KURIKULUM SEJARAH KE ARAH PEMBENTUKAN PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA Ahamad bin Rahim

IPG Kuala Terengganu

Azwani bin Ismail
Bahagian Sumber Manusia MARA

Dr Abdul Razaq bin Ahmad
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof Madya Dr Datin Zahara binti Aziz
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Sharifah Nur Puteh
Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum yang majoritinya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia sama ada oleh pihak kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan peranan pendidikan Sejarah di sekolah menengah bagi membantu meningkatkan usaha yang ada ke arah mempertingkatkan tahap integrasi kaum di Malaysia. Pendidikan Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang dianggap relevan dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dalam masyarakat multietnik di negara ini. Kertas kerja ini meninjau dari aspek permasalahan dalam pendidikan Sejarah dan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menjadikan mata pelajaran Sejarah mampu menerapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum dari aspek kandungan, penerapan nilai dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kertas kerja ini juga mencadangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan di sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memantapkan aplikasi pendidikan Sejarah ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah dalam membentuk sikap toleransi, patriotisme, kewarganegaraan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu selari dengan konsep 1 Malaysia. Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Sejarah, Integrasi Kaum

1

Kaum bumiputera selain daripada Melayu seramai 2. agama. Beliau menjelaskan masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk dengan komuniti Melayu.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1.48 juta orang. Cina dan India yang hidup sebelah-menyebelah tetapi berbeza dari segi kepercayaan. Masyarakat yang pelbagai etnik ini hidup dengan aman dan mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing secara bebas dan saling menghormati antara satu sama lain. Daripada jumlah tersebut.93 juta orang yang mewakili 11. keturunan dan agama.86 juta orang. kerjasama dan ikatan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di Malaysia bermula dengan apa yang dinamakan sebagai kontrak sosial antara etnik terbesar di Malaysia. Walaupun mereka hidup sebelah-menyebelah tetapi mereka terpisah dari segi perbezaan bahasa. budaya dan bahasa. manakala kaum lain pula mewakili 1.9 ribu orang. komposisi jumlah penduduk di Malaysia adalah seramai 26.7% iaitu seramai 318.5% terdiri daripada kaum India seramai 1.22 juta orang. 24. Menurut Faridah et al. kaum Bumiputera mewakili 65. budaya dan kepercayaan. Kira-kira 25% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina iaitu seramai 6. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa. 7.64 juta orang.8%. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara (2006). Oleh itu.8% daripada jumlah keseluruhan warganegara Malaysia. Kontrak sosial adalah satu persetujuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum melalui proses muafakat dan musyawarah ke arah peralihan kuasa 2 . Dari segi sejarah. Kaum Melayu mewakili 54% daripada populasi penduduk iaitu seramai 13. (2008) hubungan etnik yang merujuk kepada interaksi antara etnik yang berbeza (interetnik) atau interaksi dalam kumpulan etnik yang sama (intraetnik). bahasa dan adat resam yang tersendiri.PENGENALAN Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia Furnivall (1965) mengatakan masyarakat majmuk merujuk kepada penduduk pelbagai kaum yang tinggal di suatu kawasan tetapi mengamalkan kebudayaan.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia. kepelbagaian kelompok etnik di Malaysia telah diterima oeh semua rakyat dan ini merupakan sumber kekuatan perpaduan di Malaysia.

Cina dan Tamil. Oleh yang demikian. perpaduan menjadi perkara utama bagi sesuatu dasar. British memperkenalkan kurikulum Sejarah yang berbeza-beza antara sekolah aliran British dan sekolah aliran Melayu. Sejarah British diberi tempat yang penting dalam kurikulum Sejarah (Khoo Kay Kim. Ini jelas digambarkan melalui mata pelajaran Sejarah yang dijadikan saluran propaganda British yang amat berkesan. pengaruh kurikulum British dilihat semakin 3 . Kepelbagaian ini seharusnya diurus dengan baik kerana kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali. (Azwani & Zahara. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil pula menggunakan kurikulum Sejarah dari negara China dan India. Semangat kontrak sosial ini berasaskan semangat kerjasama dan setia kawan serta perkongsian kuasa yang kemudiannya terjelma dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan penggubalan Perlembagaan Persekutuan. British tidak menekankan pendidikan Sejarah tempatan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu kerana dikhuatiri boleh menggugat kepentingan politik dan ekonominya. 2008). (Anuar dan Nur Atiqah. maka tidak hairanlah isu perpaduan kaum menjadi suatu agenda yang diberi perhatian serius oleh kerajaan. Hanya selepas negara mencapai kemerdekaan. Hal ini mengakibatkan identiti dan nilai kerjasama tidak wujud dalam kalangan masyarakat ketika itu. pelan dan perancangan yang dibentuk oleh kerajaan. sebenarnya inilah yang menyebabkan wujudnya jurang dalam pendidikan sejarah antara murid sekolah aliran Inggeris. Jika dilihat dari data yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Negara (2006).pemerintahan sendiri daripada pihak Inggeris dan dimanifestasikan melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. Ini diakui oleh Abdul Razaq (2007) yang menjelaskan kurikulum Sejarah lebih menceritakan latar belakang masyarakat Eropah ataupun sejarah England itu sendiri. Pada peringkat awal pendidikan Sejarah yang diperkenalkan di sekolahsekolah aliran Melayu lebih berbentuk kepada Kesusasteraan Melayu Klasik. ekoran sifat masyarakat yang heterogen. Bagi Jamaliah (2005). 1992). 2009). LATAR BELAKANG KURIKULUM SEJARAH DI MALAYSIA Pendidikan zaman penjajahan British mencerminkan kepentingan penjajah.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. 1990). Sementara pengaruh kurikulum Sejarah negara India dan Cina tamat apabila Laporan Razak 1956 dikemukakan untuk memastikan satu sukatan pengajaran dan peperiksaan yang sama dilaksanakan demi perpaduan kaum di negara ini. 2001). 1988 dan 1990) telah diadakan untuk membincangkannya. Dapatan seminar telah menggesa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan pendekatan ‘berpusatkan ke-Malaysiaan’ dalam menggubal sukatan pelajaran dan penulisan buku teks Sejarah (Siti Zainun Mat 1988. terdapat perbincangan untuk mengkaji semula kurikulum Sejarah. 1998. Fokus terhadap sejarah tempatan telah diterapkan dalam kurikulum. 1990). Perkembangan kurikulum Sejarah pra dan pascamerdeka telah mengalami perubahan pesat.berkurangan (Maharom Mahmood. Bagi Aini Hassan (2008) perubahan ini merupakan satu anjakan besar dalam falsafah dan konsepsi pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah. KEDUDUKAN MATA PELAJARAN SEJARAH Matlamat pendidikan Sejarah bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas ialah memupuk semangat taat setia kepada bangsa dan negara serta berbangga menjadi warganegara Malaysia. Falsafah. Pada tahun 1973. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah seharusnya memberi tumpuan kepada pemerolehan pengetahuan. Pembahagian tajuk pula dilakukan mengikut tema-tema (PPK. memberikan fokus kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun. 2002). Hanya pada tahun 1989. Selepas Perang Dunia ke-2 kurikulum Sejarah mula memberi penekanan ke arah perpaduan dan integrasi kaum. Kandungan kurikulum yang disediakan. perkembangan kemahiran dan 4 . selari dengan tuntutan semasa. Beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan Malaysia 1971. Seminar Sejarah Malaysia 1 dan 11 yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 (Siti Zainun Mat. Kurikulum yang sedia ada dilihat terlalu luas dan tidak bersifat tempatan (Siti Zainun Mat. matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas.

merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah. Berdasarkan kenyataan di atas. Dasar mewajibkan pelajar sekolah menengah mempelajari sejarah adalah menepati kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang inginkan perkembangan jasmani. 2002) Langkah Kementerian Pelajaran menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus pada tahun 2012 di peringkat SPM dilihat sangat signifikan dalam konteks semasa. Ini secara tidak langsung akan memartabatkan lagi kedudukan mata pelajaran ini di kaca mata masyarakat. rohani dan intelek pelajar secara serentak dan bersepadu. Sebelum ini mata pelajaran Sejarah dianggap sebagai mata pelajaran kelas kedua dan dikaitkan dengan pelajar-pelajar aliran sastera (Omar 1992 dan Abdul Ghani 2008). Shakila Yacob (2010) melihat langkah mewajibkan subjek Sejarah ini bertujuan untuk memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. dapatlah disimpulkan bahawa pembuat dasar negara sangat peka terhadap kepentingan mata pelajaran ini sebagai wawasan masa hadapan dalam membina perpaduan bangsa dan negara.pemupukan nilai-nilai. Seterusnya menjadikannya sebagai subjek teras untuk sekolah rendah mulai 2014. kurikulumnya meliputi jangka masa selama lima ratus tahun dan disusun 5 .” (Kementerian Pelajaran Malaysia. MATLAMAT PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Ini selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara dengan perubahan KBSR kepada KSSR mulai tahun 2011. Kedudukan mata pelajaran Sejarah dijelaskan seperti yang berikut: “ mata pelajaran Sejarah dalam KBSM. Di peringkat menengah rendah. emosi. menonjolkan kepentingan dan kerelevanan ilmu sejarah dalam setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia dan memperkasakan legasi sejarah Malaysia yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat selari dengan perjuangan 1 Malaysia.

bercorak sehala. terdapat ibu bapa yang melihat mata pelajaran ini tidak penting dan merupakan subjek kegemaran pelajar aliran sastera (Robiah Sidin. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan Sejarah Malaysia (PPK 2002). Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. Perkara ini menjadikan subjek Sejarah kurang menarik minat pelajar. 1994). Kurikulum Sejarah lebih menjurus kepada penghafalan fakta dan 6 .secara kronologi. ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN SEJARAH Sering kedengaran pembelajaran Sejarah yang berpusatkan guru kurang memberi kesan sebagaimana yang diharapkan. Bagi pelajar. 2009). Guru masih mengekalkan kaedah tradisi di bilik darjah. tidak mewujudkan peluang interaksi antara guru dan pelajar. Guru kurang mempunyai kepakaran dalam menyampaikan pedagogi terkini. Sikap negatif guru menyebabkan mereka gagal mencerna minda pelajar supaya lebih bersifat intelektual dan ini menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan semasa P & P dijalankan. 2006). Kandungan kurikulum Sejarah amat padat dengan fakta-fakta dan tahuntahun yang perlu diingati oleh pelajar. Pengajaran guru yang bersifat indoktrinasi dan tidak kreatif. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh dan satu gambaran yang lengkap tentang sejarah negara. Tambahan pula. Mempelajari subjek Sejarah bermakna terpaksa menghafal fakta-fakta dan tahun-tahun yang begitu membebankan. Kaedah “chalk and talk” yang menekankan interaksi sehala serta teknik hafalan terhadap sesuatu fakta telah menyebabkan Sejarah dilihat sebagai “the dead man of curriculum” (Abdul Razaq. subjek ini lebih banyak bercerita tentang peristiwa yang sudah lapuk dan mereka tidak nampak apa yang harus dinilai dalam mempelajari Sejarah (Hartini Husain. Pendidikan Sejarah dilihat dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antara bangsa (PPK 2002) kerana tujuan pendidikan Sejarah itu adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. Hal ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) Sejarah menjadi begitu kaku dan membosankan pelajar.

Setiap kaum mempunyai tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara. kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dinilai kembali. bersifat universal dan mempunyai nilai tambah. Penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. Tun Dr. Malah ada antara mereka yang tidak menguasai isi kandungan yang disampaikan yang mengakibatkan penyampaian maklumat kepada pelajar kurang tepat. mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sering kedengaran subjek Sejarah boleh diajar oleh sesiapa sahaja walaupun mereka bukan opsyen Sejarah.berbentuk stereotaip. Peranan semua kaum dalam menuntut kemerdekaan dan memakmurkan negara perlu diberi penekanan. Di samping itu. Ketika ini ramai guru yang mengajar Sejarah terdiri daripada guru-guru sandaran yang tidak memahami matlamat pendidikan Sejarah. Tun Tan Siew Sin. pendekatan menghafal sejarah perlu diubah kepada cara yang lebih menarik dan boleh menyebabkan pelajar berfikir secara kritikal terhadap sesuatu peristiwa. Guru Sejarah juga jarang dipanggil berkursus untuk meningkatkan tahap profesionalisme mereka dalam pengajaran Sejarah. Ismail. Sejarah yang diajar seolah-olah sejarah orang Melayu dan bukan sejarah Malaysia. Janganlah terlalu bersifat “melayu centric”. Kesemua ini akan membantutkan lagi usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui mata pelajaran Sejarah. masyarakat dan tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah negara harus dicakupi secara menyeluruh dan bukannya dipilih (selected). Penggunaan buku teks yang berlebihan menjadikan pengajaran bersifat stereotaip. Ini menyebabkan guru yang mengajar subjek Sejarah kurang mempunyai pengetahuan daripada aspek pedagogi. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dilihat dari sudut perbincangan 1 Malaysia. Peranan ikon pascamerdeka seperti Tunku Abdul Rahman. Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. kurang 7 . Mereka tidak mendapat pendedahan dan latihan yang mencukupi. Masih terdapat jumlah peratusan yang besar dalam kalangan guru Sejarah di sekolah tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang berkenaan (Rahim Rashid. Mereka kurang didedahkan dengan amalan pedagogi terkini di bilk darjah. Sumbangan dan pengorbanan kaum lain juga perlu dilihat dan dimasukkan dalam kurikulum Sejarah agar mata pelajaran lebih menarik. Sumbangan kaum. 1999).

Pengajaran dan pembelajaran Sejarah dilihat lebih bersifat ‘reproduction’ iaitu mengeluarkan segala fakta yang dipelajari dalam peperiksaan. namun masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiknya lagi. KURIKULUM SEJARAH KE ARAH INTEGRASI KAUM Peranan kurikulum Sejarah dalam mengeratkan integrasi kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini masih tetap relevan. sudah menjadi rutin guru mengajar untuk memastikan pelajarnya cemerlang dalam peperiksaan yang didudukinya tanpa menghiraukan matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. Pelajar diminta menggariskan bahagian yang penting dalam buku teks. Isi Kandungan Kurikulum Sejarah Kurikulum yang ditampilkan perlulah bersifat futuristik dan berdaya saing. Terdapat guru yang amat bergantung kepada buku teks. Ilustrasi yang menarik dalam kandungan kurikulum 8 . berikut dikemukakan beberapa saranan untuk mengatasinya. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dan masalah. Penekanan kepada fakta dan tahun perlulah diminimumkan. Guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks akan menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pengajarannya kerana sifat buku teks yang statik dan tidak bersifat interaktif.daya kreatif dan imaginatif. Antaranya ialah : a. Kandungan kurikulum yang terlalu bersifat peperiksaan ini menyebabkan matlamat pendidikan Sejarah untuk perpaduan kaum tidak dapat dicapai sepenuhnya. Fenomena ini menimbulkan kebosanan kepada pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Berdasarkan masalahmasalah yang telah dibincangkan di atas. Lantaran itu. Kajian Noraizan Hamzah (2008) menunjukkan pelajar akan berasa bosan semasa membaca buku teks kerana isi kandungannya terlalu banyak fakta yang perlu dihafal. Masyarakat lebih suka melihat kejayaan dalam sesuatu peperiksaan sebagai kayu ukur dalam menentukan keberhasilan dan kecemerlangan masa hadapan seseorang pelajar. Nota-nota dipetik terus daripada buku teks. Keseimbangan dari aspek teori dan amali perlu diberi perhatian.

Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dikupas dan diperhalus daripada perspektif perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersifat interaktif perlulah diberi perhatian kerana ini akan dapat menarik perhatian 9 . Isi kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dilihat kembali agar sumbangan semua kaum di negara ini dapat dilihat dan dihargai.akan dapat menarik perhatian pelajar mengikutinya. peranan Tunku Abdul Rahman. dalam menuntut kemerdekaan Negara. Tema yang berkaitan dengan peranan dan sumbangan setiap kaum itu dari aspek politik. realistik serta praktikal dan boleh diaplikasikan dalam konteks kehidupan seharian. Kurikulum sedemikian akan dapat menarik minat pelajar daripada semua kaum dalam menilai sumbangan kaum mereka terhadap sejarah pembangunan negara. Cina dan India terhadap proses kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan perlu dimasukkan dalam kurikulum. Contohnya. Seharusnya kurikulum Sejarah itu dapat merangsang pelajar-pelajar agar dapat menghayati sejarah yang dipelajari itu adalah milik mereka bersama. Kurikulum Sejarah pada abad ini perlulah seimbang. Tema-tema yang dipilih dalam kurikulum Sejarah juga perlulah menjurus kepada tema yang dapat meningkatkan tahap integrasi kaum di negara ini. Pelajar akan dapat menghayati dan mendalami peristiwa sejarah yang berlaku di negara ini dan seterusnya akan memberi kesedaran kepada mereka tentang proses integrasi yang telah wujud sejak prakemerdekaan. Hal ini akan dapat mengelakkan tafsiran sejarah yang dipelajari lebih menjurus kepada sejarah orang Melayu atau ‘Melayu centric’. progresif dan dinamik. dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah. Dalam konteks ini kurikulum yang dihasilkan perlu berpusatkan pelajar. Perkara ini dapat dijadikan model integrasi terbaik generasi terdahulu dalam membentuk konsep integrasi kaum sebenar. Secara tidak langsung akan meningkatkan perpaduan dalam kalangan mereka. Sumbangan kaum Melayu. Perkara ini penting agar setiap kaum akan dapat memahami sejarah bagi setiap kaum yang lain. Di samping itu. ekonomi dan sosial perlulah diberi fokus dalam menyusun kurikulum.

ini akan dapat menarik minat pelajar daripada pelbagai kaum untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sejarah di bilik darjah. KPM juga perlulah memberi penekanan kepada aspek psikologi dan motivasi dalam kalangan 10 . Rohidah Alias (2003) dan Zaliza Zali (2004) menunjukkan penggunaan BBM bersifat interaktif ini dapat menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik minat pelajar untuk belajar bukan sahaja daripada kalangan pelajar Melayu malah pelajar Cina dan India juga akan tertarik untuk mengikutinya. Secara tidak langsung. b. Pihak KPM dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga perlulah merangka dan menyediakan lebih banyak kursus dalam perkhidmatan kepada guru Sejarah berhubung dengan kepentingan mata pelajaran Sejarah dalam memupuk integrasi kaum di negara ini. Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan di KPM perlu mengambil tindakan dalam menyebarluaskannya kepada guru-guru subjek Sejarah di seluruh negara. Hal ini penting agar mereka yang terpilih dan dilatih kelak akan dapat melahirkan murid yang berilmu pengetahuan Sejarah yang tinggi.pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Aplikasi ini akan dapat membantu mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pengajaran. Penggunaan multimedia yang bersifat interaktif akan merangsang minat pelajar mengikuti P&P sepenuhnya. 2010). Tema yang terdapat dalam kurikulum boleh diaplikasikan dalam bentuk cakera padat seperti mana yang dilihat dalam History Channel dan Discovery Channel (Chan Nelee. Latihan Guru Sejarah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu melatih lebih ramai guru Sejarah yang berminat untuk mengajar Sejarah (Anuar et. khususnya dalam subjek Sejarah. Pelajar akan lebih teruja serta ingin mendalami apa yang dipelajarinya. Pemilihan calon-calon guru Sejarah perlulah berlatarbelakangkan kepada minat yang mendalam terhadap mata pelajaran ini. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan penggunaan BBM bersifat interaktif ini. Pada akhirnya pelajar akan mendapat iktibar daripada peristiwa sejarah yang dipelajarinya. 2009). Kajian Hazman Che Sidik (2000).al. guru bagi subjek Sejarah juga perlulah lebih kreatif dalam memilih BBM yang bersifat interaktif dengan pengajarannya.

Pedagogi berkaitan integrasi kaum juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh agar dapat diserapkan dalam kursus-kursus untuk guru praperkhidmatan ini dengan lebih berkesan. perbincangan. lawatan tempat bersejarah dan mengadakan temu bual. Anjakan Paradigma Pedagogi Sejarah Perubahan masa menuntut guru Sejarah lebih berinovasi dan kreatif dalam mencorakkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dalam usaha menarik minat pelajar kepada subjek Sejarah. membina Negara bangsa serta meningkatkan lagi unsur perpaduan kaum yang sedia terjalin. Nilai dan kepentingan mata pelajaran ini perlulah dipertahankan. Melalui cara ini. dan bukannya secara ‘selected’. Pemahaman yang jelas perlu agar mereka akan turut berperanan dalam mencapai matlamat integrasi ini. Kurikulum Sejarah juga perlu ke arah memperkenalkan jati diri dalam kalangan pelajar. semangat patriotik. Selain itu. yang meletakkan integrasi dan asas perpaduan sebagai matlamat yang hendak dicapai kerana guru merupakan pelaksana. Latihan guru Sejarah juga perlu disesuaikan dengan matlamat dan objektif kurikulum Sejarah itu sendiri. Isu-isu integrasi perlu dimasukkan dalam kurikulum dan diserapkan secara profesional. Kreativiti dan elemen kreatif perlulah dimasukkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran guru. Melalui kefahaman dan usaha memperkasakan elemen ini akan dapat membantu hasrat kerajaan merealisasikan hasrat 1 Malaysia. isi kandungan bagi latihan guru praperkhidmatan juga perlu dilihat semula. 11 . Mereka perlu didedahkan dengan latihan yang bersifat mikro dan amali secara konsisten bagi menguasai bidang dan memiliki keterampilan yang tinggi. c.guru Sejarah agar mereka dapat bersaing dengan rakan-rakan daripada mata pelajaran yang lain. Sejarah perlulah diajar dalam konteks yang menyeronokkan. Mereka yang terpilih untuk mengajar kurikulum Sejarah ini perlulah memahaminya secara holistik dan komprehensif. guru dapat memahami dan menyelami hasrat dan aspirasi yang ingin dicapai oleh kerajaan. Guru boleh mengambil beberapa pendekatan seperti mengadakan aktiviti drama.

pelajar akan terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berbentuk hands-on dan minds-on (Arthur & Wright. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah. P & P bercorak ‘student centered’ perlu diterapkan dalam kelas dan diberi nafas baru. Konsep ini dilihat mampu membawa sinar dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dalam bilik darjah. secara tidak langsung interaksi positif akan berlaku antara para pelajar pelbagai kaum. kekitaan. 2001. 2001). 1995. Menurut Rahim Rashid (2000). Konsep Pembelajaran Aktif Penulis berpendapat konsep pembelajaran aktif dalam pengajaran Sejarah perlulah diperkasakan. (2006) dan Mayer (2004) menjelaskan pelajar yang terlibat dengan pembelajaran aktif lebih banyak mengingati maklumat yang diperoleh. Kirschner et. intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. Melalui konsep pembelajaran ini. menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar. Callahan. & Gibson. Setiap kumpulan pelajar ini mesti disertai oleh pelbagai kaum. Harder. (ii) nilai politik. kemanusiaan dan semangat bermasyarakat. 12 . penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4 iaitu (i) nilai individu. Konteks Penerapan Nilai dalam Sejarah Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan. (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek. Laughlin & Hartoonian.al.d. Hal ini akan dapat membantu mereka memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan. Orlich. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai ini mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. e. Contohnya guru boleh menggunakan pembelajaran koperatif seperti yang disarankan oleh Slavin (2006).

nilai politik (Rahim Rashid. usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum ini. khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik ini. Dato’ Sri 13 . KESIMPULAN Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah tiada jalan noktahnya. toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masingmasing. demokrasi dan kepemimpinan perlu diamalkan dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk ini. Oleh itu. Walaupun pelbagai usaha dan langkah telah diambil oleh pihak kerajaan mahupun badan-badan bukan kerajaan. Gagasan 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri. Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat ini. Oleh itu.Dalam konteks politik. Langkah kabinet untuk membentuk sebuah panel pembelajaran Sejarah bagi memantau pelaksanaan kurikulum Sejarah dianggap satu langkah tepat dan bersesuaian dengan konteks semasa. penekanan kepada unsur nilai kemasyarakatan dan nilai politik ini akan dapat membantu meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar di negara ini sejak peringkat awal lagi. penerapan nilai ini ialah proses menanam. semua kaum perlulah menanam sikap kekitaan. Dalam konteks pendidikan Sejarah. 2000) seperti setia. Untuk itu. patriotisme. kurikulum Sejarah yang dibentuk perlu memberi penekanan kepada unsur nilai ini selari dengan hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lebih harmoni. memupuk dan mengembangkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka. Ringkasnya penerapan nilai dalam kurikulum Sejarah sama ada daripada aspek kemasyarakatan mahupun politik dilihat sebagai landasan terbaik dalam melahirkan pelajar yang memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat berbilang kaum ini. Sebagai rakyat Malaysia. semuanya amat berharap pada suatu hari nanti isu ini akan menemui titik noktahnya. Kita tidak mahu isu dan dilema perpaduan ini akan terus menjadi duri dalam daging untuk tempoh 50 tahun yang akan datang.

Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Abd. (2000). (2007). Abdul Ghani Abu. 14 . D. (1999). 2008. Abdullah. kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini. & Wright. Percetakan Cergas Publication Sdn. Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia Dan Indonesia.. Sejarah Masih Relevan. Demografi Pendidikan di Malaysia. (2008). (2008). 27 Mac. J. Falsafah Teori dan Amalan. Abdul Razaq Ahmad dan Andi Suwirta.Abdullah. Rujukan Abdul Rahim Abd. Selangor. Fakulti Pendidikan. Anjuran Bersama Kumpulan Penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Malaysia. Etnisiti dan Pendidikan. Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh Nik Azis Nik Pa dan Noraini Idris. Utusan Malaysia: 14 Jan 2008. Rahman & Nur Atiqah T. Bandung: Historia Utama Press. Bangi Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Haishah Abd. Anuar Ahmad dan Nur Atiqah T. Sejarah Perkembangan Kurikulum Sejarah di Malaysia dalam Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Teaching Citizenship in the Secondary School. London: Fulton. Bhd. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah. Oleh itu. Rashid. (2009). Arthur. Model dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Rashid. Rahim Abd. Pendidikan Sejarah. (2001). Aini Hassan & Siti Hawa Abdullah. 34(1) (2009): 53 – 66. (2008). Anuar Ahmad. Kertas Kerja Kolokium Identiti. UKM. Kuala Lumpur.Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini.

M. (1965). Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia dari Tahun 1978-2000. (2009). Hazman Che Sidik. 15 . Projek Sarjana. Khoo Kay Kim. Challenges of Social Studies Instruction In Middle And High Schools.Azwani Ismail & Zahara Aziz. Furnivall. Anjuran bersama kumpulan penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Etnisiti dan Pendidikan.. John S. Jilid 9 Bil. PPBK Mata Pelajaran Sejarah Bertajuk Sistem Pengangkutan di Tanah Melayu Dalam Abad Ke-19. Hubungan Etnik di Institusi Pengajian Tinggi dari Perspektif Etnografi Habitus dan Modal Budaya. Faridah Karim et al. 2005. Hartini Husain. 2. New York University Press. Kertas Kerja Kolokium Identiti. Fakulti Pendidikan. Jamaliah Shaik Abdullah. Universiti Sains Malaysia. (2006). Chan Nelee. Kuala Lumpur. & Hartoonian. Pendidikan Pelbagai Budaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Pencapaian dan Sikap Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah Menerusi Pengajaran Berbantukan Komputer. Laughlin. H. 27 Mac. UKM and UM. TX: Harcourt. Pembinaan Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia dalam Proceedings International Seminar Comparative Studies in Educational System Between Indonesia And Malaysia. Fort Worth. UKM. Universiti Sains Malaysia.(2008). M. UKM. (2010). A. Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. Organised by UPI. Thesis Sarjana. (1995). (1980). Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA). Projek Sarjana. Diges Pendidik. (2000). ’Perkembangan Pelajaran Agama Islam’ dalam Awang Had Salleh (1980).

Callahan. Marimuthu. 2008.ed. Pendidikan Sejarah Sarjana Pendidikan. 16 . The Case for Guided Methods of Instruction. 6-8th August 1984. D. United States of America : Pearson Education. Petempatan Awal di Negara Kita. Kurikulum Sejarah ke Arah Memperkukuhkan Usaha Pemupukan Semangat Patriotik dalam Kalangan Murid. Norrizan Seman. Kertas Projek Sarjana. Educational Psychology : Theory and Practice”. Should There Be a Three Rule Against Pure Discovery Learning.10. Paper Presented at the 4th National Convention on Education. 8-12 Oktober. Persepsi Pelajar dan Guru Terhadap Penggunaan Buku Teks Sejarah. Falsafah Pendidikan Sejarah: Sejarah dalam Pendidikan. R. Ilmu Sejarah Membina Negara. ‘Policies For Multicultural Education In Malaysia’. Parameswara dan Pengasasan Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi... UKM. (1984). Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Sejarah dan Kita. Utusan Malaysia. Omar Hashim. 1992. C. Kuala Lumpur. Shakila Yacob. Inc. Orlich.). R. Persatuan Sejarah Malaysia. Harder. Projek Sarjana Pendidikan. H. J. 2006. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotik. Boston.Maharom Mahmood. 19. Mayer. 2004. UKM. Projek UKM. W. & Gibson. 2003. MA: Houghton. 2010. E. C.T. 8th. 2010. Perkembangan Semenanjung 1874-2002. R. Malaysian Association for Education. (2001).. R. Kuala Lumpur.. American Psychologist 59(1). Teaching Strategies: A Guide to Better Instruction (6th ed. 14-19. Noraizan binti Hamzah @ Daud. 2003. Slavin. (2001). Rohidah bte Alias.

(2004). 17 . Siti Zainun Mat. Universiti Kebangsaan Malaysia. Zaliza Zali. Syed Husin Ali. (1988). Bangi. UKM. Pelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia 1948-1970an: Satu tinjauan. (1984). Pembinaan dan Penilaian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. KL. Class and Development: Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia.Sufian Hashim (1976). An Introduction to the Constituitution of Malaysia. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Government Printers. Ethnicity. Projek Sarjana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful