BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

malahan. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. satu Agak. berapa. tah. nah. minta. hei. benar. hanya. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. masih. wah. eh. paling. hingga. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. betul. sudut Telah. adalah siapa. ke. mesti. lah. hah. seluruh.JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. jemput. hatta. dari. bagaimana. maka. pada. serta. alkisah. betul-betul Kah. pun. patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. sisi. boleh. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. lagi. sudah. tengah. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 . oleh Jangan. usah. sentiasa. tentang. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. berkilat. betul Syahadan. setengah. tidak Ah. sungguh.

dan. sementara.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. Contoh: -nya 3 . yang. kerana. malahan. meskipun. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. serta.  Hadir dalam ayat. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. atau. bahawa. agar. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. tetapi. sebaliknya. klausa. hingga.

 dan. kerana. tetapi. atau. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. maka. setelah. agar. Keterangan Contoh: jika. tatkala. sementara. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. lalu. supaya. serta. frasa. kecuali. 4 .Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. malahan. kemudian.

usah. hatta. benda.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. eh. Contoh: apa. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. tempat dan bilangan. wah. dan sebagainya. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . hei.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. jemput..haiwan. sebermula. sekali peristiwa. Contoh: mengapa.  Contoh: jangan. harapan. berapa. benar. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya. takut. rayuan. adapun. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu. tolong. wahai. cis.. harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. nah.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia.  Terdapat dua jenis kata tanya. mana dan siapa. maka.  kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. alkisah. . permintaan dan larangan. betul 5 . kalakian. minta.  Contoh: ah. arkian. hah. Contoh: syahadan. aduhai.

• b. terlalu. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. • Contoh: satu.. dari. betul. harus. berkilat. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. esok. semua. setiap. • Contoh: ialah dan adalah. pada.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. pernah.. Contoh: selalu. betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. tentang. belum. berseri. pun. sahaja. setengah. bawah.. lagi. langsung. segera. demikian. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. • Contoh: utara. • Hadir di hadapan frasa nama. banyak. 6 . kepada. sisi. laju. mahu. sentiasa. sesetengah. akan atau sedang berlaku. seluruh.tah. tengah. selatan. seperti. Contoh: telah. sering kali. kuat. lah. • Contoh:kah. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. sungguh. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. • a. benar. • Contoh: agak. oleh. sekali. Contoh: hendak. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. para. nian.. sedang. mesti. beberapa. . juga. boleh. Contoh: di. frasa adjektif. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. paling.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful