BMM 3109

MORFOLOGI
GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

KATA TUGAS
PISMP 5.07

:: AFIQAH BINTI ADANAN :: AMAL IZZATI BINTI MOHD RASID :: NABILA BINTI BAHARUDIN :: NURFAZLINA BINTI A. RAHIM :: NUR SYAFIQAH BINTI NORASLIN

boleh. masih. tolong Kata Perintah Kata Pembenar Ya. ke. serta. nah. berapa. betul Syahadan. hah. lah. tengah. hei. benar. pun. usah. mesti. dari. bagaimana. juga Kata Penegas Kata Penekan Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannnya Kata Pembenda -nya 2 .JENIS-JENIS KATA TUGAS Dan. amat Kata Penguat Kata Adverba Selalu. tidak Ah. paling. lagi. kerana Kata Hubung Kata Nafi Bukan. betul. alkisah. sudut Telah. patut Kata Bantu Kata Bilangan Banyak. kalakian Kata Pangkal Ayat Kata Arah Bawah. tentang. jemput. hatta. sisi. hanya. sentiasa. sungguh. eh. satu Agak. hingga. pada. sudah. malahan. wah. betul-betul Kah. maka. seluruh. adalah siapa. mengapa Kata Tanya Kata Sendi nama Di. minta. cis Kata Seru Kata Pemeri Ialah. oleh Jangan. tah. berkilat. setengah.

jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. meskipun. serta. bahawa. yang. sebaliknya.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. Contoh: -nya 3 . hingga. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. dan. tetapi. atau. sementara. klausa. kerana. malahan. agar.  Hadir dalam ayat.

 dan. tetapi. kerana. setelah. agar. supaya. kecuali. serta. sementara. 4 .Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan  digunakan untuk menghubungkan kata. maka. lalu. sambil  digunakan kerana ayat-ayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. tatkala. Keterangan Contoh: jika. atau. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. malahan. kemudian. frasa.

takut. cis. permintaan dan larangan.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. sekali peristiwa.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. hah.. nah. Contoh: mengapa. minta. dan sebagainya.  Contoh: ah. bagaimana Kata Pembenar  mengesahkan sesuatu pernyataan  Contoh: ya.  kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. sebermula. hei. eh. jemput.  Contoh: jangan. tolong. wah. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.haiwan. . arkian. adapun. maka. rayuan. hatta. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . benar. benda. harapan. mana dan siapa. aduhai. usah. kata sahibul hikayat Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Tanya  digunakan untuk menanyakan sesuatu. betul 5 . wahai. alkisah. Contoh: apa. kalakian.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. tempat dan bilangan.  Terdapat dua jenis kata tanya. harap     hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. Contoh: syahadan. berapa..

dapat Kata Bantu Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. • b. amat Kata Penguat • untuk menafikan atau menidakkan sesuatu • Tedapat dua bentuk kata nafi. betul. • Contoh: utara. setiap. sentiasa. seperti. laju. sedang. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. kuat. pun. berseri. sudut Kata Arah • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. . mesti.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata • menunjukkan arah atau hala. lagi. tentang.. frasa adjektif. lah. mahu. belum. juga. sekali. Contoh: telah. oleh. pada. • Contoh:kah. Contoh: selalu. segera. dari. harus. 6 .. terlalu. selatan. sering kali. demikian. • digunakan untuk menerangkan kata kerja. semua.tah. sahaja. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. esok. boleh. sisi. nian... betul-betul Kata Adverba • bertugas untuk membantu frasa kerja. pernah. kepada. • Contoh: ialah dan adalah. langsung. • a. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. iaitu: bukan dan tidak Kata Nafi • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. setengah. para. bawah. beberapa. tengah. akan atau sedang berlaku. seluruh. benar. Contoh: di. sesetengah. • Contoh: satu. paling. hanya Kata Penegas Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. banyak. • Contoh: agak. Contoh: hendak. • Hadir di hadapan frasa nama. berkilat. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. sungguh.

7 .