BAB 4

SALING BERGANTUNG ANTARA ORGANISMA HIDUP

Ekologi ,Spesies, populasi,

Ekologi ialah kajian berkenaan hubungan antara benda-benda hidup serta hubungan antara bendabenda hidup dan persekitaran .

Spesies adalah kumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama, serta boleh membiak di kalangan mereka bagi menghasilkan keturunan.

Populasi / kependudukan adalah kumpulan organisma daripada spesies yang sama yang hidup di dalam habitat yang sama. Salah satu contoh populasi adalah populasi belalang di sebuah padang.

yang hidup dan tinggal bersamasama dalam satu habitat. tumbuhan air dan haiwan yang hidup di dalam kolam tersebut.  .Komuniti  Komuniti / masyarakat terdiri daripada beberapa jenis populasi bebas daripada organisma. Sebagai contoh. komuniti sesebuah kolam adalah terdiri daripada semua mikroorganisma.

 Semua organisma yang hidup di dalam sesuatu habitat berinteraksi (interact) bagi mengekalkan keseimbangan (maintain balance) di dalam habitat tersebut.Habitat  Habitat adalah tempat tinggal semulajadi sesuatu organisma.  Organisma mendapatkan makanan serta perlindungan dari segala apa yang ada dan terdapat di dalam habitat mereka. .

Ekosistem  Ekosistem terdiri daripada satu organisma yang berinteraksi dengan satu sama lain juga dengan benda yang bukan hidup yang berada di sekitar mereka .

Tumbuhan hijau mendapatkan gas karbon dioksida untuk fotosintesis daripada manusia dan haiwan apabila mereka bernafas  . Organisma hidup adalah saling bergantung.  .  . Bekalan gas.Keseimbangan persekitaran  Persekitaran organisma adalah termasuk semua faktor-faktor yang hidup dan bukan hidup yang mempengaruhi kehidupannya.Manusia dan haiwan mendapatkan gas oksigen untuk pernafasan daripada tumbuh-tumbuhan hijau yang menjalankan fotosintesis. Contoh saling bergantung antara hidupan adalah seperti berikut: 1.

Tumbuhan adalah sumber makanan yang utama bagi haiwan dan manusia. 3. Perlindungan.2.Haiwan seperti monyet dan burung adalah saling bergantung untuk mendapat perlindungan (pokok). Sumber makanan.Tumbuhan seperti pakis dan lumut juga bergantung pada tumbuhan lain atau pokok untuk menjadi tuan rumah. .  .  .  .  .Haiwan juga adalah sumber makanan kepada manusia dan haiwan-haiwan lain.

. Bumi (tanah).    Contoh saling bergantung antara benda hidup dan benda bukan hidup. air dan mineral terlarut adalah diperlukan untuk tumbesaran tanaman. Manusia dan haiwan memerlukan oksigen untuk bernafas. adalah: Tumbuhan memerlukan cahaya matahari dan karbon dioksida untuk menjalankan fotosintesis .

yang sentiasa berkekalan. Satu ekosistem dikatakan seimbang jika ianya terdapat benda-benda hidup dan benda bukan hidup. Suatu ekosistem yang seimbang adalah juga bermakna suatu persekitaran yang seimbang .  .  Benda hidup dan benda bukan hidup berinteraksi antara satu sama lain bagi mengekalkan ekosistem yang seimbang.

contoh ekosistem : paya/kolam .

perlindungan . sokongan. pengangkutan. Interaksi antara hidupan membolehkan keseimbangan ekosistem dikekalkan Terdapat pelbagai interaksi antarahidupan di alam semula jadi Mangsa –pemangsa  Persaingan  Simbiosis  .Interaksi antara Hidupan    Organisma di dalam suatu komuniti berinteraksi antara satu sama lain untuk memperoleh makanan. dan sebagainya.

atau paruh yang tajam untuk membunuh mangsa. gigi taring.pemangsa     Pemangsa ialah organisma yangmemburu dan memakan organisma lain.Mangsa. Biasanya pemangsa mempunyai ciri-ciri fizikal khas seperti kuku. Mangsa pula mempunyai kebolehan melarikan diri daripada pemangsa Contoh :Burung hantu dan tikus (di ladang kelapa sawit) .

Persaingan    Persaingan berlaku apabila organismaorganisma bersaing untuk mendapat keperluan hidup yang sama Tumbuhan-tumbuhan bersaing untuk mendapat air. dan ruang untuk hidup. Haiwan-haiwan pula bersaing untuk mendapat air. garam mineral.dan pasangan untuk membiak. tempat tinggal. . makanan. cahaya matahari.

Organisma yang kuat akan berjaya menguasai kawasannya. Organisma yang kecil dan lemah akan tersingkir dari kawasan itu.  Persaingan bertambah hebat apabila sumber keperluan hidup menjadi terhad. .

satu pihak sentiasa mendapat faedah dalam bentuk makanan. dan perlindungan. Satu pihak yang lain mungkin menerima faedah. atau tidak mengalami sebarang perubahaan dalam hubungan ini .Simbiosis    Dua spesies organisma yang berlainan tinggal bersama dan menjalinkan hubungan erat menunjukkan hubungan simbiosis Dalam simbiosis.mungkin mengalami kerugian.tempat tinggal.

Jenis Simbiosis .

Komensalisme   Satu organisma mendapat faedah daripada organisma lain. manakala organisma yang satu lagi tidak mengalami sebarang kerugiandalam hubungan ini. Contoh :Paku-pakis tanduk rusa tumbuh pada pokok lain .

Contoh komensalisme  Pokok duit-duit (Menumpang di atas pokok)  Orkid merpati (Menumpang di atas pokok) .

Contoh Komensalisme  Ikan Yu dan ikan remora melekat pada cangkerang ketam. atau siput -Teritip . kerang.

Perumah ialah organisma yang dijadikan sebagai tempat tinggal parasit . Hanya satu organisma mendapat faedah daripada interaksi ini manakala satu pihak yang lain mengalami kerugian. Parasit ialah organisma yang hidup pada atau dalam organisma lain.Parasitisme    Parasitisme ialah interaksi antara dua organisma.

. Parasit memperoleh makanan. Contoh haiwan:  Kutu yang hidup pada perumah menghidap darah daripada perumahnya. perlindungan dan pengangkutan daripada perumah. Parasit mungkin membunuh perumah.Parasitisme    Perumah mengalami kerugian daripada hubungan itu.

 Cacing pita dan usus manusia .

Mutualisme   Interaksi antara dua organisma berlainan yang hidup bersama dengan kedua-dua pihak organisma mendapat faedah dari segi pemakanan dan perlindungan. . Buran mendapat pengangkutan dan makanan daripada sisa-sisa makanan umang-umang. Contoh :Buran dan umang-umang Buran mempunyai tentakel-tentakel bersengat yang dapat melindungi umangumang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful