KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

melentur buluh biarlah dari rebungnya. peribahasa. membaca. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html . Oleh itu.dan Falsafah Pendidikan Negara. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. menulis.blogspot. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. senarai kemahiran berbahasa. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. penjodoh bilangan.2003). Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. tatabahasa. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. contoh-contoh peribahasa. mengandungi perincian. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Madya Dr. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Pada peringkat ini. tatabahasa. ( Abdullah Hasan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian.1996).2003). mingguan. dan menulis. 1. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Nuraini Yusoff. seperti kata pepatah Melayu. membaca. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal.

setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia.blogspot. Jika ia mempunyai kaitan. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.html . dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. 1.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.2. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. murid-murid dapat: ϖ Mendengar. http://suaramarhaenis.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. berketerampilan dan berakhlak mulia.

Matematik. 1.html . Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan.3. Sejarah. dan lain-lain. permainan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. keupayaan.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. http://suaramarhaenis.2003). 1. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. pengayaan. dan minat. Melalui proses ini. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. dan pemulihan. kad-kad kerja. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. 1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Kemahiran. berinteraksi dan berfikir. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. 1. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. bakat. penilaian.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.blogspot.3.kemahiran boleh digabungjalinkan. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penyerapan.3.

Dengan ini. menulis dan mengira. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. 1. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. rohani. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad.html . Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. bahan maujud. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.1996). dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Oleh itu. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. selain mengetahui tahap pencapaian. Dengan cara yang sedemikian.1. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.3.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. alat permainan. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. emosi dan http://suaramarhaenis. carta.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.blogspot. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Oleh itu.3. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca.

penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu.tulisan oleh orang. Oleh itu. Selain itu.grafem atau huruf.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.orang Inggeris dalam abad ke.blogspot. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. termasuk bunyi. Oleh itu. Bagaimanapun.html . 2.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.huruf yang berbagai.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Grafem. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan.bunyi dalam bahasa Melayu. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke.jasmani akan tercapai.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Sehubungan dengan itu. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai.

Selain daripada itu.petua Ejaan Rumi".com/equip-bernama/images/nota_ejaan.sekolah pada masa itu. Pakatan Belajar. Nazir Sekolah. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. 1996). Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC.bernama. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. dengan judul "Petua. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900.blogspot.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat.T.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. Selain daripada sistem ejaan Za’ba. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". (http//:www.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.html . dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924). (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).( Ismail bin Dahaman. Hashim (1923).( Raja Masittah Raja Ariffin. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. Pada tahun 1902. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949). Dussek dan Mohd. Wilkinson.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.sistem yang ada. Institusi. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. termasuk http://suaramarhaenis.1945. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). Infolib. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka.J.ejaan (Roselan Baki. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem.pdf). Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.O.2003). Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. 1997). Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921). yang dikarang oleh Za’ba. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.

com/equip-bernama/images/nota_ejaan. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu. majalah dan buku. (Abdullah Hassan.bernama. bahasa rasmi. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. 1996). Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis.( Ismail bin Dahaman.pdf).2. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. untuk menyampaikan pendidikan rendah. 2. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. kesederhanaan. (http//:www. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan. menengah dan tinggi.html . Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. ekonomi. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya. dan penyeragaman.daripada sistem ejaan di Indonesia.1989).blogspot. 1996). Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. dan bahasa ilmu. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. Infolib.( Ismail bin Dahaman. pengekodan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. bahasa pengantar. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka.

terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. mikrobiologi. o. mekanikal.2. 1997). au.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. 2. kimia.html . ny. ginekologi dan sebagainya. kejuruteraan. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. 2. kh. biokimia. 1997).2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin. u (ii) Huruf diftong: ai. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. dan sebagainya. e.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. Dalam bidang kejuruteraan pula.blogspot. elektrik. i.2. 2. kedoktoran. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. fisiologi. Melalui sistem ejaan. kejuruteraan teknologi maklumat. undang-undang.2. sastera dan sebagainya.perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. Dalam bidang perubatan misalnya. ng. Antaranya ialah dalam bidang anatomi.

atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet.blogspot. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). Usman Awang. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. dan lain-lain. Sidek Abd Hamid 1993).html . Dalam hal ini. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. emosi dan jasmani. Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Misalnya. 3. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. rohani. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. Di dalam pengertian yang lebih luas.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. Keris Mas. tuturan. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. Kemalawati. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.

Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. Bahkan menurut Dublin (1984. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. suara. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. Sementelahan. http://suaramarhaenis.html . Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. dan animasi dalam satu persekitaran digital. 3.blogspot. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. imej. grafik.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks.

kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). Abdul Aziz Abdullah 1993. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989. Jurnal Pendidikan. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan berbekalkan teknologi maklumat. Ogos 1993. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. 23. Abdullah Hassan 1987. Bilangan. Komputer dalam pendidikan. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman. Awang Sariyan 1984. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar.blogspot. Media ComIL. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Justeru itu. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu.html . kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. tetapi dengan berbekalkan komputer riba.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Abdullah Hasan 1996.

Infolib. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604). Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Nuraini Yusoff. Md. Dalam buku Abdull Sukor Shaari. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1996. Zuraini Abdullah 1993. Media ComIL. 24.my http://suaramarhaenis.cri.661). Media ComIL. Nuraini Yusoff 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Jurnal Pendidikan Guru. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Madya Dr. Kuala Lumpur. myais. http//:www. Jurnal Pendidikan. Hj. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan.my/mascitah/sistemejaan. Kuala Lumpur. 1997. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’.compserv.cn/781/2008/12/22/181s93323. Datuk Hassan Ahmad.um.Penerbitan Sarjana. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 . Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Ismail bin Dahaman. Abdullah b. Dewan Bahasa dan Pustaka.sabah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Bil 12/1999. Oktober 1993.edu. Md Yatim 1999. malay. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. 1998. Bilangan. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Madya Dr. Prof. Sidek Abd Hamid 1993.blogspot. Bilangan.pdf http//:www. www. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pendidikan Guru. Roselan Baki 2003.my/nota http//:www. 24.htm http//:www.staff.gov.iiu.edu.bernama. Raja Masittah Raja Ariffin. Oktober 1993.html . Prof. Komputer Dalam Pendidikan.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.fsktm.doc http//:www. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd.

html .blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.http://suaramarhaenis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful