Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

surat kabar.Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Dalam penelitian ini. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. tinjauan literatur dan metodologi. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? . Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal. Autoriti .Sesuatu yang kita rasa benar. b. Ini termasuklah bahagian pengenalan.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa. 5. peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. . 2. 3. 1. majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat.Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. c.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan . Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan. Media Massa . . 2. 1. a.mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik.Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. untuk menyelesaikan satu set masalah.Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. Tradisi . Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. d. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. seperti metode wawancara dan metode observasi.Siaran TV.mmahami teori² bkaitan secara mdlm . para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. dan justeru boleh dipercayai. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Jawab TIGA soalan SAHAJA. Pengetahuan Umum . Pengalaman Peribadi . dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit. Sumber literatur dan data. filem.

Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. akan diberi nilai yang tinggi. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti. Huraikan pernyataan tersebut. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. b. d. 3. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. h. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. g. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. e. d. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. e. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. Selain itu. jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . 4. f. Menyemak kejelasan aspek-aspek. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. f. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. c. Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.