BAB 1: PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN

1.1 Pengenalan Perniagaan a) Definisi Perniagaan b) Objektif Perniagaan 1.2 Kepentingan Perniagaan Kepada Pihak Berkepentingan a) Memenuhi Keperluan Masyarakat b) Meningkatkan Peluang Pekerjaan c) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi & Negara d) Memenuhi Kehendak Peluang Global 1.3 Fungsi –Fungsi Perniagaan a) Pengeluaran b) Pemasaran c) Kewangan d) Sumber Manusia

1.4 Persekitaran Perniagaan • Persekitaran Tugas • Pihak pengurusan • Pelaburan/Pembiaya • Pekerja • Pengguna • Pembekal • Pesaing d) Persekitaran Umum • Ekonomi • Teknologi • Budaya • Politik & Undang-Undang • Global

OBJEKTIF
1. Memahami definisi dan objektif perniagaan 2. Memahami kepentingan perniagaan kepada pihak berkepentingan 3. Memahami fungsi-fungsi perniagaan 4. Memahami persekitaran tugas dan umum

1.0 PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN
1.1 Pengenalan Perniagaan 1.1.1 Definisi Perniagaan • Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan wang @ alatan lain bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada harga, masa dan tempat yang sesuai bagi mendapatkan keuntungan, faedah dan kepuasan. • Bermula dengan aktiviti penghasilan barangan atau perkhidmatan seterusnya diedarkan untuk memuaskan kehendak pengguna @ pelanggan 1.1.2 Proses Perniagaan • Peringkat yang perlu diikuti untuk menghasilkan barangan @ perkhidmatan.

PROSES PERNIAGAAN
UNTUNG JUALAN

FAKTOR INPUT

PROSES TAMBAH NILAI (PROSES PENGELUARAN)

OUTPUT

Aktiviti utama bahan mentah ( input ), tukarkan kepada barang siap ( proses pengeluaran ) dan menghasilkan barang siap (output) Input Proses Pengeluaran Output

Input :- Mendapatkan bahan mentah untuk menjalankan aktiviti pemprosesan - Ianya terdiri daripada tanah, buruh, modal, usahawan dan lain-lain. Proses Pengeluaran :- Tukar bahan mentah kepada barangan siap - Gabungjalinkan mesin, kemahiran pekerja, bahan mentah dan sbgnya. Output :- Hasil terakhir dari aktiviti pemprosesan samaada

Jualan :- Output / produk yang telah siap akan dijual kepada pelanggan dan pengusaha atau peniaga bagi mendapatkan hasil dan keuntungan dari jualan produk tersebut . Pertukaran nilai akan berlaku setelah jualan dibuat di mana penjual memperolehi wang manakala pelanggan atau pengusaha memperolehi produk. Untung:- Perbezaan diantara hasil yang diperolehi dengan perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Keuntungan yang diperolehi akan digunakan untuk membeli bahan mentah / input dan juga pembayaran hal – hal yang berkaitan gaji, utiliti , sewa dan sebagainya.

1.1.3 a)

Barang Niaga dan Perkhidmatan

Barang Niaga - Produk fizikal yang boleh disentuh, dipegang dapat dilihat dan boleh dinikmati. Dihasilkan bagi bertujuan untuk dijual kepada pelanggan bagi memenuhi keperluan dan kehendak serta citarasa pelanggan; contohnya bas, pakaian, makanan, minuman. b) Perkhidmatan - Sesuatu produk yang tidak boleh dilihat atau disentuh secara fizikal tetapi boleh dirasai bila menggunakannya - Menawarkan faedah dan kemudahan kepada pelanggan contohnya; perkhidmatan hospital, salun

c)

Konsep Keuntungan - Matlamat utama perniagaan - Diperolehi setelah hasil tolak belanja - Digunakan sebagai kayu pengukur dalam perniagaan untuk menilai prestasi ;

Untung = jumlah hasil jumlah kos/belanja (Harga x Kuantiti) – ( Kos tetap + kos berubah) - Sumber hasil meliputi jualan, hasil sewa, faedah simpanan, dividen saham. - Sumber kos/belanja meliputi belian bahan, bayaran sewa, eletrik, air.

Keuntungan dapat dilihat daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Antaranya adalah : • Keuntungan Perniagaan : Untung = Hasil - Belanja • Keuntungan Ekonomi : Untung = Hasil – Belanja – Kos Lepas d) Konsep Faedah dan Kepuasan • Faedah : - Manfaat yang diperolehi dari pengunaan sesuatu barangan atau perkhidmatan. - Pengguna akan memperolehi faedah bila membeli dan mengguna produk atau perkhidmatan tersebut contohnya; membeli motosikal manfaatnya ialah memudahkan pergerakan. • KEPUASAN: Keupayaan sesuatu barang untuk memenuhi kehendak manusia • ; - Tercapai apabila prestasi barangan memenuhi atau melebihi jangkaan /persepsi pengguna. - Tahap kepuasan berbeza – beza di antara seorang pengguna dengan pengguna yang lain. Contohnya; Kereta kancil ada pelanggan rasa selesa bila menggunakannya dan sebaliknya.

Umumnya konsep faedah dan kepuasan adalah : - pengguna mempunyai keperluan semulajadi terhadap keperluan harian dan kehendaknya adalah berbeza. - kehendak pelanggan tiada had kerana perubahan persekitaran - pengeluar perlu memastikan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dengan mengeluarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan

1.1.5 Objektif Perniagaan Boleh dibahagikan kepada 4 : e) Keuntungan DEFINISI-Perbezaan di antara perolehan dan perbelanjaan - Matlamat utama dalam perniagaan - Boleh dilihat dari 2 sudut: i. keuntungan perniagaan ii. keuntungan ekonomi. - keuntungan yang diinginkan adalah keuntungan maksimum. - Ianya penting sebagai kayu pengukur bagi peniaga samada untuk meneruskan perniagaan atau tidak.

a)

Kemandirian - Usaha perniagaan untuk terus wujud dan kekal dalam persekitaran. - Boleh dicapai dengan memastikan pengguna sedar kewujudan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. - Oleh itu, peniaga akan cuba pikat pengguna melalui pelbagai strategi pemasaran termasuk perletakan harga dan promosi yang dijalankan dengan harapan dapat menarik perhatian pengguna.

c) Pertumbuhan - Usaha sesebuah perniagaan untuk memastikan perniagaan yang diusahakan berkembang operasinya. - Boleh dicapai dengan meluaskan pasaran dengan cara membina agihan intensif, membentuk kesedaran dan minat dalam pasaran massa

a) Tanggungjawab Sosial Aktiviti organisasi perniagaan untuk mengimbangi komitmennya kepada kumpulan dan individu – individu dalam persekitarannya termasuklah pelanggan, perniagaan lain, pekerja, pelabur dan masyarakat. - Griffin - Aktiviti organisasi yang memberi kebaikan kepada pihak – pihak lain. - Contoh tanggungjawab sosial kepada: pekerja – gaji , cuti rehat, keselematan dan lain – lain. pelabur – memaksimumkan pulangan pelaburan perniagaan lain – penghantaran tepat.

1.2 Kepentingan Perniagaan Kepada Pihak Berkepentingan
Penuhi Keperluan masyarakat Meningkatkan peluang pekerjaan

Kepentingan Perniagaan

Memenuhi kehendak Peluang global

Tingkatkan Pembangunan Ekonomi & Negara

a)

Memenuhi Keperluan Masyarakat - Peniaga cuba untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dengan menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan yang bermutu dengan harga, tempat yang sesuai kepada pelanggan. Meningkatkan Peluang Pekerjaan - Peluang perniagaan yang banyak akan dapat memberi ruang pekerjaan kepada masyarakat. - Ditawarkan oleh usahawan tunggal, perkongsian atau syarikat multinasional kepada masyarakat. - Dapat tingkatkan taraf kehidupan melalui peluang pekerjaan - Tingkatkan pembangunan negara melalui proses urusniaga yang

h)

c) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Negara - Peniaga tingkatkan prestasi dan membaiki pengendalian perniagaan dengan melihat dari pelbagai sudut seperti : # Menyakinkan pihak institusi kewangan. # Dapat bekalan dari pembekal yang mudah dan bermutu. # Menyuarakan kepada pihak yang tertentu untuk memperbaiki infrastruktur sesuatu tempat. - Secara tidak langsung memberi kesan positif kepada peningkatan keperluan masyarakat. - Galakan peningkatan teknologi yang terlibat bagi membantu rangsangan aktiviti-aktiviti perniagaan dan meningkatkan peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup. - Hasil cukai kepada kerajaan, peningkatan eksport dan pengaliran wang masuk.

d) Memenuhi Kehendak dan Peluang Global - Peluang perniagaan tidak terhad dalam negera sahaja tetapi meliputi luar negara seperti Jepun, Australia, Brunei dll. - Setiap negara berpeluang menikmati pelbagai produk dari pelbagai negara - Perniagaan global dapat meningkatkan peluang perniagaan. - Pendedahan teknologi baru. - Meningkatkan pelaburan. - Meningkatkan taraf hidup. - Meningkatkan ilmu perniagaan supaya mampu bersaing dengan syarikat-syarikat luar dan antarabangsa.

1.3 Fungsi-fungsi Perniagaan a) Pengeluaran - satu proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai. - Dikenali sebagai pengurusan operasi. - Melibatkan aktiviti perancangan, penyusunan, pengstafan, pengarahan dan pengawalan dalam menguruskan operasi pengeluaran produk. - Pengeluar harus memastikan produk yang dikeluarkan memenuhi kehendak dan citarasa pengguna.

b) Pemasaran - DEFINISI PEMASARAN: Satu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk (merangkumi barangan, perkhidmatan, organisasi ,orang, tempat dan juga idea) untuk menggalakkan berlaku pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan dapat mencapai objektif organisasi. Persatuan Pemasaran Amerika - Ianya merupakan satu bidang yang berkembang pesat dan mesti seiring dengan teknologi terkini. - Melalui aktiviti pemasaran, produk yang ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna akan dinikmati oleh pengguna.

c) Kewangan - Melibatkan aktiviti menguruskan sumber dana seperti mendapatkan sumber dana dan perancangan kewangan yang lain. - Jika kewangan tidak diuruskan dengan baik, matlamat kewangan perniagaan tidak dapat dicapai.

d) Sumber Manusia - Menguruskan sumber manusia (pekerja) organisasi bagi menggerak jentera operasi pengeluaran, pemasaran dan kewangan. - Contoh aktiviti pengurusan sumber manusia termasuklah pengurusan pampasan, latihan dan pemilihan pekerja.

1.4 Persekitaran Perniagaan – Elemen – elemen yang mempengaruhi operasi sesebuah perniagaan. Secara umumnya persekitaran perniagaan boleh dibahagikan kepada 2 : a) Persekitaran Tugas – Elemen yang memberi kesan secara langsung dan di dalam kawalan perniagaan. # Pihak Pengurusan - Terdiri daripada individu yang menggunakan kepakaran, kemahiran dan kecekapan dalam pengurusan syarikat. - Tugas pihak pengurusan mengintegrasikan kesemua fungsi – fungsi pengurusan yang berbeza dalam organisasi ke arah pencapaian matlamat organisasi yang telah ditetapkan. - Perniagaan akan menjadi lebih baik dan berpotensi jika pihak pengurusan membuat strategi pengurusan yang cekap. - Kegagalan pihak pengurusan menjalankan tanggungjawab dengan berkesan mengakibatkan matlamat organisasi tidak tercapai.

# Pelabur/ Pembiaya - Pembiaya: pihak yang memberikan pinjaman dan mengharapkan pulangan dalam bentuk faedah seperti pihak bank dan institusi kewangan lain. - Pelabur: Pihak yang melaburkan modal kepada syarikat dan mengharapkan pulangan dalam bentuk dividen seperti pemegang saham. - Perniagaan akan dapat diperluaskan hasil sumbangan modal pelabur. - Kedudukan kewangan syarikat yang kukuh memberi keyakinan kepada pelabur untuk melambuat pelaburan ke dalam syarikat. - pelabur tidak perlu terlibat secara langsung dalam menjalankan aktiviti perniagaan tetapi berhak untuk mendapatkan keuntungan dan boleh mempengaruhi keputusan syarikat bagi perniagaan.

# Pekerja - Individu yang menyumbangkan kemahiran untuk melaksanakan aktiviti syarikat dan mendapat upah sebagai ganjaran. - Pekerja terdiri dari golongan mahir, separuh mahir dan tidak mahir. - Semangat kerjasama pekerja membantu perniagaan mencapai matlamat yang ditetapkan. - Gelagat pekerja mempengaruhi kejayaan dan kegagalan syarikat serta menggambarkan imej sesebuah perniagaan. - Pekerja yang berkemahiran, berpengetahuan dapat menyumbang kepada pertumbuhan perniagaan.

# Pengguna - Pengguna adalah individu yang menggunakan sesuatu produk - Golongan fokus utama perniagaan - Keputusan pembelian pelanggan mempengaruhi kejayaan & kegagalan sesebuah perniagaan. - Perubahan citarasa pengguna mempengaruhi jenis keluaran, harga dan kualiti keluaran. - Citarasa pengguna yang berbeza menyebabkan mereka membuat keputusan untuk mereka membeli pelbagai barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dipasaran. - Perubahan citarasa juga menggalakan inovasi perniagaan.

# Pembekal - Pembekal ialah pihak yang membekalkan bahan/produk yang diperlukan oleh perniagaan lain. Ini termasuklah bekalan bahan mentah atau barang siap. - Pembekal dan peniaga merupakan kumpulan yang saling memerlukan bagi melicinkan operasi perniagaan. - Bahan mentah, barang separuh siap dan peralatan yang dibekalkan berterusan memastikan kelancaran proses pengeluaran dan penjualan. - Sekiranya bekalan yang dibekalkan adalah berkualiti, imej perniagaan akan akan meningkat dengan produk berkualiti di pasaran.

# Pesaing - Beberapa firma yang berlainan dalam industri yang sama mengeluarkan produk yang sama atau hampir sama. - Tindakan atau strategi pesaing boleh mempengaruhi harga dan kualiti produk yang dihasilkan. - Memerlukan perniagaan melakukan inovasi untuk mengatasi persaingan. - Strategi dan perancangan yang dibentuk untuk mengatasi persaingan membolehkan perniagaan lebih menjadi kompetitif.

b) Persekitaran Umum – Elemen persekitaran yang berada di luar kawalan organisasi yang boleh mempengaruhi perniagaan secara tidak langsung. # Ekonomi - Merujuk kepada keadaan dan jenis sistem ekonomi di mana perniagaan beroperasi - Persekitaran ekonomi yang baik akan menentukan operasi, prestasi dan dasar perniagaan. - Keadaan ekonomi yang baik meningkatkan aktiviti perniagaan dan menjamin peluang perniagaan. - Pendapatan penduduk yang meningkat menjamin peningkatan jualan dan keuntungan perniagaan.

# Budaya - Merujuk kepada satu set nilai norma yang dipegang dan diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat - Setiap individu mempunyai corak kehidupan budaya yang berbeza dari segi agama, adat resam dan cara hidup. - Perubahan citarasa masyarakat memaksa perniagaan menyesuaikan barangan dan perkhidmatan mengikut kehendak mereka. - Perubahan populasi penduduk memaksa peniaga mengeluarkan barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak majoriti masyarakat.

# Teknologi - Suatu penemuan sains yang diperolehi untuk membantu kehidupan manusia - Perkembangan teknologi memberi kesan dalam perniagaan yang menggunakan mesin bermutu lebih produktif daripada syarikat yang menggunakan mesin biasa. - Penciptaan peralatan baru seperti robot mempercepatkan proses pengeluaran dan meningkatkan produktiviti. - Pengeluaran dapat ditingkatkan dan operasi berjalan dengan lancar. - Penggunaan internet meningkatkan daya saing perniagaan kerana penyampaian maklumat menjadi lebih cepat.

# Politik dan Undang- undang - Politik: Sistem pemerintahan yang menjadi amalan sesebuah negara - Undang-undang: Peraturan yang dikuatkuasakan oleh sesebuah negara - Bagi sesuatu tempat mempunyai dasar dan politik yang berbeza. - Peniaga haruslah peka dengan situasi politik supaya perancangan masa depan dapat dirancang dengan baik. - Sokongan kerajaan seperti memberi bantuan subsidi membantu mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan daya saing perniagaan. - Kestabilan politik menjamin suasana yang baik untuk perniagaan terus berkembang maju. - Undang-undang dan peraturan sesebuah negara seperti Malaysia menetapkan Akta Jualan Langsung 1993, Akta Barangan Kawalan, Akta Kontrak dan sebagainya.

# Global - Perniagaan yang bergerak ke arah pembentukan operasi di serata tempat di dunia di samping membangunkan standard produk dan pemasaran - Peniaga menjalankan perniagaan diluar dari negara tempatan. - Mereka mampu bersaing dalam peringkat antarabangsa. - Dasar buka pintu yang diamalkan oleh sesebuah negara memboleh perniaga menjalankan perniagaan diperingkat yang lebih jauh. - Melalui perniagaan global membolehkan peniaga sentiasa mementingkan kualiti dan menjaga imej syarikat serta negara. - Melalui perniagaan ini juga pihak peniaga terdedah kepada selok belok perniagaan dari luar dan aspek-aspek yang positif boleh digunakan oleh peniaga dalam syarikat mereka supaya sistem pengurusan syarikat menjadi lebih cekap dan berpotensi pada masa depan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.