P. 1
Konsep Dan Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Konsep Dan Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

|Views: 3|Likes:
Published by susilaramalingam
nice
nice

More info:

Published by: susilaramalingam on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Mok Soon Sang (2004), konsep pendidikan di Malaysia boleh

di tafsir daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang telah di umumkan secara rasmi pada tahun 1988. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan itu akan menentukan sumber inspirasi kepada semua usaha rancangan dalam bidang pendidikan serta menentukan arah haluan dan asas pendidikan. Pengumuman Falsafah Pendidikan Kebangsaan berbunyi “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” Menurut Mok Soon Sang (2000), tujuan falsafah pendidikan adalah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkaraperkara yang penting di dalam kehidupan. Falsafah pendidikan merupakan pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, falsafah pendidikan ini digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berlandaskan daripada ideology negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Laporan Dasar Pendidikan termasuk Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Negara ini akan menjadi lampu yang memberi petunjuk dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Mok Soon Sang, 2004, falsafah pendidikan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Dengan mengambil kira aspek-aspek yang berkaitan dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal dengan rapi dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan. Di samping itu, beberapa faktor yang berkaitan telah dipertimbangkan ketika menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang boleh memberi bimbingan dan panduan yang manfaat kepada segala usaha pendidikan. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan asas ketika menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah faktor agama yang dianuti oleh rakyat negara, faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya serta faktor politik yang menentukan idealogi negara dan seterusnya mempengaruhi dasar pendidikan. Selain itu, faktor-faktor lain pula adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha membawa pembangunan dan kemajuan negara, faktor individu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti keselamatan, perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. Faktor terakhir pula adalah faktor sejagat yang berkaitan

yang menyatakan “sikap yang positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaumyang merupakan kriteria yang paling penting dalam usaha mewujudkan keadaan sosial yang stabil.dengan pandangan dan visi sedunia. agama islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia yang telah anda semua sedia maklum. khasnya Agama Islam merupakan faktor-faktor yang penting sebagai pertimbangan asas ketika proses penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di setiap negeri di negara Malaysia ini mesti terdapat kaum-kaum yang berbilang tersebut. “mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Sebagai contoh. Unsur agama ini dapat dihayati daripada pernyataannya yang berbunyi. Dengan komunikasi dan kerjasama di antara semua kaum akan dapat melahirkan negara yang maju dari segi ekonomi dan pelbagai dari segi budayanya.” Pendidikan melalui agama masing-masing sangat penting bagi memastikan nilai-nilai baik dapat dihayati dalam semua aspek kehidupan. 2. amalan-amalan penganutnya akan dikira di alam akhirat kelak. Justeru itu.2Faktor Sosial Faktor seterusnya adalah faktor sosial. agama Kristian. . Di samping itu. Antara kaum-kaum yang terdapat di dalam negara Malaysia ialah kaum Melayu.1Faktor Agama Menurut Mok Soon Sang (2004). 2. Agama-agama ini. bekerjasama dan hormat-menghormati antara satu sama lain bagi mewujudkan keharmonian dan kemakmuran di dalam negara. setiap kaum perlulah berkomunikasi ataupun bersosial dengan kaum yang lain supaya dapat mengeratkan lagi perpaduan di antara kaum.”melahirkan rakyat Malaysia…memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.” Selain itu. kaum India dan pelbagai kaum yang lain. Buddha. kaum Cina. Ini dapat dikuatkan lagi dengan pendapat Mok Soon Sang. masyarakat dapat menilai yang mana baik dan yang mana buruk di dalam membuat keputusan terhadap sesuatu perkara. Melalui pendidikan ini. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. kaum-kaum yang lain turut sama memeriahkan sambutan tersebut dan begitulah sebaliknya. rohani. penganut yang beragama Islam haruslah membuat kebaikan dan melaksanakan segala perintah dan suruhan dari Allah dengan seikhlasikhlasnya. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini penting agar tidak ada kaum yang berasakan mereka terpinggir dari arus kemajuan negara. Ke semua kaum tersebut haruslah mempunyai sikap toleransi. ketika orang Melayu merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri.” Tujuan mencapai perpaduan kaum telah mewujudkan salah satu di antara matlamat pendidikan yang disebutkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi. Seperti yang anda semua sedia maklum. 2004. Hindu dan sebagainya bebas dianuti dan diamalkan selagi tidak melanggar undang-undang negara. Bagi yang beragama Islam pula.

Cita-cita untuk memperkembangkan ekonomi negara telah menjadi salah satu matlamat pendidikan negara yang telah dinyatakan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat ini di jelaskan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi. 2. Sehubungan dengan itu. matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas ketika membuat peggubalan tersebut. Oleh itu. rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu memperkembangkan ekonomi Negara. Di samping itu. dengan melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang pakar dan berilmu dalam bidang ini akan dapat mempercepatkan lagi proses ke arah tersebut. dalam penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.5Faktor Individu Faktor yang seterusnya di dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah faktor individu. Perkembangan ekonomi negara penting agar menjamin kestabilan ekonomi negara supaya tidak akan berlaku lagi insflasi sifar yang telah terjadi beberapa tahun yang lepas. Matlamat ini dapat dicapai dengan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Individu yang dimaksudkan ialah pelajar-pelajar dari pelbagai kaum. Faktor ekonomi ini penting agar bajet-bejet yang diperuntukkan untuk pendidikan digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak membazir dengan menjalankan akiviti yang tidak memberi sumbangan apa-apa kepada rakyat dan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubah berlandaskan kepada ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi. potensi individu dapat digilap dan dikembangkan.” Falsafah tersebut sama dengan fakt or sosial. berketrampilan. Ini bererti setiap pelajar dari pelbagai kaum mempunyai keistimewaan masing-masing dan ini penting di dalam memajukan negara .2. (2004). Kemajuan sains dan teknologi pula dituntut oleh negara bagi memastikan pencapaian taraf negara maju. seperti Laporan Pendidikan. Ini akan mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. melalui proses pendidikan. Pengaruh politik memainkan penting di dalam penentuan dasar pendidikan negara dalam usaha membentuk idealogi negara. 2. dengan meningkatkan daya pengeluaran.Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. dengan adanya ekonomi yang stabil.” melahirkan rakyat Malaysia…memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. Dari segi pandangan Mok Soon Sang (2004). Pengaruh politik penting didalam melahirkan rakyat yang tidak mempunyai hasad dengki di antara satu sama lain. mutu pendidikan negara akan lebih berkembang dengan mempelajari teknologi-teknologi yang lebih canggih. Selain itu.3- Faktor Politik Faktor politik juga memainkan peranan dalam pembentukkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menurut Mok Soon Sang (2004) lagi. peruntukkan ekonomi yang cukup akan memastikan kemajuan di dalam bidang sains dan teknologi berjaya dengan cemerlangnya.4. bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara. Menurut pandangan Mok Soon Sang.

individu perlu mempunyai perasaan tenang dan mengawal tingkah laku mereka. Menurut pandangan Mok Soon Sang. Ini bererti setiap individu perlu berani menunjukkan bakat yang mereka ada secara semulajadi. emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan terpengaruh dengan idea-idea yang dihasilkan daripada seminar pendidikan antarabangsa. ianya telah memainkan peranan pada arena antarabanga dalam usaha menjamin keamanan. pensarjagawatan pendidikan. Selain itu. Individu juga perlu memiliki semangat kekitaan dan perpaduan dengan semua masyarakat. individu perlu menghargai serta menilai keindahan dan kesenian alam. program pendidikan negara hendaklah merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. Selain itu. sentiasa menikmati ketenteraman jiwa serta bersedia menghadapi cabaran hidup dengan tenang. Dari segi rohani. Contohnya UNESCO telah merancangkan program pendemokrasian pendidikan. Untuk menjadi insan yang yang seimbang dan harmonis. individu perlu menyedari dan menginsafi amalan yang dilakukan kepada penciptaNya. (2004). 2.pada masa akan datang. dan pendidikan seumur hidup dalam tahun 1980-an telah dimanifestikan dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi. jelaslah mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup. Individu yang seimbang perlu agar dapat melahirkan generasi yang berguna pada masa akan datang. dan kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat. Dari aspek emosi pula. di dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Insan yang seimbang dan harmonis sentiasa mengamalkan sikap bersyukur. perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu harus dilaksanakan. Individu harus menjaga kesihatan diri dengan cara melakukan riadah sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Selain itu. Dari segi jasmani pula. program ini bukan sahaja berupaya berkhidmat dan memberi sumbangan kepada negara. Selain itu. Di samping itu. kemajuan serta pembangunan Negara dilaksanakan. Cita-cita melahirkan individu yang seimbang dan harmonis merupakan pernyataan utama dalam kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.”Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan…”. Dengan pernyataan tersebut. individu juga harus mengembangkan bakat dan kemahiran yang mereka ada di samping memanfaatkan tenaga fizikal yang mereka ada. Generasi-genarasi yang akan datang akan terus memikul usaha kerjasama sejagat ini. Individu juga harus memupuk dan membina disiplin diri di samping membentuk budi pekerti dan akhlak yang mulia. Kerjasama di antara Malaysia dengan negara-negara antarabangsa di wujudkan agar perkembangan.6Faktor Sejagat Faktor terakhir dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah faktor sejagat. Kerjasama yang dilakukan adalah banyak seperti kerjasama di dalam industri. Selain itu. keadilan. tetapi berupaya . program ini juga adalah untuk melahirkan masyarakat yang berketrampilan dan berakhlak mulia. Individu juga harus memupuk perasaan kasih saying sesama mereka. Di awal pembentukkan Malaysia. individu perlu memberi tumpuan kepada perkembangan tubuh badan yang sihat. potensi individu ini meliputi aspek-aspek intelek rohani. Faktor sejagat merupakan kerjasama di antara negara Malaysia dengan negara-negara antarabangsa. penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula tidak terpisah daripada pengaruh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa.

keamanan dan kestabilan antarabangsa.memberi sumbangan ke arah kemajuan. Oleh itu. . adalah penting bagi negara kita melakukan hubungan sejagat dengan negara-negara antarabangsa yang lain demi kepentingan bersama. Kerjasama sejagat ini sangat penting supaya negara Malaysia tidak ketinggalan di dalam arus pemodenan dunia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->