PEMBENTUKAN KATA

Bidang pembentukan kata (morfologi) merupakan subsistem dalam sistem bahasa. Dalam konteks Bahasa Melayu, pembentukan kata dipandang sebagai proses mengolah unsurunsur bahasa tersebut sehingga menjadi pekataan yang boleh diujarkan dan difahami oleh penuturnya. Menurut Tatabahasa Dewan (1995), terdapat empat bentuk kata asas dalam bahasa Melayu iaitu: (i) bentuk kata tunggal, (ii) bentuk kata terbitan, (iii) bentuk kata majmuk, dan (iv) bentuk kata ganda. Pembentukan kata lazimnya dihuraikan daripada sudut prosesnya. Selalunya kita membicarakan pembentukan satu-satu perkataan itu melalui proses-proses pengimbuhan, penggandaan, atau pemajmukan. Kata tunggal ialah perkataan yang paling dasar, yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan. Contoh kata tunggal: cuaca, gred, seluar, teks, masyarakat dan yu. Daripada segi persukuan kata, kata-kata tersebut terdiri daripada pelbagai bentuk. Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Kata akronim juga tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata, dan gabungan awal huruf dan suku kata perkataan atau rangkai kata yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan tersendiri. Contohnya: cerpen (daripada cerita pendek), Gapena (daripada Gabungan Penulis Nasional), dan kugiran (kumpulan gitar rancak). Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar, imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan, yang hadir sebelum kata dasar, (ii) akhiran, yang hadir sesudah kata dasar, (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu di awal dan akhir kata dasar, dan (iv) sisipan, yang hadir di celahan kata dasar. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan, iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhan-imbuhan tertentu. Awalan-awalan peN-, peR-, pe-, ke-, juru-, maha-, dan tatacontohnya, membentuk kata nama terbitan. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama, iaitu –an, -wan, -wati, dan sebagainya. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalan-awalan meN-, beR-, ter- dan di- serta akhiran –kan dan –i. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu, misalnya peN-…-an, ke-…-an, pe-…an, dan peR-…-an yang membentuk kata nama; dan meN-…-kan, beR-..-kan, meN-…-kan, meN-…-i, dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar, dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, misalnya: kapal terbang, gambar rajah dan terima kasih.

Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya, sama ada secara sepenuh, separa atau berentak. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar, contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja, yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya, dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan, menjadikannya vocal e pepet. Misalnya, laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan, dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar, misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar, contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal, contohnya kuih-muih, tungkus-lumus; melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda. PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada umumnya, proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu melibatkan bentukbentuk kata tunggal, terbitan, majmuk dan ganda. KATA TUNGGAL Perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian termasuk dalam kumpulan kata tunggal. Kata tunggal terbahagi kepada dua: kata tunggal satu suku kata dan kata tunggal dua suku kata atau lebih. Di samping itu, terdapat juga kata tunggal yang tidak pernah menerima sebarang imbuhan seperti ini, itu, sini, dan sana. Namun begitu, kebanyakan kata tunggal boleh diperluas untuk menjadi bentuk terbitan.

KKKVK ru bah brek bank straw CONTOH ya yu am cat dan draf gred seks teks skru skrip Spring (ii) Kata tunggal dua suku kata NO. 6. KKKV 7. KVKK 6. VK 3. 5. 10. POLA V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KVK KV + KVK KVK + KV CON TOH apa ela air aur alas ekor abdi inti embun indah doa ria diam kuih buku guru mulut pukul binti sendi KATA TERBITAN . POLA 1. 2. 4. 9. KKVK 5. 1. 8.(i)Kata tunggal satu suku kata Contoh pola gabungan konsonan-vokal dua kata tunggal bahasa Melayu ialah seperti berikut: NO. 7. KVK 4. 3. KV 2.

kata kerja. Kata nama pepedagang pelari pelpelajar pempembuat pembuka penpenderma pendatang pengpenggubak pengganti Pengepengelap pengebom jurujururawat juruwang keketua kelipat mahamahasiswa maharaja tatatatacara tatatertib dwidwibahasa dwifungsi 2. AWALAN CONTOH CONTOH 1.memperisteri memperhamba beberupa berasa belbelajar belunjur didibasuh digilap diperdiperoleh dipercepat tertertulis terjebak Kata 3. adjektif sesemanis sesejuk teterendah teringin terterbersih terbesar Kata terbitan berakhiran . dan kata adjektif terbitan seperti: BIL.Kata terbitan berawalan Awalan dapat hadir dalam kata nama terbitan. Kata kerja memenyikat merasa memmembasuh membilang menmendakwa mendaki mengmengajar mengikut mengemengecat mengetam memper.

.-in .. Kata nama ..-kan memper-.kan ber-.-ah .-an Kata kerja me-.-wan 2. 1.. Kata terbitan bersisipan .-i CONTOH sultanah jualan muslimat hadirin seniman jutawan naikkan sertai CONTOH ustazah pameran hadirat muslimin budiman karyawan bukakan duduki Kata terbitan berapitan Apitan hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan...-an CONTOH perasaan pembalakan pengajaran keindahan menaikkan menjadikan bermaafan disampaikan diperlihatkan CONTOH pemalsuan pembekuan pengesahan kelainan memainkan mentafsirkan bersalaman dibukukan diperbahaskan 2.-an Kata adjektif ke-.-kan .-an ke-..-an peng..-kan men-.Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan seperti: BIL.... memperhatikan memperlakukan kehausan kepanasan kemelayuan kecinaan 3. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti: BlL..-at . APITAN Kata nama pe-.-kan diper-....-an pem.kan ke-......-an . AKHIRAN 1.-an di-. Kata kerja .-man .

-em-. gementar semerbak sinambung KATA MAJMUK Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.-el-. Kata adjektif . ...-er-. Sisipan Kata nama . Bil.Sisipan ialah bentuk imbuhan yang menyisipi bahagian tengah kata dasar. .-in-... dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.. 1. Dalam sistem baku... dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Contoh telepak serabut Contoh telunjuk keruping 2. kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap seperti: Contoh 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Contoh 2 Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa ..

tetapi ia dieja atau ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN...duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh setia suka suruhan tanda tanggung warga cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan jawab negara Dukacita Hulubalang Jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Warganegara Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah....an meN.kan meN....kan peR... kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan .an Ejaan Penguatkuasaan Mengemaskinikan Menganaktirikan Keibubapaan Dikuatkuasakan Percampuradukan Untuk awalan. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Manakala akhiran.an di... Lihat jadual di bawah.kan ke..

iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Frasa-frasa ini disebut frasa-frasa utama. Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. misalnya. Frasa nama. kriteria struktur morfem. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. dan frasa sendi nama (FS). mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. frasa kerja (FK). iaitu klausa dan frasa. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). frasa kerja.PENGGOLONGAN KATA Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai FK | KK | Berjalan FA | KA | Cantik b) c) . Frasa nama. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). frasa adjektif (FA). klausa dan ayat. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya. sebaliknya. Frasa sendi nama. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. iaitu frasa. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi.

frasa kerja dan frasa adjektif. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu.Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. Kesimpulannya. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | kedai FK | KK | berjalan FA | KA | awal Sebuah e) runcit Sedang f) cepat Masih sangat Kata nama. iaitu frasa nama. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. tempat atau benda. seperti yang telah diterangkan. . merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. kata kerja. Selain tiga golongan kata utama ini. dan frasa adjektif. terdapat juga unsur pilihan. frasa kerja. Selain golongan ini. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. kata nama am dan kata ganti nama. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. iaitu: i) ii) iii) iv) kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas KATA NAMA Golongan kata nama. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat.

Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Contoh: i) kata nama am abstrak . Raja Azlan Shah b)bukan manusia .Nina. rumah. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit.Tompok. roh. Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya.mimpi. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. . kedua dan ketiga.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. kambing Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. serapan ii) kata nama am konkrit .kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda.tangan. Si Belang. i) kata ganti nama tunjuk . Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. sungai. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. idaman. Proton Saga. Ahmad.

kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. menangis. sibuk.baik. tegap. berbantalkan. tinggal. tenang. tumbang. lonjong . aku. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . kau makan diambil. perkara atau manusia. saya lihat. hitam. nakal. kau ambil ditendang. kamu. terpegun. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. nipis. kecil. segar. cetek. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. berbuat. pandai. dia. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap.bulat. hijau. kelabu. berani ii) kata adjektif warna . Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. ku ambil. ungu. biru. tersenyum. b) kata kerja tak transitif berpelengkap . beliau. awak. kamu lihat diperisteri. menjerit. tebal. dan anda =ketiga-ia.bangun. beta. kau tendang dilihat.putih. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. dalam iv) kata adjektif bentuk . cerdik. ada.beransur. ku makan. merah iii) kata adjektif ukuran . patik.ii) kata ganti nama diri . perkara atau manusia. kuning. engkau. kasar. menjadi. melancong. ku tendang. jahat. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. lemah. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . kami dan kita =kedua-saudara. tinggi. pendek.panjang. leper. bujur. mereka dan –nya.

sedap. atau. tetapi ii) kata seru.segera. nyaring. harap .bila.merdu. saying.dan. mengapa iv) kata perintah.cinta. licin. amboi. manis. laju. molek. deras. tolong. mersik. lembut vi) kata adjektif waktu . hapak e) sentuh. dekat. lazat. rindu. berapa.v) kata adjektif pancaindera a) rasa.cantik. nyaris. Frasa nama Kata bilangan ramai dua beberapa tiap-tiap kebanyakan Frasa adjektif Kata penguat sungguh amat paling kurang Kata adjektif indah bahagia tinggi baik Penjodoh bilangan orang ekor Kata nama penonton askar kucing calon penduduk Kata tugas boleh dikenalpasti sebagai yang berikut: i) kata hubung. hampir Kata Tugas Golongan kata yang bersifat pelbagai jenis iaitu yang terkandung dalamnya golongangolongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. pahit b) pandang. awal vii) kata adjektif cara . keras kasar. asyik. perlahan viii) kata adjektif perasaan . iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik. aduh iii) kata tanya. lewat.cepat.sila.wah. spontan.jauh. berahi ix) kata adjktif jarak . ayu. masam.harum. buruk c) dengar. hodoh. wangi. bising d) bau.halus. ghairah.

sangat.dua. pernah vii) kata penguat.tidak. dari. adalah xi) kata sendi nama. sudah. syahadan vi) kata bantu. beribu-ribu. paling viii) kata penegas.…-nya . pun ix) kata nafi.ya.di.hatta.juga. bukan x) kata pemeri. segala.akan.maka.v) kata pangkal ayat.ialah. dalam xii) kata pembenar. tah. betul xiii) kata bilangan. amat. benar. masing-masing xv) kata pembenda. lah.

kata bilangan-dua buah kapal terbang (perenggan satu). empat dan lima). perlanggaran. tiga. Kata terbitan berakhiran-rakaman (perenggan dua). dua. Kata sendi nama-di. dua dan lima). melakukan. pertunjukan. Poland. daripada (perenggan satu. Pertunjukan Udara Radom (perenggan satu.Kata nama khas tak hidup-Warsaw. pergerakan. 4. empat dan lima). tiga. dilaporkan (perenggan satu. terdapat banyak pembentukan dan penggolongan kata di dalamnya. dua. 5. Kata nama khas hidup manusia-Grzegorzewski Wieslaw (perenggan tiga). awalan kata nama-juruterbang. Kata terbitan berawalan. 3. awalan kata kerja-berlanggar. 2. berkuasa. lima dan enam). 7. 9. dibatalkan. bersilang. jurucakap. 8. Kata nama am hidup manusia-penonton (perenggan lima). Kata tugas. . memberitahu. Antaranya ialah: 1. 6. disertai (perenggan satu. Kata adjektif jarak-jauh (perenggan lima). menyiarkan. Kata terbitan berapitan.ANALISIS RENCANA JURUTERBANG MAUT PESAWAT BERTEMBUNG DI UDARA Berdasarkan petikan ini. bertembung.

Pengerusi Pembangunan Sukan dan Pelancongan Kedah (perenggan satu. Kata ganti tunjuk-ini (perenggan tujuh). Azraai Khor Abdullah (perenggan dua dan tiga). Kata terbitan berawalan. 14. Kata ganti nama ketiga-mereka (perenggan tujuh). 4.KEDAH GUNA KELEBIHAN BERMAIN DI TEMPAT SENDIRI Berdasarkan petikan ini. 3. menumpaskan. Piala Malaysia. Kata terbitan berawalan. apitan kata kerja-menggunakan. Stadium Darul Aman. dan lima). 10. 9. apitan kata nama-keputusan (perenggan tiga). 11. mengatasi. dua. Kata hubung pancangan keterangan-sebelum. awalan kata adjektif-terbaik (perenggan dua). Kata sendi nama-di (perenggan satu. 2. penggandaan separa-berhati-hati (perenggan enam). dua dan lima). Liga Super. dua dan lima). 13. Antaranya ialah: 1. percaturan. selepas (perenggan tiga dan tujuh). penggandaan penuh-pemain-pemain (perenggan enam). 12. 8. terdapat banyak pembentukan dan penggolongan kata di dalamnya. Kata nama khas tak hidup-Kedah. Kata nama am hidup manusia-penyokong (perenggan enam). Alor Star. Kata terbitan berapitan. menurunkan (perenggan satu. perlawanan. 5. Terengganu. Kata adjektif terbitan. Kata nama khas hidup manusia-Datok Othman Aziz. awalan kata nama-jurulatih. 7. Langkawi. . Kata terbitan berapitan. 6. Kata adjektif ganda. Mohd. Kata adjektif ganda. awalan kata kerja-memburu (perenggan tujuh). gelaran (perenggan tiga dan tujuh). memberikan. Piala FA.

31150. HULU KINTA.INSTITUT PERGURUAN IPOH. PERAK DARUL RIDZUAN NAMA: ROSLIZA BINTI SALLEH KUMPULAN: KPLSPM (BM/PJ/KS) NAMA PENSYARAH: PN. NORMAH BINTI KAMARODZAN TARIKH HANTAR: 28 SEPTEMBER 2007 .

Kepada pensyarah Pn. Insyaallah. Sesungguhnya. saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman sebilik saya.PENGHARGAAN Bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan kerja kursus Bahasa Melayu 2 ini. Wassalam. terima kasih kerana banyak membantu dari segi kewangan dan sokongan padu untuk saya terus berusaha dalam bidang profesion perguruan ini. saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya sama ada secara langsung ataupun tidak. terima kasih. terima kasih diucapkan kerana banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar tentang tugasan dan tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan yang tidak jemu-jemu membantu saya. Semoga ikatan ukhwah antara kita tetap mekar sehingga ke akhir hayat. Normah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada insan-insan yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata. -ROSLIZA-G1- . Sekian. hanya Allah yang dapat membalas budi kalian. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang anak untuk membalas jasa mereka. Kepada ayah dan ibu di rumah. Noor Fadhilah bt Bakri kerana telah meminjamkan komputer riba untuk saya menyiapkan tugasan ini dan bersama-sama bersengkang mata setiap malam demi memastikan kerja kursus saya ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful