MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 3 TAHUN

2013 MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 5 (910/5) TAJUK

NAMA, NOMBOR KAD PENGENALAN, DAN ANGKA GILIRAN CALON

1. 2. 3. 4.

ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON

NAMA GURU/PENILAI TANDATANGAN GURU/PENILAI TARIKH

MARKAH

dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh Alamat Calon 2 Calon 3 Calon 4 . Saya telah memeriksa kerja kursus (kerja projek) calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon No. kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan. kerja kursus (kerja projek) tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri. Calon 1 Tandatangan Calon Nama Calon No. Pusat PBS Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Borang Perakuan Calon Mata pelajaran: Bahasa Melayu Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon. Saya telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Makluman kepada Calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. iaitu guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah dan pemeriksa yang dilantik. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan.

............................................................... Tandatangan Guru: .............................................................. Nama Guru: ...................SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU: PENULISAN ESEI ILMIAH (910/5) PENGGAL 3 TAHUN 2013 BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON Tarikh Nama calon Aktiviti (Untuk diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Guru Catatan (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Saya mengesahkan bahawa kumpulan calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2013 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.................................. Tarikh: ............ ....................

Nama: …………………………………………………. Nama: …………………………………………………. Kad Pengenalan: Tandatangan: ………………… - 4. No. No. Nama: …………………………………………………. No. No. Kad Pengenalan: Tandatangan: ………………… - 2. Kad Pengenalan: Tandatangan: ………………… - 3.SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 BORANG PENILAIAN PENULISAN DAN PEMBENTANGAN ESEI ILMIAH BAHASA MELAYU 910/5 (a) Senarai Nama Ahli Kumpulan (Untuk diisi oleh calon) 1. Nama: …………………………………………………. Kad Pengenalan: Tandatangan: ………………… - (b) Borang Penilaian Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa dan penyelaras) Markah Penuh Markah Guru/Pemeriksa Markah Penyelaras Kriteria Penilaian .

8. 15. Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Pengenalan Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Kajian Penutup Bibliografi/Nota akhir Lampiran Bahasa Jumlah markah 2 2 2 4 4 2 2 2 3 20 2 2 2 1 5 55 (c) Borang Penilaian Pembentangan Individu dan Kumpulan Calon 1 Kerelevanan Kesesuaian teknik memulakan pembentangan Ketepatan kandungan dengan kehendak tajuk Keupayaan membentangkan kandungan esei mengikut agihan Kesesuaian teknik mengakhiri pembentangan dan menepati masa JUMLAH Kelancaran [2] [3] [3] [2] [10] 2 3 4 Perincian Markah Pembentangan . 7. 5. 10. 9. 13. 12. 6. 2. 3. 14.1. 4. 11.

Keupayaan membentangkan kandungan kajian tanpa membaca keseluruhan teks Pertautan idea Kejelasan penyampaian Keberkesanan penyampaian JUMLAH Keterampilan Kekemasan berpakaian Kesopanan tutur kata Keyakinan diri Keupayaan menarik minat khalayak Keupayaan menjawab soalan secara spontan dan relevan JUMLAH Kebahasaan Kegramatisan ayat Kepelbagaian kosa kata Ketepatan dan kejelasan sebutan Kesesuaian intonasi Kesesuaian bahasa badan JUMLAH Penggunaan Alat/Bahan Bantu Persediaan alat bantu Kesesuaian alat bantu Kecekapan penggunaan alat bantu Kesesuaian teknik paparan bahan Kreativiti JUMLAH JUMLAH MARKAH [3] [2] [2] [3] [10] [2] [2] [2] [2] [2] [10] [2] [2] [2] [2] [2] [10] [5] [45] (d) Komen Penilai: .

PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Nota: Borang ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan..PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. …………………………………………………… Nama: …………………………………………… No. Kad Pengenalan: …………………………. No. (bimbit): …………………. Telefon (sekolah): …………………. . Tarikh: ………………… No.…………… Nama: …………………………………………. ……………………………… ……. Kad Pengenalan: …………………………… Tarikh: ………………… No. Telefon (sekolah): …………………. (bimbit): ………………….

kad pengenalan No.SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON BAHASA MELAYU 910/5 Bil .angka giliran Markah esei Guru/ pemeriksa Penyelaras Markah pembentangan Jumlah markah Guru/pemeriksa Penyelaras Nota: Borang ini hendaklah disimpan di dalam fail PBS guru . No.