PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. sintaksis.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 . sistem-sistem morfologi.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.kadang selama berabad-abad lamanya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. dan leksikon. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. kadang . Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . peringkat perkembangan. dan peringkat permodenan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. iaitu peringkat awa. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA.

wujud secara konvensyen. regular dan logik. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. iaitu benda dengan nama benda. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Logos terbahagi dua. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. iaitu onoma (kata nama). Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. di samping memperkenalkan konsep neutral. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. iaitu ciptaan Tuhan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. bersifat semula jadi.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Bagi Plato. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung).

rhema (kata kerja). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. metosche (partikel). iaitu nomen (kata nama). dan arthron (kata sandang). iaitu onoma (kata nama).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. antonymia (kata ganti). prothesis (kata depan). verbum (kata kerja). arthron (kata sandang). Semua kajian berasaskan teks kuno. syndesmoi (kata hubung). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. epirrhema (kata keterangan). dan syndesmoi (kata hubung).

Selain fonologi. Pada zaman Romawi. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. kelas kata telah ditambah. interjectio dan conjunctio. sintaksis dan etimologi. Melalui bukunya yang terkenal. daripada lapan menjadi sembilan. Ini bermakna. M. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. participium. pengkodifikasian pemikiran. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Penggunaan kategori morfologi. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Terrentius Varro. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. praepositio. verbum. adverbiu. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. pronomen. iaitu nomen. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. situasi. iaitu De Lingua Latina. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Priscia dan Donatus. M.

Eropah. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. waktu petang perdebatan. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Petanda zaman ini ialah sekolastik. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Waktu pagi pengajaran. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. iaitu Yunani.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. falsafah dan kesusasteraan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. falsafah dan kesusasteraan. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Latin dan Ibrani. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. iaitu Yunani. Romawi dan Slavia. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Empat yang terbesar ialah Yunani. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Jerman.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. bahasa Cina.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

„Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). kata kerja. kata hubung dan artikel (kata nama khas. “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. letupan dan sebagainya (fonetik). Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. 1959) b) Tokoh . -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. Pembahagian kata : kata nama. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. present tense) .Jespersen. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. kata ganti nama). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam.

dan syndesmoi (kata hubung). Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. prothesis (kata depan). f) Karya .Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. epirrhema (kata keterangan). rhema (kata kerja). e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). antonymia (kata ganti). tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. arthron (kata sandang). metosche (partikel). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi.

Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. Dalam bidang morfologi. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. kasus. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi.T.Varro yang mengkaji bahasa Latin. b) Tokoh . Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja.M. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax.T. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik.

f) Karya .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae.sembilan kelas kata Onoma (kata nama). rhema (kata kerja).Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). dan syndesmoi (kata hubung). prothesis (kata depan). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. numeralia (kata bilangan). epirrhema (kata keterangan). e) Kelas kata . Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten.De Lingua Latina . Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. arthron (kata sandang). antonymia (kata ganti). metosche (partikel).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Aliran kedua ialah rasionalisme. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 . Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. Menurut Sapir.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa.

 Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. seperti makan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Di samping itu. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. berjalan dan bekerja.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. Namun. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. Oleh itu. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 .  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik .

Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Katapsyche bererti jiwa. iaitu linguistik mikro dan makro. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Namun. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Secara umumnya. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. manakala kata logos bermaksud ilmu.Walau bagaimanapun. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. Secara etimologi. Ada juga yang menyebut psychology of languange.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. roh atau sukma. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. iaitu: Pertama. morfologi sintaksis dan leksikon. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Alasannya. Dalam gambaran luas. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Oleh sebab itu. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Justeru.

Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. Ketiga. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik.sama ada tentang tokoh-tokoh. seperti pengajaran bahasa.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. terjemahandan penyusunan kamus. 1994).  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. psikologi. antropologi dan neurologi. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. menurut tujuan kajiannya. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kedua.

Dalam bidang psikolinguistik. ii. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. iii. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. iv. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. seperti psikologi. iaitu : i.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . sains kognitif dan linguistik. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. v. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Dr. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . Baru beberapa abad kemudian. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Hasseling. tepatnya pada abad 19. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. misalnya langage. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. Edward Sapir.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. bahasa Belanda. langue dan parole ( Prof. Oleh sebab itu. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. budaya. seperti Franz Boas. Tidak lama selepas itu. dan kognisi. misalnya bahasa Perancis. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. Schuchardt.W. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. J. Verhaar. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. bahasa Jerman.1983:1). beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi.M.

bahasa dalam masyarakat. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. bahasa dalam kebudayaan. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Setahun berikutnya. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini.

Arab dll. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. ragam stailistik (rasmi. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. dan rumus-rumus bahasa. fungsi kelompok.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. rasional. Indonesia. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan.). Kedah dll. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Maksud istilah masyarakat. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. peggolongan. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 .). pertembungan antara kelompok.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. rational dan empirikal serta bersifat umum. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. intim dansebagainya). yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). sektor-sektor sosial. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Brunei. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Inggeris. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. empirikal. santai. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. Thai Selatan. kosa kata. Singapura. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. dalam ilmu sosiolinguistik. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Dengan itu. Kelantan. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. kelas tinggi dan rendah).

buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. pekerjaannya. cara ia menyebut perkataan. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. lebih-lebih lagi di Malaysia. Selanjutnya. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. walaupun tanpa disedari. pendidikannya. perilaku bahasa dan perilaku sosial. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. 2007). bunyi-bunyi perkataan. Bagaimana seseorang itu bercakap. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Di samping itu. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. Kamus Dewan edisi keempat (2007). kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. (Abdullah Hassan. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Sesungguhnya kita maklum. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. Daripada apa yang dicakapkan. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Sebagai contoh.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. Secara umum.

kedua-dua ungkapan. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . “beta”. “engkau”. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. “patik”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. “anda”. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. Walaupun membawa pengertian yang sama. “encik”. Di pihak lain. “tuan”. “abang”. “puan sri” dan seumpamanya. Di samping itu. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. “puan”. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. retorika dan sosiolinguistik.“mak cik”. Cakupan kedua. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. “pak cik”. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. “adik”. Pada pihak lain. Jadi. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. “dato”. iaitu penekanan dan sifat kajian. “tan sri”. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik.

Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. pendidikan. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. jenis kelamin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa.

struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Keempat. peserta (participant). Dalam kata lain.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. Ketiga. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Kedua. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Pertama. Menurut Dell Hymes (1966 ).1981: 4 ). Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. fungsi sesuatu interaksi. kedua-dua aspek. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. tajuk perbincangan. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Dalam hal ini. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . jenis kelamin.A. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. umur. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. bahasa dalam konteks sosialnya. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. bila. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. to whom. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Sejajar dengan pendapat di atas. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial.iaitu siapa berbicara. Selanjutnya. Menurut Wolfram dan Fasold. and when. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. seperti status sosial. tingkat pendidikan. Contohnya. tingkat ekonomi dan faktor situasi. Dengan perkataan lain. what language. karakteristik fungsi bahasa. kepada siapa. dengan bahasa apa. dan sebaliknya. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. menurut J. di mana. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. penggunaan sebenar bahasa.

khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. dan kajian-kajian yang sekategori. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. dan perancangan bahasa. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Rene Appel (dalam Suwito. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. faktor sosial dan budaya.

ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. kajian variasi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . analisis wacana. dalam konteks perubahan sejarah. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. jantina. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. dapatlah dikatakan bahawa. Menurut Downes lagi. Oleh itu. Secara kesimpulannya. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. termasuk faktor konteks. kehormatan dan sebagainya. semiotik sosial atau linguistik kritis. geografi. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Kedua. Pertama. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. etnografi komunikasi. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. analisis perbualan.

pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Kesantunan bahasa. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Bilingualisme dan multilingualisme. Perancangan bahasa. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. cara menyebut perkataan. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu.  Sikap terhadap bahasa. pidgin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. dan kreol. variasi bahasa dan ragam bahasa. Laras bahasa.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Bahasa kebangsaan. bunyi-bunyi perkataan. bahasa rasmi.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. Sapir (1949: 209) mengatakan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. Dalam lain-lain perkataan. agama. pekerjaan atau kekerabatan.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. 7:60)..yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 .” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. Di samping itu. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. Crystal 1974). dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . peraturan paradigmatik. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. saya tidak mempunyai sebarang masalah. sosiolinguistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. sifat bahasa. faktor luaran. struktur linguistik. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). dan linguistik antropologikal. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. Pada peringkat seterusnya. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. variasi bahasa. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan.

Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Saya tetap berusaha. Setelah semua maklumat siap sedia. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Pertamanya dari segi masa. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa.

GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. Selain itu. Melalui kerja kursus ini. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. Sekian sahaja daripada saya. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Akhirnya. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin.

wikipedia.Rencana Linguistik.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.tulisanmakyun. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing. (2005).pdf.com.com/ http://ms. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan. (2005).  Abdullah Hassan.  LAMAN WEB http://www.blogspot.karyanet.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 . http://www.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful