PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.kadang selama berabad-abad lamanya. dan leksikon. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 .  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. kadang .Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. sistem-sistem morfologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. sintaksis.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . dan peringkat permodenan. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. peringkat perkembangan. iaitu peringkat awa. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual.

Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. bersifat semula jadi. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). iaitu onoma (kata nama). sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Bagi Plato.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. Logos terbahagi dua. regular dan logik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. iaitu benda dengan nama benda. iaitu ciptaan Tuhan. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . wujud secara konvensyen. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. di samping memperkenalkan konsep neutral.

iaitu onoma (kata nama). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. Semua kajian berasaskan teks kuno. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . dan syndesmoi (kata hubung). rhema (kata kerja). epirrhema (kata keterangan). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. metosche (partikel). dan arthron (kata sandang).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. verbum (kata kerja). syndesmoi (kata hubung). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. iaitu nomen (kata nama). arthron (kata sandang). antonymia (kata ganti). prothesis (kata depan).

beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. interjectio dan conjunctio. praepositio. Priscia dan Donatus. iaitu nomen. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. M. pengkodifikasian pemikiran. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Melalui bukunya yang terkenal. Selain fonologi. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). participium. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Penggunaan kategori morfologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. adverbiu. verbum. pronomen. Pada zaman Romawi. kelas kata telah ditambah. iaitu De Lingua Latina. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. M. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. daripada lapan menjadi sembilan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. Terrentius Varro. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. sintaksis dan etimologi. situasi. Ini bermakna.

Eropah. waktu petang perdebatan. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. falsafah dan kesusasteraan. Petanda zaman ini ialah sekolastik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. iaitu Yunani. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Waktu pagi pengajaran. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. diskusi orang alim dan golongan aristokrat.

Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Empat yang terbesar ialah Yunani. Romawi dan Slavia. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. bahasa Cina. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. falsafah dan kesusasteraan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Jerman. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. iaitu Yunani. Latin dan Ibrani.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

“ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. kata hubung dan artikel (kata nama khas. kata ganti nama). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . present tense) . dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. Pembahagian kata : kata nama. Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM.Jespersen. letupan dan sebagainya (fonetik). -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. kata kerja. 1959) b) Tokoh . Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran.

e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. epirrhema (kata keterangan). metosche (partikel). tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. arthron (kata sandang). antonymia (kata ganti). rhema (kata kerja). dan syndesmoi (kata hubung). f) Karya .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. prothesis (kata depan).Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi.

Dalam bidang morfologi. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam.Varro yang mengkaji bahasa Latin. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. b) Tokoh . Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. kasus. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 .T.M. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan.T. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan.

metosche (partikel). f) Karya .De Lingua Latina . e) Kelas kata . Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. antonymia (kata ganti). Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. rhema (kata kerja). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten.Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. epirrhema (kata keterangan). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. arthron (kata sandang). dan syndesmoi (kata hubung). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. prothesis (kata depan).sembilan kelas kata Onoma (kata nama). numeralia (kata bilangan). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Menurut Sapir.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. Aliran kedua ialah rasionalisme. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.

Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Di samping itu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 .  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. berjalan dan bekerja. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. Oleh itu. Namun. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa.

linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Katapsyche bererti jiwa. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. morfologi sintaksis dan leksikon. manakala kata logos bermaksud ilmu. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . iaitu: Pertama. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Oleh sebab itu. roh atau sukma. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Dalam gambaran luas. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos.Walau bagaimanapun. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Justeru. Secara etimologi. Alasannya. iaitu linguistik mikro dan makro. Ada juga yang menyebut psychology of languange.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. Secara umumnya. Namun. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan.

 Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. 1994). Kedua. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . antropologi dan neurologi. menurut tujuan kajiannya. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. Ketiga. terjemahandan penyusunan kamus.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. seperti pengajaran bahasa. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis.sama ada tentang tokoh-tokoh. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. psikologi.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. ii.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. v. iaitu : i. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. iii. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. seperti psikologi. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. sains kognitif dan linguistik. iv. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat.Dalam bidang psikolinguistik.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

bahasa Jerman.M. tepatnya pada abad 19.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. misalnya langage. Oleh sebab itu. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. bahasa Belanda. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Verhaar. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. Schuchardt. seperti Franz Boas. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Baru beberapa abad kemudian. Dr. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. langue dan parole ( Prof. Tidak lama selepas itu. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Edward Sapir. J. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. budaya. dan kognisi. Hasseling.1983:1). langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. misalnya bahasa Perancis. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa.W.

bahasa dalam kebudayaan. Setahun berikutnya. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. bahasa dalam masyarakat. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. ragam stailistik (rasmi. fungsi kelompok. rational dan empirikal serta bersifat umum. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. kosa kata. Arab dll. rasional. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. dalam ilmu sosiolinguistik. sektor-sektor sosial.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia.). Kelantan.). yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. peggolongan. Brunei. Inggeris. empirikal. santai. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. Kedah dll. Singapura. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. dan rumus-rumus bahasa. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Maksud istilah masyarakat. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. kelas tinggi dan rendah). Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Indonesia. pertembungan antara kelompok. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Thai Selatan. intim dansebagainya). termasuklah pernyataan kekecualiannya. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Dengan itu. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat.

kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Selanjutnya. Sebagai contoh. walaupun tanpa disedari. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. (Abdullah Hassan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. Sesungguhnya kita maklum. Bagaimana seseorang itu bercakap. pendidikannya. perilaku bahasa dan perilaku sosial. 2007). pekerjaannya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Secara umum. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Kamus Dewan edisi keempat (2007). bunyi-bunyi perkataan. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. lebih-lebih lagi di Malaysia. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. Di samping itu. Daripada apa yang dicakapkan. cara ia menyebut perkataan. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 .

sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “dato”. retorika dan sosiolinguistik. “adik”. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). “puan sri” dan seumpamanya. “anda”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. “pak cik”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. Jadi. Pada pihak lain. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. “puan”. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. “encik”. “abang”. “tuan”. “engkau”. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka.“mak cik”. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. “patik”. Walaupun membawa pengertian yang sama. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. Di pihak lain. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. kedua-dua ungkapan. Di samping itu. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. iaitu penekanan dan sifat kajian. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “beta”. Cakupan kedua. “tan sri”. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan.

Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. jenis kelamin. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. pendidikan.

Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). Ketiga. Keempat. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Pertama. Menurut Dell Hymes (1966 ). Dalam hal ini. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya.1981: 4 ). Kedua. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. tajuk perbincangan. fungsi sesuatu interaksi. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). Dalam kata lain. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. peserta (participant). Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). kedua-dua aspek. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat.

dan sebaliknya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . and when. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. seperti status sosial. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. bahasa dalam konteks sosialnya. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. kepada siapa. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Selanjutnya. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya.iaitu siapa berbicara. penggunaan sebenar bahasa. Contohnya. karakteristik fungsi bahasa. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. dengan bahasa apa. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. bila. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. tingkat ekonomi dan faktor situasi. umur. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. Menurut Wolfram dan Fasold. di mana. Sejajar dengan pendapat di atas. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. Dengan perkataan lain. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa.A. tingkat pendidikan. jenis kelamin. to whom. what language. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. menurut J. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa.

dan kajian-kajian yang sekategori. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. dan perancangan bahasa. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Rene Appel (dalam Suwito. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. faktor sosial dan budaya. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa.

kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . analisis perbualan. kehormatan dan sebagainya. dalam konteks perubahan sejarah. kajian variasi. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Pertama. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Secara kesimpulannya. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. dapatlah dikatakan bahawa. jantina. termasuk faktor konteks. etnografi komunikasi. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. Menurut Downes lagi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. geografi. Oleh itu. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. analisis wacana. semiotik sosial atau linguistik kritis. Kedua.

cara menyebut perkataan. bahasa rasmi. dan kreol.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Bahasa kebangsaan. bunyi-bunyi perkataan. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Kesantunan bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. pidgin. Laras bahasa. Bilingualisme dan multilingualisme. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. variasi bahasa dan ragam bahasa. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama.  Sikap terhadap bahasa. Perancangan bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Di samping itu. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial.. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. Dalam lain-lain perkataan. agama. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 .” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. 7:60). Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. pekerjaan atau kekerabatan.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. Sapir (1949: 209) mengatakan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. Crystal 1974).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

peraturan paradigmatik. faktor luaran.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. sosiolinguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Pada peringkat seterusnya. sifat bahasa. dan linguistik antropologikal. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. struktur linguistik. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. variasi bahasa. sejarah perkembangan ilmu linguistik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi.

Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Pertamanya dari segi masa. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Saya tetap berusaha. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Setelah semua maklumat siap sedia. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Sekian sahaja daripada saya. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . Akhirnya. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. Melalui kerja kursus ini. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . Selain itu. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki.

com/ http://ms.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.blogspot.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .  Abdullah Hassan.karyanet.pdf.com. (2005). http://www.wikipedia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.tulisanmakyun. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.  LAMAN WEB http://www. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2005).Rencana Linguistik. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .