berfungsi. Tiada masa atas kekangan masa dengan kelas dan aktiviti sekolah 2. . 6. Tahap penggunaan computer tidaklah begitu menyeluruh memandangkan guru-guru disitu mempunyai komputer peribadi masing-masing. Walaubagaimanapun. – Ketua Program Kecemerlangan UPSR Sekolah 2013 Sudah sedia maklum bahawa penggunaan komputer di sekolah ini adalah tidak menyeluruh di mana komputer di dalam makmal computer sudah dianggap LUMPUH disebabkan komputerkomputer yang sedia ada tidak dapat diguna dengan baik dan memerlukan komputer-komputer yang baru dan sudah di naiktaraf. Hanya menggunakan perisian seperti WORDs. Antara sebab yang diperolehi melalui kutipan data tentang penggunaan komputer dan internet di sekolah ialah: 1.

BBM tidak dikemaskini Perubahan kurikulum semasa banyak menyebabkan BBM di dalam bilik BBM agak ketinggalan dan masih menggunakan sukatan KBSR.MASALAH PENGGUNAAN BBM Terdapat beberapa permasalahan yang timbul di dalam penggunaan BBM di sekolah di mana saya melihat sendiri sebagai salah satu kelemahan dalam pembelajaran dan pengajaran. Maksud disini ialah guru tidak bijak dalam menguruskan masa di dalam pembelajaran dan pengajaran yang dirancang. 3. Tidak mempunyai kemahiran Terdapat segelintir guru tidak tahu menggunakan BBM yang sedia ada terutamanya yang melibatkan pengendalian peralatan komputer dan LCD. Menganggap BBM ini tidak penting di dalam pengajaran dan pembelajaran. Bersikap acuh tidak acuh Sikap guru yang tidak mengambil inisiatif dalam penyediaan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran. 4. Rata-rata guru lebih suka menggunakan bahan maujud daripada menggunakan alatan yang berteknologi tinggi. Tidak cukup masa Alasan yang selalu digunakan apabila menjawab pertanyaan kepada seorang guru ialah kesuntukan masa dalam menggunakan BBM. . Kelemahan ini menyebabkan mereka kurang menggunakan alatan teknologi maklumat ini memandangkan jika mereka mengendalikan juga . Rata-rata guru tidak menggunakan BBM secara sepenuhnya dan menjadikan ianya sebagai amalan tidak dipraktikkan. Antara masalah yang dihadapi oleh guru di dalam penggunaan BBM ini ialah : 1. separuh masa mengajar mereka akan terbazir untuk proses pemasangan dan pengendalian alatan ini. Hal ini menyebabkan bahan yang sedia ada tidak dipakai dan buruk begitu sahaja serta berhabuk. 2.

Ia adalah kerana penggunaan alat muzik yang sepenuhnya membuatkan ramai murid meminati matapelajaran itu. . tidak mustahil mereka meminati matapelajaran tersebut dan memudahkan mereka menerima kandungan pelajaran dengan mudah dan kukuh.RESPON MURID TERHADAP PENGGUNAAN BBM Rata-rata murid yang ditemui dan berbual secara tidak formal saya dapati bahawa: SUKA DAN AKTIVITI YANG MENYERONOKKAN Murid-murid menggemari dan meminati sesuatu mata pelajaran itu jika ada bahan yang boleh dirujuk Konsepnya yang amat mudah untuk difahami oleh murid Tidak membosankan malah menyeronokkan Murid dapat melihat sendiri dan merasai sendiri tentang kandungan pelajaran yang dipelajari terutamanya matapelajaran Sains 100% murid suka matapelajaran PJK adalah disebabkan alat permainan yang digunakan malah MUZIK juga antara salah satu matapelajaran yang diminati oleh murid sekolah itu. Mereka berharap jika guru kerap menggunakan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran mereka.

Rak Carta Rak Teacher Courseware di Bilik Sains .GAMBAR BAHAN BANTU MENGAJAR DI SEKOLAH INI.

Rak dan petisyen yang membahagikan bahan-bahan yang sedia ada Carta-carta digantung dan disusun kemas .

.

.

Bilik Media Makmal Komputer .

Bilik Sains Pusat Sumber .

1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Namun setiap permasalahan itu pasti ada jalan penyelesaiannya.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. Aktiviti seperti membuat bengkel BBM atau . Penggunaan BBM boleh dipertingkatkan jika gerak usaha guru-guru dalam penyediaan BBM di peringkat sekolah diperkenalkan. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. terang.C. teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. kemas dan teratur. Pengalaman mengajar saya selama 11 tahun itu digunakan sepenuhnya. Pandangan saya berkenaan tentang permasalahan guru dalam penggunaan BBM ini ialah setiap benda yang kita ingin lakukan pasti ada masalah yang berlaku. Ia juga merupakan salah satu proses di mana penggerak kepada sesuatu konsep yang hendak diterapkan. saya dapati penggunaan BBM ini amat penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu. Penggunaan BBM adalah salah satunya bagaimana cara untuk memantapkan pengisian kita di dalam strategi pembelajaran dan pengajaran kita terhadap sesuatu mata pelajaran. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. supaya jelas. tiada alasan untuk guru menjadikan ia sebagai masalah dalam bidang kita sebagai seorang guru. Guru juga perlulah kreatif dan inovatif dalam mengatur sebuah pembelajaran dan pengajaran yang baik. KESIMPULAN Secara kesimpulan yang diperolehi daripada kajian ini. Bagi saya jika kita ingin murid-murid kita berjaya kenalah berfikir dan mencari ikhtiar bagaimana kita hendak memantapkan lagi pembelajaran dan pengajaran yang kita lakukan setiap hari. Virag. Pada pandangan saya sebagai seorang guru. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. kita kena bijak mengatur bagaimana menyesuaikan BBM dengan isi kandungan matapelajaran yang hendak diajar.

Pelbagai pendekatan boleh dibuat untuk meningkatkan penggunaan BBM di kalangan guru-guru sekolah. . guruguru perlulah sentiasa kreatif dan berinovasi di dalam penyediaan BBM yang mampu dijadikan bahan bantu mengajar yang terbaik dan bernilai.mengadakan pertandingan mereka BBM dengan idea yang kreatif juga boleh memantapkan lagi penggunaan dan penyediaan BBM yang sedia ada. Walaubagaimanapun. Malah ia mampu melengkapkan lagi koleksi BBM di dalam bilik khas yang disediakan.

(1997 ) . ______________. Selangor. Bhd. Longman Malaysia Snd. ________________. ________________. Pengurusan Sumber Pengajaran Pembelajaran 2. Siri Pendidikan Longman. Longman Malaysia Snd. Siri Pendidikan Longman. . Selangor. ( 1994 ) KBSM dan Strategi Pengajaran Bahasa (Edisi Baru). Rashid. Longman Malaysia Snd. ( 1986 ) Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Siri Pendidikan Perguruan. John Arul Phillips. Rahman Ab. Siri Pendidikan Perguruan. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Bhd. Poh Swee Hiang. Tahap I. Mok Soon Sang.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Siri Pendidikan Longman. Petaling Jaya. Pedagogi 4. Kumpulan Budiman Snd. Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur. Longman Malaysia Snd. Selangor. Ee Ah Meng. Lee Shok Mee. Kamarudin Hj. Kuala Lumpur. ( 1986 ) Panduan Latihan Mengajar. (1994). ________________. Hj. ( 1989 ). Edisi Kedua. Bhd. Siri Pendidikan Longman. Kuala Lumpur. Siri Pendidikan Fajar Bakti. Kuala Lumpur.( 1996 ). Mokhtar Affandi Amran. Heinemann Malaysia Snd. Pengajaran Kemahiran Berfikir. Selangor. Bhd. Bhd. Siri Maktab Perguruan. Longman Malaysia Snd. Bhd. Utusan Publications & Distributors Snd. Sumber Teknologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. ( 1995 ). Bhd. Asmah bt. (Edisi Kelima ). Selangor. Kuala Lumpur. Selangor. Longman Malaysia Snd.RUJUKAN Abdul Rahim Abdul Rashid. ( 1989 ). Bhd. ( 1989 ). Ab. Pedagogi I. Bhd. Siri Pendidikan Longman. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Snd. Siri Pendidikan Perguruan. Pedagogi 3. Ahmad. Pedagogi Bahasa. Husin. ________________. Mat Nor Hussin. ( 1996 ). Bhd. Kumpulan Budiman Snd. Bhd.

Sharifah Alawiah Alsagoff. Pakej Pengajaran dan Pembelajaran Teknologi Maklumat.Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain. Bhd. Buletin Pendidikan Negeri Terengganu. Jabatan Teknologi Pendidikan. Sheikh Othman bin Sheikh Salim. Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Kaedah dan Teknik Mengajar Bahasa dengan rujukan khusus kepada pengajaran Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Institut Aminuddin Baki. Robiah Sidin.sekolah Terengganu. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd. Unit Teknologi Maklumat. Zaiton Sidin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Penerbit Pustaka Ilmu. Jurnal Pengurusan Pendidikan ( 1996 ). ( Jun 1987 ). Kamus Dewan ( Edisi Baru ). ( 1989 ). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). ( 1989 ) Sosiologi Pendidikan. Edaran Sekolah. . (1999) Diploma Perguruan Malaysia. Syed Abu Bakar Syed Akil (1994 ). ( 1980 ) . Kuala Lumpur. Sosiologi Pendidikan. Siri Maktab Perguruan. Kementerian Pendidikan Malaysia Medan Pendidikan. Panduan Mengajar Kemahiran Membaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful