17/02/2012

Hasil Pembelajaran Pengenalan Kepada Konsep Asas (Pendidikan) Moral
ELM3101 (Minggu 9) PISMP Thn 2 Sem 3 Sains Insan Bermoral (3 Jam)
17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 1

1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.

17/02/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

2

Objektif
1. Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai situasi (6.2) 2. Menjelaskan konsep insan bermoral. (1.1) 3. Menghubungkaitkan dimensi dan prinsipprinsip moral dengan profil insan bermoral. (8.4)
17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 3

Ulangkaji
Terangkan Teori Keperibadian Moral secara ringkas. Apakah maksud „jalan tengah‟ mengikut Aristotle dalam Teori Keperibadian Moral?

17/02/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

4

Tajuk 1 (12 Jam)
Insan Bermoral ( 3 jam)
 Dimensi moral individu
Penaakulan Moral Emosi Moral Tingkah laku Moral Altruisme Keadilan Autonomi

Pembuka kata
Tajuk ini bertujuan memberikan kefahaman kepada pelajar tentang komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi dan tingkah laku moral. Ketiga-tiga dimensi ini melihatkan potensi pemikiran, penghayatan, dan amalan moral. Ini penting kepada individu untuk menampilkan ciri-ciri insan bermoral yang berpegang kepada prinsip-prinsip asas moral (altruisme, keadilan, autonomi/ kebebasan, menghormati setiap ahli masyarakt).
5 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 6

 Prinsip-prinsip asas kemoralan

 Profil insan bermoral

Ciri-ciri insan bermoral Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral
Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

17/02/2012

1

17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 10 Tindakan Moral Tindakan Moral merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya. menghubungkait komponen dimensi moral. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 11 Fikirkan! Apakah kepentingan ketiga-tiga dimensi ini dalam membentuk seorang insan yang mulia? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 12 2 . iaitu  Penaakulan/Pemikiran Moral  Perasaan Moral  Tindakan Moral 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 7 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 8 Penaakulan Moral Pemikiran Moral yang merupakan penaakulan dan pertimbangan secara rasional dan bebas. Tindakan moral ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorang bertindak secara bermoral. Prinsip keadilan dipentingkan semasa membuat sesuatu keputusan. belas kasihan. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 9 Emosi Moral Perasaan Moral merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi sentimen. Perasaan yang bermoral ini membawa kepada tindakan yang bermoral. membincangkan sifat-sifat individu bermoral dan mengaplikasikannya dalam menangani masalah dalam kehidupan seharian. prihatin. ii. Ini bermaksud seserong individu yang mempunyai pemikiran moral dapat memikirakan sesuatu dilema moral dan membuat pertimbangan berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat setempat. Dimensi Moral Seorang insan yang berakhlak mulia yang sempurna mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral. empati. bermotivasi dan murah hati. simpati. pelajar dapat i.17/02/2012 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

Dengan adanya pemikiran moral. dia tidak akan bertindak membuta-tuli. perasaan moral dan tindakan moral.17/02/2012 Model Insan Moral Model Insan Moral Model Insan Moral menekankan perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral. iaitu pemikiran moral. kesedaran hati nurani ini akan menyebabkan individu berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. empati dan bertimbang rasa sekiranya keadaan itu memerlukan bantuannya. Manakala dia akan berasa bersimpati. Ketiga-tiga dimensi ini adalah perlu untuk membolehkan seseorang individu mencapai tahap kematangan moral. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 17 Fikirkanlah! Pemikiran moral dan perasaan morali perlu ditunjuk melalui tindakan moral seseorang supaya ketiga-tiga dimensi ini adalah konsisten. Sebaliknya. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 15 Model Insan Moral Dimensi perasaan moral membolehkan seseorang melahirkan perasaan negatif seperti malu. kreatif. seseorang yang berupaya menaakul secara bermoral akan membuat pertimbangan dengan menggunapakai nilai-nilai moral seperti rasional. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 16 Model Insan Moral Perkembangan moral yang meliputi ketigatiga dimensi ini akan menyubur dan merangsang lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan individu berkenaan berasa gembira membuat apa yang patut dan betul. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 13 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 14 Model Insan Moral Dari sudut dimensi pemikiran moral. bimbang atau bersalah sekiranya dia dalam keadaan yang tidak patut. adil dan sebagainya. Apa akan terjadi sekiranya seseorang itu boleh membuat pemikiran moral dan emosi moral tetapi tidak dilaksanakan dalam tindakan? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 18 3 .

„tidak tamak untuk kepentingan peribadi‟. Prinsip Keadilan Masalah „ketidakadilan‟ sering diperkatakan oleh ramai orang. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka dan bukan hanya sama dengan orang lain. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 22 Prinsip Keadilan Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan ia berkait rapat dengan Teori Keadilan Sosial. „seimbang‟. prinsip alturisme dan prinsip autonomi. bincang dan rumuskan maksud „keadilan‟. kebencian dan tamak. integriti dan lawfulness. „sama rata‟. menunaikan perjanjian antara manusia yang merangkumi peraturan. Beliau memperkenalkan Prinsip Keadilan Umum. dan „sama rasa‟. iaitu: prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara ahli dalam masyarakat. tiga prinsip utama telah dikemukakan sebagai panduan menentukan insan bermoral.17/02/2012 Sifat-sifat Individu yang Bermoral Sifat-sifat moral seseorang individu boleh dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran kejiwaaannya. Ada yang mengatakan bahawa „adil‟ itu bermaksud „saksama‟. Keputusan yang diambil dan tindakan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 24 4 . PKU merupakan keadilan sosial. Dalam prinsip ini. simpati dan empati yang seterusnya menghilangkan rasa pentingkan diri sendiri. Walau bagaimanapun. seimbang. masyarakat diorganisasikan supaya setiap individu berpeluang memberi sumbangan kepada kebajikan umum. Alturisme melahirkan perasaan kasih sayang. tidak berat sebelah. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 19 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 20 Prinsip Keadilan Aristotle mengajar bahawa „keadilan‟ itu bermaksud „fair-minded‟. Keadilan juga bermaksud „tidak pilih kasih‟. Keadilan merupakan satu prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 23 Prinsip Alturisme Prinsip Alturisme adalah perlakuan atau tindakan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk kebaikan orang lain mengatasi kepentingan diri sendiri. Keadilan „distributive‟ bermaksud adil dalam agihan kebaikan dan beban antara ahli masyarakat. Keadilan juga membawa makna tidak pilih kasih. Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing-masing mempunyai fahaman yang tersendiri. equity. Aktiviti: Dalam kumpulan masing-masing. Namun begitu tidak juga menunjukkan keadilan bila seseorang yang bekerja lebih tetapi masih mendapat layanan yang sama. kejujuran. sesuai dan berpatutan (reasonable way). sama rata dan sama rasa. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 21 Prinsip Keadilan Prinsip Keadilan mementingkan saksama. tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri. Ia juga bermaksud bahawa seseorang individu itu menjauhi kejahatan dan mementingkan diri sendiri.

 Murid sekolah tidak melanggar peraturan sekolah kerana takut dikenakan hukuman. institusi. keluarga dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 28 Prinsip Autonomi Contoh. Bangkok dan lain-lain. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 29 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 30 5 . 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 26 Prinsip Autonomi Sekiranya pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar adalah tidak boleh dikategorikan sebagai tindakan moral.  Adakah tindakan guru dan murid itu bermoral mengikut Prinsip Autonomi? Prinsip Autonomi Contoh. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal. Prinsip Autonomi menerangkan konsep „pertimbangan bebas‟ dan „kebebasan memilih‟. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun. sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 25 Prinsip Autonomi „Autonomi‟ berasal daripada kata „autos‟ (diri sendiri) dan nomos (undang-undang). Ini disebabkan individu yang dipaksa membuat pertimbangan adalah tidak berupaya bertingkah laku secara rasional dan adil. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 27 Prinsip Autonomi Kant mengajar bahawa individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan.  Seorang guru disiplin mengenakan peraturan terhadap murid-murid atas arahan pihak berkuasa sekolah.17/02/2012 Prinsip Alturisme Contoh. Nazri memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. syarikat. seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh. India. Autonomi bermaksud „penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan‟. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa. Tingkah laku tersebut hanya mematuhi perintah dan kuasa luar.

17/02/2012 Profil Insan Bermoral Ciri-ciri insan bermoral. Profil insan bermoral Dalam kumpulan masing-masing. kemanusian. Manusia mempunyai kebolehan bertindak secara terkawal dan tidak keterlaluan. Rumusan Sikap manusia mempunyai pertimbangan terhadap perasaan. Manusia berkebolehan membuat keputusan diri sendiri yang rasional. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 31 17/02/2012 Copyrights © Donatus Justin 2012 32 Profil insan bermoral • Dalam kumpulan yang sama.” Sejauhmanakah agama mampu menghalang seseorang daripada membuat perkara yang tidak bermoral? 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 36 6 . • Huraikan bagaimana seseorang guru dapat melaksanakan 10 peranan yang anda nyatakan di atas. kerasionalan dan kesejagatan. Terangkan kenapa anda memilih ciri-ciri itu sebagai 6 ciri yang teratas. keperluan dan kepentingan diri sendiri. iaitu keadilan. kenal pasti sebanyak mungkin ciri-ciri insan bermoral. 33 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 34 17/02/2012 Copyrights © Donatus Justin 2012 Rumusan Individu yang bermoral perlu mengikuti prinsip-prinsip moral. unviersal dan preskriptif. Individu moral seharusnya peka dan memahami terhadap keperluan peraturan dalam masyarakat. Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral. mendokong etika seperti kemurahan hati. mempunyai sifat-sifat peribadi mulia. Agama adalah seperti jiwa bagi akhlak dan akhlak pula adalah laksana udara kepada jiwa. Bincang dan pilih 6 ciri yang teratas atau terpenting. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 35 Aktiviti “Sesungguhnya agama dan budi luhur itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. keperluan dan kepentingan orang lain adalah sama pentingnya dengan perasaan. alturisme dan autonomi. senaraikan sekurang-kurangnya 10 peranan guru dalam pembentukan insan (murid) bermoral.

Kes langgar lari Dimensi Moral Ada penaakulan moral sahaja. Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian. Nyatakan ciri-ciri individu yang bermoral menurut Model Insan Moral. Situasi 1.17/02/2012 Tutorial Nyatakan ketiga-tiga dimensi moral yang membentuk insan bermoral. ISL Berikut adalah satu siri kombinasi antara tiga dimensi moral. Lengkapkan pengurusan grafik di bawah dengan butiran yang sesuai. 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 37 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 38 Kuliah akan datang Nilai-nilai Agama dan Masyarakat  Nilai agama/kepercayaan (9 jam) Islam Kristianiti Buddhisme Hinduisme Sikhisme Taoisme Confucianisme Animisme Pembahagian tugas/kumpulan Cuti Pertengahan Semester: 10 -18 Mac 2012 PBS : 19-23 Mac 2012 17/02/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 39 7 . Huraian Tahu bersalah tapi tidak bertanggungjawab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful