ETIKA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Apa itu etika?

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, etika mempunyai dua maksud yang berbeza iaitu, yang pertama ialah ilmu bukan prinsip-prinsip akhlak atau moral dan yang kedua pula ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika juga

merupakan suatu cabang yang membicarakan tentang perilaku manusia atau mempelajari tantang baik dan buruk. Etika ini juga selalunya dibiasakan dengan banyak istilah lain seperti moral, norma, dan etika. Perkataan etika ini juga berasal daripada Yunani Kuno, iaitu ethos yang merupakan bentuk tunggal yang biasa memiliki banyak erti seperti tempat tinggal yang biasa. Menurut Encylopedia Brttanica, etika ini boleh juga ditakrifkan sebagai falsafah moral, iaitu konsep pengajian yang sistematik mengenai sifat dasar dari konsep nilai baik, buruk harus, benar, salah dan sebagainya. Profesor Robert Salomon juga telah menyatakan yang etika dapat diberikan dua definisi. Antaranya ialah etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahawa orang yang beretika adalah orang yang baik dan ini juga disebut sebagai individu yang beretika. Definisi kedua ialah etika ini merupakan hukum sosial dan etika ini juga merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Dari segi etimologi, etika adalah merupakan ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajipan dan sebagainya. Istilah etika ini juga mula digunakan secara bergantian dengan falsafah moral kerana kebanyakan hal berkaitan dengan moral mengkaji tentang prinsip-prinsip etika. Etika Islam boleh dikategorikan sebagai etika keagamaan jika diikutkan perspektif barat. Menurut perspektif Islam pula, etika Islam disinonimkan dengan akhlak. Berdasarkan Abdul Haq Anshari dalam Islamic Ethics: Concepts and Prospects menyatakan bahawa etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang berautonomi yang tidak pernah ada pada hari ini. Terdapat juga beberapa tokoh Islam yang telah menyatakan mengenai konsep etika menurut pandangan masing-masing. Tokoh pertama yang boleh kita lihat di sini ialah AlKhindi yang menyatakan yang perkataan etika ini mempunyai kaitan yang rapat dengan definisi mengenai falsafah atau cita falsafah. Sehubungan dengan itu, falsafah adalah keupayaan untuk meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan sejauh

yang dapat dijangkau oleh manusia. nalar. Selain itu. yang bermaksudnya dalam kehidupan ini kita jangan terlalu zuhud tetapi jangan pula terlalu tamak dan tidak terlalu menyendiri serta tidak terlalu mengambarkan hawa nafsu tetapi jangan pula membunuh nafsu. etika pula telah memainkan peranan penting dalam beberapa karyanya yang mempunyai hubungan yang erat dengan perbicaraan tentang jiwa dan politik serta kebahagiaan. Antaranya ialah manusia seharusnya mengendalikan hawa nafsunya yang selaras dengan itu mengemukakan pembahagian-pembahagian yang dikemukakan oleh Plato mengenai aspek jiwa yang terbahagi kepada tiga iaitu. Jenis sifat kedua ialah keutamaan pemikiran yang memungkinkan orang untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuan. hasrat dan menunjukkan bagaimana keadilan mesti mengatasi semua itu. Bagi tokoh Islam. Selain daripada buku ini. yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan keempat ialah keutamaan amaliah yang diperoleh dengan dua cara iaitu pernyataan-pernyataan yang memuaskan dan merangsangkan. lingkungan. Bagi Al-Razi juga etika juga boleh dimaksudkan dengan mengenali dusta dan tamak adalah suatu keadaan yang sangat buruk yang dapat menimbulkan rasa sakit dan bencana. Antara empat jenis sifat utamanya ialah keutamaan teoretis. iaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya. Menurut Al-Farabi pula. beliau turut memberi tumpuan kepada empat jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara. Al-Razi pula. . Al-Razi juga terdapat beberapa pendapat lain bagi etika ini. Seterusnya ialah keutamaan akhlak. Al-Razi berpendapat bahawa seorang dalam hidup ini harus moderat. falsafah etika ini telah diterbitkan dalam bukunya iaitu Al-tibb al-Ruhani dan Al-Shirat al-Falsafiyyah. juga diperoleh dengan kontemplasi. penelitian dan melalui belajar. Al-Farabi juga telah menyatakan dalam kitabnya At-tanbih fi sabili al-Sa’adah dan Tanshil al-Sa’adah bahawa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia. Apa yang boleh difahami daripada pendapat AlKhindi ialah seseorang manusia harus mencontohi perbuatan baik yang ditunjukkan oleh Tuhan supaya berada di jalan kebenaran.

Bahagian lain yang turut dinyatakan oleh Ibnu Maskawaih ialah membicarakan perihal keadilan yang diikuti dengan perihal cinta dan persahabatan dan bahagian keenam dan ketujuh pula meliputi bahagian perbicaraan pengubatan penyakit-penyakit jiwa. Teori etika yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih juga bersumberkan falsafah Yunani. Al-Ghazali turut mempunyai pandangannya tersendiri mengenai konsep etika. Ibnu Bajjah ini juga telah menyatakan bahawa manusia yang mendasarkan perbuatannya atas kemahuan yang merdeka dan akal budi akan mencapai kebahagiaan. Sebagai contohnya. Bagi mencapai tujuan merealisasikan kebahagiaan yang juga merupakan tujuan akhir bagi manusia. Ibnu Bajjah berpendapat yang etika ialah perbuatan manusia yang menjadi perbuatan manusiawi dan kebinatangan. Tahdzb al-Akhlaq wa al-Araq.Di samping itu. dan pengalaman peribadinya. Antaranya ialah Ibnu Bajjah. Dengan ini Al-Ghazali ingin memperlihatkan sumber kebaikan manusia itu terletak pada kebersihan rohaninya dan rasa akrabnya terhadap Tuhan. perbicaraan manusia dalam hubungannya dengan akhlak. Ibnu Maskawaih atau beliau juga dikenali sebagai bapa etika Islam juga ada menyatakan pandangannya mengenai etika dalam kitabnya. Ibnu Rusyd turut memberikan pandangan mengenai konsep etika. Bahagian pertama ialah perbicaraan perihal jiwa yang menjadi inti perbahasan akhlak. Terdapat juga tokoh Islam lain yang mengeluarkan pendapatnya mengenai konsep etika. perbuatan kebinatangan yang dilakukan atas dorongan naluri untuk memenuhi keperluan dan keinginan hawa nafsu manakala perbuatan manusiawi yang boleh dikatakan sebagai perbuatan yang didasarkan atas pertimbangan rasional dan kemahuan yang bersih dan luhur. Menurut fahaman Al-Ghazali. bantuan keagamaan juga akan meletakkan dasar-dasar akhlak secara praktis . dan ketiga pula ialah perbicaraan mengenai kebajikan dan kebahagiaan yang turut menjadi isu perbahasan tentang akhlak. Menurut beliau juga etika ini terbahagi kepada tujuh bahagian. Ibnu Rusyd juga memberikan pandangan seperti yang dinyatakan oleh Plato. falsafah etika adalah teori tasawufnya. iaitu agar manusia mempunyai kesanggupan diri untuk meniru perbuatan Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan serta sifat-sifat yang disukai Tuhan. yang diikuti oleh bahagian kedua iaitu. iaitu mengatakan manusia adalah makhluk yang bersosial yang mempunyai kemahuan bekerjasama untuk memenuhi keperluan hidup dan mencari kebahagiaan. peradaban Persia.

Walau bagaimanapun akal. buruk. Kombinasi ketuhanan dan kemanusiaan ini juga telah menjadikan etika Islam lebih mantap bagi mendasari segala aktiviti kehidupan manusia. psikologi. Dari segi ketiga pula ialah dari segi rangkuman nilainya yang merangkumi pelbagai aspek dan dimensi. terdapat empat kriteria yang menjadikan etika Islam ini unik dan tersendiri. Etika berhubungan dengan aspek lain ialah dari segi sifatnya di mana etika bersifat relatif iaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nilai positif juga merujuk . Ia juga tidak hanya melibatkan para ulama silam dalam pelbagai bidang ilmu. Islam turut mengiktiraf sumber kemanusiaan yang terdiri daripada taakulan akal. penentu. menepati fitrah semula jadi manusia dan mesra sepanjang zaman. Seterusnya apa yang dapat disimpulkan di sini ialah etika dikaitkan dengan aspek yang dilihat dari segi fungsinya. etika ini berupaya untuk membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dari segi kriteria yang kedua pula ialah dari segi skopnya dan etika Islam ini meliputi aspek teori dan praktis. Hal ini demikian etika berfungsi sebagai penilai. Di samping itu. Berdasarkan kepada semua definisi dan pendapat tokoh mengenai etika. untuk itu diperlukan kemampuan perhubungan dengan akal aktif. ilmu ekonomi dan sebagainya. Hal ini bersesuaian dengan sifat Penciptanya yang memiliki segala kesempurnaan maka. kita dapat mengetahui bahawa etika boleh dikaitkan dengan empat aspek. nilai-nilai yang digubal-Nya melambangkan keagungan-Nya. naluri dan pengalaman yang mesti digunakan dengan bimbingan wahyu al Quran dan Hadis. Etika Islam juga meliputi nilai positif dan nilai negatif.bersertakan bantuan falsafah yang mengajarkan keutamaan teoretis. ilmu politik. hina dan sebagainya. Antara kriterianya ialah dari segi sumber asasnya iaitu berasaskan sumber ketuhanan iaitu al-Quran dan hadis. naluri dan juga pengalaman manusia. Antara yang pertama yang boleh kita ialah dilihat dari segi pembahasannya. mulia. bah juga turut diperincikan dalam bentuk pratikal yang berhubung dengan kelakuan manusia itu sendiri. Selain itu dari segi kedua pula ialah etika ini dilihat dari segi sumbernya kerana etika bersumber pada akal fikiran dan falsafah serta etika ini juga memanfaatkan berbagai-bagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi. terhormat. dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. sosiologi. iaitu perbuatan yang tersebut akan dinilai baik.

Faktor yang menggalakkan kepatuhan kepada etika Islam adalah ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran Islam itu sendiri. Dari segi kriteria keempat ialah segi faktor kepatuhan di mana asas kepatuhan Muslim terhadap etika Islam juga cukup unik. ada juga yang menghubungkan etika dengan jiwa. iltizam dan kerelaan hati. tokoh Islam in juga menghubungkan etika dengan tujuan pencapaian kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia juga merupakan erti kata lain bagi etika.kepada nilai yang memberi kesan kepada hati dan diri manusia serta dituntut untuk diamalkan manakala nilai negatif pula meninggalkan kesan yang kurang baik dan wajar dihindari kerana mendatangkan kemudaratan kepada banyak pihak. etika ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Dari segi cabang pemikiran falsafah. Ada juga yang menghubungkan dengan keutamaannya dengan mengerjakan perbuatan yang baik dan terpuji. Subjek di sini biasa saja berupa subjektivisme kolektif iaitu masyarakat atau subjek Tuhan. Aliran pertama ialah objektivisme yang berpandangan bahawa nilai kebaikan suatu tindakan yang bersifat objektif dan terletak pada substansi itu sendiri dan fahaman ini juga melahirkan apa yang disebut sebagai fahaman rasionalisme dalam etika. Manakala aliran kedua dalam etika ini ialah subjektivisme yang berpandangan bahawa suatu tindakan disebut baik apabila selaras dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Antara jenis etika yang terdapat ialah etika deskriptif di mana etika yang membicarakan mengenai suatu fakta iaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia yang berkait dengan situasi dan realiti yang . etika ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini sama ada baik atau buruk. Hal ini kerana dalam penghasilan karya oleh tokohtokoh Islam. Segala nilai yang dianjurkan oleh Islam dilaksanakan semata-mata kerana Allah SWT dengan penuh keyakinan. bukan disebabkan oleh peraturan kerja ataupun arahan ketua atasan. Lebih-lebih lagi. Terdapat pelbagai jenis etika yang berkembang dalam masyarakat. Menurut konsep etika yang diutarakan oleh tokoh Islam. Konsep-konsep etika menurut Islam juga lebih banyak menunjukkan pengaruh aliran falsafah Yunani. iaitu objektivisme dan subjektivisme.

didasarkan pada ajaran Allah SWT. Oleh itu. Selain itu. karakteristik lain ialah etika Islam menetapkan berdasarkan yang menjadi sumber moral. keluarga. Etika ini juga dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin terhadap kebajikan masing-masing dan etika ini juga dapat memantapkan kestabilan. Etika Islam juga berkaitan rapat dengan akhlak Islam. Dari segi individu pula. meningkatkan kredibiliti dan reputasi serta menjamin perkembangan yang berterusan. Tambahan pula. Antaranya ialah etika Islam juga mengajarkan dan menuntut manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Di samping itu. iaitu ukuran baik buruknya perbuatan. kepentingan etika dilihat dalam konteks sejagat melalui individu. Etika menurut Islam ini juga bersifat universal dan komprehensif. Kepentingan etika juga dapat dilihat melalui aspek keluarga kerana etika memainkan peranan penting dalam pembentukan keluarga yang beretika. Ikatan yang erat berdasarkan etika kekeluargaan yang sedemikian dapat mewujudkan keharmonian dan oleh hal demikian. kepentingan etika juga dapat dilihat melalui kepentingan organisasi kerana etika berperanan penting dalam menentukan kestabilan organisasi. seterusnya mempertingkatkan produktiviti. Individu yang beretika juga akan dapat membina sahsiah diri ataupun keperibadian yang baik kerana dia memelihara dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan masyarakat akan mengiktirafnya sebagai orang yang berbudi tinggi. keamanan dan keakraban rumah tangga dapat menjamin keutuhan keluarga. Jenis etika yang kedua ialah etika normatif yang bermaksud etika yang memberikan penilaian serta seruan kepada manusia tentang bagaimana seseorang harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. etika Islam juga mempunyai beberapa karakteristik. dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia. Berbeza dengan etika falsafah. organisasi dan masyarakat.membudayakan dalam kehidupan masyarakat. individu yang beretika akan mendapat kebaikan fizikal. etika Islam juga mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke menaiki akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Kepentingan etika juga dapat dilihat dalam sesebuah masyarakat . Etika ini penting terutamanya semasa mengendalikan tatacara kehidupan manusia dalam menguruskan kebahagian. ketenangan jiwa dan perasaan.

riba. peniaga tidak mementingkan diri sendiri dengan meletakkan harga yang tinggi dan bukan hanya hendak keuntungan malah supaya dapat memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak serta peniaga juga dikehendaki untuk menjual barangan yang halal sahaja dan bukannya barangan yang haram di sisi undang-undang. bekerja dengan semangat berpasukan dan bagi mencapai matlamat kesejahteraan masyarakat sejagat serta memelihara sahsiah rupa diri. Islam ingin melahirkan manusia yang seimbang dari segenap aspek kehidupan dan Islam juga tidak akan melahirkan manusia yang cemerlang dari sudut amalan agama sahaja tetapi juga ingin melahirkan kejayaan dalam kehidupan di dunia ini. meragukan atau perkara yang merugikan kerana berdasarkan hukum Islam perkara-perkara seperti ini perlu dihindari dan tidak mengamalkan dasar memonopoli dalam sesuatu perniagaan. Menurut etika dalam kerja. Etika menurut perspektif Islam juga dapat dilihat dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Etika menurut Islam juga dapat dilihat melalui dalam pelaksanaan perniagaan. etika ini mengajar kerja sebagai ibadah. etika ini juga memberi garis panduan dengan mengatakan etika dalam kerja apabila bekerja dengan ikhlas dan amanah. rompakan. Islam ini juga amat menentang terhadap penumpuan terhadap aspek tertentu dengan pengabaian kepada aspek yang lain serta dilakukan secara beriringan. Antara ciri-ciri etika perniagaan yang baik ialah seorang peniaga harus jujur dalam perniagaannya dengan tidak menipu pelanggannya.kerana etika ini memainkan peranan dalam memelihara keamanan. Ciri-ciri lain ialah tidak mengamalkan unsur judi. Islam juga telah menggariskan beberapa panduan dan etika yang boleh menjamin kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi. Terdapat beberapa etika perniagaan yang menjadikan Islam sebagai panduan. penyeludupan barangan haram dan seumpamanya. . Objektif utama untuk memperkenalkan etika ialah bagi menghasilkan bukan sahaja organisasi yang cemerlang tetapi juga melahirkan manusia yang juga cemerlang dari segenap sudut malah selari dengan tuntutan kecemerlangan agama itu sendiri. keadilan dan kesejahteraan yang berterusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful