KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Mok Soon Sang (2004), konsep pendidikan di Malaysia boleh

di tafsir daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang telah di umumkan secara rasmi pada tahun 1988. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan itu akan menentukan sumber inspirasi kepada semua usaha rancangan dalam bidang pendidikan serta menentukan arah haluan dan asas pendidikan. Pengumuman Falsafah Pendidikan Kebangsaan berbunyi “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” Menurut Mok Soon Sang (2000), tujuan falsafah pendidikan adalah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkaraperkara yang penting di dalam kehidupan. Falsafah pendidikan merupakan pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, falsafah pendidikan ini digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berlandaskan daripada ideology negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Laporan Dasar Pendidikan termasuk Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Negara ini akan menjadi lampu yang memberi petunjuk dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Mok Soon Sang, 2004, falsafah pendidikan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Dengan mengambil kira aspek-aspek yang berkaitan dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal dengan rapi dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan. Di samping itu, beberapa faktor yang berkaitan telah dipertimbangkan ketika menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang boleh memberi bimbingan dan panduan yang manfaat kepada segala usaha pendidikan. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan asas ketika menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah faktor agama yang dianuti oleh rakyat negara, faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya serta faktor politik yang menentukan idealogi negara dan seterusnya mempengaruhi dasar pendidikan. Selain itu, faktor-faktor lain pula adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha membawa pembangunan dan kemajuan negara, faktor individu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti keselamatan, perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. Faktor terakhir pula adalah faktor sejagat yang berkaitan

”melahirkan rakyat Malaysia…memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. khasnya Agama Islam merupakan faktor-faktor yang penting sebagai pertimbangan asas ketika proses penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. “mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Di setiap negeri di negara Malaysia ini mesti terdapat kaum-kaum yang berbilang tersebut. setiap kaum perlulah berkomunikasi ataupun bersosial dengan kaum yang lain supaya dapat mengeratkan lagi perpaduan di antara kaum. Justeru itu. rohani. Agama-agama ini. Seperti yang anda semua sedia maklum.” Selain itu. 2004. Ini dapat dikuatkan lagi dengan pendapat Mok Soon Sang. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. amalan-amalan penganutnya akan dikira di alam akhirat kelak.1Faktor Agama Menurut Mok Soon Sang (2004). 2. Sebagai contoh. Ke semua kaum tersebut haruslah mempunyai sikap toleransi. masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. .” Tujuan mencapai perpaduan kaum telah mewujudkan salah satu di antara matlamat pendidikan yang disebutkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi. masyarakat dapat menilai yang mana baik dan yang mana buruk di dalam membuat keputusan terhadap sesuatu perkara. penganut yang beragama Islam haruslah membuat kebaikan dan melaksanakan segala perintah dan suruhan dari Allah dengan seikhlasikhlasnya. Dengan komunikasi dan kerjasama di antara semua kaum akan dapat melahirkan negara yang maju dari segi ekonomi dan pelbagai dari segi budayanya. Unsur agama ini dapat dihayati daripada pernyataannya yang berbunyi. Melalui pendidikan ini. 2. kaum India dan pelbagai kaum yang lain. Ini penting agar tidak ada kaum yang berasakan mereka terpinggir dari arus kemajuan negara. kaum-kaum yang lain turut sama memeriahkan sambutan tersebut dan begitulah sebaliknya. bekerjasama dan hormat-menghormati antara satu sama lain bagi mewujudkan keharmonian dan kemakmuran di dalam negara. agama islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia yang telah anda semua sedia maklum. agama Kristian.dengan pandangan dan visi sedunia. kaum Cina. Bagi yang beragama Islam pula. ketika orang Melayu merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Buddha. yang menyatakan “sikap yang positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaumyang merupakan kriteria yang paling penting dalam usaha mewujudkan keadaan sosial yang stabil.” Pendidikan melalui agama masing-masing sangat penting bagi memastikan nilai-nilai baik dapat dihayati dalam semua aspek kehidupan.2Faktor Sosial Faktor seterusnya adalah faktor sosial. Di samping itu. Antara kaum-kaum yang terdapat di dalam negara Malaysia ialah kaum Melayu. Hindu dan sebagainya bebas dianuti dan diamalkan selagi tidak melanggar undang-undang negara.

seperti Laporan Pendidikan. Ini bererti setiap pelajar dari pelbagai kaum mempunyai keistimewaan masing-masing dan ini penting di dalam memajukan negara .” Falsafah tersebut sama dengan fakt or sosial. matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas ketika membuat peggubalan tersebut. Kemajuan sains dan teknologi pula dituntut oleh negara bagi memastikan pencapaian taraf negara maju. (2004). Sehubungan dengan itu. dalam penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.4. Selain itu. peruntukkan ekonomi yang cukup akan memastikan kemajuan di dalam bidang sains dan teknologi berjaya dengan cemerlangnya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubah berlandaskan kepada ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi. Pengaruh politik penting didalam melahirkan rakyat yang tidak mempunyai hasad dengki di antara satu sama lain. Rancangan Malaysia dan Rukun Negara.Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2. Faktor ekonomi ini penting agar bajet-bejet yang diperuntukkan untuk pendidikan digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak membazir dengan menjalankan akiviti yang tidak memberi sumbangan apa-apa kepada rakyat dan negara. berketrampilan.3- Faktor Politik Faktor politik juga memainkan peranan dalam pembentukkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat ini di jelaskan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi.” melahirkan rakyat Malaysia…memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. Pengaruh politik memainkan penting di dalam penentuan dasar pendidikan negara dalam usaha membentuk idealogi negara. rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu memperkembangkan ekonomi Negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara. Di samping itu. potensi individu dapat digilap dan dikembangkan. Ini akan mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Dari segi pandangan Mok Soon Sang (2004). mutu pendidikan negara akan lebih berkembang dengan mempelajari teknologi-teknologi yang lebih canggih. 2. melalui proses pendidikan. dengan meningkatkan daya pengeluaran. Oleh itu. Menurut pandangan Mok Soon Sang. dengan melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang pakar dan berilmu dalam bidang ini akan dapat mempercepatkan lagi proses ke arah tersebut. Perkembangan ekonomi negara penting agar menjamin kestabilan ekonomi negara supaya tidak akan berlaku lagi insflasi sifar yang telah terjadi beberapa tahun yang lepas.5Faktor Individu Faktor yang seterusnya di dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah faktor individu. 2. Menurut Mok Soon Sang (2004) lagi. Cita-cita untuk memperkembangkan ekonomi negara telah menjadi salah satu matlamat pendidikan negara yang telah dinyatakan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dengan adanya ekonomi yang stabil. Matlamat ini dapat dicapai dengan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Individu yang dimaksudkan ialah pelajar-pelajar dari pelbagai kaum.

Dari aspek emosi pula. Selain itu. individu perlu memberi tumpuan kepada perkembangan tubuh badan yang sihat. program pendidikan negara hendaklah merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. individu perlu menghargai serta menilai keindahan dan kesenian alam. ianya telah memainkan peranan pada arena antarabanga dalam usaha menjamin keamanan. individu perlu menyedari dan menginsafi amalan yang dilakukan kepada penciptaNya. kemajuan serta pembangunan Negara dilaksanakan. Individu juga harus memupuk perasaan kasih saying sesama mereka. Untuk menjadi insan yang yang seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang dan harmonis sentiasa mengamalkan sikap bersyukur. Falsafah Pendidikan Kebangsaan terpengaruh dengan idea-idea yang dihasilkan daripada seminar pendidikan antarabangsa. Di samping itu. individu juga harus mengembangkan bakat dan kemahiran yang mereka ada di samping memanfaatkan tenaga fizikal yang mereka ada. dan kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat.”Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan…”. Selain itu. keadilan.pada masa akan datang. Dengan pernyataan tersebut. perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu harus dilaksanakan. Faktor sejagat merupakan kerjasama di antara negara Malaysia dengan negara-negara antarabangsa. Contohnya UNESCO telah merancangkan program pendemokrasian pendidikan. Menurut pandangan Mok Soon Sang. tetapi berupaya . Kerjasama di antara Malaysia dengan negara-negara antarabangsa di wujudkan agar perkembangan. Selain itu. Cita-cita melahirkan individu yang seimbang dan harmonis merupakan pernyataan utama dalam kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dari segi rohani. penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula tidak terpisah daripada pengaruh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa. (2004). jelaslah mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup. pensarjagawatan pendidikan. Selain itu. di dalam bidang pendidikan dan sebagainya. sentiasa menikmati ketenteraman jiwa serta bersedia menghadapi cabaran hidup dengan tenang. emosi dan jasmani. Kerjasama yang dilakukan adalah banyak seperti kerjasama di dalam industri. program ini bukan sahaja berupaya berkhidmat dan memberi sumbangan kepada negara. Individu yang seimbang perlu agar dapat melahirkan generasi yang berguna pada masa akan datang. program ini juga adalah untuk melahirkan masyarakat yang berketrampilan dan berakhlak mulia. Individu juga harus memupuk dan membina disiplin diri di samping membentuk budi pekerti dan akhlak yang mulia. Generasi-genarasi yang akan datang akan terus memikul usaha kerjasama sejagat ini. Individu harus menjaga kesihatan diri dengan cara melakukan riadah sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Ini bererti setiap individu perlu berani menunjukkan bakat yang mereka ada secara semulajadi. Dari segi jasmani pula. potensi individu ini meliputi aspek-aspek intelek rohani. Di awal pembentukkan Malaysia. dan pendidikan seumur hidup dalam tahun 1980-an telah dimanifestikan dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi.6Faktor Sejagat Faktor terakhir dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah faktor sejagat. Individu juga perlu memiliki semangat kekitaan dan perpaduan dengan semua masyarakat. Selain itu. individu perlu mempunyai perasaan tenang dan mengawal tingkah laku mereka. 2.

memberi sumbangan ke arah kemajuan. Kerjasama sejagat ini sangat penting supaya negara Malaysia tidak ketinggalan di dalam arus pemodenan dunia. adalah penting bagi negara kita melakukan hubungan sejagat dengan negara-negara antarabangsa yang lain demi kepentingan bersama. . Oleh itu. keamanan dan kestabilan antarabangsa.