KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). peribahasa. mengandungi perincian.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.2. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini.2003). menulis.2003). penjodoh bilangan. mingguan. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.1996). dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. Oleh itu. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). 1. tatabahasa. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian. dan menulis. ( Abdullah Hasan. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. tatabahasa. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. melentur buluh biarlah dari rebungnya. contoh-contoh peribahasa. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. membaca. membaca.dan Falsafah Pendidikan Negara. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula.blogspot. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. Pada peringkat ini. senarai kemahiran berbahasa. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib.html . Nuraini Yusoff. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. seperti kata pepatah Melayu. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Madya Dr.

ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. murid-murid dapat: ϖ Mendengar.blogspot. berketerampilan dan berakhlak mulia. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. 1. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara. http://suaramarhaenis.2. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul.html . ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Jika ia mempunyai kaitan. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

Matematik.3. 1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. penilaian. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bakat. Sejarah.kemahiran boleh digabungjalinkan. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. Kemahiran. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. 1. berinteraksi dan berfikir. penyerapan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi. 1. Melalui proses ini.3. pengayaan. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.2003). dan lain-lain. keupayaan.html . Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan.blogspot. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. dan pemulihan. dan minat. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. http://suaramarhaenis. Namun demikian.3.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. 1. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. kad-kad kerja. permainan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains.

Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). Dengan cara yang sedemikian. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. emosi dan http://suaramarhaenis.1.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan.1996). 1. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.blogspot. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. carta.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.3. Dengan ini. menulis dan mengira. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula.html . Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. alat permainan. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. rohani. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. selain mengetahui tahap pencapaian.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.3. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Oleh itu. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. Oleh itu. bahan maujud.

Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke. 2.jasmani akan tercapai. termasuk bunyi.blogspot.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. Selain itu.grafem atau huruf. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.orang Inggeris dalam abad ke.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Bagaimanapun. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.huruf yang berbagai.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sehubungan dengan itu.tulisan oleh orang. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Oleh itu.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis.bunyi dalam bahasa Melayu. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Grafem. Oleh itu. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. Seterusnya.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.html .

2003). Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).blogspot. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". dengan judul "Petua. (http//:www. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).( Raja Masittah Raja Ariffin. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. Wilkinson. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949). dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924).ejaan (Roselan Baki. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri.( Ismail bin Dahaman. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. Nazir Sekolah. yang dikarang oleh Za’ba.petua Ejaan Rumi".Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.pdf). Hashim (1923).com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka.html . Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia.T. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. Selain daripada sistem ejaan Za’ba.O. termasuk http://suaramarhaenis. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.J. Infolib.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. Institusi.bernama. 1997). Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. 1996). Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Pakatan Belajar. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). Dussek dan Mohd.sistem yang ada. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Pada tahun 1902.1945. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. Selain daripada itu.sekolah pada masa itu.

bernama.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.pdf). dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan.html . (Abdullah Hassan. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Infolib. bahasa rasmi.( Ismail bin Dahaman. 1996). Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya.2.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. pengekodan. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan. bahasa pengantar. kesederhanaan. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu. majalah dan buku. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik.daripada sistem ejaan di Indonesia. dan penyeragaman.1989).1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan.blogspot. menengah dan tinggi. untuk menyampaikan pendidikan rendah. 2. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. dan bahasa ilmu. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. ekonomi.( Ismail bin Dahaman. (http//:www. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. 1996). Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya.

sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin. kejuruteraan. ginekologi dan sebagainya. 1997). kh. 1997).2. ny. i. o. fisiologi. Dalam bidang kejuruteraan pula. au.blogspot. kimia. 2. mekanikal. Melalui sistem ejaan. ng. e. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. kedoktoran. elektrik. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi.html .perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. kejuruteraan teknologi maklumat.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi.2. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. u (ii) Huruf diftong: ai. sastera dan sebagainya. undang-undang.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. mikrobiologi. 2. biokimia. terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. dan sebagainya. Dalam bidang perubatan misalnya. 2. Antaranya ialah dalam bidang anatomi.2.

memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan.blogspot. dan lain-lain.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. rohani.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md.html . sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. Keris Mas. emosi dan jasmani. Kemalawati. Misalnya. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. Dalam hal ini. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. 3. Di dalam pengertian yang lebih luas. tuturan. Usman Awang. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). Sidek Abd Hamid 1993). Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet.

Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna.html . di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. grafik. dan animasi dalam satu persekitaran digital. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Bahkan menurut Dublin (1984.blogspot. http://suaramarhaenis.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. 3. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Sementelahan. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. suara. imej. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993).2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari.

Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Media ComIL. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman. 23. Dengan berbekalkan teknologi maklumat. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ogos 1993. Justeru itu. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. Komputer dalam pendidikan. Abdullah Hasan 1996. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah.blogspot. Abdul Aziz Abdullah 1993.html .Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Jurnal Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). Abdullah Hassan 1987. Bilangan. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Awang Sariyan 1984.

661).htm http//:www.iiu. Madya Dr. 24. Prof.bernama. Media ComIL. 1996. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Dalam buku Abdull Sukor Shaari. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd. Md. Zuraini Abdullah 1993.blogspot. Infolib.sabah. Jurnal Pendidikan Guru. Nuraini Yusoff 2003. myais. Datuk Hassan Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka.cn/781/2008/12/22/181s93323. Kementerian Pelajaran Malaysia.my/nota http//:www. http//:www. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Media ComIL.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.compserv. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Bil 12/1999. Roselan Baki 2003. Hj. www.edu.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Bilangan. 1997. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Md Yatim 1999. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oktober 1993.Penerbitan Sarjana.cri. Dewan Bahasa dan Pustaka. 24.my http://suaramarhaenis. Ismail bin Dahaman. Nuraini Yusoff. Jurnal Pendidikan.html . Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 . Bilangan. malay.fsktm. Raja Masittah Raja Ariffin.doc http//:www. Komputer Dalam Pendidikan. Sidek Abd Hamid 1993. Abdullah b.edu. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Prof. Bahagian Pendidikan Guru. Madya Dr.staff. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.my/mascitah/sistemejaan.gov. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. 1998.pdf http//:www. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604). Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. Kuala Lumpur.um. Oktober 1993. Kuala Lumpur.

http://suaramarhaenis.blogspot.html .com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful