KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

senarai kemahiran berbahasa. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. dan menulis.2003). Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. seperti kata pepatah Melayu. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. mingguan. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal.html . dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. ( Abdullah Hasan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. membaca.dan Falsafah Pendidikan Negara. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. Oleh itu.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.blogspot. Pada peringkat ini.2. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. contoh-contoh peribahasa. penjodoh bilangan. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). melentur buluh biarlah dari rebungnya.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. peribahasa. Nuraini Yusoff. Madya Dr. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.1996). dan harian di dalam bilik darjah (Prof. menulis. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). mengandungi perincian. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.2003). membaca. tatabahasa. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian.

blogspot. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan.2. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Jika ia mempunyai kaitan. berketerampilan dan berakhlak mulia. 1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. murid-murid dapat: ϖ Mendengar. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. http://suaramarhaenis. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.html . ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia.

3.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. penyerapan. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. kad-kad kerja. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. http://suaramarhaenis. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. dan lain-lain.kemahiran boleh digabungjalinkan. 1. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. keupayaan. dan minat. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. pengayaan.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. 1. bakat. penilaian. 1.3. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. permainan. Sejarah. berinteraksi dan berfikir.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan.2003). dan pemulihan. Melalui proses ini. Namun demikian. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.blogspot.3. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. 1.html .2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kemahiran. Matematik.

carta. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. rohani. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Oleh itu.3. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.1. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan.3.html . 1. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. bahan maujud. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan.blogspot. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. selain mengetahui tahap pencapaian. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Dengan cara yang sedemikian. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. emosi dan http://suaramarhaenis. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. Oleh itu. Dengan ini.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. alat permainan.1996). Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. menulis dan mengira.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti.

bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Selain itu. 2. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. Grafem. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya.bunyi dalam bahasa Melayu. Oleh itu.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.orang Inggeris dalam abad ke.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Sehubungan dengan itu.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. termasuk bunyi.jasmani akan tercapai.huruf yang berbagai. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagaimanapun. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu.tulisan oleh orang.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.html . Oleh itu.grafem atau huruf.

sekolah pada masa itu. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926).O. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949).( Ismail bin Dahaman.ejaan (Roselan Baki. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.1945. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924).html .negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.petua Ejaan Rumi". (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941). Pakatan Belajar. Selain daripada itu. yang dikarang oleh Za’ba.pdf). Institusi. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Hashim (1923). Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu.sistem yang ada. Nazir Sekolah. termasuk http://suaramarhaenis.2003). perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. 1996). Selain daripada sistem ejaan Za’ba.J. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. dengan judul "Petua.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Infolib. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. (http//:www. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Dussek dan Mohd.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat.( Raja Masittah Raja Ariffin. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. 1997).T. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921). Pada tahun 1902.blogspot. Wilkinson.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922.bernama.

untuk menyampaikan pendidikan rendah.( Ismail bin Dahaman.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka. majalah dan buku. 1996). Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. bahasa pengantar.( Ismail bin Dahaman. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya.2.daripada sistem ejaan di Indonesia. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. (Abdullah Hassan. dan penyeragaman.pdf). Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang.bernama. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. (http//:www. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. ekonomi. 1996). kesederhanaan. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis.1989). 2. dan bahasa ilmu. menengah dan tinggi. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya.blogspot. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. pengekodan. bahasa rasmi.html . Infolib. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik.

terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan.2. 2. au. 1997). Dalam bidang perubatan misalnya. ng. 2. mikrobiologi. ginekologi dan sebagainya. Antaranya ialah dalam bidang anatomi. 1997).blogspot. kh. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a.html . o. i.2.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin. undang-undang. fisiologi. elektrik.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin.perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. 2. sastera dan sebagainya. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. mekanikal.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Melalui sistem ejaan. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. kejuruteraan teknologi maklumat. kedoktoran. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. biokimia. dan sebagainya. nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. u (ii) Huruf diftong: ai.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. kejuruteraan. ny. Dalam bidang kejuruteraan pula. e. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu.2. kimia.

dan lain-lain. Usman Awang. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. emosi dan jasmani. Misalnya.blogspot. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. tuturan.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. Sidek Abd Hamid 1993). masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. rohani. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. Di dalam pengertian yang lebih luas. generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. Dalam hal ini.html . Keris Mas. 3.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Kemalawati. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987).

Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. suara.html . dan animasi dalam satu persekitaran digital.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). imej. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. http://suaramarhaenis. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. Sementelahan.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari.blogspot. Bahkan menurut Dublin (1984. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna. grafik. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas.

Media ComIL.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html . Komputer dalam pendidikan.blogspot. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Justeru itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. Awang Sariyan 1984. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman. Abdul Aziz Abdullah 1993. 23. Abdullah Hasan 1996. Dengan berbekalkan teknologi maklumat. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan 1987. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ogos 1993. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Bilangan. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. Jurnal Pendidikan. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989.

bernama.gov.um. Nuraini Yusoff 2003. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604).my/mascitah/sistemejaan. Ismail bin Dahaman. Jurnal Pendidikan Guru. Zuraini Abdullah 1993. Hj. 24. www. Kementerian Pelajaran Malaysia.htm http//:www.edu.blogspot. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.661). myais. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Komputer Dalam Pendidikan. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. Nuraini Yusoff. malay. Prof.staff. 24. Datuk Hassan Ahmad. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.Penerbitan Sarjana. Infolib. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Oktober 1993. Md Yatim 1999. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Bilangan. 1996. 1997. 1998.html .pdf http//:www. http//:www.cn/781/2008/12/22/181s93323. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. Prof. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Jurnal Pendidikan.my/nota http//:www. Bilangan. Sidek Abd Hamid 1993. Raja Masittah Raja Ariffin. Dalam buku Abdull Sukor Shaari. Media ComIL. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 .com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.cri. Bahagian Pendidikan Guru. Abdullah b.fsktm.iiu.my http://suaramarhaenis. Media ComIL.compserv. Md. Kuala Lumpur. Madya Dr. Kuala Lumpur. Madya Dr.edu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Oktober 1993. Bil 12/1999.doc http//:www.sabah. Roselan Baki 2003.

com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html .http://suaramarhaenis.blogspot.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.