Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

seperti metode wawancara dan metode observasi. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal. Pengalaman Peribadi . surat kabar. 2.mmahami teori² bkaitan secara mdlm .mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan . Jawab TIGA soalan SAHAJA. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. d. mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. tinjauan literatur dan metodologi. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. untuk menyelesaikan satu set masalah. filem. peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . 3.Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. Autoriti . c. Dalam penelitian ini.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa. Ini termasuklah bahagian pengenalan. dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit.Siaran TV. Pengetahuan Umum . .Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. Sumber literatur dan data. dan justeru boleh dipercayai. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan. para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat. b. 1. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. 2.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. Media Massa .Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. . a. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. 5. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains.Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. 1. Tradisi .Sesuatu yang kita rasa benar.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? .

f. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. 4. d. d. 3. sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. Huraikan pernyataan tersebut. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. Menyemak kejelasan aspek-aspek. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . h. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai. g. c. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. Selain itu. b. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). e. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti. e. akan diberi nilai yang tinggi. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful