KURIKULUM SEJARAH KE ARAH PEMBENTUKAN PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA Ahamad bin Rahim

IPG Kuala Terengganu

Azwani bin Ismail
Bahagian Sumber Manusia MARA

Dr Abdul Razaq bin Ahmad
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof Madya Dr Datin Zahara binti Aziz
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Sharifah Nur Puteh
Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum yang majoritinya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia sama ada oleh pihak kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan peranan pendidikan Sejarah di sekolah menengah bagi membantu meningkatkan usaha yang ada ke arah mempertingkatkan tahap integrasi kaum di Malaysia. Pendidikan Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang dianggap relevan dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dalam masyarakat multietnik di negara ini. Kertas kerja ini meninjau dari aspek permasalahan dalam pendidikan Sejarah dan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menjadikan mata pelajaran Sejarah mampu menerapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum dari aspek kandungan, penerapan nilai dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kertas kerja ini juga mencadangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan di sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memantapkan aplikasi pendidikan Sejarah ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah dalam membentuk sikap toleransi, patriotisme, kewarganegaraan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu selari dengan konsep 1 Malaysia. Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Sejarah, Integrasi Kaum

1

7% iaitu seramai 318.8% daripada jumlah keseluruhan warganegara Malaysia. kepelbagaian kelompok etnik di Malaysia telah diterima oeh semua rakyat dan ini merupakan sumber kekuatan perpaduan di Malaysia.5% terdiri daripada kaum India seramai 1.22 juta orang.48 juta orang. Dari segi sejarah.64 juta orang.93 juta orang yang mewakili 11. Kaum bumiputera selain daripada Melayu seramai 2. Menurut Faridah et al. komposisi jumlah penduduk di Malaysia adalah seramai 26. 24. Daripada jumlah tersebut. bahasa dan adat resam yang tersendiri. Oleh itu. agama.PENGENALAN Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia Furnivall (1965) mengatakan masyarakat majmuk merujuk kepada penduduk pelbagai kaum yang tinggal di suatu kawasan tetapi mengamalkan kebudayaan. budaya dan bahasa. budaya dan kepercayaan. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara (2006). Kontrak sosial adalah satu persetujuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum melalui proses muafakat dan musyawarah ke arah peralihan kuasa 2 . (2008) hubungan etnik yang merujuk kepada interaksi antara etnik yang berbeza (interetnik) atau interaksi dalam kumpulan etnik yang sama (intraetnik). Walaupun mereka hidup sebelah-menyebelah tetapi mereka terpisah dari segi perbezaan bahasa.9 ribu orang. kaum Bumiputera mewakili 65.8%. keturunan dan agama. kerjasama dan ikatan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di Malaysia bermula dengan apa yang dinamakan sebagai kontrak sosial antara etnik terbesar di Malaysia. Masyarakat yang pelbagai etnik ini hidup dengan aman dan mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing secara bebas dan saling menghormati antara satu sama lain. Beliau menjelaskan masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk dengan komuniti Melayu.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1. manakala kaum lain pula mewakili 1. Kira-kira 25% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina iaitu seramai 6. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa. 7. Kaum Melayu mewakili 54% daripada populasi penduduk iaitu seramai 13.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia.86 juta orang. Cina dan India yang hidup sebelah-menyebelah tetapi berbeza dari segi kepercayaan.

Hal ini mengakibatkan identiti dan nilai kerjasama tidak wujud dalam kalangan masyarakat ketika itu. maka tidak hairanlah isu perpaduan kaum menjadi suatu agenda yang diberi perhatian serius oleh kerajaan. perpaduan menjadi perkara utama bagi sesuatu dasar. pengaruh kurikulum British dilihat semakin 3 . 2009). Oleh yang demikian. Jika dilihat dari data yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Negara (2006).pemerintahan sendiri daripada pihak Inggeris dan dimanifestasikan melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil pula menggunakan kurikulum Sejarah dari negara China dan India. (Azwani & Zahara. Cina dan Tamil. Hanya selepas negara mencapai kemerdekaan. Ini jelas digambarkan melalui mata pelajaran Sejarah yang dijadikan saluran propaganda British yang amat berkesan. Ini diakui oleh Abdul Razaq (2007) yang menjelaskan kurikulum Sejarah lebih menceritakan latar belakang masyarakat Eropah ataupun sejarah England itu sendiri. 1992). sebenarnya inilah yang menyebabkan wujudnya jurang dalam pendidikan sejarah antara murid sekolah aliran Inggeris. 2008). Bagi Jamaliah (2005). Kepelbagaian ini seharusnya diurus dengan baik kerana kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali. LATAR BELAKANG KURIKULUM SEJARAH DI MALAYSIA Pendidikan zaman penjajahan British mencerminkan kepentingan penjajah. pelan dan perancangan yang dibentuk oleh kerajaan. ekoran sifat masyarakat yang heterogen. Pada peringkat awal pendidikan Sejarah yang diperkenalkan di sekolahsekolah aliran Melayu lebih berbentuk kepada Kesusasteraan Melayu Klasik. (Anuar dan Nur Atiqah. British tidak menekankan pendidikan Sejarah tempatan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu kerana dikhuatiri boleh menggugat kepentingan politik dan ekonominya. Sejarah British diberi tempat yang penting dalam kurikulum Sejarah (Khoo Kay Kim. British memperkenalkan kurikulum Sejarah yang berbeza-beza antara sekolah aliran British dan sekolah aliran Melayu. Semangat kontrak sosial ini berasaskan semangat kerjasama dan setia kawan serta perkongsian kuasa yang kemudiannya terjelma dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan penggubalan Perlembagaan Persekutuan.

Pembahagian tajuk pula dilakukan mengikut tema-tema (PPK. selari dengan tuntutan semasa. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah seharusnya memberi tumpuan kepada pemerolehan pengetahuan. Falsafah. Kandungan kurikulum yang disediakan. 1998. Fokus terhadap sejarah tempatan telah diterapkan dalam kurikulum. KEDUDUKAN MATA PELAJARAN SEJARAH Matlamat pendidikan Sejarah bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas ialah memupuk semangat taat setia kepada bangsa dan negara serta berbangga menjadi warganegara Malaysia. Dapatan seminar telah menggesa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan pendekatan ‘berpusatkan ke-Malaysiaan’ dalam menggubal sukatan pelajaran dan penulisan buku teks Sejarah (Siti Zainun Mat 1988. Perkembangan kurikulum Sejarah pra dan pascamerdeka telah mengalami perubahan pesat. Bagi Aini Hassan (2008) perubahan ini merupakan satu anjakan besar dalam falsafah dan konsepsi pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah. 2002). Seminar Sejarah Malaysia 1 dan 11 yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 (Siti Zainun Mat. 1990). memberikan fokus kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun.berkurangan (Maharom Mahmood. 1990). perkembangan kemahiran dan 4 . Pada tahun 1973. Sementara pengaruh kurikulum Sejarah negara India dan Cina tamat apabila Laporan Razak 1956 dikemukakan untuk memastikan satu sukatan pengajaran dan peperiksaan yang sama dilaksanakan demi perpaduan kaum di negara ini. matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas. Beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan Malaysia 1971. 1988 dan 1990) telah diadakan untuk membincangkannya. 2001). terdapat perbincangan untuk mengkaji semula kurikulum Sejarah. Kurikulum yang sedia ada dilihat terlalu luas dan tidak bersifat tempatan (Siti Zainun Mat. Hanya pada tahun 1989. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Selepas Perang Dunia ke-2 kurikulum Sejarah mula memberi penekanan ke arah perpaduan dan integrasi kaum.

kurikulumnya meliputi jangka masa selama lima ratus tahun dan disusun 5 . Seterusnya menjadikannya sebagai subjek teras untuk sekolah rendah mulai 2014.pemupukan nilai-nilai. Ini secara tidak langsung akan memartabatkan lagi kedudukan mata pelajaran ini di kaca mata masyarakat. Sebelum ini mata pelajaran Sejarah dianggap sebagai mata pelajaran kelas kedua dan dikaitkan dengan pelajar-pelajar aliran sastera (Omar 1992 dan Abdul Ghani 2008). MATLAMAT PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. rohani dan intelek pelajar secara serentak dan bersepadu. emosi. Di peringkat menengah rendah. menonjolkan kepentingan dan kerelevanan ilmu sejarah dalam setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia dan memperkasakan legasi sejarah Malaysia yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat selari dengan perjuangan 1 Malaysia. Ini selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara dengan perubahan KBSR kepada KSSR mulai tahun 2011. Shakila Yacob (2010) melihat langkah mewajibkan subjek Sejarah ini bertujuan untuk memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. Berdasarkan kenyataan di atas. dapatlah disimpulkan bahawa pembuat dasar negara sangat peka terhadap kepentingan mata pelajaran ini sebagai wawasan masa hadapan dalam membina perpaduan bangsa dan negara. 2002) Langkah Kementerian Pelajaran menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus pada tahun 2012 di peringkat SPM dilihat sangat signifikan dalam konteks semasa.” (Kementerian Pelajaran Malaysia. merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah. Dasar mewajibkan pelajar sekolah menengah mempelajari sejarah adalah menepati kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang inginkan perkembangan jasmani. Kedudukan mata pelajaran Sejarah dijelaskan seperti yang berikut: “ mata pelajaran Sejarah dalam KBSM.

2009). Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. Bagi pelajar. Perkara ini menjadikan subjek Sejarah kurang menarik minat pelajar. Pendidikan Sejarah dilihat dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antara bangsa (PPK 2002) kerana tujuan pendidikan Sejarah itu adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. Sikap negatif guru menyebabkan mereka gagal mencerna minda pelajar supaya lebih bersifat intelektual dan ini menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan semasa P & P dijalankan. terdapat ibu bapa yang melihat mata pelajaran ini tidak penting dan merupakan subjek kegemaran pelajar aliran sastera (Robiah Sidin. Guru kurang mempunyai kepakaran dalam menyampaikan pedagogi terkini. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh dan satu gambaran yang lengkap tentang sejarah negara. bercorak sehala. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan Sejarah Malaysia (PPK 2002). Guru masih mengekalkan kaedah tradisi di bilik darjah. Kurikulum Sejarah lebih menjurus kepada penghafalan fakta dan 6 . Pengajaran guru yang bersifat indoktrinasi dan tidak kreatif. tidak mewujudkan peluang interaksi antara guru dan pelajar. Kandungan kurikulum Sejarah amat padat dengan fakta-fakta dan tahuntahun yang perlu diingati oleh pelajar. 1994). Kaedah “chalk and talk” yang menekankan interaksi sehala serta teknik hafalan terhadap sesuatu fakta telah menyebabkan Sejarah dilihat sebagai “the dead man of curriculum” (Abdul Razaq. Hal ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) Sejarah menjadi begitu kaku dan membosankan pelajar. ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN SEJARAH Sering kedengaran pembelajaran Sejarah yang berpusatkan guru kurang memberi kesan sebagaimana yang diharapkan.secara kronologi. Tambahan pula. Mempelajari subjek Sejarah bermakna terpaksa menghafal fakta-fakta dan tahun-tahun yang begitu membebankan. subjek ini lebih banyak bercerita tentang peristiwa yang sudah lapuk dan mereka tidak nampak apa yang harus dinilai dalam mempelajari Sejarah (Hartini Husain. 2006).

Guru Sejarah juga jarang dipanggil berkursus untuk meningkatkan tahap profesionalisme mereka dalam pengajaran Sejarah. Kesemua ini akan membantutkan lagi usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui mata pelajaran Sejarah. Sering kedengaran subjek Sejarah boleh diajar oleh sesiapa sahaja walaupun mereka bukan opsyen Sejarah. Janganlah terlalu bersifat “melayu centric”. mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sumbangan dan pengorbanan kaum lain juga perlu dilihat dan dimasukkan dalam kurikulum Sejarah agar mata pelajaran lebih menarik. Peranan semua kaum dalam menuntut kemerdekaan dan memakmurkan negara perlu diberi penekanan. Tun Dr. Di samping itu. Peranan ikon pascamerdeka seperti Tunku Abdul Rahman. masyarakat dan tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah negara harus dicakupi secara menyeluruh dan bukannya dipilih (selected).berbentuk stereotaip. Sejarah yang diajar seolah-olah sejarah orang Melayu dan bukan sejarah Malaysia. Tun Tan Siew Sin. pendekatan menghafal sejarah perlu diubah kepada cara yang lebih menarik dan boleh menyebabkan pelajar berfikir secara kritikal terhadap sesuatu peristiwa. Malah ada antara mereka yang tidak menguasai isi kandungan yang disampaikan yang mengakibatkan penyampaian maklumat kepada pelajar kurang tepat. Penggunaan buku teks yang berlebihan menjadikan pengajaran bersifat stereotaip. kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dinilai kembali. Mereka kurang didedahkan dengan amalan pedagogi terkini di bilk darjah. Mereka tidak mendapat pendedahan dan latihan yang mencukupi. Penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. Sumbangan kaum. Ismail. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dilihat dari sudut perbincangan 1 Malaysia. Masih terdapat jumlah peratusan yang besar dalam kalangan guru Sejarah di sekolah tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang berkenaan (Rahim Rashid. Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Ini menyebabkan guru yang mengajar subjek Sejarah kurang mempunyai pengetahuan daripada aspek pedagogi. bersifat universal dan mempunyai nilai tambah. Setiap kaum mempunyai tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara. 1999). kurang 7 . Ketika ini ramai guru yang mengajar Sejarah terdiri daripada guru-guru sandaran yang tidak memahami matlamat pendidikan Sejarah.

Penekanan kepada fakta dan tahun perlulah diminimumkan. KURIKULUM SEJARAH KE ARAH INTEGRASI KAUM Peranan kurikulum Sejarah dalam mengeratkan integrasi kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini masih tetap relevan. Kajian Noraizan Hamzah (2008) menunjukkan pelajar akan berasa bosan semasa membaca buku teks kerana isi kandungannya terlalu banyak fakta yang perlu dihafal. Antaranya ialah : a. Terdapat guru yang amat bergantung kepada buku teks. Fenomena ini menimbulkan kebosanan kepada pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Nota-nota dipetik terus daripada buku teks. Guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks akan menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pengajarannya kerana sifat buku teks yang statik dan tidak bersifat interaktif. Berdasarkan masalahmasalah yang telah dibincangkan di atas. namun masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiknya lagi. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dan masalah. Lantaran itu. Kandungan kurikulum yang terlalu bersifat peperiksaan ini menyebabkan matlamat pendidikan Sejarah untuk perpaduan kaum tidak dapat dicapai sepenuhnya. berikut dikemukakan beberapa saranan untuk mengatasinya. Isi Kandungan Kurikulum Sejarah Kurikulum yang ditampilkan perlulah bersifat futuristik dan berdaya saing. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah dilihat lebih bersifat ‘reproduction’ iaitu mengeluarkan segala fakta yang dipelajari dalam peperiksaan.daya kreatif dan imaginatif. sudah menjadi rutin guru mengajar untuk memastikan pelajarnya cemerlang dalam peperiksaan yang didudukinya tanpa menghiraukan matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. Ilustrasi yang menarik dalam kandungan kurikulum 8 . Pelajar diminta menggariskan bahagian yang penting dalam buku teks. Masyarakat lebih suka melihat kejayaan dalam sesuatu peperiksaan sebagai kayu ukur dalam menentukan keberhasilan dan kecemerlangan masa hadapan seseorang pelajar. Keseimbangan dari aspek teori dan amali perlu diberi perhatian.

Seharusnya kurikulum Sejarah itu dapat merangsang pelajar-pelajar agar dapat menghayati sejarah yang dipelajari itu adalah milik mereka bersama. Di samping itu. Hal ini akan dapat mengelakkan tafsiran sejarah yang dipelajari lebih menjurus kepada sejarah orang Melayu atau ‘Melayu centric’. progresif dan dinamik. Perkara ini dapat dijadikan model integrasi terbaik generasi terdahulu dalam membentuk konsep integrasi kaum sebenar. peranan Tunku Abdul Rahman. dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah.akan dapat menarik perhatian pelajar mengikutinya. Cina dan India terhadap proses kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan perlu dimasukkan dalam kurikulum. dalam menuntut kemerdekaan Negara. Kurikulum Sejarah pada abad ini perlulah seimbang. Dalam konteks ini kurikulum yang dihasilkan perlu berpusatkan pelajar. realistik serta praktikal dan boleh diaplikasikan dalam konteks kehidupan seharian. Sumbangan kaum Melayu. Pelajar akan dapat menghayati dan mendalami peristiwa sejarah yang berlaku di negara ini dan seterusnya akan memberi kesedaran kepada mereka tentang proses integrasi yang telah wujud sejak prakemerdekaan. Kurikulum sedemikian akan dapat menarik minat pelajar daripada semua kaum dalam menilai sumbangan kaum mereka terhadap sejarah pembangunan negara. Isi kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dilihat kembali agar sumbangan semua kaum di negara ini dapat dilihat dan dihargai. Tema yang berkaitan dengan peranan dan sumbangan setiap kaum itu dari aspek politik. Secara tidak langsung akan meningkatkan perpaduan dalam kalangan mereka. Tema-tema yang dipilih dalam kurikulum Sejarah juga perlulah menjurus kepada tema yang dapat meningkatkan tahap integrasi kaum di negara ini. penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersifat interaktif perlulah diberi perhatian kerana ini akan dapat menarik perhatian 9 . Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dikupas dan diperhalus daripada perspektif perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. ekonomi dan sosial perlulah diberi fokus dalam menyusun kurikulum. Contohnya. Perkara ini penting agar setiap kaum akan dapat memahami sejarah bagi setiap kaum yang lain.

Pada akhirnya pelajar akan mendapat iktibar daripada peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Secara tidak langsung. ini akan dapat menarik minat pelajar daripada pelbagai kaum untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sejarah di bilik darjah. Penggunaan multimedia yang bersifat interaktif akan merangsang minat pelajar mengikuti P&P sepenuhnya. Latihan Guru Sejarah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu melatih lebih ramai guru Sejarah yang berminat untuk mengajar Sejarah (Anuar et. KPM juga perlulah memberi penekanan kepada aspek psikologi dan motivasi dalam kalangan 10 . Tema yang terdapat dalam kurikulum boleh diaplikasikan dalam bentuk cakera padat seperti mana yang dilihat dalam History Channel dan Discovery Channel (Chan Nelee. Hal ini penting agar mereka yang terpilih dan dilatih kelak akan dapat melahirkan murid yang berilmu pengetahuan Sejarah yang tinggi. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan penggunaan BBM bersifat interaktif ini. Pemilihan calon-calon guru Sejarah perlulah berlatarbelakangkan kepada minat yang mendalam terhadap mata pelajaran ini. khususnya dalam subjek Sejarah. 2009). 2010). Oleh itu. Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan di KPM perlu mengambil tindakan dalam menyebarluaskannya kepada guru-guru subjek Sejarah di seluruh negara. guru bagi subjek Sejarah juga perlulah lebih kreatif dalam memilih BBM yang bersifat interaktif dengan pengajarannya. Pelajar akan lebih teruja serta ingin mendalami apa yang dipelajarinya. Pihak KPM dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga perlulah merangka dan menyediakan lebih banyak kursus dalam perkhidmatan kepada guru Sejarah berhubung dengan kepentingan mata pelajaran Sejarah dalam memupuk integrasi kaum di negara ini.pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian Hazman Che Sidik (2000). Aplikasi ini akan dapat membantu mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pengajaran. Rohidah Alias (2003) dan Zaliza Zali (2004) menunjukkan penggunaan BBM bersifat interaktif ini dapat menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik minat pelajar untuk belajar bukan sahaja daripada kalangan pelajar Melayu malah pelajar Cina dan India juga akan tertarik untuk mengikutinya. b.al.

lawatan tempat bersejarah dan mengadakan temu bual. semangat patriotik. Pedagogi berkaitan integrasi kaum juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh agar dapat diserapkan dalam kursus-kursus untuk guru praperkhidmatan ini dengan lebih berkesan. dan bukannya secara ‘selected’. perbincangan. guru dapat memahami dan menyelami hasrat dan aspirasi yang ingin dicapai oleh kerajaan. Selain itu.guru Sejarah agar mereka dapat bersaing dengan rakan-rakan daripada mata pelajaran yang lain. Isu-isu integrasi perlu dimasukkan dalam kurikulum dan diserapkan secara profesional. Kurikulum Sejarah juga perlu ke arah memperkenalkan jati diri dalam kalangan pelajar. isi kandungan bagi latihan guru praperkhidmatan juga perlu dilihat semula. Guru boleh mengambil beberapa pendekatan seperti mengadakan aktiviti drama. Melalui kefahaman dan usaha memperkasakan elemen ini akan dapat membantu hasrat kerajaan merealisasikan hasrat 1 Malaysia. Sejarah perlulah diajar dalam konteks yang menyeronokkan. Mereka yang terpilih untuk mengajar kurikulum Sejarah ini perlulah memahaminya secara holistik dan komprehensif. Latihan guru Sejarah juga perlu disesuaikan dengan matlamat dan objektif kurikulum Sejarah itu sendiri. Anjakan Paradigma Pedagogi Sejarah Perubahan masa menuntut guru Sejarah lebih berinovasi dan kreatif dalam mencorakkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. yang meletakkan integrasi dan asas perpaduan sebagai matlamat yang hendak dicapai kerana guru merupakan pelaksana. 11 . dalam usaha menarik minat pelajar kepada subjek Sejarah. Kreativiti dan elemen kreatif perlulah dimasukkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran guru. Pemahaman yang jelas perlu agar mereka akan turut berperanan dalam mencapai matlamat integrasi ini. Melalui cara ini. c. Mereka perlu didedahkan dengan latihan yang bersifat mikro dan amali secara konsisten bagi menguasai bidang dan memiliki keterampilan yang tinggi. membina Negara bangsa serta meningkatkan lagi unsur perpaduan kaum yang sedia terjalin. Nilai dan kepentingan mata pelajaran ini perlulah dipertahankan.

2001). (2006) dan Mayer (2004) menjelaskan pelajar yang terlibat dengan pembelajaran aktif lebih banyak mengingati maklumat yang diperoleh. e. Konsep Pembelajaran Aktif Penulis berpendapat konsep pembelajaran aktif dalam pengajaran Sejarah perlulah diperkasakan. Harder. 1995. Konteks Penerapan Nilai dalam Sejarah Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan. kemanusiaan dan semangat bermasyarakat. (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek. secara tidak langsung interaksi positif akan berlaku antara para pelajar pelbagai kaum. 2001. P & P bercorak ‘student centered’ perlu diterapkan dalam kelas dan diberi nafas baru. Callahan. & Gibson.d. menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar. kekitaan. Orlich. Hal ini akan dapat membantu mereka memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan. Contohnya guru boleh menggunakan pembelajaran koperatif seperti yang disarankan oleh Slavin (2006). penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4 iaitu (i) nilai individu. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah. Melalui konsep pembelajaran ini. Konsep ini dilihat mampu membawa sinar dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dalam bilik darjah. Setiap kumpulan pelajar ini mesti disertai oleh pelbagai kaum. Menurut Rahim Rashid (2000). Laughlin & Hartoonian. Kirschner et. (ii) nilai politik.al. pelajar akan terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berbentuk hands-on dan minds-on (Arthur & Wright. intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai ini mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. 12 .

semuanya amat berharap pada suatu hari nanti isu ini akan menemui titik noktahnya. penerapan nilai ini ialah proses menanam. kurikulum Sejarah yang dibentuk perlu memberi penekanan kepada unsur nilai ini selari dengan hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lebih harmoni.Dalam konteks politik. Sebagai rakyat Malaysia. Untuk itu. Oleh itu. toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masingmasing. khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik di negara ini. usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum ini. memupuk dan mengembangkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka. Ringkasnya penerapan nilai dalam kurikulum Sejarah sama ada daripada aspek kemasyarakatan mahupun politik dilihat sebagai landasan terbaik dalam melahirkan pelajar yang memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat berbilang kaum ini. Dato’ Sri 13 . nilai politik (Rahim Rashid. Langkah kabinet untuk membentuk sebuah panel pembelajaran Sejarah bagi memantau pelaksanaan kurikulum Sejarah dianggap satu langkah tepat dan bersesuaian dengan konteks semasa. semua kaum perlulah menanam sikap kekitaan. Oleh itu. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik ini. Walaupun pelbagai usaha dan langkah telah diambil oleh pihak kerajaan mahupun badan-badan bukan kerajaan. KESIMPULAN Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah tiada jalan noktahnya. penekanan kepada unsur nilai kemasyarakatan dan nilai politik ini akan dapat membantu meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar di negara ini sejak peringkat awal lagi. 2000) seperti setia. Gagasan 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri. patriotisme. Dalam konteks pendidikan Sejarah. Kita tidak mahu isu dan dilema perpaduan ini akan terus menjadi duri dalam daging untuk tempoh 50 tahun yang akan datang. Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat ini. demokrasi dan kepemimpinan perlu diamalkan dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk ini.

Fakulti Pendidikan. (2008). (2007). Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Teaching Citizenship in the Secondary School. Arthur. kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini. Demografi Pendidikan di Malaysia. Percetakan Cergas Publication Sdn. Aini Hassan & Siti Hawa Abdullah. Abdul Ghani Abu. Anuar Ahmad. Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia Dan Indonesia. UKM.Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Abdullah. (2008). (2008). J.. Utusan Malaysia: 14 Jan 2008. (2001). Abdul Razaq Ahmad dan Andi Suwirta. 14 . Bandung: Historia Utama Press. Bangi Selangor. (1999). Rahim Abd. & Wright. Anuar Ahmad dan Nur Atiqah T. Jurnal Pendidikan Malaysia. Falsafah Teori dan Amalan. Abd. (2000). Sejarah Masih Relevan. Bhd. Kuala Lumpur. 34(1) (2009): 53 – 66. Siti Haishah Abd. Rashid. Sejarah Perkembangan Kurikulum Sejarah di Malaysia dalam Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Anjuran Bersama Kumpulan Penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah. (2009). Etnisiti dan Pendidikan. Selangor. Pendidikan Sejarah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahman & Nur Atiqah T. Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Oleh Nik Azis Nik Pa dan Noraini Idris. Model dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Kertas Kerja Kolokium Identiti. Rujukan Abdul Rahim Abd. Oleh itu. London: Fulton. 2008. Rashid. D. 27 Mac.Abdullah.

Jamaliah Shaik Abdullah. Pembinaan Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia dalam Proceedings International Seminar Comparative Studies in Educational System Between Indonesia And Malaysia. TX: Harcourt. 27 Mac. Fakulti Pendidikan. Anjuran bersama kumpulan penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. 2005. Hartini Husain. Chan Nelee. (2000).Azwani Ismail & Zahara Aziz. Kertas Kerja Kolokium Identiti.(2008). M. Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA). Pencapaian dan Sikap Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah Menerusi Pengajaran Berbantukan Komputer. (1995). Thesis Sarjana. Projek Sarjana. Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. Universiti Sains Malaysia. UKM and UM. 15 . Etnisiti dan Pendidikan. Hazman Che Sidik. Universiti Sains Malaysia. New York University Press. UKM. Furnivall. Projek Sarjana. H. Fort Worth. (1965). Jilid 9 Bil. PPBK Mata Pelajaran Sejarah Bertajuk Sistem Pengangkutan di Tanah Melayu Dalam Abad Ke-19. Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia dari Tahun 1978-2000. (2010). Laughlin. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Challenges of Social Studies Instruction In Middle And High Schools. Organised by UPI. Pendidikan Pelbagai Budaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. ’Perkembangan Pelajaran Agama Islam’ dalam Awang Had Salleh (1980). John S. Diges Pendidik. UKM. (1980). A. Hubungan Etnik di Institusi Pengajian Tinggi dari Perspektif Etnografi Habitus dan Modal Budaya. Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (2006). 2.. Faridah Karim et al. M. & Hartoonian. (2009).

(2001). Marimuthu. 8-12 Oktober. W. Falsafah Pendidikan Sejarah: Sejarah dalam Pendidikan. 16 . R. UKM.. Rohidah bte Alias. (1984). Pendidikan Sejarah Sarjana Pendidikan. 6-8th August 1984. Educational Psychology : Theory and Practice”.. R. Orlich. J. Persatuan Sejarah Malaysia. ‘Policies For Multicultural Education In Malaysia’. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kurikulum Sejarah ke Arah Memperkukuhkan Usaha Pemupukan Semangat Patriotik dalam Kalangan Murid. Kertas Projek Sarjana.T. American Psychologist 59(1). R. Projek UKM. 14-19. Parameswara dan Pengasasan Melaka. Inc. 1992. H. E. 2003. Kuala Lumpur. Malaysian Association for Education. Should There Be a Three Rule Against Pure Discovery Learning. 19.10. Boston. Ilmu Sejarah Membina Negara. R.Maharom Mahmood. Noraizan binti Hamzah @ Daud. Utusan Malaysia. United States of America : Pearson Education.ed. Perkembangan Semenanjung 1874-2002. Slavin. C. & Gibson. Petempatan Awal di Negara Kita. Norrizan Seman. Persepsi Pelajar dan Guru Terhadap Penggunaan Buku Teks Sejarah. 2004. Paper Presented at the 4th National Convention on Education. C. 2006. Bangi. Harder. 2003. (2001). Callahan. 2010. MA: Houghton. Omar Hashim. Mayer. Teaching Strategies: A Guide to Better Instruction (6th ed. Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Sejarah dan Kita. D. 8th. 2008.. Shakila Yacob.). The Case for Guided Methods of Instruction. Projek Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur. 2010. UKM..

Universiti Kebangsaan Malaysia. 17 . Tesis Ijazah Sarjana Muda. Pembinaan dan Penilaian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. UKM. Pelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia 1948-1970an: Satu tinjauan. (2004). Zaliza Zali. Class and Development: Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia. (1988). KL. Bangi.Sufian Hashim (1976). Siti Zainun Mat. Government Printers. Projek Sarjana. Syed Husin Ali. Ethnicity. An Introduction to the Constituitution of Malaysia. (1984).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful