P. 1
morfologi

morfologi

|Views: 39|Likes:
Published by Mohd Deen
gvp
gvp

More info:

Published by: Mohd Deen on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU

MODUL
MORFOLOGI

BMM3109
NAMA:___________________________ AMBILAN:_______________________ KURSUS:_________________________

1

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1
SINOPSIS

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis

2

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Perubahan Struktur Kata Perubahan Golongan Kata Contoh : Maksud Perubahan tupai – tupai-tupai Kata

Contoh :
beri – pemberian

MORFOLOGI

Contoh :
cari – pencarian

Rajah 1.1 : Huraian tentang morfologi mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

3

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep Imbuhan. 2.menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. 3.menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK

IMBUHAN

Konsep Imbuhan

Jenis-Jenis Imbuhan

Konsep Pembentukan Kata

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

4

1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan. Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu 1. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. sisipan. akhiran. iaitu awalan. morfem kosong dan bentuk fleksi.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan. akhiran. dan kata adjektif. kata iaitu kata kerja. dan sisipan. bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Dalam kebanyakan bahasa.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan. 5 . apitan. apitan. Terdapat empat jenis imbuhan. Imbuhan-imbuhan ini.

sisipan dan apitan. 6 . Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhanimbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan.2. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. 1. Di dalam pemakaiannya.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Raminah Hj.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. akhiran. 1.

Misalnya ber. Misalnya ter-.1.3 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. pe-. se-. ber-. me-.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Awalan • Kata Nama • Kata Kerja • Kata Adjektif • Kata Nama • Kata Kerja Akhiran Apitan Bentuk-Bentuk Imbuhan Sisipan • Kata Nama • Kata Adjektif • Kata Nama • Kata Kerja • Kata Adjektif Tidak Wujud dalam BM Morfem kosong Fleksi Tidak Wujud dalam BM Rajah 1.dalam ber+jalan dan di. di-. ke-. dan lain-lain. 7 . mem-.dalam di+ambil.1 Awalan Imbuhan yang diletakkan di awal perkataan (sebelum kata dasar) dalam pemakaiannya. per-. men-.2. meng-. meny.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.2.1.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. Misalnya – kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. 1.2.1.3 Apitan Imbuhan, yang hadir secara mengepit kata dasar, iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar, misalnya ke-.....-an dalam ke+cantik+an dan di-.....-i dalam di+ikut+i, 1.2.1.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-, el-, em- dan in-. Misalnya –el- dalam t+el+unjuk, -in- dalam s+in+ambung,-er- dalam s+er+uling dan –em-, dalam g+em+uruh. 1.2.1.5 Morfem Kosong Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. 1.2.1.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.

8

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.2.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya, dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. tiga kumpulan ini ialah : 1.2.2.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. Namun, terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.

Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca Maharaja Tatabahasa Prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita

Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita

1.2.2.2 Imbuhan Arab Parsi

9

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak

kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. Sebagai bahasa rasmi agama Islam, bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. Namun demikian, terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.

Awalan biBiadap Bilazim binormal -wi -i -iah -in -at -ah

Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin hadirat munafikat qariah solehah

1.2.2.3 Imbuhan Yunani – Latin - Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-,anti-, mono-, poli-, auto- dan supra-.

Awalan proantipoliautoprobarat antikerajaan poliklinik autograf -isme -isme -ik -ik 10

Akhiran sosialisme nasionalisme prolifik saintifik

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU

subsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter-

subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal

-si -si -al -al -is -is

sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis

11

tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. kata terbitan.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 12 . Proses-proses ini ialah pengimbuhan. dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 1. pemajmukan. kata majmuk. iaitu kata tunggal. penggandaan dan akronim Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaan Akronim Rajah 1.

Berikut ialah beberapa contoh lain : 13 . Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. apitan...-an Men-.+ tapa ( bertapa ). Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. menerbitkan kepengarangan.+ tawa ( ketawa ) dan ke..-i Ke-. iaitu awalan. misalnya.. ke. Imbuhan-imbuhan ini. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar... Pengarang pula dapat menerima apitan ke-.. Daripada kata dasar karang.+ mudi ( kemudi ). apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja.. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. akhiran. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-.... misalnya ber.-an. Terdapat empat jenis imbuhan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.. dan sisipan. yang menghasilkan kata terbitan.-an Ber-... dan kata adjektif.-an -er-emKata dasar bawa kuat nasional dekat isytihar ikut sihat lari gigi gilang Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan mengikuti kesihatan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.3.

mencari gali reka bentuk .2. ejaannya menjadi bercantum.2.2. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.3.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. maksudnya.daya serapan 1. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri. Contohnya : urus niaga . Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. Contohnya : 14 .3.1.3. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas. iaitu : 1. 1. ejaannya tetap terpisah.2 PROSES PEMAJMUKAN Kata Dasar libat lanjur balik sambung Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.3. Sebagai contoh.2 Apabila kata majmuk menerima apitan. Tidak dapat diselitkan apaapa unsur antara dua kata dasar ini.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran.berurus niaga cari gali .1.direka bentuk daya serap .

15 . 1. Dalam hal ini.3.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda Timbalan Naib Canselor rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda Timbalan-timbalan Naib Canselor melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawabtanggungjawab 1. sama ada secara penuh. Penggandaan berentak.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa 1.2. Dengan kata lain. iaitu . Penggandaan penuh. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. 2.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar.3. dan 3. Penggandaan separa. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.

3. Contohnya : Sekolah makan besar baju • • • • • sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-baju Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami 16 . Terdapat dua jenis penggandaan penuh. iaitu : • Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata pelari • pelari-pelari perbualan • perbualan-perbualan kekasih • kekasih-kekasih kejadian • kejadian-kejadian dasar sahaja. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. iaitu : • pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar.3.3.3. Contohnya : 1.

dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki • jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.3 Penggandaan Berentak 17 .BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU proses pelemahan.3. Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif. menjadikannya vokal e pepet. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1.3. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.

penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu. misalnya. Dalam penggandaan berentak. 1. jika ditulis *ipar duai. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas • Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai • Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Dalam penggandaan ini.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk 18 . seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. Salah.3. bunyi yang diulang ialah vokal.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal.

3.pukul rata kugiran .BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.2 Ditulis bermula dengan huruf besar 19 .4.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.kumpulan gitar rancak 1.3. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.3. jika kata nama khas.4. 1. bergantung pada cara pembentukkannya.taman bimbingan kanak-kanak purata .Angkatan Belia Islam Malaysia . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Berita Nasional Malaysia .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Contohnya : tabika . jika bukan kata nama khas.4. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional. 2. (2006). kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Raminah Hj. (2006). BACAAN TAMBAHAN Nik Safiah dan rakan-rakan. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Morfologi Bahasa Melayu. Contohnya : Bernama Intan Proton # Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Oleh itu. 20 . Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Selain itu.

HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK BENTUK KATA BENTUK KATA TUNGGAL DAN TERBITAN BENTUK KATA MAJMUK DAN KATA GANDA Rajah 2.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. kata majmuk dan kata majmuk. Selain itu.1: Kerangka Tajuk 1 GOLONGAN KATA TUNGGAL DAN TERBITAN 21 . kata terbitan. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan.

cerpen. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal . zink. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. gembira. rak.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. teks. suka. cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 22 . kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal . MAS. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. akan. personifikasi ABIM. taska. trak. isyarat universiti. bom. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. dram.cas. golf. cat. bulat. cenderamata. cam. skrip.Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal . sana bahaya. cahaya. UMNO. laksana. wang. berita.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . mahasiswa. meja. am. Dalam bahasa Melayu. dekat. ADUN. sayembara.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 2. purata.Nama Khas) had. skru dia.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. jauh. almari. pemajmukan dan penggandaan. asal. 2. das. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. sini. tadika.

-em-el-. -isme. se-. ber-…. makro-. meN-…. di-…kan. mikro-. pra-. infra-. memper-…-kan. -wan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 2. -ah. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. diperter-. -in- 23 . juru. -kan.. diper-…-kan. diper--. di-. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) peN-. ke-…-an meN-…-kan. ke-. -man. sub-. -an. dwi-. ter-. -er-. per-. semi-. sisipan dan apitan.bel-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. akhiran. memper-. -in. kata kerja dan lain-lain. ber. eka-. te-an. ko-. per-. ber-…-kan.. pel-…-an.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. telemeN-. -em-.anti. di-…. -at. pro-. -an. memper-…ke-…-an -el-. -wati. tata-. peN-. maha. -ita. -is. -an. pel-.

sukarela. kapalkapal terbang. semua Ketua Setiausaha. Contohnya seperti di bawah. kakitangan. guru-guru besar. olahraga. terima kasih. barisan. Persatuan Bekas Perajurit.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. garis pusat. Ketua Menteri. matahari. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . pertubuhan. persatuan. kaki bola antarabangsa. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. jawatankuasa. kereta lembu. daya serapan mencampuradukkan. cakera padat. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah.semua. lut sinar. Kata Majmuk Bebas bandar raya. mengambil alih. berat mulut. telefon dail terus anak emas.3 Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). Perdana Menteri. pengambilalihan. sekumpulan. suruhanjaya. Duta Besar model linear. bumiputera. kaki ayam. tengah hari. Naib Canselor. pengenalpastian. tanggungjawab alat-alat tulis. kerjasama. para. banyak. warganegara. lebuh raya. dicampur aduk. beritahu. buah tangan. setiausaha. tandatangan. pesuruhjaya. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) 24 . dikenal pasti. sekumpulan guru penolong kanan.

simpangperenang. kupu-kupu. kalau-kalau. lelayang. tolong-menolong berlari-lari. Kata Ganda Penuh Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak rama-rama. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. cantik-cantik. pemajmukan dan penggandaan. pulau-pulau lelaki. lauk-pauk.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. elok-elok. 2. gunung-ganang 2. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. 25 . Contohnya seperti di bawah. tertanya-tanya.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. Dalam bahasa Melayu.lintang-pukang. jangan-jangan. kusut-masai.

Proton Perdana V6. Tompok. Alya Nabila. Rafeah. kalian. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. tuanku. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) ini. daku. sini. awak. saya Kata Ganti Nama (Diri Kedua) anda. engkau. beta. Proton Waja. berapa sana. Si Belang. ia.Manusia) Kata Nama Khas (Hidup . Comel. itu apa. Sudirman Sang Kancil. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. hamba. dia. YAB Datuk Seri Dr. dikau. patik. masjid mimpi. Mahathir. Jin. Kementah Kata Ganti Nama (Diri Pertama) aku. mana. kami.5. kehendak. tuan hamba Kata Ganti Nama (Diri Ketiga) baginda. kamu. siapa.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) baju. Allahyarham Tun Abdul Razak.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 2.1 Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) Kata Nama Khas (Hidup . beliau. Vanda Diana (orkid) Jibrail. 26 . keadaan kemahuan. seluar. perasaan. kucing. idaman. situ LATIHAN : Dengan merujuk akhbar.

ingin 27 . cinta. cerdas.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan berani. terduduk.5. beransur. nipis. mersik. diabaikan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 2. merdu. hapak. lama. datang. gopoh hitam. laju. merah.5. perlahan benci. berbantalkan LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar. dipererat. tebal bukur. segera cepat. kerkibaran. dalam. mendiami. 2. spontan. tersenyum. biru cetek. buruk. bundar.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja Kata Kerja Transitif (Aktif) Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) membeli. deras. mempererat. putih. halus Baru. kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. disiram bangun. cerdik. manis. mengabaikan. bising. leper ayu. kecil. basah. menyiram dibeli. lazat. tinggal. didiami. membesar. digunakan. bulat. ghairah. menguning. menggunakan.

kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. malahan. jangan. bila. harap. sambil. Kata tugas mempunyai tugas-tugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa. betul. jemput.5. 2. hatta.5. lalu. amboi. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat. usah. semoga. benar. serta. ya. frasa kerja ataupun frasa adjektif. Maka. kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat.5.4.4. kemudian. yang bahawa. aduh bagaimana. syahadan 2.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat. siapa. prafrasa dan kata pascakata 2. alkisah. klausa dan ayat.3 Prafrasa 28 .4.1 Kata Penyambung Ayat Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen dan. atau. tetapi. tolong.2 Kata Praklausa Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah. kata praklausa.5. baik predikat frasa nama. berapa sila.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar. untuk 2.

adalah di. paling juga. dalam. Dengan merujuk keratan akhbar. garisi fungsi ‘nya’ sebagai kata pascakata. belum amat. pun tidak.4 Kata Pascakata Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan akan. sangat. hendak. tiga. bukan ialah. kelima atas. ramai. tah.5.dua. masih. pernah. -nya -nya LATIHAN : 1. banyak. lah. sedang. mahu. ke.4. BACAAN TAMBAHAN 29 . dalam yang. situ. dari. pada beberapa.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah 2. kah.

Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Morfologi Bahasa Melayu. TAJUK 3 Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu • Kata Tunggal • Kata Terbitan 30 . Raminah Hj.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Nik Safiah dan rakan-rakan. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Sabran dan Rahim Sham. (2006). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : PTS Profesional. (2006). Abdullah Hassan. (1985).

KERANGKA TAJUK-TAJUK PROSES PEMBENTUKAN KATA DEFINISI DAN JENIS KATA KATA TUNGGAL KATA TERBITAN Rajah 3. ii.1: Kerangka Tajuk 3 3. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN i.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.0 KANDUNGAN ISI 31 .

2004). 3. Tiga Suku Kata. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan.1 Definisi Kata Tunggal Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata.1.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. Satu Suku Kata KV VK KVK 32 . 1996). 3. Dua Suku Kata. Empat Suku Kata dan Akronim. Tahukah anda.

1.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU KKVK KKKV KVKK KKKVK Dua Suku Kata V + KV V+KVK VK+KVK KV+KVK KVK+KVK V+VK VK+KV KV+V KV+KV+VK Kata Tunggal Tiga Suku Kata KV+V+KV V+KV+V KV+V+KVK KV+KV+V KVK+KV+V KV+KV+VK KVK+KV+VK dan lain-lain Empat Suku Kata dan Lebih KV+KV+VK+KV KV+KVK+KV+KV KVK+KV+KV+KV KVK+KV+V+KV dan lain-lain Akronim Mara Kugiran ABIM Bernama Tabika Gapena Rajah 3.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 33 .2 3.

kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. KV 2.3.1. VK Contohnya : yu. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Contoh: i.1.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. Berdasarakan rajah 1 di atas. ii. ii.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 3.1. ya Contohnya : am 34 .3.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.5): i. Kamu. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. iii. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. ru. Sudah? Ini? ii. iaitu dipercayai kira-kira 500. iii.

dan.1. 7. unta 5. kuih 8. umpan 6.3. teko 9. KV + VK Contohnya : jauh. blok. tin. senda 11. KKKV Contohnya : skru. iri 2. VK + KVK Contohnya : ambil. draf. ini. brek 5. ulat 4. V + KV Contohnya : aku. V + VK Contohnya : ais. KKKVK Contohnya : Skrip. apa. alat. acah.3. lap. binti.1. aur. KV + V Contohnya : dia. skaf. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. asli.1. telur dan hiris 10. pasu. straw 3. VK + KV Contohnya : undi. KKVK Contohnya : staf. cap 4. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. bau. gred. KV + KV Contohnya : jala.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 3.1. krim.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata 35 . ria 7. 6. KV + KVK Contohnya : jarum. liar. KVK Contohnya : cat. KVK + KVK Contohnya : sandar. jemput. aib. 3. zink. Iblis. bin. golf. air 3. bah. KVKK Contohnya : bank. KVK + KV Contohnya : lampu. V + KVK Contohnya : izin.

KV + KV + KV Contohnya : seteru. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil.3. KV + KV + V Contohnya : mulia. mentua. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. idea. akaun. ibarat 10. VK + KV + KV Contohnya : almari. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. 1. biasa. tempias. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. elaun 14. asasi 9. seluar 6. V + KV + VK Contohnya : mendiang.1. isteri. Antaranya seperti berikut : 36 . biola 2. sembilan 17. Teruna 12. V + KV + VK Contohnya : ideal. soldadu 13. ilahi. KV + V + KV Contohnya : cuaca.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. amaran. iaitu 19. tetapi pola suku katanya agak banyak. manfaat 8. haluan 7. cendawan. kelompok 3. KV + KV + VK Contohnya : tempua. V + KV + KV Contohnya : utara. budaya. barua 5. umpama 11. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. mesteri. KV + V + KVK Contohnya : siuman. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. terumbu keranda 18. V + KV + V Contohnya : usia. belukar. urea 4.1. tualang 3. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. akliah 15. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. hikayat 16. KVK + KV + KV Contohnya : menteri.

Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . bergantung pada cara pembentukkannya. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1.Berita Nasional Malaysia Kugiran . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.kumpulan gitar rancak 3. singgahsana 9. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.1. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. kelemumur 7.1. a. selesema 6.1. sanubari.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. sandiwara 4. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . jika kata nama 37 . maharajalela 3. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.5. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.3. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. bijaksana 3. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. biduanda 2.3. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.1. nasional 10. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. Contohnya : ABIM .

2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.kumpulan gitar rancak c.taman bimbingan kanak-kanak purata . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton # Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. Oleh itu.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU khas. jika bukan kata nama khas. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. 38 . iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.pukul rata kugiran . Contohnya : tabika .

2. 4. yang hadir sebelum kata dasar.-i dalam diikuti.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. misalnya – kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti.2. yang hadir di celahan kata dasar.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang.1. 2. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. awalan kata nama 2. Dalam bahasa melayu. Imbuhan. sisipan.dalam diambil. awalan. iaitu: 1.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. misalnya ke-. Terdapat empat jenis imbuhan . apabila bergabung dengan kata dasar.. Awalan kata kerja 3.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. Awalan kata adjektif 3.. yang hadir secara mengepit kata dasar.. 3.an dalam keindahan dan di-.. misalnya ber. 3. iaitu : 1..dalam berjalan dan di... akhiran. 39 . misalnya –el.dalam sinambung. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. apitan.dalam telunjuk dan -in.. yang hadir sesudah kata dasar. membentuk kata nama.

pengayuh. pewangi. pembeli. pertapa pesara. pengukur pengebom. perbara. jurujual. kehendak. pemberi pendatang. penyanyi pembalut. suprasistem. juruterbang mahasiswa. ekahala dwibahasa. subkategori suprakelas. prakata.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : peN= Awalan pepempenpengpengePerkataan pelukis. ekasuku. 40 .2 Awalan Kata Kerja Awalan kata kerja ialah yang. peguam ketua. suprakategori ekabahasa. maharaja tatabahasa. kelepek jurubahasa. prasangka subbidang. tatanegara. pekedai. pengecat perasap. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. pencari. penjual pengguna. dwibudaya perpekejurumahatataprasubsupraekadwi- 3. mahaguru. tatanama prasejarah. pengetin. dwifungsi.2. subsistem.1.

iaitu : Awalan ter sePerkataan terpandai. terdapat hanya dua awalan adjektif . akhiran kata nama.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. diperoleh 3. memperbesar. iaitu : 1. merasa membeli. mengasuh. memperoleh berkata. apabila bergabung dengan kata dasar. membentuk kata nama. membalut mendaki. mentadbir mengaji.2.1.2. disuruh diperisteri. termerah. membentuk kata adjektif .5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. terasa. apabila bergabung dengan kata dasar. bersetuju.2. akhiran kata kerja 3.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang.1.1. sejernih 3. diperbesar. dibeli. memberi.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. dan 2. terpanjang seputih. menari. tersenyum diatur. mengecat memperberterdidiper- memperisteri. mengetin. 41 . sehalus. berbangga terkata. menghasut mengebom. menduga.

budayawan. Perkataan lahirkan. apitan kata kerja 3.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in -at -ah Perkataan ajaran. apitan kata nama 2. membentuk kata kerja. komunisme hadirin. 42 . jalani. iaitu : 1. ambilkan. Contohnya : Akhiran -kan -i 3.1. muslimat ustazah. usahawan budiman.2. akan membentuk kata nama. apabila bergabung dengan kata dasar.2. silaan. sosialisme.1. bacaan ilmuwan.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja. sultanah 3. sertai 3. apitan kata adjektif.1. apabila bergabung dengan kata dasar. iaitu –kan dan –i . muslimin hadirat. seniman seniwati.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang. peragawati nasionalisme.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. hulurkan ikuti.2.

pencucian. mengelakkan. diperlihatkan..2. pentauliahan penguduran.ka n ber-. kepanasan. mencucuri..-an pen-. didekati.. mengkhususkan mengehadkan... petempatan perjumpaan. apabila bergabungan dengan kata dasar.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : Apitan peN-. perlumbaan kecantikan.-an per-. mengesyorkan..kan men-.-kan ber-. memperlihatkan.kan menge-. mengawasi.. memperingati kehujanan.-kan mem-. memberikan mendirikan.....9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang.. pengeboman. pesisiran.. pengkhayalan pengesahan..-an ke-..... berjudulkan bertaburan. Contohnya: Apitan meN-. melakukan......-i ke-.-an di-......-an pem-.-an: pe-.......... beratapan ditaburkan..-i me-.. kebijakan. pemfitnahan pendakian..... memfatwakan... bergantungan...-i di-..-kan meng-..-i mem-..-an penge-... kelurusan 3.-an pe-.. berbekalkan..-an Perkataan pelaksanaan.. didorongkan. digulingkan melalui.. penggandaan..-an peng-..... kecurian 43 . menyedari... mewarnai mendahului....-i meng-.. membasahi menghendaki. mentakrifkan..-i men-. pemburuan.-an perkataan memajukan.....-kan meN-. dianuti diperdengarkan. penyuluhan pembukaan.. membelakangi... mengepinkan beralaskan.... perusuhan. menanyakan membezakan..-i diper-.. diperbahaskan diperingati memperdengarkan...kan me-. menjauhi membanjiri.-i memper-. persamaan. membentuk kata kerja..... pengekodan pendalaman...-kan memper-......-kan diper-......1. mensyaratkan menggulingkan.. mengkhianati dianugerahi.

kelemumur seruling. 44 . membentuk kata adjektif..2..an. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. apabila hadir di celahan kata dasar.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 3. keruping kemuning.2.. membentuk kata adjektif. telapak.1.. kemuncup 3. Maksudnya... membentuk kata nama. dan 2. sisipan kata adjektif. sisipan kata nama.10 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah apitan yang.2.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang..-an Perkataan kemelayuan keinggerisan kearaban 3..12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.1. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif .-an ke-. 3.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan..2..1. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan....-an ke-. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk.1. iaitu: 1. Contohnya : Apitan ke-. apabial hadir di celahan kata dasar. iaitu ke-.. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. apabila digabungkan dengan kata dasar..

gerodak gemilang. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. AKTIVITI Secara berkumpulan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. sementara sinambung AKTIVITI Secara berkumpulan. gelembung serabut. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gemuruh. LATIHAN 45 .

(2006). (1985). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia . Nik Safiah et.Bhd.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 1. Tatabahasa Dewan. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1980). Raminah Sabran dan Rahim Syam. TAJUK 4 Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu • Kata Majmuk • Kata Ganda 46 . Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Al (1996). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perbincangan juga turut 47 . KERANGKA TAJUK-TAJUK Proses Pembentukan kata Definisi dan Jenis-jenis kata Kata Majmuk Kata Ganda Rajah 4. jenis dan perinciannya. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu.1: Kerangka Tajuk 4 4.

(Tatabahasa Dewan. Contoh kata majmuk : kerusi malas. ii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. Ini berbeza dengan rumah besar.2. Berdasarkan jenisnya. Antara rumah batu.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. 4. iaitu : i.sebuah frasa. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. dan telefon dail terus. dengan maksud tidak boleh menerima sebarang penyisipan.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih 48 bom tangan kuning langsat campuk aduk . biru laut. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. 4. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. terima kasih. iii. jumlah kata majmuk adalah besar. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). 1996).

3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor 4.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU guru besar segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. Namun.2. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari 49 . iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.3. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.2. misalnya kertas kerja dan urus setia.2. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya 4.

2. Contohnya : Warganegara-warganegara. Guru-guru Besar Namun. Antaranya : 1. barangkali Contohnya : bagaimana 4. Naib-naib Canselor. 3. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. setiausaha- 50 . walhal. hulubalang Contohnya : sukacita.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Selain itu. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. setiausaha 4.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Kata Nama Kata Adjektif Kata Sendi Nama Kata Hubung Kata Tanya Contohnya : peribadi. gambar-gambar rajah. 2.2. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur.3. kepada Contohnya : manakala.3. 4. Menteri-menteri besar.3 Pengimbuhan Kata Majmuk tandatangan-tandatangan. Contohnya : Alat-alat tulis. dukalara Contohnya : daripada. 5.

3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. 51 . kata ganda separa.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. dan 3. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. 2. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan b.3. iaitu : 1. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah.kata ganda penuh. iaitu : a. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. kata ganda berentak 4.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. 1996).

Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.3.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian 4. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar Di bahagian Hadapan Kata Dasar berlari-lari cinta-mencintai mencari-cari bantu-membantu sepandai-pandai kejar-mengejar 52 .

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU 4. kata ganda berentak bebas.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.3. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang AKTIVITI 53 . kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. Contohnya : Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi.

e.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Secara berpasangan. teliti kata majmuk dan kata terbitan vokal dalam Bahasa Melayu. d. a. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan Teliti kata terbitan dalam bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. c. LATIHAN 1. b. Kemudian. a. Gunung-ganang Lintang pukang Lelabi Pokok-pokok Anak beranak BAHAN BACAAN 54 . nyatakan kata terbitan tersebut. 2. c. Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis kata majmuk dan kata terbitan tersebut. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. e. d. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. Kemudian. b.

al.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan.Bhd. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1985). Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1980). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2006). Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 55 . Tatabahasa Dewan. (2006). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Walaupun demikian. Oleh itu. iaitu frasa. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. klausa dan frasa. iaitu ayat. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa 56 . manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum.al. klausa dan ayat. iaitu klausa dan frasa. Sehubungan itu. 2. kriteria struktur fonologi atau bunyi. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. anda seharusnya dapat: 1. kriteria struktur morfem.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU • • • • Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. iaitu frasa nama (FN). Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Melayu. Seterusnya. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. KERANGKA TAJUK-TAJUK Golongan Kata Bahasa Melayu Konsep golongan kata Bahasa Melayu Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. 5.al. 4. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. ahli-ahli 57 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 3.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. 2010) seperti berikut: a.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) Rajah 5.al. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): 58 .2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c.

3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 5. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu 59 .

kata adjektif dan kata tugas. kata kerja. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah.3. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. Rajah 5. Sehubungan itu.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. tempat atau benda. iaitu kata nama. iaitu kata nama khas.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. 5.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang.2.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama 60 . iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik.

Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup.6: Kata nama khas b. benda. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. dan seumpamanya. Nik Safiah Karim et al. iaitu manusia dan bukan manusia. perkara atau konsep yang umum sifatnya. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. undang-undang. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. bahasa. haiwan.1).BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Seperti yang telah dibincangkan. a. Rajah 5.(1996) menyatakan. Kata nama am boleh dibahagikan kepada 61 . bangsa. iaitu kata nama khas. kata nama am dan kata ganti nama. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. pangkat. perbadanan (institusi).

7: Kata Nama Am c. (iii) Institusi atau bukan institusi.al (1996). (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. (ii) manusia atau bukan manusia. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. Seterusnya. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. iaitu (i) Kata ganti nama diri. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. 62 . kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu (i) hidup atau tidak hidup.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU kedua dan ketiga.8: Kata Ganti Nama 5. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.al. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.2006) seperti berikut: 63 . iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

(ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Dalam ayat transitif ini. me-…i.3. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. 64 . (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU KATA KERJA KATA KERJA TRANSITIF KATA KERJA TAK TRANSITIF AKTIF PASIF BERPELENGKAP TAK BERPELENGKAP Rajah 5. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. memper-…kan. ii) Pengarang itu menulis buku.

ber-..an seperti kecurian. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Kata kerja pasif berawalan ter. tercapai dan sebagainya. duduk.seperti terangkat. kedinginan. Gadis itu tersenyum. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. kehujanan dan sebagainya. Pemuda itu sedang berbual. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam.seperti berasah. berlipat. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. (iii) Kata kerja pasif ke …. terjatuh. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. bertulis dan sebagainya. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. 65 .BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU iii) Aminah sedang mencuci pakaian. jatuh. terbunuh. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. dan bersendirian. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. berkereta. Padi sedang menguning.

kenal pasti kata nama am. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). ii.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. LATIHAN 66 .Secara berpasangan. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun Ali 2. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. nama______ nama _____dan nama_______. Kuala Lumpur: 67 . (1980) . iv. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan.al. Rencana Linguistik. Ali Mahmood et. ii. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. (2006). (2007). iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. v. Abdullah Hassan (penyunting) (1983).BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. i. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. benda. Dewan Bahasa dan Pustaka. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia. iii. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia . Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. haiwan. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Abdullah Hassan. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______.

2006).al. (2010). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. 68 . Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu :Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. (1985). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Ali Mahmood et. Tatabahasa Dewan.al (1996.

sungguh dan sangat. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. pembenar. Sehubungan itu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Oleh itu. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. penafi. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. klausa. pendepan. penentu. Kata tugas pula hadir dalam ayat. pembantu. penguat. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu 69 . kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. anda seharusnya dapat: 1. pemeri dan tugas-tugas lain. penerang. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. penegas. 3.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.

1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain.al (1996. 70 .BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Golongan Kata Bahasa Melayu Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu 6. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. 6.

benar.al. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. sungguh. (vii) kata adjektif cara. (iv) kata adjektif bentuk. seperti contoh berikut: kuat keras bijak Contoh ayat: pintar lemah cergas nakal sihat jahat i. (iii) kata adjektif ukuran. sangat. agak.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. apitan. sekali. atau sisipan (Ali Mahmood et. (v) kata adjektif waktu.al. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. masih lebat lagi. sama ada imbuhan awalan. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. Budak nakal selalu kena marah ii. Buah cempedak itu enak sekali. (vi) kata adjektif jarak. Dia lemah dalam matematik 71 . 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. sudah lama sungguh. (ii) kata adjektif warna. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. paling. (viii) kata adjektif perasaan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pemuda itu baik sungguh. 6.

Baju kesukaan saya berwarna kuning. Peserta itu berdiri dengan cergas. perang biru hitam kelabu Adik suka pakai baju hijau.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU iii. Dia memiliki mata berwarna biru. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. iv. iii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Anaknya masih kecil lagi. v. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. v. seperti contoh berikut: 72 . seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi Contoh ayat: i. ii. seperti contoh berikut: jingga putih Contoh ayat: i. Badannya semakin kurus. Anak Pak Kamar bijak sekali. iii. ii. Kereta merah itu kepunyaan abang. v. iv. gemuk kurus rendah panjang pendek kecil Buku tebal itu sudah saya baca. iv. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat.

Bentuk buah kelapa itu lonjong. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir Contoh ayat: i. iv. dekat jauh Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. 73 . bulat leper buncit bujur bundar tajam Jalan lurus mudah dilalui. v. iv. iii. Dia berada di kampus sehari suntuk. Kenangan silam sukar dilupakan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU lurus bengkok lonjong Contoh ayat: i. Mukanya bujur sirih. v. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu Contoh ayat: i. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. awal lewat dahulu sering silam lampau Kedatangannya lewat hari ini. iii. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. ii. ii.

deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Kereta itu dipandu dengan laju. iii. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju Contoh ayat: i. Dia cermat apabila berbelanja. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Gasing itu berpusing ligat. iii. v.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU iii. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta Contoh ayat: i. takut hendak rindu malu geram marah Dia masih marah kepada saya. v. iv. Pemuda itu masih malu untuk bersuara 74 . Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Arus sungai itu sangat deras. Mereka amat rindu akan kampung halaman. Siapa cepat dia dapat. ii. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. iv. Kanak-kanak itu takut akan kucing. ii. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam.

ii. 75 . Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. dengar. dan rasa seperti contoh yang berikut: ♣ Indera sentuh lembik halus i. Teriakannya nyaring sungguh. Pemuda segak itu guru saya. Kulit mukanya sangat halus. Suaranya merdu bagai buluh perindu. iii. Buku itu berkulit keras. iv. ♣ Indera dengar nyaring merdu i. iv. Kain yang kesat itu ialah kain lap. v. hodoh buruk molek segak lembut garau mersik serak kasar kesat licin keras Lantai itu licin kerana baru dicuci. v. iii. Alunan musik itu mersik. ii. ♣ Indera pandang comel cantik i. bau. Kebanyakan lelaki bersuara garau. Saya suka mendengar suaranya yang lembut.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. pandang.

6. v. Setiap hari kita minum air tawar. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. ♣ Indera rasa manis masin i. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Kuih tradisional itu terlalu manis. Saya tidak suka minum ubat pahit. ii. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. iii. Bunga ros itu harum baunya. iv. iii. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. v. Buah limau masam rasanya. iii. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU ii. ♣ Indera bau wangi busuk i. vi. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Dia ingin mengahwini pemuda tampan.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas 76 . ii. Semua orang suka makanan lazat. iv. kelat payau masam lazat hanyir hancing harum tengik Kakaknya suka berpakaian cantik. iv.

penguat.cis apa. pernah sangat. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. pembenar. tah. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. prafrasa. harap hatta. atau sebagai kata pascakata. dan sebagainya. daripada ya. atau. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. amat. Sehubungan itu.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. tepi 6. segala. dan frasa adjektif. dari. klausa. bukan ialah. betul. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. tetapi wah. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. maka. bawah. kah. penegas. Dengan perkataan lain. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. penerang.al. dalam. sudah.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). syahadan akan. banyak atas. paling juga.amboi. benar dua. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu.2010) 77 . pun tidak. lah. siapa sila. adalah di. tolong. frasa kerja. penghubung. berapa. berfungsi sebagai kata praklausa. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. penentu.

• 78 Pertandingan badminton akan ditangguhkan . • (ii) Kata Hubung Pancangan 1. • Relatif yang • Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. lalu. jikalau. Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1. serta. kemudian • • Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. sambil. kendatipun. Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. sekiranya. meskipun. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. agar. andai kata. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. atau. • • Komplemen bahawa • • • Keterangan kerana. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. malahan. hingga. supaya. semoga. kalau. tetapi. • Gabungan dan.

2. (vii) kata adjektif cara. (vi) kata adjektif jarak. (v) kata adjektif waktu. (iii) kata praklausa. kata adjektif sifatan atau keadaan. iaitu (i) kata hubung gabungan. (viii) kata adjektif perasaan. (ii) kata hubung pancangan. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. dan (ix) kata adjektif pancaindera.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. iaitu (i). catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. 79 . (ii) kata adjektif warna. Secara berpasangan. (iii) kata adjektif ukuran. Berdasarkan petikan di bawah. (iv) kata adjektif bentuk.

guru. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. media massa. Di samping itu. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran.gov. pegawai kerajaan.BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. pendidikan dan di tempat awam. penggiat bahasa dan masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.dbp. iaitu. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Profesor Dr. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tegas beliau. Dalam ucapan perasmiannya. Sumber: http://www. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. bakal pendidik. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Oleh itu. Kuala Terengganu.pdf 80 .my/klikdbp/klikdbp1apr7.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN Berdasarkan petikan cerpen di bawah.. Dia mengorak senyum. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. tapi maksud kau. Aku masih diam. Kurang manis. "Hilwah. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Tapi berkongsi pandangan. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?".. Rasa terhina! BAHAN BACAAN 81 ." balasnya." "Aku bukan mengajak bertekak. Pandangannya menuntut jawapan. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon.. Aku mencapai satu paket gula. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. lalu menyuapkannya ke mulut. dan tidak.. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. "Err. Menarik nafas. "Ya. Hilwah. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Kopi yang masih panas kucicip perlahan." Aku menjawab acuh tidak acuh.

BMM3109 MORFOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Abdullah Hassan (2008).al (1996.Nik Safiah Karim et. Ali Mahmood et. 2006). Ali Mahmood et. Rencana Linguistik.Bhd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. (2007).al. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.al (1996. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu :Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.al. (1980) . (2010). 2006). Abdullah Hassan (2006). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia . Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur: 82 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->