P. 1
Dokumen Standard Dunia Seni Visual Tahun 3

Dokumen Standard Dunia Seni Visual Tahun 3

|Views: 1|Likes:
Published by Kiah Ct

More info:

Published by: Kiah Ct on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SENI VISUAL
TAHUN TIGA

2012

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS TEMA

DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus mata pelajaran Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Standard Kandungan Pemetaan Bidang Kegiatan Tahun 3 Menggambar Membuat Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Membuat Kraf Tradisional v vi 1 1 2 3 5 7 7 8 9 17 23 29 iii .

iv .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI.

masyarakat dan negara. vi . berakhlak mulia. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa. kritis. 1 . dan kreatif menerusi pemupukan bahasa seni visual. membuat corak dan rekaan. menghargai keindahan alam persekitaran. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional bersesuaian dengan kecenderungan mereka selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan negara. MATLAM AT Dunia Seni Visual bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis. serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan Dokumen Standard berupaya membantu perkembangan emosi murid.PENDAHULUAN Dokumen Standard Dunia Seni Visual Tahap I memberi peluang kepada murid memupuk daya imaginasi melalui seni visual berasaskan budaya setempat dan persekitaran. masyarakat. meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Dokumen standard ini juga dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan budaya selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dokumen ini digubal untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat mencetuskan kreativiti dan keseronokan melalui aktiviti dalam bidang menggambar.

kreatif. 9. dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 2. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 2 . 8.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Dunia Seni Visual Tahap I murid dapat: 1. 6. 7. disipilin diri. 4. kritis. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. 3. 5. dan menyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. cermat. yakin diri.

yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. murid membuat interpretasi. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 5 a. berfokus. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi dan imaginasi melalui kajian perbandingan. dan terperinci untuk menajamkan persepsi murid. imaginasi. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. b. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaraskan idea. Selain itu. pemerhatian secara aktif b. apresiasi seni visual secara mudah d. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan 3 . Faktor ini.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan.

d. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa-apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita.c. nilai patriotisme. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. karangan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberikan pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. dan kepekaan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. nyanyian. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. dan puisi. lakonan. nilai kebersihan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. 4 .

amalan murid. serta pelaksanaannya. penentuan instrumen. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. bentuk. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. penilaian yang fleksibel.iaitu pemerhatian. psikomotor. Selain itu. Secara tidak langsung. serta memerhati pelahiran emosi dan perasaan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. lisan dan interaksi. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. dan penilaian yang adil. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan afektif. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. dan kemampuan psikomotor mereka. cara mereka berfikir. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. menganalisis markah tersebut. serta penulisan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. 5 . guru juga harus merekod pencapaian murid. serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Selain itu.

kuiz. interpretasi. Kaedah lisan dan interaksi dapat menolong guru menilai penguasaan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan. puisi. fungsi. lakonan. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. dan kemasan. temu bual. dan nyanyian.Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. kreativiti. kemahiran. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. perbincangan. sumbang saran. bercerita. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. 6 . keaslian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Contohnya soal jawab. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja.

kajian. membuat corak dan rekaan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kefahaman. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan karya seni. dan apresiasi seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kerjaya. sejarah seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. 7 . objek buatan manusia. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ekspresi kreatif. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran. dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

Anyaman 2. Mobail 2. Lukisan 2. Alat Perhiasan Diri 8 . MENGGAMBAR 1. Topeng 4. Kolaj 4. Renjisan dan Percikan 3. Alat Pertahanan Diri 3. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Montaj 2. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Capan 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Boneka 3.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi : MODUL/BIDANG AKTIVITI 1. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Catan 3.

1 1.1.1.2.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 9 .2.2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian – hal benda (subject matter ) 1.1. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1 1. Membuat apresiasi terhadap karya.1.1.tebal dan nipis Warna .3 1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Bentuk . media.1 Unsur seni 1.2.MENGGAMBAR MODUL 1: LUKISAN Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. memahami .1.2 Alat .ilusi Garisan . 1.1.2 Imbangan .primer dan sekunder Ruang .2.1.2 1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan lukisan.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan Murid dapat mengenal.2 1.tiada Bahan . 1.4 1.ilusi Prinsip rekaan 1.2.

dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 10 .3. 1.4.3.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 1.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan tumpuan pada aspek bahasa seni visual. 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 1. sejarah seni dan budaya.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1 1.

proses dan teknik dalam penghasilan catan. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.ilusi Warna .dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.basah atas kering 11 .2 Bentuk .2.warna 1.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan catan.2 1.1 Unsur seni 1.2.1 Teknik .1.1.1.1.1 1.ilusi Prinsip rekaan 1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 1.2.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .2 Alat .2.1.1. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 1.1. memahami .1.2.2 Imbangan .1.1.1.berus lukisan dan palet Bahan .2 1.1 1. 1. Murid dapat mengenal. Membuat apresiasi terhadap karya. Murid dapat memahami bahasa seni visual.2.MENGGAMBAR MODUL 1 : CATAN Tema: Alam Semula Jadi atau Alam Benda Menghasilkan catan menggunakan media basah dengan menekankan bahasa seni visual.2. 1.2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada catan.

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan tumpuan pada aspek bahasa seni visual. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. kajian.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.3.4. sejarah seni dan budaya.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 12 .1. 1.2 1.1 1.4.1 1. dan teknologi dalam penghasilan catan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3. 1.3 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.gunting Bahan .2 1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj.1. gam.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.1.1.1 Teknik . kertas majalah. 1. media.warna 1.1.1.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .3 Rupa .kolaj 13 .kertas lukisan.1. dan bahan-bahan lain yang sesuai. kertas warna.2 Kepelbagaian . serta proses dan teknik dalam menghasilkan gambar dengan teknik kolaj.1 Unsur seni 1.1.2 Alat .MENGGAMBAR MODUL 1: KOLAJ Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj dengan menekankan bahasa seni visual.1.2.2.1 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. Membuat apresiasi terhadap karya.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.1.2 Mengetahui penggunaan media.2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1.2. 1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan kolaj.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna Prinsip rekaan 1. STANDARD KANDUNGAN 1.2. 1.2. memahami.1 1.2.bahan Kontra .1 1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.sentuh dan tampak Warna .

3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi tumpuan pada aspek bahasa seni visual.3.3.4. sejarah seni dan budaya.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1 1.4.2 1. kajian.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media. 1. dan teknologi dalam penghasilan kolaj. 1.1 1.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

1. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1 Teknik .1 1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan kolaj.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. Membuat apresiasi terhadap karya.2. majalah.1. 1. media.ilusi Ruang . gam. serta proses dan teknik dalam penghasilan montaj.2.ilusi Prinsip rekaan 1.1 1.2.1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada montaj.2 1.2 Kepelbagaian – imej Kesatuan .1.montaj 15 .kertas lukisan.2. STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN 1.2. dan surat khabar Mengetahui penggunaan media.komposisi 1.2.gunting Bahan . 1.MENGGAMBAR MODUL 1: MONTAJ Tema: Objek Buatan Manusia atau Alam Semula Jadi Menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj dengan menekankan bahasa seni visual.1.2 Bentuk . memahami. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada montaj.2.1.1.2 Alat . teknik.1.1 1.1. Murid dapat mengenal.2 1.

2 1.3. dan teknologi dalam penghasilan montaj. kajian. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. 1. sejarah seni dan budaya.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dalam penghasilan karya.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 16 .4.1. 1.1 1.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.3.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan corak teknik capan.tampak 2. STANDARD KANDUNGAN 2.1.organik atau geometri atau gabungan rupa 2.1 Harmoni .1 Alat . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan.1.berus lukisan.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 17 .1.MENGGAMBAR MODUL 1: CAPAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan menekankan bahasa seni visual. memahami. tumbuh-tumbuhan.1. Membuat apresiasi terhadap karya.1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.1.warna dan rupa 2.2.2.1.2 Bahan .primer dan sekunder 2.2.2 Ritma dan pergerakan . palet.3 Warna .1 Unsur seni 2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2. 2.2 Jalinan .1.1.1 Rupa .susunan motif 2. dan bahan kutipan yang sesuai 2.2. STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.2 Prinsip rekaan 2. media.

2.2.2.3.1 2. 2.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.2 2.1 Teknik .3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2. kajian .4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.capan 2. sejarah seni dan budaya.1 2. dan teknologi dalam dalam penghasilan corak teknik capan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 2. 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 18 .

1 2.kertas lukisan.2. 2.1.1. memahami.2 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.2.1.2. kertas warna. 2.3 Imbangan .1.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.organik dan geometri Jalinan .2.warna Harmoni .2 Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. Membuat apresiasi terhadap karya.1 Alat .lipatan dan guntingan 19 . 2.1 2. majalah dan gam 2.2 Rupa .rupa 2.2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lipatan dan guntingan. STANDARD KANDUNGAN 2.gunting 2.1.1 Teknik .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 2 : LIPATAN DAN GUNTINGAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan dengan menekankan bahasa seni visual.sentuh dan tampak Prinsip rekaan 2.1.1.2.2.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.2.1 Unsur seni 2.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.2 Bahan .simetri Kontra .1.

4. 2.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 2.3.4 ApresiasiSeni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1 2.4. sejarah seni dan budaya. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 2.1 2.2. dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. kajian.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 20 .3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.warna 2.1.1.1 Harmoni . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik renjisan dan percikan. memahami.1 Unsur seni 2.1 Alat .2. Membuat apresiasi terhadap karya. 21 . 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.1 Jalinan .2 Warna . Murid dapat mengenal. media.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan renjisan dan percikan.2 Bahan .1.berus lukisan.2 Kepelbagaian .MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 2 : RENJISAN DAN PERCIKAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan menekankan bahasa seni visual.1.2. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2.1.primer dan sekunder 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2 Prinsip rekaan 2.2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik renjisan dan percikan.1. 2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. dan sikat 2.2.warna dan jalinan 2. 2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. palet.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. berus gigi.tampak 2.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.

2 2.2.2.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 22 .4.3.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.4. 2. sejarah seni dan budaya.renjisan dan percikan 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. 2. dan teknologi dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Teknik .1 2. kajian.3 Memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.1 2.

2.1.gunting 3. 3.1. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. memahami.1 Alat . dawai kasar.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 : MOBAIL Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan mobail dengan menekankan bahasa seni visual. kertas warna.nyata 3.1.1. Membuat apresiasi terhadap karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. Prinsip rekaan 3.2.2.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan – susun atur pada mobail 3.1.2 Bahan . kad manila.1.1.2.2.2. 3.2 Imbangan .2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan mobail.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 23 . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.gam.1.1 3.1 3. benang.1. media. 3. tali.1.2 3. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.2 Bentuk . straw board dan bahan lain yang sesuai.konkrit Ruang .1 Unsur seni 3.

3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3 Ekspresi kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. 3.4.3.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 24 .3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. kajian. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan mobail.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.

span. memahami.gunting Bahan .1.2. Membuat apresiasi terhadap karya.sentuh dan tampak 3.2.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 : BONEKA Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan boneka dengan menekankan bahasa seni visual.konkrit Jalinan . 25 . Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. Murid dapat mengenal.1.2.1.1 3. dan bahan lain yang sesuai 3.1. Murid dapat mengetahui dan kefahaman bahasa seni visual.2.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan boneka.2 Bentuk .1.simetri 3. gam.serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Unsur seni 3. 3.1.1 Imbangan .1 3.2. bahan kutipan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Alat .1. 3. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.1. media.

3.3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang sesuai dalam penghasilan karya 3. 3.3. kajian.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 3.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Membuat persembahan boneka yang dihasilkan 3.4. dan teknologi dalam penghasilan boneka.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.

1. Murid dapat mengenal.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.tampak dan sentuh Ruang .nyata Prinsip rekaan 3.1. Membuat apresiasi terhadap karya.1.2. gam .1 3.2.2 Bentuk .2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.2 Alat .gunting Bahan . Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.2. krayon.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 :TOPENG Tema: Alam Semula jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan topeng serkup dengan menekankan bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 3. oil pastel.dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. dan bahan hiasan yang sesuai 3.1.1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada topeng. pensel warna .2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan topeng.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 27 .simetri 3.1. memahami. 3.1 3. 3.2.1.kertas yang sesuai atau kad manila.2 3.konkrit Jalinan .1 Imbangan .

4.1 3. sejarah seni dan budaya. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. kajian.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Melakonkan watak topeng yang dihasilkan 28 . 3.4.3.3.3 Ekspresi kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan topeng Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1 3. 3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.3.

1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan anyaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 4.2.warna 4.tampak dan sentuh Warna .1.1.1.1 Unsur seni 4.1.gunting Bahan .primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna Prinsip rekaan 4. Membuat apresiasi terhadap karya.2 Harmoni .1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.2.1.2 4.2 Garisan .2.1 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian. dan gam Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 29 .1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.geometri Jalinan .1.lurus Rupa .1 4.1.1 4. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada anyaman kelarai 4.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada anyaman Murid dapat mengenal.2 Alat .MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ANYAMAN Tema : Alam Semula Jadi Menghasilkan anyaman kelarai siku keluang dengan menekankan bahasa seni visual.kelarai Kontra .1. media. memahami.2.4 4.1.2 4. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1. 4.2.1.

dan teknologi dalam penghasilan anyaman. sejarah seni dan budaya. 4. kajian. 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.4.1 4.1 4. 4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Teknik .4.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 30 . media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.anyaman Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 4.3.3.2.

media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. cat poster.konkrit Warna .tertier dan neutral Prinsip rekaan 4.2. oil pastel.1.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.1 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. 4.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1. STANDARD KANDUNGAN 4. gam.2. 31 . memahami.gunting Bahan .kad atau kertas tebal. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada model alat pertahanan diri.2.1.1 4.1.1.2 Alat . Membuat apresiasi terhadap karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ALAT PERTAHANAN DIRI Tema: Objek Buatan Manusia Menghasilkan model alat pertahanan diri dengan menekankan bahasa seni visual.2 Bentuk . Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada model alat pertahanan diri.2.1.1 Unsur seni 4.1 Imbangan .1.tidak simetri 4. 4. dan bahan hiasan yang sesuai 4. 4.

3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3. sejarah seni dan budaya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan model alat pertahanan diri. 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 32 .4.1 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.3.4.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2 4.1 4. kajian. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ALAT PERHIASAN DIRI Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan rantai leher dengan menekankan bahasa seni visual.1.2.1.1.susunan manik 4.nyata 4.tampak dan sentuh 4.1.warna 4.2.gunting 4.1.1 Alat . memahami.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal. 4.2 Ruang .1. media.2 Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Membuat apresiasi terhadap karya.3 Ritma dan pergerakan . STANDARD KANDUNGAN 4. 4. 4.1 Unsur seni.1.1 Jalinan .1 Harmoni .1.1.1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.konkrit Prinsip rekaan 4.2. 4. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Bahan .2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan alat perhiasan diri 4. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2.1. 33 .1.benang.3 Bentuk . bahan hiasan yang sesuai dan gam Mengetahui penggunaan bahan. kertas majalah. kertas warna.

4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 4. 4.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan perhiasan diri.4.2 Mempamerkan atau memperagakan hasil karya sendiri Menceritakan fungsi alat perhiasan diri yang telah dihasilkan 34 . Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. 4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.1 4.4.3.1 4. kajian. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.

.

gov.moe.my/bpk .Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8. Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->