KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

seperti kata pepatah Melayu. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. penjodoh bilangan. 1. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. ( Abdullah Hasan. mingguan. contoh-contoh peribahasa. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. tatabahasa. Pada peringkat ini. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan.2003). guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. membaca. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.2003). Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. melentur buluh biarlah dari rebungnya.blogspot.1996).com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. tatabahasa. senarai kemahiran berbahasa. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Nuraini Yusoff. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. membaca. peribahasa.html .2. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). mengandungi perincian. Oleh itu.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. menulis. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. dan menulis. Madya Dr.dan Falsafah Pendidikan Negara.

ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran.blogspot. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. murid-murid dapat: ϖ Mendengar. berketerampilan dan berakhlak mulia.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. 1. Jika ia mempunyai kaitan. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia.html .2. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. http://suaramarhaenis. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila.

3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan.3. keupayaan. Namun demikian.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. 1. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.3. dan minat. dan lain-lain.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Sejarah. bakat. permainan. http://suaramarhaenis. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Melalui proses ini. 1.2003). Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. Matematik.html . beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berinteraksi dan berfikir. penyerapan.kemahiran boleh digabungjalinkan. 1. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran.3.blogspot. 1. pengayaan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. dan pemulihan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. penilaian. kad-kad kerja. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. Kemahiran.

dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. Dengan cara yang sedemikian. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. alat permainan. rohani.3. Oleh itu. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. 1. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan.1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.3. menulis dan mengira. Dengan ini. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. Oleh itu. carta.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.1996). Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.html . selain mengetahui tahap pencapaian. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. bahan maujud.blogspot. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. emosi dan http://suaramarhaenis. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.

Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai.blogspot.tulisan oleh orang. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang.huruf yang berbagai. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu.orang Inggeris dalam abad ke.jasmani akan tercapai.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke. Oleh itu. Sehubungan dengan itu. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Selain itu. Bagaimanapun.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. 2. Seterusnya.grafem atau huruf. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. Oleh itu.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Grafem. termasuk bunyi.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.bunyi dalam bahasa Melayu.html . Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.

blogspot. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).( Raja Masittah Raja Ariffin.petua Ejaan Rumi".bernama.T.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Selain daripada sistem ejaan Za’ba. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". Pakatan Belajar. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). Nazir Sekolah. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Infolib. Dussek dan Mohd. (http//:www.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem.ejaan (Roselan Baki. termasuk http://suaramarhaenis. Hashim (1923). Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC.O. dengan judul "Petua. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC.( Ismail bin Dahaman.2003). Wilkinson. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. yang dikarang oleh Za’ba.1945.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Pada tahun 1902. Selain daripada itu. dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949).sistem yang ada. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. 1996).J. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924). dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.pdf).html . 1997). terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa.sekolah pada masa itu.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Institusi.

Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.( Ismail bin Dahaman. ekonomi. (http//:www. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu. 2.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. 1996). Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis.blogspot.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.( Ismail bin Dahaman. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. pengekodan. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. dan bahasa ilmu.1989). Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya.bernama.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. bahasa rasmi. dan penyeragaman.2. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. bahasa pengantar. (Abdullah Hassan. majalah dan buku.daripada sistem ejaan di Indonesia. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan.html . Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. kesederhanaan. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan. untuk menyampaikan pendidikan rendah. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Infolib.pdf). Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. 1996). menengah dan tinggi.

kejuruteraan.html . Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. 2.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. i. elektrik. e. kh.2. au. kedoktoran. Dalam bidang perubatan misalnya. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. sastera dan sebagainya.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. fisiologi. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin. dan sebagainya. o. Dalam bidang kejuruteraan pula. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. mekanikal. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. 2. mikrobiologi. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. u (ii) Huruf diftong: ai. 1997). terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. Antaranya ialah dalam bidang anatomi. ng. Melalui sistem ejaan. biokimia. 2. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. 1997). kimia. ginekologi dan sebagainya.perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. undang-undang.blogspot.2.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. kejuruteraan teknologi maklumat.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin.2. ny.

Usman Awang. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. 3. Keris Mas. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Kemalawati. emosi dan jasmani. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. tuturan.blogspot. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987).html . rohani. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Di dalam pengertian yang lebih luas.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dalam hal ini. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet. Misalnya.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. Sidek Abd Hamid 1993). Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. dan lain-lain. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.

PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. imej. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Bahkan menurut Dublin (1984. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. suara. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993).1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html . Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari. 3. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. dan animasi dalam satu persekitaran digital. http://suaramarhaenis. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari.blogspot. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. grafik. Sementelahan.

Abdullah Hassan 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hasan 1996. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Komputer dalam pendidikan. Jurnal Pendidikan. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis.html . Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). Justeru itu. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Bilangan. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar.blogspot. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Abdul Aziz Abdullah 1993.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Ogos 1993. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. 23. Media ComIL. Dengan berbekalkan teknologi maklumat. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Awang Sariyan 1984.

Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 . Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah.bernama. Media ComIL. Prof. http//:www. Kuala Lumpur. Sidek Abd Hamid 1993. Kuala Lumpur.fsktm. Dewan Bahasa dan Pustaka.html .edu. Infolib.my http://suaramarhaenis.pdf http//:www. Jurnal Pendidikan. Datuk Hassan Ahmad. Media ComIL. www.cn/781/2008/12/22/181s93323. Oktober 1993. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu.my/mascitah/sistemejaan.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Prof.doc http//:www. Jurnal Pendidikan Guru. Hj.blogspot.Penerbitan Sarjana. Oktober 1993. malay. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bilangan. Komputer Dalam Pendidikan.um. 1997.staff. Abdullah b. 24. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. 24. Raja Masittah Raja Ariffin. myais.sabah.cri. Kuala Lumpur. Nuraini Yusoff. Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia.com/equip-bernama/images/nota_ejaan.edu. Bilangan. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604).compserv. 1998. Zuraini Abdullah 1993. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. Md.iiu. Nuraini Yusoff 2003. 1996. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd. Dalam buku Abdull Sukor Shaari.661). Roselan Baki 2003. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Md Yatim 1999. Madya Dr.gov. Madya Dr. Bil 12/1999.htm http//:www. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Ismail bin Dahaman.my/nota http//:www.

html .com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.blogspot.http://suaramarhaenis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful