BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

hatta. paling. jemput. mesti. maka. hingga. berkilat. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. alkisah. nah. lagi. betul-betul Kah. lah. bagaimana. tah. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. malahan. setengah. masih. wah. benar. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. sudah. betul. serta. tidak Ah. sudut Telah. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. betul Syahadan. boleh. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 . patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. minta. hei. satu Agak. dari. tentang. tengah. hanya. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. sisi. pun. adalah siapa. berapa. hah. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan.JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. usah. oleh Jangan. eh. sungguh. ke. pada. seluruh. sentiasa.

bahawa.  Hadir dalam ayat. kerana. atau. klausa. tetapi. yang. agar. hingga. meskipun.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. dan. sebaliknya. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. Contoh: -nya 3 . jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. sementara. serta. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. malahan.

supaya. lalu. agar. Keterangan Contoh: jika. malahan. sementara. maka. serta. kemudian. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. setelah. tetapi. kecuali. 4 . tatkala. frasa.  dan. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. kerana.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. atau.

benar.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek.. aduhai. mana dan siapa. permintaan dan larangan. cis.  Terdapat dua jenis kata tanya. alkisah. nah. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. wah.  Contoh: jangan. kalakian. eh. rayuan. tolong. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu.. hah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. Contoh: syahadan. wahai. tempat dan bilangan. hatta. sekali peristiwa. minta. usah. dan sebagainya.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. betul 5 . benda. maka. berapa.  Contoh: ah. harapan. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya. . harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat.haiwan.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. hei.  kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. jemput. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . adapun. sebermula. takut. arkian. Contoh: apa. Contoh: mengapa.

terlalu. • Hadir di hadapan frasa nama. bawah. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. Contoh: hendak. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. selatan.tah. • b.. segera. pernah. sungguh. sentiasa. . mesti. banyak. Contoh: selalu. boleh.. mahu. • Contoh: agak. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. benar. setengah. sedang. • Contoh: satu. beberapa. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. juga. Contoh: di. lah.. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. sering kali. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. laju.. betul. paling. kuat. berseri. 6 .Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. • a. • Contoh: utara. • Contoh: ialah dan adalah. oleh. lagi. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. berkilat. sisi. seluruh. langsung. sekali. nian. sahaja. • Contoh:kah. seperti. semua. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. esok. pada. demikian. tentang. sesetengah. harus. para. akan atau sedang berlaku. kepada. Contoh: telah. frasa adjektif. betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. tengah. pun. dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. setiap. belum. dari.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful