KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

1996). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. tatabahasa. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. contoh-contoh peribahasa. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. melentur buluh biarlah dari rebungnya. mingguan. penjodoh bilangan. peribahasa. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Pada peringkat ini. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan.html . menulis. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. dan menulis.2003). membaca.blogspot.2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. senarai kemahiran berbahasa. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. Oleh itu. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Madya Dr. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. 1.dan Falsafah Pendidikan Negara. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T).2003). ( Abdullah Hasan. mengandungi perincian. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. tatabahasa. seperti kata pepatah Melayu. membaca. Nuraini Yusoff. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.

arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara.blogspot. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. http://suaramarhaenis. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. murid-murid dapat: ϖ Mendengar. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. berketerampilan dan berakhlak mulia.2. Jika ia mempunyai kaitan. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. 1. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul.html .

dan lain-lain. penilaian. penyerapan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Namun demikian.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. berinteraksi dan berfikir. Melalui proses ini. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi.html .3. keupayaan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. kad-kad kerja.kemahiran boleh digabungjalinkan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kemahiran. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. permainan. Sejarah. http://suaramarhaenis. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. pengayaan. 1. dan minat.3. bakat. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.2003). dan pemulihan. Matematik.3.blogspot. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. 1. 1. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. 1.

menulis dan mengira.1996). sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. alat permainan.blogspot. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. 1. carta. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.3. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. emosi dan http://suaramarhaenis.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. rohani. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. Oleh itu. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara.1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.3. bahan maujud. Dengan cara yang sedemikian. Oleh itu. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal.html . selain mengetahui tahap pencapaian. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Dengan ini. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.

0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Oleh itu.huruf yang berbagai.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. Grafem. Seterusnya. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.html . 2. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu.blogspot.grafem atau huruf.bunyi dalam bahasa Melayu. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Sehubungan dengan itu. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Bagaimanapun.jasmani akan tercapai. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. Selain itu. termasuk bunyi. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.tulisan oleh orang.orang Inggeris dalam abad ke. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi.

Wilkinson. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Infolib.pdf). dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949).( Ismail bin Dahaman. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942. Selain daripada itu. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Hashim (1923). Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.petua Ejaan Rumi". Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. (http//:www. Nazir Sekolah.J. Pada tahun 1902. Dussek dan Mohd.ejaan (Roselan Baki. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924). Selain daripada sistem ejaan Za’ba.T.blogspot. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).sistem yang ada. termasuk http://suaramarhaenis. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. 1997).1945.bernama. 1996). yang dikarang oleh Za’ba. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. Institusi.html . (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC.( Raja Masittah Raja Ariffin. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.O.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). dengan judul "Petua.sekolah pada masa itu. Pakatan Belajar.2003).

( Ismail bin Dahaman. menengah dan tinggi. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2.pdf).1989). pengekodan. ekonomi. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka.bernama. bahasa pengantar. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. 1996). kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan.html .com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. majalah dan buku.daripada sistem ejaan di Indonesia. untuk menyampaikan pendidikan rendah. kesederhanaan.( Ismail bin Dahaman. 1996). dan penyeragaman.blogspot. dan bahasa ilmu. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. (Abdullah Hassan. Infolib. (http//:www. bahasa rasmi. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya. Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya.2.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. 2.

perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. ginekologi dan sebagainya. mekanikal. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. au. Dalam bidang kejuruteraan pula. ng. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. e. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. Antaranya ialah dalam bidang anatomi. terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. u (ii) Huruf diftong: ai. 2. i. 2. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin. dan sebagainya. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. Dalam bidang perubatan misalnya.2.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi.blogspot. kimia. 1997).2. ny.2. undang-undang. elektrik. mikrobiologi. 2. fisiologi. nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. kejuruteraan. kejuruteraan teknologi maklumat. 1997). biokimia.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. kh. kedoktoran. sastera dan sebagainya. Melalui sistem ejaan. o.html .

Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. Di dalam pengertian yang lebih luas. 3. Dalam hal ini. rohani.blogspot. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. tuturan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. Usman Awang. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3.html .1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. dan lain-lain. Sidek Abd Hamid 1993). Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Keris Mas. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. Misalnya. Kemalawati. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. emosi dan jasmani.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan.

Sementelahan. Bahkan menurut Dublin (1984. 3. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). http://suaramarhaenis.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. suara. imej. grafik.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks.html . Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. dan animasi dalam satu persekitaran digital. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai.blogspot. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna.

tetapi dengan berbekalkan komputer riba. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah. Jurnal Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Media ComIL. Dengan berbekalkan teknologi maklumat.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar.blogspot. Abdullah Hasan 1996. Abdul Aziz Abdullah 1993. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan.html . Komputer dalam pendidikan. Abdullah Hassan 1987. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. Bilangan. Ogos 1993. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. Justeru itu. Awang Sariyan 1984. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). 23.

com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.htm http//:www. http//:www. Kuala Lumpur.gov. Ismail bin Dahaman. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prof.my/mascitah/sistemejaan. Roselan Baki 2003.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.edu. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. 1998.sabah. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oktober 1993.my/nota http//:www. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604). Madya Dr. Nuraini Yusoff 2003. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu.staff.html .cri. malay. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 .fsktm. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. Kuala Lumpur. Media ComIL.pdf http//:www. Oktober 1993. Bilangan. Zuraini Abdullah 1993. Jurnal Pendidikan Guru.Penerbitan Sarjana. Nuraini Yusoff. Komputer Dalam Pendidikan. www. 24. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd.compserv. Bilangan.doc http//:www. Infolib. Hj. Abdullah b. Jurnal Pendidikan. Raja Masittah Raja Ariffin.iiu. myais. 1997.um.cn/781/2008/12/22/181s93323. 24. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan.661). Madya Dr. Prof. Datuk Hassan Ahmad. Md Yatim 1999. Bahagian Pendidikan Guru.bernama. Media ComIL.my http://suaramarhaenis. Kuala Lumpur. Md. Dalam buku Abdull Sukor Shaari. Sidek Abd Hamid 1993. 1996. Kementerian Pelajaran Malaysia.blogspot.edu. Bil 12/1999.

com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.blogspot.html .http://suaramarhaenis.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.