P. 1
KAJIAN TINJAUAN

KAJIAN TINJAUAN

|Views: 186|Likes:
Published by Firdaus Ainun
nota
nota

More info:

Published by: Firdaus Ainun on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Kajian tinjauan merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan

dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang penyelidikan. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan atau ribuan responden (Marican, 2006). Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. Justeru itu, salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil, melalui SMS, e-mail serta telefon. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden, format instrumen yang sistematik, arahan yang jelas, surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua, 2006). Selain soal selidik, temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur, temu bual semi struktur, dan temu bual tidak berstruktur. Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian, 2000). Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian, rancangan temu bual, stail, kandungan dan susunan soalan temu bual; ciri-ciri soalan temu bual yang baik, aras bahasa dalam temu bual, penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua, 2006). Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka, temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin, sentiasa sedar tentang tujuan temu bual, soalan ditanya secara semula jadi, soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat, berwatak sebagai pendengar yang baik, pakaian dan penampilan yang sesuai, tempat yang selesa, menghormati responden, berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden.

1

tinjauan analitik lebih menekankan teori.JENIS TINJAUAN Tinjauan deskriptif Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi. Dengan merancang tinjauan secara teliti ia dapat membantu dalam mengawal pembolehubah yang lain. Sekiranya saiz sample terlalu kecil dan penyelidikan melibatkan pelbagai pemboleh ubah selalunya kajian ini adalah secara statistik. Tinjauan Analitikal Seperti yang telah ditekankan. 2 . Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah. Diharapkan pembolehubah seperti ini yang mempunyai taburan secara rawak dapat menghadkan kesan yang mempengaruhi keputusan. Setiap penyelidikan harus boleh dibezakan antara pembolehubah bersandar. Kemudian diukur dengan menggunakan tinjauan analitik. umpamanya kajian etnografi. Pembolehubah bersandar ialah tumpuan utama dalam penyelidikan. Pembolehubah tak terkawal mengandungi pembolehubah yang ralat yang boleh mempengaruhi keputusan dalam kajian. Ia merupakan hasil yang diterima kesan daripada penyelidikan. Daripada tinjauan deskriptif kepada analitikal Saiz sampel yang menentukan sama ada tinjauan itu adalah analitikal atau deskriptif. Oppenheim telah membuktikan tinjauan analitik mengambil kira ciri-ciri tipikal dalam kajian eksperimen apabila ia menghubungkan pelbagai pembolehubah. Dengan itu deskriptifnya lebih banyak. tak bersandar dan pembolehubah tidak terkawal. Penyelidik akan menjelaskan bagaimana rupa bentuk keadaan sosial yang hendak dikaji. Kebanyakan kajian kualitatif juga menggunakan pendekatan penjelasan. Pembolehubah tak bersandar penyebab kepada perubahan terhadap pembolehubah bersandar yang akan dimanipulasi atau diperhatikan. Dalam keadaan ini tinjauan secara analitik akan memberi nilai yang kecil.

Kadar pulangan respon bagi kaedah ini mungkin rendah dan pengkaji tidak dapat memastikan dan memeriksa agar setiap responden memulangkan semula borang soal selidik yang dihantar kepada mereka. di samping itu.. soalan struktur telefon. Responden juga diberikan masa untuk menjawab borang soal selidik. 3 . Czaja dan Blair (1996) ada kalanya soalan aneka pilihan itu mengelirukan dan berat sebelah kerana soalan ini lebih sesuai untuk mereka yang ada pendidikan formal berbanding dengan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah.  Soalan ditulis dalam bentuk tertutup. (2000) memberi komen berkaitan reka bentuk soalan soal selidik akan bergantung kepada bagaimana ia ditadbirkan. jenis soalan yang biasanya digunakan ialah postal. memberi amaran bahawa soalan soal selidik melalui pos mempunyai banyak kelemahan. Responden akan memberikan jawapan yang lebih jujur berbanding teknik lain lebih-lebih lagi jika ia melibatkan isu-isu sensitif. Sama ada ia akan menjadi self-administered atau temuduga-administered.KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN Saunders et. Kumpulan seperti ini lebih sesuai diuji dengan kaedah temubual dan temuduga kerana kaedah ini tidak memerlukan kemahiran membaca mereka. Berdasarkan kategori ini. Daripada semua (bersemuka) temuramah dan jenis ini. Al. Kerlinger (1986) walaubagaimanapun. Oleh yang demikian. Soalan soal selidik melalui pos dikatakan kosnya agak murah jika dibandingkan dengan saiz sampel yang serupa dengan lain-lain teknik pengumpulan. Langkah pertama bagi membuat pilihan jenis soalan yang hendak digunakan bagi sebarang penyelidikan ialah bergantung kepada tinjauan dan jenis penyelidikan serta jenis soalan yang diperlukan untuk disoal bagi kajian itu. Soalan berbentuk soal selidik melalui pos sesuai diaplikasikan bagi situasi di mana soalan yang tidak memerlukan jawapan yang panjang lebar dan hanya jawapan secara terus menjawab soalan. pelbagai usaha perlu dilakukan bagi mencapai tahap ini. Pengumpulan data melalui soal selidik Soal selidik melalui pos Mangion (1995) mencadangkan bahawa kajian soal selidik melaui pos dipertimbangkan apabila :  Sample yang dikaji hanya boleh diedarkan borang soal selidik secara pos sahaja kerana masalah geografi. soalan secara online juga semakin meluas penggunaannya. mereka menetapkan bahawa terdapat 6 kaedah atau jenis soalan yang berbeza. Kerlinger (1986) cuba membahaskan bahawa hanya kadar pulangan soalan soal selidik yang mencapai kadar 80-90 peratus sahaja yang diterima dan digelarkan sebagai berjaya. Kerlinger memberi amaran bahawa kadar pulangan respons adalah serendah 40-50 peratus.  Subjek kajian perlu diberi masa kerana mempunyai kepentingan dan minat yang tinggi terhadap subjek yang dikaji.

Seperti kaedah penyelidikan yang lain. Kadar respons biasanya adalah tinggi berbanding kaedah temu bual menggunakan telefon. Soal Selidik Melalui Elektronik(Online) Soal selidik melalui online adalah merupakan kaedah yang baru tetapi semakin popular bagi kaedah tinjauan. Tindak balas yang berat sebelah juga biasanya berkurangan kerana penolak-penolak biasanya terdiri daripada responden yang lebih kurang sama. Masalah keselamatan boleh diselesaikan jika pengkaji memfokuskan kepada satu-satu organisasi sahaja yang terlibat dalam jaringan internet dengan firewall akan menyekat kepada pelawat-pelawat luar. Melaui emel pengkaji perlu mengetahui alamat emel responden maka sampel boleh ditarget.Penghantaran Dan Pengumpulan Soalan-Soalan Penghantaran dan pengumpulan borang soal selidik melalui pos adalah lebih mudah dilakukan menggunakan tangan kepada setiap responden dan mengutipnya kemudian. Tinjauan melaui online sepatunya menjadi pilihan kerana ia melibatkan kos yang sedikit berbanding sebab pengurangan tindak balas yang berat sebelah. Manakala jika laman web tersebut mempunyai kata laluan. Ini bermakna penyelidik akan mendapat responden secara sukarela menjawab soal selidik. Lebih-lebih lagi. Secara umumnya. tinjauan berdasarkan online juga boleh diperolehi melalui perbincangan dalam berkumpulan. Hancock dan Flower (2001) walaubagaimanapun melaporkan bahawa sementara sesetengah kajian mencadangkan tindak balas komputer adalah lebih jujur dan kurang dipengaruhi oleh keinginan sosial daripada tindak balas yang disediakan pada kertas (seperti soalan melalui pos dan temubual berstruktur). ini akan memberikan sekatan kepada responden dan boleh menyebabkan kadar responden berkurangan. Kelemahan yang patut dipertimbangkan jika menggunakan pendekatan ini ialah masa dan usaha yang digunakan bagi proses penghantaran dan pengumpulan soalan soal selidik tersebut. Melalui laman web jika laman tersebut tidak dilindungi dengan kata laluan maka tiada kawalan dan kuasa terhadap mana-mana responden yang melayari laman web itu dan mengisi borang soal selidik. Terutamanya jika sepucuk surat dihantar dengan kadar segera menjelaskan tentang tujuan temubual berstruktur itu. Soalan-soalan kaedah temu bual secara asasnya boleh menjadi sukar dan mengambil masa yang lama dan kos menghasilkannya. untuk membina soalan online. 4 . kaedah ini akan menentukan sejauh mana responden tertarik hati terhadap tinjauan tersebut. Temu Bual Berstruktur Temu bual bersemuka berkemungkinan adalah kaedah pengumpulan data yang lebih mahal kerana ia mengambil masa yang lama serta dapat meluangkan masa untuk beramah mesra dengan responden. Tetapi penyelidik tetap menghadapi masalah mengawal responden. Kaedah ini mempunyai kelebihan kerana penyelidik mempunyai hubungan secara terus dengan responden maka responden mumpunyai ruang masa untuk melengkapkan borang soal selidik yang diedarkan. Terdapat dua cara kaedah soal selidik melaui online boleh dihantar sebagai dokumen dalam bentuk perisian word yang dilampirkan ke dalam emel atau melalui laman web. Temubual berstruktur adalah kaedah yang terbaik bagi soalan terbuka dan mendapatkan maklumat responden secara terperinci. Penyelidikan mereka tidak menyokong hasil tinjauan ini. bolehlah dianggap tinjauan secara online cenderung mendapat tindak balas keinginan secara social (SDR) dan mungkin mendapat keputusan yang berat sebelah.

Telefon bimbit kini sudah menjadi satu aksesori sosial. Kadar respons bagi tinjauan telefon secara relatifnya adalah tinggi (60-90 peratus apabila panggilan semula dibuat sekali lagi) kerana kebanyakan orang ramai suka ditemu bual melalui telefon. berkemungkinan orang ramai boleh meyakinkan penyelidik kesignifikan terhadap kajian atau menjadual temu bual pada masa yang lebih sesuai. Tambahan pula. Sesi temu bual akan bermula dengan maklumat faktual iaitu jantina responden. Temu Bual Kumpulan Berfokus Kegunaan kumpulan berfokus ini ialah membolehkan satu sampel responden ditemu bual dan diulang temu bual maka sikap dan tindakan boleh dikaji sepanjang masa temu bual tersebut. Temu bual secara individu membantu dalam mendapatkan sebab-sebab seseorang membuat sesuatu atau mempercayai sesuatu. dengan penularan penggunaan telefon bimbit ramai isi-isi rumah sekarang menggunakan pelbagai jenis telefon. Contohnya. terutama pada sesetengah perkara misalnya jika terdapat unsur sinis atau permusuhan dalam tema kajian. Sememangnya terdapat perbezaan antara apa yang mereka percaya. Dan ia vital untuk dua sebab iaitu membenarkan kajian-kajian seterusnya akan datang hubungan di antara variables. mereka buat dan apa yang mereka fikirkan mereka buat dengan tindakan sebenar mereka semasa latihan. Jika responden sukar dihubungi. Kumpulan berfokus kebanyakkannya digunakan dalam arena politik dan juga biasanya digunakan sebagai alat pengukur dalam kajian pasaran. Keduanya. Kebanyakkan tinjauan dilakukan melalui telefon di rumah. ia membenarkan beberapa sebab untuk dibina bersama-sama penemuramah pada permulaan temubual. pendapatan dan lain-lain lagi. Ini biasanya ia digelarkan sebagai muka surat. pendidikan. Berbeza dengan tinjauan melalui pos. kadangkala pandangan dari perspektif yang baru ini boleh memberikan idea-idea asas dalam sebarang tinjauan. sementara ahli-ahi kumpulan yang lain boleh menggalakkan pandangan dari perspektif yang lain. telefon bimbit juga menjadi medium perhubungan bagi tinjauan melalui telefon dalam usaha menarik minat golongan muda. tetapi dengan penularan penggunaan telefon bimbit dikalangan remaja. status. Salah satu sebab perkembangannya ialah apabila bilangan penggunaan telefon bagi isi rumah meningkat. Terdapat juga masalah apabila responden memberikan maklumat sikap terhadap keinginan sosial yang berlebihan daripada jawapan temu bual melalui pos.Temu bual melalui telefon tidak seperti soal selidik melalui pos. Tinjauan Telefon Tinjauan menggunakan telefon digunakan secara meluasnya berbanding kaedah yang lain. 5 . Sama ada dalam perniagaan mahu pun oganisasi kaedah ini boleh digunakan untuk mengikat komitmen orang ramai. Satu kajian longitudinal kelebihan fokus berkumpulan ini ialah ia membenarkan untuk mengeluarkan pelbagai pandangan. Malahan. peningkatan ini bertambah sehingga 90 peratus dalam beberapa negara. Czaja dan Blair (1996) mencadangkan panggilan semula sebanyak 5-9 pada hari yang berbeza dalam seminggu dan pada waktu yang berbeza. pandangan dan sikap terhadap produk atau perkhidmatan latar belakang responden atau tahap pendapatan. soalan berstruktur membenarkan pengguna meyelesaikan masalah sama ada jawapan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap.

Nilai tinjauan pekerja tersebut akan menjadi lebih baik jika dapat dibandingkan dengan kepimpinan pada masa sebelum ini. disebabkan mereka terlibat dalam perhubungan ramai orang dan bersama-sama organisasi. Soalan perlu pendek dan agak ringkas dan jenis pilihan jawapan mestilah pendek dan sedikit. Apapun subjek tinjauan bagi pendapat pekerja itu ia menerangkan bahawa keputusan tinjauan adalah maklum balas pekerja kebiasaannya siapa yang menyediakan maklumat melainkan kadar respons tersebut terhadap tinjauan masa depan akan menjadi rendah. Malahan. komunikasi. 6 . Jika politik jatuh ia bertujuan untuk mengelakkan mereka mestilah kelihatan profesional dan berkepimpinan. Semua tinjauan mestilah dilakukan mengikut sepenuhnya perancangan yang dicadangkan. Mengendalikan Pendapat Seorang Pekerja Tinjauan Hasil tinjauan yang utama bagi perniagaan ialah pendapat pekerjanya yang mana boleh menyediakan dan memberikan idea yang bernas dalam bentuk pelbagai elemen bagi operasi sesebuah organisasi. (reka bentuk yang longitudinal) atau tinjauan yang dilakukan dalam organisasi yang sama atau dengan sumber yang lain sebagai penanda aras. termasuklah latihan bekerja. Kita akan melihat pada tahap tipikal melibatkan sekali tinjauan pendapat pekerja. kebanyakkan pendapat adalah yang masa satu adalah yang sepatutnya sekarang menjadi kebiasaan. struktur pengurusan. organisasi general dan hubungan pelanggan. keyakinan dan kesetiaan. Sebagai contoh. untuk memastikan apakah tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan moral pekerja. tinjauan seorang pekerja mungkin meliputi ujian terhadap sikap bagi sebarang permintaan atau untuk menjangkakan masalah sebelum berlaku. Jika penyelidik mempunyai responden yang tidak dapat bercakap menggunakan bahasa yang sama dengan penyelidik ataupun bahasa Inggeris maka bantuan jurubahasa perlu digunakan bagi membantu sebagai penterjemah. Perkara ini juga sangat penting dalam membantu mengembalikan kadar yang tinggi ia sangat penting jika polisi organisasi adalah untuk dipengaruhi oleh keputusannya. kepimpinan. tinjauan terhadap pendapat pekerja adalah tidak diambilkira.Satu daripada batas tinjauan melalui telefon ialah jenis soalan yang boleh disoal. Ayat perlu dihadkan kepada 20 patah perkataan sahaja atau kurang dan bahasa yang digunakan adalah ringkas dan boleh difahami.

PERINGKAT TINJAUAN Langkah dalam proses tinjauan Sebelum tinjauan dilakukan. Tinjauan lebih banyak hanya proses rekabentuk penyoalan dan pengumpulan data. anda perlu memahami fasa dan langkah yang terlibat. Peringkat 2……………………………………………………………… Peringkat 3 Perubahan persoalan dan susunan Aturkan temubual Peringkat 4 Tinjauan utama Hantar surat keterangan ………………………………………………………………………… Peringkat 5 Sunting. pengekodan dan penjadualan Analisis Tulis laporan penyelidikan 7 . Persoalan kajian Tetapkan maklumat yang diperlukan Ulasan data yang ada dalam topik Penetapan pendekatan dan sample terhadap tindakan analisis Selidik sumber Tetapkan contoh Pilih kaedah kajian Pemilihan dan susunan Peringkat 1 Bentuk penyoalan Pilih proses kaedah mengumpul data Pra kajian ………………………………………………………………………….

Setiap satu kategori mepunyai implikasi yang berbeza kepada penyelidikan :  Bukan kenalan (cuba hubungi semula)  Menolak (cuba mencari sebab menolak)  Tidak layak () Jika temubual menjadi kaedah utama dalam penyelidikan.Peringkat 1: Meninjau rekabentuk dan persiapan rancangan Dalam strategi penyelidikan. kumpulan organisasi. Peringkat 2 : Ujian awalan(pra-ujian) Melibatkan aktiviti ujian dan memplot elemen seperti kerangka sampel. Bermakna setiap proses pengiraan markah perlu dilakukan dengan hati-hati dan perlu diperiksa dengan tepat dan teliti. Kemudinnya. pada peringkat ini aktiviti yang terpenting ialah mengawal jumlah temu bual yang lengkap serta bilangan responden yang tidak memberikan respon. Pada peringkat mengekod nombor-nombor akan mewakili setiap respons yang diperoleh daripada soal selidik. pencapaian penemubual perlu diperiksa agar kadar kejayaan dalam mendapatkan kerjasama dan kualiti makumat dalam temuramah. Beberapa maklumat perlu diuji terlebih dahulu sebelum menentukan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Menulis persoalan penyelidikan untuk tinjauan penting bagi membuktikan rangka penyelidikan sebagai rujukan. Setiap satu maklumat responden akan dimasukkan ke dalam rekod maklumat termasuklah kesemua responden yang menjawab soalan soal selidik. Satu soalan penyelidikan mungkin berfokuskan kepada pendapat atau tingkahlaku seseorang. analisis dan laporan. Mengenalpasti masalah dengan sampel yang mewakili kerangka kajian. Pengkaji perlu mempertimbangkan kesan terhadap kebolehpercayaan hasil kajian. rangkaian dan perniagaan. Hanya apabila instrumen kajian siap disediakan ia akan di pra-uji dalam satu kumpulan. Peringkat 5 : Pengekodan data. 8 . ia akan diletakkan di dalam kategori yang lebih spesifik. langkah pertama yang terlibat ialah spesifikasi soalan penyelidikan utama tinjauan yang perlukan butir-butir. pengkaji perlu melalui latihan dan taklimat untuk memastikan latihan itu berjaya atau tidak. soalan tinjauan dan koleksi data. Sebelum data boleh dianalisis data-data tersebut perlu dibersihkan dahulu. Peringkat 3 : Reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan Hasil daripada ujian awalan tadi akan memberikan maklumat kepada kita tentang perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan kepada pelbagai bentuk elemen. Setiap responden akan diberikan jumlah dan nombor identiti yang unik. (sasaran populasi). Peringkat 4 : Pengumpulan data Peringkat ini merangkumi sebahagian daripada proses pengumpulan data dan peruses pengekodan. Jika kaedah temubual digunakan.

ia dipanggil penyelidikan tinjauan deskriptif atau penyelidikan deskriptif (Gay & Airasian. penyelidik memungut data pada suatu masa tertentu. Shaughnessy. Penerokaan (Explotory) Penyelidikan tinjauan boleh digunakan bagi mengenalpasti masalah yang memerlukan penyelidikan lanjut. Ini tidak bermaksud bilangan tahun mengajar menjadi penyebab kepada kepuasan kerja guru. penyelidik menganalisis semua peserta kajian sebagai satu kumpulan tunggal. sekiranya populasi yang diminati adalah guru sekolah. 1998 . Penjelasan (Explanatory) Penjelasan adalah bergantung kepada persoalan kajian. Sebagai contoh. kepuasan kerja mereka dan sebagainya. Dalam erti kata lain. Siasatan itu tidak semestinya menggunakan penyelidikan tinjauan lagi. Creswell (2005) menjelaskan penyelidikan korelasi bergantung kepada ciri-ciri seperti penyelidik mengkorelasikan dua atau lebih pembolehubah. bangsa. jenis sekolah). 2003 . & Zechmeister. 1997. Digunakan dalam konteks ini.MATLAMAT KEGUNAAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Penyelidikan tinjauan digunakan dalam merencana tiga matlamat yang paling penting iaitu deskriptif. iaitu bagi mengetahui taburan pembolehubah yang diminati. Krathwohl. Rosier. Jika terdapat hubungan yang kuat. Deskriptif Penyelidikan tinjauan kerap digunakan bagi memperolehi maklumat deskriptif berkenaan sesuatu populasi. 1997). ia dipanggil penyelidikan tinjauan korelasi atau penyelidikan korelasi (Rosier. tahap yang diajar (rendah atau menengah). daripada setiap peserta kajian dalam kumpulan. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. jawatan yang dijawat. Selepas dikenal pasti. Zechmeister. matlamat penyelidikan tinjauan adalah penerokaan. masalah-masalah itu dapat didefinasikan dengan lebih baik supaya siasatan yang lebih sistematik dapat dijalankan. c. tempat bertugas (bandar atau luar bandar. maklumat deskriptif yang boleh dipungut termasuk kelulusan akedemik. 2003). jantina. agama. penyelidik memungut sekurang-kurangnya dua skor. pengalaman mengajar. penyelidik boleh menggunakan pengalaman mengajat bagi menjelaskan kepuasan kerja guru. 9 . a. Sebagai contoh. populasi yang diminati adalah guru sekolah dan hubungan yang ingin disiasat adalah antara pembolehubah pengalaman mengajar dan juga kepuasan guru bekerja. setiap skor untuk satu pembolehubah. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. penjelasan dan penerokaan. pengalaman mengajar dapat digunakan bagi membuat ramalan berkenaan kepuasan kerja seseorang guru. b. bergantung kepada soalan kajian. mata pelajaran yang diajar.

10 . 2002) dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti politik. 1990. ’standardization’ penting dalam penyelidikan tinjauan. Ia tergolong bawah penyelidikan kuantitatif berbentuk bukan eksperimen dan popular di kalangan penyelidik. Penyelidikan tinjauan bertujuan memperoleh maklumat sebegini. ramai orang (yang dipanggil responden) disampel berkenaan perkara yang sama. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan ataupun ribuan responden (Marican. sama ada melalui soal selidik yang dilengkapkan oleh responden secara kumpulan. tinjauan ialah huraian terperinci dalam bentuk kuantiti berkenaan suatu populasi (contohnya. maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa singkat dan dapat membuat kenyataan umum untuk sesuatu populasi kajian (Chua. Maklumat yang diminati boleh berbentuk pengetahuan. pensampelan sistematik (systematic sampling) dan pensampelan kelompok (cluster sampling). menaksir impak dasar. tingkah laku lampau dan terkini. sosiologi dan juga pendidikan. Oleh itu. Pembolehubah yang disiasat ialah pembolehubah yang sedia ada dalam persekitaran semula jadi. Walau bagaimanapun pemilihan sampel dalam kajian tinjauan adalah secara rawak daripada sesuatu populasi yang dikenal pasti (Gay & Airasian.PERBINCANGAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Kajian tinjauan atau biasa disebut kajian survey merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. pandangan. Penyelidikan tinjauan mempunyai sejarah yang lama (Babbie. perniagaan. Bagi memperoleh sesuatu maklumat berkenaan populasi. Satu sebab kepopularan penyelidikan tinjauan adalah kos menjalankannya adalah rendah secara perbandingan dan pelbagai maklumat dapat dipungut daripada ramai individu dengan agak pantas. penggunaan saiz sampel yang besar. Justeru itu. 2006). kepercayaan. 2000). atau soal selidik yang dibaca oleh penemu bual kepada responden secara terus atau melalui telefon. salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. 85 peratus guru tidak bersetuju murid dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah). menaksir reaksi rakyat pada sesuatu projek dan sebagainya. Penyelidikan tinjauan melibatkan pungutan data secara sistematik. sikap. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. Kerajaan di seluruh dunia juga menggunakan penyelidikan tinjauan untuk pelbagai tujuan seperti menggubal dasar. Ini bermakna tiada pembolehubah dimanipulasikan. Contohnya. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Berikut disenaraikan ciri-ciri kajian tinjauan iaitu kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah. kutipan data yang cepat. soal selidik yang diposkan kepada responden. Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Jackson. Menurut Sapsford (1999). ciri. pensampelan berstrata (stratified sampling). seorang ahli politik mungkin mengupah orang lain menjalankan tinjauan bagi menilai peluangnya memenangi pilihan raya atau sebuah firma mungkin menjalankan tinjauan bagi menaksir penerimaan produknya di kalangan pengguna. Terdapat beberapa cara pemilihan sampel dalam kajian tinjauan iaitu melalui pensampelan rawak mudah (simple random sampling). 2006).

sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. e-mail serta telefon. 2000). 2006). Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. 2000). aras bahasa dalam temu bual. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. stail. pengalaman. selaras dengan responden. temu bual semi struktur. soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. Penyelidikan tinjauan mengukur (mengkuantitikan) semua pembolehubah ini. kepercayaan. soalan yang tidak mempengaruhi pemilihan responden. penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua. pandangan dan tingkah laku mereka. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin. melalui SMS. elakkan soalan dwi-maksud. Dengan itu. kesahan dapatan penyelidikan tinjauan antara lain bergantung pada kejujuran mereka. Penyelidikan tinjauan bergantung pada responden membuat laporan kendiri berkenaan pengetahuan. Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian. 2006). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. temu bual tidak berstruktur.persepsi keberkesanan sesuatu program dan sebagainya. berwatak sebagai pendengar yang baik. Maklumat yang diberitahu responden adalah pembolehubah. temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. elakkan soalan yang kabur. tempat yang selesa. elakkan soalan yang berarah dan item yang negatif (Merican. pakaian dan penampilan yang sesuai. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka. Kekuatan penggunaan kaedah tinjauan dapat ditunjukkan seperti cara yang sering digunakan bagi memperoleh maklumat masa lampau subjek salah satu daripada beberapa 11 . skala perbezaan semantik. format instrumen yang sistematik. skala Thurstone dan skala Gutman (Gay & Airasian. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian iaitu rancangan temu bual. menghormati responden. sikap. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur. soalan ditanya secara semula jadi. arahan yang jelas. surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua. Item-item soal selidik boleh menggunakan ukuran dalam bentuk skala likert. Berbilang pembolehubah boleh diukur dan berbilang hipotesis boleh diuji melalui tinjauan. elakkan mendorong jawapan yang digemari masyarakat. ciri-ciri soalan temu bual yang baik. soal selidik yang terlalu panjang. kandungan dan susunan soalan temu bual. Selain soal selidik. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden. Panduan membentuk item-item soal selidik ialah penggunaan bahasa yang mudah. elakkan soalan yang sukar. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. 2006).

penyayang. Ini sesuai untuk membuat keumuman tentang populasi tertentu menurut kriteria keumuman. bagi membuat penyelidik mendapat gambaran yang baik dan positif berkenaan mereka. Penyelidikan tinjauan mempunyai beberapa had yang harus disedari oleh penyelidik yang menggunakannya. iaitu pelajar yang agresif lebih berkemungkinan menggunakan masa lapang mereka untuk bermain permainan video. 12 . keliru dan sebagainya). oleh kerana responden tahu sebab mereka dikaji ataupun mempunyai sedikit idea mengenainya. semasa mengumpul data. mereka mungkin mengubah jawapan mereka. Penyelidikan yang menggunakan strategi penyelidikan tinjauan (survey) lebih sesuai sekiranya kajian itu untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang populasi melalui sample atau tinjauan yang melibatkan elemen yang tidak banyak. Hal ini tidak semestinya berlaku kerana responden boleh memberikan jawapan yang tidak tepat. strategi penyelidikan tinjauan sesuai untuk mendapatkan gambaran deskriptif atau menentukan perkaitan sebab-akibat dan bagi kajian untuk meneroka. Namun. berdedikasi dan sebagainya. mereka lupa. strategi penyelidikan tinjauan didapati lemah daripada segi kriteria kawalan dan sifat semula jadi. Antara had-had itu adalah penyelidikan tinjauan dapat menentukan sama ada terdapat hubungan antara dua pembolehubah tetapi tidak dapat menentukan sebabakibat. kaedah yang efisien bagi mengutip data dalam jumlah yang banyak pada kos yang rendah dalam tempoh yang singkat tinjauan yang berstruktur dan bersesuaian dengan analisis stastik. katakan suatu tinjauan mendapati terdapat korelasi yang signifikan antara kekerapan pelajar berkelahi dengan tempoh masa mereka bermain permainan video (video games). sikap dan motivasi dapat digunakan ke atas populasi manusia normal kecuali pada kanak-kanak. Seterusnya. Strategi tinjauan menekankan data yang lengkap. munasabah. sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja (contohnya.teknik yang ada bagi mendapatkan maklumat berkaitan kepercayaan. Sampel yang dikumpul perlu mempunyai kriteria atau sifat populasi tersebut. walaupun sesuai bagi penyelidikan bersifat deskriptif. mereka mungkin memberikan jawapan yang mencerminkan mereka sebagai individu yang adil. pengetahuan dan pengalaman mereka yang diminati penyelidik. Penyelidikan tinjauan juga terdedahkan kepada bias. Namun bukti ini tidak semestinya bermakna bermain permainan video menyebabkan tingkah laku agresif di kalangan pelajar kerana penjelasan berikut juga munasabah. Contohnya. Contohnya. kawalan tidak dapat dilakukan kecuali selepas data dikumpul iaitu melalui strategi statistik. Selain itu. sama ada disedari ataupun tidak disedari. penyelidikan tinjauan bergantung pada data laporan kendiri (self-report). pandangan. kepercayaan. penerokaan dan sebab-akibat. Contohnya. iaitu penyelidikan tinjauan bergantung pada kejujuran dan ketepatan responden melaporkan sikap. Walaubagaimanapun. Fenomena ini dinamakan ’social desirability’. rajin. bertimbang rasa. Perkara ini perlu agar maklumat yang dikumpul melalui sampelan yang kecil itu dapat memberi pernyataan dan gambaran umum tentang populasi secara keseluruhan. tuntas dan meliputi tajuk penyelidikan yang diputuskan.

13 . Ringkasnya data itu tidak boleh mengambil alih tempat pertimbangan dan penganalisisan pakar. Di samping itu. penyelidikan tinjauan berupaya mewakili dengan tepat sesuatu pandangan populasi individu yang dikaji. Begitu juga dengan menganalisis dan menginterpretasikan data. pertimbangan dan penganalisisan pakar masih diperlukan. Oleh itu. Contohnya. menggubal soal selidik yang baik memakan masa dan usaha. Namun ini tidak bermakna pandangan itu betul. menjalankan penyelidikan tinjauan yang baik adalah tugas besar.Apabila dilaksanakan dengan baik. Ia memerlukan perancangan yang rapi dan memakan masa berbulan-bulan bagi merancang dan melaksanakannya. walaupun data penyelidikan tinjauan dapat membantu dalam membuat keputusan dan menggubal dasar awam.

soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. ujian awalan. Bagi kegunaan penyelidikan tinjauan pula mempunyai tiga kegunaan iaitu deskriptif. 14 . melalui SMS. terdapat lima peringkat tinjauan iaitu meninjau reka bentuk dan persiapan rancangan.PENUTUP Kesimpulannya. tempat yang selesa. reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan. kajian tinjauan atau penyelidikan tinjauan adalah kaedah kajian yang paling popular digunakan dalam kalangan penyelidik. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. cepat dan menyeluruh tetapi ia mempunyai kelemahan juga iaitu hanya mendapatkan maklumat berkenaan pandangan atau pendapat sahaja. Kelebihannya adalah mudah. Salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. Terdapat dua jenis tinjauan iaitu tinjauan deskriptif dan tinjauan analitikal. Selain itu. terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin. Selain itu juga. soalan ditanya secara semula jadi. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. penjelasan dan penerokaan. pengumpulan data dan pengekodan. Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah. Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi manakala tinjauan desktiptif lebih menekankan teori. menghormati responden. berwatak sebagai pendengar yang baik. pakaian dan penampilan yang sesuai. e-mail serta telefon.

Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori.com/attachment/0/ StfOUAoKCCYAAEfN7i01/TERJEMAHAN%2520BAB%25205.googleusercontent.2010 dari World Wide Web: http://webcache. Lim Chong Hin. PENYELIDIKAN PENDIDIKAN: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.multiplycontent. Proposal & Tesis. Shah Alam: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.doc%3Fnmid %3D290452343+kaedah+penyelidikan+tinjauan&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=my Penyelidikan Tindakan: Proses Penyelidikan Tindakan [On-line ] Diperoleh Julai.BIBLIOGRAFI Arabi Idid (1993). Aziz Yahya & et. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial.teachersrock.com/search? q=cache:5BzP5URhwOoJ:images. Tinjaun Deskriptif dan Analitikal [On-line ] Diperoleh Julai. Nadirah & et. Bhd. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan: Esei.net/AR3.htm Sulaiman Masri (2005). 2007. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 30 . Bhd. 30 .2010 dari World Wide Web: http://www.miskphy. 15 .multiply.al (2006).Bhd. Analisis & Interpretasi Data.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->