PANDUAN MENULIS TESIS DAN SALINAN E-THESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor Darul Ta’zim 2002

v

KANDUNGAN

BAB

PERKARA KANDUNGAN PENDAHULUAN

HALAMAN v ix 1

1

SUSUNAN DAN KANDUNGAN TE SIS

1.1 1.2 1.3 1.4

Maksud Sebutan Tesis Susunan Tesis Pengesahan Status Tesis Pengesahan 1.4.1 1.4.2 Pengesahan Penyelia Pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

1 1 1 4 4

4 4 5 5 5 6 6 6 7 7

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Halaman Judul Pernyataan Tujuan Tesis Halaman Pengakuan Halaman Dedikasi (Pilihan) Halaman Penghargaan (Pilihan) Abstrak Halaman Kandungan Halaman Senarai Jadual Halaman Senarai Rajah Halaman Senarai Simbol/Singkatan/Tatanama/Istilah

8 8

1.15

Halaman Senarai Lampiran

vi

1.16

Teks 1.16.1 Rujukan Dalam Teks 1.16.2 Petikan Dalam Teks 1.16.3 Jadual Dalam Teks 1.16.4 Rajah Dalam Teks

9 9 10 10 11 12 12

1.17 1.18

Rujukan Lampiran

2

SAIZ DAN FORMAT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Kertas Dan Saiz Jidar Penomboran Halama n Penomboran Bab Dan Sub-Judul Dalam Bab Penaipan Jarak Dan Format Naskah Cetakan Komputer Penghurufan Dan Lukisan Had Maksimum Penjilidan (a) (b) (c) Warna Kulit Dan Tulisan Kulit Depan Tulang Belakang

13 13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19

3

FORMAT RUJUKAN 3.1 3.2 Am Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) 3.2.1 3.2.2 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Pengarang Dan Tahun (Sistem Harvard) 3.2.3 Panduan Menulis Nama Pengarang Dalam Senarai Rujukan

21

21

vii

3.2.3.1 Format menulis nama pengarang berserta maklumat penerbitan 3.2.4 3.3 Format Penulisan Bahan Ruju Sistem Nombor 3.3.1 3.3.2 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Nombor 3.4 4 Rujukan Dari Internet 29 32 33 23 25 28 28

NOTA DAN NOTA KAKI

4.1 4.2

Panduan Umum Keseragaman Penulisan

33 33 35 35 36 36 37 37 38 38

5

TESIS DAN DISERTASI ELEKTRONIK (TDE) 5.1 5.2 5.3 5.4 Pengenalan Takrifan Tesis dan Disertasi Elektronik (TDE) Proses menyediakan TDE Kandungan TDE 5.4.1 Fail Pra-capaian 5.4.2 Fail Teks Penuh 5.5 Panduan Menyediakan TDE

SENARAI DOKUMEN RUJUKAN

45

Lampiran A - Y

viii

PENDAHULUAN

Buku panduan ini adalah hasil semakan semula "PANDUAN MENULIS TESIS UTM" yang telah diterbitkan oleh Sekolah Pengajian Siswazah pada tahun 1993. Semakan semula ini telah dibuat memandangkan perubahan dan keperluan semasa terutamanya perihal kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah yang baik dengan mengambilkira keperluan peraturan pengajian di UTM dan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komputer. Semakan telah dibuat

berdasarkan cadangan dan saranan oleh ahli Lembaga Akademik Pengajian Siswazah (LAPS), Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti dan ahli fakulti yang terlibat dengan pengajian siswazah (Graduate Faculty). Beberapa dokumen penting yang

berkaitan (lihat BAHAGIAN LIMA: SENARAI DOKUMEN RUJUKAN) telah dirujuk oleh Jawatankuasa Kerja yang telah dilantik oleh Sekolah Pengajian Siswazah semasa penyediaan awal dokumen panduan ini. Garis panduan yang dimuatkan dalam buku ini adalah untuk kegunaan pelajar UTM yang perlu menyediakan laporan atau penulisan ilmiah/projek kajian sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda atau Projek Sarjana Muda (PSM) dan pelajar program pengajian siswazah yang perlu menyediakan Laporan Projek Sarjana atau Disertasi atau Tesis mereka. Semasa menyediakan panduan, Pelajar yang menulis tesis

anggapan penulisan pelajar dibuat dalam Bahasa Melayu.

dalam Bahasa Inggeris dinasihatkan untuk merujuk kepada dokumen bertajuk “Guidelines and Regulations on the Submission of Thesis and Disseration” iaitu ringkasan kepada panduan ini dalam Bahasa Inggeris. Perkataan "tesis" dalam buku ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pengajian siswazah di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini

keseluruhannya juga menggunakan perkataan "tesis" bagi maksud penulisan ilmiah untuk Projek Sarjana Muda, Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan. Panduan ini (1998 [Edisi Ketiga]) disahkan oleh Senat Universiti Teknologi Malaysia pada 10 Februari 1999.

ix

Edisi ini juga memuatkan panduan penyediaan salinan e-thesis. Panduan ini telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah (Peperiksaan) Bil. 14/2002/2003 yang bersidang pada 7 November 2002.

BAB 1

SUSUNAN DAN KANDUNGAN TESIS

1.1

Maksud Sebutan Tesis

Maksud sebutan "tesis" dalam buku ini ialah hasil pelajaran ilmiah bagi pengajian siswazah di peringkat sarjana dan doktoral secara penyelidikan dan juga disertasi peringkat sarjana dan doktoral secara kerja kursus dan penyelidikan.

1.2

Susunan Tesis

Tesis mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut urutan seperti Jadual 1.1.

1.3

Pengesahan Status Tesis

Pengesahan status tesis dibuat melalui borang Pengesahan Status Tesis, iaitu borang PSZ 19:16 (Pind. 1/97) (lihat contoh di LAMPIRAN A). Sekiranya pada borang Pengesahan Status Tesis ditandakan dengan [P] pada kotak Sulit/Terhad, maka surat

2 pengesahan daripada pihak atau organisasi yang mengkelaskan maklumat dalam tesis ini sebagai sulit/terhad hendaklah disertakan. Pengesahan ini hendaklah menyatakan: (i) (ii) sebab tesis perlu dikelaskan sebagai Sulit/Terhad; tempoh tesis perlu dikelaskan sebagai Sulit/Terhad.

Tempoh lazim sesuatu tesis dikelaskan sebagai sulit/terhad adalah tiga (3) tahun tetapi tidak boleh melebihi lima (5) tahun.

Sila lihat contoh Pengesahan Status Tesis di LAMPIRAN A & B .

Sekiranya borang ini tidak disertakan atau tidak lengkap diisi, Universiti akan menganggap tesis ini tidak sulit/terhad dan Perpustakaan juga akan menganggap pelajar memberi kebenaran kepada Perpustakaan membuat salinan tesis sebagai bahan pertukaran penerbitan akademik dengan universiti/institusi lain. Jadual 1.1: Susunan dan urutan kandungan tesis PERKARA Kertas Kosong 1.3 1.3 Pengesahan Tesis Contoh Pengesahan Tesis STATUS CONTOH (LAMPIRAN) A B CATATAN tidak bernombor

Status wajib Surat wajib Status

wajib jika sulit/terhad

status

tesis

1.4.1 Pengesahan Penyelia 1.4.2 Pengesahan SPS/Fakulti/Agensi Kerjasama 1.5 1.7 Halaman Judul

wajib wajib

C1 C2

tidak bernombor tidak bernombor

wajib

D F

tidak bernombor tetapi dikira sebagai (i) bernombor Roman kecil iaitu (ii)

Halaman Pengakuan wajib

3

PERKARA 1.8 1.9 Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak

STATUS pilihan pilihan

CONTOH (LAMPIRAN) G H

CATATAN bernombor Roman kecil bernombor Roman kecil (jika ada) bernombor Roman kecil bernombor Roman kecil bernombor Roman kecil

1.10 1.11 1.12

wajib

I, J K L

Halaman Kandungan wajib Halaman Jadual Halaman Rajah Senarai wajib

1.13

Senarai wajib

M

bernombor Roman kecil

1.14

Halaman Senarai wajib Simbol/Singkatan/ Tatanama/Istilah Halaman Lampiran Teks Senarai wajib (jika ada lampiran) wajib

N

bernombor Roman kecil

1.15

O

bernombor Roman kecil (jika ada) bernombor Arab dimulakan dengan halaman 1 bernombor bersambungan teks bernombor bersambungan teks Arab dengan Arab dengan

1.16

-

1.17

Rujukan

wajib

-

1.18

Lampiran

pilihan

-

4 1.4 Pengesahan

1.4.1 Pengesahan Penyelia

Tesis yang hendak diserah untuk tujuan peperiksaan hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. Sila lihat contoh di LAMPIRAN C1. 1.4.2 Pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

Pelajar hendaklah mendapatkan pengesahan pihak Sekolah Pengajian Siswazah (atau Dekan Fakulti berkenaan untuk Projek Sarjana Muda) atau ketua organisasi yang terlibat dalam kerjasama menghasilkan tesis tersebut. Sila lihat contoh di LAMPIRAN C2 (BAHAGIAN A) .

Pelajar dikehendaki mendapatkan pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah tentang nama-nama panel pemeriksa tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN C2.

1.5

Halaman Judul

Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: § § Judul lengkap tesis; Nama penuh pelajar seperti dalam kad pengenalan atau pasport (antarabangsa); § § § § Pernyataan tujuan tesis (seperti contoh di LAMPIRAN E ); Nama Fakulti/Institut/Pusat tempat pelajar berdaftar; Nama Universiti; dan Bulan dan Tahun diserahkan (Jika keputusan peperiksaan mengkehendaki supaya tesis dirombak dan diserah semula untuk peperiksaan kali kedua, maka Bulan dan Tahun penyerahan yang baru hendaklah digunakan).

5 Sila lihat contoh di LAMPIRAN D .

1.6

Pernyataan Tujuan Tesis

Pernyataan tujuan tesis ditulis dalam Halaman Judul. Ia merupakan pernyataan tentang tujuan sesuatu tesis itu disediakan. Pernyataan tujuan tesis bagi berbaga i peringkat diberi dalam LAMPIRAN E .

1.7

Halaman Pengakuan

Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. Ia hendaklah ditandatangani oleh pelajar. Sila lihat contoh di LAMPIRAN F .

1.8

Halaman Dedikasi (Pilihan)

Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor, carta atau gambar. LAMPIRAN G . Sila lihat contoh di

6 1.9 Halaman Penghargaan (Pilihan)

Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu halaman sahaja. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam penyediaan tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN H.

1.10

Abstrak

Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di halaman yang berikutnya. Abstrak mestilah

ringkas, ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 300 perkataan dalam satu halaman sahaja. Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan tesis. Abstrak boleh ditulis satu langkau atau satu setengah langkau. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas bidang kajian tesis, masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan keputusan yang diperolehi. Sila lihat contoh di LAMPIRAN I (Bahasa Melayu) dan LAMPIRAN J (Bahasa Inggeris).

Bagi pelajaran yang dibuat dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu.

1.11

Halaman Kandungan

Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai bahan yang terdapat dalam tesis, iaitu Bahagian, Bab dan pecahan-pecahan utama daripada bab-bab berkenaan. Bilangan bab tidak ditetapkan, tetapi perlu mengandungi perkara-perkara berikut: § Pendahuluan;

7 § § § § § Kajian Literatur; Objektif Penyelidikan; Eksperimen atau pengumpulan data; Dapatan dan Perbincangan; dan Kesimpulan.

Tajuk-tajuk berkenaan hendaklah ditulis dengan menggunakan perkataan yang sama seperti yang terdapat dalam tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN K.

1.12

Halaman Senarai Jadual

Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam tesis. Nombor halaman tempat jadual diletakkan hendaklah dicatatkan dalam senarai ini. Urutan nombor jadual hendaklah dibuat mengikut bab. Sila lihat contoh di LAMPIRAN L .

1.13

Halaman Senarai Rajah

Rajah merangkumi gambarajah, fotograf, lukisan, graf, carta dan peta. Seperti senarai jadual, nombor halaman dan tempat rajah diletakkan hendaklah dicatatkan dalam senarai rajah. Urutan nombor rajah hendaklah dibuat mengikut bab. Sila lihat contoh di LAMPIRAN M .

8 1.14 Halaman Senarai Simbol/Singkatan/Tatanama/Istilah

Halaman ini menyenaraikan simbol atau singkatan atau tatanama atau istilah yang terdapat dalam teks. Urutan susunan adalah seperti berikut:
Huruf Roman Huruf Greek ikut abjad ikut abjad

Superskrip Subskrip

-

ikut abjad ikut abjad

Pelajar dinasihat supaya merujuk Gaya Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995 bagi mendapatkan keterangan lanjut berkenaan ejaan dan kata singkatan.

Sila lihat contoh senarai simbol di LAMPIRAN N .

1.15

Halaman Senarai Lampiran

Pada halaman ini disenaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam tesis dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: (a) Tesis tidak semestinya mengandungi lampiran. Sekiranya perlu, data

kajian, jadual, contoh soal selidik, peta, gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah disertakan sebagai lampiran. (b) Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A, Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.

Sila lihat contoh senarai lampiran di LAMPIRAN O.

9 1.16 Teks

Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. Setiap bab hendaklah dimulakan pada

halaman baru. Bab boleh dipecahkan kepada bahagian yang diberi judul kecil. Judul dan judul kecil bab mestilah dinomborkan.

Teks ditulis perenggan demi perenggan.

Seberapa boleh elakkan menulis

perenggan yang panjang. Setiap perenggan sebaiknya menerangkan satu isu atau perkara dan hendaklah ada kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.

Teks, antara lain, hendaklah mengandungi: (i) (ii) pengenalan dan latar belakang kajian atau penyelidikan; penerangan terperinci tentang kajian atau penyelidikan yang dijalankan termasuk teori, model, bahan dan kaedah yang digunakan; (iii) teknik pengumpulan data dan penganalisisan data yang dikumpul. Dapatan utama serta ulasannya; dan (iv) rumusan atau kesimpulan dan implikasi penemuan (dapatan).

Pelajar dinasihat untuk merujuk Gaya Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995 bagi memastikan pengunaan ejaan dan tatabahasa yang betul. Pelajar yang perlu membuat transliterasi juga dinasihat merujuk Gaya Dewan tersebut di atas dan Pedoman Transliterasi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

1.16.1 Rujukan Dalam Teks

Apabila maklumat atau idea atau nukilan diambil daripada sesuatu sumber, pelajar hendaklah menyatakannya dalam teks. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut

10 salah satu daripada kaedah yang ditetapkan dalam BAHAGIAN TIGA: PANDUAN MENULIS RUJUKAN .

1.16.2 Petikan Dalam Teks

Petikan dalam teks hendaklah ditulis dalam perenggan yang berasingan. Petikan yang ditulis dalam bahasa lain hendaklah menggunakan huruf condong. Contoh cara menulis petikan diberi dalam LAMPIRAN P .

1.16.3 Jadual Dalam Teks

Jadual yang dimuatkan ke dalam teks hendaklah dinomborkan dengan angka Arab. Setiap jadual diberi tajuk yang diletak di atas jadual tersebut pada jarak satu baris. Tajuk hendalah diketengahkan bagi tajuk satu baris. Tajuk yang panjang hendaklah dicetak santak ke kiri selari dengan lebar jadual dan dicetak seimbang. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4) (Lihat contoh di LAMPIRAN Q ).

Jadual sebaik -baiknya diletak selepas sahaja dirujuk bua t kali pertama dalam teks. Jika tidak, jadual hendaklah dikumpulkan pada satu tempat yang sesuai. Semua jadual hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Jadual seperti dalam LAMPIRAN L .

11 1.16.4 Rajah Dalam Teks

Bahan ilustrasi contohnya peta, carta, lukisan, graf, gambarajah dan fotograf disebut "Rajah". Setiap rajah hendaklah jelas dan bermutu tinggi dan diberi nombor angka Arab. Tajuk rajah diletak di bawah bahan ilustrasi tersebut pada jarak satu baris. Tajuk hendalah diketengahkan bagi tajuk satu baris. Tajuk yang panjang hendaklah dicetak santak ke kiri selari dengan lebar jadual dan dicetak seimbang. Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Rajah 4.3 bagi rajah ke-3 dalam Bab 4) (Lihat contoh di LAMPIRAN R ).

Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat kali pertama dalam teks. Jika tidak rajah hendaklah dikumpulkan pada satu tempat yang sesuai. Semua rajah hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Rajah seperti dalam LAMPIRAN M .

Bahan ilustrasi dalam bentuk disket, slaid atau seumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak di bahagian dalam kulit belakang. Bahan ilustrasi dalam bentuk pelan, peta, carta, graf dan sebagainya yang berukuran besar, hendaklah dikecilkan supaya dapat dimuatkan ke dalam satu halaman. Bahan ilustrasi tertentu hendaklah memenuhi syarat berikut:

(i)

Fotograf

Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan perekat yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik.

(ii)

Keratan Akhbar dan Sebagainya

Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja.

12 (iii) Peta dan Fotograf Udara

Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang PPN 14 yang boleh didapati daripada Perpustakaan. Lihat contoh di LAMPIRAN S .

Dengan adanya teknologi komputer terkini, bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi.

1.17

Rujukan

Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis.

Pelajar

diingatkan supaya menyenaraikan bahan yang dirujuk dalam halaman rujukan selepas teks. Senarai ini disusun mengikut satu daripada kaedah yang diberi dalam BAHAGIAN TIGA: PANDUAN MENULIS RUJUKAN.

1.18

Lampiran

Lampiran membolehkan pelajar memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada teks dengan tidak mengganggu tumpuan pembaca. Bahanbahan ini termasuk jadual, carta, atur cara perisian dan lain-lain.

Semua lampiran hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Lampiran seperti pada LAMPIRAN O .

BAB 2

SAIZ DAN FORMAT

2.1

Kertas dan Saiz

Gunakan kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm × 297 mm).

2.2

Jidar

Pada amnya jidar adalah sama bagi setiap halaman, iaitu 4 cm di sebelah kiri (untuk memudahkan penjilidan) dan 2.5 cm di sebelah atas, kanan dan bawah.

2.3

Penomboran Halaman

Nomborkan halaman mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.1. Nombor halaman hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan, 1.25 cm dari tepi atas dan 2.5 cm dari tepi sebelah kanan digit terakhir nombor berkenaan. Penomboran halaman hendaklah memenuhi syarat berikut:

14

(i)

Bahagian permulaan tesis, bermula dari halaman judul, hendaklah dinombor dengan angka kecil Roman (i, ii, iii, dsn); bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dsn).

(ii)

Halaman pertama tesis ialah halaman judul, dianggap sebagai halaman "i" tetapi tidak ditaip.

(iii)

Halaman pertama bahagian teks dianggap sebagai halaman "1" tetapi nombornya tidak ditaip. Begitu juga bagi halaman pertama setiap

permulaan Bahagian atau Bab, tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambilkira bagi menomborkan halaman berikutnya. (iv) Jika tesis terdiri daripada beberapa bahagian, halaman pemisah bahagian boleh dimasukkan tetapi tidak dinomborkan dan tidak dikira dalam penomboran halaman.

2.4

Penomboran Bab dan Sub-Judul Dalam Bab

Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinomborkan.

Bab dinomborkan

menggunakan angka Arab iaitu BAB 1, BAB 2, BAB 3, dsn dan sub-judul dalam bab menggunakan angka Arab. Struktur penomboran sub-judul dalam bab tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti berikut: BAB 2 Tahap pertama (Judul Bab) 2.1 2.1.1 Tahap kedua (sub-judul); Tahap ketiga (sub-sub-judul);

2.1.1.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul)

Jika Judul Bab atau sub-judul pada mana-mana tahap tersebut di atas melebihi satu baris, maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.

Sub-judul seterusnya boleh diberi nombor dengan huruf abjad. Contoh halaman dalam Bab ditunjukkan dalam LAMPIRAN T dan LAMPIRAN U .

15

Sekiranya tesis mempunyai beberapa bahagian, gunakan perkataan dengan huruf besar iaitu BAHAGIAN SATU, BAHAGIAN DUA, BAHAGIAN TIGA dan seterusnya untuk memisahkan masing-masing bahagian tersebut.

2.5

Penaipan

Penaipan tesis hendaklah menggunakan komputer dan ditaip dengan huruf biasa (tidak dibenarkan huruf yang berbunga-bunga). Pelajar dinasihatkan supaya menggunakan satu jenis huruf yang tetap dan “standard” sahaja pada keseluruhan tesis (kecuali yang melibatkan penggunaan bahasa asing ditaip menggunakan huruf condong). Saiz (tinggi) huruf yang digunakan dalam teks tidak kurang daripada 0.2 cm bagi huruf besar dan 0.15 cm bagi huruf kecil. Jika anda menggunakan perisian Words 6.0 atau versi yang lebih terkini, sila gunakan jenis huruf (font) "Times New Roman", bersaiz 12 atau lebih besar. Jarak di antara baris dalam teks ialah satu setengah langkau (1.5 spacing). Teks dalam tesis hendaklah ditaip pada sebelah halaman sahaja.

Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan kanan. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas halaman yang baru. Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Judul boleh ditaip dengan huruf tebal dan tidak perlu digariskan. Huruf pertama setiap perkataan dalam sub-judul hendaklah huruf besar. Lihat contoh dalam LAMPIRAN T dan LAMPIRAN U.

2.6

Jarak dan Format

Pelajar dinasihatkan supaya mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks: (i) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.5 cm;

16

(ii)

Jarak di antara nombor bab dengan judul bab, dan di antara judul bab dengan baris pertama teks ialah empat (4) baris;

(iii)

Jarak di antara sub -judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah empat (4) baris;

(iv)

Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah dua (2) baris;

(v) (vi) (vii)

Jarak di antara perenggan ialah dua (2) baris; Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri; Mulakan baris pertama perenggan dengan ensotan (indent) sebesar 1.27 cm (atau 0.5 inci) dari jidar kiri;

(viii) (ix)

Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah halaman; Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual, Rajah atau Ilustrasi ialah dua (2) baris.

(x)

Jarak antara nokhtah (.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalam paragraf yang sama) ialah dua (2) huruf.

(xi)

Jarak selepas koma (,) ialah satu (1) huruf.

Sila lihat LAMPIRAN T dan U.

2.7

Naskah Cetakan Komputer

Pelajar hendaklah menaip tesis dengan menggunakan komputer kerana cara ini membolehkan pembetulan dibuat dengan cepat dan mudah. Cetakan tesis hendaklah dibuat menggunakan mesin cetak "laser" atau kualiti cetakan yang setaraf. 2.8 Penghurufan dan Lukisan

Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat.

17

2.9

Had Maksimum

Had panjang laporan projek/disertasi/tesis adalah seperti berikut: Laporan Projek Sarjana Muda Laporan Projek Sarjana/Disertasi/Tesis Tesis Doktor Falsafah : : : tidak melebihi 100 halaman tidak melebihi 150 halaman tidak melebihi 250 halaman

Had maksimum ini tidak termasuk lampiran, jadual, gambar rajah dan lain-lain ilustrasi. Pelajar yang tesisnya akan melebihi had ini, hendaklah memohon kelulusan bertulis daripada Dekan Sekolah Pengajian Siswazah (atau Dekan Fakulti berkenaan bagi Projek Sarjana Muda) melalui Penyelia masing-masing.

2.10

Penjilidan

Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Selepas peperiksaan dan peperiksaan lisan atau pembentangan serta pembetulan (jika berkenaan), tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras.

(a)

Warna Kulit dan Tulisan

Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis "buckram" dan bertulisan emas dengan saiz minimum 18 poin. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut:

18

(i) (ii) (iii)

IJAZAH DOKTOR FALSAFAH IJAZAH SARJANA PROJEK SARJANA MUDA: a. b. c. Fakulti Alam Bina Fakulti Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan dan

: Merah Pulasan (567) : Coklat Tua (537)

: Ungu (551) : Hijau Lumut (557) Sains : Biru Muda (548)

Geoinformasi d. e. Fakulti Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Kimia : Kuning Pinang Masak (520) dan : Hitam (585)

Kejuruteraan Sumber Asli f. g. h. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Pendidikan Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia i. j. Fakulti Sains : Hijau Muda (531) : Merah (530) : Biru Langit (562) : Biru Baru (550)

Fakulti Sains Komputer dan Sistem : Merah Tua (532) Maklumat

(b)

Kulit Depan

Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis, nama pelajar dan Universiti Teknologi Malaysia dengan huruf besar seperti contoh di LAMPIRAN V.

(c)

Tulang Belakang

Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis nama pelajar, nama ringkas ijazah dalam Bahasa Melayu, tahun tesis ditulis dan UTM seperti contoh di LAMPIRAN W .

BAB 3

FORMAT RUJUKAN

3.1

Am

Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah direkodkan. Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. Dua sistem penulisan rujukan yang lazim digunakan ialah (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard), dan (ii) Sistem Nombor.

3.2

Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)

3.2.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

Apabila menggunakan sistem ini, rujukan dalam teks hendaklah ditulis menggunakan nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (a) Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh:

20 “Menurut Paredis (1993), sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.”

(b)

Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Contoh:

“Oleh itu, p enyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Paredis, 1993).”

(c)

Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang. Contoh:

“Penjadualan senggaraan telah lama dikaji, contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj dan Petrovic (1995) . . . .”

Bagi tiga pengarang atau lebih, tuliskan et al. selepas nama pengarang pertama. Contoh:

“Safaai Deris et al. (1997), menggunakan pendekatan tersebut ke atas jadual waktu Universiti.”

(d)

Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh:

“Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a).”

“Penggunaan objek amat meluas, terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert, 1994b).”

21

(e)

Rujuk silang (cross reference) tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. Pelajar hendaklah merujuk kepada sumber bahan rujukan yang asal.

3.2.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)

Semua bahan yang dirujuk dalam tesis hendaklah disenarai dalam Senarai Rujukan yang diletak di bahagian akhir teks.

Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Bagi pengarang yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih, nyatakan secara kronologi, misalnya penerbitan 1964 oleh Scholfield didahulukan sebelum penerbitannya pada 1967.

3.2.3 Panduan Menulis Nama Pengarang Dalam Senarai Rujukan

Walaupun pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga diikuti oleh singkatan nama lain, bagi sistem nama yang tidak mempunyai nama keluarga boleh ditulis mengikut kelaziman kelompok berkenaan.

(i)

Nama Barat

Tuliskan nama keluarganya dan diikuti oleh singkatan nama lain.

Contoh: nama ditulis : : John Neville Pavlovic Pavlovic, J. N.

22

(ii)

Nama Melayu

Gunakan nama pengarangnya.

Contoh: nama ditulis : : Mohd Noor Abdullah Mohd Noor Abdullah

(iii)

Nama Arab atau Berunsur Arab

Gunakan nama keluarganya atau nama pengarang jika tiada nama keluarganya.

Contoh (guna nama keluarga): nama ditulis : : Syed Muhammad Naquib Al-Attas Al-Attas, Syed Muhammad Naquib

Contoh (tiada nama keluarga): nama ditulis : : Malik ibn Anas Malik ibn Anas

(iv)

Nama China

Mulakan dengan nama keluarganya. Nama keluarga bagi nama Cina terletak di hadapan.

Contoh: nama ditulis : : Tan Beng Keat Tan, Beng Keat

Nama keluarga dipisahkan dari nama lain dengan koma.

23 (v) Nama India

(a)

Gunakan nama pengarangnya.

Contoh: nama ditulis : : Srinivasan Venkataraman Srinivasan Venkataraman

(b)

Ditulis terbalik sekiranya nama mempunyai singkatan.

Contoh: nama ditulis : : S. N. Gupta Gupta, S. N.

(vi)

Nama Punjabi

Gunakan nama penulisnya.

Contoh: nama ditulis : : Pretam Singh Pretam Singh

3.2.3.1 Format menulis nama pengarang berserta maklumat penerbitan

(i)

Pengarang Perseorangan dan Kumpulan

Contoh untuk satu pengarang: Veres, S. M. (1990). Structure Selection of Stochastic Dynamic Systems. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

24

Contoh untuk dua atau lebih pengarang: Puget, J. F. and Albert, P. (1994a). SOLVER: Constraints – Objects Descriptions. Technical Report. ILOG S. A.

Pergantis, S. A., Cullen, W. R., Chow, D. T. and Elgendor, G. K. (1997). Liquid Chromatography and Mass Spectrometry for the Speciation of Arsenic Animal Feed Additives. Journal of Chromatography A. 764. 211- 222.

(ii)

Penyunting/Penyusun

Contoh: Martin, A. M. ed. (1991). Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste. London: Elsevier. 314–362.

Lees, R. H. and Thomas T. R. eds. (1974). Chemical Nomenclature Usage. Chischester: Ellis Horwood.

(iii)

Penulis/Penyunting Korporat

Contoh: Engineers Joint Council (1969). Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. New York: Engineers Joint Council.

American Chemical Society ed. (1978). Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. Washington, D. C.: American Chemical Society.

25 3.2.4 Format Penulisan Bahan Rujukan

Dalam penulisan tesis, pelajar akan merujuk berbagai jenis bahan sumber. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan.

(i)

Buku

Nama penulis (Tahun). Judul Buku. Edisi. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh: Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. (1984). Engineering Economy. 6th ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178.

(ii)

Artikel dalam buku

Nama pengarang artikel (Tahun). Judul Artikel. Dlm. Nama pengarang buku. Judul Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh: Sukiman Sarmani (1987). Pencemaran Radioaktif. Dlm. Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 - 87.

(iii)

Artikel dalam jurnal

Nama penulis (Tahun). Judul Artikel. Judul Jurnal. Jilid (nombor):hlm.

Contoh: Billings. S. A. (1980). Identification of Nonlinear Systems: A survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D. 127(6): 272-284.

26 (iv) Artikel daripada persidangan

Nama penulis. (Tahun). Judul Artikel. Tajuk Persidangan. Tarikh Persidangan. Tempat diterbit: Nama Penerbit. hlm.

Contoh: Sheta, A. F. and De Jong, K.(1996). Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18. Dearborn, Michigan: IEEE, 360-365.

(v)

Tesis

Nama Penulis (Tahun). Judul. Nama Institusi: Tesis.

Contoh: Ahmad Zaki Abu Bakar (1989). Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Doktor Falsafah.

(vi)

Perundangan

Nama negara (Tahun). Judul Perundangan. : Nombor perundangan.

Contoh: Malaysia (1983). Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah. : P.U.(A)41 1983.

(vii)

Piawai

Nama institusi (Tahun). Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai.

27

Contoh: British Standards Institution (1987). Tongued and Grooved Software Flooring. London, BS 1297.

(viii)

Paten

Nama pemunya (Tahun). Judul Paten. (Nombor paten).

Contoh: Lindgren, E. A. (1960). Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (U.S. Patent 2, 925, 457).

(ix)

Katalog dagang

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh: Howick Partitioning Ltd. (1984). Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade Brochure.

(x)

Lukisan Terukur dan Teknik

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh: Zairul Azidin Badri (1980). Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung, Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur.

Salim Man (1989). Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan Isometrik. UTM: Lukisan Teknik.

28 (xi) Bahan Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Tuliskan mengikut format sama seperti di atas, tetapi ditulis Tidak diterbitkan diakhirnya.

Contoh Senarai Rujukan mengikut Sistem Pengarang dan Tahun diberi dalam LAMPIRAN X .

3.3

Sistem Nombor

3.3.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

Jika menggunakan Sistem Nombor, setiap satu rujukan yang digunakan diberi nombor mengikut angka Arab. Bagi penulisan dalam teks, gunakan salah satu kaedah berikut:

(i)

Jika nama penulis disebut dalam ayat, masukkan nombor rujukan dengan tanda kurung sama ada ( ), [ ] atau superskrip selepas penyebutan nama penulis yang dirujuk, contohnya:

“Menurut Paredis (1) sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.”

ATAU

“Menurut Paredis [1] sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.”

29 ATAU

“Menurut Paredis1 sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.”

Bagaimanapun, nombor tidak semestinya ditulis selepas nama penulis, ada kalanya nombor rujukan ditulis selepas akhir ayat.

(ii)

Sekiranya tidak memerlukan nama pengarang dalam ayat, tuliskan nombor rujukan sahaja. Contoh:

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (1).”

ATAU

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini [1].”

ATAU

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini1 .”

3.3.2 Panduan Menulis Se narai Rujukan Mengikut Sistem Nombor

Dalam senarai rujukan, susunkan rujukan mengikut nombor rujukan secara berurutan seperti yang disebut dalam teks.

30 (i) Buku

Nama penulis. Judul Buku. Edisi (bukan pertama). Tempat terbit: Penerbit. hlm; Tahun

Contoh: Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. Engineering Economy. 6th. edition..

Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178; 1984

(ii)

Artikel dalam buku

Nama pengarang artikel. Judul Artikel. dlm. Nama pengarang buku. Judul Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm.; Tahun

Contoh: Sukiman Sarmani. Pencemaran Radioaktif. Dlm.: Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 – 87; 1987

(iii)

Artikel dalam jurnal

Nama penulis. Judul Artikel. Judul Jurnal. Tahun; Jilid (nombor): hlm.

Contoh: Billings. S. A. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D, 1980, 127(6): 272-284.

(v)

Artikel daripada persidangan

Nama penulis. Judul Artikel. Tajuk Persidangan.; Tarikh Persidangan: Tempat diterbit: Nama Penerbit, Tahun. hlm.

31 Contoh: Sheta, A. F. and De Jong, K. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18, 1996. Dearborn, Michigan: IEEE, 1996. 360-365.

(v)

Tesis

Nama Penulis. Judul. Tesis . Nama Institusi; Tahun

Contoh: Ahmad Zaki Abu Bakar. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia; 1989

(vi)

Piawai

Nama institusi. Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai. Tahun

Contoh: British Standards Institution. Tongued And Grooved Software Flooring. London, BS 1297. 1987

(vii)

Paten

Nama pemunya. Judul Paten. Nombor paten. Tahun.

Contoh: Lindgren, E. A. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. U.S. Patent 2, 925, 457. 1960.

32 (viii) Katalog dagang

Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun

Contoh: Howick Partitioning Ltd. Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade brochure. 1984.

(ix)

Lukisan Terukur dan Teknik

Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun

Contoh: Zairul Azidin Badri. Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung, Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur. 1980.

Salim Man. Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan Isometrik. UTM: Lukisan Teknik. 1989.

Contoh senarai rujukan menggunakan Sistem Nombor adalah seperti dalam LAMPIRAN Y.

3.4

Rujukan Dari Internet

Walaupun internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas, namun maklumat dalam internet biasanya tidak kekal dan sentiasa mengalami pembaharuan dari semasa ke semasa. Keadaan ini menjadikannya sumber rujukan yang tidak “reliable” untuk jangka panjang. Oleh itu internet hendaklah dijadikan sebagai alat bagi mendapatkan sumber asal sesuatu rujukan.

BAB 4

NOTA DAN NOTA KAKI

4.1

Panduan Umum

Nota ialah maklumat tambahan yang dimuatkan dalam sebuah penulisan. Nota seperti nota kaki, nota akhir dan sebagainya, pada sesuatu halaman tertentu tidak dibenarkan bagi penulisan tesis dalam bidang Sains dan Teknologi.

Walau bagaimanapun penggunaan nota kaki yang terhad dibenarkan bagi penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan. Nota kaki diletakkan di bahagian bawah sesuatu halaman. Ia digunakan untuk menerangkan atau memberi maklumat

tambahan mengenai perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman berkenaan. Nota kaki dicatatkan mengikut angka Arab dan menurut urutan iaitu 1, 2, 3 dan sebagainya.

4.2

Keseragaman Penulisan

Cara penulisan nota kaki berbeza dengan penulisan rujukan dalam aspek penyebutan nama p enulis dan penggunaan jenis tanda bacaan. Dalam nota kaki, nama penulis ditulis menurut sebutan dan susunan semula jadi nama berkenaan. Tanda bacaan

34 koma atau tanda kurung digunakan untuk memisahkan nama penulis, judul artikel dan maklumat penerbitannya. Dalam penulisan rujukan, tanda noktah digunakan bagi tujuan ini. Saiz taip huruf nota kaki adalah dua (2) poin lebih kecil daripada saiz font teks. Perbezaan antara nota kaki dengan rujukan dapat dilihat daripada format berikut:

Cara Menulis Nota Kaki:

10

Nama penulis, “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan, tahun, muka surat.

Contoh:

10

Mary Duncan Carter, Wallace John Bonk, dan Rose Mary Magrill, “Building Library Collections.” Edisi keempat (Metuchen, N. J.: Scarecrow Press, 1974), m.s. 61 - 66.

Cara Menulis Senarai Rujukan:

Nama penulis (tahun). “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan. muka surat.

Contoh:

Carter, M. D., Bonk, W. J. dan Magrill, R. M. (1974). “Building Library Collections.” Edisi keempat. Metuchan, N. J.: Scarecrow Press. hlm. 61 - 66.

(ii)

Sekiranya penulis perlu menggunakan nota kaki, maka penulisannya hendaklah seragam dan standard.

BAB 5

TESIS DAN DISERTASI ELEKTRONIK (TDE)

5.1

Pengenalan

Mesyuarat Senat Universiti Teknologi Malaysia Bil.01/2002/03 bertarikh 12 Jun 2002 telah membuat keputusan supaya pelajar pengajian siswazah menghantar salinan Tesis, Disertasi, Lapuran Projek Sarjana yang telah diluluskan, berbentuk digital di samping salinan berjilid. Pelajar perlu menghantar 3 naskah tesis berjilid serta 2 keping CD yang mengandungi tesis digital.

Tujuan utama perlaksanaan tesis digital ialah menyediakan kemudahan capaian tesis pelajar UTM melalui jaringan web. Ini adalah selaras dengan perkembangan teknologi digital dan UTM tidak mahu ketinggalan untuk menjadi peneraju utama. Perlaksanaan tesis digital ini diharap akan menyerlahkan lagi UTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang ulung dalam bidang penyelidikan dan pengajian siswazah.

Oleh itu semua bentuk Tesis, Disertasi dan Lapuran Projek Sarjana perlu dihantar dalam bentuk digital di samping salinan tesis berjilid.

Panduan ini telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah (Peperiksaan) Bil. 14/2002/2003 yang bersidang pada 7 November 2002.

36 5.2 Takrifan Tesis dan Disertasi Elektronik (TDE)

Tesis dan Disertasi Elektronik atau TDE ialah dokumen yang menukilkan hasil penyelidikan atau kesarjanaan seseorang graduan. Dokumen ini disediakan dalam bentuk yang boleh dicapai melalui internet dari mana-mana tempat dalam dunia. TDE adalah serupa dengan dokumen kertas asal yang telah melalui panel pemeriksa dan diluluskan oleh Senat Universiti.

5.3

Proses menyediakan TDE

Tesis yang telah melalui proses peperiksaan dan diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah (Peperiksaan) (JTSPS(Pep)) dan disahkan oleh Senat perlu disalin ke bentuk digital dan serahkan kepada SPS. Pihak SPS akan menyerahkan tesis berjilid dan digital kepada Perpustakaan Universiti untuk tujuan arkib dan capaian. Carta alir proses penyediaan TDE ditunjukkan dalam Rajah 5.1.

Penyelidikan PhD/MSc

Tesis atau Disertasi atau Lapuran Projek Sarjana

Peperiksaan dan pembetulan

SPS

Tukar ke PDF Disahkan oleh penyelia dan SPS

Perakuan JTSPS(Pep) dan Senat

Pengguna PSZ

Rajah 1: Proses penyediaan TDE

37 5.4 Kandungan TDE

TDE terdiri daripada 2 fail iaitu fail pra-capaian dan fail teks penuh.

5.4.1 Fail Pra-capaian

Pra-capaian ialah satu fail yang mengandungi maklumat ringkas berkenaan penulis, panel pemeriksa dan kandungan ringkas tesis. Dengan membaca fail pra-capaian pengguna dapat menilai samada tesis tersebut relevan dengan kajian yang beliau lakukan. Jika pengguna ingin mencapai keseluruhan teks tesis beliau perlulah berhubung dengan pihak perpustakaan. Kandungan fail pra-capaian terdiri daripada item berikut yang disusun mengikut tertib seperti dalam Jadual 5.1.

Jadual 5.1 Halaman i.

Kandungan fail pra-capaian Kandungan

Tajuk penuh Tesis atau Disertasi atau Lapuran Projek Sarjana Nama penulis Nama Ijazah Fakulti Tarikh Penghantaran

ii.

Pengesahan Pemeriksa Nama Panel Pemeriksa Tarikh Peperiksaan

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Borang Pengesahan Status Tesis PSZ 19:16 Pengesahan Pelajar Pengesahan Penyelia Penghargaan Abstrak/Abstract Jadual kandungan Sepuluh halaman pertama Bab 1

38 Semua maklumat ini perlu disimpan dalam satu fail sahaja.

5.4.2

Fail Teks Penuh

Fail Teks Penuh terdiri daripada semua kandungan tesis yang telah diluluskan oleh Senat Universiti Teknologi Malaysia. Ini termasuklah semua halaman awalan, halaman kandungan utama tesis serta semua lampiran sepertimana yang telah

dikemukakan kepada Panel Pemeriksa dan diluluskan oleh Senat Universiti. Format penulisan hendaklah dikekalkan sama seperti naskah asal mengikut manual Panduan Menulis Tesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2001. Semua kandungan ini disimpan dalam satu fail sahaja.

5.5

Panduan Menyediakan TDE

Panduan berikut perlulah diikuti

i.

Versi elektronik yang dihasilkan mestilah sama dengan versi terakhir tesis berjilid yang telah diluluskan oleh Senat Universiti.

ii.

Tukarkan tesis ke format PDF. Gunakan PDFMaker Adobe Acrobat versi terkini. Document security TIDAK disetkan. Ini akan dilakukan oleh PSZ.

iii.

Semua halaman yang terdapat tandatangan pelajar dan penyelia perlu diimbas.

iv.

Jika status tesis SULIT atau TERHAD, versi elektronik masih perlu dihantar tetapi borang pengistiharan perlu dipenuhi.

39 v. Setiap tesis terdiri daripada dua fail. Fail pertama bertujuan untuk pra-capaian yang boleh dicapai oleh umum. Fail kedua terdiri daripada semua halaman teks tesis yang telah diluluskan oleh Senat Universiti. Namakan fail sebagai

<nama>xxxxxxxxpttssc.pdf

Penerangan kod <nama> ialah nama penuh pelajar tanpa nama bapa

xxxxxxxx ialah nombor matriks pelajar

p ialah universiti yang menerbitkan tesis. D –utm L – luar utm

tt ialah tahun terbit

ss ialah staus tesis SU – sulit TH – terhad TT – tidak terhad

c ialah kategori capaian P – pra-capaian T – teks penuh

Contoh 1: Wan Ahmad Nazri bin Wan Abdullah, pelajar sarjana di FKM, UTM, graduan tahun 2002 dan tesis beliau terhad, maka nama fail ialah wanahmadnazrimm100123d02thp.pdf wanahmadnazrimm100123d02tht.pdf (fail pra-capaian) (fail teks penuh)

40 Contoh 2: Wong Ah Seng, staff utm yang menuntut di universiti selain dari UTM. Tesis Ph.D. graduan tahun 2002 dan tesis beliau tidak terhad, maka nama fail ialah wongahsengxxxxxxxxl02ttp.pdf wongahsengxxxxxxxxl02ttt.pdf (fail pra-capaian) (fail teks penuh)

xxxxxxxx ialah nombor matriks mengikut format peperti dalam Jadual 5.2.

Jadual 5.2 Kategori Kursus

Nombor Matriks Staff yang menuntut diluar dari UTM Kod Fakulti Jenis pangajian Nombo r pekerja

M – sarjana P- doctor falsafah L – diploma lanjutan A – FKA B – FAB C – FSKSM D – PPD E – FKE F – UTM – KTU G – FKSG H – FPPSM K – FKKKSA M – FKM N – UTM- ALM P – FP S – FS Z – UTM- (ATMA) 1 – kerja kursus 2 – Kerja kursus dan penyelidikan 3penyelidikan

41 Jika beliau staff Fakulti Pendidikan dan nombor pekerja ialah 7878, maka nombor matriks xxxxxxxx ialah

pp37878

Kaedah menamakan fail secara terperinci boleh dilihat dalam Bahagian 5.6.

vi.

Jika status tesis SULIT atau TERHAD, fail *p.pdf. (fail pra-capaian) hanya mengandungi maklumat yang boleh disebarkan sahaja. Fail *t.pdf (fail teks penuh) masih perlu disediakan tetapi hanya untuk simpanan universiti.

vii.

TDE perlulah dihantar dalam bentuk CD. CD yang digunakan mestilah jenis yang bermutu tinggi. Kesahihan menukar fail ke bentuk PDF dengan mengikuti panduan penyediaan ini perlulah disahkan oleh penyelia sebelum disemak oleh SPS.

viii.

Dua keping CD berserta 3 naskah tesis berjilid dan borang pengesahan perlu dihantar ke SPS. Contoh borang pengesahan dalam LAMPIRAN Z.

5.6

Kaedah menamakan fail

Contoh pemberian nama fail kepada TDE yang dihasilkan di UTM adalah seperti berikut.

42 Contoh 1

Nama Pelajar (tidak temasuk nama bapa)

Nombor Matriks Pelajar

Penerbit (Kod)

Tahun Terbit (2 digit)

Status Tesis (Kod)

Kategori Capaian (Kod)

Jenis Ahmad Bin Abdullah Kategori Kursus Kod Fakulti Tahun Daftar pangajian Angka Giliran Tesis Dalam (D) 2002 (02) Sulit (SU) Terhad(TH) Tidak Terhad (TT) AHMAD M C 99 1 023 D 02 TH Pracapaian (P) Teks penuh(T) P

Fail untuk tesis yang diterbitkan di UTM dinamakan seperti berikut: 1. AHMADMC991023D02THP.pdf (Preview) 2. AHMADMC991023D02THT.pdf (Teks Penuh)

Contoh 2

Nama Pelajar (tidak temasuk nama bapa)

Nombor Matriks Pelajar

Penerbit (Kod)

Tahun Terbit (2 digit)

Status Tesis (Kod)

Kategori Capaian (Kod)

Jenis Meor Abdul Aziz bin Meor Ahmad Kategori Kursus Kod Fakulti Tahun Daftar pangajian Angka Giliran Tesis Dalam (D) 2002 (02) Sulit (SU) Terhad (TH) Tidak Terhad (TT) MEORABDULA ZIZ P M 98 3 023 D 02 TT Pracapaian (P) Teks penuh(T) P

Fail untuk tesis yang diterbitkan di UTM dinamakan seperti berikut: 1. MEORABDULAZIZPM983023D02TTP.pdf (Pra-capaian) 2. MEORABDULAZIZPM983023D02TTT.pdf (Teks Penuh)

43 Contoh pemberian nama fail kepada TDE yang dihasilkan oleh staf UTM yang belajar di luar daripada UTM. adalah seperti berikut.

Nama Pelajar (Nama Ringkasan) Nombor Matriks Pelajar

Penerbit (Kod)

Tahun Terbit (2 digit)

Status Tesis (Kod)

Katego ri Capaia n (Kod)

Norfaezah Binti Ishak (Norfaezah)

Kategori Kursus

Kod Fakulti

Jenis Pengajia n

Angka Giliran

Tesis Luar (L)

2001 (01)

Sulit (SU) Terhad (TH) Tidak Terhad (TT)

Pracapaian (P) Tekspe nuh (T)

NORFAEZAH

P

E

3

7171

D

01

SU

P

Fail untuk tesis yang dihasilkan oleh staf UTM yang lulus dari universiti selain UTM dan dikemukakan kepada PSZ dinamakan seperti berikut: 1. NORFAEZAHPE37171D01SUP.pdf (Preview) 2. NORFAEZAHPE37171D01SUT.pdf (Teks Penuh)

Penerangan kod pada nombor matriks/pengenalan pelajar

Kod Kategori Kursus
M P Master PhD

L - Diploma Lanjutan

Kod Fakulti/Bidang
A – Fakulti Kejuruteraan Awam B – Fakulti Alam Bina C – Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat

44
D – Program Pengajian Diploma E – Fakulti Kejuruteraan Elektrik F – UTM – Kolej Tentera Udara Diraja Malaysia G – Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi H – Fakulti Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia K – Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Sumber Asli L – UTM-Tentera Laut Diraja Malaysia M – Fakulti Kejuruteraan Mekanikal N – UTM- Akademik Laut Malaysia P – Fakulti Pendidikan S – Fakulti Sains Z – UTM- Akademi Tentera Malaysia (ATMA)

Jenis Pengajian 1 – Kerja Kursus 2 – Kerja Kursus & Penyelidikan 3 – Penyelidikan

45

SENARAI DOKUMEN RUJUKAN

American Psychological Association (1983). Publication Manual of the American Psychological Association. 3rd edition. West Consine, USA: George Banta Comp.

British Standard Institution (1990). British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. London: BS4821.

Dewan Bahasa dan Pustaka (1990).: Gaya Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Modern Language Association (1977). MLA Handbook for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. New York: Modern Language Association.

Turabian K. L. (1973). A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations. 4th edition. Chicago: University of Chicago Press.

Universiti Kebangsaan Malaysia (2001). Panduan Menulis Tesis. Pusat Pengajian Siswazah.

Universiti Teknologi Malaysia (1989). Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Perpustakaan Sultanah Zanariah.

Universiti Teknologi Malaysia (1993). Peraturan Pengajian Siswazah. Pusat Pengajian Siswazah.

LAMPIRAN A Contoh borang pengesahan status tesis

LAMPIRAN B Contoh surat pengesahan status tesis

UTM.01.04/12.16/1/0731 (43)

30 Jun 1998

Pustakawan Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM, Skudai Johor

Saudara, PENGKELASAN TESIS SEBAGAI SULIT/TERHAD - TESIS SARJANA SAINS (FIZIK) : ABD. KHAMIM BIN ISMAIL
TAJUK: “THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A VOLTAMMETRIC SYSTEM”

Sukacita dimaklumkan bahawa tesis yang tersebut di atas bertajuk "The Design and Development of a Voltammetric System" mohon dikelaskan sebagai terhad untuk tempoh tiga (3) tahun dari tarikh surat ini memandangkan ia mempunyai nilai dan potensi untuk dikomersialkan di masa hadapan.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KERANA ALLA H"

Yang benar,

PROF. MADYA DR. RAHM ALAN BIN AHAMAD

Timbalan Dekan Pusat Pengajian Siswazah (: 07-5502472 / 2471 Fax: 07-5569511 (Penyelia Bersama) s.k. Penyelia Utama:
Prof. Madya Dr. Ahmad Radzi bin Mat Isa Jabatan Fizik

Fakulti Sains

LAMPIRAN C1 Contoh pengesahan penyelia

“Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah ……………………..”.

Tandatangan Nama Penyelia I Tarikh

: : :

.................................................... .................................................... ....................................................

Tandatangan Nama Penyelia II Tarikh

: : :

.................................................... .................................................... ....................................................

Tandatangan Nama Penyelia III Tarikh

: : :

.................................................... .................................................... ....................................................

* Potong yang tidak berkenaan.

LAMPIRAN C2 Contoh pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

BAHAGIAN A – Pengesahan Kerjasama* Adalah disahkan bahawa projek penyelidikan tesis ini telah dilaksanakan melalui kerjasama antara _______________________ dengan _______________________ Disahkan oleh: Tandatangan Nama Jawatan (Cop rasmi) : : : Tarikh :

* Jika penyediaan tesis/projek melibatkan kerjasama. BAHAGIAN B – Untuk Kegunaan Pejabat Sekolah Pengajian Siswazah Tesis ini telah diperiksa dan diakui oleh: Nama dan Alamat Pemeriksa Luar :

Nama dan Alamat Pemeriksa Dalam :

Nama Penyelia Lain (jika ada)

:

Disahkan oleh Penolong Pendaftar di SPS: Tandatangan Nama : : Tarikh :

2.5 cm

LAMPIRAN D Contoh halaman judul

2.5 cm

TINDAK BALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI

X

ABDUL RAHIM BIN AHMAD

4 cm

X

2.5 cm

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Lihat LAMPIRAN E)

Y Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia

Y

SEPTEMBER, 1985

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN E Contoh pernyataan tujuan tesis

1.

Laporan Projek Sarjana Muda Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda................

2.

Laporan Projek Sarjana (Secara Kerja Kursus)

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana................

3.

Disertasi Sarjana (Secara Kerja Kursus dan Penyelidikan) Disertasi ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana................

4.

Tesis Sarjana (Secara Penyelidikan) Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana................

5.

Tesis Doktor Falsafah Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

LAMPIRAN F Contoh halaman pengakuan

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

.................................................... .................................................... ....................................................

LAMPIRAN G Contoh halaman dedikasi

Untuk ayah dan ibu tersayang

2.5 cm

LAMPIRAN H Contoh halaman penghargaan

2.5 cm

PENGHARGAAN
4 baris 1.27 cm (0.5 inci)

Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis, Prof. Madya Dr. Fauzi bin Abdul Samad atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan tesis ini.

Kerjasama daripada pihak Jabatan Bekalan Air Selangor, melalui cawangan Daerah Gombak amatlah dihargai.
4 cm 2.5 cm

Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN I Contoh abstrak dalam Bahasa Melayu

2.5 cm

ABSTRAK

4 baris 1.27 cm (0.5 inci)

Penggunaan pengairan menitis sejak dua dekad yang lalu telah menarik minat para penyelidik dan petani terutamanya dengan lebih banyak kawasan yang kering dibuka untuk pertanian tetapi menghadapi masalah kekurangan air. Namun, cuma

sedikit ciri-ciri aliran yang diketahui daripada beberapa kajian yang dilakukan. Kajian tesis ini tertumpu kepada penganalisaan ciri hidraulik aliran dan nyahcas di sepanjang garisan pengairan.
4 cm

Kaedah berangka digunakan untuk menganalisis
2.5 cm

alirannya.

Pekali keseragaman merupakan parameter utama untuk mengawal Penggunaan pemancar

keberkesanan penggunaanya kerana ia mempengaruhi keseragaman nyahcas yang disebabkan oleh perubahan tekanan di sepanjang garis aliran. jenis orifis bukan sahaja menjadi keadah pengairan ini lebih ekonomik tetapi juga telah memudahkan proses penggunaanya. Lengkungan reka bentuk disediakan bagi

mendapatkan aliran yang diperlukan untuk setiap tanaman yang berlainan.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN J Contoh abstrak dalam Bahasa Inggeris

2.5 cm

ABSTRACT

4 baris 1.27 cm (0.5 inci)

The application of drip irrigation has generated much interest among researchers and farmers for the past two decades as more arid lands are being cultivated but facing a water shortage. However, little is known of its flow This study is mainly

characteristic as only few studies have been carried out. the irrigation lines.
4 cm

concerned on the hydraulic characteristic analysis of the flow and discharge along Numerical procedure is presented in analysing the flow.
2.5 cm

Uniformity coefficient is the main parameter governing the effective use of drip irrigation as it influences the uniformity of emitter discharge due to variant of pressure along the line. The use of emitter orifice type has not only made the irrigation method more attractive economically but has simplified the application of irrigation process. Design curves are presented to help in determining the required

flow for each different crops respectively.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN K Contoh halaman kandungan

2.5 cm

KANDUNGAN

BAB

PERKARA KANDUNGAN PENDAHULUAN

HALAMAN v ix 1 1 1 1 3 4
2.5 cm

1

SUSUNAN DAN KANDUNGAN TESIS 1.1 Maksud Sebutan Tesis Susunan Tesis Pengesahan Status Tesis Pengesa han 1.4.1 Pengesahan Penyelia

4 cm

1.2 1.3 1.4

4

NOTA DAN NOTA KAKI 4.1 4.2 Panduan Umum Keseragaman Penulisan

33 33 33

RUJUKAN Lampiran A - Y

35 37 - 62

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN L Contoh halaman senarai jadual

2.5 cm

SENARAI JADUAL

4 baris

NO. JADUAL 1.1 4.1 4.2

TAJUK

HALAMAN 15
1.5 cm Kosongkan ruang ini

Analisis bagi kedudukan o dan w Perhubungan antara halaju, jejari dan daya empar Perubahan ketinggian aliran yang mengalir melalui sistem paip secara graviti berbanding dengan

19

4 cm

perubahan Nombor Reynold 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Perhubungan antara anjakan dan pusingan pengawal imbang Perhubungan antara pusingan dan voltan Perhubungan antara pusingan dan arus Perhubungan antara anjakan sarung dengan bukaan injap Perhubungan antara bukan injap dengan kadar alir Nilai pekali kesusutan injap pada bukaan sudut yang berbeza 5.7 Perhubungan antara kadar alir dengan voltan yang dihasilkan

37 45 48 50 52 54

2.5 cm

57

60

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN M Contoh halaman senarai rajah

2.5 cm

SENARAI RAJAH

4 baris

NO. RAJAH 1.1 1.2 4.1
4 cm

TAJUK

HALAMAN 1
1.5 cm Kosongkan ruang ini

Cara-cara pengawalan ke atas sistem pengaliran Sistem pengawalan aliran menggunakan pengawal imbang Rajah bongkah kawalan aliran (litar tutup) Pengawal imbang reka bentuk Analisis daya Analisis kestabilan Keadaan pengawal imbang Analisis daya Mekanisma penggera injap Teorem Bernoulli Sistem Paip Litar asas untuk menguatkan arus ulang alik dan menukarkan kepada arus terus

6 7 12 13 17 18 22 27 29 36
2.5 cm

4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

43 43 44

5.8 5.9

Arus terus sebelum melalui perintang Arus terus setelah melalui perintang

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN N Contoh halaman senarai simbol/singkatan/tatanama/istilah

2.5 cm

SENARAI SIMBOL

4 baris

D, d e f F g H
4 cm

-

Garis pusat Dimensi kekusutan Kekusutan turus bagi paip Daya Graviti = 9.81 m/s Jumlah kesusutan turus Momen inertia Angkali kekusutan Panjang Jisim Jisim sarung Halaju pusingan Tekanan Kadar alir Jejari Daya kilas Nombor Reynold Halaju Halaju sudut Anjakan Ketinggian Sudut
2.5 cm

I k l m M N P Q r T Re V w x z θ

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN O Contoh halaman senarai lampiran

2.5 cm

SENARAI LAMPIRAN

4 baris

LAMPIRAN A

TAJUK

HALAM AN

Contoh borang pengesahan status tesis [PSZ 19:16 (Pind. 1/97)
1.5 cm Kosongkan ruang ini

37 38 39
2.5 cm

B C1
4 cm

Contoh surat pengesahan status tesis Contoh pengesahan penyelia Contoh pengesahan Pusat Pengajian Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

C2 D E F G H I J K L M N O P Q R S

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Contoh halaman judul Contoh pernyataan tujuan tesis Contoh halaman pengakuan Contoh halaman dedikasi Contoh halaman penghargaan Contoh abstrak dalam Bahasa Melayu Contoh abstrak dalam Bahasa Inggeris Contoh halaman kandungan Contoh halaman senarai jadual Contoh halaman senarai rajah Contoh halaman senarai simbol/singkatan/tatanama/istilah Contoh halaman senarai lampiran Contoh petikan dalam teks Contoh jadual dalam teks Contoh halaman ilustrasi atau rajah Contoh borang permohonan kebenaran mencetak fotograf udara/peta siri Malaysia

56

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN P Contoh petikan dalam teks

Model COCOMO Bagaimanapun, COCOMO:

Kos

Membina [81]

(Constructive empirik telah sendiri

Cost bagi memberi

Model)

atau

singkatannya kos beliau perisian. tentang

menyediakan Boehm

model

menganggar pandangan

Today, a software cost estimation model is doing well if it can estimate software development costs within 20% of actual costs, 70% of the time, and on its own turf (that is within the class of projects to which it has been calibrated)…….. That is not as precise as we might like, but it is accurate enough to provide a good deal of help in
4 cm

software engineering economic analysis and decision making.

2.5 cm

Nota: [81] ialah sumber rujukan.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN Q Contoh jadual dalam teks

Jadual 4.3 : Perbandingan keputusan antara makmal dan simulasi komputer Nisbah Jarak 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875
4 cm

Ujikaji Makmal Secara Purata 0.25 0.46 0.63 0.75 0.83 0.88 0.93 1.00

Simulasi Komputer Secara Purata 0.137 0.560 0.738 0.861 0.939 0.981 0.997 1.000
2.5 cm

1.000

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN R Contoh halaman ilustrasi atau rajah

35

30

Kelajuan Kecekapan Saiz (000's)

25

20

Nilai (unit)

4 cm

2.5 cm

15

10

5

0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
1 baris

Rajah 4.3 Perbandingan keputusan beberapa model dalam aspek kelajuan, kecekapan dan saiz

2.5 cm

LAMPIRAN S Contoh borang permohonan kebenaran mencetak fotograf udara/peta siri Malaysia
Borang PPN 114 PENGARAH PEMETAAN NEGARA MALAYSIA Jalan Gurney, 50578 Kuala Lumpur SEMENANJUNG MALAYSIA PERMOHONAN KEBENARAN MENCETAK *GAMBAR FOTO UDARA/PETA-PETA MALAYSIA APPLICATION FOR PERMISSION TO REPRODUCE *AIR PHOTO/MAPS OF MALAYSIA (Diisi dalam dua salinan) To be completed in duplicate 1. Pemohon: (nama & alamat) Applicant: (name & address)
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Rujukan Pemohon: Applicant’s reference:
____________________________________

No. Kad Pengenalan: Identity Card No.:
____________________________

Tarikh: Date:
____________________________________

2.

Tajuk Penerbitan & Pengarang: Title of Publication & Author:
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

3.

Tujuan Penerbitan: Purpose of Publication:
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

4.

Banyak naskah yang akan dicetak: Number of copies to be print:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Harga senaskah (jika dijual): Price per copy (if for sale):
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

5.

Foto Udara/Peta-peta & Ukuran: (sila sertakan salinan foto sebenar yang akan dicetak Air photo/maps & size: (please enclose photo of actual map to be printed)
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

2.5 cm

LAMPIRAN T Contoh halaman penomboran bab dan sub-judul dalam bab

2.5 cm

BAB 2

4 baris

X

JUDUL BAB

X

4 baris 1.27 cm (0.5 inci)

Teks bab bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri. Teks hendaklah ditaip menggunakan jarak langkau 1.5 (1.5 spacing).
4 cm 4 baris 2.5 cm

2.1

Sub-Judul
2 baris

Teks bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri. Teks hendaklah ditaip menggunakan jarak langkau 1.5.

4 baris

2.1.1 Sub-sub Judul
2 baris

Teks bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri. Teks hendaklah ditaip menggunakan jarak langkau 1.5.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN U Contoh halaman sambungan muka surat

Teks dari halaman sebelum ini disambung di sini.

4 baris

2.5

Sub-Judul
2 baris

Teks di bawah bermula di sini ..... dan disambung di sini.

4 baris

2.5.1 Sub-sub Judul
2 baris

2.5.1.1 Sub-sub-sub Judul
4 cm 2 baris 2.5 cm

Teks bermula di sini ..... dan disambung di sini.

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN V Contoh catatan pada kulit depan tesis

2.5 cm

TINDAK BALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI

X

4 cm

2.5 cm

ABDUL RAHIM BIN AHMAD

X

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN W Contoh catatan pada tulang belakang tesis

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Lebar < 2.5 cm

Lebar > 2.5 cm

LAMPIRAN X Contoh senarai rujukan mengikut sistem pengarang dan tahun

Ahmad Zaki Abu Bakar (1989). Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Doktor Falsafah. American Chemical Society ed. (1978). Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. Washington, D. C.: American Chemical Society. Billings. S. A. (1980). Identification of Nonlinear Systems: A survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D. 127(6): 272-284. Engineers Joint Council (1969). Thesaurus of Engineering and Scientific Terms . New York: Engineers Joint Council. Martin, A. M. ed. (1991). Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste. London: Elsevier. 314–362. Puget, J. F. and Albert, P. (1994a). SOLVER: Constraints – Objects Descriptions. Technical Report. ILOG S. A. Puget, J. F. and Albert, P. (1994b). A C++ Implementation of CLP. Technical Report. ILOG S. A. Sheta, A. F. and De Jong, K.(1996). Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18. Dearborn, Michigan: IEEE, 360-365. Sukiman Sarmani (1987). Pencemaran Radioaktif. Dlm. Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71-87. Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. (1984). Engineering Economy. 6th edition. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178. Veres, S. M. (1990). Structure Selection of Stochastic Dynamic Systems. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

Nota: Disusun mengikut abjad nama penulis.

LAMPIRAN Y Contoh senarai rujukan (mengikut sistem nombor) 1. Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. Engineering Economy. 6th edition. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178; 1984 2. Sukiman Sarmani. Pencemaran Radioaktif. Dlm.: Ahmad Badri Mohamad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71–87; 1987 3. Billings. S. A. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Proc. Instn Electr. Engrs, Part D, 1980, 127(6): 272-284. 4. Sheta, A. F. and De Jong, K. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18, 1996. Dearborn, Michigan: IEEE, 1996. 360-365. 5. Ahmad Zaki Abu Bakar. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia; 1989 6. British Standards Institution. Tongued and Grooved Software Flooring. London, BS 1297. 1987 7. Lindgren, E. A. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. U.S. Patent 2, 925, 457. 1960. 8. Howick Partitioning Ltd. Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade brochure. 1984. 9. Sheta, A. F. and De Jong, K. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18. Dearborn, Michigan: IEEE. 1996. 360-365.

LAMPIRAN Z Contoh borang pengesahan penyediaan salinan e-thesis
UTM(PS)-1/02

Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Teknologi Malaysia

PENGESAHAN PENYEDIAAN SALINAN E-THESIS

Judul tesis : ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Ijazah: Fakulti: Sesi Pengajian: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Saya ________________________________________________________________________ (HURUF BESAR) mengaku telah menyediakan salinan e-thesis sama seperti tesis asal yang telah diluluskan oleh panel pemeriksa dan mengikut panduan penyedian Tesis dan Disertasi Elektronik (TDE), Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Teknologi Malaysia, November 2002.

_______________________ (Tandatangan pelajar) Alamat tetap: _________________________ _________________________ _________________________

___________________________________ (Tandatangan penyelia sebagai saksi) Nama penyelia:____________________ Fakulti:__________________________

Nota: Borang ini yang telah dilengkapi hendaklah dikemukakan kepada SPS bersama penyerahan CD.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.