P. 1
Contoh Soalan Dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

Contoh Soalan Dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

|Views: 1,452|Likes:
Published by Aziah Ripin

More info:

Published by: Aziah Ripin on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

a. 2.Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. Sumber literatur dan data.Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Media Massa . surat kabar. c. seperti metode wawancara dan metode observasi. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa. b.mmahami teori² bkaitan secara mdlm . Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. Autoriti . & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. 1. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. . Ini termasuklah bahagian pengenalan. (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? . Tradisi .Siaran TV. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains. Pengetahuan Umum .Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. filem.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. . mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. Dalam penelitian ini. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. dan justeru boleh dipercayai. 1. tinjauan literatur dan metodologi. 3. 2. untuk menyelesaikan satu set masalah. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan .Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal. 5.Sesuatu yang kita rasa benar. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. Jawab TIGA soalan SAHAJA.mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. Pengalaman Peribadi . majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat.Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. d.

f. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. Selain itu. jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. 4. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. h. g. Menyemak kejelasan aspek-aspek. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. f.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. 3. c. sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. d. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. d. e. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. e. akan diberi nilai yang tinggi. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. Huraikan pernyataan tersebut. b. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->