PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

dan leksikon. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. kadang . INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 . sistem-sistem morfologi.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu.kadang selama berabad-abad lamanya. sintaksis.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. dan peringkat permodenan. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. peringkat perkembangan. iaitu peringkat awa.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat.

Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . regular dan logik. wujud secara konvensyen. iaitu benda dengan nama benda. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. bersifat semula jadi. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. iaitu onoma (kata nama). Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. Logos terbahagi dua. iaitu ciptaan Tuhan. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. di samping memperkenalkan konsep neutral. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Bagi Plato. Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM.

antonymia (kata ganti). rhema (kata kerja). metosche (partikel). iaitu nomen (kata nama). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . prothesis (kata depan). arthron (kata sandang). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. syndesmoi (kata hubung). iaitu onoma (kata nama). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. epirrhema (kata keterangan). Semua kajian berasaskan teks kuno. dan arthron (kata sandang).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. dan syndesmoi (kata hubung). verbum (kata kerja). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno.

praepositio. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. adverbiu. sintaksis dan etimologi. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. iaitu De Lingua Latina. Melalui bukunya yang terkenal. interjectio dan conjunctio. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. pronomen. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. Selain fonologi. M. Pada zaman Romawi. Ini bermakna. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Penggunaan kategori morfologi. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. daripada lapan menjadi sembilan. Priscia dan Donatus. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. Terrentius Varro. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. kelas kata telah ditambah. pengkodifikasian pemikiran. M. verbum. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. iaitu nomen.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. participium. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. situasi.

Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Eropah. Waktu pagi pengajaran. Petanda zaman ini ialah sekolastik. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. waktu petang perdebatan. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. falsafah dan kesusasteraan. iaitu Yunani.

Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Romawi dan Slavia. iaitu Yunani. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . bahasa di India dan bahasa di Nusantara.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. bahasa Cina. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Latin dan Ibrani. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. Jerman. falsafah dan kesusasteraan. Empat yang terbesar ialah Yunani.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). kata hubung dan artikel (kata nama khas. letupan dan sebagainya (fonetik). Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. Pembahagian kata : kata nama.Jespersen.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. present tense) . Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. 1959) b) Tokoh . dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. kata kerja. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. kata ganti nama). “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk.

prothesis (kata depan). Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. rhema (kata kerja). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama).Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . f) Karya . tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. epirrhema (kata keterangan). antonymia (kata ganti). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. dan syndesmoi (kata hubung).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. arthron (kata sandang). metosche (partikel).

Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam.T. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. b) Tokoh .Varro yang mengkaji bahasa Latin. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . kasus. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 .T. Dalam bidang morfologi. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa.M. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.

dan syndesmoi (kata hubung). numeralia (kata bilangan).Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . e) Kelas kata . metosche (partikel).De Lingua Latina . Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini.sembilan kelas kata Onoma (kata nama). epirrhema (kata keterangan). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. arthron (kata sandang). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. rhema (kata kerja). -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. prothesis (kata depan). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). f) Karya . antonymia (kata ganti).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. Aliran kedua ialah rasionalisme.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. Menurut Sapir.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik.

Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik .  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. berjalan dan bekerja. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . Di samping itu. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Namun.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Oleh itu. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain.

Katapsyche bererti jiwa. morfologi sintaksis dan leksikon. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Dalam gambaran luas. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. iaitu linguistik mikro dan makro. Namun. Alasannya. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Justeru. iaitu: Pertama. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Ada juga yang menyebut psychology of languange. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. roh atau sukma. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa.Walau bagaimanapun. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Oleh sebab itu. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. Secara umumnya. Secara etimologi. manakala kata logos bermaksud ilmu.

aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus.sama ada tentang tokoh-tokoh. antropologi dan neurologi. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya. 1994). Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. menurut tujuan kajiannya. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . Kedua. psikologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. Ketiga. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. terjemahandan penyusunan kamus. seperti pengajaran bahasa.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik.

ii. iv. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. seperti psikologi. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. iii. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. iaitu : i.Dalam bidang psikolinguistik. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. sains kognitif dan linguistik. v. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Tidak lama selepas itu. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. Hasseling. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. langue dan parole ( Prof. Oleh sebab itu. misalnya bahasa Perancis. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa.M. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Schuchardt. budaya. Verhaar. dan kognisi. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. bahasa Belanda. seperti Franz Boas. tepatnya pada abad 19.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Dr. J. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. Edward Sapir. Baru beberapa abad kemudian. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. bahasa Jerman. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu.1983:1). misalnya langage.W.

Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. Setahun berikutnya. bahasa dalam masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. bahasa dalam kebudayaan. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi.

mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Indonesia.). santai. empirikal.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Kelantan. Arab dll. Kedah dll.). peggolongan. Thai Selatan. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. rasional. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Brunei. intim dansebagainya). Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. sektor-sektor sosial. fungsi kelompok. termasuklah pernyataan kekecualiannya. dan rumus-rumus bahasa. Maksud istilah masyarakat. kosa kata. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. ragam stailistik (rasmi. Inggeris. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. pertembungan antara kelompok. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). dalam ilmu sosiolinguistik. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Dengan itu. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. kelas tinggi dan rendah). Singapura. rational dan empirikal serta bersifat umum. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik.

Di samping itu. Kamus Dewan edisi keempat (2007). kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Selanjutnya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. pekerjaannya. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Bagaimana seseorang itu bercakap. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Secara umum. lebih-lebih lagi di Malaysia. bunyi-bunyi perkataan. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . 2007). Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Sebagai contoh. (Abdullah Hassan. Daripada apa yang dicakapkan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. walaupun tanpa disedari. pendidikannya. perilaku bahasa dan perilaku sosial. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. cara ia menyebut perkataan. Sesungguhnya kita maklum.

pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “tan sri”. Pada pihak lain. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Cakupan kedua. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. retorika dan sosiolinguistik. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). Di samping itu. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. “puan sri” dan seumpamanya. “anda”. kedua-dua ungkapan. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. “dato”. Walaupun membawa pengertian yang sama.“mak cik”. Jadi. “pak cik”.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “puan”. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “beta”. “engkau”. “adik”. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. Di pihak lain. “abang”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . “patik”. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. iaitu penekanan dan sifat kajian. “encik”. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. “tuan”.

Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. pendidikan. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. jenis kelamin. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 .

Menurut Dell Hymes (1966 ). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). kedua-dua aspek. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Keempat.1981: 4 ). dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Dalam kata lain. peserta (participant). tajuk perbincangan. Ketiga. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Pertama. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. Kedua. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dalam hal ini. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya.

to whom.iaitu siapa berbicara. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. and when. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. jenis kelamin. karakteristik fungsi bahasa. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. tingkat ekonomi dan faktor situasi. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. Sejajar dengan pendapat di atas. what language. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. kepada siapa. bila. dengan bahasa apa. menurut J.A. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. Selanjutnya. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. umur. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. tingkat pendidikan. bahasa dalam konteks sosialnya. seperti status sosial. Contohnya. penggunaan sebenar bahasa. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. di mana. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Menurut Wolfram dan Fasold. dan sebaliknya. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. Dengan perkataan lain.

Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Rene Appel (dalam Suwito. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. dan perancangan bahasa. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. dan kajian-kajian yang sekategori. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. faktor sosial dan budaya.

geografi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. Secara kesimpulannya. dalam konteks perubahan sejarah. dapatlah dikatakan bahawa. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Pertama. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. kajian variasi. Oleh itu. analisis perbualan. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Kedua. kehormatan dan sebagainya. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. termasuk faktor konteks. Menurut Downes lagi. analisis wacana. jantina. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. semiotik sosial atau linguistik kritis. etnografi komunikasi.

Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. bunyi-bunyi perkataan. cara menyebut perkataan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . Perancangan bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa.  Sikap terhadap bahasa. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Bilingualisme dan multilingualisme. Kesantunan bahasa. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. pidgin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. Laras bahasa. dan kreol. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 .” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. Di samping itu. Sapir (1949: 209) mengatakan. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Dalam lain-lain perkataan. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza.. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. 7:60). Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. agama.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. pekerjaan atau kekerabatan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. Crystal 1974). dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. sosiolinguistik. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. sifat bahasa. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. dan linguistik antropologikal. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. struktur linguistik. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. faktor luaran. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. saya tidak mempunyai sebarang masalah. peraturan paradigmatik. Pada peringkat seterusnya. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. sejarah perkembangan ilmu linguistik. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. variasi bahasa.

Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Pertamanya dari segi masa. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Saya tetap berusaha. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Setelah semua maklumat siap sedia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Walaupun keadaan ini berlaku.

Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Akhirnya. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Melalui kerja kursus ini. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Sekian sahaja daripada saya. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. Selain itu. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB.

com.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.  LAMAN WEB http://www.karyanet. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.pdf.com/ http://ms.tulisanmakyun.  Abdullah Hassan.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 . (2005).Rencana Linguistik. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.wikipedia. (2005).my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3. http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.blogspot.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful