KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini.1996). ( Abdullah Hasan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.blogspot. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. Madya Dr. membaca. tatabahasa.dan Falsafah Pendidikan Negara. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian. penjodoh bilangan. Nuraini Yusoff. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. menulis. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. mengandungi perincian. seperti kata pepatah Melayu.2003). mingguan. contoh-contoh peribahasa. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 1. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).2. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. peribahasa. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula.2003). Pada peringkat ini. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.html . membaca. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). dan menulis. senarai kemahiran berbahasa. tatabahasa. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. Oleh itu.

dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. 1. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.html . berketerampilan dan berakhlak mulia. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. Jika ia mempunyai kaitan. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. murid-murid dapat: ϖ Mendengar. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul.2. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. http://suaramarhaenis. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu.

3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. dan minat.3. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan.blogspot. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. Namun demikian. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan.3.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. permainan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. berinteraksi dan berfikir. penyerapan.2003). pengayaan.html . dan pemulihan. 1.kemahiran boleh digabungjalinkan. Sejarah. dan lain-lain.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. 1. http://suaramarhaenis. 1. keupayaan. kad-kad kerja.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.3. penilaian.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. 1. Kemahiran. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. bakat. Matematik. Melalui proses ini.

sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan.html . 1. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.1996). Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?.3.3. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. rohani. Dengan cara yang sedemikian. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). selain mengetahui tahap pencapaian. Oleh itu. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Dengan ini. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. alat permainan. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. menulis dan mengira. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. Oleh itu. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.1. carta. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. bahan maujud. emosi dan http://suaramarhaenis. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri.

KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Seterusnya.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.html .orang Inggeris dalam abad ke. 2. Grafem. Bagaimanapun. Selain itu. Sehubungan dengan itu. termasuk bunyi.bunyi dalam bahasa Melayu. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.huruf yang berbagai. Oleh itu. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.tulisan oleh orang.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan.jasmani akan tercapai.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke.blogspot. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. Oleh itu.grafem atau huruf.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.

bernama. Pada tahun 1902.blogspot. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.html . Wilkinson. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.sistem yang ada. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).petua Ejaan Rumi". Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921). Nazir Sekolah. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia".1945. yang dikarang oleh Za’ba.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Selain daripada sistem ejaan Za’ba. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.T. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. 1997). Pakatan Belajar. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC. dengan judul "Petua.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Dussek dan Mohd.( Raja Masittah Raja Ariffin. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. (http//:www.sekolah pada masa itu. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949).2003). Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R.ejaan (Roselan Baki. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924).negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.( Ismail bin Dahaman.pdf). termasuk http://suaramarhaenis. Selain daripada itu.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. 1996).J. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926).com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. Infolib. Hashim (1923).O. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. Institusi.

Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar.pdf). Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. pengekodan. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. 2. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. majalah dan buku.1989). 1996). Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya. dan penyeragaman.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Infolib. (Abdullah Hassan.( Ismail bin Dahaman. Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan.daripada sistem ejaan di Indonesia. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan.html . Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan.2. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang.blogspot. 1996). bahasa pengantar.( Ismail bin Dahaman.bernama. bahasa rasmi. (http//:www.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. untuk menyampaikan pendidikan rendah. kesederhanaan. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka. ekonomi. menengah dan tinggi. dan bahasa ilmu.

2. mekanikal. e. 1997). nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. sastera dan sebagainya. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. ny. elektrik.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. mikrobiologi. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. i. 2. kejuruteraan.html .2. kh. 2. ng. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. biokimia. kimia. Antaranya ialah dalam bidang anatomi.2. u (ii) Huruf diftong: ai. kedoktoran.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.2. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin. terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. 1997). sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. kejuruteraan teknologi maklumat.blogspot. dan sebagainya. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid.perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. Dalam bidang perubatan misalnya. o. au. ginekologi dan sebagainya. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. Dalam bidang kejuruteraan pula. Melalui sistem ejaan. fisiologi.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi. undang-undang.

tuturan. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. dan lain-lain. emosi dan jasmani. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. rohani. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. Keris Mas. 3. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain.1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. Usman Awang. Di dalam pengertian yang lebih luas.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html . Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). Dalam hal ini. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara.blogspot. masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. Sidek Abd Hamid 1993). generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet. Misalnya. Kemalawati. Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad.

Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna. Sementelahan. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). suara. Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. imej. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). Bahkan menurut Dublin (1984.blogspot. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. 3. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. dan animasi dalam satu persekitaran digital.1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. http://suaramarhaenis. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. grafik. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif.html .2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari.

com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. Ogos 1993. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman.html . Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. 23. Abdul Aziz Abdullah 1993. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. Komputer dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Sariyan 1984. Bilangan.blogspot. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis. Media ComIL. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Justeru itu.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Abdullah Hassan 1987. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan berbekalkan teknologi maklumat.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). Abdullah Hasan 1996. Jurnal Pendidikan.

cri. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.iiu.my/mascitah/sistemejaan.htm http//:www. 1997. Madya Dr. Bilangan. Md. Ismail bin Dahaman. Media ComIL.661). Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. Kuala Lumpur. Bilangan. Datuk Hassan Ahmad. http//:www. malay. 24.fsktm. Abdullah b. Dalam buku Abdull Sukor Shaari.edu. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. 1998. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.gov. Bahagian Pendidikan Guru. Bil 12/1999. Jurnal Pendidikan Guru. www. Zuraini Abdullah 1993. Jurnal Pendidikan.my/nota http//:www.sabah. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 . Kuala Lumpur. Madya Dr.um. myais.blogspot.doc http//:www.Penerbitan Sarjana. Dewan Bahasa dan Pustaka.staff.pdf http//:www. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Roselan Baki 2003. Md Yatim 1999. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. Raja Masittah Raja Ariffin.bernama. 24. Hj. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Prof. Oktober 1993. Nuraini Yusoff. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1996.my http://suaramarhaenis. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604).edu.html . Infolib.cn/781/2008/12/22/181s93323. Prof. Komputer Dalam Pendidikan. Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka.compserv. Media ComIL. Oktober 1993. Nuraini Yusoff 2003. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan. Sidek Abd Hamid 1993.

html .blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.http://suaramarhaenis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful