PEMBENTUKAN KATA

Bidang pembentukan kata (morfologi) merupakan subsistem dalam sistem bahasa. Dalam konteks Bahasa Melayu, pembentukan kata dipandang sebagai proses mengolah unsurunsur bahasa tersebut sehingga menjadi pekataan yang boleh diujarkan dan difahami oleh penuturnya. Menurut Tatabahasa Dewan (1995), terdapat empat bentuk kata asas dalam bahasa Melayu iaitu: (i) bentuk kata tunggal, (ii) bentuk kata terbitan, (iii) bentuk kata majmuk, dan (iv) bentuk kata ganda. Pembentukan kata lazimnya dihuraikan daripada sudut prosesnya. Selalunya kita membicarakan pembentukan satu-satu perkataan itu melalui proses-proses pengimbuhan, penggandaan, atau pemajmukan. Kata tunggal ialah perkataan yang paling dasar, yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan. Contoh kata tunggal: cuaca, gred, seluar, teks, masyarakat dan yu. Daripada segi persukuan kata, kata-kata tersebut terdiri daripada pelbagai bentuk. Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Kata akronim juga tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata, dan gabungan awal huruf dan suku kata perkataan atau rangkai kata yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan tersendiri. Contohnya: cerpen (daripada cerita pendek), Gapena (daripada Gabungan Penulis Nasional), dan kugiran (kumpulan gitar rancak). Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar, imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan, yang hadir sebelum kata dasar, (ii) akhiran, yang hadir sesudah kata dasar, (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu di awal dan akhir kata dasar, dan (iv) sisipan, yang hadir di celahan kata dasar. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan, iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhan-imbuhan tertentu. Awalan-awalan peN-, peR-, pe-, ke-, juru-, maha-, dan tatacontohnya, membentuk kata nama terbitan. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama, iaitu –an, -wan, -wati, dan sebagainya. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalan-awalan meN-, beR-, ter- dan di- serta akhiran –kan dan –i. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu, misalnya peN-…-an, ke-…-an, pe-…an, dan peR-…-an yang membentuk kata nama; dan meN-…-kan, beR-..-kan, meN-…-kan, meN-…-i, dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar, dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, misalnya: kapal terbang, gambar rajah dan terima kasih.

Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya, sama ada secara sepenuh, separa atau berentak. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar, contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja, yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya, dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan, menjadikannya vocal e pepet. Misalnya, laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan, dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar, misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar, contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal, contohnya kuih-muih, tungkus-lumus; melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda. PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada umumnya, proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu melibatkan bentukbentuk kata tunggal, terbitan, majmuk dan ganda. KATA TUNGGAL Perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian termasuk dalam kumpulan kata tunggal. Kata tunggal terbahagi kepada dua: kata tunggal satu suku kata dan kata tunggal dua suku kata atau lebih. Di samping itu, terdapat juga kata tunggal yang tidak pernah menerima sebarang imbuhan seperti ini, itu, sini, dan sana. Namun begitu, kebanyakan kata tunggal boleh diperluas untuk menjadi bentuk terbitan.

KKKV 7. KV 2. 2. VK 3. 1. 8. 3. 9. KVK 4. 5. 10. KKVK 5. POLA 1. KKKVK ru bah brek bank straw CONTOH ya yu am cat dan draf gred seks teks skru skrip Spring (ii) Kata tunggal dua suku kata NO. 6. POLA V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KVK KV + KVK KVK + KV CON TOH apa ela air aur alas ekor abdi inti embun indah doa ria diam kuih buku guru mulut pukul binti sendi KATA TERBITAN . KVKK 6. 7.(i)Kata tunggal satu suku kata Contoh pola gabungan konsonan-vokal dua kata tunggal bahasa Melayu ialah seperti berikut: NO. 4.

dan kata adjektif terbitan seperti: BIL. Kata nama pepedagang pelari pelpelajar pempembuat pembuka penpenderma pendatang pengpenggubak pengganti Pengepengelap pengebom jurujururawat juruwang keketua kelipat mahamahasiswa maharaja tatatatacara tatatertib dwidwibahasa dwifungsi 2. Kata kerja memenyikat merasa memmembasuh membilang menmendakwa mendaki mengmengajar mengikut mengemengecat mengetam memper. AWALAN CONTOH CONTOH 1. adjektif sesemanis sesejuk teterendah teringin terterbersih terbesar Kata terbitan berakhiran .Kata terbitan berawalan Awalan dapat hadir dalam kata nama terbitan.memperisteri memperhamba beberupa berasa belbelajar belunjur didibasuh digilap diperdiperoleh dipercepat tertertulis terjebak Kata 3. kata kerja.

...-an ke-.-an Kata adjektif ke-..-kan .... 1.-an CONTOH perasaan pembalakan pengajaran keindahan menaikkan menjadikan bermaafan disampaikan diperlihatkan CONTOH pemalsuan pembekuan pengesahan kelainan memainkan mentafsirkan bersalaman dibukukan diperbahaskan 2.-an di-. AKHIRAN 1.-an ... kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti: BlL...-wan 2.kan ber-.-ah .. Kata kerja .-kan diper-.-man ..-an Kata kerja me-.-kan memper-.-an peng. Kata nama .-at . Kata terbitan bersisipan . APITAN Kata nama pe-.kan ke-..-an pem.Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan seperti: BIL.-in .. memperhatikan memperlakukan kehausan kepanasan kemelayuan kecinaan 3.-i CONTOH sultanah jualan muslimat hadirin seniman jutawan naikkan sertai CONTOH ustazah pameran hadirat muslimin budiman karyawan bukakan duduki Kata terbitan berapitan Apitan hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan......-kan men-.

gementar semerbak sinambung KATA MAJMUK Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar..-el-... . Dalam sistem baku.. Bil. .-in-.. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Sisipan Kata nama . kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap seperti: Contoh 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Contoh 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa .-em-.-er-..Sisipan ialah bentuk imbuhan yang menyisipi bahagian tengah kata dasar.. Kata adjektif .. Contoh telepak serabut Contoh telunjuk keruping 2. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. 1.

imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir.kan meN. kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan... tetapi ia dieja atau ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan.an Ejaan Penguatkuasaan Mengemaskinikan Menganaktirikan Keibubapaan Dikuatkuasakan Percampuradukan Untuk awalan..kan peR..an meN. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan . seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN..kan ke. Lihat jadual di bawah. Manakala akhiran.duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh setia suka suruhan tanda tanggung warga cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan jawab negara Dukacita Hulubalang Jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.........an di.

malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai FK | KK | Berjalan FA | KA | Cantik b) c) . Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. frasa kerja (FK). klausa dan ayat. dan frasa sendi nama (FS). bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya. Frasa sendi nama. iaitu klausa dan frasa. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. sebaliknya. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. frasa adjektif (FA). Frasa-frasa ini disebut frasa-frasa utama.PENGGOLONGAN KATA Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. Frasa nama. Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). frasa kerja. misalnya. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. Frasa nama. iaitu frasa. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. kriteria struktur morfem. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN).

tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. kata kerja. iaitu: i) ii) iii) iv) kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas KATA NAMA Golongan kata nama. Selain golongan ini. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif.Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | kedai FK | KK | berjalan FA | KA | awal Sebuah e) runcit Sedang f) cepat Masih sangat Kata nama. seperti yang telah diterangkan. frasa kerja dan frasa adjektif. Selain tiga golongan kata utama ini. tempat atau benda. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. . dan frasa adjektif. terdapat juga unsur pilihan. Kesimpulannya. kata nama am dan kata ganti nama. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. iaitu frasa nama. frasa kerja.

Raja Azlan Shah b)bukan manusia .tangan. rumah. . serapan ii) kata nama am konkrit .Nina. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. idaman. Si Belang. Contoh: i) kata nama am abstrak . Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. i) kata ganti nama tunjuk .Tompok. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . sungai. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup.mimpi. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. kambing Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. kedua dan ketiga. Ahmad.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Proton Saga. roh.

tegap. dan anda =ketiga-ia. dalam iv) kata adjektif bentuk . kau makan diambil. tersenyum. hijau.bangun. kecil. ku makan. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. menangis. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. pandai. berbuat. ku ambil. tinggi.ii) kata ganti nama diri . menjerit. menjadi. nipis. ku tendang. biru. b) kata kerja tak transitif berpelengkap . melancong. ada. kelabu. tebal. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. kasar. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan .kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda.bulat. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . berbantalkan. patik. leper. jahat. merah iii) kata adjektif ukuran . nakal.beransur.panjang. kami dan kita =kedua-saudara. sibuk. terpegun. cetek.putih. lemah. kamu. berani ii) kata adjektif warna . hitam. tinggal. kuning. bujur. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. engkau. awak. saya lihat. dia. ungu. segar. perkara atau manusia. lonjong . pendek. beta. kau tendang dilihat. tenang. mereka dan –nya. tumbang. perkara atau manusia. aku. cerdik. kau ambil ditendang. beliau. kamu lihat diperisteri. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.baik.

cantik. hapak e) sentuh. tetapi ii) kata seru. nyaris. berapa.halus. ghairah. Frasa nama Kata bilangan ramai dua beberapa tiap-tiap kebanyakan Frasa adjektif Kata penguat sungguh amat paling kurang Kata adjektif indah bahagia tinggi baik Penjodoh bilangan orang ekor Kata nama penonton askar kucing calon penduduk Kata tugas boleh dikenalpasti sebagai yang berikut: i) kata hubung.sedap.sila. saying. lazat.merdu. laju. nyaring.dan. licin. mengapa iv) kata perintah. hampir Kata Tugas Golongan kata yang bersifat pelbagai jenis iaitu yang terkandung dalamnya golongangolongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama.wah. amboi.segera. atau. keras kasar. deras. mersik. rindu. hodoh. wangi.v) kata adjektif pancaindera a) rasa. masam. molek.bila. harap . awal vii) kata adjektif cara . berahi ix) kata adjktif jarak . lewat.jauh.cepat. bising d) bau. perlahan viii) kata adjektif perasaan .cinta. aduh iii) kata tanya. spontan. lembut vi) kata adjektif waktu . tolong. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik. buruk c) dengar.harum. dekat. manis. asyik. pahit b) pandang. ayu.

…-nya . betul xiii) kata bilangan.v) kata pangkal ayat. paling viii) kata penegas. masing-masing xv) kata pembenda. lah. benar. tah.maka. beribu-ribu.sangat. pernah vii) kata penguat.di.tidak. adalah xi) kata sendi nama. bukan x) kata pemeri. dalam xii) kata pembenar.hatta.juga. sudah.akan. pun ix) kata nafi.ya. segala. amat.ialah.dua. syahadan vi) kata bantu. dari.

terdapat banyak pembentukan dan penggolongan kata di dalamnya. . 9. 4. empat dan lima). awalan kata kerja-berlanggar. 3. perlanggaran. Kata terbitan berapitan. tiga. dua. bersilang. Kata tugas. Kata terbitan berawalan. jurucakap. pergerakan.Kata nama khas tak hidup-Warsaw. empat dan lima). disertai (perenggan satu. dua dan lima). kata bilangan-dua buah kapal terbang (perenggan satu). 8. dibatalkan. menyiarkan. Kata nama khas hidup manusia-Grzegorzewski Wieslaw (perenggan tiga). Kata sendi nama-di. 7. pertunjukan. bertembung. Kata terbitan berakhiran-rakaman (perenggan dua). lima dan enam). Poland. daripada (perenggan satu. 6. dilaporkan (perenggan satu. 2. Pertunjukan Udara Radom (perenggan satu.ANALISIS RENCANA JURUTERBANG MAUT PESAWAT BERTEMBUNG DI UDARA Berdasarkan petikan ini. Kata nama am hidup manusia-penonton (perenggan lima). berkuasa. 5. dua. awalan kata nama-juruterbang. melakukan. Kata adjektif jarak-jauh (perenggan lima). Antaranya ialah: 1. tiga. memberitahu.

apitan kata kerja-menggunakan. awalan kata adjektif-terbaik (perenggan dua). dua. 13. Kata terbitan berawalan. awalan kata kerja-memburu (perenggan tujuh). dua dan lima). Stadium Darul Aman. apitan kata nama-keputusan (perenggan tiga). Kata terbitan berapitan. Kata terbitan berawalan. Kata adjektif terbitan. terdapat banyak pembentukan dan penggolongan kata di dalamnya. perlawanan. Kata terbitan berapitan. Liga Super. dua dan lima). Kata ganti tunjuk-ini (perenggan tujuh). 6. 12. 7. Kata adjektif ganda. 2. Kata nama am hidup manusia-penyokong (perenggan enam). Kata hubung pancangan keterangan-sebelum. penggandaan separa-berhati-hati (perenggan enam). Azraai Khor Abdullah (perenggan dua dan tiga). Kata sendi nama-di (perenggan satu. Piala FA. Kata ganti nama ketiga-mereka (perenggan tujuh). percaturan. mengatasi. 9. selepas (perenggan tiga dan tujuh). 5. Mohd. 3. Alor Star. Antaranya ialah: 1. 14. menurunkan (perenggan satu.KEDAH GUNA KELEBIHAN BERMAIN DI TEMPAT SENDIRI Berdasarkan petikan ini. . memberikan. gelaran (perenggan tiga dan tujuh). Langkawi. Piala Malaysia. Terengganu. penggandaan penuh-pemain-pemain (perenggan enam). menumpaskan. Pengerusi Pembangunan Sukan dan Pelancongan Kedah (perenggan satu. 10. dan lima). Kata nama khas tak hidup-Kedah. Kata adjektif ganda. 4. 8. 11. awalan kata nama-jurulatih. Kata nama khas hidup manusia-Datok Othman Aziz.

PERAK DARUL RIDZUAN NAMA: ROSLIZA BINTI SALLEH KUMPULAN: KPLSPM (BM/PJ/KS) NAMA PENSYARAH: PN.INSTITUT PERGURUAN IPOH. 31150. HULU KINTA. NORMAH BINTI KAMARODZAN TARIKH HANTAR: 28 SEPTEMBER 2007 .

Semoga ikatan ukhwah antara kita tetap mekar sehingga ke akhir hayat. Normah. Insyaallah. Akhir kata. terima kasih diucapkan kerana banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar tentang tugasan dan tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan yang tidak jemu-jemu membantu saya. Kepada pensyarah Pn. Wassalam. Sesungguhnya.PENGHARGAAN Bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan kerja kursus Bahasa Melayu 2 ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman sebilik saya. terima kasih kerana banyak membantu dari segi kewangan dan sokongan padu untuk saya terus berusaha dalam bidang profesion perguruan ini. hanya Allah yang dapat membalas budi kalian. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada insan-insan yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya sama ada secara langsung ataupun tidak. Noor Fadhilah bt Bakri kerana telah meminjamkan komputer riba untuk saya menyiapkan tugasan ini dan bersama-sama bersengkang mata setiap malam demi memastikan kerja kursus saya ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Kepada ayah dan ibu di rumah. saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang anak untuk membalas jasa mereka. -ROSLIZA-G1- . Sekian. terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful