P. 1
Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

|Views: 5|Likes:
Published by Aiheok Saw

More info:

Published by: Aiheok Saw on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

membaca. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur.1996).html . selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. 1. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.2003). peribahasa. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. tatabahasa. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.2003). bahasa perpaduan dan bahasa ilmu.2. tatabahasa. Pada peringkat ini. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). contoh-contoh peribahasa. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. ( Abdullah Hasan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian. Nuraini Yusoff. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. menulis. dan menulis. penjodoh bilangan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. mingguan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T).blogspot. seperti kata pepatah Melayu. mengandungi perincian. Oleh itu. membaca.dan Falsafah Pendidikan Negara. Madya Dr. melentur buluh biarlah dari rebungnya.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. senarai kemahiran berbahasa.

Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. 1. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. http://suaramarhaenis. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Jika ia mempunyai kaitan. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu.2. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan.blogspot. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. berketerampilan dan berakhlak mulia. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.html . murid-murid dapat: ϖ Mendengar.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. Sejarah. 1.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Namun demikian.html . dan lain-lain.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1. pengayaan. Matematik.blogspot. kad-kad kerja. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. permainan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki. dan pemulihan. http://suaramarhaenis.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 1. dan minat. Kemahiran. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains.3. keupayaan. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi.2003).Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. bakat.3.3. penyerapan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. Melalui proses ini. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. penilaian. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. 1. berinteraksi dan berfikir.kemahiran boleh digabungjalinkan.

1. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar.3. rohani. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan.1. Dengan ini.blogspot. alat permainan.1996). Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. carta. menulis dan mengira. selain mengetahui tahap pencapaian. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Dengan cara yang sedemikian. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca.html . Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. bahan maujud. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. emosi dan http://suaramarhaenis. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Oleh itu.3. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan.

Oleh itu. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. termasuk bunyi.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta.blogspot. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. Grafem. Oleh itu. Bagaimanapun. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.jasmani akan tercapai.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Selain itu. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.grafem atau huruf. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Seterusnya. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan.html .bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. 2.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.tulisan oleh orang.huruf yang berbagai.orang Inggeris dalam abad ke. Sehubungan dengan itu. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan.bunyi dalam bahasa Melayu.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.html .1945.blogspot. Pada tahun 1902.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. Dussek dan Mohd.O.2003).ejaan (Roselan Baki. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. termasuk http://suaramarhaenis.petua Ejaan Rumi". dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949). yang dikarang oleh Za’ba. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O.( Raja Masittah Raja Ariffin. Hashim (1923). Wilkinson.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. 1997). Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).T. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. Institusi. Infolib.J. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Pakatan Belajar. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).pdf). Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926).com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Selain daripada itu. dengan judul "Petua.bernama. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R.( Ismail bin Dahaman.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC. 1996). Nazir Sekolah. (http//:www. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924).sistem yang ada. Selain daripada sistem ejaan Za’ba.sekolah pada masa itu.

menengah dan tinggi. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. (Abdullah Hassan.( Ismail bin Dahaman. Infolib.( Ismail bin Dahaman.html . Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya. bahasa pengantar. pengekodan. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan. untuk menyampaikan pendidikan rendah. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. dan bahasa ilmu.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu.bernama.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.2. (http//:www.daripada sistem ejaan di Indonesia.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. kesederhanaan. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. bahasa rasmi. 1996). Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. 1996). ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. majalah dan buku.pdf). ekonomi. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. dan penyeragaman.1989).blogspot. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. 2.

3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. Antaranya ialah dalam bidang anatomi. kh. ng. fisiologi.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin.perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. u (ii) Huruf diftong: ai. kejuruteraan. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh.2. 1997). sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. e. kedoktoran. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. kejuruteraan teknologi maklumat. 2. Dalam bidang kejuruteraan pula. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. sastera dan sebagainya. kimia.2. ginekologi dan sebagainya.blogspot.html . nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. mikrobiologi. mekanikal. undang-undang. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin. Dalam bidang perubatan misalnya. dan sebagainya. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. biokimia. Melalui sistem ejaan. elektrik. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a.2. 2. au. o.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. i. 1997). terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. ny. 2.

Kemalawati. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Keris Mas. Sidek Abd Hamid 1993). Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. Misalnya. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). Usman Awang. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. 3. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet.blogspot.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. tuturan. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). rohani. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. Di dalam pengertian yang lebih luas.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.html . Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. Dalam hal ini. emosi dan jasmani. dan lain-lain.

http://suaramarhaenis. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. suara. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. imej. dan animasi dalam satu persekitaran digital. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. grafik.html . Sementelahan. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK).peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari.blogspot. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna. 3. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. Bahkan menurut Dublin (1984.

Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Abdul Aziz Abdullah 1993. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar. Media ComIL. Komputer dalam pendidikan.html .Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. Abdullah Hasan 1996. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Abdullah Hassan 1987. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Dengan berbekalkan teknologi maklumat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.blogspot. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993).com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Awang Sariyan 1984. Bilangan. 23. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. Justeru itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. Ogos 1993. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Jurnal Pendidikan.

Bil 12/1999.iiu.cri. 24. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604). Datuk Hassan Ahmad. Madya Dr. Infolib. Oktober 1993.edu.um.blogspot. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. www. Bilangan. Nuraini Yusoff 2003. Jurnal Pendidikan.my/nota http//:www. Dewan Bahasa dan Pustaka.fsktm. Komputer Dalam Pendidikan. Md.661). 24. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. Bilangan. http//:www. Prof.pdf http//:www. Kuala Lumpur. 1998. Raja Masittah Raja Ariffin.compserv. Kuala Lumpur. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’.my http://suaramarhaenis. Zuraini Abdullah 1993.Penerbitan Sarjana.doc http//:www. Bahagian Pendidikan Guru. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. malay. Dewan Bahasa dan Pustaka. Roselan Baki 2003. Media ComIL.html . Dalam buku Abdull Sukor Shaari.staff. 1997. Oktober 1993. Md Yatim 1999. Abdullah b. myais. Jurnal Pendidikan Guru. Hj. Media ComIL.cn/781/2008/12/22/181s93323. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sidek Abd Hamid 1993.my/mascitah/sistemejaan.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.bernama. 1996. Nuraini Yusoff. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 .htm http//:www.sabah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.gov. Prof. Madya Dr.edu. Ismail bin Dahaman.

blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.http://suaramarhaenis.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->