DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SENI VISUAL
TAHUN TIGA

2012

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS TEMA

DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus mata pelajaran Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Standard Kandungan Pemetaan Bidang Kegiatan Tahun 3 Menggambar Membuat Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Membuat Kraf Tradisional v vi 1 1 2 3 5 7 7 8 9 17 23 29 iii .

iv .

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berketerampilan.

kritis. 1 . meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Dokumen ini digubal untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat mencetuskan kreativiti dan keseronokan melalui aktiviti dalam bidang menggambar. keindahan seni dan warisan bangsa. Kandungan Dokumen Standard berupaya membantu perkembangan emosi murid. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional bersesuaian dengan kecenderungan mereka selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Dokumen Standard Dunia Seni Visual Tahap I memberi peluang kepada murid memupuk daya imaginasi melalui seni visual berasaskan budaya setempat dan persekitaran. serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Dokumen standard ini juga dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan budaya selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga. membuat corak dan rekaan. masyarakat. dan kreatif menerusi pemupukan bahasa seni visual. dan negara. MATLAM AT Dunia Seni Visual bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis. menghargai keindahan alam persekitaran.

3. 6. dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. kreatif.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Dunia Seni Visual Tahap I murid dapat: 1. kritis. 7. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. 8. yakin diri. 2. cermat. disipilin diri. 4. dan menyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 9. 5. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 2 .

interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. b. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. apresiasi seni visual secara mudah d. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaraskan idea. berfokus. imaginasi. Selain itu. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 5 a. murid membuat interpretasi.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. dan terperinci untuk menajamkan persepsi murid. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan 3 . Faktor ini. yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi dan imaginasi melalui kajian perbandingan. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. pemerhatian secara aktif b. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.

nyanyian. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. dan kepekaan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberikan pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.c. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa-apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita. lakonan. nilai patriotisme. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. 4 . nilai kebersihan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. karangan. dan puisi. d.

Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. menganalisis markah tersebut. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. cara mereka berfikir. 5 . penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Selain itu. guru juga harus merekod pencapaian murid. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya.iaitu pemerhatian. Secara tidak langsung. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. dan afektif. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. penilaian yang fleksibel. dan kemampuan psikomotor mereka. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. serta penulisan. penentuan instrumen. Selain itu. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. bentuk. serta pelaksanaannya. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. lisan dan interaksi. amalan murid. dan penilaian yang adil. serta memerhati pelahiran emosi dan perasaan. psikomotor.

Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. 6 . dan kemasan. bercerita. temu bual. Contohnya soal jawab. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. perbincangan. kemahiran. kuiz. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. fungsi. dan nyanyian. sumbang saran. keaslian. lakonan. interpretasi. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Kaedah lisan dan interaksi dapat menolong guru menilai penguasaan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan. kreativiti. puisi.Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian.

aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. membuat corak dan rekaan. kefahaman. dan kerjaya. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan apresiasi seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan karya seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. objek buatan manusia. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. kajian. 7 . sejarah seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran.

Boneka 3. Anyaman 2.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi : MODUL/BIDANG AKTIVITI 1. Catan 3. MENGGAMBAR 1. Alat Pertahanan Diri 3. MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Lukisan 2. Kolaj 4. Alat Perhiasan Diri 8 . MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Topeng 4. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Renjisan dan Percikan 3. Montaj 2. Mobail 2. Capan 2.

1.1.3 1.1 1.1.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan lukisan.2.1.2 Alat .1. memahami . 1.MENGGAMBAR MODUL 1: LUKISAN Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.2 Imbangan .ilusi Prinsip rekaan 1.2.primer dan sekunder Ruang .1 Unsur seni 1.2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan Murid dapat mengenal.1.2.2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian – hal benda (subject matter ) 1.1 1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 9 . Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1.dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan. media.4 1.1.2 Bentuk .tebal dan nipis Warna .2 1.ilusi Garisan .2 1.1.1. Membuat apresiasi terhadap karya.tiada Bahan .1. 1.1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 1.

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan tumpuan pada aspek bahasa seni visual. 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1 1. kajian.3.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.2 1.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4. 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 10 .1 1.

1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2.3 1.2 Bentuk .2.warna 1.2.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .1 Teknik .1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 1.1.1 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2 Alat .2. Membuat apresiasi terhadap karya.1 Unsur seni 1.ilusi Warna .1. memahami . Murid dapat memahami bahasa seni visual.1 1.MENGGAMBAR MODUL 1 : CATAN Tema: Alam Semula Jadi atau Alam Benda Menghasilkan catan menggunakan media basah dengan menekankan bahasa seni visual.1.ilusi Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan catan. Murid dapat mengenal.2. 1.2.1.1.berus lukisan dan palet Bahan .sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang .basah atas kering 11 .2.1 1.1. media.1. proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.1.2 Imbangan .

1 1. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan tumpuan pada aspek bahasa seni visual.1. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.3 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.3. 1.2 1.4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. sejarah seni dan budaya.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 12 . media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan catan. kajian. 1.1 1.

1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj. serta proses dan teknik dalam menghasilkan gambar dengan teknik kolaj.sentuh dan tampak Warna .kertas lukisan.1.1.2 Mengetahui penggunaan media.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .2.MENGGAMBAR MODUL 1: KOLAJ Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj dengan menekankan bahasa seni visual. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1 1.3 Rupa . media. dan bahan-bahan lain yang sesuai.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan kolaj.2.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna Prinsip rekaan 1.1 1.bahan Kontra .warna 1. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. kertas warna. STANDARD KANDUNGAN 1.2.2 Alat .1. kertas majalah. gam.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1. 1.1 Unsur seni 1. 1. Membuat apresiasi terhadap karya.2. memahami.1 Teknik . 1.1 1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj.1.2 1.1.kolaj 13 .2.1.gunting Bahan .1.2 Kepelbagaian .1.

2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.3. 1.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 1.3.1 1.1. dan teknologi dalam penghasilan kolaj. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.2 1. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi tumpuan pada aspek bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. sejarah seni dan budaya. media.

2. majalah.ilusi Ruang . gam.1.2.2.1.2 1. Murid dapat mengenal.1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada montaj.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan kolaj. memahami.2.2 1.1 1.2.1 Teknik .1 Unsur seni 1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada montaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.komposisi 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan montaj.2 Alat .1.gunting Bahan .2. Membuat apresiasi terhadap karya.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Bentuk .montaj 15 . media.1. 1.kertas lukisan.2.MENGGAMBAR MODUL 1: MONTAJ Tema: Objek Buatan Manusia atau Alam Semula Jadi Menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj dengan menekankan bahasa seni visual.1 1.1 1.1. 1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN 1.ilusi Prinsip rekaan 1.2 Kepelbagaian – imej Kesatuan .1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. dan surat khabar Mengetahui penggunaan media. teknik.1.1.

3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1.2 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 16 .4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan teknologi dalam penghasilan montaj.1 1.4. 1.1 1.3. media serta proses dalam penghasilan karya. 1.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.

media. Membuat apresiasi terhadap karya.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 17 . STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.primer dan sekunder 2.2 Bahan .3 Warna .1 Unsur seni 2.1.1.1.2 Prinsip rekaan 2.1.1. memahami.2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.2.2 Jalinan .organik atau geometri atau gabungan rupa 2. STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.warna dan rupa 2.2. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. tumbuh-tumbuhan. palet. 2.2.susunan motif 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Harmoni .MENGGAMBAR MODUL 1: CAPAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan menekankan bahasa seni visual. dan bahan kutipan yang sesuai 2.2 Ritma dan pergerakan . Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan corak teknik capan.1 Alat .tampak 2.1.1.1 Rupa .1.1.1.berus lukisan. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.

2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 2.4. sejarah seni dan budaya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 2.2.2.1 2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 18 .3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.2 2.3. dan teknologi dalam dalam penghasilan corak teknik capan. kajian . media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.capan 2.1 Teknik .3.3.4.

1.1.lipatan dan guntingan 19 .warna Harmoni .2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.1 Teknik .2.3 Imbangan . Membuat apresiasi terhadap karya. STANDARD KANDUNGAN 2.2 2.1 2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kertas warna.rupa 2.2.1.1.1.1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2. memahami.1.1.sentuh dan tampak Prinsip rekaan 2.kertas lukisan. majalah dan gam 2.simetri Kontra .2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.2.2.2.2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 2 : LIPATAN DAN GUNTINGAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan dengan menekankan bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 2. 2.2. 2.gunting 2. media.2 Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2 Bahan .1 Alat .1.2.organik dan geometri Jalinan .1.2 Rupa . Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.

1 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4 ApresiasiSeni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan.3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 20 .2 2. 2.2.1 2. kajian. 2.4. sejarah seni dan budaya.

1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.2. 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 2 : RENJISAN DAN PERCIKAN Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan menekankan bahasa seni visual. dan sikat 2.2.2. 2.1.1 Harmoni . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik renjisan dan percikan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. berus gigi. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan renjisan dan percikan.2 Kepelbagaian .1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik renjisan dan percikan. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. memahami.1 Unsur seni 2.warna 2. Membuat apresiasi terhadap karya.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. palet.2 Bahan .1 Jalinan .2. media.1 Alat .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.warna dan jalinan 2.berus lukisan.tampak 2.1.1.1.1.2 Warna .2 Prinsip rekaan 2. 21 . Murid dapat mengenal.2.primer dan sekunder 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.

sejarah seni dan budaya.3.3 Memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.renjisan dan percikan 2.2.1 2.2 2.1 2. dan teknologi dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.3.4.2.1 Teknik .2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 22 . 2. 2.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. kajian.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1. dawai kasar. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.2.1.2. straw board dan bahan lain yang sesuai.1.2 3. tali. 3.2.2. kertas warna.1 Alat . 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan mobail.gam.1.1 3.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.2 Bahan . 3.2.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 : MOBAIL Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan mobail dengan menekankan bahasa seni visual.1 Unsur seni 3. benang. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan – susun atur pada mobail 3. Prinsip rekaan 3.1.konkrit Ruang .2 Bentuk .nyata 3. media. Membuat apresiasi terhadap karya.2 Imbangan .1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 23 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. memahami.1.1 3. kad manila.1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.gunting 3.

3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 24 .3.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian.3 Ekspresi kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4. sejarah seni dan budaya. 3.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3. dan teknologi dalam penghasilan mobail.3.3.

1.1.1.1 3. 3.1 Imbangan .2 Bentuk . Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.2 Alat . 25 .1. 3.1 3. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. gam.serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. Murid dapat mengenal.konkrit Jalinan . bahan kutipan.2.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan boneka. Membuat apresiasi terhadap karya.2. memahami.2 Prinsip rekaan 3.sentuh dan tampak 3.1.span.1.1. media.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 : BONEKA Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan boneka dengan menekankan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.gunting Bahan .1 Unsur seni 3.2.simetri 3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. Murid dapat mengetahui dan kefahaman bahasa seni visual. dan bahan lain yang sesuai 3.1.2.2.

3. dan teknologi dalam penghasilan boneka.3.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang sesuai dalam penghasilan karya 3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Membuat persembahan boneka yang dihasilkan 3.4.3. sejarah seni dan budaya. 3.4. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.3. kajian.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.

1 3.simetri 3. memahami.1 Unsur seni 3. 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan topeng. 3.1. dan bahan hiasan yang sesuai 3.1 3.1. oil pastel. krayon.2.2 Alat .2.1. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada topeng.nyata Prinsip rekaan 3.1.1.1.2 Bentuk .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 3 :TOPENG Tema: Alam Semula jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan topeng serkup dengan menekankan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 27 .1.1 Imbangan .1.kertas yang sesuai atau kad manila. Murid dapat mengenal.konkrit Jalinan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.tampak dan sentuh Ruang . gam .1.3 3.gunting Bahan .1.2. pensel warna .2 3. Membuat apresiasi terhadap karya. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.2.

3. 3. sejarah seni dan budaya.1 3.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Melakonkan watak topeng yang dihasilkan 28 .3 Ekspresi kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.2 3.1 3.3.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. dan teknologi dalam penghasilan topeng Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. kajian.3.3.4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.

1.1.kelarai Kontra .primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna Prinsip rekaan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 4. media.1.2.1.1.MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ANYAMAN Tema : Alam Semula Jadi Menghasilkan anyaman kelarai siku keluang dengan menekankan bahasa seni visual.1.2 4. 4.lurus Rupa .1. memahami. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada anyaman kelarai 4.3 4.warna 4.1.2 Harmoni .2 4.geometri Jalinan .gunting Bahan . Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.1 4.1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.1.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada anyaman Murid dapat mengenal. dan gam Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 29 .1 4.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan anyaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.tampak dan sentuh Warna . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2 Garisan . serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.2 Alat .2.2.1 Unsur seni 4.4 4.1.1. Membuat apresiasi terhadap karya.2.

4.3. sejarah seni dan budaya.anyaman Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. Teknik .1 4. dan teknologi dalam penghasilan anyaman.2. kajian. 4.4.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 30 .1 4. 4.1 4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.

1.1 Unsur seni 4.1.1 4.1 4.1 Imbangan . oil pastel.1. cat poster.kad atau kertas tebal. 31 . 4.1. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1.tertier dan neutral Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri. STANDARD KANDUNGAN 4.2. Membuat apresiasi terhadap karya.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada model alat pertahanan diri. gam. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1.2.2. 4.1.gunting Bahan .MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ALAT PERTAHANAN DIRI Tema: Objek Buatan Manusia Menghasilkan model alat pertahanan diri dengan menekankan bahasa seni visual.2 Alat .tidak simetri 4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. dan bahan hiasan yang sesuai 4.2 Bentuk . 4. memahami. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada model alat pertahanan diri.konkrit Warna .

4. sejarah seni dan budaya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 4. dan teknologi dalam penghasilan model alat pertahanan diri.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 32 . kajian.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. 4.3.1 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.3.4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.4.

2 Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kertas majalah.3 Bentuk .susunan manik 4. STANDARD KANDUNGAN 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.nyata 4.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.konkrit Prinsip rekaan 4. 4.tampak dan sentuh 4.2.3 Ritma dan pergerakan .1.gunting 4.1.1 Jalinan .1. 33 . media.1. kertas warna.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya.2 Bahan .2. Membuat apresiasi terhadap karya. memahami.MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 4 : ALAT PERHIASAN DIRI Tema : Alam Semula Jadi atau Objek Buatan Manusia Menghasilkan rantai leher dengan menekankan bahasa seni visual.1 Unsur seni.2.1.2.1.2.warna 4.1 Alat . 4.2 Ruang .1.1.2 Aplikasi Seni Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan alat perhiasan diri 4.1.1 Harmoni .1. bahan hiasan yang sesuai dan gam Mengetahui penggunaan bahan.benang.2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.

1 4.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan perhiasan diri.3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. kajian. 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.1 4. sejarah seni dan budaya.4.3.2 Mempamerkan atau memperagakan hasil karya sendiri Menceritakan fungsi alat perhiasan diri yang telah dihasilkan 34 .2 4.4 Apresiasi Seni Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.

.

moe.my/bpk .Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8. Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful