P. 1
Contoh Soalan Dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

Contoh Soalan Dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

|Views: 1,689|Likes:
Published by Aziah Ripin

More info:

Published by: Aziah Ripin on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. surat kabar.Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. Pengalaman Peribadi . para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. dan justeru boleh dipercayai. 1. c. 1. 3. Pengetahuan Umum . seperti metode wawancara dan metode observasi. majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat. tinjauan literatur dan metodologi. Autoriti .Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. Sumber literatur dan data. Dalam penelitian ini.Siaran TV.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa. b. 2. a. Ini termasuklah bahagian pengenalan. 2. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan. . 5. & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. untuk menyelesaikan satu set masalah. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal.mmahami teori² bkaitan secara mdlm . (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? .Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. . Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. d.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. Jawab TIGA soalan SAHAJA. dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan .Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. Media Massa . Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Tradisi .Sesuatu yang kita rasa benar. filem. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan.

Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). c.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. Menyemak kejelasan aspek-aspek. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. 3. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. d. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai. b. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. e. f. jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . Selain itu. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. d. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. Huraikan pernyataan tersebut. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. h. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. f. akan diberi nilai yang tinggi. 4. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. e. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti. g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->