Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

(b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. Ini termasuklah bahagian pengenalan. Media Massa . 5. Jawab TIGA soalan SAHAJA. Pengalaman Peribadi .Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. Autoriti .mmahami teori² bkaitan secara mdlm . Dalam penelitian ini. d. dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit. seperti metode wawancara dan metode observasi.Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. 2. 2. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan . mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. b. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan. untuk menyelesaikan satu set masalah. Tradisi . Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. a. tinjauan literatur dan metodologi. & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . Sumber literatur dan data. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. filem.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa.mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal.Sesuatu yang kita rasa benar. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains. c. para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. surat kabar. 1. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu.Siaran TV. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. 3. (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? . Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. dan justeru boleh dipercayai. .Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. 1. peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. . Pengetahuan Umum .Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4.

yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. d. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. akan diberi nilai yang tinggi. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. 4. c. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. g. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. e. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Selain itu. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti. b. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. Huraikan pernyataan tersebut. 3. Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. e. f. Menyemak kejelasan aspek-aspek. f. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. h. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.