PE RAN AN IB U BAPA, GUR U, MA SYARAK AT D AN KERAJ AA N DAL AM PE MBAN GU NAN PEL AJ AR MENUR UT FAL SAF AH PE NDIDI KAN KEB

AN GSAA N

PENGENALAN

Malaysia kini berada pada peringkat pertengahan dan sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020. Fasa tersebut juga telah mengetengahkan bidang pendidikan yang masih memerlukan penambahbaikan dan perhatian khusus agar dapat melakukan lonjakan terakhir untuk mencapai status negara maju yang dicita-citakan dalam Wawasan 2020. Pembangunan modal insan bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Pelajar-pelajar ini akan dilengkapi dengan kemahiran, komunikasi berkesan, kebolehan mengunakan ICT dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional; mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat; mempunyai nilai yang tinggi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat.

FALSAFA H P EN DID IKA N KEB AN GSA AN
 Falasafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falasafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia.  Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelaktual (JERI).

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyakat dan negara”.

Falsafah ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia mempunyai matlamat untuk menggilap potensi setiap pelajar mengikut kekuatan masing-masing.

Intelek

Rohani

Ilmu Pengetahuan Akhlak Mulia

Insan Seimbang dan Harmonis

Tanggungjawab dan Sumbangan kepada Masyarakat

Jasmani

Emosi

 Dari

segi falsafah, maksud pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia, iaitu proses memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia (conscientization) tentang fizikal dan metefizikal (Tuhan, manusia dan alam).

1.
   

War ga negara M ala ysia yang b aik

Percaya dan patuh kepada Tuhan. Berilmu pengetahuan. Berakhlak mulia. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.

2.

Uns ur in te lek

 Hikmah

iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran.  Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif.  Daya pemikiran yang logik dan analitis.  Ilmu yang bermanfaat.

3.

Uns ur ro han i d an em osi

 Keyakinan

terhadap Tuhan.  Kepercayaan beragama.  Kemantapan jiwa.  Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat.  Berbudi pekerti mulia.  Berbakti dan berkorban.

4.

Uns ur ja sma ni

 Kecergasan

fizikal dan kesihatan diri.  Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

Samb..
 Jelaslah

bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan kepada konsep kesepaduan antara jasmani, emosi, rohani dan intelek yang sebenarnya juga berteraskan kepada pendidikan agama adalah memberi fokus kepada usaha pembangunan manusia.

PE MBA NG UNA N PELA JAR

   

Konsep pembinaan insan sekaligus telah meletakkan pendidikan Malaysia ditahap yang istimewa kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan negara-negara lain. Potensi rohani dapat dibina secara khusus melalui penghayatan dalam mata pelajaran agama Islam. Potensi emosi dapat dibina melalui pendidikan moral dan semua mata pelajaran yang lain. Potensi intelek akan terbina menerusi maklumat dan ilmu pengetahuan. Potensi jasmani dapat dibina melalui aktiviti-aktiviti latihan fizikal dan ko-kurikulum.

OB JEKTIF PEM BA NGU NAN PE LAJAR
 

 

Bagi memastikan semua rakyat dapat membaca, menulis dan mengira. Bagi melengkapkan individu dengan kemahiran intelek dan psikologi yang perlu, berserta dengan tabiat kerja yang betul. Bagi memupuk sikap yang sesuai pada pekerjaan, hormat dan cinta sesama manusia dan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Bagi menyuburkan warisan dan kebudayaan kebangsaan. Bagi membentuk moral budi pekerti yang dapat diterima oleh masyarakat selaras dengan pegangan agama.

PE RAN AN IB U BAPA
  

Peranan dan tanggunggjawab para ibu bapa banyak dan berat untuk dipikul dan dilaksanakan. Memerlukan kesediaan dari pelbagai aspek. Untuk menghasilkan anak-anak yang baik akhlaknya, ibu bapa juga seharusnya terlebih dahulu memiliki akhlak yang baik. Semua ini dapat dilaksanakan melalui contoh dan tauladan yang ditunjukkan oleh ibu bapa kepada anakanak.

Jas mani

Ibu bapa perlu mengajarnya berenang, memanah (menembak) dan menunggang kuda sebagai asa pembinaan jasmani. Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad jayid bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan zikir, maka itu adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara : berjalannya seseorang antara dua tujuan (memanah), latihan menunggang kuda, bersenda gurau dengan isterinya dan belajar berenang.” Jasmani anak akan tumbuh dengan kuat, tempoh membesar merupakan tahap terpanjang yang dialami dalam kehidupan. Pertumbuhan otot dan tulang serta pertumbuhan jasmani berkembang adalah pada tahap ini.

Emo si

Bagi membentuk emosi yang stabil di kalangan anakanak, asas-asas pembinaan perasaan perlulah dititik beratkan. Antara asas-asas tersebut adalah kucupan dan kasih sayang kepada anak. Kucupan mempunyai peranan yang sangat efektif di dalam menggerakkan perasaan dan kejiwaan anak-anak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa dia berkata : “ Rasulullah s.a.w mengucup Hasan bin Ali r.a (cucu baginda), lalu A’raq bin Habis berkata : “ Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh anak namun aku tidak pernah mengucup salah seorang pun daripada mereka”. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda: “ Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi.”

Rohan i
  

 

Pembinaan ibadah merupakan penyempurnaan dari pembinaan rohani. Ibadah memberikan santapan kepada akidah dengan rohnya. Ibadah akan dapat meredakan gelodak kejiwaan dan mengendalikan hawa nafsu sehingga jiwanya akan lurus melalui munajat Allah S.W.T. Ibadah yang paling asas yang perlu diajar oleh ibu bapa kepada anak-anak adalah solat. Mengajak melakukan solat disampingnya, Ibu bapa juga perlu menerapkan aspek pembinaan akhlak ke dalam jiwa anak-anak. Menerapkan nilai dan adab pada anak2 seperti adab bercakap dengan kedua ibu bapa, adab berjiran, adab pergaulan dan semua adab di dalam kehidupan seharian.

Inte le k
 

   

Ibu bapa adalah individu2 yang paling hampir dengan anak2 sebelum anak-anak itu melangkah ke alam persekolahan. Rasulullah s.a.w sendiri meletakkan tanggungjawab pendidikan anak-anak di atas bahu kedua orang tua. Kedua2nya yang memberikan pengaruh yang kuat kpd anak. Ibu bapa juga wajib memberikan pendidikan untuk meneguhkan akidah anak-anak. Mengajar anak-anak mengenal Allah melalui persekitaran, alam semulajadi dan setiap kejadian ciptaan Allah. Menyediakan pelajaran dan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Pendidikan ini haruslah diberikan sejak awal usia. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk membetulkan kesalahan atau kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak.

PE RAN AN G UR U
   

Guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. Keperibadian dan amalan pengajian guru mempunyai boleh mempengaruhi minda dan jiwa pelajar. Pelajar akan mudah terpengaruh dengan sikap dan penampilan guru berbanding dengan orang lain. Guru juga memainkan peranan penting dalam usaha untuk memperkembangkan potensi pelajar secara bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keempat-empat unsur ini boleh diterapkan melalui proses pembelajaran dan pengajaran semasa di sekolah.

Jas mani
      

Guru adalah tenaga penggerak yang berperanan membangunkan jasmani pelajarnya. Bersukan dan melakukan aktiviti fizikal dapat menyihatkan badan dan meningkatkan staminanya, Dapat melahirkan pelajar yang produktif dan cergas dalam bidang akademik. Pendekatan yang boleh diguna pakai oleh guru-guru, antaranya ialah : Pendedahan :kepentingan pendidikan jasmani kepada pelajar-pelajarnya. Dorongan : mendorong dan menjadi penasihat para pelajar untuk melakukan aktiviti sukan. Organisasi : pendedahan kepada pelajar untuk mengurus kegiatan sukan.

Emo si

Kekuatan-kekuatan yang perlu ada pada seorang guru ialah kebolehan untuk mengurus dan menangani emosi negatif. Seorang guru yang ceria, penyayang dan riang akan menghasilkan pelajar yang ceria, penyayang, riang dan sebaliknya. Tahap EQ guru akan menentukan tahap pencapaian EQ dalam kalangan pelajar melalui pengwujudan suasana bilik darjah yang menyokong perkembangan emosi secara sihat.

Rohan i
Beberapa peranan yang harus dimainkan oleh guru dalam usaha membentuk unsur kerohanian dalam jiwa setiap pelajarnya. Antaranya :  Menanamkan asas keagamaan yang kukuh di kalangan anak didik.  Menanam minat beragama, kasih dan sensitif kepada agama.  Membasmi kejahilan beragama berasaskan Pendidikan Islam.  Melahirkan jaitul Qur’an di kalangan murid.  Membenteras kemungkaran dan kesesatan di kalangan murid dengan cara yang terbaik.  Membentuk iklim sekolah dengan nilai-nilai Islam atau “iklim dini”.

Inte le k

 

Tugas guru bukan sahaja mengajar, tetapi juga mendidik, membentuk sikap, nilai dan akhlak manusia, contoh ikutan dan pandangan baru yang boleh membawa kepada perubahan dan kemajuan. Guru juga perlu bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan kepada pelajarnya untuk mencapai kemajuan. Guru juga harus lebih banyak memberi pendedahan dan penekanan mengenai pelbagai aspek pemikiran agar pelajar-pelajar ini dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Untuk merealisasikan kaedah ini,guru perlu sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki dan memajukan diri untuk menjadi pendidik yang berkesan

PERANAN MASYARKAT

Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan pelajar. Ini kerana pelajar juga merupakan anggota masyarakat. Runtuhnya pembangunan pelajar sesebuah negara itu bermakna masyarakatnya juga runtuh. Sebelum kita melihat keruntuhan para pelajar kita wajiblah bagi masyarakat bertindak untuk membangunkan muda-mudi masa kini yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Jasmani

Mengatur aktiviti sukan rekreasi dalam bentuk pertandingan atau persembahan. Mengadakan minggu pendidikan jasmani dan sukan. Mengadakan aktiviti mingguan yang mencergaskan minda dan fizikal seperti senam robik setiap hari Ahad khusus untuk penduduk setempat termasuk pelajar.

Emosi

Tanggapan dan persepsi masyarakat yang memandang negatif terhadap golongan remaja perlu dikikis dan dibuang agar golongan ini dapat memperbaiki kesilapan diri mereka dan kembali semula ke pangkuan masyarakat. Mengambil berat akan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Hal ini tidak langsung dapat mengawal emosi pelajar dan dia merasakan bahawa ada orang yang prihatin terhadap dirinya. Mengadakan seminar kepada pelajar-peljar bagaimana untuk menangani masalah yang berkaitan dengan emosi.

Rohani

Masyarakat Islam itu sendiri perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Jika diri setiap individu telah dipenuhi dengan akhlak yang baik maka secara totalnya perhubungan sesama manusia akan menjadi baik. Secara automatik setiap umat Islam akan tahu tanggungjawab mereka kepada ibu-bapa, saudaramaranya, jiran tetangganya dan lain-lain lagi. Seterusnya akan membentuk sikap suka menolong orang, cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Seandainya perkembangan akhlak telah baik maka perhubungan persaudaraan juga menjadi baik. Maka keadaan sesebuah negara akan juga menjadi baik dan sempurna.

Intelek
 Menyumbangkan

idea dan kepakaran mereka untuk membentuk pembangunan selain dari ilmu untuk tatapan golongan lain bagi memandu ke arah kehidupan yang sempurna di dunia dan juga di akhirat.

PERANAN KERAJAAN
   

 

Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Seperti meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang pengkhususan. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan pelajar. Seperti Mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skills) Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan. Seperti Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills

Samb..
   

 

Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik. Memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian Memantapkan program kokurikulum dan sukan Menyediakan infrastruktur dan peralatan yang lebih lengkap di sekolah, pusat kokurikulum, kolej matrikulasi dan IPG Memperkukuh disiplin pelajar Menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap menangani gejala salah laku murid

Samb..
   

  

Mempercepat perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin Mempelbagaikan saluran aduan terus Memantapkan kurikulum Meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi Pelaksanaan aktiviti dengan pelbagai agensi Menyediakan peruntukan yang besar untuk bidang pendidikan dalam bajet tahunan 31 Bilion untuk 2009

Samb..
  

Meningkatkan jumlah institut pengajian tinggi awam (IPTA) kepada 17 buah Meningkatkan pengambilan pelajar jurusan sains di IPTA Memastikan sekolah di bandar atau luar bandar mempunyai makmal komputer sebagai persediaan awal Menyediakan kemudahan pendidikan agama untuk membentuk masyarakat yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara

Samb..
 

Pendidikan prasekolah Kementerian Pendidikan yang diperkenalkan Sekolah bestari juga diwujudkan dengan pengajaran dan pembelajaran dilakukan menerusi bantuan teknologi komputer Memperkenalkan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah mulai tahun 2002 Memperuntukkan lebih RM773 juta setiap tahun untuk belanja mengurus bagi meningkatkan lagi kualiti guru di seluruh negara

KESIMPULAN
 Sesungguhnya

anak bangsa atau pelajar kita merupakan generasi pemimpin Negara pada masa akan datang. Bagaimanakah corak dan cara pemerintahannya, adalah bergantung pada peranan kita semua dalam menentukannya.

SITI NA ZI RAH BINTI A B. W AH AB (P48718) SITI ZU BA IDA H BI NTI INGSA (P48581) SU RY AT EE BI NTI ABD RA SH ID (P48696) DI SEDI AKAN OLEH : SEKIAN, TERIMA KASIH. NUR AI NI BINTI AB DU L RASH ID (P48576) SI TI NAZ IRA H B INTI AB. WA HA B (P48718) SI TI ZU BAI DAH BINT I ING SA (P48581) SU RYA TEE BINT I AB D RAS HI D (P48696)