P. 1
Panduan Menulis Tesis (UTM)

Panduan Menulis Tesis (UTM)

5.0

|Views: 21,214|Likes:
Published by rizalstarz

More info:

Published by: rizalstarz on May 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

Sections

PANDUAN MENULIS TESIS DAN SALINAN E-THESIS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Universiti Teknologi Malaysia
Skudai
Johor Darul Ta’zim
2002

v

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

HALAMAN

KANDUNGAN

v

PENDAHULUAN

ix

1

SUSUNAN DAN KANDUNGAN TESIS

1

1.1 Maksud Sebutan Tesis

1

1.2 Susunan Tesis

1

1.3 Pengesahan Status Tesis

1

1.4 Pengesahan

4

1.4.1 Pengesahan Penyelia

4

1.4.2 Pengesahan Sekolah Pengajian

Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

4

1.5 Halaman Judul

4

1.6 Pernyataan Tujuan Tesis

5

1.7 Halaman Pengakuan

5

1.8 Halaman Dedikasi (Pilihan)

5

1.9 Halaman Penghargaan (Pilihan)

6

1.10 Abstrak

6

1.11 Halaman Kandungan

6

1.12 Halaman Senarai Jadual

7

1.13 Halaman Senarai Rajah

7

1.14 Halaman Senarai

Simbol/Singkatan/Tatanama/Istilah

8

1.15 Halaman Senarai Lampiran

8

vi

1.16 Teks

9

1.16.1 Rujukan Dalam Teks

9

1.16.2 Petikan Dalam Teks

10

1.16.3 Jadual Dalam Teks

10

1.16.4 Rajah Dalam Teks

11

1.17 Rujukan

12

1.18 Lampiran

12

2

SAIZ DAN FORMAT

13

2.1 Kertas Dan Saiz

13

2.2 Jidar

13

2.3 Penomboran Halaman

13

2.4 Penomboran Bab Dan Sub-Judul Dalam Bab

14

2.5 Penaipan

15

2.6 Jarak Dan Format

15

2.7 Naskah Cetakan Komputer

16

2.8 Penghurufan Dan Lukisan

16

2.9 Had Maksimum

17

2.10 Penjilidan

17

(a)

Warna Kulit Dan Tulisan

17

(b)

Kulit Depan

18

(c)

Tulang Belakang

18

3

FORMAT RUJUKAN

19

3.1 Am

19

3.2 Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)

19

3.2.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

19

3.2.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut

Sistem Pengarang Dan Tahun (Sistem

Harvard)

21

3.2.3 Panduan Menulis Nama Pengarang Dalam

Senarai Rujukan

21

vii

3.2.3.1 Format menulis nama pengarang

berserta maklumat penerbitan

23

3.2.4 Format Penulisan Bahan Ruju

25

3.3 Sistem Nombor

28

3.3.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

28

3.3.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut

Sistem Nombor

29

3.4 Rujukan Dari Internet

32

4

NOTA DAN NOTA KAKI

33

4.1 Panduan Umum

33

4.2 Keseragaman Penulisan

33

5

TESIS DAN DISERTASI ELEKTRONIK (TDE)

35

5.1 Pengenalan

35

5.2 Takrifan Tesis dan Disertasi Elektronik (TDE)

36

5.3 Proses menyediakan TDE

36

5.4 Kandungan TDE

37

5.4.1 Fail Pra-capaian

37

5.4.2 Fail Teks Penuh

38

5.5 Panduan Menyediakan TDE

38

SENARAI DOKUMEN RUJUKAN

45

Lampiran A - Y

viii

PENDAHULUAN

Buku panduan ini adalah hasil semakan semula "PANDUAN MENULIS

TESIS UTM" yang telah diterbitkan oleh Sekolah Pengajian Siswazah pada tahun

1993. Semakan semula ini telah dibuat memandangkan perubahan dan keperluan

semasa terutamanya perihal kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah

yang baik dengan mengambilkira keperluan peraturan pengajian di UTM dan

perkembangan pesat teknologi maklumat dan komputer. Semakan telah dibuat

berdasarkan cadangan dan saranan oleh ahli Lembaga Akademik Pengajian Siswazah

(LAPS), Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti dan ahli fakulti yang terlibat

dengan pengajian siswazah (Graduate Faculty). Beberapa dokumen penting yang

berkaitan (lihat BAHAGIAN LIMA: SENARAI DOKUMEN RUJUKAN) telah

dirujuk oleh Jawatankuasa Kerja yang telah dilantik oleh Sekolah Pengajian

Siswazah semasa penyediaan awal dokumen panduan ini.

Garis panduan yang dimuatkan dalam buku ini adalah untuk kegunaan pelajar

UTM yang perlu menyediakan laporan atau penulisan ilmiah/projek kajian sebagai

memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda atau Projek Sarjana Muda

(PSM) dan pelajar program pengajian siswazah yang perlu menyediakan Laporan

Projek Sarjana atau Disertasi atau Tesis mereka. Semasa menyediakan panduan,

anggapan penulisan pelajar dibuat dalam Bahasa Melayu. Pelajar yang menulis tesis

dalam Bahasa Inggeris dinasihatkan untuk merujuk kepada dokumen bertajuk

“Guidelines and Regulations on the Submission of Thesis and Disseration” iaitu

ringkasan kepada panduan ini dalam Bahasa Inggeris. Perkataan "tesis" dalam buku

ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pengajian siswazah di peringkat

Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini

keseluruhannya juga menggunakan perkataan "tesis" bagi maksud penulisan ilmiah

untuk Projek Sarjana Muda, Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan

bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan. Panduan ini (1998 [Edisi

Ketiga]) disahkan oleh Senat Universiti Teknologi Malaysia pada 10 Februari 1999.

ix

Edisi ini juga memuatkan panduan penyediaan salinan e-thesis. Panduan ini

telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah (Peperiksaan)

Bil. 14/2002/2003 yang bersidang pada 7 November 2002.

BAB 1

SUSUNAN DAN KANDUNGAN TESIS

1.1 Maksud Sebutan Tesis

Maksud sebutan "tesis" dalam buku ini ialah hasil pelajaran ilmiah bagi pengajian

siswazah di peringkat sarjana dan doktoral secara penyelidikan dan juga disertasi peringkat

sarjana dan doktoral secara kerja kursus dan penyelidikan.

1.2 Susunan Tesis

Tesis mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut urutan seperti Jadual

1.1.

1.3 Pengesahan Status Tesis

Pengesahan status tesis dibuat melalui borang Pengesahan Status Tesis, iaitu borang

PSZ 19:16 (Pind. 1/97) (lihat contoh di LAMPIRAN A). Sekiranya pada borang

Pengesahan Status Tesis ditandakan dengan [P] pada kotak Sulit/Terhad, maka surat

2

pengesahan daripada pihak atau organisasi yang mengkelaskan maklumat dalam tesis ini

sebagai sulit/terhad hendaklah disertakan. Pengesahan ini hendaklah menyatakan:

(i)

sebab tesis perlu dikelaskan sebagai Sulit/Terhad;

(ii)

tempoh tesis perlu dikelaskan sebagai Sulit/Terhad.

Tempoh lazim sesuatu tesis dikelaskan sebagai sulit/terhad adalah tiga (3) tahun

tetapi tidak boleh melebihi lima (5) tahun.

Sila lihat contoh Pengesahan Status Tesis di LAMPIRAN A & B.

Sekiranya borang ini tidak disertakan atau tidak lengkap diisi, Universiti akan

menganggap tesis ini tidak sulit/terhad dan Perpustakaan juga akan menganggap pelajar

memberi kebenaran kepada Perpustakaan membuat salinan tesis sebagai bahan pertukaran

penerbitan akademik dengan universiti/institusi lain.

Jadual 1.1: Susunan dan urutan kandungan tesis

PERKARA

STATUS

CONTOH
(LAMPIRAN)

CATATAN

Kertas Kosong

-

-

-

1.3 Pengesahan Status
Tesis

wajib

A

tidak bernombor

1.3 Contoh

Surat
Pengesahan Status
Tesis

wajib

B

wajib jika status tesis
sulit/terhad

1.4.1 Pengesahan Penyelia wajib

C1

tidak bernombor

1.4.2 Pengesahan
SPS/Fakulti/Agensi
Kerjasama

wajib

C2

tidak bernombor

1.5 Halaman Judul

wajib

D

tidak bernombor tetapi
dikira sebagai (i)

1.7 Halaman Pengakuan wajib

F

bernombor Roman kecil
iaitu (ii)

3

PERKARA

STATUS

CONTOH
(LAMPIRAN)

CATATAN

1.8 Halaman Dedikasi

pilihan

G

bernombor Roman kecil

1.9 Halaman
Penghargaan

pilihan

H

bernombor Roman kecil
(jika ada)

1.10 Abstrak

wajib

I, J

bernombor Roman kecil

1.11 Halaman Kandungan wajib

K

bernombor Roman kecil

1.12 Halaman Senarai
Jadual

wajib

L

bernombor Roman kecil

1.13 Halaman Senarai
Rajah

wajib

M

bernombor Roman kecil

1.14 Halaman Senarai
Simbol/Singkatan/
Tatanama/Istilah

wajib

N

bernombor Roman kecil

1.15 Halaman Senarai
Lampiran

wajib (jika ada
lampiran)

O

bernombor Roman kecil
(jika ada)

1.16 Teks

wajib

-

bernombor

Arab
dimulakan dengan halaman
1

1.17 Rujukan

wajib

-

bernombor

Arab

bersambungan

dengan

teks

1.18 Lampiran

pilihan

-

bernombor

Arab

bersambungan

dengan

teks

4

1.4 Pengesahan

1.4.1 Pengesahan Penyelia

Tesis yang hendak diserah untuk tujuan peperiksaan hendaklah mendapat

pengesahan penyelia terlebih dahulu. Sila lihat contoh di LAMPIRAN C1.

1.4.2 Pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah/Fakulti/Agensi Kerjasama

Pelajar hendaklah mendapatkan pengesahan pihak Sekolah Pengajian Siswazah

(atau Dekan Fakulti berkenaan untuk Projek Sarjana Muda) atau ketua organisasi yang

terlibat dalam kerjasama menghasilkan tesis tersebut. Sila lihat contoh di LAMPIRAN

C2 (BAHAGIAN A).

Pelajar dikehendaki mendapatkan pengesahan Sekolah Pengajian Siswazah tentang

nama-nama panel pemeriksa tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN C2.

1.5 Halaman Judul

Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut:

§

Judul lengkap tesis;

§

Nama penuh pelajar seperti dalam kad pengenalan atau pasport

(antarabangsa);

§

Pernyataan tujuan tesis (seperti contoh di LAMPIRAN E);

§

Nama Fakulti/Institut/Pusat tempat pelajar berdaftar;

§

Nama Universiti; dan

§

Bulan dan Tahun diserahkan (Jika keputusan peperiksaan mengkehendaki

supaya tesis dirombak dan diserah semula untuk peperiksaan kali kedua,

maka Bulan dan Tahun penyerahan yang baru hendaklah digunakan).

5

Sila lihat contoh di LAMPIRAN D.

1.6 Pernyataan Tujuan Tesis

Pernyataan tujuan tesis ditulis dalam Halaman Judul. Ia merupakan pernyataan

tentang tujuan sesuatu tesis itu disediakan. Pernyataan tujuan tesis bagi berbagai peringkat

diberi dalam LAMPIRAN E.

1.7 Halaman Pengakuan

Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. Ia hendaklah

ditandatangani oleh pelajar. Sila lihat contoh di LAMPIRAN F.

1.8 Halaman Dedikasi (Pilihan)

Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada satu perenggan

dan tidak mengandungi sebarang nombor, carta atau gambar. Sila lihat contoh di

LAMPIRAN G.

6

1.9 Halaman Penghargaan (Pilihan)

Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu halaman sahaja. Penghargaan dirakamkan

kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan

dalam penyediaan tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN H.

1.10 Abstrak

Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh

terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di halaman yang berikutnya. Abstrak mestilah

ringkas, ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 300 perkataan dalam satu halaman

sahaja. Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan tesis. Abstrak boleh ditulis

satu langkau atau satu setengah langkau. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas bidang

kajian tesis, masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan

keputusan yang diperolehi. Sila lihat contoh di LAMPIRAN I(Bahasa Melayu) dan

LAMPIRAN J (Bahasa Inggeris).

Bagi pelajaran yang dibuat dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah dalam

bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu.

1.11 Halaman Kandungan

Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi

senarai bahan yang terdapat dalam tesis, iaitu Bahagian, Bab dan pecahan-pecahan utama

daripada bab-bab berkenaan. Bilangan bab tidak ditetapkan, tetapi perlu mengandungi

perkara-perkara berikut:

§

Pendahuluan;

7

§

Kajian Literatur;

§

Objektif Penyelidikan;

§

Eksperimen atau pengumpulan data;

§

Dapatan dan Perbincangan; dan

§

Kesimpulan.

Tajuk-tajuk berkenaan hendaklah ditulis dengan menggunakan perkataan yang

sama seperti yang terdapat dalam tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN K.

1.12 Halaman Senarai Jadual

Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam tesis. Nombor

halaman tempat jadual diletakkan hendaklah dicatatkan dalam senarai ini. Urutan nombor

jadual hendaklah dibuat mengikut bab. Sila lihat contoh di LAMPIRAN L.

1.13 Halaman Senarai Rajah

Rajah merangkumi gambarajah, fotograf, lukisan, graf, carta dan peta. Seperti

senarai jadual, nombor halaman dan tempat rajah diletakkan hendaklah dicatatkan dalam

senarai rajah. Urutan nombor rajah hendaklah dibuat mengikut bab. Sila lihat contoh di

LAMPIRAN M.

8

1.14 Halaman Senarai Simbol/Singkatan/Tatanama/Istilah

Halaman ini menyenaraikan simbol atau singkatan atau tatanama atau istilah yang

terdapat dalam teks. Urutan susunan adalah seperti berikut:

Huruf Roman

- ikut abjad

Huruf Greek

- ikut abjad

Superskrip

- ikut abjad

Subskrip

- ikut abjad

Pelajar dinasihat supaya merujuk Gaya Dewan terbitan Dewan Bahasa dan

Pustaka, 1995 bagi mendapatkan keterangan lanjut berkenaan ejaan dan kata singkatan.

Sila lihat contoh senarai simbol di LAMPIRAN N.

1.15 Halaman Senarai Lampiran

Pada halaman ini disenaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam tesis dengan

memberi perhatian kepada perkara berikut:

(a)

Tesis tidak semestinya mengandungi lampiran. Sekiranya perlu, data

kajian, jadual, contoh soal-selidik, peta, gambar dan sebagainya yang

terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan

secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks

bolehlah disertakan sebagai lampiran.

(b) Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A, Lampiran B dan

seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan

sebagai lampiran. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.

Sila lihat contoh senarai lampiran di LAMPIRAN O.

9

1.16 Teks

Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap

judul hendaklah membayangkan kandungan. Setiap bab hendaklah dimulakan pada

halaman baru. Bab boleh dipecahkan kepada bahagian yang diberi judul kecil. Judul dan

judul kecil bab mestilah dinomborkan.

Teks ditulis perenggan demi perenggan. Seberapa boleh elakkan menulis

perenggan yang panjang. Setiap perenggan sebaiknya menerangkan satu isu atau perkara

dan hendaklah ada kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.

Teks, antara lain, hendaklah mengandungi:

(i)

pengenalan dan latar belakang kajian atau penyelidikan;

(ii)

penerangan terperinci tentang kajian atau penyelidikan yang dijalankan

termasuk teori, model, bahan dan kaedah yang digunakan;

(iii) teknik pengumpulan data dan penganalisisan data yang dikumpul. Dapatan

utama serta ulasannya; dan

(iv) rumusan atau kesimpulan dan implikasi penemuan (dapatan).

Pelajar dinasihat untuk merujuk Gaya Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka,

1995 bagi memastikan pengunaan ejaan dan tatabahasa yang betul. Pelajar yang perlu

membuat transliterasi juga dinasihat merujuk Gaya Dewan tersebut di atas dan Pedoman

Transliterasi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

1.16.1 Rujukan Dalam Teks

Apabila maklumat atau idea atau nukilan diambil daripada sesuatu sumber, pelajar

hendaklah menyatakannya dalam teks. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut

10

salah satu daripada kaedah yang ditetapkan dalam BAHAGIAN TIGA: PANDUAN

MENULIS RUJUKAN.

1.16.2 Petikan Dalam Teks

Petikan dalam teks hendaklah ditulis dalam perenggan yang berasingan. Petikan

yang ditulis dalam bahasa lain hendaklah menggunakan huruf condong. Contoh cara

menulis petikan diberi dalam LAMPIRAN P.

1.16.3 Jadual Dalam Teks

Jadual yang dimuatkan ke dalam teks hendaklah dinomborkan dengan angka Arab.

Setiap jadual diberi tajuk yang diletak di atas jadual tersebut pada jarak satu baris. Tajuk

hendalah diketengahkan bagi tajuk satu baris. Tajuk yang panjang hendaklah dicetak

santak ke kiri selari dengan lebar jadual dan dicetak seimbang. Nombor jadual hendaklah

dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4) (Lihat

contoh di LAMPIRAN Q).

Jadual sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat kali pertama dalam teks.

Jika tidak, jadual hendaklah dikumpulkan pada satu tempat yang sesuai. Semua jadual

hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Jadual seperti dalam LAMPIRAN L.

11

1.16.4 Rajah Dalam Teks

Bahan ilustrasi contohnya peta, carta, lukisan, graf, gambarajah dan fotograf

disebut "Rajah". Setiap rajah hendaklah jelas dan bermutu tinggi dan diberi nombor angka

Arab. Tajuk rajah diletak di bawah bahan ilustrasi tersebut pada jarak satu baris. Tajuk

hendalah diketengahkan bagi tajuk satu baris. Tajuk yang panjang hendaklah dicetak

santak ke kiri selari dengan lebar jadual dan dicetak seimbang. Nombor rajah hendaklah

dikaitkan dengan bab (Contohnya Rajah 4.3 bagi rajah ke-3 dalam Bab 4) (Lihat contoh di

LAMPIRAN R).

Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat kali pertama dalam teks.

Jika tidak rajah hendaklah dikumpulkan pada satu tempat yang sesuai. Semua rajah

hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Rajah seperti dalam LAMPIRAN M.

Bahan ilustrasi dalam bentuk disket, slaid atau seumpamanya hendaklah dimuatkan

ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak di bahagian dalam kulit belakang. Bahan

ilustrasi dalam bentuk pelan, peta, carta, graf dan sebagainya yang berukuran besar,

hendaklah dikecilkan supaya dapat dimuatkan ke dalam satu halaman. Bahan ilustrasi

tertentu hendaklah memenuhi syarat berikut:

(i)

Fotograf

Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan

dalam teks dengan menggunakan perekat yang bermutu tinggi atau kaedah yang

lebih baik.

(ii) Keratan Akhbar dan Sebagainya

Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja.

12

(iii) Peta dan Fotograf Udara

Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu

mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. Permohonan

hendaklah dibuat menggunakan borang PPN 14 yang boleh didapati daripada

Perpustakaan. Lihat contoh di LAMPIRAN S.

Dengan adanya teknologi komputer terkini, bahan ilustrasi seberapa boleh

hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan

pencetak warna bermutu tinggi.

1.17 Rujukan

Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis. Pelajar

diingatkan supaya menyenaraikan bahan yang dirujuk dalam halaman rujukan selepas teks.

Senarai ini disusun mengikut satu daripada kaedah yang diberi dalam BAHAGIAN

TIGA: PANDUAN MENULIS RUJUKAN.

1.18 Lampiran

Lampiran membolehkan pelajar memuatkan bahan yang dapat memberi

penerangan tambahan kepada teks dengan tidak mengganggu tumpuan pembaca. Bahan-

bahan ini termasuk jadual, carta, atur cara perisian dan lain-lain.

Semua lampiran hendaklah disenaraikan dalam halaman Senarai Lampiran seperti

pada LAMPIRAN O.

BAB 2

SAIZ DAN FORMAT

2.1 Kertas dan Saiz

Gunakan kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4

(210 mm × 297 mm).

2.2 Jidar

Pada amnya jidar adalah sama bagi setiap halaman, iaitu 4 cm di sebelah kiri (untuk

memudahkan penjilidan) dan 2.5 cm di sebelah atas, kanan dan bawah.

2.3 Penomboran Halaman

Nomborkan halaman mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.1.

Nombor halaman hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan, 1.25 cm dari tepi atas dan

2.5 cm dari tepi sebelah kanan digit terakhir nombor berkenaan. Penomboran halaman

hendaklah memenuhi syarat berikut:

14

(i)

Bahagian permulaan tesis, bermula dari halaman judul, hendaklah dinombor

dengan angka kecil Roman (i, ii, iii, dsn); bahagian teks dan selepasnya

hendaklah menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dsn).

(ii)

Halaman pertama tesis ialah halaman judul, dianggap sebagai halaman "i"

tetapi tidak ditaip.

(iii) Halaman pertama bahagian teks dianggap sebagai halaman "1" tetapi

nombornya tidak ditaip. Begitu juga bagi halaman pertama setiap

permulaan Bahagian atau Bab, tidak ditulis nombor halamannya tetapi

diambilkira bagi menomborkan halaman berikutnya.

(iv) Jika tesis terdiri daripada beberapa bahagian, halaman pemisah bahagian

boleh dimasukkan tetapi tidak dinomborkan dan tidak dikira dalam

penomboran halaman.

2.4 Penomboran Bab dan Sub-Judul Dalam Bab

Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinomborkan. Bab dinomborkan

menggunakan angka Arab iaitu BAB 1, BAB 2, BAB 3, dsn dan sub-judul dalam bab

menggunakan angka Arab. Struktur penomboran sub-judul dalam bab tidak diensot tetapi

disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti berikut:

BAB 2 Tahap pertama (Judul Bab)

2.1

Tahap kedua (sub-judul);

2.1.1 Tahap ketiga (sub-sub-judul);

2.1.1.1 Tahap keempat (sub-sub-sub-judul)

Jika Judul Bab atau sub-judul pada mana-mana tahap tersebut di atas melebihi satu

baris, maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.

Sub-judul seterusnya boleh diberi nombor dengan huruf abjad. Contoh halaman

dalam Bab ditunjukkan dalam LAMPIRAN T dan LAMPIRAN U.

15

Sekiranya tesis mempunyai beberapa bahagian, gunakan perkataan dengan huruf

besar iaitu BAHAGIAN SATU, BAHAGIAN DUA, BAHAGIAN TIGA dan seterusnya

untuk memisahkan masing-masing bahagian tersebut.

2.5 Penaipan

Penaipan tesis hendaklah menggunakan komputer dan ditaip dengan huruf biasa

(tidak dibenarkan huruf yang berbunga-bunga). Pelajar dinasihatkan supaya menggunakan

satu jenis huruf yang tetap dan “standard” sahaja pada keseluruhan tesis (kecuali yang

melibatkan penggunaan bahasa asing ditaip menggunakan huruf condong). Saiz (tinggi)

huruf yang digunakan dalam teks tidak kurang daripada 0.2 cm bagi huruf besar dan 0.15

cm bagi huruf kecil. Jika anda menggunakan perisian Words 6.0 atau versi yang lebih

terkini, sila gunakan jenis huruf (font) "Times New Roman", bersaiz 12 atau lebih besar.

Jarak di antara baris dalam teks ialah satu setengah langkau (1.5 spacing). Teks dalam

tesis hendaklah ditaip pada sebelah halaman sahaja.

Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengah antara

jidar kiri dengan kanan. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas halaman yang baru. Bab

dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Judul boleh ditaip dengan huruf tebal dan

tidak perlu digariskan. Huruf pertama setiap perkataan dalam sub-judul hendaklah huruf

besar. Lihat contoh dalam LAMPIRAN T dan LAMPIRAN U.

2.6 Jarak dan Format

Pelajar dinasihatkan supaya mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak

dalam teks:

(i)

Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.5 cm;

16

(ii)

Jarak di antara nombor bab dengan judul bab, dan di antara judul bab

dengan baris pertama teks ialah empat (4) baris;

(iii) Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah

empat (4) baris;

(iv) Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah dua

(2) baris;

(v)

Jarak di antara perenggan ialah dua (2) baris;

(vi) Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri;

(vii) Mulakan baris pertama perenggan dengan ensotan (indent) sebesar 1.27

cm (atau 0.5 inci) dari jidar kiri;

(viii) Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah halaman;

(ix) Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual, Rajah atau Ilustrasi ialah dua

(2) baris.

(x)

Jarak antara nokhtah (.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalam

paragraf yang sama) ialah dua (2) huruf.

(xi) Jarak selepas koma (,) ialah satu (1) huruf.

Sila lihat LAMPIRAN T dan U.

2.7 Naskah Cetakan Komputer

Pelajar hendaklah menaip tesis dengan menggunakan komputer kerana cara ini

membolehkan pembetulan dibuat dengan cepat dan mudah. Cetakan tesis hendaklah

dibuat menggunakan mesin cetak "laser" atau kualiti cetakan yang setaraf.

2.8 Penghurufan dan Lukisan

Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan

memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat.

17

2.9 Had Maksimum

Had panjang laporan projek/disertasi/tesis adalah seperti berikut:

Laporan Projek Sarjana Muda

: tidak melebihi 100 halaman

Laporan Projek Sarjana/Disertasi/Tesis : tidak melebihi 150 halaman

Tesis Doktor Falsafah

: tidak melebihi 250 halaman

Had maksimum ini tidak termasuk lampiran, jadual, gambar rajah dan lain-lain

ilustrasi. Pelajar yang tesisnya akan melebihi had ini, hendaklah memohon kelulusan bertulis

daripada Dekan Sekolah Pengajian Siswazah (atau Dekan Fakulti berkenaan bagi Projek

Sarjana Muda) melalui Penyelia masing-masing.

2.10 Penjilidan

Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Tesis boleh dijilid sementara

(spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. Selepas peperiksaan dan peperiksaan lisan atau

pembentangan serta pembetulan (jika berkenaan), tesis hendaklah dijilid kekal berkulit

keras.

(a) Warna Kulit dan Tulisan

Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal

(penuh) dengan kulit jenis "buckram" dan bertulisan emas dengan saiz minimum 18 poin.

Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut:

18

(i)

IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

: Merah Pulasan (567)

(ii)

IJAZAH SARJANA

: Coklat Tua (537)

(iii) PROJEK SARJANA MUDA:

a. Fakulti Alam Bina

: Ungu (551)

b. Fakulti Kejuruteraan Awam

: Hijau Lumut (557)

c. Fakulti Kejuruteraan dan Sains

Geoinformasi

: Biru Muda (548)

d. Fakulti Kejuruteraan Elektrik

: Kuning Pinang Masak (520)

e. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan

Kejuruteraan Sumber Asli

: Hitam (585)

f. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

: Merah (530)

g. Fakulti Pendidikan

: Biru Langit (562)

h. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan

Sumber Manusia

: Biru Baru (550)

i. Fakulti Sains

: Hijau Muda (531)

j. Fakulti Sains Komputer dan Sistem

Maklumat

: Merah Tua (532)

(b) Kulit Depan

Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis, nama pelajar dan Universiti

Teknologi Malaysia dengan huruf besar seperti contoh di LAMPIRAN V.

(c) Tulang Belakang

Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis nama pelajar, nama ringkas ijazah

dalam Bahasa Melayu, tahun tesis ditulis dan UTM seperti contoh di LAMPIRAN W.

BAB 3

FORMAT RUJUKAN

3.1 Am

Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan

atau tidak, hendaklah direkodkan. Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan

senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. Dua sistem penulisan rujukan

yang lazim digunakan ialah (i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard), dan (ii)

Sistem Nombor.

3.2 Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)

3.2.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

Apabila menggunakan sistem ini, rujukan dalam teks hendaklah ditulis

menggunakan nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut:

(a)

Meletakkan tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang

yang dirujuk. Contoh:

20

“Menurut Paredis (1993), sebilangan besar masalah utama penjadualan

dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke

dalam kelas masalah pengoptimuman kekangan.”

(b) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama

dan tahun dalam kurungan. Contoh:

“Oleh itu, penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi

masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang

popular dewasa ini (Paredis, 1993).”

(c)

Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang,

tuliskan nama kedua-dua pengarang. Contoh:

“Penjadualan senggaraan telah lama dikaji, contohnya dalam penghasilan

kuasa oleh Kralj dan Petrovic (1995) . . . .”

Bagi tiga pengarang atau lebih, tuliskan et al. selepas nama pengarang

pertama. Contoh:

“Safaai Deris et al. (1997), menggunakan pendekatan tersebut ke atas

jadual waktu Universiti.”

(d) Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan

oleh pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh:

“Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan

ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a).”

“Penggunaan objek amat meluas, terutama dalam pengaturcaraan

kepintaran buatan (Puget dan Albert, 1994b).”

21

(e)

Rujuk silang (cross reference) tidak dibenarkan dalam penulisan tesis.

Pelajar hendaklah merujuk kepada sumber bahan rujukan yang asal.

3.2.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Pengarang dan Tahun

(Sistem Harvard)

Semua bahan yang dirujuk dalam tesis hendaklah disenarai dalam Senarai Rujukan

yang diletak di bahagian akhir teks.

Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. Bagi pengarang

yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih, nyatakan secara kronologi, misalnya

penerbitan 1964 oleh Scholfield didahulukan sebelum penerbitannya pada 1967.

3.2.3 Panduan Menulis Nama Pengarang Dalam Senarai Rujukan

Walaupun pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga

diikuti oleh singkatan nama lain, bagi sistem nama yang tidak mempunyai nama keluarga

boleh ditulis mengikut kelaziman kelompok berkenaan.

(i)

Nama Barat

Tuliskan nama keluarganya dan diikuti oleh singkatannama lain.

Contoh:

nama

:

John Neville Pavlovic

ditulis

:

Pavlovic, J. N.

22

(ii)

Nama Melayu

Gunakan nama pengarangnya.

Contoh:

nama

:

Mohd Noor Abdullah

ditulis

:

Mohd Noor Abdullah

(iii) Nama Arab atau Berunsur Arab

Gunakan nama keluarganya atau nama pengarang jika tiada nama keluarganya.

Contoh (guna nama keluarga):

nama

:

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

ditulis

:

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib

Contoh (tiada nama keluarga):

nama

:

Malik ibn Anas

ditulis

:

Malik ibn Anas

(iv) Nama China

Mulakan dengan nama keluarganya. Nama keluarga bagi nama Cina terletak di

hadapan.

Contoh:

nama

:

Tan Beng Keat

ditulis

:

Tan, Beng Keat

Nama keluarga dipisahkan dari nama lain dengan koma.

23

(v) Nama India

(a) Gunakan nama pengarangnya.

Contoh:

nama

:

Srinivasan Venkataraman

ditulis

:

Srinivasan Venkataraman

(b) Ditulis terbalik sekiranya nama mempunyai singkatan.

Contoh:

nama

:

S. N. Gupta

ditulis

:

Gupta, S. N.

(vi) Nama Punjabi

Gunakan nama penulisnya.

Contoh:

nama

:

Pretam Singh

ditulis

:

Pretam Singh

3.2.3.1 Format menulis nama pengarang berserta maklumat penerbitan

(i)

Pengarang Perseorangan dan Kumpulan

Contoh untuk satu pengarang:

Veres, S. M. (1990). Structure Selection of Stochastic Dynamic Systems. New

York: Gordon and Breach Science Publishers.

24

Contoh untuk dua atau lebih pengarang:

Puget, J. F. and Albert, P. (1994a). SOLVER: Constraints – Objects

Descriptions. Technical Report. ILOG S. A.

Pergantis, S. A., Cullen, W. R., Chow, D. T. and Elgendor, G. K. (1997). Liquid

Chromatography and Mass Spectrometry for the Speciation of Arsenic Animal

Feed Additives. Journal of Chromatography A. 764. 211- 222.

(ii)

Penyunting/Penyusun

Contoh:

Martin, A. M. ed. (1991). Peat as an Agent in Biological Degradation of

Waste. London: Elsevier. 314–362.

Lees, R. H. and Thomas T. R. eds. (1974). Chemical Nomenclature Usage.

Chischester: Ellis Horwood.

(iii) Penulis/Penyunting Korporat

Contoh:

Engineers Joint Council (1969). Thesaurus of Engineering and Scientific Terms.

New York: Engineers Joint Council.

American Chemical Society ed. (1978). Handbook for Authors of American

Chemical Society Publications. Washington, D. C.: American Chemical

Society.

25

3.2.4 Format Penulisan Bahan Rujukan

Dalam penulisan tesis, pelajar akan merujuk berbagai jenis bahan sumber. Contoh

berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam

senarai rujukan.

(i)

Buku

Nama penulis (Tahun). Judul Buku. Edisi. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh:

Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. (1984). Engineering Economy. 6th ed.

Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178.

(ii)

Artikel dalam buku

Nama pengarang artikel (Tahun). Judul Artikel. Dlm. Nama pengarang buku. Judul

Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh:

Sukiman Sarmani (1987). Pencemaran Radioaktif. Dlm. Ahmad Badri Mohamad.

Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 - 87.

(iii) Artikel dalam jurnal

Nama penulis (Tahun). Judul Artikel. Judul Jurnal. Jilid (nombor):hlm.

Contoh:

Billings. S. A. (1980). Identification of Nonlinear Systems: A survey. Proc. Instn

Electr. Engrs, Part D. 127(6): 272-284.

26

(iv) Artikel daripada persidangan

Nama penulis. (Tahun). Judul Artikel. Tajuk Persidangan. Tarikh Persidangan.

Tempat diterbit: Nama Penerbit. hlm.

Contoh:

Sheta, A. F. and De Jong, K.(1996). Parameter Estimation of Nonlinear Systems

in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966

IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18.

Dearborn, Michigan: IEEE, 360-365.

(v)

Tesis

Nama Penulis (Tahun). Judul. Nama Institusi: Tesis.

Contoh:

Ahmad Zaki Abu Bakar (1989). Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk

Pemahaman Komputer. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Doktor

Falsafah.

(vi) Perundangan

Nama negara (Tahun). Judul Perundangan. : Nombor perundangan.

Contoh:

Malaysia (1983). Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah. :

P.U.(A)41 1983.

(vii) Piawai

Nama institusi (Tahun). Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai.

27

Contoh:

British Standards Institution (1987). Tongued and Grooved Software Flooring.

London, BS 1297.

(viii) Paten

Nama pemunya (Tahun). Judul Paten. (Nombor paten).

Contoh:

Lindgren, E. A. (1960). Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (U.S. Patent

2, 925, 457).

(ix) Katalog dagang

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh:

Howick Partitioning Ltd. (1984). Howick: Partitioning in Business. Redhill

(U.K.): Trade Brochure.

(x)

Lukisan Terukur dan Teknik

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh:

Zairul Azidin Badri (1980). Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung,

Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur.

Salim Man (1989). Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan

Isometrik. UTM: Lukisan Teknik.

28

(xi) Bahan Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Tuliskan mengikut format sama seperti di atas, tetapi ditulis Tidak diterbitkan

diakhirnya.

Contoh Senarai Rujukan mengikut Sistem Pengarang dan Tahun diberi dalam

LAMPIRAN X.

3.3 Sistem Nombor

3.3.1 Kaedah Menulis Rujukan Dalam Teks

Jika menggunakan Sistem Nombor, setiap satu rujukan yang digunakan diberi

nombor mengikut angka Arab. Bagi penulisan dalam teks, gunakan salah satu kaedah

berikut:

(i)

Jika nama penulis disebut dalam ayat, masukkan nombor rujukan dengan

tanda kurung sama ada ( ), [ ] atau superskrip selepas penyebutan nama

penulis yang dirujuk, contohnya:

“Menurut Paredis (1) sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai

bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah

pengoptimuman kekangan.”

ATAU

“Menurut Paredis [1] sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai

bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah

pengoptimuman kekangan.”

29

ATAU

“Menurut Paredis1

sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai

bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah

pengoptimuman kekangan.”

Bagaimanapun, nombor tidak semestinya ditulis selepas nama penulis, ada kalanya

nombor rujukan ditulis selepas akhir ayat.

(ii)

Sekiranya tidak memerlukan nama pengarang dalam ayat, tuliskan nombor

rujukan sahaja. Contoh:

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah

pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (1).”

ATAU

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah

pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini [1].”

ATAU

“Oleh itu penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah

pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini1

.”

3.3.2 Panduan Menulis Senarai Rujukan Mengikut Sistem Nombor

Dalam senarai rujukan, susunkan rujukan mengikut nombor rujukan secara

berurutan seperti yang disebut dalam teks.

30

(i)

Buku

Nama penulis. Judul Buku. Edisi (bukan pertama). Tempat terbit: Penerbit. hlm;

Tahun

Contoh:

Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. Engineering Economy. 6th. edition..

Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178; 1984

(ii)

Artikel dalam buku

Nama pengarang artikel. Judul Artikel. dlm. Nama pengarang buku. Judul Buku.

Tempat terbit: Penerbit. hlm.; Tahun

Contoh:

Sukiman Sarmani. Pencemaran Radioaktif. Dlm.: Ahmad Badri Mohamad.

Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 – 87; 1987

(iii) Artikel dalam jurnal

Nama penulis. Judul Artikel. Judul Jurnal. Tahun; Jilid (nombor): hlm.

Contoh:

Billings. S. A. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Proc. Instn Electr.

Engrs, Part D, 1980, 127(6): 272-284.

(v)

Artikel daripada persidangan

Nama penulis. Judul Artikel. Tajuk Persidangan.; Tarikh Persidangan: Tempat

diterbit: Nama Penerbit, Tahun. hlm.

31

Contoh:

Sheta, A. F. and De Jong, K. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy

Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966 IEEE

International Symposium on Intelligent Control. September 15-18,

1996. Dearborn, Michigan: IEEE, 1996. 360-365.

(v)

Tesis

Nama Penulis. Judul. Tesis . Nama Institusi; Tahun

Contoh:

Ahmad Zaki Abu Bakar. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk

Pemahaman Komputer. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Teknologi

Malaysia; 1989

(vi) Piawai

Nama institusi. Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai. Tahun

Contoh:

British Standards Institution. Tongued And Grooved Software Flooring.

London, BS 1297. 1987

(vii) Paten

Nama pemunya. Judul Paten. Nombor paten. Tahun.

Contoh:

Lindgren, E. A. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. U.S. Patent 2, 925,

457. 1960.

32

(viii) Katalog dagang

Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun

Contoh:

Howick Partitioning Ltd. Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.): Trade

brochure. 1984.

(ix) Lukisan Terukur dan Teknik

Nama pengeluar. Judul. Tempat terbit: Nota. Tahun

Contoh:

Zairul Azidin Badri. Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung, Kampung

Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur. 1980.

Salim Man. Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan

Isometrik. UTM: Lukisan Teknik. 1989.

Contoh senarai rujukan menggunakan Sistem Nombor adalah seperti dalam LAMPIRAN

Y.

3.4 Rujukan Dari Internet

Walaupun internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas, namun maklumat

dalam internet biasanya tidak kekal dan sentiasa mengalami pembaharuan dari semasa ke

semasa. Keadaan ini menjadikannya sumber rujukan yang tidak “reliable” untuk jangka

panjang. Oleh itu internet hendaklah dijadikan sebagai alat bagi mendapatkan sumber asal

sesuatu rujukan.

BAB 4

NOTA DAN NOTA KAKI

4.1 Panduan Umum

Nota ialah maklumat tambahan yang dimuatkan dalam sebuah penulisan. Nota

seperti nota kaki, nota akhir dan sebagainya, pada sesuatu halaman tertentu tidak

dibenarkan bagi penulisan tesis dalam bidang Sains dan Teknologi.

Walau bagaimanapun penggunaan nota kaki yang terhad dibenarkan bagi penulisan

tesis dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan. Nota kaki diletakkan di bahagian

bawah sesuatu halaman. Ia digunakan untuk menerangkan atau memberi maklumat

tambahan mengenai perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman

berkenaan. Nota kaki dicatatkan mengikut angka Arab dan menurut urutan iaitu 1, 2, 3

dan sebagainya.

4.2 Keseragaman Penulisan

Cara penulisan nota kaki berbeza dengan penulisan rujukan dalam aspek

penyebutan nama penulis dan penggunaan jenis tanda bacaan. Dalam nota kaki, nama

penulis ditulis menurut sebutan dan susunan semula jadi nama berkenaan. Tanda bacaan

34

koma atau tanda kurung digunakan untuk memisahkan nama penulis, judul artikel dan

maklumat penerbitannya. Dalam penulisan rujukan, tanda noktah digunakan bagi tujuan ini.

Saiz taip huruf nota kaki adalah dua (2) poin lebih kecil daripada saiz font teks. Perbezaan

antara nota kaki dengan rujukan dapat dilihat daripada format berikut:

Cara Menulis Nota Kaki:

10

Nama penulis, “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan, tahun, muka surat.

Contoh:

10

Mary Duncan Carter, Wallace John Bonk, dan Rose Mary Magrill,

“Building Library Collections.” Edisi keempat (Metuchen, N. J.:

Scarecrow Press, 1974), m.s. 61 - 66.

Cara Menulis Senarai Rujukan:

Nama penulis (tahun). “Tajuk Artikel.” maklumat penerbitan. muka surat.

Contoh:

Carter, M. D., Bonk, W. J. dan Magrill, R. M. (1974). “Building Library

Collections.” Edisi keempat. Metuchan, N. J.: Scarecrow Press. hlm. 61 - 66.

(ii)

Sekiranya penulis perlu menggunakan nota kaki, maka penulisannya hendaklah

seragam dan standard.

BAB 5

TESIS DAN DISERTASI ELEKTRONIK (TDE)

5.1 Pengenalan

Mesyuarat Senat Universiti Teknologi Malaysia Bil.01/2002/03 bertarikh 12 Jun

2002 telah membuat keputusan supaya pelajar pengajian siswazah menghantar salinan

Tesis, Disertasi, Lapuran Projek Sarjana yang telah diluluskan, berbentuk digital di

samping salinan berjilid. Pelajar perlu menghantar 3 naskah tesis berjilid serta 2 keping

CD yang mengandungi tesis digital.

Tujuan utama perlaksanaan tesis digital ialah menyediakan kemudahan capaian

tesis pelajar UTM melalui jaringan web. Ini adalah selaras dengan perkembangan

teknologi digital dan UTM tidak mahu ketinggalan untuk menjadi peneraju utama.

Perlaksanaan tesis digital ini diharap akan menyerlahkan lagi UTM sebagai sebuah

institusi pengajian tinggi yang ulung dalam bidang penyelidikan dan pengajian siswazah.

Oleh itu semua bentuk Tesis, Disertasi dan Lapuran Projek Sarjana perlu dihantar

dalam bentuk digital di samping salinan tesis berjilid.

Panduan ini telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tetap Senat Pengajian Siswazah

(Peperiksaan) Bil. 14/2002/2003 yang bersidang pada 7 November 2002.

36

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->