KURIKULUM SEJARAH KE ARAH PEMBENTUKAN PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA Ahamad bin Rahim

IPG Kuala Terengganu

Azwani bin Ismail
Bahagian Sumber Manusia MARA

Dr Abdul Razaq bin Ahmad
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof Madya Dr Datin Zahara binti Aziz
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Sharifah Nur Puteh
Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum yang majoritinya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia sama ada oleh pihak kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan peranan pendidikan Sejarah di sekolah menengah bagi membantu meningkatkan usaha yang ada ke arah mempertingkatkan tahap integrasi kaum di Malaysia. Pendidikan Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang dianggap relevan dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dalam masyarakat multietnik di negara ini. Kertas kerja ini meninjau dari aspek permasalahan dalam pendidikan Sejarah dan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menjadikan mata pelajaran Sejarah mampu menerapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum dari aspek kandungan, penerapan nilai dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kertas kerja ini juga mencadangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan di sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memantapkan aplikasi pendidikan Sejarah ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah dalam membentuk sikap toleransi, patriotisme, kewarganegaraan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu selari dengan konsep 1 Malaysia. Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Sejarah, Integrasi Kaum

1

5% terdiri daripada kaum India seramai 1.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1. Masyarakat yang pelbagai etnik ini hidup dengan aman dan mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing secara bebas dan saling menghormati antara satu sama lain. Cina dan India yang hidup sebelah-menyebelah tetapi berbeza dari segi kepercayaan. budaya dan kepercayaan. agama. Daripada jumlah tersebut. manakala kaum lain pula mewakili 1.7% iaitu seramai 318. Kira-kira 25% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina iaitu seramai 6. Dari segi sejarah. Kontrak sosial adalah satu persetujuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum melalui proses muafakat dan musyawarah ke arah peralihan kuasa 2 .48 juta orang. kepelbagaian kelompok etnik di Malaysia telah diterima oeh semua rakyat dan ini merupakan sumber kekuatan perpaduan di Malaysia.93 juta orang yang mewakili 11. kaum Bumiputera mewakili 65. kerjasama dan ikatan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di Malaysia bermula dengan apa yang dinamakan sebagai kontrak sosial antara etnik terbesar di Malaysia. bahasa dan adat resam yang tersendiri. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa. keturunan dan agama. (2008) hubungan etnik yang merujuk kepada interaksi antara etnik yang berbeza (interetnik) atau interaksi dalam kumpulan etnik yang sama (intraetnik). Kaum Melayu mewakili 54% daripada populasi penduduk iaitu seramai 13. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara (2006). Kaum bumiputera selain daripada Melayu seramai 2. budaya dan bahasa.9 ribu orang. Walaupun mereka hidup sebelah-menyebelah tetapi mereka terpisah dari segi perbezaan bahasa.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia. 7.8%.8% daripada jumlah keseluruhan warganegara Malaysia.86 juta orang.64 juta orang.PENGENALAN Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia Furnivall (1965) mengatakan masyarakat majmuk merujuk kepada penduduk pelbagai kaum yang tinggal di suatu kawasan tetapi mengamalkan kebudayaan. Menurut Faridah et al. Beliau menjelaskan masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk dengan komuniti Melayu. Oleh itu. 24.22 juta orang. komposisi jumlah penduduk di Malaysia adalah seramai 26.

Hanya selepas negara mencapai kemerdekaan. Ini jelas digambarkan melalui mata pelajaran Sejarah yang dijadikan saluran propaganda British yang amat berkesan. 1992). Sejarah British diberi tempat yang penting dalam kurikulum Sejarah (Khoo Kay Kim. LATAR BELAKANG KURIKULUM SEJARAH DI MALAYSIA Pendidikan zaman penjajahan British mencerminkan kepentingan penjajah. Kepelbagaian ini seharusnya diurus dengan baik kerana kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali. sebenarnya inilah yang menyebabkan wujudnya jurang dalam pendidikan sejarah antara murid sekolah aliran Inggeris. Cina dan Tamil. Oleh yang demikian. Ini diakui oleh Abdul Razaq (2007) yang menjelaskan kurikulum Sejarah lebih menceritakan latar belakang masyarakat Eropah ataupun sejarah England itu sendiri. ekoran sifat masyarakat yang heterogen. Bagi Jamaliah (2005).pemerintahan sendiri daripada pihak Inggeris dan dimanifestasikan melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. (Azwani & Zahara. maka tidak hairanlah isu perpaduan kaum menjadi suatu agenda yang diberi perhatian serius oleh kerajaan. British memperkenalkan kurikulum Sejarah yang berbeza-beza antara sekolah aliran British dan sekolah aliran Melayu. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil pula menggunakan kurikulum Sejarah dari negara China dan India. pelan dan perancangan yang dibentuk oleh kerajaan. Hal ini mengakibatkan identiti dan nilai kerjasama tidak wujud dalam kalangan masyarakat ketika itu. 2009). Jika dilihat dari data yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Negara (2006). (Anuar dan Nur Atiqah. British tidak menekankan pendidikan Sejarah tempatan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu kerana dikhuatiri boleh menggugat kepentingan politik dan ekonominya. Semangat kontrak sosial ini berasaskan semangat kerjasama dan setia kawan serta perkongsian kuasa yang kemudiannya terjelma dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Pada peringkat awal pendidikan Sejarah yang diperkenalkan di sekolahsekolah aliran Melayu lebih berbentuk kepada Kesusasteraan Melayu Klasik. pengaruh kurikulum British dilihat semakin 3 . perpaduan menjadi perkara utama bagi sesuatu dasar. 2008).

Perkembangan kurikulum Sejarah pra dan pascamerdeka telah mengalami perubahan pesat. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan Malaysia 1971. 1988 dan 1990) telah diadakan untuk membincangkannya. 2001). perkembangan kemahiran dan 4 . terdapat perbincangan untuk mengkaji semula kurikulum Sejarah. Kurikulum yang sedia ada dilihat terlalu luas dan tidak bersifat tempatan (Siti Zainun Mat.berkurangan (Maharom Mahmood. Fokus terhadap sejarah tempatan telah diterapkan dalam kurikulum. 2002). Bagi Aini Hassan (2008) perubahan ini merupakan satu anjakan besar dalam falsafah dan konsepsi pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah. memberikan fokus kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun. KEDUDUKAN MATA PELAJARAN SEJARAH Matlamat pendidikan Sejarah bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas ialah memupuk semangat taat setia kepada bangsa dan negara serta berbangga menjadi warganegara Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah seharusnya memberi tumpuan kepada pemerolehan pengetahuan. Dapatan seminar telah menggesa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan pendekatan ‘berpusatkan ke-Malaysiaan’ dalam menggubal sukatan pelajaran dan penulisan buku teks Sejarah (Siti Zainun Mat 1988. Pembahagian tajuk pula dilakukan mengikut tema-tema (PPK. 1998. Hanya pada tahun 1989. Falsafah. 1990). matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas. Pada tahun 1973. 1990). Selepas Perang Dunia ke-2 kurikulum Sejarah mula memberi penekanan ke arah perpaduan dan integrasi kaum. Sementara pengaruh kurikulum Sejarah negara India dan Cina tamat apabila Laporan Razak 1956 dikemukakan untuk memastikan satu sukatan pengajaran dan peperiksaan yang sama dilaksanakan demi perpaduan kaum di negara ini. Seminar Sejarah Malaysia 1 dan 11 yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 (Siti Zainun Mat. selari dengan tuntutan semasa. Kandungan kurikulum yang disediakan.

pemupukan nilai-nilai. Berdasarkan kenyataan di atas. Seterusnya menjadikannya sebagai subjek teras untuk sekolah rendah mulai 2014. MATLAMAT PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Ini secara tidak langsung akan memartabatkan lagi kedudukan mata pelajaran ini di kaca mata masyarakat.” (Kementerian Pelajaran Malaysia. 2002) Langkah Kementerian Pelajaran menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus pada tahun 2012 di peringkat SPM dilihat sangat signifikan dalam konteks semasa. Kedudukan mata pelajaran Sejarah dijelaskan seperti yang berikut: “ mata pelajaran Sejarah dalam KBSM. Di peringkat menengah rendah. Shakila Yacob (2010) melihat langkah mewajibkan subjek Sejarah ini bertujuan untuk memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. Sebelum ini mata pelajaran Sejarah dianggap sebagai mata pelajaran kelas kedua dan dikaitkan dengan pelajar-pelajar aliran sastera (Omar 1992 dan Abdul Ghani 2008). emosi. kurikulumnya meliputi jangka masa selama lima ratus tahun dan disusun 5 . Ini selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara dengan perubahan KBSR kepada KSSR mulai tahun 2011. menonjolkan kepentingan dan kerelevanan ilmu sejarah dalam setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia dan memperkasakan legasi sejarah Malaysia yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat selari dengan perjuangan 1 Malaysia. dapatlah disimpulkan bahawa pembuat dasar negara sangat peka terhadap kepentingan mata pelajaran ini sebagai wawasan masa hadapan dalam membina perpaduan bangsa dan negara. merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah. rohani dan intelek pelajar secara serentak dan bersepadu. Dasar mewajibkan pelajar sekolah menengah mempelajari sejarah adalah menepati kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang inginkan perkembangan jasmani.

2009). Pendidikan Sejarah dilihat dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antara bangsa (PPK 2002) kerana tujuan pendidikan Sejarah itu adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. 1994). Guru masih mengekalkan kaedah tradisi di bilik darjah. Sikap negatif guru menyebabkan mereka gagal mencerna minda pelajar supaya lebih bersifat intelektual dan ini menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan semasa P & P dijalankan. Bagi pelajar. Pengajaran guru yang bersifat indoktrinasi dan tidak kreatif. terdapat ibu bapa yang melihat mata pelajaran ini tidak penting dan merupakan subjek kegemaran pelajar aliran sastera (Robiah Sidin. tidak mewujudkan peluang interaksi antara guru dan pelajar. Guru kurang mempunyai kepakaran dalam menyampaikan pedagogi terkini. bercorak sehala. ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN SEJARAH Sering kedengaran pembelajaran Sejarah yang berpusatkan guru kurang memberi kesan sebagaimana yang diharapkan. Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. 2006). subjek ini lebih banyak bercerita tentang peristiwa yang sudah lapuk dan mereka tidak nampak apa yang harus dinilai dalam mempelajari Sejarah (Hartini Husain. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh dan satu gambaran yang lengkap tentang sejarah negara. Hal ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) Sejarah menjadi begitu kaku dan membosankan pelajar.secara kronologi. Mempelajari subjek Sejarah bermakna terpaksa menghafal fakta-fakta dan tahun-tahun yang begitu membebankan. Perkara ini menjadikan subjek Sejarah kurang menarik minat pelajar. Kandungan kurikulum Sejarah amat padat dengan fakta-fakta dan tahuntahun yang perlu diingati oleh pelajar. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan Sejarah Malaysia (PPK 2002). Kaedah “chalk and talk” yang menekankan interaksi sehala serta teknik hafalan terhadap sesuatu fakta telah menyebabkan Sejarah dilihat sebagai “the dead man of curriculum” (Abdul Razaq. Tambahan pula. Kurikulum Sejarah lebih menjurus kepada penghafalan fakta dan 6 .

bersifat universal dan mempunyai nilai tambah. Janganlah terlalu bersifat “melayu centric”. mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Peranan semua kaum dalam menuntut kemerdekaan dan memakmurkan negara perlu diberi penekanan. Di samping itu. Mereka kurang didedahkan dengan amalan pedagogi terkini di bilk darjah. 1999). pendekatan menghafal sejarah perlu diubah kepada cara yang lebih menarik dan boleh menyebabkan pelajar berfikir secara kritikal terhadap sesuatu peristiwa. Masih terdapat jumlah peratusan yang besar dalam kalangan guru Sejarah di sekolah tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang berkenaan (Rahim Rashid. Ketika ini ramai guru yang mengajar Sejarah terdiri daripada guru-guru sandaran yang tidak memahami matlamat pendidikan Sejarah. kurang 7 . Tun Tan Siew Sin. Sejarah yang diajar seolah-olah sejarah orang Melayu dan bukan sejarah Malaysia. Ismail. Ini menyebabkan guru yang mengajar subjek Sejarah kurang mempunyai pengetahuan daripada aspek pedagogi. Malah ada antara mereka yang tidak menguasai isi kandungan yang disampaikan yang mengakibatkan penyampaian maklumat kepada pelajar kurang tepat. Setiap kaum mempunyai tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara. Penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dinilai kembali.berbentuk stereotaip. masyarakat dan tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah negara harus dicakupi secara menyeluruh dan bukannya dipilih (selected). Mereka tidak mendapat pendedahan dan latihan yang mencukupi. Guru Sejarah juga jarang dipanggil berkursus untuk meningkatkan tahap profesionalisme mereka dalam pengajaran Sejarah. Sering kedengaran subjek Sejarah boleh diajar oleh sesiapa sahaja walaupun mereka bukan opsyen Sejarah. Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Sumbangan kaum. Peranan ikon pascamerdeka seperti Tunku Abdul Rahman. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dilihat dari sudut perbincangan 1 Malaysia. Penggunaan buku teks yang berlebihan menjadikan pengajaran bersifat stereotaip. Sumbangan dan pengorbanan kaum lain juga perlu dilihat dan dimasukkan dalam kurikulum Sejarah agar mata pelajaran lebih menarik. Tun Dr. Kesemua ini akan membantutkan lagi usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui mata pelajaran Sejarah.

Kajian Noraizan Hamzah (2008) menunjukkan pelajar akan berasa bosan semasa membaca buku teks kerana isi kandungannya terlalu banyak fakta yang perlu dihafal. Kandungan kurikulum yang terlalu bersifat peperiksaan ini menyebabkan matlamat pendidikan Sejarah untuk perpaduan kaum tidak dapat dicapai sepenuhnya. Antaranya ialah : a. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dan masalah. Lantaran itu. Nota-nota dipetik terus daripada buku teks.daya kreatif dan imaginatif. namun masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiknya lagi. Berdasarkan masalahmasalah yang telah dibincangkan di atas. Pelajar diminta menggariskan bahagian yang penting dalam buku teks. berikut dikemukakan beberapa saranan untuk mengatasinya. Masyarakat lebih suka melihat kejayaan dalam sesuatu peperiksaan sebagai kayu ukur dalam menentukan keberhasilan dan kecemerlangan masa hadapan seseorang pelajar. Fenomena ini menimbulkan kebosanan kepada pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Isi Kandungan Kurikulum Sejarah Kurikulum yang ditampilkan perlulah bersifat futuristik dan berdaya saing. sudah menjadi rutin guru mengajar untuk memastikan pelajarnya cemerlang dalam peperiksaan yang didudukinya tanpa menghiraukan matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. Keseimbangan dari aspek teori dan amali perlu diberi perhatian. Terdapat guru yang amat bergantung kepada buku teks. KURIKULUM SEJARAH KE ARAH INTEGRASI KAUM Peranan kurikulum Sejarah dalam mengeratkan integrasi kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini masih tetap relevan. Ilustrasi yang menarik dalam kandungan kurikulum 8 . Pengajaran dan pembelajaran Sejarah dilihat lebih bersifat ‘reproduction’ iaitu mengeluarkan segala fakta yang dipelajari dalam peperiksaan. Penekanan kepada fakta dan tahun perlulah diminimumkan. Guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks akan menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pengajarannya kerana sifat buku teks yang statik dan tidak bersifat interaktif.

Secara tidak langsung akan meningkatkan perpaduan dalam kalangan mereka. dalam menuntut kemerdekaan Negara. Seharusnya kurikulum Sejarah itu dapat merangsang pelajar-pelajar agar dapat menghayati sejarah yang dipelajari itu adalah milik mereka bersama. Dalam konteks ini kurikulum yang dihasilkan perlu berpusatkan pelajar. realistik serta praktikal dan boleh diaplikasikan dalam konteks kehidupan seharian. Di samping itu. dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah. peranan Tunku Abdul Rahman. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dikupas dan diperhalus daripada perspektif perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. Contohnya. Cina dan India terhadap proses kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan perlu dimasukkan dalam kurikulum. Tema yang berkaitan dengan peranan dan sumbangan setiap kaum itu dari aspek politik. Hal ini akan dapat mengelakkan tafsiran sejarah yang dipelajari lebih menjurus kepada sejarah orang Melayu atau ‘Melayu centric’. Perkara ini penting agar setiap kaum akan dapat memahami sejarah bagi setiap kaum yang lain. Pelajar akan dapat menghayati dan mendalami peristiwa sejarah yang berlaku di negara ini dan seterusnya akan memberi kesedaran kepada mereka tentang proses integrasi yang telah wujud sejak prakemerdekaan. progresif dan dinamik. ekonomi dan sosial perlulah diberi fokus dalam menyusun kurikulum.akan dapat menarik perhatian pelajar mengikutinya. Sumbangan kaum Melayu. Perkara ini dapat dijadikan model integrasi terbaik generasi terdahulu dalam membentuk konsep integrasi kaum sebenar. Isi kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dilihat kembali agar sumbangan semua kaum di negara ini dapat dilihat dan dihargai. Kurikulum Sejarah pada abad ini perlulah seimbang. Tema-tema yang dipilih dalam kurikulum Sejarah juga perlulah menjurus kepada tema yang dapat meningkatkan tahap integrasi kaum di negara ini. Kurikulum sedemikian akan dapat menarik minat pelajar daripada semua kaum dalam menilai sumbangan kaum mereka terhadap sejarah pembangunan negara. penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersifat interaktif perlulah diberi perhatian kerana ini akan dapat menarik perhatian 9 .

Latihan Guru Sejarah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu melatih lebih ramai guru Sejarah yang berminat untuk mengajar Sejarah (Anuar et. Penggunaan multimedia yang bersifat interaktif akan merangsang minat pelajar mengikuti P&P sepenuhnya. Oleh itu. Secara tidak langsung. Pemilihan calon-calon guru Sejarah perlulah berlatarbelakangkan kepada minat yang mendalam terhadap mata pelajaran ini.pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. KPM juga perlulah memberi penekanan kepada aspek psikologi dan motivasi dalam kalangan 10 . Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan penggunaan BBM bersifat interaktif ini. Tema yang terdapat dalam kurikulum boleh diaplikasikan dalam bentuk cakera padat seperti mana yang dilihat dalam History Channel dan Discovery Channel (Chan Nelee.al. guru bagi subjek Sejarah juga perlulah lebih kreatif dalam memilih BBM yang bersifat interaktif dengan pengajarannya. Aplikasi ini akan dapat membantu mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pengajaran. Kajian Hazman Che Sidik (2000). 2010). Pelajar akan lebih teruja serta ingin mendalami apa yang dipelajarinya. Pada akhirnya pelajar akan mendapat iktibar daripada peristiwa sejarah yang dipelajarinya. ini akan dapat menarik minat pelajar daripada pelbagai kaum untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sejarah di bilik darjah. Hal ini penting agar mereka yang terpilih dan dilatih kelak akan dapat melahirkan murid yang berilmu pengetahuan Sejarah yang tinggi. 2009). Pihak KPM dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga perlulah merangka dan menyediakan lebih banyak kursus dalam perkhidmatan kepada guru Sejarah berhubung dengan kepentingan mata pelajaran Sejarah dalam memupuk integrasi kaum di negara ini. b. Rohidah Alias (2003) dan Zaliza Zali (2004) menunjukkan penggunaan BBM bersifat interaktif ini dapat menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik minat pelajar untuk belajar bukan sahaja daripada kalangan pelajar Melayu malah pelajar Cina dan India juga akan tertarik untuk mengikutinya. khususnya dalam subjek Sejarah. Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan di KPM perlu mengambil tindakan dalam menyebarluaskannya kepada guru-guru subjek Sejarah di seluruh negara.

Melalui cara ini. isi kandungan bagi latihan guru praperkhidmatan juga perlu dilihat semula. Anjakan Paradigma Pedagogi Sejarah Perubahan masa menuntut guru Sejarah lebih berinovasi dan kreatif dalam mencorakkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Latihan guru Sejarah juga perlu disesuaikan dengan matlamat dan objektif kurikulum Sejarah itu sendiri. Kurikulum Sejarah juga perlu ke arah memperkenalkan jati diri dalam kalangan pelajar. Pedagogi berkaitan integrasi kaum juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh agar dapat diserapkan dalam kursus-kursus untuk guru praperkhidmatan ini dengan lebih berkesan.guru Sejarah agar mereka dapat bersaing dengan rakan-rakan daripada mata pelajaran yang lain. dalam usaha menarik minat pelajar kepada subjek Sejarah. Melalui kefahaman dan usaha memperkasakan elemen ini akan dapat membantu hasrat kerajaan merealisasikan hasrat 1 Malaysia. Pemahaman yang jelas perlu agar mereka akan turut berperanan dalam mencapai matlamat integrasi ini. 11 . guru dapat memahami dan menyelami hasrat dan aspirasi yang ingin dicapai oleh kerajaan. semangat patriotik. Sejarah perlulah diajar dalam konteks yang menyeronokkan. Isu-isu integrasi perlu dimasukkan dalam kurikulum dan diserapkan secara profesional. lawatan tempat bersejarah dan mengadakan temu bual. c. Mereka perlu didedahkan dengan latihan yang bersifat mikro dan amali secara konsisten bagi menguasai bidang dan memiliki keterampilan yang tinggi. perbincangan. Kreativiti dan elemen kreatif perlulah dimasukkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran guru. dan bukannya secara ‘selected’. Selain itu. Mereka yang terpilih untuk mengajar kurikulum Sejarah ini perlulah memahaminya secara holistik dan komprehensif. Guru boleh mengambil beberapa pendekatan seperti mengadakan aktiviti drama. yang meletakkan integrasi dan asas perpaduan sebagai matlamat yang hendak dicapai kerana guru merupakan pelaksana. Nilai dan kepentingan mata pelajaran ini perlulah dipertahankan. membina Negara bangsa serta meningkatkan lagi unsur perpaduan kaum yang sedia terjalin.

Menurut Rahim Rashid (2000). (2006) dan Mayer (2004) menjelaskan pelajar yang terlibat dengan pembelajaran aktif lebih banyak mengingati maklumat yang diperoleh. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai ini mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. kekitaan. Konteks Penerapan Nilai dalam Sejarah Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan. Harder. Laughlin & Hartoonian.d. & Gibson. menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar. (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek. 2001. Kirschner et. Orlich. pelajar akan terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berbentuk hands-on dan minds-on (Arthur & Wright. Contohnya guru boleh menggunakan pembelajaran koperatif seperti yang disarankan oleh Slavin (2006). e. penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4 iaitu (i) nilai individu. 1995. intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. 12 . (ii) nilai politik. kemanusiaan dan semangat bermasyarakat. P & P bercorak ‘student centered’ perlu diterapkan dalam kelas dan diberi nafas baru. secara tidak langsung interaksi positif akan berlaku antara para pelajar pelbagai kaum. Konsep ini dilihat mampu membawa sinar dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dalam bilik darjah. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah. Konsep Pembelajaran Aktif Penulis berpendapat konsep pembelajaran aktif dalam pengajaran Sejarah perlulah diperkasakan. Callahan. Melalui konsep pembelajaran ini. Setiap kumpulan pelajar ini mesti disertai oleh pelbagai kaum. 2001).al. Hal ini akan dapat membantu mereka memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan.

Dalam konteks pendidikan Sejarah. Ringkasnya penerapan nilai dalam kurikulum Sejarah sama ada daripada aspek kemasyarakatan mahupun politik dilihat sebagai landasan terbaik dalam melahirkan pelajar yang memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat berbilang kaum ini. Untuk itu. Kita tidak mahu isu dan dilema perpaduan ini akan terus menjadi duri dalam daging untuk tempoh 50 tahun yang akan datang. Dato’ Sri 13 . patriotisme. Walaupun pelbagai usaha dan langkah telah diambil oleh pihak kerajaan mahupun badan-badan bukan kerajaan. toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masingmasing. penekanan kepada unsur nilai kemasyarakatan dan nilai politik ini akan dapat membantu meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar di negara ini sejak peringkat awal lagi. penerapan nilai ini ialah proses menanam. usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum ini. semuanya amat berharap pada suatu hari nanti isu ini akan menemui titik noktahnya. Langkah kabinet untuk membentuk sebuah panel pembelajaran Sejarah bagi memantau pelaksanaan kurikulum Sejarah dianggap satu langkah tepat dan bersesuaian dengan konteks semasa. memupuk dan mengembangkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu. KESIMPULAN Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah tiada jalan noktahnya. kurikulum Sejarah yang dibentuk perlu memberi penekanan kepada unsur nilai ini selari dengan hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lebih harmoni. semua kaum perlulah menanam sikap kekitaan. Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat ini. Sebagai rakyat Malaysia. demokrasi dan kepemimpinan perlu diamalkan dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk ini.Dalam konteks politik. khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Oleh itu. Gagasan 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri. 2000) seperti setia. nilai politik (Rahim Rashid. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik ini.

Kuala Lumpur. 27 Mac. Sejarah Perkembangan Kurikulum Sejarah di Malaysia dalam Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Aini Hassan & Siti Hawa Abdullah. Abdul Ghani Abu.. Rashid. Etnisiti dan Pendidikan. Utusan Malaysia: 14 Jan 2008. Dewan Bahasa dan Pustaka. Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejarah Masih Relevan. Abdullah. UKM. Anuar Ahmad dan Nur Atiqah T. (2007). (2001). Percetakan Cergas Publication Sdn. Bangi Selangor. (2000). Falsafah Teori dan Amalan. Selangor.Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Demografi Pendidikan di Malaysia. Anuar Ahmad. (2008). & Wright.Abdullah. London: Fulton. Abd. Model dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Siti Haishah Abd. Arthur. Rahim Abd. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Pendidikan Sejarah. Oleh Nik Azis Nik Pa dan Noraini Idris. Bandung: Historia Utama Press. Jurnal Pendidikan Malaysia. D. Oleh itu. 14 . 34(1) (2009): 53 – 66. Abdul Razaq Ahmad dan Andi Suwirta. Teaching Citizenship in the Secondary School. 2008. (2009). Fakulti Pendidikan. Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia Dan Indonesia. kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini. J. Kertas Kerja Kolokium Identiti. Anjuran Bersama Kumpulan Penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. (1999). Rujukan Abdul Rahim Abd. Bhd. Rahman & Nur Atiqah T. Rashid. (2008). (2008). Pengalaman 50 Tahun Merdeka.

Diges Pendidik. M. Hubungan Etnik di Institusi Pengajian Tinggi dari Perspektif Etnografi Habitus dan Modal Budaya. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. (2000). Jilid 9 Bil. Khoo Kay Kim. UKM. Thesis Sarjana. 15 . Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA). 2005.Azwani Ismail & Zahara Aziz. Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. Pembinaan Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia dalam Proceedings International Seminar Comparative Studies in Educational System Between Indonesia And Malaysia. UKM and UM. Anjuran bersama kumpulan penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Universiti Sains Malaysia. A. Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia dari Tahun 1978-2000. PPBK Mata Pelajaran Sejarah Bertajuk Sistem Pengangkutan di Tanah Melayu Dalam Abad Ke-19. (1965). (2006). & Hartoonian.. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pencapaian dan Sikap Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah Menerusi Pengajaran Berbantukan Komputer. 27 Mac. H. (2009). Organised by UPI. Etnisiti dan Pendidikan. Chan Nelee. ’Perkembangan Pelajaran Agama Islam’ dalam Awang Had Salleh (1980). Fakulti Pendidikan. Hartini Husain. M. (2010). UKM. Hazman Che Sidik. Laughlin. Kertas Kerja Kolokium Identiti. Pendidikan Pelbagai Budaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Universiti Sains Malaysia. (1995). Jamaliah Shaik Abdullah. Faridah Karim et al. Projek Sarjana. Furnivall. Fort Worth. John S. Challenges of Social Studies Instruction In Middle And High Schools. 2. Projek Sarjana. New York University Press. Kuala Lumpur.(2008). (1980). TX: Harcourt.

Pendidikan Sejarah Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur. 2006. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003. Perkembangan Semenanjung 1874-2002. 2003... Harder.. 8-12 Oktober. 8th. Educational Psychology : Theory and Practice”. Rohidah bte Alias. 19. Paper Presented at the 4th National Convention on Education. R. Bangi. The Case for Guided Methods of Instruction.Maharom Mahmood. Kertas Projek Sarjana. Persepsi Pelajar dan Guru Terhadap Penggunaan Buku Teks Sejarah. Orlich. Mayer. 2010. J. 2010. ‘Policies For Multicultural Education In Malaysia’. R. UKM. Omar Hashim. UKM.). (1984). Inc. Ilmu Sejarah Membina Negara. 2004. Marimuthu. H. E. Boston. Slavin. Noraizan binti Hamzah @ Daud. 14-19. Projek Sarjana Pendidikan. MA: Houghton. American Psychologist 59(1). R. 2008.10. Norrizan Seman. W. United States of America : Pearson Education. & Gibson. C. Projek UKM. 6-8th August 1984. Kuala Lumpur.T. Kurikulum Sejarah ke Arah Memperkukuhkan Usaha Pemupukan Semangat Patriotik dalam Kalangan Murid. Persatuan Sejarah Malaysia. D. Should There Be a Three Rule Against Pure Discovery Learning. Shakila Yacob. Petempatan Awal di Negara Kita. Parameswara dan Pengasasan Melaka.ed. C. (2001). 16 . Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Sejarah dan Kita. Callahan. Teaching Strategies: A Guide to Better Instruction (6th ed.. Utusan Malaysia. 1992. Falsafah Pendidikan Sejarah: Sejarah dalam Pendidikan. R. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotik. Malaysian Association for Education. (2001).

(1988). UKM.Sufian Hashim (1976). 17 . (1984). Siti Zainun Mat. Class and Development: Malaysia. An Introduction to the Constituitution of Malaysia. Zaliza Zali. Projek Sarjana. Ethnicity. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia. (2004). Pelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia 1948-1970an: Satu tinjauan. KL. Syed Husin Ali. Bangi. Pembinaan dan Penilaian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Government Printers. Universiti Kebangsaan Malaysia.