17/02/2012

Hasil Pembelajaran Pengenalan Kepada Konsep Asas (Pendidikan) Moral
ELM3101 (Minggu 9) PISMP Thn 2 Sem 3 Sains Insan Bermoral (3 Jam)
17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 1

1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.

17/02/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

2

Objektif
1. Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai situasi (6.2) 2. Menjelaskan konsep insan bermoral. (1.1) 3. Menghubungkaitkan dimensi dan prinsipprinsip moral dengan profil insan bermoral. (8.4)
17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 3

Ulangkaji
Terangkan Teori Keperibadian Moral secara ringkas. Apakah maksud „jalan tengah‟ mengikut Aristotle dalam Teori Keperibadian Moral?

17/02/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

4

Tajuk 1 (12 Jam)
Insan Bermoral ( 3 jam)
 Dimensi moral individu
Penaakulan Moral Emosi Moral Tingkah laku Moral Altruisme Keadilan Autonomi

Pembuka kata
Tajuk ini bertujuan memberikan kefahaman kepada pelajar tentang komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi dan tingkah laku moral. Ketiga-tiga dimensi ini melihatkan potensi pemikiran, penghayatan, dan amalan moral. Ini penting kepada individu untuk menampilkan ciri-ciri insan bermoral yang berpegang kepada prinsip-prinsip asas moral (altruisme, keadilan, autonomi/ kebebasan, menghormati setiap ahli masyarakt).
5 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 6

 Prinsip-prinsip asas kemoralan

 Profil insan bermoral

Ciri-ciri insan bermoral Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral
Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

17/02/2012

1

simpati. prihatin. Dimensi Moral Seorang insan yang berakhlak mulia yang sempurna mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral. pelajar dapat i. Prinsip keadilan dipentingkan semasa membuat sesuatu keputusan. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 9 Emosi Moral Perasaan Moral merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi sentimen. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 10 Tindakan Moral Tindakan Moral merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya. menghubungkait komponen dimensi moral. Tindakan moral ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorang bertindak secara bermoral. bermotivasi dan murah hati. Ini bermaksud seserong individu yang mempunyai pemikiran moral dapat memikirakan sesuatu dilema moral dan membuat pertimbangan berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat setempat.17/02/2012 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. iaitu  Penaakulan/Pemikiran Moral  Perasaan Moral  Tindakan Moral 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 7 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 8 Penaakulan Moral Pemikiran Moral yang merupakan penaakulan dan pertimbangan secara rasional dan bebas. Perasaan yang bermoral ini membawa kepada tindakan yang bermoral. empati. belas kasihan. ii. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 11 Fikirkan! Apakah kepentingan ketiga-tiga dimensi ini dalam membentuk seorang insan yang mulia? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 12 2 . membincangkan sifat-sifat individu bermoral dan mengaplikasikannya dalam menangani masalah dalam kehidupan seharian.

iaitu pemikiran moral. dia tidak akan bertindak membuta-tuli. adil dan sebagainya. Sebaliknya. Apa akan terjadi sekiranya seseorang itu boleh membuat pemikiran moral dan emosi moral tetapi tidak dilaksanakan dalam tindakan? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 18 3 . 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 15 Model Insan Moral Dimensi perasaan moral membolehkan seseorang melahirkan perasaan negatif seperti malu. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 16 Model Insan Moral Perkembangan moral yang meliputi ketigatiga dimensi ini akan menyubur dan merangsang lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan individu berkenaan berasa gembira membuat apa yang patut dan betul. kreatif. bimbang atau bersalah sekiranya dia dalam keadaan yang tidak patut. perasaan moral dan tindakan moral. Ketiga-tiga dimensi ini adalah perlu untuk membolehkan seseorang individu mencapai tahap kematangan moral.17/02/2012 Model Insan Moral Model Insan Moral Model Insan Moral menekankan perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 17 Fikirkanlah! Pemikiran moral dan perasaan morali perlu ditunjuk melalui tindakan moral seseorang supaya ketiga-tiga dimensi ini adalah konsisten. empati dan bertimbang rasa sekiranya keadaan itu memerlukan bantuannya. seseorang yang berupaya menaakul secara bermoral akan membuat pertimbangan dengan menggunapakai nilai-nilai moral seperti rasional. Manakala dia akan berasa bersimpati. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 13 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 14 Model Insan Moral Dari sudut dimensi pemikiran moral. Dengan adanya pemikiran moral. kesedaran hati nurani ini akan menyebabkan individu berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral.

17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 21 Prinsip Keadilan Prinsip Keadilan mementingkan saksama. Keadilan „distributive‟ bermaksud adil dalam agihan kebaikan dan beban antara ahli masyarakat. masyarakat diorganisasikan supaya setiap individu berpeluang memberi sumbangan kepada kebajikan umum. „tidak tamak untuk kepentingan peribadi‟. Walau bagaimanapun. Keadilan merupakan satu prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. iaitu: prinsip keadilan. „seimbang‟. tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri. tidak berat sebelah. Beliau memperkenalkan Prinsip Keadilan Umum. dan „sama rasa‟. „sama rata‟. Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing-masing mempunyai fahaman yang tersendiri. simpati dan empati yang seterusnya menghilangkan rasa pentingkan diri sendiri. sesuai dan berpatutan (reasonable way). kebencian dan tamak. sama rata dan sama rasa. Alturisme melahirkan perasaan kasih sayang. seimbang. PKU merupakan keadilan sosial. Keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara ahli dalam masyarakat. prinsip alturisme dan prinsip autonomi. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 23 Prinsip Alturisme Prinsip Alturisme adalah perlakuan atau tindakan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk kebaikan orang lain mengatasi kepentingan diri sendiri. Prinsip Keadilan Masalah „ketidakadilan‟ sering diperkatakan oleh ramai orang. Ia juga bermaksud bahawa seseorang individu itu menjauhi kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dan tindakan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. bincang dan rumuskan maksud „keadilan‟. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 22 Prinsip Keadilan Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan ia berkait rapat dengan Teori Keadilan Sosial. Ada yang mengatakan bahawa „adil‟ itu bermaksud „saksama‟. Keadilan juga membawa makna tidak pilih kasih. equity. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 24 4 . Dalam prinsip ini. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 19 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 20 Prinsip Keadilan Aristotle mengajar bahawa „keadilan‟ itu bermaksud „fair-minded‟. tiga prinsip utama telah dikemukakan sebagai panduan menentukan insan bermoral. menunaikan perjanjian antara manusia yang merangkumi peraturan. Aktiviti: Dalam kumpulan masing-masing. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka dan bukan hanya sama dengan orang lain. Namun begitu tidak juga menunjukkan keadilan bila seseorang yang bekerja lebih tetapi masih mendapat layanan yang sama. Keadilan juga bermaksud „tidak pilih kasih‟. integriti dan lawfulness.17/02/2012 Sifat-sifat Individu yang Bermoral Sifat-sifat moral seseorang individu boleh dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran kejiwaaannya. kejujuran.

Berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 27 Prinsip Autonomi Kant mengajar bahawa individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal. Ini disebabkan individu yang dipaksa membuat pertimbangan adalah tidak berupaya bertingkah laku secara rasional dan adil. seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh.  Seorang guru disiplin mengenakan peraturan terhadap murid-murid atas arahan pihak berkuasa sekolah. institusi.  Murid sekolah tidak melanggar peraturan sekolah kerana takut dikenakan hukuman. Prinsip Autonomi menerangkan konsep „pertimbangan bebas‟ dan „kebebasan memilih‟. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 28 Prinsip Autonomi Contoh.  Adakah tindakan guru dan murid itu bermoral mengikut Prinsip Autonomi? Prinsip Autonomi Contoh. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 25 Prinsip Autonomi „Autonomi‟ berasal daripada kata „autos‟ (diri sendiri) dan nomos (undang-undang). Bangkok dan lain-lain. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 29 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 30 5 .17/02/2012 Prinsip Alturisme Contoh. keluarga dan sebagainya. sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun. India. Tingkah laku tersebut hanya mematuhi perintah dan kuasa luar. Autonomi bermaksud „penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan‟. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa. syarikat. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 26 Prinsip Autonomi Sekiranya pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar adalah tidak boleh dikategorikan sebagai tindakan moral. Nazri memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan.

Individu moral seharusnya peka dan memahami terhadap keperluan peraturan dalam masyarakat. 33 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 34 17/02/2012 Copyrights © Donatus Justin 2012 Rumusan Individu yang bermoral perlu mengikuti prinsip-prinsip moral. Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral. kemanusian. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 35 Aktiviti “Sesungguhnya agama dan budi luhur itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. kenal pasti sebanyak mungkin ciri-ciri insan bermoral. keperluan dan kepentingan diri sendiri. kerasionalan dan kesejagatan. Rumusan Sikap manusia mempunyai pertimbangan terhadap perasaan. Terangkan kenapa anda memilih ciri-ciri itu sebagai 6 ciri yang teratas. iaitu keadilan.” Sejauhmanakah agama mampu menghalang seseorang daripada membuat perkara yang tidak bermoral? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 36 6 . Profil insan bermoral Dalam kumpulan masing-masing. Manusia mempunyai kebolehan bertindak secara terkawal dan tidak keterlaluan. unviersal dan preskriptif. mendokong etika seperti kemurahan hati.17/02/2012 Profil Insan Bermoral Ciri-ciri insan bermoral. alturisme dan autonomi. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 31 17/02/2012 Copyrights © Donatus Justin 2012 32 Profil insan bermoral • Dalam kumpulan yang sama. • Huraikan bagaimana seseorang guru dapat melaksanakan 10 peranan yang anda nyatakan di atas. keperluan dan kepentingan orang lain adalah sama pentingnya dengan perasaan. Manusia berkebolehan membuat keputusan diri sendiri yang rasional. Bincang dan pilih 6 ciri yang teratas atau terpenting. mempunyai sifat-sifat peribadi mulia. Agama adalah seperti jiwa bagi akhlak dan akhlak pula adalah laksana udara kepada jiwa. senaraikan sekurang-kurangnya 10 peranan guru dalam pembentukan insan (murid) bermoral.

Situasi 1. Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian. Kes langgar lari Dimensi Moral Ada penaakulan moral sahaja. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 37 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 38 Kuliah akan datang Nilai-nilai Agama dan Masyarakat  Nilai agama/kepercayaan (9 jam) Islam Kristianiti Buddhisme Hinduisme Sikhisme Taoisme Confucianisme Animisme Pembahagian tugas/kumpulan Cuti Pertengahan Semester: 10 -18 Mac 2012 PBS : 19-23 Mac 2012 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 39 7 . ISL Berikut adalah satu siri kombinasi antara tiga dimensi moral. Huraian Tahu bersalah tapi tidak bertanggungjawab. Nyatakan ciri-ciri individu yang bermoral menurut Model Insan Moral. Lengkapkan pengurusan grafik di bawah dengan butiran yang sesuai.17/02/2012 Tutorial Nyatakan ketiga-tiga dimensi moral yang membentuk insan bermoral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful