PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. sintaksis. dan leksikon. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. sistem-sistem morfologi. kadang . INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 . bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.kadang selama berabad-abad lamanya.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. iaitu peringkat awa. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. peringkat perkembangan. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. dan peringkat permodenan.

ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. Logos terbahagi dua. Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. iaitu ciptaan Tuhan.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). Bagi Plato. bersifat semula jadi. wujud secara konvensyen. iaitu benda dengan nama benda. regular dan logik. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. iaitu onoma (kata nama). rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. di samping memperkenalkan konsep neutral. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya.

antonymia (kata ganti). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. syndesmoi (kata hubung). metosche (partikel). dan syndesmoi (kata hubung). epirrhema (kata keterangan). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. rhema (kata kerja). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. arthron (kata sandang). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . dan arthron (kata sandang). iaitu nomen (kata nama). Semua kajian berasaskan teks kuno. verbum (kata kerja). prothesis (kata depan). iaitu onoma (kata nama).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat.

iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). sintaksis dan etimologi. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. M. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. daripada lapan menjadi sembilan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. Terrentius Varro. Selain fonologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. praepositio. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. adverbiu. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. M. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. situasi. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. interjectio dan conjunctio. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. pengkodifikasian pemikiran. Penggunaan kategori morfologi. Ini bermakna. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. pronomen. iaitu nomen. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Priscia dan Donatus. kelas kata telah ditambah. iaitu De Lingua Latina. verbum. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. Melalui bukunya yang terkenal. Pada zaman Romawi. participium. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos.

iaitu Yunani. Eropah.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Waktu pagi pengajaran.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . diskusi orang alim dan golongan aristokrat. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. falsafah dan kesusasteraan. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. waktu petang perdebatan. Petanda zaman ini ialah sekolastik. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. Latin dan Ibrani. iaitu Yunani. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Romawi dan Slavia. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. falsafah dan kesusasteraan. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Jerman. Empat yang terbesar ialah Yunani. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . bahasa Cina.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. 1959) b) Tokoh . kata kerja. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. kata hubung dan artikel (kata nama khas. “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. letupan dan sebagainya (fonetik). „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita).Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. Pembahagian kata : kata nama.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan.Jespersen. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. kata ganti nama). juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. present tense) . Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat.

jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. f) Karya . epirrhema (kata keterangan). dan syndesmoi (kata hubung). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki.Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . antonymia (kata ganti). e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). arthron (kata sandang). metosche (partikel). prothesis (kata depan). rhema (kata kerja).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap.

Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax.Varro yang mengkaji bahasa Latin. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia.M. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 .T.T. kasus. Dalam bidang morfologi. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. b) Tokoh . Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle .

sembilan kelas kata Onoma (kata nama). e) Kelas kata . metosche (partikel). arthron (kata sandang). epirrhema (kata keterangan). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. antonymia (kata ganti). prothesis (kata depan). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. rhema (kata kerja). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat.Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. f) Karya .De Lingua Latina . dan syndesmoi (kata hubung). numeralia (kata bilangan). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 . iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Menurut Sapir. Aliran kedua ialah rasionalisme. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa.

persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Di samping itu. Oleh itu. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Namun. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. berjalan dan bekerja.

kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Katapsyche bererti jiwa. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Secara umumnya. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Dalam gambaran luas. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. Oleh sebab itu. morfologi sintaksis dan leksikon. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Secara etimologi. manakala kata logos bermaksud ilmu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Justeru.Walau bagaimanapun. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Namun. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Ada juga yang menyebut psychology of languange. Alasannya. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. roh atau sukma. iaitu linguistik mikro dan makro. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. iaitu: Pertama. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia.

 Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan.sama ada tentang tokoh-tokoh.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. psikologi. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. Ketiga.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. terjemahandan penyusunan kamus. 1994). aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. seperti pengajaran bahasa.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . menurut tujuan kajiannya. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. antropologi dan neurologi. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kedua.

khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. ii. iaitu : i.Dalam bidang psikolinguistik. iii. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. seperti psikologi. v. sains kognitif dan linguistik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. iv.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Hasseling. seperti Franz Boas.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Edward Sapir. bahasa Belanda.M. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 .1983:1). budaya. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Tidak lama selepas itu. Baru beberapa abad kemudian. misalnya langage. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa.W. langue dan parole ( Prof. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. Verhaar. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. dan kognisi. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. bahasa Jerman. Oleh sebab itu. J. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. Schuchardt. tepatnya pada abad 19. Dr. misalnya bahasa Perancis. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Setahun berikutnya. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. bahasa dalam kebudayaan. bahasa dalam masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat.

namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. Arab dll. Kelantan. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. dan rumus-rumus bahasa. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. kosa kata. peggolongan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. Indonesia. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. rasional. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. Maksud istilah masyarakat. santai. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. dalam ilmu sosiolinguistik. Inggeris. sektor-sektor sosial. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. empirikal.). Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. ragam stailistik (rasmi. intim dansebagainya). Kedah dll. Brunei. Singapura. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Dengan itu. rational dan empirikal serta bersifat umum. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya.). Thai Selatan. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. pertembungan antara kelompok. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. kelas tinggi dan rendah).ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. fungsi kelompok.

kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. cara ia menyebut perkataan. Bagaimana seseorang itu bercakap. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. Sesungguhnya kita maklum. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . Daripada apa yang dicakapkan. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Kamus Dewan edisi keempat (2007). serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Di samping itu. lebih-lebih lagi di Malaysia. pekerjaannya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. (Abdullah Hassan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. 2007). Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. perilaku bahasa dan perilaku sosial. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Selanjutnya. Sebagai contoh. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. bunyi-bunyi perkataan. pendidikannya. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. walaupun tanpa disedari. Secara umum.

Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “pak cik”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. retorika dan sosiolinguistik. Di samping itu. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. kedua-dua ungkapan. “abang”. “dato”. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. “puan”. Walaupun membawa pengertian yang sama. “encik”. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Di pihak lain. “adik”. “beta”. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. Jadi. “puan sri” dan seumpamanya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). “patik”. “tuan”. Cakupan kedua. Pada pihak lain. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama.“mak cik”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. “tan sri”. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. iaitu penekanan dan sifat kajian. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. “engkau”. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “anda”. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya.

retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. jenis kelamin. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . pendidikan. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia.

Dalam hal ini. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). fungsi sesuatu interaksi.1981: 4 ). Dalam kata lain. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. tajuk perbincangan. Kedua. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. kedua-dua aspek. peserta (participant). Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). Menurut Dell Hymes (1966 ). pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Ketiga. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Pertama. Keempat. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa.

Selanjutnya. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. to whom. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Menurut Wolfram dan Fasold. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. umur.A. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi.iaitu siapa berbicara. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. and when. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. Dengan perkataan lain. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. kepada siapa. bila. tingkat ekonomi dan faktor situasi. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. dan sebaliknya. jenis kelamin. menurut J. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. penggunaan sebenar bahasa. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. what language. Sejajar dengan pendapat di atas. Contohnya. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. karakteristik fungsi bahasa. tingkat pendidikan. seperti status sosial. di mana. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. bahasa dalam konteks sosialnya. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. dengan bahasa apa. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi.

Rene Appel (dalam Suwito. faktor sosial dan budaya. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. dan perancangan bahasa. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. dan kajian-kajian yang sekategori. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat.

analisis perbualan. dalam konteks perubahan sejarah. semiotik sosial atau linguistik kritis. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. dapatlah dikatakan bahawa. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. Menurut Downes lagi. Oleh itu. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. analisis wacana. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. geografi. termasuk faktor konteks. etnografi komunikasi. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Secara kesimpulannya. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. jantina.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Kedua. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. kajian variasi. Pertama. kehormatan dan sebagainya. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas.

variasi bahasa dan ragam bahasa. cara menyebut perkataan. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. Perancangan bahasa. pidgin.  Sikap terhadap bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. Bahasa kebangsaan. Kesantunan bahasa. bunyi-bunyi perkataan. bahasa rasmi.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. Bilingualisme dan multilingualisme. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . dan kreol. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Laras bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 . pekerjaan atau kekerabatan. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. Di samping itu.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. Sapir (1949: 209) mengatakan. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol.. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. 7:60). agama. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. Dalam lain-lain perkataan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya.” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur.

dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . Crystal 1974). dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. saya tidak mempunyai sebarang masalah. sejarah perkembangan ilmu linguistik. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. sifat bahasa. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. faktor luaran. Pada peringkat seterusnya. peraturan paradigmatik. variasi bahasa. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. dan linguistik antropologikal. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. sosiolinguistik. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. struktur linguistik.

Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Pertamanya dari segi masa. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Walaupun keadaan ini berlaku. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Setelah semua maklumat siap sedia. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Saya tetap berusaha. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah.

saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. Sekian sahaja daripada saya. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Melalui kerja kursus ini. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Akhirnya. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Selain itu.

 LAMAN WEB http://www.wikipedia.pdf. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing. (2005).karyanet.  Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.com. http://www.tulisanmakyun. (2005).my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.Rencana Linguistik.blogspot. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .com/ http://ms.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful