Contoh Soalan Dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.

2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori

Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.mmahami teori² bkaitan secara mdlm . 1.Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa. Ini termasuklah bahagian pengenalan. a. 1. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan . Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. c. atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan.Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa. 5. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit.Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. surat kabar. & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) . seperti metode wawancara dan metode observasi. Jawab TIGA soalan SAHAJA. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. Media Massa . mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong.Siaran TV. Dalam penelitian ini. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis. majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat. 2. Tradisi . Pengalaman Peribadi . d. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Sumber literatur dan data.pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi. dan justeru boleh dipercayai. para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains.Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? . b. untuk menyelesaikan satu set masalah. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. Autoriti . 2. filem. 3. Pengetahuan Umum . peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. . .Sesuatu yang kita rasa benar. tinjauan literatur dan metodologi.

d. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. f. e. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai. c. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. h. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. b. d. 3. jelaskan perkaraperkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo . Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. Menyemak kejelasan aspek-aspek. g. Selain itu. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. akan diberi nilai yang tinggi. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik.Man-Sue/Mei2013/Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan/HBEF2503 ralat (error). (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu. e. 4. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Huraikan pernyataan tersebut. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. f. Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data). Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful