PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 .Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. kadang .Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. sintaksis. sistem-sistem morfologi.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.kadang selama berabad-abad lamanya. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. dan leksikon. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

dan peringkat permodenan. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. iaitu peringkat awa. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. peringkat perkembangan. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda.

Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Logos terbahagi dua. bersifat semula jadi. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). tidak seragam dengan pelbagai kelainan. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. di samping memperkenalkan konsep neutral. wujud secara konvensyen. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. iaitu ciptaan Tuhan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. iaitu benda dengan nama benda.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. regular dan logik. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Bagi Plato. iaitu onoma (kata nama).

syndesmoi (kata hubung). dan syndesmoi (kata hubung). rhema (kata kerja). arthron (kata sandang). prothesis (kata depan). iaitu onoma (kata nama).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. iaitu nomen (kata nama). epirrhema (kata keterangan). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. antonymia (kata ganti). metosche (partikel). Semua kajian berasaskan teks kuno. dan arthron (kata sandang). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. verbum (kata kerja). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 .

Ini bermakna. adverbiu. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. M. pronomen. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. Terrentius Varro. praepositio. situasi. Melalui bukunya yang terkenal. interjectio dan conjunctio. iaitu nomen. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. iaitu De Lingua Latina. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. M. Priscia dan Donatus. pengkodifikasian pemikiran. verbum. Pada zaman Romawi. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. daripada lapan menjadi sembilan. Selain fonologi. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. sintaksis dan etimologi. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. Penggunaan kategori morfologi. participium. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. kelas kata telah ditambah. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan.

bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Petanda zaman ini ialah sekolastik. Waktu pagi pengajaran. waktu petang perdebatan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. iaitu Yunani.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Eropah. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. falsafah dan kesusasteraan.

iaitu Yunani. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Jerman. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. falsafah dan kesusasteraan. Romawi dan Slavia. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. bahasa Cina. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Latin dan Ibrani. Empat yang terbesar ialah Yunani. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

present tense) . kata kerja. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. Pembahagian kata : kata nama. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. letupan dan sebagainya (fonetik). juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. kata hubung dan artikel (kata nama khas. 1959) b) Tokoh .Jespersen. “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. kata ganti nama). Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O.

arthron (kata sandang). rhema (kata kerja).Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . dan syndesmoi (kata hubung). antonymia (kata ganti). metosche (partikel).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). prothesis (kata depan). f) Karya . epirrhema (kata keterangan).

Dalam bidang morfologi.T. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja.M. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. b) Tokoh . Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan.T. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.Varro yang mengkaji bahasa Latin. kasus. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia.

f) Karya .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. prothesis (kata depan). Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). antonymia (kata ganti).De Lingua Latina .Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. dan syndesmoi (kata hubung). epirrhema (kata keterangan). e) Kelas kata . -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. arthron (kata sandang). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. numeralia (kata bilangan).sembilan kelas kata Onoma (kata nama). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. metosche (partikel). rhema (kata kerja).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. Menurut Sapir. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. Aliran kedua ialah rasionalisme. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .

 Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. berjalan dan bekerja. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Di samping itu. Oleh itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus. Namun. seperti makan.

Namun.Walau bagaimanapun. Oleh sebab itu. iaitu linguistik mikro dan makro. iaitu: Pertama. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Secara etimologi. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Alasannya. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Secara umumnya. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. roh atau sukma. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. Justeru. Ada juga yang menyebut psychology of languange. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. manakala kata logos bermaksud ilmu. Katapsyche bererti jiwa. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. morfologi sintaksis dan leksikon. Dalam gambaran luas.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 .

sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan.sama ada tentang tokoh-tokoh. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. Ketiga. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. psikologi. 1994).Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. Kedua. menurut tujuan kajiannya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. terjemahandan penyusunan kamus. seperti pengajaran bahasa. antropologi dan neurologi.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. v. seperti psikologi. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. iii. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. sains kognitif dan linguistik. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna.Dalam bidang psikolinguistik. iv. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. iaitu : i. ii.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. Dr. Verhaar. misalnya langage. bahasa Belanda. Tidak lama selepas itu. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. Oleh sebab itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. tepatnya pada abad 19.1983:1). langue dan parole ( Prof. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. budaya. misalnya bahasa Perancis. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. bahasa Jerman. seperti Franz Boas.W. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri.M. dan kognisi. J. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. Hasseling. Baru beberapa abad kemudian. Edward Sapir. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. Schuchardt. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 .

Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. bahasa dalam kebudayaan. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Weinreich (1953) menulis Language in Contact. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. bahasa dalam masyarakat. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Setahun berikutnya. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat.

Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Arab dll. kelas tinggi dan rendah). santai. fungsi kelompok. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. pertembungan antara kelompok. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. sektor-sektor sosial. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Inggeris. Brunei. Indonesia. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. rasional. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. kosa kata. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. intim dansebagainya). Singapura.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem.). Dengan itu. dalam ilmu sosiolinguistik. ragam stailistik (rasmi. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. dan rumus-rumus bahasa. empirikal. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). Maksud istilah masyarakat. Kedah dll. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. rational dan empirikal serta bersifat umum. Kelantan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik.). Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . peggolongan. Thai Selatan.

kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. cara ia menyebut perkataan. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. lebih-lebih lagi di Malaysia. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Di samping itu. (Abdullah Hassan. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. Selanjutnya. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. pekerjaannya. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Sesungguhnya kita maklum. perilaku bahasa dan perilaku sosial. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. bunyi-bunyi perkataan. Kamus Dewan edisi keempat (2007). walaupun tanpa disedari. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Bagaimana seseorang itu bercakap. Secara umum. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. 2007). serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Sebagai contoh. pendidikannya. Daripada apa yang dicakapkan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.

iaitu penekanan dan sifat kajian. “encik”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “puan”. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek.“mak cik”. Di pihak lain. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “beta”. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. “abang”. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. “anda”. “pak cik”. “tuan”. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Jadi. “puan sri” dan seumpamanya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Walaupun membawa pengertian yang sama. Cakupan kedua.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. “patik”. Di samping itu. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . Pada pihak lain. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. retorika dan sosiolinguistik. “engkau”. “adik”. “tan sri”. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. “dato”. kedua-dua ungkapan. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya.

pendidikan. jenis kelamin. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal.

terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Pertama. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. Menurut Dell Hymes (1966 ). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Ketiga. peserta (participant).1981: 4 ). kedua-dua aspek.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. tajuk perbincangan. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Keempat. Kedua. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). fungsi sesuatu interaksi. Dalam hal ini. Dalam kata lain.

tingkat ekonomi dan faktor situasi.A. to whom. dan sebaliknya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial.iaitu siapa berbicara. di mana. dengan bahasa apa. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. karakteristik fungsi bahasa. bila. umur. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. Sejajar dengan pendapat di atas. Contohnya. kepada siapa. jenis kelamin. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Menurut Wolfram dan Fasold. tingkat pendidikan. and when. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. what language. Dengan perkataan lain. Selanjutnya. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. bahasa dalam konteks sosialnya. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. penggunaan sebenar bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . menurut J. seperti status sosial.

1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Rene Appel (dalam Suwito. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. faktor sosial dan budaya. dan kajian-kajian yang sekategori. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. dan perancangan bahasa.

kajian variasi. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. etnografi komunikasi. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. semiotik sosial atau linguistik kritis. analisis perbualan. dapatlah dikatakan bahawa. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Pertama. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. termasuk faktor konteks. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). Menurut Downes lagi. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Oleh itu. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. jantina. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . dalam konteks perubahan sejarah. kehormatan dan sebagainya. geografi. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. analisis wacana. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. Secara kesimpulannya. Kedua. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna.

Bilingualisme dan multilingualisme. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 .Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap.  Sikap terhadap bahasa. dan kreol. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. Bahasa kebangsaan. Kesantunan bahasa. bunyi-bunyi perkataan. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. pidgin. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Laras bahasa. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa. Perancangan bahasa. bahasa rasmi. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. cara menyebut perkataan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

Di samping itu. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur.” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. pekerjaan atau kekerabatan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 . Dalam lain-lain perkataan.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. Sapir (1949: 209) mengatakan. 7:60). Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. agama.. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya.

dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . Crystal 1974).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

Pada peringkat seterusnya. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. sosiolinguistik. variasi bahasa. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. dan linguistik antropologikal. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. sifat bahasa. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . sejarah perkembangan ilmu linguistik. struktur linguistik. faktor luaran. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. peraturan paradigmatik. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima.

Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Saya tetap berusaha. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Setelah semua maklumat siap sedia. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Pertamanya dari segi masa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Selain itu. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. Melalui kerja kursus ini. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Akhirnya. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. Sekian sahaja daripada saya. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih.

blogspot.wikipedia.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.Rencana Linguistik.  LAMAN WEB http://www.com. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.pdf. (2005).karyanet.com/ http://ms.tulisanmakyun. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.  Abdullah Hassan. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3. (2005). http://www.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful