P. 1
KAJIAN TINJAUAN

KAJIAN TINJAUAN

|Views: 184|Likes:
Published by Firdaus Ainun
nota
nota

More info:

Published by: Firdaus Ainun on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Kajian tinjauan merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan

dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang penyelidikan. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan atau ribuan responden (Marican, 2006). Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. Justeru itu, salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil, melalui SMS, e-mail serta telefon. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden, format instrumen yang sistematik, arahan yang jelas, surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua, 2006). Selain soal selidik, temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur, temu bual semi struktur, dan temu bual tidak berstruktur. Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian, 2000). Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian, rancangan temu bual, stail, kandungan dan susunan soalan temu bual; ciri-ciri soalan temu bual yang baik, aras bahasa dalam temu bual, penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua, 2006). Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka, temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin, sentiasa sedar tentang tujuan temu bual, soalan ditanya secara semula jadi, soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat, berwatak sebagai pendengar yang baik, pakaian dan penampilan yang sesuai, tempat yang selesa, menghormati responden, berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden.

1

Daripada tinjauan deskriptif kepada analitikal Saiz sampel yang menentukan sama ada tinjauan itu adalah analitikal atau deskriptif. Ia merupakan hasil yang diterima kesan daripada penyelidikan. Oppenheim telah membuktikan tinjauan analitik mengambil kira ciri-ciri tipikal dalam kajian eksperimen apabila ia menghubungkan pelbagai pembolehubah. Diharapkan pembolehubah seperti ini yang mempunyai taburan secara rawak dapat menghadkan kesan yang mempengaruhi keputusan. Dengan itu deskriptifnya lebih banyak. 2 . Penyelidik akan menjelaskan bagaimana rupa bentuk keadaan sosial yang hendak dikaji. Pembolehubah tak bersandar penyebab kepada perubahan terhadap pembolehubah bersandar yang akan dimanipulasi atau diperhatikan. tak bersandar dan pembolehubah tidak terkawal.JENIS TINJAUAN Tinjauan deskriptif Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi. Pembolehubah bersandar ialah tumpuan utama dalam penyelidikan. Kebanyakan kajian kualitatif juga menggunakan pendekatan penjelasan. Kemudian diukur dengan menggunakan tinjauan analitik. Dalam keadaan ini tinjauan secara analitik akan memberi nilai yang kecil. Dengan merancang tinjauan secara teliti ia dapat membantu dalam mengawal pembolehubah yang lain. Pembolehubah tak terkawal mengandungi pembolehubah yang ralat yang boleh mempengaruhi keputusan dalam kajian. Sekiranya saiz sample terlalu kecil dan penyelidikan melibatkan pelbagai pemboleh ubah selalunya kajian ini adalah secara statistik. Tinjauan Analitikal Seperti yang telah ditekankan. Setiap penyelidikan harus boleh dibezakan antara pembolehubah bersandar. tinjauan analitik lebih menekankan teori. umpamanya kajian etnografi. Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah.

KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN Saunders et. (2000) memberi komen berkaitan reka bentuk soalan soal selidik akan bergantung kepada bagaimana ia ditadbirkan.. Daripada semua (bersemuka) temuramah dan jenis ini. Pengumpulan data melalui soal selidik Soal selidik melalui pos Mangion (1995) mencadangkan bahawa kajian soal selidik melaui pos dipertimbangkan apabila :  Sample yang dikaji hanya boleh diedarkan borang soal selidik secara pos sahaja kerana masalah geografi. 3 . soalan struktur telefon. Kerlinger (1986) cuba membahaskan bahawa hanya kadar pulangan soalan soal selidik yang mencapai kadar 80-90 peratus sahaja yang diterima dan digelarkan sebagai berjaya.  Soalan ditulis dalam bentuk tertutup. memberi amaran bahawa soalan soal selidik melalui pos mempunyai banyak kelemahan. Kadar pulangan respon bagi kaedah ini mungkin rendah dan pengkaji tidak dapat memastikan dan memeriksa agar setiap responden memulangkan semula borang soal selidik yang dihantar kepada mereka.  Subjek kajian perlu diberi masa kerana mempunyai kepentingan dan minat yang tinggi terhadap subjek yang dikaji. Berdasarkan kategori ini. Langkah pertama bagi membuat pilihan jenis soalan yang hendak digunakan bagi sebarang penyelidikan ialah bergantung kepada tinjauan dan jenis penyelidikan serta jenis soalan yang diperlukan untuk disoal bagi kajian itu. Responden juga diberikan masa untuk menjawab borang soal selidik. di samping itu. Responden akan memberikan jawapan yang lebih jujur berbanding teknik lain lebih-lebih lagi jika ia melibatkan isu-isu sensitif. Kerlinger (1986) walaubagaimanapun. Soalan soal selidik melalui pos dikatakan kosnya agak murah jika dibandingkan dengan saiz sampel yang serupa dengan lain-lain teknik pengumpulan. soalan secara online juga semakin meluas penggunaannya. Al. mereka menetapkan bahawa terdapat 6 kaedah atau jenis soalan yang berbeza. Sama ada ia akan menjadi self-administered atau temuduga-administered. Soalan berbentuk soal selidik melalui pos sesuai diaplikasikan bagi situasi di mana soalan yang tidak memerlukan jawapan yang panjang lebar dan hanya jawapan secara terus menjawab soalan. Kumpulan seperti ini lebih sesuai diuji dengan kaedah temubual dan temuduga kerana kaedah ini tidak memerlukan kemahiran membaca mereka. jenis soalan yang biasanya digunakan ialah postal. Czaja dan Blair (1996) ada kalanya soalan aneka pilihan itu mengelirukan dan berat sebelah kerana soalan ini lebih sesuai untuk mereka yang ada pendidikan formal berbanding dengan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Kerlinger memberi amaran bahawa kadar pulangan respons adalah serendah 40-50 peratus. Oleh yang demikian. pelbagai usaha perlu dilakukan bagi mencapai tahap ini.

Masalah keselamatan boleh diselesaikan jika pengkaji memfokuskan kepada satu-satu organisasi sahaja yang terlibat dalam jaringan internet dengan firewall akan menyekat kepada pelawat-pelawat luar. Hancock dan Flower (2001) walaubagaimanapun melaporkan bahawa sementara sesetengah kajian mencadangkan tindak balas komputer adalah lebih jujur dan kurang dipengaruhi oleh keinginan sosial daripada tindak balas yang disediakan pada kertas (seperti soalan melalui pos dan temubual berstruktur). Ini bermakna penyelidik akan mendapat responden secara sukarela menjawab soal selidik. Kelemahan yang patut dipertimbangkan jika menggunakan pendekatan ini ialah masa dan usaha yang digunakan bagi proses penghantaran dan pengumpulan soalan soal selidik tersebut. Manakala jika laman web tersebut mempunyai kata laluan. Melalui laman web jika laman tersebut tidak dilindungi dengan kata laluan maka tiada kawalan dan kuasa terhadap mana-mana responden yang melayari laman web itu dan mengisi borang soal selidik. bolehlah dianggap tinjauan secara online cenderung mendapat tindak balas keinginan secara social (SDR) dan mungkin mendapat keputusan yang berat sebelah. Temubual berstruktur adalah kaedah yang terbaik bagi soalan terbuka dan mendapatkan maklumat responden secara terperinci. kaedah ini akan menentukan sejauh mana responden tertarik hati terhadap tinjauan tersebut. Lebih-lebih lagi.Penghantaran Dan Pengumpulan Soalan-Soalan Penghantaran dan pengumpulan borang soal selidik melalui pos adalah lebih mudah dilakukan menggunakan tangan kepada setiap responden dan mengutipnya kemudian. untuk membina soalan online. Soal Selidik Melalui Elektronik(Online) Soal selidik melalui online adalah merupakan kaedah yang baru tetapi semakin popular bagi kaedah tinjauan. Kadar respons biasanya adalah tinggi berbanding kaedah temu bual menggunakan telefon. Temu Bual Berstruktur Temu bual bersemuka berkemungkinan adalah kaedah pengumpulan data yang lebih mahal kerana ia mengambil masa yang lama serta dapat meluangkan masa untuk beramah mesra dengan responden. Tinjauan melaui online sepatunya menjadi pilihan kerana ia melibatkan kos yang sedikit berbanding sebab pengurangan tindak balas yang berat sebelah. Terutamanya jika sepucuk surat dihantar dengan kadar segera menjelaskan tentang tujuan temubual berstruktur itu. Tindak balas yang berat sebelah juga biasanya berkurangan kerana penolak-penolak biasanya terdiri daripada responden yang lebih kurang sama. Tetapi penyelidik tetap menghadapi masalah mengawal responden. Soalan-soalan kaedah temu bual secara asasnya boleh menjadi sukar dan mengambil masa yang lama dan kos menghasilkannya. ini akan memberikan sekatan kepada responden dan boleh menyebabkan kadar responden berkurangan. Secara umumnya. 4 . Terdapat dua cara kaedah soal selidik melaui online boleh dihantar sebagai dokumen dalam bentuk perisian word yang dilampirkan ke dalam emel atau melalui laman web. Kaedah ini mempunyai kelebihan kerana penyelidik mempunyai hubungan secara terus dengan responden maka responden mumpunyai ruang masa untuk melengkapkan borang soal selidik yang diedarkan. Melaui emel pengkaji perlu mengetahui alamat emel responden maka sampel boleh ditarget. Penyelidikan mereka tidak menyokong hasil tinjauan ini. tinjauan berdasarkan online juga boleh diperolehi melalui perbincangan dalam berkumpulan. Seperti kaedah penyelidikan yang lain.

Salah satu sebab perkembangannya ialah apabila bilangan penggunaan telefon bagi isi rumah meningkat. Jika responden sukar dihubungi. 5 . mereka buat dan apa yang mereka fikirkan mereka buat dengan tindakan sebenar mereka semasa latihan. Kebanyakkan tinjauan dilakukan melalui telefon di rumah. Temu Bual Kumpulan Berfokus Kegunaan kumpulan berfokus ini ialah membolehkan satu sampel responden ditemu bual dan diulang temu bual maka sikap dan tindakan boleh dikaji sepanjang masa temu bual tersebut. Sama ada dalam perniagaan mahu pun oganisasi kaedah ini boleh digunakan untuk mengikat komitmen orang ramai. terutama pada sesetengah perkara misalnya jika terdapat unsur sinis atau permusuhan dalam tema kajian. pandangan dan sikap terhadap produk atau perkhidmatan latar belakang responden atau tahap pendapatan. Czaja dan Blair (1996) mencadangkan panggilan semula sebanyak 5-9 pada hari yang berbeza dalam seminggu dan pada waktu yang berbeza. pendidikan. kadangkala pandangan dari perspektif yang baru ini boleh memberikan idea-idea asas dalam sebarang tinjauan. Temu bual secara individu membantu dalam mendapatkan sebab-sebab seseorang membuat sesuatu atau mempercayai sesuatu. Tinjauan Telefon Tinjauan menggunakan telefon digunakan secara meluasnya berbanding kaedah yang lain. status. telefon bimbit juga menjadi medium perhubungan bagi tinjauan melalui telefon dalam usaha menarik minat golongan muda.Temu bual melalui telefon tidak seperti soal selidik melalui pos. Sememangnya terdapat perbezaan antara apa yang mereka percaya. Dan ia vital untuk dua sebab iaitu membenarkan kajian-kajian seterusnya akan datang hubungan di antara variables. Ini biasanya ia digelarkan sebagai muka surat. berkemungkinan orang ramai boleh meyakinkan penyelidik kesignifikan terhadap kajian atau menjadual temu bual pada masa yang lebih sesuai. sementara ahli-ahi kumpulan yang lain boleh menggalakkan pandangan dari perspektif yang lain. Berbeza dengan tinjauan melalui pos. peningkatan ini bertambah sehingga 90 peratus dalam beberapa negara. Terdapat juga masalah apabila responden memberikan maklumat sikap terhadap keinginan sosial yang berlebihan daripada jawapan temu bual melalui pos. Keduanya. pendapatan dan lain-lain lagi. Kadar respons bagi tinjauan telefon secara relatifnya adalah tinggi (60-90 peratus apabila panggilan semula dibuat sekali lagi) kerana kebanyakan orang ramai suka ditemu bual melalui telefon. Satu kajian longitudinal kelebihan fokus berkumpulan ini ialah ia membenarkan untuk mengeluarkan pelbagai pandangan. Sesi temu bual akan bermula dengan maklumat faktual iaitu jantina responden. Kumpulan berfokus kebanyakkannya digunakan dalam arena politik dan juga biasanya digunakan sebagai alat pengukur dalam kajian pasaran. Tambahan pula. ia membenarkan beberapa sebab untuk dibina bersama-sama penemuramah pada permulaan temubual. Malahan. dengan penularan penggunaan telefon bimbit ramai isi-isi rumah sekarang menggunakan pelbagai jenis telefon. soalan berstruktur membenarkan pengguna meyelesaikan masalah sama ada jawapan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap. Telefon bimbit kini sudah menjadi satu aksesori sosial. Contohnya. tetapi dengan penularan penggunaan telefon bimbit dikalangan remaja.

Nilai tinjauan pekerja tersebut akan menjadi lebih baik jika dapat dibandingkan dengan kepimpinan pada masa sebelum ini. komunikasi. Ayat perlu dihadkan kepada 20 patah perkataan sahaja atau kurang dan bahasa yang digunakan adalah ringkas dan boleh difahami. Sebagai contoh. 6 . organisasi general dan hubungan pelanggan. Malahan. disebabkan mereka terlibat dalam perhubungan ramai orang dan bersama-sama organisasi. tinjauan seorang pekerja mungkin meliputi ujian terhadap sikap bagi sebarang permintaan atau untuk menjangkakan masalah sebelum berlaku. kepimpinan. Jika penyelidik mempunyai responden yang tidak dapat bercakap menggunakan bahasa yang sama dengan penyelidik ataupun bahasa Inggeris maka bantuan jurubahasa perlu digunakan bagi membantu sebagai penterjemah.Satu daripada batas tinjauan melalui telefon ialah jenis soalan yang boleh disoal. tinjauan terhadap pendapat pekerja adalah tidak diambilkira. termasuklah latihan bekerja. struktur pengurusan. Semua tinjauan mestilah dilakukan mengikut sepenuhnya perancangan yang dicadangkan. Jika politik jatuh ia bertujuan untuk mengelakkan mereka mestilah kelihatan profesional dan berkepimpinan. Mengendalikan Pendapat Seorang Pekerja Tinjauan Hasil tinjauan yang utama bagi perniagaan ialah pendapat pekerjanya yang mana boleh menyediakan dan memberikan idea yang bernas dalam bentuk pelbagai elemen bagi operasi sesebuah organisasi. Apapun subjek tinjauan bagi pendapat pekerja itu ia menerangkan bahawa keputusan tinjauan adalah maklum balas pekerja kebiasaannya siapa yang menyediakan maklumat melainkan kadar respons tersebut terhadap tinjauan masa depan akan menjadi rendah. Perkara ini juga sangat penting dalam membantu mengembalikan kadar yang tinggi ia sangat penting jika polisi organisasi adalah untuk dipengaruhi oleh keputusannya. kebanyakkan pendapat adalah yang masa satu adalah yang sepatutnya sekarang menjadi kebiasaan. Kita akan melihat pada tahap tipikal melibatkan sekali tinjauan pendapat pekerja. (reka bentuk yang longitudinal) atau tinjauan yang dilakukan dalam organisasi yang sama atau dengan sumber yang lain sebagai penanda aras. Soalan perlu pendek dan agak ringkas dan jenis pilihan jawapan mestilah pendek dan sedikit. untuk memastikan apakah tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan moral pekerja. keyakinan dan kesetiaan.

anda perlu memahami fasa dan langkah yang terlibat. Persoalan kajian Tetapkan maklumat yang diperlukan Ulasan data yang ada dalam topik Penetapan pendekatan dan sample terhadap tindakan analisis Selidik sumber Tetapkan contoh Pilih kaedah kajian Pemilihan dan susunan Peringkat 1 Bentuk penyoalan Pilih proses kaedah mengumpul data Pra kajian …………………………………………………………………………. pengekodan dan penjadualan Analisis Tulis laporan penyelidikan 7 .PERINGKAT TINJAUAN Langkah dalam proses tinjauan Sebelum tinjauan dilakukan. Peringkat 2……………………………………………………………… Peringkat 3 Perubahan persoalan dan susunan Aturkan temubual Peringkat 4 Tinjauan utama Hantar surat keterangan ………………………………………………………………………… Peringkat 5 Sunting. Tinjauan lebih banyak hanya proses rekabentuk penyoalan dan pengumpulan data.

Pada peringkat mengekod nombor-nombor akan mewakili setiap respons yang diperoleh daripada soal selidik. analisis dan laporan. Bermakna setiap proses pengiraan markah perlu dilakukan dengan hati-hati dan perlu diperiksa dengan tepat dan teliti. Kemudinnya. Peringkat 2 : Ujian awalan(pra-ujian) Melibatkan aktiviti ujian dan memplot elemen seperti kerangka sampel. langkah pertama yang terlibat ialah spesifikasi soalan penyelidikan utama tinjauan yang perlukan butir-butir. Satu soalan penyelidikan mungkin berfokuskan kepada pendapat atau tingkahlaku seseorang. soalan tinjauan dan koleksi data.Peringkat 1: Meninjau rekabentuk dan persiapan rancangan Dalam strategi penyelidikan. pada peringkat ini aktiviti yang terpenting ialah mengawal jumlah temu bual yang lengkap serta bilangan responden yang tidak memberikan respon. kumpulan organisasi. Peringkat 3 : Reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan Hasil daripada ujian awalan tadi akan memberikan maklumat kepada kita tentang perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan kepada pelbagai bentuk elemen. Beberapa maklumat perlu diuji terlebih dahulu sebelum menentukan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Setiap responden akan diberikan jumlah dan nombor identiti yang unik. pencapaian penemubual perlu diperiksa agar kadar kejayaan dalam mendapatkan kerjasama dan kualiti makumat dalam temuramah. Jika kaedah temubual digunakan. 8 . Mengenalpasti masalah dengan sampel yang mewakili kerangka kajian. Menulis persoalan penyelidikan untuk tinjauan penting bagi membuktikan rangka penyelidikan sebagai rujukan. Setiap satu kategori mepunyai implikasi yang berbeza kepada penyelidikan :  Bukan kenalan (cuba hubungi semula)  Menolak (cuba mencari sebab menolak)  Tidak layak () Jika temubual menjadi kaedah utama dalam penyelidikan. Peringkat 4 : Pengumpulan data Peringkat ini merangkumi sebahagian daripada proses pengumpulan data dan peruses pengekodan. rangkaian dan perniagaan. Setiap satu maklumat responden akan dimasukkan ke dalam rekod maklumat termasuklah kesemua responden yang menjawab soalan soal selidik. Hanya apabila instrumen kajian siap disediakan ia akan di pra-uji dalam satu kumpulan. Peringkat 5 : Pengekodan data. pengkaji perlu melalui latihan dan taklimat untuk memastikan latihan itu berjaya atau tidak. ia akan diletakkan di dalam kategori yang lebih spesifik. Sebelum data boleh dianalisis data-data tersebut perlu dibersihkan dahulu. (sasaran populasi). Pengkaji perlu mempertimbangkan kesan terhadap kebolehpercayaan hasil kajian.

mata pelajaran yang diajar. Dalam erti kata lain. 2003 . tempat bertugas (bandar atau luar bandar. ia dipanggil penyelidikan tinjauan korelasi atau penyelidikan korelasi (Rosier. Rosier. bergantung kepada soalan kajian. iaitu bagi mengetahui taburan pembolehubah yang diminati. jenis sekolah). jawatan yang dijawat. 9 . kepuasan kerja mereka dan sebagainya. tahap yang diajar (rendah atau menengah). ia dipanggil penyelidikan tinjauan deskriptif atau penyelidikan deskriptif (Gay & Airasian. daripada setiap peserta kajian dalam kumpulan. penyelidik memungut sekurang-kurangnya dua skor. matlamat penyelidikan tinjauan adalah penerokaan. Creswell (2005) menjelaskan penyelidikan korelasi bergantung kepada ciri-ciri seperti penyelidik mengkorelasikan dua atau lebih pembolehubah. penyelidik boleh menggunakan pengalaman mengajat bagi menjelaskan kepuasan kerja guru. 2003). penyelidik memungut data pada suatu masa tertentu. Digunakan dalam konteks ini. Selepas dikenal pasti. jantina. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. 1998 . Jika terdapat hubungan yang kuat. Zechmeister. a.MATLAMAT KEGUNAAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Penyelidikan tinjauan digunakan dalam merencana tiga matlamat yang paling penting iaitu deskriptif. setiap skor untuk satu pembolehubah. penjelasan dan penerokaan. Siasatan itu tidak semestinya menggunakan penyelidikan tinjauan lagi. b. 1997). pengalaman mengajar dapat digunakan bagi membuat ramalan berkenaan kepuasan kerja seseorang guru. Sebagai contoh. maklumat deskriptif yang boleh dipungut termasuk kelulusan akedemik. Ini tidak bermaksud bilangan tahun mengajar menjadi penyebab kepada kepuasan kerja guru. populasi yang diminati adalah guru sekolah dan hubungan yang ingin disiasat adalah antara pembolehubah pengalaman mengajar dan juga kepuasan guru bekerja. Krathwohl. & Zechmeister. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. c. penyelidik menganalisis semua peserta kajian sebagai satu kumpulan tunggal. Sebagai contoh. masalah-masalah itu dapat didefinasikan dengan lebih baik supaya siasatan yang lebih sistematik dapat dijalankan. Penerokaan (Explotory) Penyelidikan tinjauan boleh digunakan bagi mengenalpasti masalah yang memerlukan penyelidikan lanjut. Deskriptif Penyelidikan tinjauan kerap digunakan bagi memperolehi maklumat deskriptif berkenaan sesuatu populasi. agama. 1997. Penjelasan (Explanatory) Penjelasan adalah bergantung kepada persoalan kajian. pengalaman mengajar. bangsa. Shaughnessy. sekiranya populasi yang diminati adalah guru sekolah.

menaksir reaksi rakyat pada sesuatu projek dan sebagainya. Ia tergolong bawah penyelidikan kuantitatif berbentuk bukan eksperimen dan popular di kalangan penyelidik. Oleh itu. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. ciri. Kerajaan di seluruh dunia juga menggunakan penyelidikan tinjauan untuk pelbagai tujuan seperti menggubal dasar. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan ataupun ribuan responden (Marican. Ini bermakna tiada pembolehubah dimanipulasikan. Satu sebab kepopularan penyelidikan tinjauan adalah kos menjalankannya adalah rendah secara perbandingan dan pelbagai maklumat dapat dipungut daripada ramai individu dengan agak pantas. Walau bagaimanapun pemilihan sampel dalam kajian tinjauan adalah secara rawak daripada sesuatu populasi yang dikenal pasti (Gay & Airasian. pensampelan berstrata (stratified sampling). 2000). menaksir impak dasar. kutipan data yang cepat. seorang ahli politik mungkin mengupah orang lain menjalankan tinjauan bagi menilai peluangnya memenangi pilihan raya atau sebuah firma mungkin menjalankan tinjauan bagi menaksir penerimaan produknya di kalangan pengguna. maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa singkat dan dapat membuat kenyataan umum untuk sesuatu populasi kajian (Chua. Justeru itu. 2006). sosiologi dan juga pendidikan. soal selidik yang diposkan kepada responden. 2002) dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti politik. Pembolehubah yang disiasat ialah pembolehubah yang sedia ada dalam persekitaran semula jadi. sama ada melalui soal selidik yang dilengkapkan oleh responden secara kumpulan. 10 . tinjauan ialah huraian terperinci dalam bentuk kuantiti berkenaan suatu populasi (contohnya. sikap. Maklumat yang diminati boleh berbentuk pengetahuan. perniagaan. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan. tingkah laku lampau dan terkini. Penyelidikan tinjauan mempunyai sejarah yang lama (Babbie. Berikut disenaraikan ciri-ciri kajian tinjauan iaitu kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah. 85 peratus guru tidak bersetuju murid dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah). ’standardization’ penting dalam penyelidikan tinjauan. Contohnya. Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Menurut Sapsford (1999). 1990. Penyelidikan tinjauan bertujuan memperoleh maklumat sebegini. ramai orang (yang dipanggil responden) disampel berkenaan perkara yang sama. 2006). Jackson. pandangan.PERBINCANGAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Kajian tinjauan atau biasa disebut kajian survey merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. pensampelan sistematik (systematic sampling) dan pensampelan kelompok (cluster sampling). Bagi memperoleh sesuatu maklumat berkenaan populasi. Penyelidikan tinjauan melibatkan pungutan data secara sistematik. salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. penggunaan saiz sampel yang besar. kepercayaan. Terdapat beberapa cara pemilihan sampel dalam kajian tinjauan iaitu melalui pensampelan rawak mudah (simple random sampling). atau soal selidik yang dibaca oleh penemu bual kepada responden secara terus atau melalui telefon.

skala Thurstone dan skala Gutman (Gay & Airasian. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur. soalan ditanya secara semula jadi. pakaian dan penampilan yang sesuai. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. elakkan soalan yang sukar. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka. soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. 2000).persepsi keberkesanan sesuatu program dan sebagainya. Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. kepercayaan. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian iaitu rancangan temu bual. pengalaman. menghormati responden. surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua. skala perbezaan semantik. e-mail serta telefon. Selain soal selidik. tempat yang selesa. Maklumat yang diberitahu responden adalah pembolehubah. Item-item soal selidik boleh menggunakan ukuran dalam bentuk skala likert. Berbilang pembolehubah boleh diukur dan berbilang hipotesis boleh diuji melalui tinjauan. temu bual semi struktur. elakkan soalan dwi-maksud. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. kesahan dapatan penyelidikan tinjauan antara lain bergantung pada kejujuran mereka. Penyelidikan tinjauan mengukur (mengkuantitikan) semua pembolehubah ini. format instrumen yang sistematik. temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. soal selidik yang terlalu panjang. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. Panduan membentuk item-item soal selidik ialah penggunaan bahasa yang mudah. temu bual tidak berstruktur. Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian. Dengan itu. soalan yang tidak mempengaruhi pemilihan responden. 2006). Kekuatan penggunaan kaedah tinjauan dapat ditunjukkan seperti cara yang sering digunakan bagi memperoleh maklumat masa lampau subjek salah satu daripada beberapa 11 . arahan yang jelas. stail. sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. elakkan soalan yang berarah dan item yang negatif (Merican. ciri-ciri soalan temu bual yang baik. selaras dengan responden. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden. elakkan soalan yang kabur. Penyelidikan tinjauan bergantung pada responden membuat laporan kendiri berkenaan pengetahuan. 2000). melalui SMS. pandangan dan tingkah laku mereka. sikap. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. 2006). elakkan mendorong jawapan yang digemari masyarakat. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin. berwatak sebagai pendengar yang baik. penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua. kandungan dan susunan soalan temu bual. 2006). aras bahasa dalam temu bual. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat.

Penyelidikan yang menggunakan strategi penyelidikan tinjauan (survey) lebih sesuai sekiranya kajian itu untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang populasi melalui sample atau tinjauan yang melibatkan elemen yang tidak banyak. Penyelidikan tinjauan juga terdedahkan kepada bias. Contohnya. bertimbang rasa. sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja (contohnya. katakan suatu tinjauan mendapati terdapat korelasi yang signifikan antara kekerapan pelajar berkelahi dengan tempoh masa mereka bermain permainan video (video games). Selain itu. pandangan. penerokaan dan sebab-akibat. Fenomena ini dinamakan ’social desirability’. Contohnya. Namun. 12 . Hal ini tidak semestinya berlaku kerana responden boleh memberikan jawapan yang tidak tepat. kaedah yang efisien bagi mengutip data dalam jumlah yang banyak pada kos yang rendah dalam tempoh yang singkat tinjauan yang berstruktur dan bersesuaian dengan analisis stastik. Walaubagaimanapun. penyelidikan tinjauan bergantung pada data laporan kendiri (self-report). kepercayaan. Contohnya. keliru dan sebagainya). sama ada disedari ataupun tidak disedari. rajin. Perkara ini perlu agar maklumat yang dikumpul melalui sampelan yang kecil itu dapat memberi pernyataan dan gambaran umum tentang populasi secara keseluruhan. kawalan tidak dapat dilakukan kecuali selepas data dikumpul iaitu melalui strategi statistik. penyayang. Namun bukti ini tidak semestinya bermakna bermain permainan video menyebabkan tingkah laku agresif di kalangan pelajar kerana penjelasan berikut juga munasabah. Ini sesuai untuk membuat keumuman tentang populasi tertentu menurut kriteria keumuman. iaitu pelajar yang agresif lebih berkemungkinan menggunakan masa lapang mereka untuk bermain permainan video. Strategi tinjauan menekankan data yang lengkap. Antara had-had itu adalah penyelidikan tinjauan dapat menentukan sama ada terdapat hubungan antara dua pembolehubah tetapi tidak dapat menentukan sebabakibat. tuntas dan meliputi tajuk penyelidikan yang diputuskan. Penyelidikan tinjauan mempunyai beberapa had yang harus disedari oleh penyelidik yang menggunakannya. berdedikasi dan sebagainya. mereka mungkin mengubah jawapan mereka. mereka lupa. strategi penyelidikan tinjauan sesuai untuk mendapatkan gambaran deskriptif atau menentukan perkaitan sebab-akibat dan bagi kajian untuk meneroka.teknik yang ada bagi mendapatkan maklumat berkaitan kepercayaan. oleh kerana responden tahu sebab mereka dikaji ataupun mempunyai sedikit idea mengenainya. Sampel yang dikumpul perlu mempunyai kriteria atau sifat populasi tersebut. sikap dan motivasi dapat digunakan ke atas populasi manusia normal kecuali pada kanak-kanak. Seterusnya. walaupun sesuai bagi penyelidikan bersifat deskriptif. mereka mungkin memberikan jawapan yang mencerminkan mereka sebagai individu yang adil. iaitu penyelidikan tinjauan bergantung pada kejujuran dan ketepatan responden melaporkan sikap. munasabah. bagi membuat penyelidik mendapat gambaran yang baik dan positif berkenaan mereka. pengetahuan dan pengalaman mereka yang diminati penyelidik. semasa mengumpul data. strategi penyelidikan tinjauan didapati lemah daripada segi kriteria kawalan dan sifat semula jadi.

Begitu juga dengan menganalisis dan menginterpretasikan data. Ringkasnya data itu tidak boleh mengambil alih tempat pertimbangan dan penganalisisan pakar. Contohnya. menjalankan penyelidikan tinjauan yang baik adalah tugas besar. Oleh itu. Ia memerlukan perancangan yang rapi dan memakan masa berbulan-bulan bagi merancang dan melaksanakannya. penyelidikan tinjauan berupaya mewakili dengan tepat sesuatu pandangan populasi individu yang dikaji.Apabila dilaksanakan dengan baik. pertimbangan dan penganalisisan pakar masih diperlukan. Di samping itu. 13 . Namun ini tidak bermakna pandangan itu betul. menggubal soal selidik yang baik memakan masa dan usaha. walaupun data penyelidikan tinjauan dapat membantu dalam membuat keputusan dan menggubal dasar awam.

Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. Kelebihannya adalah mudah. penjelasan dan penerokaan. sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. melalui SMS. reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan. pengumpulan data dan pengekodan. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. Salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi.PENUTUP Kesimpulannya. soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. Selain itu juga. Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah. Selain itu. berwatak sebagai pendengar yang baik. Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi manakala tinjauan desktiptif lebih menekankan teori. Terdapat dua jenis tinjauan iaitu tinjauan deskriptif dan tinjauan analitikal. 14 . tempat yang selesa. terdapat lima peringkat tinjauan iaitu meninjau reka bentuk dan persiapan rancangan. soalan ditanya secara semula jadi. Bagi kegunaan penyelidikan tinjauan pula mempunyai tiga kegunaan iaitu deskriptif. e-mail serta telefon. terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin. cepat dan menyeluruh tetapi ia mempunyai kelemahan juga iaitu hanya mendapatkan maklumat berkenaan pandangan atau pendapat sahaja. kajian tinjauan atau penyelidikan tinjauan adalah kaedah kajian yang paling popular digunakan dalam kalangan penyelidik. menghormati responden. ujian awalan. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. pakaian dan penampilan yang sesuai.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.2010 dari World Wide Web: http://www.BIBLIOGRAFI Arabi Idid (1993). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan: Esei.com/search? q=cache:5BzP5URhwOoJ:images.al (2006). 30 . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.miskphy.googleusercontent.doc%3Fnmid %3D290452343+kaedah+penyelidikan+tinjauan&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=my Penyelidikan Tindakan: Proses Penyelidikan Tindakan [On-line ] Diperoleh Julai.al. PENYELIDIKAN PENDIDIKAN: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Tinjaun Deskriptif dan Analitikal [On-line ] Diperoleh Julai.com/attachment/0/ StfOUAoKCCYAAEfN7i01/TERJEMAHAN%2520BAB%25205. 30 . Nadirah & et. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Shah Alam: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.teachersrock. Proposal & Tesis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori. 2007.multiply.Bhd.2010 dari World Wide Web: http://webcache. 15 . Analisis & Interpretasi Data.htm Sulaiman Masri (2005). Aziz Yahya & et. Lim Chong Hin.multiplycontent. Bhd. Bhd.net/AR3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->