PSZ 19 : 16 (Pind.

1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS***
JUDUL : SISTEM PEMANTAUAN DAN PENYENGGARAAN CERUN SESI PENGAJIAN :

2005 / 2006

ABDUL AZIZ BIN MAMAT Saya (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis *( PSM / Sarjana / Doktor Falsafah ) ini di simpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat - syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Naskah salinan di dalam bentuk kertas atau mikro hanya boleh di buat dengan kebenaran bertulis daripada penulis. 3. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia di benarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 4. Saya membenarkan Perpustakaan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara institusi pengajian tinggi. 5. ** Sila tandakan ( / ) SULIT ( Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972 ) ( Mengandungi maklumat terhad yang telah di tentukan oleh organisasi / badan di mana penyelidikan di jalankan ) Disahkan oleh:

TERHAD

TIDAK TERHAD

.................................................. ( TANDATANGAN PENULIS ) Alamat Tetap : 381 LRG 3 KANAN, JLN GONG PASIR, 23000 DUNGUN, TERENGGANU Tarikh : 14 NOVEMBER 2005

…………………………….. ( TANDATANGAN PENYELIA )

P M DR. KHAIRUL ANUAR BIN KASSIM Nama Penyelia Tarikh : 14 NOVEMBER 2005

CATATAN:

Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu di kelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. *** Tesis di maksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau di sertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau laporan projek sarjana muda.

* **

0

“ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam.”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : : Prof. Madya. Dr. Khairul Anuar Kassim. 14 November 2005.

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENYENGGARAAN CERUN

ABDUL AZIZ BIN MAMAT

Laporan projek ini di kemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

NOVEMBER, 2005

” Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : Abdul Aziz Bin Mamat. .ii “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap – tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 14 November 2005.

. Terima kasih untuk segalanya…….iii Buat yang tersayang…… Untuk ibu dan ayah yang di kasihi…… Mamat Bin Hassan Wook binti Ismail Serta teman – teman seperjuangan Kalian semua takkan ku lupakan Iringan doa serta pengorbanan kalian semua merupakan pembakar semangat dan keyakinan buatku untuk menghadapi segala rintangan dengan penuh sabar dan tekun dalam menghadapi hari – hari yang mendatang.

Terima kasih Dr. Dr. Mohd Seth Bin Mohd Said ( Clerk of Work Mutiara Rini Sdn. Madya. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia saya iaitu Prof. Khairul !!! Ucapan terima kasih juga kepada En. Khairul Anuar Kassim. tentulah sukar bagi saya untuk menghadapi semua ini dan seterusnya menamatkan pengajian di sini.iv PENGHARGAAN “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” Alhamdulillah. segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Beliau adalah merupakan orang yang paling penting dan beliau juga telah banyak membantu. Segala tunjuk ajar beliau sangatlah bermakna dalam penyediaan tesis ini. Hartabina ) dan En. Di sini. Maka dengan ketentuan Mu jua dapat juga hamba Mu ini berada di ambang kejayaan dan seterusnya dapat menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Bhd. Tanpa berkat usaha serta kekuatan lahir dan batin yang di pinjamkan. memberi nasihat serta dorongan kepada saya dalam semua perkara yang berkaitan dengan Projek Sarjana Muda ini. Syukur ke hadrat Mu Ilahi kerana dengan limpah rahmat Mu yang menemukan jalan yang Engkau kehendaki untuk orang – orang yang Engkau kasihi. ) kerana telah sudi meluangkan masa untuk membantu dengan . Abdul Fatah Bin Abu Bakar ( Pengarah Unit Pembinaan. Didikan dan segala bantuannya amatlah saya hargai.

jua.T. Semoga semua jasa baik itu di balas dengan kebaikan dari Allah S. Terima kasih kerana telah banyak membantu secara langsung dan tidak langsung dalam proses menyiapkan tesis ini. Pengorbanan yang mereka berikan tidak terbalas rasanya. Akhir sekali buat ibu. Kepada sahabat handai dan rakan – rakan seperjuangan semua juga tidak di lupakan.W. ayah dan keluarga tersayang. Segala sokongan moral. teguran dan bantuan semua tidak akan di lupakan sampai bila – bila. Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Hanya kejayaan di sini sahaja mampu membalas jasa – jasa mereka semua. . tanpa mereka siapalah diri ini.v memberikan maklumat – maklumat dan bahan – bahan yang berkaitan dengan kajian ini.

kesan semulajadi dan juga persekitaran yang boleh mengurangkan kestabilan cerun terbabit. langkah-langkah pemulihan dan penyenggaraan akan dicadangkan untuk tindakan seterusnya. Daripada pemantauan yang dilakukan ini. Suatu kaedah bagi memantau cerun di perlukan sebagai langkah awal bagi mengesan kebarangkalian berlakunya tanah runtuh. Daripada maklumat ini. Perisian ( Microsoft Access 2003 ) telah digunakan bagi membina suatu pangkalan data berdasarkan Slope Priority Ranking System ( SPRS ) yang telah sedia ada dengan memperkenalkan langkah-langkah penyenggaraan yang sesuai.vi ABSTRAK Masalah kegagalan cerun sentiasa mendapat perhatian dari pelbagai pihak khasnya daripada pihak berkuasa tempatan. Kelebihan sistem ini ialah ia akan dapat melindungi cerun dan penyenggaraan dapat dibuat sebelum ia gagal. Kemalangan jiwa dan kerosakan harta benda merupakan kesan yang mungkin berlaku daripada ketidakstabilan sesuatu cerun. geologi. Kajian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data – data dari sejumlah cerun di kawasan Johor bahru. Ia merupakan suatu sistem yang dapat mengklasifikasikan sesuatu cerun mengikut tahaptahap risiko kegagalan yang berkemungkinan berlaku. . Kegagalan sesuatu cerun banyak di pengaruhi oleh faktor – faktor seperti keadaan geometri. Sistem ini merupakan suatu kaedah yang berkesan dalam proses menyenggara cerun dan pada masa yang sama ia akan dapat memastikan cerun dalam keadaan stabil pada jangka masa yang panjang. pemulihan dan penyenggaraan cerun akan dapat dirancang terutamanya kepada cerun yang dikenal pasti berada didalam kategori yang berisiko tinggi.

Microsoft Access 2003 was used to develop a database based on the existing Slope Priority Ranking System ( SPRS ) with the introducing of suitable maintenance procedures.vii ABSTRACT Slope failure problem always get attention from various parties. especially from the local authorities. The study involved of collect and analysis data from various slopes in Johor Bharu area. It is a effective method in maintaining the slope and at the same time ensuring a stable slope for a long term. From this assessment. From this information. remedial work and maintenance of slope has been suggested. The advantages of this system is that the slopes can be protected and maintenance before it fails. It is a system which classify the slope by the level of risk that has probability to collapse. geology. Risk of lost lives and damage of public properties are probability effects from the unstable slope. The factors that influence slope failure are geometry. nature effects and also the surrounding which can reduce the stability of the slope. remedial and maintenance of slope can be planned especially to slope which are detected to be in the category of high risk. The method for assessment of slope is required as an early action to detect any possibility of landslide. .

viii SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv vi vii viii xiv xv xviii xx .

3.2 1.3.2 2.5 2.3 Tanah liat batu tongkol Pengkelasan tanah Pengenalan bagi cerun Jenis-jenis cerun 2.3.2.1 2.ix BAB 1 1.1.2.3 Tanah organik Tanah sisa 2.2 Cerun semulajadi Cerun buatan manusia .4 Tanah atas Tanah bawah Tanah 2.1 KAJIAN LITERATUR 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 13 13 14 Pengenalan kepada tanah 2.1.1 2.2.1.1 2.3 Datar keras 2.4 2.2 2.3.5 Air tanah 2.6 Timbusan atau tanah buatan Morain 2.4 1.3 1.2 Tanah terangkut Jenis – jenis tanah yang biasa 2.3 2.2 Definisi kejuruteraan mengenai tanah 2.1 Tanah geluh 2.6.5 PENGENALAN Pendahuluan Latar belakang Masalah Objektif kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian 1 2 3 3 4 BAB 1I 2.1.1 1.6.4 2.1.

8.9.3 Cerun empangan tanah 2.9.6.6 2.9.8.8.8.9.10.1 Cerun potong 2.2.9.3 Analisis tegasan berkesan melalui kaedah Bishop 2.2 Runtuhan ( fall ) Gelinciran ( slide ) 2.1 2.2 Pengaruh jenis tanah 2.3 2.8 Fenomena kegagalan cerun Pergerakan cerun 2.10.6.8.9.1 Analisis tegasan berkesan melalui kaedah rapi .2 Cerun tambakan 2.2 Analisis tegasan menyeluruh 2.2.10.10 Kestabilan cerun 2.4 2.6.5 2.2.1 Gelinciran putaran 2.2 Gelinciran translasi / peralihan 2.9 2.2.2.8.1 2.4 2.9.10.1 Analisis melalui kaedah hirisan Swedish 2.10.x 2.1 Kaedah penyiasatan kestabilan cerun 2.3 2.9.9.9 Pengaruh hakisan 2.2.8 Geologi 2.3.7 2.7 Hamparan ( spread ) Pengaliran ( flow ) Graviti Keadaan air dalam tanah Geometri cerun Tanaman pada cerun Kesan alam semulajadi Sistem saliran 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 35 Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun 2.

1.4 Longkang pada bahu jalan 4.2.1 3.4 Kaedah pitching Kaedah penyemburan mortar dan konkrit Kaedah penghadang konkrit Sistem kawalan perparitan di permukaan cerun 4.3.2 4.2 3.1.2 Longkang pada teresan 4.3.2.1 4.2.2.3 Kaedah kepingan rumput berkelompok dan rapat 4.2.2.1 Sistem parit saliran dan parit pintasan 4.1 .2 Kaedah fibromatting dan hydroseeding 4.1.1.3 Kawalan perparitan dan saliran 4.3.1 Kaedah tanaman litup bumi 4.1.2.2 Pendahuluan Kerja – kerja perlindungan cerun 4.2.4 METODOLOGI KAJIAN 36 36 37 38 40 41 Pendahuluan Metodologi kajian Pengenalan kepada perisian Microsoft Access 2003 Pengenalan kepada ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ 3.3.5 Saliran sump 4.4.1 Prinsip asas dalam ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ BAB IV SISTEM PENYENGGARAAN DAN KESTABILAN CERUN 42 42 43 44 45 46 48 49 50 52 54 54 55 56 56 57 58 58 59 4.3.xi BAB III 3.3.1.3 4.3 3.1.1 Kaedah rumput vetiver 4.1 Lubang leleh dan paip mendatar 4.1.2 Sistem saliran subpermukaan 4.3.3 Longkang bertingkat 4.3.

3.4.4 Tembok gabion 4.1 Tembok penahan graviti 4.4.4.1 Lubang lelehan 4.2.3.2.3.4.xii 4.4.1 Jenis – jenis tembok penahan 4.2.2.5 Selimut penyaliran mencondong 4.1.4.4.4.4.2 Jenis sistem penyaliran yang lazim bagi tembok penahan 4.2 Gelangsaran ke hadapan 4.3.2.4.3 Tembok cerucuk keping 4.2 Salir belakang 4.6 Kegagalan struktur 4.4 Putaran terhadap bahagian atas 4.5 Kesimpulan 70 70 71 71 72 73 73 73 65 65 66 67 68 69 59 60 60 61 62 64 BAB V 5.2 5.1.2 Tembok penahan julur 4.4.4.3 Sebab – sebab kegagalan yang lazim bagi struktur penahan tanah 4.1 5.3 Jalur tegak bahan penuras 4.1.1.4.4.4.1 Kegagalan keupayaan galas 4.3.3 ANALISIS DAN KEPUTUSAN 75 75 75 80 Pengenalan Pengumpulan data dan analisis teknikal Pembangunan ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ .3 Gelinciran tanah di sekeliling 4.3.4 Selimut penyaliran tegak 4.4.4 Pembinaan tembok penahan 4.5 Terbalikan 4.4.4.

4.xiii 5.4.5 5.1 5.4 Kajian Kes 5.C 98 .1 5.2 5.5.2 Laluan ke kolej 16 & 17 Laluan Tun Aminah ke Gelang Patah Analisis bagi laluan ke kolej 16 & 17 Analisis bagi Laluan Tun Aminah ke Gelang Patah 83 83 85 89 89 91 Keputusan BAB VI KESIMPULAN 93 RUJUKAN 96 LAMPIRAN Lampiran A .5.

1 2.2 5.xiv SENARAI JADUAL NO.1 5.4 TAJUK Pengkelasan tanah di luar makmal Jenis-jenis pergerakan cerun ( Cruden & Varnes 1996 ) Keadaan geologi dan kesan yang mungkin berlaku pada cerun ( Hunt 1984 ) Lingkungan markah dan kadar risiko yang di berikan melalui SPRS Rating Pengiraan markah risiko yang telah di tetapkan bagi cerun potong Permarkahan risiko cerun potong Ringkasan sistem permarkahan MUKA SURAT 12 16 28 76 77 78 79 .3 5.2 2. JADUAL 2.3 5.

8 2.12 Analisis tegasan seluruh Kaedah hirisan Swedish Analisis tegasan berkesan :.Daya yang bertindak ke atas hirisan tegak menerusi tembereng yang menggelangsar .3 2.2 2.9 Aspek – aspek dalam geometri cerun Penurunan kadar faktor keselamatan melawan masa penurunan hujan. 27 31 32 34 2. dengan cerun dan komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun g t. Kegagalan cerun akan berlaku bila faktor keselamatan menurun melebihi 1.6 2.7 TAJUK Bahagian di dalam sampel tanah yang di korek Runtuhan tanah dan batuan Gelinciran putaran ( Varnes.1 2. RAJAH 2. 1978 ) Komponen yang bertindak secara bersudut tepat g p. 1978 ) Gelinciran translasi / peralihan Kegagalan hamparan Pengaliran pada cerun ( Varnes.11 2.xv SENARAI RAJAH NO.4 2.10 2.5 2. MUKA SURAT 5 17 19 20 21 21 22 25 2.

23 4.3 4.20 4.10 4.2 4.5 4.1 4.18 4.15 4.4 4.17 4.12 4.16 4.6 4.8 4.21 4.7 4.24 Rumput Vetiver yang tumbuh semulajadi Penanaman rumput vetiver secara berbaris di cerun Semburan yang menggunakan pam bagi kaedah Hydroseeding Lapisan rumput yang tumbuh subur menggunakan kaedah Hydroseeding Penanaman rumput secara berkelompok dan rapat Rubble Pitching Semburan mortar dan konkrit Rekabentuk dan cara pembinaan crib wall Penggunaan crib wall di kawasan cerun Longkang pada teresan Longkang bertingkat Tembok penahan julur Tindak balas pada tembok cerucuk keping Penggunaan tembok cerucuk keping sebagai penahan hakisan Kaedah penstabilan cerun menggunakan tembok gabion Lubang lelehan Salir belakang Jalur tegak bahan penuras Selimut penyaliran tegak Selimut penyaliran mencondong Kegagalan keupayaan galas Gelangsaran ke hadapan Gelinciran tanah sekeliling Putaran terhadap bahagian atas 64 66 67 68 69 69 70 71 72 72 63 49 50 51 53 53 56 57 62 63 48 47 46 45 .13 4.19 4.9 4.xvi 4.22 4.14 4.11 4.

2 5. Laporan SPRS boleh disusun dan dicetak mengikut kategori Kedudukan parsel kawasan kajian kes 2 di dalam projek pembangunan Mutiara Rini.4 5.xvii 5.1 5. Kegagalan yang berlaku pada cerun di kawasan kajian kes 2 88 87 82 81 81 .5 Interface bagi Slope Priority Ranking System ( SPRS ) Borang bagi kemasukan data untuk dianalisis.3 5.

A.B gp gt BS ø W G c r θ We L1 & L2 N&T 0 ∑ n W P T b z l α - Aras Air Bumi Komponen yang bertindak secara bersudut tepat dengan cerun Komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun British Standard Sudut geseran dalam Berat sektor. Kedudukan pusat graviti Kekuatan ricih maksimum Jejari arka Sudut arka Momen gangguan Sempadan tegak Magnitud Pusat putaran Jumlah Keratan Berat hirisan Daya normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan Daya ricih yang bertindak di tapak hirisan Lebar hirisan Ketinggian hirisan Panjang BC ( di ambil sebagai garis lurus ) Sudut antara P dengan garis tegak .xviii SENARAI SINGKATAN A.

0 Daya berkesan normal Slope Priority Ranking System .xix x P’ SPRS Jarak ufuk dari pusat hirisan ke pusat putaran.

xx SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B C TAJUK Analisis cerun di UTM Peta kawasan kajian Borang Pemeriksaan Cerun oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia MUKA SURAT 98 99 100 .

Pembinaan yang di jalankan di kawasan yang berbukit – bukau akan menghasilkan cerun – cerun buatan manusia yang memerlukan pengawalan.BAB I PENGENALAN 1. Cerun semulajadi adalah stabil dan kurang mengalami risiko kegagalan. Faktor – faktor yang mempengaruhi kegagalan cerun ini mestilah di ketahui agar masalah – masalah yang berkaitan dengannya akan dapat di atasi dengan mudah. Masalah kegagalan cerun biasanya wujud apabila berlakunya hujan lebat yang mana ia akan mengurangkan kekuatan ricih tanah serta menambahkan tegasan dalam tanah akibat dari pembentukannya sendiri dan keadaan air dalam tanah tersebut. . Namun.1 Pendahuluan Keadaan bentuk muka bumi yang berbukit – bukau akan menghasilkan cerun cerun semulajadi. kepesatan ekonomi negara memaksa pembinaan bangunan dan pembinaan infrastruktur seperti jalanraya kadang – kala terpaksa di lakukan di kawasan yang berbukit – bukau. Ini kerana keadaan semulajadinya telah terganggu oleh aktiviti – aktiviti pembinaan.

Sistem penilaian ini boleh di buat berdasarkan keadaan fizikal cerun potong itu di bina dan faktor – faktor yang boleh mempengaruhinya. Gangguan ini mungkin telah menambahkan tegasan ricih dan mengurangkan kekuatan ricih tanah akibat perubahan pada bentuk asalnya. Pemantauan yang di lakukan akan dapat memberikan maklumat awal mengenai keadaan dan tahap kestabilan sesuatu cerun tersebut. paras air bumi dan perlindungan pada permukaan cerun juga telah berubah. . Ia akan dapat di atasi sekiranya terdapat suatu sistem pemantauan yang dapat membantu sebelum proses penyenggaraan di lakukan. Ini sekaligus memberikan amaran awal sebelum terjadinya kejadian tanah runtuh. Tetapi keperluan suatu sistem yang mudah dan ringkas yang dapat menganggarkan tahap keselamatan pada cerun tersebut juga di perlukan. Kaedah pengukuhan cerun tersebut hendaklah mengambil – kira aspek kos dan keberkesanannya dalam menstabilkan cerun. Selain itu. Cerun yang berisiko berlakunya tanah runtuh mestilah di atasi dengan kaedah – kaedah pengukuhan cerun yang sesuai agar ia selamat. 1. cerun ini mestilah di awasi agar ia selamat daripada risiko berlakunya tanah runtuh. Ia sebenarnya berasal daripada cerun semulajadi yang stabil. sistem penyaliran air permukaan.2 Latar belakang Masalah Kebanyakan cerun potong terjadi akibat daripada aktiviti pembinaan yang di jalankan di kawasan tersebut. Oleh itu.2 Masalah kegagalan cerun ini boleh memberikan impak yang besar terhadap keselamatan nyawa dan harta benda. Terdapat pelbagai analisis kestabilan cerun yang boleh di lakukan.

iii ) Menentukan kaedah – kaedah penyenggaraan susulan yang sesuai bagi menstabilkan sesuatu cerun selepas ianya di analisis. Keadaan di sekitar cerun dan kesan dari perubahan semulajadi yang berlaku juga akan di ambil – kira. Di harapkan kajian ini dapat membantu pihak – pihak yang berkaitan dalam menganggarkan tahap keselamatan cerun berdasarkan keadaan fizikal cerun dan faktorfaktor yang boleh mempengaruhinya.3 Objektif kajian Kajian ini di lakukan bertujuan untuk : i) Mengenal pasti punca – punca yang boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh.3 1. ii ) Melakukan penambahbaikan bagi Slope Priority Ranking System (SPRS) bagi penilaian ke atas cerun berdasarkan data teknik dan garis panduan yang di guna pakai oleh JKR. Cerun – cerun yang terlibat akan di analisis untuk mengetahui samada ia berisiko ataupun tidak berisiko berlakunya kegagalan cerun. Maklumat – maklumat yang di . 1.4 Skop Kajian Kajian yang di jalankan melibatkan penyiasatan dan pemantauan terhadap kawasan cerun tanah yang terdiri daripada cerun – cerun potong.

maklumat ini juga boleh di gunakan untuk mencari kaedah – kaedah penyelesaian yang dapat mengukuhkan lagi kestabilan cerun. Kajian yang di lakukan ini tertumpu di sekitar kawasan Johor Bharu. Maklumat yang di peroleh akan dapat membantu pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan cerun terbabit selamat dan seterusnya sekiranya perlu. 1. analisis ini boleh di guna pakai di semua keadaan cerun tanah di seluruh Malaysia. . Kaedah pengawalan kestabilan cerun boleh di kategorikan berdasarkan punca dan fungsi pengawalan. membantu pihak tersebut dalam menyediakan kaedah – kaedah pengukuhan cerun yang sesuai. Walau bagaimanapun. Keputusan ini sangat penting dan berguna untuk memberikan gambaran dan kesan yang mungkin berlaku berdasarkan keadaan semasa dan tanda – tanda hakisan yang berlaku pada permukaan cerun.5 Kepentingan Kajian Kajian kes ini melibatkan penyiasatan cerun bagi menentukan tahap keselamatan daripada faktor – faktor semulajadi dan keadaan pembinaan cerun potong tersebut. ini bagi memudahkan pemilihan kaedah pengawalan yang berkesan.4 perolehi akan dapat memberikan kadar risiko kemungkinan berlakunya kegagalan cerun melalui analisis menggunakan SPRS yang di guna pakai berdasarkan kadar yang telah di tentukan oleh JKR. Sebarang perubahan bentuk dapat menentukan tahap kestabilan sesuatu cerun itu. Selain itu.

BAB 1I KAJIAN LITERATUR 2. Datar keras A.B ( aras air bumi ) Tanah atas Tanah bawah Tanah Batuan dasar Rajah 2.1 Pengenalan kepada tanah Tanah boleh di kategorikan kepada beberapa jenis bahagian iaitu tanah atas.A. tanah dan air tanah. tanah bawah. datar keras.1 : Bahagian di dalam sampel tanah yang di korek .

2 Tanah bawah Tanah bawah ialah bahagian kerak bumi terluluhawa yang terletak di antara tanas atas dengan tanah tak terluluhawa di bawahnya. Ini bagi membentuk suatu bahan yang keras seperti batuan. . Oleh itu. Kadangkala. Ini menunjukkan bahawa datar keras mempunyai rintangan yang tinggi terhadap kaedah penggerudian yang biasa. 2.3 Datar keras Datar keras berlaku apabila asid humik yang terbentuk melalui tindakan air hujan yang akan menyebabkan penguraian humus.1 Tanah atas Tanah atas adalah lapisan tanah organik. Kebiasaannya tanah ini mempunyai ketebalan melebihi 500 mm.1.6 2. sekalipun datar keras berada dalam keadaan yang basah namun ia tidak sesekali akan menjadi lembut.1. Lapisan ini terdiri daripada humus iaitu jirim tumbuhan yang separuh terurai dan sangat organik. Datar keras bersifat sangat keras. 2. datar keras ini boleh di temui di sempadan antara tanah atas dengan tanah bawah.1. Asid ini akan menguraikan alumina dan oksida besi ke lapisan bawah iaitu tempat di mana ia akan bertindak sebagai agen perekatan.

B.4 Tanah Tanah adalah merupakan endapan geologi yang lembut. Terdapat tiga jenis tanah yang di klasifikasikan mengikut cara – cara pembentukannya iaitu tanah organik. tanah terhasil akibat daripada tindakan fros. Permukaan bagi atas air ini mungkin boleh di dapati pada sebarang kedalaman yang di kenali sebagai aras air atau aras air bumi ( A. sekiranya perekatan ini menghasilkan bahan sekeras batu maka ia di kenali sebagai batuan dan sekiranya bahan tersebut dapat di korek menggunakan tangan maka ia adalah tanah.5 Air tanah Air tanah adalah takungan air bawah tanah. 2. 2. Ianya terletak di antara tanah bawah dan batuan dasar.2 Definisi kejuruteraan mengenai tanah Mengikut takrif kejuruteraan. tanah terangkut dan tanah sisa. ). graviti.1.7 2. . Secara kasarnya. angin dan hujan yang sentiasa membentuk zarah batuan yang akhirnya menjadi tanah. Sesetengah tanah mempunyai sedikit perekatan antara butirannya.1.A. suhu.

lapisan tanah yang mengandungi humus ini serta lapisan tanah atas iaitu lapisan permukaan tanah berwarna hitam yang berada 2 meter daripada permukaan tanah perlu di buang. Sekiranya tidak di buang pelbagai kesulitan akan di hadapi semasa aktiviti – aktiviti pembinaan sedang di jalankan. 2. kemudian barulah di ikuti dengan zarah – zarah yang lebih kecil. Kebiasaanya.2.8 2. Apabila aliran air menjadi perlahan. Agen – agen yang mengangkut tanah – tanah tersebut ialah seperti air.2. kebanyakan tanah di angkut oleh air. . Di Malaysia. kelodak dan tanah liat. manakala di bahagian tengah sungai di penuhi dengan kelodak dan tanah liat. Endapan gambut ( humus ) kadangkala akan di temui. Contohnya. lapisan tanah pada bahagian atas aras bumi mengandungi jirim organik.1 Tanah organik Tanah organik ialah tanah atas contohnya tanah gambut. pasir. angin dan ais. Lapisan tanah tersebut tidak sesuai di jadikan sebagai tapak untuk pembinaan di sebabkan kekuatannya untuk menanggung beban adalah rendah. aliran air sungai akan mengangkut tanah tersebut dari satu tempat ke satu tempat yang lain.2 Tanah terangkut Tanah terangkut pula terdiri daripada batu kelikir. sebahagian daripada zarah tanah yang di bawanya akan mendap. Jika di perhatikan di kawasan aliran sungai batu kelikir dan pasir akan berada di bahagian tepi sungai. Zarah tanah yang lebih besar dan berat akan mendap terlebih dahulu. Bagi menjalankan aktiviti – aktiviti pembinaan.

Tanah ini boleh di dapati di permukaan batuan yang datar kerana tindakan unsur – unsur telah menghasilkan tanah yang mempunyai keupayaan yang kurang untuk bergerak.2. . mempunyai saiz yang hampir sama dan boleh bergolek – golek. Ais juga adalah merupakan agen pengangkut yang penting. Zarah pasir di dalam permatang ini berbentuk agak bulat. Tanah sisa ini juga terjadi apabila kadar pemecahan batuan melebihi kadar pengalihan. Laterit terbentuk daripada batu kapur yang mengalami tindakan air hujan yang menguraskan bahan batuan yang dapat larut seterusnya meninggalkan hidroksida besi dan hidroksida aluminium yang tidak larut. Endapan zarah hasil daripada tiupan angin berwarna perang muda dan bersaiz seperti kelodak ini di kenali sebagai tanah loess.9 Di kawasan yang tidak mengalami hujan seperti di padang pasir. Angin ini akan sentiasa membentuk timbunan pasir yang berbentuk seperti permatang. 2. Seterusnya endapan besar seperti tanah liat batu tongkol dan morain seringkali di temui.3 Tanah sisa Tanah sisa pula adalah merupakan tanah atas contohnya ialah tanah laterit. angin adalah merupakan agen pengangkut tanah yang utama.

2.1 Tanah geluh Tanah geluh ialah endapan lembut yang mengandungi campuran pasir. Antaranya ialah tanah geluh. 2.10 2. contohnya kelodak berpasir.3. tanah liat berkelodak dan sebagainya. tanah liat batu tongkol dan morain.3. . kelodak dan tanah liat dalam kuantiti campuran tanah yang lebih kurang sama.2 Timbusan atau tanah buatan Timbusan atau tanah buatan membawa maksud tanah korekan dan semua sampah – sarap yang di gunakan untuk memenuhi suatu lembah ataupun untuk tujuan menaikkan aras tanah. timbusan atau tanah buatan.3 Jenis – jenis tanah yang biasa Kebiasaannya tanah adalah merupakan campuran.

Namun. atau sama ada tanah adalah kelodak halus atau tanah liat. 2.4 Pengkelasan tanah Pengkelasan tanah boleh di lakukan di dalam dan di luar makmal. Jadul berikut menunjukkan pengkelasan tanah di luar makmal secara umum. Ia mengandungi taburan batu dengan pelbagai saiz.3.11 2. Batu kelikir. 2. kesukaran akan timbul dalam menentukan sama ada tanah adalah pasir halus ataupun kelodak kasar. . pasir dan gambut mudah untuk di kenalpasti.3.4 Morain Morain pula adalah merupakan endapan batu kelikir dan pasir yang berasal daripada glasier.3 Tanah liat batu tongkol Tanah liat batu tongkol adalah merupakan tanah liat yang tidak berstrata atau tanah liat berpasir yang berasal daripada glasier. Pengkelasan tanah di dalam makmal adalah lebih tepat berbanding pengkelasan tanah di luar makmal yang hanya di lakukan dengan mata kasar.

1 : Pengkelasan tanah di luar makmal Pasir halus Setiap zarah dapat di lihat Menampakkan kekembangan Senang di hancurkan apabila kering Terasa menggerutu Tiada keplastikan Kelodak Sesetengah zarah dapat di lihat Menampakkan kekembangan Senang di hancurkan apabila kering Terasa kasar Sedikit keplastikan Tanah liat Zarah – zarah tidak dapat di lihat Tidak menampakkan kekembangan Sukar di hancurkan apabila kering Terasa licin Keplastikan 2. Kegagalan cerun batuan biasanya di sebabkan oleh kekar dan sesar yang berlaku pada cerun batuan tersebut. beralih pula kepada pengenalan tentang cerun. Terdapat dua jenis cerun biasa yang di kenali sebagai cerun batuan dan cerun tanah.5 Pengenalan bagi cerun Setelah mengenalpasti ciri pengkelasan dan pengecaman tanah. Serba – sedikit maklumat tentang tanah amatlah penting untuk di ketahui kerana tanah adalah merupakan bahan untuk membentuk cerun selain daripada batuan. Selain itu. kegagalan berlaku di sebabkan oleh wujudnya .jenis tanah perlu di ketahui bagi membolehkan sistem pemantauan dan penyenggaraan cerun dapat di laksanakan dengan lebih berkesan. sesetengah cerun pula melibatkan ketinggian tanah yang amat tinggi. maka sewajarnya bahagian – bahagian tanah dan jenis . Manakala bagi cerun tanah.12 Jadual 2. Cerun di takrifkan sebagai lereng bukit atau tebing yang curam.

2. Jenisjenis cerun di bahagikan kepada dua iaitu cerun yang semulajadi dan cerun buatan manusia.bukau dan cerun – cerun ini tidak mengalami sebarang kesan gangguan daripada aktiviti pembinaan di sekitarnya.1 Cerun semulajadi Cerun semulajadi ialah cerun – cerun yang terdapat di kawasan berbukit . Namun. . Kegagalan yang berlaku pada jenis cerun ini mungkin di sebabkan oleh proses luluhawa dan hakisan yang berpanjangan. Cerun semulajadi pada kebiasaannya kukuh dan stabil. 2.6.13 resipan dari air permukaan dan daya-daya graviti dalam tanah tersebut.6 Jenis-jenis cerun Terdapat beberapa jenis cerun yang boleh di kelaskan ( Chowdhury R. dalam kajian kes ini hanya cerun tanah sahaja yang akan di beri penekanan. Proses kegagalan cerun semulajadi di percepatkan lagi oleh kegiatan manusia seperti penebangan hutan dan pengorekan tanah pada cerun tersebut.N ).

ketinggian dan pembinaan lereng pada cerun potong ini. barulah cerun di potong mengikut kecondongan yang di kehendaki seperti di dalam plan. Ini dapat di lihat dengan pengubahan pada sudut. Seterusnya. 2. Ia melibatkan perubahan pada keadaan geometri pada cerun tersebut.6.6. Tanah akan di tambak pada kawasan yang akan di bina cerun.2 Cerun tambakan Cerun tambakan terjadi dengan penambakan tanah dari kawasan lain bagi tujuan pembinaan dan sebagainya.6 meter di kawasan di hadapan cerun. Kemudian tanah tersebut akan di padatkan sejauh 0.2.2 Cerun buatan manusia Cerun buatan manusia boleh di bahagikan kepada tiga jenis berikut : 2.1 Cerun potong Cerun potong terjadi melalui pembinaan semula cerun dari keadaan semulajadinya yang berbukit.6.14 2. .2.

Kejadian ini biasanya berlaku di kawasan cerun yang curam dan tidak mempunyai sistem penyaliran yang baik.7 Fenomena kegagalan cerun Kegagalan cerun merupakan suatu kejadian semulajadi yang boleh berlaku di mana saja kawasan yang berbukit.15 2. dan lalulintas juga boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh.2. Kemungkinan untuk berlaku kejadian tanah runtuh ini tinggi apabila berlakunya hujan yang lebat dan berterusan. 2. beban binaan. Manakala resapan yang berlaku akan melembutkan struktur tanah yang keras. Kegagalan cerun boleh di kategorikan berdasarkan kepada jenis – jenis pergerakannya.6. Terdapat beberapa jenis pergerakan cerun yang telah di kenalpasti. . Air permukaan akan bertindak menghakis permukaan cerun. Fenomena ini sangat berbahaya dan boleh memberikan kesan kepada alam sekitar dan keselamatan nyawa dan harta benda. Ia lebih di kenali sebagai kejadian tanah runtuh. Selain itu tekanan pada tanah juga seperti tekanan air.3 Cerun empangan tanah Cerun empangan tanah terjadi apabila tanah di gunakan dan di timbunkan menjadi empangan tanah untuk di jadikan penahan seperti kawasan takungan air.

Jadual 2. Putaran Pergerakan yang agak perlahan pada blok campuran tanah – batuan yang di kenali sebagai kegagalan permukaan bentuk. gelinciran.8 Pergerakan cerun Kegagalan cerun di klasifikasikan berdasarkan jenis – jenis pergerakannya.16 2. Planar Pergerakan perlahan seterusnya cepat pada blok batuan ataupun tanah yang di kenali sebagai kegagalan permukaan planar Geluncuran blok Pasak Penyerebakan secara lateral Gelongsoran debris Satu blok bergerak di sepanjang permukaan planar Blok bergerak di sepanjang silangan permukaan Beberapa blok bergerak secara berasingan dengan penganjakan yang berbeza Campuran tanah – batu bergerak di sepanjang permukaan batu planar Pergerakan cepat seterusnya lebih cepat jisim batu ataupun tanah – batu debris di mana pembentukan struktur asal tidak wujud di sepanjang permukaan Tanah ataupun tanah – batu debris bergerak seperti aliran. Ia boleh di kategorikan dalam beberapa jenis seperti runtuhan. hamparan. dan pengaliran. Pergerakan cerun ini banyak di pengaruhi oleh keadaan geometri dan geologi pada cerun tersebut. selalunya pada jarak yang jauh daripada zon kegagalan yang di sebabkan oleh tekanan liang Pergerakan cerun yang lambat oleh tanah ataupun campuran tanah – batu Robohan Bahan berbutir halus Rayapan Batu atau debris Debris Pasir Kelodak Lumpur Tanah .2 : Jenis-jenis pergerakan cerun ( Cruden & Varnes 1996 ) Jenis Runtuhan Gelinciran Klasifikasi bagi kegagalan cerun Bentuk Definisi Runtuhan bebas Pergerakan satu ataupun banyak batuan di mana ia runtuh dalam sebarang bahagian cerun. Roboh Keterbalikan blok batuan pada paksi yang terletak di bawah pusat graviti.

Rajah 2.8. Ia terjadi dengan pantas kerana jisim tanah yang terpisah akan jatuh terus ke bawah kerana tarikan graviti bumi. Komplek 2.17 Solifluction Pergerakan bagi cerun dengan kadar yang sederhana kepada perlahan di dalam iklim Aratic kepada sub – Aratic di sepanjang jangkamasa pencairan di permukaan Membabitkan gabungan di atas.1 Runtuhan ( fall ) Kegagalan di sebabkan oleh runtuhan kebiasaannya terjadi pada bahagian atas permukaan cerun yang sangat curam. selalunya berlaku dengan berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain di sepanjang kegagalan. Kesan gegaran daripada aktiviti kuari yang menggunakan bahan letupan juga boleh mengakibatkan kejadian seperti ini berlaku.2 : Runtuhan tanah dan batuan .

. Terdapat dua jenis gelinciran iaitu : 2. Permukaan kegagalan membentuk suatu lengkung dengan stratum yang gagal dan menyusut sehingga kawasan kaki cerun. Gelinciran berbentuk lengkuk bulat biasanya berlaku dalam tanah yang homogenus dan lengkuk yang tidak bulat pada tanah tidak homogenus.8.18 2.8. Satah tersebut merupakan zon berlakunya gelinciran dan ia mempunyai kekuatan ricih maksima menyebabkan berlakunya anjakan yang ketara.2.2 Gelinciran ( slide ) Gelinciran berlaku apabila wujud suatu satah pemisahan di antara stratum tanah di bawah dengan jisim tanah di atas satah tersebut. Pergerakan ini boleh terjadi dalam tanah liat yang lembut ataupun tegar.1 Gelinciran putaran Gelinciran putaran berlaku pada tanah yang homogenus dan berjelekit.

Satah gelinciran ini di pengaruhi oleh stratum dasar yang lebih kuat berbanding dengan lapisan di atasnya. keratan rentasnya juga berbentuk terusan. Perbezaan ini menyebabkan kurangnya daya lekatan di antara struktur lapisan tersebut.2 Gelinciran translasi / peralihan Gelinciran translasi / peralihan biasanya berlaku pada cerun yang mempunyai pelbagai lapisan dan melandai hingga kebawah. . Gelinciran ini melibatkan kawasan kegagalan yang lebih besar. 1978 ) 2. Kedalaman kegagalan gelinciran ini lebih cetek berbanding dengan gelinciran putaran.8. Ini kerana satah gelincirannya yang memanjang dalam jarak tertentu.19 Rajah 2.2. Selain itu.3 : Gelinciran putaran ( Varnes.

3 Hamparan ( spread ) Hamparan merupakan pergerakan yang lateral pada semua arah dalam suatu jisim tanah yang telah retak seperti gelinciran translasi melibatkan timbunan satah atau zon yang terlalu lemah dan bergerak dengan daya tarikan graviti. Contoh yang mengakibatkan berlakunya hamparan ialah kesan gegaran dari gempa bumi. .20 Rajah 2.8.4 : Gelinciran translasi / peralihan 2.

21 Rajah 2. 1978 ) .5 : Kegagalan hamparan 2.6 : Pengaliran pada cerun ( Varnes. Ia juga boleh berlaku ketika hujan yang turun dengan sangat lebat di kawasan cerun yang berisiko. Mekanisme seperti ini biasanya dapat di lihat di kawasan seperti empangan atau takungan di atas cerun yang pecah. Rajah 2.4 Pengaliran ( flow ) Pengaliran ( flow ) terjadi daripada pergerakan yang sangat perlahan dan tibatiba menjadi pantas.8. Ini berlaku di sebabkan oleh aliran lumpur atau salji yang cair.

22 2.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun

Antara faktor – faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun ialah seperti graviti, pengaruh jenis tanah, keadaan air dalam tanah, geometri cerun, tanaman pada cerun, kesan alam semulajadi, sistem saliran, geologi dan pengaruh hakisan.

2.9.1

Graviti

Graviti adalah daya yang bertindak di mana saja di atas permukaan bumi. Daya tarikannya bertindak ke arah tengah bumi. Pada permukaan yang rata daya graviti bertindak ke bawah. Oleh sebab itu, sesuatu bahan yang berada pada permukaan yang rata tidak akan bergerak di sebabkan oleh daya tarikan graviti. Pada permukaan yang bercerun, daya graviti boleh di selesaikan menggunakan dua komponen iaitu komponen yang bertindak secara bersudut tepat dengan cerun dan komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun.

Rajah 2.7 : Komponen yang bertindak secara bersudut tepat g p, dengan cerun dan komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun g t.

23 Komponen yang bertindak secara bersudut tepat dengan cerun, g p, membantu untuk memegang objek pada permukaan cerun. Manakala, komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun, g t, menyebabkan daya geseran berlaku pada cerun yang menarik objek ke arah bawah cerun. Pada cerun yang curam, daya geseran atau komponen yang bertindak segaris dengan permukaan cerun, g t, akan meningkat dan komponen yang bertindak secara bersudut tepat dengan cerun, g p, akan berkurang. Peningkatan nilai g t ini seterusnya menyebabkan berlakunya pergerakan pada cerun.

2.9.2

Pengaruh jenis tanah

Ciri bahan utama yang akan menentukan jenis tanah ialah agihan ( penggredan ) saiz zarah dan keplastikan. Ciri-ciri agihan saiz zarah dan keplastikan boleh di tentukan samada dengan melakukan ujian makmal atau melalui pemerhatian insani yang mudah. Ciri-ciri sekunder bahan adalah seperti warna tanah dan bentuk, tekstur dan kandungan zarah. Perbezaan di antara perihalan dan pengelasan tanah amat penting untuk di ketahui. Perihalan tanah termasuklah perincian tentang ciri-ciri bahan dan jisim, oleh itu adalah agak mustahil untuk dua tanah mempunyai perihalan yang serupa. Satu panduan yang terperinci tentang perihalan tanah di berikan di dalam BS 5930 ( 1.3 ). Mengikut piawaian ini jenis tanah yang asas ialah batu tongkol, batu bundar, kelikir, pasir, kelodak dan tanah liat. Kesemuanya jenis tanah ini di takrif berpandukan julat saiz zarah masing-masing.

24 2.9.3 Keadaan air dalam tanah

Kesemua tanah ialah bahan boleh telap, dengan air bebas mengalir melalui liang-liang yang bersambung di antara zarah – zarah pepejal. Tekanan air liang di ukur relatif kepada tekanan atmosfera dan aras yang mempunyai tekanan atmosfera ( iaitu sifar ) yang di takrif sebagai aras air bumi atau permukaan air bumi. Tanah yang berada di bawah aras air bumi di anggap tepu sepenuhnya walaupun kadangkala darjah ketepuannya kurang sedikit daripada 100 % kerana terdapat udara yang terperangkap. Pengukuran tekanan air liang dan paras air bumi perlu. Ini kerana peningkatan paras air bumi dan seterusnya pertambahan tekanan air liang menyebabkan pertambahan tegasan ricih dalam tanah. Ini boleh melemahkan daya ikatan pada struktur tanah.

2.9.4

Geometri cerun

Geometri cerun melibatkan keadaan rupabentuk cerun tersebut. Ia merangkumi ketinggian cerun, ketinggian lereng, lebar setiap lereng dan juga bilangan lereng yang terdapat pada cerun tersebut. Setiap aspek geometri cerun ini akan mempengaruhi kestabilan cerun tersebut. Selain itu, sudut cerun juga mestilah di ketahui. Cerun yang curam amat berisiko untuk mengalami kegagalan.

Axonopus Compressus dan sebagainya. Selain itu. Antaranya seperti rumput jenis Vertiveria Zizanoides. . Ia juga dapat mengawal kuantiti dan aliran air permukaan kerana aliran tersebut di serap oleh tanaman yang terdapat pada cerun. Ia bertindak dengan mengikat zarah-zarah tanah dengan mewujudkan struktur perlekatan di antara sistem akar tumbuhan dengan partikel – partikel tanah.9. Akar tumbuhan tersebut akan tumbuh jauh ke dalam tanah dan bertindak seperti penahan yang menahan tanah pada cerun daripada mengelongsor. tanaman litup bumi seperti rumput dan pokok-pokok kekacang dapat menyerap momentum jatuhan air hujan daripada jatuh terus ke permukaan tanah. Kesan daripada hakisan juga dapat di kurangkan.25 Puncak cerun Tinggi lereng tinggi cerun Lebar lereng Sudut cerun Rajah 2.5 Tanaman pada cerun Tanaman pada cerun merupakan suatu lapisan penahan yang dapat mengawal hakisan pada permukaan cerun dan mengukuhkan struktur tanah pada cerun. Berbagai – bagai jenis rumput yang di gunakan sebagai tanaman litup bumi.8 : Aspek – aspek dalam geometri cerun 2.

Sesetengah – tengah kawasan mengalami taburan hujan yang kecil tetapi berlaku dalam tempoh yang lama dan ada juga yang mengalami taburan hujan yang banyak tetapi berlaku dalam tempoh yang singkat. Ini kerana ketepuan air dalam tanah bertambah dengan pertambahan peresapan air hujan yang pesat. Perubahan cuaca panas dan hujan sentiasa berlaku di negara kita.9. Kadar curahan hujan tahunan adalah merupakan kriteria yang penting dan perlu di ambil kira dalam menyediakan cerun yang stabil di sesuatu kawasan. Oleh itu. . Kesan daripada frekuensi dan magnitud gempa bumi boleh mengatasi daya lekatan pada tanah dan struktur penahannya. Permukaan tanah dan batuan yang retak dan merekah ini memudahkan agen pengluluhawaan dan hakisan bertindak dengan memasuki rekahan yang terbentuk. faktor keselamatannya akan lebih berkurang dan cerun akan lebih tidak stabil. Jika gempa bumi melanda cerun semasa hujan turun. Pergerakan zarah tanah akan cenderung untuk bergerak ke bawah.26 2. Setiap kawasan mempunyai taburan keamatan hujan yang berbeza. Gegaran tanah yang kuat akan meningkatkan tegasan ricih dalam tanah. Pada umumnya negara Malaysia bebas dan selamat daripada kawasan lingkaran gunung berapi pasifik.6 Kesan alam semulajadi Kesan daripada kitaran alam semulajadi mempunyai hubungkait dengan ketidakstabilan pada cerun. Taburan keamatan hujan yang besar lebih memberikan kesan terhadap cerun berbanding di kawasan yang mengalami keamatan hujan yang kecil. Fenomena ini merupakan salah satu faktor kepada kegagalan cerun. Keadaan cuaca yang panas dan kering yang berterusan boleh menyebabkan berlakunya keretakan pada permukaan. ia tidak menjadi faktor yang serius dalam penilaian tahap keselamatan cerun di negara kita.

Ianya amat penting semasa musim hujan ataupun di kawasan yang mempunyai jumlah taburan curahan hujan yang tinggi.7 Sistem saliran Sistem saliran yang terdapat pada cerun merupakan suatu aspek yang penting dan perlu di berikan perhatian dalam menilai tahap kestabilan dan keselamatan sesuatu cerun. Oleh itu. 2. Ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan aras air bumi. Kesan peningkatan air bumi dan seterusnya pertambahan tekanan air liang menyebabkan pertambahan tegasan ricih dalam tanah.9.27 Rajah 2. Sebahagian daripada air permukaan itu tadi akan meresap ke dalam tanah. . Kegagalan cerun akan berlaku bila faktor keselamatan menurun melebihi 1. Kesan daripada aliran air permukaan boleh mewujudkan hakisan pada cerun dengan membawa tanah pada permukaan cerun mengelongsor ke bawah.9 : Penurunan kadar faktor keselamatan melawan masa penurunan hujan. Ini boleh melemahkan daya ikatan pada struktur tanah di lereng – lereng cerun. kesan daripada sistem saliran yang buruk pada cerun boleh menyumbang kepada ketidakstabilan cerun. Sistem saliran yang baik dapat menyalirkan air permukaan dan subpermukaan tanah dengan baik.

Komposisi setiap mineral seperti tanah dan batuan pada cerun dan komposisi tekturnya serta struktur dapat di ketahui. geluncuran blok pada lapisan pemisahan penyambungan Putaran.28 2. ricih dan lenturan Geluncuran blok di sepanjang penyambung dan ricih Gelongsoran planar di sepanjang penyambung dan ricih Kegagalan multi – planar di sepanjang set penyambungan Aliran batu kering Batuan metamorphic Batuan mendapan Lapisan mendatar Lapisan cerun Batu marine. Proses luluhawa biasanya memakan masa yang lama dan ia mendorong kepada perubahan rintangan ricih pada batuan. Lapisan – lapisan tanah yang terdapat pada cerun serta formasi pada setiap lapisan yang berselang – seli akan di ambil kira. batu tanah liat Tanah baki Mendapan tebal Gelongsoran di sepanjang lapisan yang nipis Darjah cuaca mempunyai kesan yang kuat Putaran atau pasak umum melalui penyambung dan di sepanjang lapisan yang rata Planar di sepanjang lapisan penyambungan.8 Geologi Keadaan geologi sesuatu cerun akan memberikan ciri-ciri utama yang menjadikan cerun tersebut. Batuan dan tanah ini juga terbahagi kepada jenis – jenisnya yang tersendiri. Ia bermula daripada asal – usul bahan-bahan yang membentuk cerun tersebut sama ada batuan ataupun tanah. Proses luluhawa yang berlaku juga merupakan sebahagian daripada faktor yang boleh mempengaruhi kestabilan cerun.9.3 : Keadaan geologi dan kesan yang mungkin berlaku pada cerun (Hunt 1984) Keadaan geologi dan bentuk – bentuk tipikal bagi kegagalan cerun Keadaan geologi Bentuk pergerakan tipikal Jisim batu umum Runtuhan dan robohan daripada kegagalan penyokong Kegagalan pasak pada penyambung di sepanjang penyambungan. Jadual 2. pasak umum atau pergerakan progresif menerusi penyambung dan di sepanjang lipatan Bergantung kepada ketebalan stratum Pergerakan progresif putaran .

Ini terjadi kerana pengaliran lumpur dan tanah tersebut akan menghakis dan membawa sekali tanah yang terurai. . glasier dan juga pergerakan cerun itu sendiri.9 Pengaruh hakisan Hakisan juga akan memberikan kesan pada kestabilan cerun.partikel tanah tersebut. Ia akan menjadi lebih teruk dan berbahaya sekiranya aliran ini terjadi dalam kuantiti yang besar dan deras. planar. Sebahagian daripada air larian permukaan ini akan meresap ke dalam struktur tanah dan melemahkan daya lekatan antara partikel . Agen – agen hakisan yang bertindak ialah seperti air larian permukaan. atau pasak. rill. Agen hakisan seperti air larian permukaan bertindak dengan menghakis permukaaan cerun dengan membawa bersama aliran lumpur dan tanah.29 Mendapan nipis pada batu Tanah alluvial Kepaduan Jelekitan Susun lapis Mendapan aeolian Pasir dan lapisan Loess Mendapan glasier Till Susun lapis longgokan Lacustrine Marine Gelongsoran debris. Terdapat beberapa bentuk hakisan seperti sheet.9. putaran merebak secara lateral. ombak. pengaliran lumpur dan tanah akan menjadi lebih banyak. runtuhan debris atau aliran Bergantung pada jenis dan struktur tanah Larian dan aliran Putaran dan pasak planar Putaran. merebak secara lateral dalam tanah berbutir halus Perubahan Larian dan aliran Aliran geluncuran blok di sepanjang gempa bumi Perubahan Putaran Putaran Putaran menjadi progresif Putaran menjadi progresif. Hakisan yang berlaku boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada permukaan cerun. arus sungai. aliran 2. gully. Kesannya.

iaitu : i) ii ) iii ) Mengandaikan permukaan gelinciran dan pusat ia berputar.10 Kestabilan cerun 2.10. Mengulangi proses sehingga permukaan gelinciran yang terburuk di perolehi. 2. Hakisan pada cerun dapat di kurangkan sekiranya cerun tersebut mempunyai sistem saliran yang baik dan juga di tutupi dengan tanaman litup bumi seperti pokok dan rumput yang dapat menahan hakisan daripada terjadi.1 Kaedah penyiasatan kestabilan cerun Kaedah penyiasatan kestabilan cerun adalah berdasarkan kepada tiga perkara utama.30 mass dan fretting. . Mengkaji keseimbangan daya yang bertindak ke atas permukaan itu.

Parameter kekuatan itu di perolehi sama ada dari ujian mampatan tak terkurung ataupun daripada ujian tiga paksi tak bersalir tanpa ukuran tekanan liang. Dengan mengambil kira momen sekitar 0. maka kekuatan ricih maksimum = c. Analisis ini di lakukan bertujuan untuk memberikan kestabilan sesuatu benteng sebaik sahaja ia siap di bina.10. pusat putaran : .31 2.10 : Analisis tegasan seluruh Pertimbangkan suatu sektor tanah yang di potong oleh arka AB dengan jejari r.2 Analisis tegasan menyeluruh Analisis ini biasanya di namakan analisis ø = 0. Rajah 2. Di andaikan : W G = = Berat sektor. Di andaikan bahawa tanah di dalam benteng tersebut tidak sempat untuk menyalir dan parameter kekuatan yang di gunakan adalah mewakili kekuatan tak bersalir bagi tanah itu. Kedudukan pusat graviti Oleh kerana ø = 0.

e Maka. Ini dapat di lakukan dengan membuat andaian bahawa kaedah bulatan gelinciran serta membahagikan sektor kepada beberapa hirisan tegak dengan bilangan yang bersesuaian.11 : Kaedah hirisan Swedish .rθ.1 Analisis melalui kaedah hirisan Swedish Analisis tegasan berseluruh boleh di ubah suaikan untuk meliputi kes di mana bagi tanah tepu separa.r. Rajah 2.1.2.32 W.10. F = momen rintangan / momen gangguan = cr2θ / We = c.r = cr2θ untuk keseimbangan 2. sampel kekuatan tak bersalir tidak selari dengan paksi tegasan normal dan tanah mempunyai nilai ø dan c. = c.

33 Dengan mengandaikan bahawa tindak balas sisi ke atas dua sempadan tegak bagi L1 dan L2 adalah sama.10. Dengan mengambil momen sekitar pusat putaran. 0 : Momen gangguan Momen rintangan Maka. F = ( crθ + ∑N tan ø ) / ∑T = r∑T = r ( crθ + ∑N tan ø ) 2. dengan menyempurnakan daya segitiga magnitud N dan T dapat di tentukan. Seterusnya.3 Analisis tegasan berkesan melalui kaedah Bishop Dengan mengandaikan bahawa Ln dan Ln + 1 bersamaan dengan tindak balas sisi yang masing – masing bertindak ke atas keratan n dan keratan n + 1 dan daya yang bertindak ke atas hirisan sebagai : W P T b z l α x = = = = = = = = Berat hirisan Daya normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan Daya ricih yang bertindak di tapak hirisan Lebar hirisan Ketinggian hirisan Panjang BC ( di ambil sebagai garis lurus ) Sudut antara P dengan garis tegak Jarak ufuk dari pusat hirisan ke pusat putaran. 0 . maka beratnya di lukis pada bahagian pangkal hirisan.

T = τl Untuk keseimbangan.12 : Analisis tegasan berkesan :. momen gangguan = momen rintangan Maka. F = [ 1 / ∑W sin α ] ∑ [ c’l + W ( kos α – ru sek α ) tan ø’ ] .Daya yang bertindak ke atas hirisan tegak menerusi tembereng yang menggelangsar Dalam sebutan tegasan berkesan.34 Rajah 2. σ n = ( P / l ) iaitu : τ = ( 1 / F ) { c’ + [ ( P / l ) – u ] tan ø’ } Daya ricih yang bertindak di tapak hirisan. kekuatan ricih yang di gunakan ialah : τ = [ c’ + ( σ n – u ) tan ø’ ] / F Tegasan normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan.

3. F = ( 1 / ∑ W sin α ) ∑ { [ c’b + W ( 1 – ru ) tan ø’ ] [ sek α / ( 1 + ( tan ø’ tan α / F ) ) ] } . Di dalam pembinaan benteng dan empangan tanah yang baru.35 Ini di kenali sebagai kaedah lazim iaitu penentuan F secara tepat apabila terdapat bulatan gelinciran yang secukupnya. ( P – ul ) = P’ Menghuraikan daya pada arah tegak : Maka. 2. ralat ini masih berada dalam julat yang selamat.10. Ini kerana ia masih memberikan nilai yang lebih rendah daripada yang sepatutnya. ralat ini mungkin akan menyebabkan perbelanjaan yang tinggi. apabila perubahan α di seluruh panjang gelinciran adalah besar. Menerusi persamaan : F = ( R / ∑Wx ) ∑ [ c’l + ( P – ul ) tan ø’ ] Andaikan daya berkesan normal. Walau bagaimanapun. dengan itu nilai yang paling genting dapat di tentukan.1 Analisis tegasan berkesan melalui kaedah rapi Formula yang terhasil dari analisis mengikut kaedah lazim berkemungkinan menimbulkan ralat bagi nilai F sehingga 15 %. Perkara ini akan lebih ketara dengan bulatan gelinciran yang dalam.

1 Pendahuluan Metodologi kajian merupakan susunan cara kerja dalam mencapai matlamat di dalam sesuatu kajian. ia boleh di lakukan menerusi pengumpulan maklumat melalui pembacaan bahan seperti buku. hasil kajian yang lepas. Metodologi kajian bermula dari permulaan pembinaan hipotesis sehinggalah matlamat kajian tersebut di capai. Selain itu. maklumat – maklumat juga boleh di perolehi dengan melakukan temuramah. journal. soal selidik dan pemerhatian serta tinjauan di kawasan kajian. laporan dan keratan akhbar.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. . Pelbagai kaedah boleh di gunakan contohnya.

jurnal. Kesemua data – data yang berkaitan akan di gunakan di dalam suatu sistem yang di panggil ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’. Proses pengumpulan data ini melibatkan pembacaan dari rujukan-rujukan seperti buku yang berkaitan. Pengumpulan kriteria ini seterusnya akan di tentukan dengan pemberian markah mengikut tahap – tahap setiap kriteria tersebut. Kesemua data – data ini akan di gunapakai semasa pemantauan cerun di lakukan. SPRS ini akan melibatkan pemberian markah kepada setiap maklumat mengikut tahap sesuatu ciri yang terdapat pada cerun. kajian – kajian yang lepas dan sumber – sumber dari Internet.37 3.2 Metodologi kajian Kaedah pendekatan pertama yang di lakukan untuk mencapai objektif kajian ialah melalui pengumpulan data – data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang boleh mendorong kepada kegagalan cerun. laporan akhbar. Penentuan kriteria dan klasifikasi setiap kriteria di lakukan merujuk kepada kajian – kajian yang lepas. Tahap yang pertama di berikan kepada kriteria – kriteria yang mempunyai kesan yang tidak serius terhadap kestabilan cerun. Markah yang di berikan akan di bahagikan kepada tiga tahap bagi setiap kriteria. artikel. . Selain daripada itu. Tahap yang kedua merupakan kriteria yang memberikan kesan sederhana serius terhadap cerun. pemerhatian dan tinjauan juga di lakukan di tapak kajian bagi mengenalpasti kriteria – kriteria yang mempunyai persamaan yang boleh di kaitkan di antara satu sama lain. Tahap ketiga merupakan tahap yang serius bagi setiap kriteria yang mana ia mendorong kepada kejadian kegagalan cerun dengan pertambahan faktor – faktor yang boleh menggagalkan cerun. Kriteria ini adalah merupakan ciri – ciri yang terdapat pada cerun yang mana ciri – ciri tersebut boleh mempengaruhi cerun terbabit.

setiap kriteria yang telah di klasifikasikan itu akan di bangunkan dengan menggunakan Microsoft Access 2003. 3. Sistem yang telah siap akan dapat membantu dalam memantau tahap kestabilan cerun tersebut mengikut rating atau keutamaannya. Microsoft Access 2003 ini merupakan versi yang ke lapan dan terbaru dalam perisian Access. Seterusnya ia akan dapat memberikan rating bagi setiap cerun dan ini akan mengambarkan tindakan yang perlu di lakukan pada cerun tersebut. simpanan data serta cetakan dan seterusnya dapat . Penggunaannya boleh melibatkan pengiraan. Setiap kriteria dan maklumat yang terdapat pada cerun di kawasan kajian akan di masukkan ke dalam sistem ini bagi menilai kestabilannya. Pangkalan data di gunakan secara meluas bagi menyimpan data dan maklumat. Ia boleh di bangunkan mengikut kehendak dan keperluan tersendiri. Perkara yang paling utama ialah ia senang di gunakan. Perisian ini di gunakan sebagai suatu sistem pengurusan pangkalan data yang popular dan boleh di gunakan pada sebarang keperluan pengurusan maklumat.3 Pengenalan kepada perisian Microsoft Access 2003 Sistem pemantauan cerun yang akan di bangunkan adalah dengan mengunakan perisian Microsoft Access 2003. fleksibel dan mesra pengguna.38 Seterusnya. Ia di gunakan daripada susunan alamat yang ringkas sehinggalah kepada sistem pengurusan yang sukar. Pembangunan sistem pemantauan mengunakan Microsoft Access 2003 ini di lakukan kerana ia dapat di jadikan sebagai pangkalan data. Sistem ini akan di analisis dengan membuat perbandingan dengan cerun di kawasan kajian.

Kesilapan dalam penaipan tidak akan berlaku kerana penaipan tidak di lakukan secara berterusan. segala permasalahan ini akan dapat di atasi melalui penggunaan Microsoft Access. carta dan laman web Menyediakan laporan yang mudah di fahami dan di cetak ataupun di paparkan di skrin v) Menghantar maklumat kepada Microsoft Word atau Microsoft Excel Selain itu. teks fail. Antara keistimewaan Microsoft Access ialah :- i) Access akan menyimpan setiap maklumat data ke dalam satu tempat sahaja.39 memudahkan pencarian semula dengan membenarkan pengasingan di lakukan mengikut jenis atau kehendak pengguna. meseg email dan nota boleh di gabungkan ke dalam satu pangkalan data. Antara kelebihan Microsoft Access ialah :- i) ii ) iii ) iv ) Menyediakan muka depan bagi memasukkan data dengan mudah Mencari data – data yang berkaitan dengan cepat Menggambarkan data sebagai graf. Ciri asas bagi pangkalan data ialah ia dapat menyediakan penggabungan simpanan kesemua data tentang sesuatu topik. lembaran Excel. Siri bagi Word document. masalah asas bagi Microsoft Excel ialah perisian ini tidak mempunyai kemudahan untuk menyemak data. hanya tarikh yang sah sahaja boleh di . Namun. Pangkalan data bukan sahaja boleh menyimpan data sebaliknya mempunyai lebih banyak kelebihan yang lain. ii ) Access boleh mengemukakan beberapa data bagi menyesuaikan dengan bentuk tertentu. Sekiranya berlaku kesilapan dalam penaipan. Microsoft Excel tidak dapat memaklumkan seterusnya data yang di kehendaki tidak dapat di cari. Sebagai contoh.

Prinsip yang sama di aplikasikan untuk setiap hari. Ini dapat di lakukan dengan memantau kelemahan – kelemahan yang wujud serta faktor – faktor yang menyumbang kepada fenomena kegagalan sesuatu cerun. nama juga boleh di pilih daripada senarai nama pada skrin.40 masukkan mengikut susunan tarikh.4 Pengenalan kepada ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ ialah merupakan suatu sistem yang di bangunkan bagi mengenalpasti cerun – cerun yang perlu di beri keutamaan untuk di baikpulih dengan segera bagi menjaga keselamatan pengguna yang menggunakan jalanraya sebagai laluan untuk ke destinasi – destinasi yang di ingini. Selain daripada menaip nama pelanggan. . Selain itu. iii ) Access dengan mudah dapat mengesan suatu set data bagi mengenalpasti setiap perubahan nilai iv ) Access dapat membantu untuk menghasilkan user – friendly data entry interface yang di kenali sebagai form di dalam Access. SPRS ini juga dapat membantu kerja – kerja penyenggaraan cerun. 3.

1 Prinsip asas dalam ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ Antara prinsip dan konsep asas dalam ‘Slope Priority Ranking System ( SPRS )’ ialah : i) Penilaian akan di buat berdasarkan Borang Pemeriksaan Cerun [ JKR ( CKC-UKC 1 / 2005 ) ] yang telah di isi berpandukan nota dan garis panduan pemeriksaan cerun JKR.41 3. ii ) Pemarkahan akan di berikan kepada setiap butir atau maklumat mengikut tahap sesuatu ciri cerun tersebut. . iii ) Jumlah markah yang terkumpul akan memberikan keputusan keutamaan cerun untuk tindakan yang selanjutnya.4. iv ) Nilai keutamaan yang di perolehi akan dapat membantu JKR dalam pengurusan cerun – cerun.

1 Pendahuluan Penyenggaraan cerun yang di lakukan dengan baik akan dapat memastikan cerun dalam keadaan selamat dan mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh.BAB IV SISTEM PENYENGGARAAN DAN KESTABILAN CERUN Setelah analisis sesuatu cerun di lakukan. Sekiranya cerun terbabit berisiko. keadaan cerun tersebut akan dapat di kenalpasti sama ada berisiko ataupun tidak berisiko berlakunya kegagalan cerun. dengan mengambil – kira aspek kos dan keberkesanannya dalam menstabilkan cerun. maka tindakan drastik perlu di buat bagi mengenalpasti sistem penyenggaraan dan kestabilan cerun yang sesuai di laksanakan. Pemeriksaan pada cerun mestilah di lakukan sekurang – kurangnya sekali setahun. 4. Ini semua perlu di lakukan pada setiap cerun yang boleh memberikan kesan kepada keselamatan nyawa dan harta benda. Bagi cerun – cerun yang kritikal hendaklah di .

Antaranya seperti keadaan geometri. Kerja – kerja perlindungan ini akan dapat mengurangkan kesan hakisan.43 periksa dengan lebih kerap dalam masa setahun. iii. Kebiasaannya. penyerapan air larian permukaan dan proses luluhawa yang boleh mengganggu kestabilan cerun. Kaedah penyenggaraan yang ekonomi dan bersesuaian akan dapat di tentukan jika fungsi kerja di fahami. Pemeriksaan ini akan dapat memberikan maklumat untuk menentukan jenis penyenggaraan yang sesuai. iv. Antara .2 Kerja – kerja perlindungan cerun Kerja – kerja perlindungan cerun merupakan proses melindungi permukaan cerun daripada agen-agen hakisan dan luluhawa. Kaedah penyenggaraan dan penstabilan cerun yang sesuai di tentukan berdasarkan ciri-ciri setempat yang terdapat pada sesuatu cerun tersebut. 4. geologi dan kegagalan yang berlaku. Kerja perlindungan cerun Kerja perparitan dan saliran Pembinaan tembok penahan Kerja – kerja pengukuhan cerun Setiap kaedah kerja tersebut mempunyai fungsi – fungsinya yang tertentu dalam membantu menstabilkan cerun. Permukaan cerun yang terdedah akan di lindungi dengan menggunakan beberapa kaedah mengikut kesesuaian. ii. sistem penyenggaraan dan penstabilan cerun boleh di bahagikan kepada empat elemen utama iaitu : i.

Penggunaan rumput sebagai tanaman litup bumi dapat mengurangkan kesan momentum jatuhan air hujan pada permukaaan tanah. kaedah penyemburan mortar dan konkrit.1 Kaedah tanaman litup bumi Penggunaan kaedah tanaman litup bumi akan dapat mewujudkan suatu sistem kawalan hakisan pada permukaan cerun. Selain itu. 4. Permukaan cerun yang di litupi sepenuhnya dengan rumput akan lebih stabil kerana akarnya mencengkam tanah pada cerun dan menggelakkannya daripada menggelongsor. Penggunaan kaedah ini di gunakan secara meluas dan kerap. Struktur akar pada rumput-rumput tersebut mewujudkan satu struktur pelekatan di antara partikel tanah dan sistem akar tersebut.44 kaedah – kaedah yang terdapat dalam kerja – kerja perlindungan cerun ialah seperti kawalan hakisan menggunakan tanaman litup bumi. Antara kaedah penanaman tumbuhan litup bumi ini ialah seperti penggunaan rumput vetiver. kaedah fibromatting dan hidroseeding dan penanaman kepingan rumput berkelompok dan rapat.2. . kaedah pitching dan krib. air hujan akan tersekat pada rumput dan ia bertindak mengurangkan kuantiti dan kelajuan air larian permukaan.

Antara jenis rumput yang biasa di tanam ialah dari jenis Vertiveria Zizanoides. Ia tumbuh dengan menggunakan tunas dan cepat membesar. Pertumbuhan dengan kadar yang cepat ini menyebabkan ia memerlukan pemotongan yang berjadual.45 4.1 Kaedah rumput vetiver Rumput vetiver adalah merupakan sejenis rumput yang mempunyai sistem akar yang panjang dan tumbuh jauh ke dalam tanah. Akarnya yang panjang kuat mencengkam partikel tanah dan ianya selalu di gunakan sebagai kawalan perlindungan cerun dan juga hakisan pada tebing sungai.2. Ini kerana rumput yang tumbuh terlalu panjang akan menyukarkan proses – proses pemerhatian dan penyenggaraan cerun. Rajah 4.1. Rumput ini tumbuh subur sehingga boleh mencapai ketinggian 1 m tinggi.1 : Rumput Vetiver yang tumbuh semulajadi .

46 Rajah 4. Fibromat dapat menghalang benih rumput di hanyutkan oleh air larian permukaan.2 : Penanaman rumput vetiver secara berbaris di cerun 4. pulpa ( daripada kertas atau kayu ) dan air.2 Kaedah fibromatting dan hydroseeding Sabut atau serat kelapa dan jut di gunakan sebagai hamparan sebelum benih rumput di semburkan pada permukaan cerun.2. Kebiasaanya ia di lakukan dengan menggunakan pam dan percampuran biji benih rumput tersebut di semburkan pada lapisan fibromat yang telah di hamparkan pada permukaan cerun. Hydroseeding pula merupakan proses percampuran benih rumput. Hamparan ini di kenali sebagai fibromat yang dapat membantu mencegah hakisan dan mempercepatkan pertumbuhan benih rumput. baja.1. Ia juga memberikan kelembapan pada biji benih rumput untuk tumbuh dan mencengkam dengan kuat. Kaedah fibromatting dan hydroseeding .

47 adalah merupakan kaedah yang paling sesuai bagi cerun potong yang memerlukan kadar penutupan permukaan dengan kadar segera.3 : Semburan yang menggunakan pam bagi kaedah Hydroseeding . Kaedah ini dapat di lakukan pada kawasan cerun yang luas dengan kos yang rendah. Penyediaan longkang sementara pada bahagian atas dan teres di perlukan bagi mengurangkan air larian permukaan yang boleh mengganggu pertumbuhan dan mengurangkan benih rumput tersebut dari di hanyutkan ketika hujan. Rajah 4.

Kaedah penanaman rumput secara rapat juga sama seperti penanaman secara berkelompok tetapi ianya di tanam dengan lebih rapat di antara kelompok – kelompok rumput tersebut. Ianya akan lebih kelihatan rapat dan hampir menutupi keseluruhan permukaan cerun.1. Ia di lakukan dengan menanam rumput secara berkelompok dengan kepingan rumput yang bersaiz lebih kurang 150 mm diameter dan di tanam dengan jarak 100 mm di antara satu sama lain.4 : Lapisan rumput yang tumbuh subur menggunakan kaedah Hydroseeding 4.48 Rajah 4. Bekalan air di sediakan dengan secukupnya bagi membolehkan ia terus hidup dan subur. Kedua-dua kaedah penanaman rumput ini sesuai dan berkesan .3 Kaedah kepingan rumput berkelompok dan rapat Kaedah menggunakan kepingan rumput berkelompok adalah merupakan suatu teknik menanam rumput dengan segera pada kawasan cerun.2.

Rajah 4. Ianya akan dapat menghalang cerun daripada mengalami hakisan. blok konkrit atau konkrit pasang siap.2. Selain itu. . Kaedah ini walau bagaimanapun hanya sesuai bagi kawasan yang kecil sahaja. luluhawa dan kegagalan kecil dengan menutup permukaan cerun dengan batuan.2 Kaedah pitching Kaedah pitching adalah merupakan kaedah yang menggunakan cantuman daripada blok-blok batuan atau konkrit dan bahan pengikat. gelinciran. Kaedah perlindungan cerun ini mempunyai kos yang tinggi dan memerlukan peralatan atau penskalaan semula ke atas permukaan cerun.49 sebagai kawalan pada permukaan cerun yang mengalami kesan hakisan yang teruk. kaedah ini juga sesuai bagi cerun yang mempunyai gradien yang rendah. Antara jenis rumput yang biasa digunakan ialah jenis Axonopus Compressus.5 : Penanaman rumput secara berkelompok dan rapat 4.

penggunaan perlindungan ini akan dapat menghalang air permukaan dari meresap ke dalam tanah yang seterusnya boleh melemahkan struktur tanah di kawasan cerun tersebut.6 : Rubble Pitching 4.3 Kaedah penyemburan mortar dan konkrit Penggunaan mortar dan konkrit sebagai pelindung kepada permukaan cerun akan dapat menutup ruang – ruang rongga pada yang tanah yang longgar seperti tanah pasir.2. Ia amat berkesan mencegah hakisan yang di sebabkan oleh air larian permukaan yang mempunyai halaju yang tinggi. Selain itu.50 Rajah 4. Penyemburan konkrit lebih meluas berbanding mortar kerana ia lebih cepat dan ekonomi serta jangka hayat ketahanan yang lama berbanding penggunaan mortar. Walaubagaimanapun kaedah ini .

seterusnya menyebabkan tekanan air liang bertambah dan boleh mengakibatkan kegagalan pada struktur cerun tersebut.51 tidak di galakkan untuk cerun yang mempunyai tanah atau batuan dengan kadar penyerapan air yang tinggi. Kaedah ini adalah sesuai pada cerun yang mengalami kegagalan yang sederhana untuk menutup permukaan cerun tersebut dengan mortar atau konkrit. Rajah 4. Sebaliknya. penggunaan kaedah ini memerlukan penyediaan lubang leleh dan saliran mendatar yang mencukupi. Air bumi yang tidak dapat di salir keluar dengan baik menyebabkan ia terkumpul di belakang lapisan mortar atau konkrit.7 : Semburan mortar dan konkrit . Kaedah penyemburan mortar atau konkrit ini tidak memerlukan proses perataan atau penskalaan terhadap permukaan cerun. Ini bagi membolehkan pengaliran air bumi dan mengelakkan peningkatan tekanan air liang.

Ia lebih menjimatkan masa dan mudah kerana ia tidak memerlukan kerja-kerja perataan pada permukaan cerun. ruang di antara penghadang konkrit boleh di timbus dengan tanah dan di tanam dengan rumput. ia di bina dengan memasang jaring dawai di sepanjang permukaan cerun yang tidak rata dan kemudian satu bar terkukuh ( reinforcement bar ) di letakkan dan konkrit akan di tuang pada bar tersebut. Pembinaan penghadang konkrit ini akan dapat menghalang kegagalan yang besar pada cerun. Bagi tujuan pemasangan yang bercirikan alam sekitar. besi atau konkrit pra tuang yang di susun dan di isikan pada bahagian dalamnya dengan tanah peroi atau batu kelikir bagi memudahkan pengaliran air hujan. Bagi tembok penghadang konkrit semburan pula.4 Kaedah penghadang konkrit Penghadang konkrit merupakan hasil cantuman unit – unit kayu. Bagi pembinaan struktur penghadang konkrit ini.2. tebing pembinaan jalan raya dan lain-lain.3 meter.52 4. Kaedah perlindungan cerun ini akan dapat menanggung jisim tanah di tepi bukit. had ketinggian yang di benarkan ialah tidak melebihi 6. Proses penyemburan konkrit boleh di lakukan dengan menggunakan pam. . Proses kerja membinanya juga adalah mudah dan cepat.

8 : Rekabentuk dan cara pembinaan crib wall Rajah 4.9 : Penggunaan crib wall di kawasan cerun .53 Rajah 4.

3. Ini dapat mengelakkan air permukaan daripada mengalir ke kawasan cerun yang tidak stabil ataupun masuk ke dalam struktur tanah cerun yang boleh menyebabkan kegagalan.1 Sistem kawalan perparitan di permukaan cerun Air permukaan mestilah di alirkan dengan baik melalui sistem perparitan permukaan yang sempurna. Tindak balas daripada air ini boleh di pecahkan kepada dua bahagian iaitu pada permukaan dan subpermukaan cerun. Oleh itu. Sistem ini perlu di reka bentuk bagi mewujudkan keadaan cerun yang stabil. Ini kerana tindak balas daripada air akan dapat melemahkan struktur tanah pada cerun. Pengaliran air yang laju pada permukaan cerun boleh menyebabkan hakisan yang teruk dan ianya boleh menyebabkan kegagalan pada cerun jika kadar penyerapan air yang melampau masuk ke dalam tanah. air larian permukaan ini mestilah di kawal dengan baik dan sempurna supaya ia tidak mempengaruhi kestabilan sesuatu cerun tersebut.3 Kawalan perparitan dan saliran Masalah pengaliran air pada cerun merupakan suatu perkara yang perlu di berikan perhatian. Antara kaedah yang biasa di praktikkan untuk mengawal air permukaan pada cerun ialah : . Dengan adanya sistem perparitan ini. Kawalan pengaliran air menggunakan sistem perparitan dan saliran akan menyediakan suatu kemudahan secara kekal atau sementara bagi tujuan pengaliran air permukaan dan air bumi yang terkumpul di bawah permukaan cerun. ia akan dapat mengalirkan air permukaan terus ke sistem perparitan utama untuk di alirkan ke tempat lain.54 4. 4.

Meminimakan pemusnahan tumbuhan pada kawasan cerun atau menanam semula rumput litup bumi. Ia akan berfungsi sebagai laluan utama untuk mengalirkan air permukaan ke kawasan cerun yang tidak bermasalah. . ia tidak memerlukan rekabentuk yang terperinci. asfal atau plastik bagi mengelakkan penyerapan air yang melampau pada cerun.3. Membina longkang. pembentung atau saluran untuk melencongkan aliran air ke kawasan yang tidak bermasalah. 4. ii.1.55 i. Pembinaan parit pintasan pula bertindak memintas air larian permukaan dan di alirkan ke parit saliran. Membina suatu aras pembentukan terhadap permukaan cerun. iv. Ukuran kedalaman dan kelebarannya mestilah bergantung kepada keadaan tapak cerun tersebut. Menutup permukaan cerun dengan konkrit. Rekabentuk parit saliran ini juga boleh di guna bagi mengalirkan air yang berkelodak ke perangkap kelodak. Bagi tujuan ini. Namun ia juga boleh menyebabkan masalah sekiranya aliran dalam parit saliran tersekat kerana kehadiran kelodak yang tinggi kesan daripada hujan yang lebat. iii.1 Sistem parit saliran dan parit pintasan Rekabentuk parit saliran boleh di bina sama ada secara kekal ataupun sementara. slush grout.

Longkang pada teresan ini akan bertindak mengalirkan aliran air yang terkumpul dari permukaan cerun kepada longkang bertingkat dan seterusnya di bawa kepada longkang utama di bahagian bawah cerun. Rajah 4. Ia di gunakan bagi mengalirkan air permukaan daripada parit teres atau berm. Tujuan utama pembinaan ini ialah untuk membahagikan aliran air kepada unit-unit yang kecil dan mempercepatkan alirannya.1.3.3.2 Longkang pada teresan Longkang pada teresan adalah merupakan suatu pembinaan parit saliran konkrit yang di bina secara mendatar di atas setiap teresan pada suatu kawasan cerun.56 4. Rekabentuknya yang bertingkat – tingkat akan dapat .3 Longkang bertingkat Longkang bertingkat ialah longkang yang di bina secara menegak dan bertingkat pada kawasan cerun yang berteres.1.10 : Longkang pada teresan 4.

57 memperlahankan halaju aliran air yang di bawa ke bahagian bawah cerun yang curam.3.11 : Longkang bertingkat 4.1. . Rajah 4. Pembinaan longkang bertingkat ini di akukan mengikut kontur secara bertingkat – tingkat. Ianya akan bertindak menyalirkan sejumlah kuantiti air tersebut ke bahagian sump dan seterusnya ke longkang utama.4 Longkang pada bahu jalan Longkang pada bahu jalan di bina bagi menerima jumlah aliran air daripada longkang bertingkat pada cerun dan juga air larian permukaan daripada jalanraya.

Di bahagian subpermukaan cerun akan wujudnya suatu aras air bumi yang boleh di pengaruhi jika berlakunya hujan lebat.2 Sistem saliran subpermukaan Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan cerun berlaku ialah kerana kegagalan menyediakan sistem saliran subpermukaan dengan sempurna. Maka sistem saliran subpermukaan merupakan kaedah yang terbaik bagi mengatasi masalah ini. Selain itu. Jika ini berlaku ia boleh menyebabkan pengumpulan air pada bahagian kaki cerun dan seterusnya boleh mengurangkan kestabilan tanah di kaki cerun. saluran batang dan parit.3. Antara kaedah pembinaan yang di gunakan untuk saliran subpermukaan termasuklah telaga pam. . kaedah lain yang biasa di gunakan ialah dengan menyediakan lubang leleh ( weep holes ) dan juga paip mendatar. Selain itu. melalui pemeriksaan ini juga dapat memastikan strukturnya tidak mengalami keretakan ataupun pecah.1. 4. Kadar penyerapan yang tinggi sewaktu hujan menyebabkan aras air bumi ini akan meningkat dan jika tidak di kawal ia seterusnya akan menambahkan tekanan air liang di bawah permukaan cerun.5 Saliran sump Sump adalah merupakan suatu struktur yang menerima keseluruhan aliran air daripada longkang teresan. Ini penting agar aliran air ke longkang utama tidak terganggu.3. Ia akan bertindak mengumpul dan juga menapis aliran air sebelum di salirkan ke longkang utama. saluran panjang. longkang bertingkat dan longkang pada bahu jalan. Peningkatan tekanan air liang boleh mengurangkan tegasan berkesan ( effective stress ) di dalam struktur tanah dan seterusnya menyebabkan kegagalan. rumput – rumpai dan sampah – sarap.58 4. Pemeriksaan yang berjadual di perlukan bagi memastikan sump tersebut tidak tersumbat dengan kelodak.

Kaedah ini adalah merupakan kaedah yang paling ekonomi dan berkesan bagi kawasan cerun yang luas dan kecil. Pembinaannya boleh di jadikan sebagai kaedah kawalan kestabilan cerun yang sementara dan juga kekal. jambatan. Pemasangan lubang leleh biasanya condong 5º ke atas daripada satah mendatar.4 Pembinaan tembok penahan Penggunaan tembok penahan sebagai salah satu kaedah penstabilan cerun di gunakan secara meluas di negara kita.3. antaranya ialah tembok penahan graviti. Ia kerana ketahanannya yang dapat mengekang kegagalan yang besar daripada berlaku. tembok cerucuk keping. Terdapat beberapa jenis tembok penahan yang biasa di gunakan. empangan dan juga berhampiran kawasan pembangunan.59 4. .1 Lubang leleh dan paip mendatar Penyediaan lubang leleh dan paip mendatar dapat menurunkan aras air bumi dan tekanan air liang dengan baik. 4. sistem perparitan.2. Penggunaan setiap kaedah ini akan di terangkan seperti di bawah. Tembok penahan banyak di gunakan di dalam pembinaan di sekitar lebuhraya. tembok gabion dan sistem tanah bertetulang. tembok penahan julur.

penyediaan sistem saliran bagi menyalirkan air di belakang tembok ini juga di perlukan. Ini bagi menggelakkan kegagalan pada tembok berlaku. Tembok jenis ini tidak ekonomi kerana bahan tembok atau konkrit yang di gunakan hanya untuk beban matinya sahaja. Beberapa bentuk tapis dari bahan telap air yang kasar di perlukan di belakang tembok penahan untuk menghalang peningkatan tekanan air liang. tembok penahan mestilah memenuhi dua keadaan asas iaitu tekanan dasar pada hilir tembok mestilah tidak melebihi tekanan galas yang di benarkan bagi tanah dan faktor keselamatan terhadap gelangsar di antara dasar dengan tanah bawah mestilah cukup. Rekabentuk tembok penahan graviti mestilah di hadkan ketinggiannya iaitu 2 meter bagi tembok tegak dan kurang daripada 3 meter bagi tembok yang di bina dalam keadaan condong.1. Air yang mengalir akan melalui lubang leleh ( weep holes ) yang di sediakan pada tembok penahan.60 4.4.1 Jenis – jenis tembok penahan 4. .1 Tembok penahan graviti Tembok penahan graviti ialah tembok yang menggunakan beban sendirinya dan di bantu rintangan pasif yang terhasil di hadapannya untuk menstabilkan cerun. Secara keseluruhannya. iaitu biasanya di tetapkan sekurangkurangnya 1.5.4. Selain itu.

4. berkemungkinan besar tembok penahan tersebut akan tumbang.1. Weepholes juga hendaklah di bina bagi tembok penahan ini. Rekabentuk ini lebih ekonomi berbanding dengan tembok penahan graviti kerana saiznya yang kecil dan penggunaan bahan konkrit yang kurang. Sebelum tembok penahan julur di bina. Tembok penahan julur di bina bagi cerun yang lebih daripada 1 meter dan ketinggian bagi tembok penahan ini boleh mencapai hingga 6 meter atau lebih jika ia menggunakan penegang atau sagang ( counterfort ). Ini kerana air yang menakung di belakang tembok akan membuatkan tanah menjadi tidak stabil seterusnya menjadikan struktur tembok penahan juga tidak stabil. Weepholes memainkan peranan yang amat penting dalam menyalirkan air keluar daripada tanah. Sekiranya air tersebut tidak di keluarkan. Gred konkrit yang di gunakan adalah gred 15 dan tebal lean concrete adalah sebanyak 50 mm. Fungsi lean concrete ialah untuk memberikan satu aras yang rata untuk struktur konkrit. mengelakkan air daripada tanah naik ke bahagian struktur konkrit dan mengelakkan daripada air simen menyerap masuk ke dalam tanah semasa kerja – kerja konkrit untuk struktur tersebut sedang di jalankan. .2 Tembok penahan julur Tembok penahan julur ialah tembok yang menggunakan beban sendirinya dan juga beban dari tanah yang di kambus balik untuk terus stabil. membolehkan beban teragih secara sekata ke atas tanah. Ia di bina daripada konkrit bertetulang dan berbentuk julur di bahagian bawahnya bagi menerima tekanan daripada berat tanah. satu lapisan konkrit yang di kenali sebagai lean concrete akan di letakkan sebagai tapak bagi struktur berkenaan.61 4.

3 Tembok cerucuk keping Tembok jenis ini di gunakan hanya apabila tinggi tanah yang di tahan kecil secara relatifnya.1.12 : Tembok penahan julur 4. . Di dalam keadaan tanah pasir dan kelikir. konkrit dan juga kepingan keluli. tembok jenis ini mungkin di gunakan sebagai struktur tetap.4. Strukturnya yang terdiri daripada barisan cerucuk yang saling mengunci antara satu sama lain membentuk satu tembok yang saling berterusan. Kestabilan tembok cerucuk keping ini secara keseluruhannya di sebabkan oleh rintangan pasif yang terhasil di bawah permukaan tanah yang lebih rendah. tetapi secara amnya ia di gunakan sebagai sokong sementara. Bahan yang di gunakan sebagai tembok boleh terdiri daripada kayu.62 Rajah 4.

14 : Penggunaan tembok cerucuk keping sebagai penahan hakisan .13 : Tindak balas pada tembok cerucuk keping Rajah 4. Rajah 4.63 Penggunaan cerucuk konkrit banyak di gunakan sebagai struktur kekal seperti tebing perparitan dan juga struktur yang berkaitan dengan air. Manakala penggunaan cerucuk dari kepingan keluli lebih bersifat struktur sementara.

ia memerlukan kerja – kerja perataan dan penskalaan semula ke atas permukaan cerun. Rajah 4. Pembinaan tembok gabion ini tidak memerlukan lubang leleh kerana ruang – ruang di antara batuan sudah mencukupi bagi menyalir keluar air liang yang berada di belakang tembok. Saiz yang biasa di gunakan ialah 1 meter x 1 meter x 1 meter.4 Tembok gabion Tembok gabion ialah binaan yang terdiri daripada dawai besi dan batuan yang di susun di dalamnya.1.15 : Kaedah penstabilan cerun menggunakan tembok gabion .4. Ia di rekabentuk seperti sebuah kotak segiempat sama dan di susun secara bertingkat – tingkat di kaki cerun. Kaedah penahan cerun ini sangat mudah di bina dan ianya hanya memerlukan kos yang rendah.64 4. Namun.

4. Batu kelikir di letakkan di dalam timbusan di sebelah belakang tiap – tiap lubang lelehan bagi mengelakkan lubang lelehan daripada tersumbat. 4. Dari sinilah.Terdapat lima jenis sistem penyaliran yang lazim bagi tembok penahan iaitu lubang lelehan. sesebuah tembok penahan di rekabentuk untuk menanggung hanya tekanan sisi yang di kenakan oleh tanah yang di topangnya. Ianya berjarak lebih kurang 3 m dari pusat ke pusat pada arah ufuk dan tegak.2 Jenis sistem penyaliran yang lazim bagi tembok penahan Secara umumnya.2. . Kemungkinan aras air bumi terjadi di dalam bahan di belakang tembok mestilah di teliti dalam merekabentuk struktur tersebut. Garis pusat lubang lelehan boleh berbeza – beza iaitu antara 75 mm hingga 150 mm. selimut penyaliran tegak dan selimut penyaliran mencondong.65 4.4.1 Lubang lelehan Bagi timbusan yang berbutir. penyaliran yang di perlukan hanyalah dengan menyediakan beberapa lubang lelehan yang menembusi tembok. jalur tegak bahan penuras. sistem penyaliran yang sesuai akan di pilih. salir belakang.

Ia terdiri daripada sebuah parit belakang yang membujur selanjar.2.66 Timbusan berbutir Rongga batu kelikir Rajah 4.16 : Lubang lelehan 4. Ianya di letakkan di bahagian bawah tembok serta mengandungi paip dengan sendi yang terbuka.4. Bahagian di sekelilingnya di padatkan dengan batu kelikir ataupun bahan penuras yang lain.2 Salir belakang Alternatif lain bagi penyaliran timbusan berbutir adalah dengan menyediakan salir belakang. .

33 m2 dalam keratan lintang. Penyaliran tambahan di perlukan bagi mengatasi masalah ini. Bagi timbusan separuh telap ini.33 x 0. Ini kerana lubang lelehan berkemungkinan besar akan tersumbat. ia akan di salurkan ke bawah iaitu ke jalur membujur selanjar yang di bentuk daripada bahan penuras yang sama dan dengan keratan lintang yang sama juga. Kemudian. kelodak ataupun tanah liat.2.4. .3 Jalur tegak bahan penuras Seandainya bahan timbusan adalah berupa butiran tetapi ia bercampur dengan lebih daripada 5 % zarah pasir halus. maka bahan tersebut ialah bahan separa telap. Penyaliran tambahan tersebut ialah dengan menempatkan bahan penuras yang berbentuk jalur menegak berukuran kira – kira 0. Ia di letakkan di tengah – tengah antara lubang lelehan. penyediaan lubang lelehan sahaja tidak mencukupi untuk penyaliran.67 Timbusan berbutir Bahan penuras Paip sambungan terbuka Rajah 4.17 : Salir belakang 4.

68 Rajah 4. parit penghalang dengan bahan penuras yang sesuai di perlukan dengan ukuran tebalnya kira – kira 0.18 : Jalur tegak bahan penuras 4.4 Selimut penyaliran tegak Bagi timbusan bertanah liat pula.4. Penghalang penyaliran secara tegak terbukti sesuai jika permukaan tanah yang tertahan dapat di lindungi dengan satu bentuk tutupan tak boleh telap. .2.33 m.

Dalam keadaan ini.4.69 Rajah 4. Rajah 4. tekanan resipan yang tinggi akan terhasil.20 : Selimut penyaliran mencondong . penghalang penuras mencondong sesuai di praktikkan bagi mengurangkan tekanan resipan tersebut.5 Selimut penyaliran mencondong Apabila hujan lebat.19 : Selimut penyaliran tegak 4.2.

3. terbalikan dan kegagalan struktur. hendaklah tidak melebihi satu pertiga daripada keupayaan galas muktamad yang menyangka.70 4. gelangsaran ke hadapan.21 : Kegagalan keupayaan galas . gelinciran tanah di sekeliling.1 Kegagalan keupayaan galas Momen terbalikan dari tujah tanah akan menyebabkan tekanan galas yang tinggi pada tapak luar tembok.4. Nilai ini mestilah di kawal supaya berada dalam had yang selamat. Kebiasaannya. putaran terhadap bahagian atas. Rajah 4.3 Sebab – sebab kegagalan yang lazim bagi struktur penahan tanah Kebiasannya. 4. kegagalan bagi struktur penahan tanah adalah di sebabkan oleh kegagalan keupayaan galas.4.

ia boleh di analisa sebagai menganalisis masalah kestabilan cerun. Seterusnya. tanah ini terdedah kepada unsur dan kesan luluhawa serta kesan daripada perubahan iklim yang mungkin berlanjutan ke bawah sehingga kira – kira satu meter. Kewujudan akar dan humus menjadikan tanah begitu lembut sehingga menyebabkan tembok gagal sebelum rintangan pasif dapat di hasilkan. Rajah 4.22 : Gelangsaran ke hadapan 4.4.3.3 Gelinciran tanah di sekeliling Kesan ini boleh berlaku dalam tanah jelekit.3. .2 Gelangsaran ke hadapan Gelangsaran ke hadapan berlaku di sebabkan oleh kurangnya rintangan pasif di hadapan tembok ataupun kekurangan geseran tapak.4. Kebiasaannya.71 4.

Walau bagaimanapun. kegagalan jenis ini terjadi ke atas tembok cerucuk keping.4 Putaran terhadap bahagian atas Kebanyakkannya. Rajah 4. kegagalan ini juga mungkin boleh berlaku ke atas sebarang jenis tembok yang di tahan di bahagian atas iaitu seperti tembok – landas jambatan.23 : Gelinciran tanah sekeliling 4.72 Rajah 4.3. Ini berlaku di sebabkan oleh kekurangan penyangga di hadapan tembok.24 : Putaran terhadap bahagian atas .4.

penyenggaraan yang baik mestilah dapat menggelakkan masalah ketidakstabilan cerun dengan menggunakan pilihan kaedah yang paling berkesan dan efektif bagi sesuatu keadaan cerun. hasil kerja yang tidak berkualiti dan lain – lain lagi. kemerosotan bahan. 4. 4. Kebanyakan rekabentuk tembok akan di reka agar tujah berada dalam lingkungan satu pertiga tengah tapak.5 Kesimpulan Kesimpulannya. .6 Kegagalan struktur Kegagalan struktur oleh berlaku di sebabkan oleh kesilapan dalam mereka bentuk. Apa yang cuba di tekankan di sini ialah memahami penggunaan kaedah yang sesuai mengikut keadaan dan punca – punca kegagalan yang berlaku serta ciri – ciri bagi setiap aspek kaedah pengawalan yang akan di gunakan.5 Terbalikan Tujah paduan hendaklah bertindak di dalam lingkungan tapak bagi memastikan sesebuah tembok dalam keadaan yang stabil. Ia melibatkan pertimbangan dari segi kos dan jangka hayat atau ketahanan bagi setiap rekabentuk.4.3.3.4.73 4.

. Maka tidak rugi jika penyenggaraan yang bakal di lakukan menggunakan kaedah penstabilan yang mahal sedikit untuk jangka hayat yang panjang dan berkesan. Penggunaan tembok penahan graviti akan melibatkan kos yang tinggi dan memerlukan masa namun ia berkesan menghalang kegagalan yang besar daripada berlaku. Berbeza pula dengan pembinaan tembok gabion yang cepat dan murah tetapi kurang berkesan jika berlaku kegagalan yang besar dan keadaan tanah yang tidak stabil.74 Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Contohnya perbandingan penggunaan tembok penahan graviti dan tembok gabion sebagai sistem kawalan cerun.

BAB V ANALISIS DAN KEPUTUSAN 5. Selain daripada itu. 5.2 Pengumpulan data dan analisis teknikal Pendekatan pelaksanaan SPRS ini telah di gunakan oleh JKR dalam usaha menjaga kestabilan cerun di sepanjang masa serta menyenaraikan cerun – cerun yang . Daripada hasil yang di perolehi.1 Pengenalan Melalui bab ini akan di bincangkan mengenai pengumpulan data dan kaedah yang di gunakan untuk menganalisis data yang di perolehi ke dalam pangkalan data untuk mengenalpasti cerun yang mempunyai risiko yang tertinggi. ia akan dapat memberikan keutamaan penyenggaraan kepada cerun – cerun yang berisiko terlebih dahulu. tindakan susulan dan penyenggaraan yang sesuai juga dapat di lihat daripada laporan yang terhasil.

Namun dalam kajian ini hanya melibatkan analisis terhadap cerun tanah yang di potong sahaja.76 berisiko untuk di lakukan pemulihan dan penyenggaraan. Terdapat data teknik serta jadual yang telah di keluarkan oleh JKR dan ianya telah menjadi sumber rujukan di dalam kajian ini. JKR telah mengklasifikasikan cerun kepada lima jenis rating yang telah di tentukan bagi menunjukkan tahap keseriusan pada kestabilan cerun yang terlibat. Ia melibatkan pengiraan markah risiko yang telah di tetapkan untuk cerun – cerun potongan dan tambakan.1 : Lingkungan markah dan kadar risiko yang di berikan melalui SPRS Rating Cerun Potong Markah Risiko Kadar Risiko 76 – 192 56 – 75 36 – 55 16 – 35 0 – 15 Tertinggi Tinggi Sederhana Rendah Terendah .1 di bawah. Pembahagian kadar – kadar risiko tersebut adalah seperti yang tertera di dalam Jadual 5. Jadual 5.

77 Data – data yang akan mempengaruhi cerun di berikan markah risiko mengikut tahap masing – masing. Pengiraan markah risiko yang telah di tetapkan ini adalah seperti berikut :

Jadual 5.2 : Pengiraan markah risiko yang telah di tetapkan bagi cerun potong Penyumbang-penyumbang risiko ( Hazard ) 0 1 2 Markah

i. Ketinggian cerun ii. Sudut cerun iii. Perlindungan permukaan cerun iv. Saliran permukaan v. Laluan air semulajadi vi. Resapan vii. Air bertakung viii. Hakisan ix. x. xi. Kegagalan cerun Pembangunan atas cerun Jenis tanah

< 12m < 45
0

12m – 24m 45 - 63 < 20%
0 0

> 24m > 630 -

> 20%

Baik Tiada Tiada Tiada Sedikit Tiada Tiada Pasir / kerikil i

Tersumbat Ada Sederhana Kelodak ii, iii

Perlu dibaiki Ada Ada Kritikal Ada Ada Tanah liat iv, v, vi

xii. Gred luluhawa

78 Jadual 5.3 : Permarkahan risiko cerun potong Akibat kesan ( Consequence ) 0 Markah 1 2

i. Bahaya kepada penghuni bangunan ii. Bahaya kepada pengguna kenderaan iii. Jalan keluar alternatif iv. By – pass possible v. Sudut

Tiada

-

Ada

< 200 AADT

200 – 1000 AADT > 1000AADT

Ada Ada < 190

Tiada Tiada 190 - 270

>270

79 Jadual 5.4 : Ringkasan sistem permarkahan Cerun Potongan Ciri-ciri Markah

i. ii. iii. iv. v. vi.

Ketinggian cerun Sudut cerun Perlindungan permukaan cerun Saliran permukaan Laluan air semulajadi Resapan

2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24

vii. Air bertakung viii. Hakisan ix. x. xi. Kegagalan cerun Pembangunan atas cerun Jenis tanah

xii. Gred luluhawa Jumlah markah hazard

i. Bahaya kepada penghuni bangunan ii. Bahaya kepada pengguna kenderaan iii. Jalan keluar alternatif iv. By – pass possible v. Sudut Jumlah markah consequence

2 2 1 1 2 8

Risiko = Hazard x Consequence Risiko maksimum = Hazard maksimum x Consequence maksimum = 24 x 8 = 192

Data baru di masukkan ke dalam borang atau form yang utama. segala data – data dan sistem yang telah di bangunkan ini akan di gunakan di kawasan kajian bagi membandingkan kesan dan tahap keselamatan cerun serta langkah penyenggaraan yang di perlukan. Pengguna boleh samada melihat sahaja data – data lepas atau memasukkan data yang baru.80 Segala jadual pemarkahan ini akan di majukan dengan membangunkannya dalam applikasi Microsoft Access 2003. barulah analisis boleh di lakukan bagi mendapatkan kadar risiko bagi setiap cerun. 5. Perkara yang paling penting ialah keberkesanannya dalam memberikan output serta kemudahan bagi pengguna menggunakanya. Pembangunan SPRS ini di mulakan dengan interface yang menarik dan senang di fahami. Maklumat yang di perolehi boleh di cetak sebagai laporan dan seterusnya langkah – kangkah yang perlu di ambil boleh di buat berdasarkan laporan tersebut.3 Pembangunan ‘ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) ’ Slope Priority Ranking System ( SPRS ) merupakan suatu pangkalan data yang di bina bagi memudahkan data di simpan dan di proses. Akhirnya. . Setelah keseluruhan data di masukkan.

81 Rajah 5.1 : Interface bagi Slope Priority Ranking System ( SPRS ) .

2 : Borang bagi kemasukan data untuk di analisis.3 : Laporan SPRS boleh di susun dan di cetak mengikut kategori . Rajah 5.82 Rajah 5.

Perbincangan tersebut diadakan bagi mencari jalan penyelesaian untuk proses rekabentuk semula cerun. kriteria rekabentuk. Di bawah adalah merupakan kajian kes tentang cerun yang telah sedia ada mengalami kegagalan.83 5. . Menurut rekod yang telah di perolehi.4 Kajian Kes Kajian kes yang tepat adalah bagi mengukuhkan kajian dengan memilih cerun yang masih belum gagal sepenuhnya maka ia akan dapat memberikan ranking atau peringkat berdasarkan kadar risiko kegagalan yang di hadapi setiap cerun.1 Laluan ke kolej 16 & 17 Laluan ini di bina bagi menghubungkan Taman Sri Pulai dengan kawasan kampus dengan melalui 3 buah kolej kediaman iaitu kolej 16 & 17.4. satu taklimat dan perbincangan bersama telah diadakan pada 20 Oktober 2003 di antara UTM dan Syarikat Pelangi Teguh Sdn. kejadian pada 11 September 2003 merupakan kejadian kedua yang berlaku selepas hujan lebat yang turun menyebabkan kejadian cerun runtuh di 3 kawasan di sepanjang laluan ini. pondok jaga dan di jalan masuk utama. Proses pembinaan laluan ini melibatkan kerja tanah seperti pemotongan dan penambakan kerana terdapat banyak cerun di sepanjang laluan ini. Setelah kejadian tersebut berlaku. 5. kolej 14 & 15 sehingga ke kolej 12 & 13. Cerun runtuh ini berlaku di kawasan simpang Taman Sri Pulai. Namun sejak dari tempoh pembinaan sehingga sekarang. kejadian kegagalan cerun di sepanjang laluan ini telah terjadi sebanyak 3 kali bermula dari tahun 2002 sehingga 2005. Bhd selaku Project Management Consultant (PMC).

pencegahan hakisan seperti lapisan plastik sebagai penahan sementara dan proses turfing juga telah di lakukan. Proses baik pulih ini melibatkan pemasangan paip mendatar dan pembinaan sistem perparitan pada cerun.Bhd. dua Piezometer telah di pasang di kedua – dua lubang ujian.5m dari permukaan pada kaki cerun dan pada kedalaman 6m di pertengahan cerun. Lubang ujian yang pertama di lakukan di kaki cerun dan lubang ujian yang kedua di buat 8m ke atas dari kaki cerun. Ini membuktikan aras air bumi sebenar semasa kegagalan adalah lebih tinggi dan kekuatan tanah di . lokasi cerun runtuh ini berada di kawasan cerun yang beralun yang mempunyai batuan granit pada keadaan tanah yang semulajadi. Selain itu. Melalui ujian terkukuh tak tersalir ( Consolidated Isotropic Undrained ) di dapati nilai C’ dari 2 hingga 10 kN/m manakala nilai Ф’ dari 26º hingga 36º. Projek bagi pemulihan dan pembinaan semula cerun ini telah menelan belanja sebanyak RM 1.08 juta. Antara pihak – pihak lain yang juga terlibat ialah Syarikat J. Bagi memantau aras air bumi pada cerun tersebut. Batuan granit tersebut berada 17m ke bawah dari permukaan cerun.84 cadangan kerja – kerja baikpulih serta mengenalpasti faktor – faktor yang telah mengakibat kejadian cerun runtuh itu berlaku.K Bersatu Sdn. selaku jurutera perunding dan proses pembinaan dan pemulihan di laksanakan oleh kontraktor dari PCB – TM Usahasama Sdn. Menurut pemerhatian dan penyiasatan tapak yang di buat. Bagi penyiasatan tapak yang lebih lengkap 2 ujian lubang jara (borehole test) telah di lakukan pada Mac 2003. 6 sampel tanah telah di ambil dari kedalaman 2m sehingga 7m. Bhd. Pemantauan yang di lakukan dari 15 Mac hingga 12 April mendapati aras air bumi hanya berada 0. Walaupun keputusan dari ujian menunjukkan persamaan dengan keadaan semasa rekabentuk. namun cerun masih lagi mengalami kegagalan. Kerja – kerja baik pulih ini di mulakan pada 25 September 2003 dan telah siap sepenuhnya pada 10 Mei 2004.

85 anggarkan lebih rendah jika di bandingkan dengan keputusan dari ujian yang telah di buat. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan cerun ini ialah kerana aras air bumi yang tinggi di belakang cerun telah melemahkan struktur tanah pada cerun. Kegagalan pada sistem perparitan untuk berfungsi dengan lebih baik meningkatkan lagi risiko kegagalan semasa keadaan hujan yang lebat.

5.4.2

Laluan Tun Aminah ke Gelang Patah

Kajian kes yang kedua ini merupakan lokasi cerun yang berada di laluan Tun Aminah - Mutiara Rini - Gelang Patah. Ia bersebelahan dengan simpang ke Taman Orkid dan simpang ke Bandar Selesa Jaya. Keseluruhan laluan ini masih di dalam proses menaik taraf kerana ia merupakan salah satu pembinaan infrastruktur yang mesti di buat oleh pemaju kerana ia telah di tetapkan oleh JKR akibat daripada kesan peningkatan penduduk yang akan bertambah di kawasan Mutiara Rini. Maka cerun ini juga telah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab pemaju iaitu Mutiara Rini Sdn. Bhd.

Mutiara Rini Sdn. Bhd. merupakan anak syarikat dengan kumpulan Boustead Holding Berhad dan merupakan ahli LTAT Group of Companies. Mutiara Rini Sdn. Bhd. merupakan pemaju kepada RM 2 bilion bandar kecil bersepadu yang di kenali sebagai Mutiara Rini dengan kawasan pembangunan seluas 1,438 ekar terletak di KM 15 Jalan Johor Bahru – Gelang Patah. Keseluruhan pembangunan mengambil masa sehingga 15 tahun untuk siap sepenuhnya.

86 Di sebelah Utara Mutiara Rini terdapat sebatang jalan yang menghubungkan Mutiara Rini dengan Taman Universiti dan seterusnya ke Jalan Johor Bahru / Pontian di mana terletaknya Universiti Teknologi Malaysia ( UTM ), Taman Sri Pulai dan Bandar Baru Kangkar Pulai.

Di sebelah Selatan dan Timur Mutiara Rini terletak pusat – pusat pembangunan yang telah sedia ada seperti pusat bandar Skudai, Taman Nesa, Taman Skudai Bahru, Taman Ungku Tun Aminah, Taman Selesa Jaya, Taman Damai Jaya, Taman Tan Sri Yaakob, Taman Perling dan Bukit Indah.

Di sebelah Barat Mutiara Rini pula adalah merupakan bandar Gelang Patah dan pembangunan mega Nusa Jaya yang hanya terletak lebih kurang 7 kilometer dari Mutiara Rini. Manakala, Link Kedua ke Singapura hanya terletak lebih kurang 20 kilometer ke selatan Mutiara Rini. Sebatang jalan penghubung baru di antara Mutiara Rini dengan Lebuhraya Link Kedua berdekatan dengan Pekan Lima Kedai sedang di rancang dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Setelah siap sepenuhnya, Mutiara Rini akan mempunyai lebih daripada 11,000 unit rumah kediaman, bangunan perniagaan dan kawasan perniagaan di bantu dengan kemudahan sosial dan rekreasi yang komprehensif. Ketika itu anggaran penduduk adalah berjumlah 70,000 orang. Konsep pembangunan untuk keseluruhan kawasan ialah mencapai kehidupan moden dengan persekitaran yang mesra alam. Lokasi projek pembangunan Mutiara Rini terdiri daripada 6 parsel. Parsel 1, Parsel 2, Parsel 3 dan Parsel 4 sedang giat di jalankan pembinaannya manakala Parsel 4 dan Parsel 5 belum di bangunkan lagi. Kawasan kajian bagi cerun ini terletak di parsel 4 dan termasuk dalam Projek Menaiktaraf Sebahagian Jalan Gelang Patah.

87

Rajah 5.4 : Kedudukan parsel kawasan kajian kes 2 di dalam projek pembangunan Mutiara Rini.

Kegagalan pada cerun ini telah di kesan pada bulan November 2004 dan ia semakin merebak akibat daripada keadaan hujan yang sentiasa turun dan lebat. Akhirnya satu proses perataan semula telah di buat pada 20 Januari sehingga 26 Januari 2005 oleh syarikat kontraktor C.K Chai Construction Sdn. Bhd. Ia melibatkan kerja – kerja pembersihan permukaan cerun, perataan dan penskalaan semula cerun tersebut. Antara faktor – faktor utama yang menyebabkan kegagalan cerun tersebut berlaku ialah kerana ketiadaan parit pintasan ( berm drain ) pada cerun. Resapan dari air larian permukaan menyebabkan struktur tanah menjadi lemah dan sekaligus telah meningkatkan aras air bumi di belakang cerun.

Walaupun proses perataan semula telah di lakukan, namun langkah – langkah pencegahan masih tidak di buat. Tiada proses penanaman semula rumput dan tiada sistem perparitan yang lebih baik di buat. Ini menyebabkan ia telah runtuh lagi sekali dan masih kekal tanpa proses pemulihan hingga sekarang. Daripada sumber maklumat

5 : Kegagalan yang berlaku pada cerun di kawasan kajian kes 2 . cerun tersebut akan di bina dengan lebih baik dengan langkah – langkah pencegahan yang sesuai seperti pembinaan tembok gabion pada masa akan datang. Rajah 5. Ia akan di lakukan sebelum Projek Menaik taraf Jalan Gelang Patah tersebut siap sepenuhnya dan di serahkan kepada JKR daerah Johor Bharu.. Bhd.88 yang di perolehi dari pemaju Mutiara Rini Sdn.

1 Analisis bagi laluan ke kolej 16 & 17 .5 Keputusan Pemerhatian yang di buat pada cerun di kawasan kajian kes ini telah di rekodkan dan ianya di masukkan ke dalam SPRS bagi mendapatkan kadar risiko yang sebenar berbanding dengan keadaan yang berlaku. Berikut adalah keputusan yang telah di perolehi.89 5.5. 5.

Berdasarkan analisis yang terhasil. Skudai yang telah di masukkan ke dalam SPRS.1. Maka skor risiko maksimum bagi cerun ini ialah 68. Dengan merujuk kepada Jadual 5. cerun ini berada dalam kadar risiko yang tinggi untuk berlaku kegagalan kerana skor berada di antara 56 hingga 75. .90 Rajah di atas menunjukkan data – data bagi cerun di laluan kolej 16 & 17 UTM. di dapati nilai maksimum bagi hazard ialah 17 dan nilai maksimum bagi consequence ialah 4.

5.91 5.2 Analisis bagi Laluan Tun Aminah ke Gelang Patah .

Berdasarkan analisis yang terhasil. Dengan merujuk kepada Jadual 5.1. di dapati nilai maksimum bagi hazard ialah 17 dan nilai maksimum bagi consequence ialah 4. Maka skor risiko maksimum bagi cerun ini ialah 68. .92 Rajah di atas menunjukkan data – data bagi cerun di laluan Tun Aminah ke Gelang Patah yang telah di masukkan ke dalam SPRS. cerun ini berada dalam kadar risiko yang tinggi untuk berlaku kegagalan kerana skor berada di antara 56 hingga 75.

Sebelum sesuatu fasa pembinaan di jalankan. Sewajarnya.1 Kesimpulan Pembinaan yang di jalankan di kawasan yang berbukit – bukau kebiasaannya akan menggunakan konsep pemotongan dan penambakan tanah untuk menghasilkan aras platform yang di kehendaki seperti di dalam pelan bagi tujuan pembinaan bangunan. pihak – pihak yang menguruskan setiap perjalanan operasi pembinaan hendaklah memastikan bahawa cerun yang di hasilkan di kawasan tapak pembinaan adalah stabil dan kukuh.BAB VI KESIMPULAN 6. Kesemua spesifikasi setiap cerun yang akan di hasilkan di kawasan tapak akan di nyatakan dengan jelas berserta dengan sistem penyenggaraan bagi mengukuhkan cerun – cerun terbabit. Ini bagi mengelakkan berlakunya kegagalan cerun pada masa akan datang seterusnya mendatangkan musibah kepada orang awam. Melalui aktiviti pemotongan dan penambakan tanah inilah yang akan menghasilkan cerun potong dan cerun tambakan. . kesemua pelan bagi projek pembinaan terbabit akan di sediakan termasuklah pelan bagi rekabentuk kerja tanah.

Sekiranya tidak ada percanggahan dalam menilai keadaan cerun terbabit iaitu sebagai contoh. tinggi. sederhana. kadar risiko bagi cerun terbabit akan dapat di ketahui sama ada mempunyai kadar risiko yang tertinggi. terbukti bahawa sistem ini boleh di guna pakai di semua keadaan cerun tanah di seluruh Malaysia.94 Menyedari bahawa kegagalan cerun adalah merupakan suatu perkara yang serius maka suatu sistem pemantauan cerun di perlukan untuk mengenalpasti cerun – cerun yang berisiko. Suatu keputusan akan dapat di hasilkan dengan cara membuat perbandingan antara kadar risiko yang terhasil melalui sistem ini dengan keadaan sebenar cerun terbabit di kawasan kajian. . SPRS adalah merupakan salah satu jalan penyelesaian untuk mengenal pasti cerun – cerun yang berisiko berlakunya kegagalan cerun atau lebih di kenali sebagai kejadian tanah runtuh. Setelah pemantauan cerun di lakukan maka tindakan yang berikutnya adalah untuk menentukan kaedah – kaedah penyenggaraan susulan yang sesuai bagi menstabilkan sesuatu cerun yang berisiko. Selain daripada sistem penyenggaraan yang biasa di praktikkan salah satu aspek penting lain yang harus di ambil – kira adalah mengenai sistem saliran yang terdapat pada cerun terbabit. Selain itu. seandainya kadar risiko yang di perolehi adalah tertinggi dan sememangnya ada berlaku kegagalan yang teruk pada cerun di kawasan kajian maka. rendah atau terendah. sistem ini di bangunkan lagi dengan memperkenalkan langkah – langkah penyenggaraan yang sesuai berdasarkan kadar bahaya dan risiko yang terhasil. Parit dan pembentung hendaklah sentiasa di periksa agar tiada berlakunya sekatan penyaliran dan penyerapan air ke dalam tanah akibat daripada kebocoran parit. Setelah kesemua maklumat dan data mengenai cerun di suatu kawasan kajian di masukkan ke dalam sistem ini. Parit mendatar dan parit sub tanah juga perlu di sediakan sekiranya terdapat petunjuk bahawa kemungkinan wujudnya aras air bumi yang tinggi di kawasan cerun berkenaan.

. penambahbaikan bagi Slope Priority Ranking System ( SPRS ) yang telah sedia ada dengan memperkenalkan langkah – langkah penyenggaraan yang sesuai berdasarkan kadar bahaya dan risiko yang terhasil. iv ) Penambahan kriteria – kriteria pada cerun seperti kadar kelembapan. selepas ini lebih banyak penyelidikan akan di buat mengenai Slope Priority Ranking System ( SPRS ) seterusnya membuktikan bahawa sistem ini dapat menjamin keputusan yang sangat tepat dalam proses penilaian keadaan cerun.95 Melalui sistem ini. kadar hujan. Walaupun kajian ini telah berjaya untuk mencapai matlamatnya. Semoga. Jangkaan dan cadangan yang akan terhasil ini merujuk kepada setiap kriteria bagi cerun yang telah di masukkan oleh pengguna. Cadangan kaedah penyenggaraan yang terbaru dan bersesuaian. Penambahbaikan ini dengan melibatkan jangkaan yang bakal berlaku dan cadangan bagi proses yang seterusnya. namun mutu kajian ini masih boleh di pertingkatkan lagi pada masa akan datang. Cadangan kaedah pengukuhan cerun yang boleh melibatkan nilai ekonomi dan estetika. Di harapkan kajian ini dapat di jadikan panduan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam aktiviti – aktiviti pemantauan dan penyenggaraan cerun. Antara perkara – perkara yang perlu di pertingkatkan bagi menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan jitu ialah : i) ii ) iii ) Ketepatan bagi setiap jangkaan yang bakal berlaku. telah berjaya di hasilkan. tekanan air liang dan juga tegasan ricih pada tanah cerun. Sekian. Ia sekaligus membantu memberikan gambaran bagaimana penyelesaian yang perlu di lakukan sekiranya cerun tersebut mempunyai kadar risiko yang tinggi dan tidak stabil.

Balkema. Prof. 2. and Evaluation ”. Measurement.Ltd. Longman Inc.A. 4. 6. 7.A. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Takua Yamagami and Jing Cai Jiang . R. Yeoh Choon Seng. Rotterdam. Kaare Senneset. “ Soil Properties : Testing. Rubber Research Institute Of Malaysia. ( 1999 ). “ Soil Erosion And Conservation In Peninsular Malaysia ”. ( 1980 ). “ Slope Stability Engineering”. Mario PANIZZA. Anthony Young. Robin Fell and Mr.F Craig. 3. Jack B. A. ( 1996 ). A. Prof. Prentice Hall. New york. . ( 1972 ). Balkema. “ Slope Stability and Landslides ”. terjemahan Aminaton Marto. Fatimah Mohd Noor dan Fauziah Kasim. Elsevier Science B. ( 1994 ). “ Environmental geomorphology ”.96 RUJUKAN 1. Norio Yagi. EEM Advancement Centre Pte. ( 1996 ). Haridas.V. ( 1993 ). “ Landslides Glissements deterrain ”. ( 2000 ). Cheng Liu. Inc. “ Mekanik tanah ”. 8. Garry R Mostyn. Soong Ngin Kwi. G. 5. Tan Peng Hua. Rotterdam. “ Slopes”. Evett.

Sydney. Amsterdam. 12.N. E. “Suction Profiles and Stability of Residual Soil Slopes”. NTU – PWD Geotechnical Research Centre. “ Unsur Mekanik Tanah untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong ”. Smith. . 13. Robin Fell. ( 2004 ). 14. N. Dewan Bahasa dan Pustaka. Great Britain: Survey University Press. penterjemah Abdul Rahman Mahamood. ( 1990 ). 11. International Journal of Geomechanics. Kuala Lumpur.C.K.S. Fei Cai & Keizo Ugai. New York. Bromhead. “Slope Analysis”. Australia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Oxford. G. (1986). “Numerical Analysis of Rainfall Effects on Slope Stability”. E. B. UNSW. ( 1996 ). School of Civil Engineering. (1978).N. Nanyang Technological University. Singapore.97 9.. Chowdhury R. ( 1996 ). N.W. Low & H. “Framework for Assessing the Probability of Sliding of Cut Slopes”. Rahardjo. Elsevier Scientific Publishing Company. Leong. 10. Peter Finlay & Garry Mostyn. “ The Stability Of Slope”.

98 LAMPIRAN A : ANALISIS CERUN DI UTM 98 .

kolej 17 utm 99 .99 LAMPIRAN B : PETA KAWASAN KAJIAN PETA B1 : Pelan bagi proses penyenggaraan pada cerun runtuh yang berlaku di laluan kolej 13 .

100 LAMPIRAN C : BORANG PEMERIKSAAN CERUN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

106 .

107 .