PERJANJIAN PENYEWAAN PREMIS PERNIAGAAN

NO. 38 JALAN BALAKONG JAYA 23A, BAYU PARKVILLE, 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN
DIANTARA AHMAD NAJMUDDIN BIN AZMI NO. KAD PENGENALAN : 831212-09-5097
DENGAN MOHD SAIFUDDIN BIN SAPUAN NO. KAD PENGENALAN : 880407-08-5711

PADA 10 OGOS 2012

Perjanjian Penyewaan Premis

Muka surat 1

Tel. Faks: Tempoh Sewaan: Jumlah penghuni: 1 TAHUN SEORANG PERHATIAN: SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH SEBAGAI RUJUKAN BAGI PIHAK PEMILIK PREMIS DAN IA DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI SULIT SERTA TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN SELAIN DARIPADA PROSES PERJANJIAN PENYEWAAN PREMIS UNTUK KEDIAMAN INI. Kad Pengenalan: No. Pejabat: No. Tel. SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN No. KAMPUNG ARA PAYUNG. Tel.Mukasurat |2 BORANG MAKLUMAT PENYEWA PREMIS Nama: No. Bimbit: MOHD SAIFUDDIN BIN SAPUAN 880407-08-5711 0125664146 Alamat Tetap/Asal: LOT 254. 31000 BATU GAJAH . Rumah: Pekerjaan: PELAJAR Alamat Pejabat: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA . PERAK No. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 2 .

KAD PENGENALAN: PENYEWA AHMAD NAJMUDDIN BIN AZMI 831212-09-5097 3. 38 JALAN BALAKONG JAYA 23A. JENIS BANGUNAN Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 3 . NAMA: NO. NO. NAMA: NO. BAYU PARKVILLE. 1. KAD PENGENALAN: ALAMAT PREMIS YANG DISEWA MOHD SAIFUDDIN BIN SAPUAN 880407-08-5711 4. 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN PREMIS BANDAR 5. PERKARA HARI DAN TAHUN PERJANJIAN DIBUAT PEMILIK PREMIS MAKLUMAT 10 OGOS 2012 JUMAAT 2.JADUAL PERTAMA BIL.

WANG CAGARAN PENDAHULUAN a) SEWA(1 BULAN) + DEPOSIT (1 BULAN) b) UTILITI (ELEKTRIK + AIR) JUMLAH: RM 250.JADUAL KEDUA BIL.00 RM 250. PEMBAHARUAN PERJANJIAN Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 4 . 2. 4. PERKARA TEMPOH MENYEWA TARIKH BERKUATKUASA SEWA BULANAN JENIS & TARIKH PEMBAYARAN MAKLUMAT 1 TAHUN 10 OGOS 2012 RM 250.00 10 OGOS 2013 6. 3.00 TUNAI KE AKAUN(NO:164360612044 MAYBANK ) PADA 28 HB SETIAP BULAN DAN TIDAK MELEBIHI 7 HARI BERIKUTNYA 5. 1.

DAN BAHAWASANYA Pemilik Kedai tersebut dengan ini bersetuju untuk menyewakan danPenyewa bersedia menyewa Premis tersebut selama tempoh(TEMPOH SEWA YANGTELAH DIPERSETUJUI)tertakluk kepada syarat-syarat serta terma.BAHAWASANYA Pemilik Kedai adalah tuanpunya berdaftar ke atas Premis yang di kenalisebagai(ALAMAT PREMIS YANG HENDAK DISEWA) (kemudian dari ini disebut"Premis Tersebut"). Penyewa dengan ini berjanji dan bersetuju dengan Pemilik Kedai seperti berikut.terma yang terkandungdibawah ini. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 5 . (a) Penyewa akan membayar kepada Pemilik Kedai sejumlah Ringgit Malaysia(NILAICENGKERAM DALAM PERKATAAN)(RMXXX.00) sahaja serta merta dengan perlaksanaan perjanjian ini (kemudian dari ini dirujuk sebagai "Cengkeram (TEMPOH CANGKERAM) bulan´ dan ³sewa satu (1) bulan") dimana Pemilik Kedaimengakui penerimaannya untuk mempastikan kepatuhan dan perlaksanaan kehendak syarat-syarat perjanjian ini. MAKA PENYEWA DISINI BERSETUJU DENGAN PEMILIK PREMIS SEPERTI BERIKUT: Pemilik Kedai bersetuju untuk menyewakan dan Penyewa bersetuju untuk menyewa Premis tersebut selama tempoh(TEMPOH pada(TARIKH MULA SEWA MENYEWA)dan sebanyak YANG berakhir Ringgit TELAH DIPERSETUJUI) bermula pada(TARIKH AKHIR PENYEWAAN)dengan sewa bulanan Malaysia(NILAI SEWADALAM PERKATAAN)(RMXXX.Surat Perjanjian Sewa Kedai: Pendahuluan: Perjanjian diperbuat pada(TARIKH)di antara(NAMA PEMILIK kedai )di alamat(ALAMAT ASAL PEMILIK RUMAH)(kemudian selepas ini dipanggil 'Pemilik Rumah') dan(NAMA PENYEWA)di alamat(ALAMAT ASAL PENYEWA)(kemudian selepas inidipanggil 'Penyewa').00) sahaja sebulan bebas daripada apa-apa potongan pada hari ketujuh (7) setiap dan tiap-tiap bulan semasa berkuatkuasanya tempoh perjanjian dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di bawah ini.

melupuskan. (c) Penyewa akan membayar kepada Pemilik Premis sewa yang disebut sebelum ini. (d) Penyewa akan mengganti atau memperbaiki apa-apa kerosakan yang dibuat keatasPremis tersebut atau mana-mana bahagiannya oleh Penyewa diatas perbelanjaan dankos Penyewa dengan kebenaran dari Pemilik Rumah (e) Penyewa akan membayar dan menjelaskan semua bil-bil bekalan elektrik dan air yang digunakan di Premis tersebut sepanjang tempoh perjanjian dan bil-bil bayarandibuat harus diberikan kepada Pemilik Premis sebagai bukti. Sekiranya apa-apa pindaanatau tambahan dibenarkan maka ianya akan dilakukan oleh Penyewa dengan perbelanjaannya sendiri tanpa hak menuntut apa-apa sumbangan atau pertolongan dariPemilik Rumah. Atas tujuan pemeriksaan ini Pemilik Premis hendaklah memberikan makluman atau notis 24 jamkepada penyewa sebelum memasuki premis atau mana-mana bahagiannya.sebelum tarikh dengan cara yang disebut sebelum ini. (f ) Penyewa akan membenarkan Pemilik Premis atau sesiapa yang diberikuasa olehPemilik Premis untuk memasuki Premis atau mana-mana bahagiannya untuk memantaudan memeriksa keadaan Premis tersebut pada masa yang sesuai. menyewa. (g) Penyewa tidak dibenarkan melakukan atau membenarkan atau mengarahkan apaapa pindaan atau tambahan atau menukarkan apa-apa pemasangan dan lekapan tanpakebenaran Pemilik Premis terlebih dahulu secara bertulis. melepaskan atau berkongsi milikan Premis atau sebahagiannya tanpa kebenaran bertulis Pemilik Rumahterlebih dahulu. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 6 . (h) Penyewa tidak akan menyerahkan.(b) Penyewa juga harus membayar deposit DEPOSIT untuk bekalan eletrik AIR dan air sebanyak Ringgit Malaysia(NILAI ELETRIK DAN DALAM PERKATAAN) (RMXXX.00) sahaja (kemudian dari ini dirujuk sebagai ³Deposit Elektrik dan Air´).

(m) Penyewa tidak akan melakukan atau membenarkan di lakukan atau mungkinmenimbulkan gangguan. pendawaian eletrik. Penyewa akan menyimpan dan memelihara Premis tersebut termasuk longkang. (o) Penyewa tidak akan membawa atau menyimpan apa-apa barang yang mudahterbakar atau merbahaya dan tidak membenarkan apa-apa atas sebab tersebut yang boleh membatalkan apa-apa polisi insuran kebakaran yang sedang berkuatkuasa. lantai dan siling rumahtersebut dengan apa-apa cara sekalipun termasuk paku. (p) Sekiranya Penyewa hendak menamatkan tempoh sewa Premis tersebut sebelumtamat tempoh perjanjian sewa ini maka Penyewa harus memberikan notis dua (2) bulan sebelum beliau mengambil keputusan keluar dari Premis tersebut kepada TuanPremis begitu juga sebaliknya. cermin. ( j) (k ) Penyewa akan mempastikan Premis tersebut sentiasa didalam keadaan bersih. (n) Sekiranya sewa yang ditetapkan atau apa-apa bahagian darinya tidak dibayar selama tujuh (7) hari selepas tarikh kena dibayar atau sekiranya Penyewa tidak mematuhi atau melaksanakan mana-mana syarat. pokok-pokok bunga dan tidak akan memotong/menebang pokok. maka dengan demikian adalah sah bagi Pemilik Premis mengusir Penyewa dari Premis tersebut dengan serta merta dan perjanjian ini dianggap tamat tempohnya. (l) Penyewa tidak menebuk mana-mana bahagian dinding.(i) Penyewa akan sentiasa menjaga tanam-tanaman kelekapan dengan memelihara danmenjaga rumput. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 7 . skru dan sebagainya dansentiasa menjaga permukaan lantai.pokok buah-buahan dan bunga tersebut tanpa kebenaran terlebih dahulu daripadaPemilik Rumah. siling serta dinding bersih tanpa calar. pembetungan najis dan semua cermin dan tingkap. penutup kuncidan semua lengkapan dan pemasangan kepunyaan Pemilik Premis dalam keadaan baik sepanjang tempoh penyewaan. kemarahan kepada Pemilik Premis atau kepada penghuni yang berjiran dengan Premis. kerosakan.

Penyewa hendaklah memberikan notis dua (2) bulan awal sebelum berakhirnya tempoh penyewaan premis tersebut kepada TuanPremis dengan menyatakan kehendaknya untuk menyambung lagi tempoh sewa Premistersebut. (r) Penyewa tidak akan menggunakan Premis tersebut untuk perkara-perkara yangmenyalahi undang-undang negara dan hanya boleh menggunakan Premis tersebut bagi maksud pejabat atau perniagaan sahaja. (d) Pada tarikh penamatan perjanjian ini Pemilik Premis hendaklah memulangkan semuaCengkeram(TEMPOH CANGKERAM)bulan yang diberikan oleh penyewa di bawah klausa2 (a) dan Deposit Elektrik dan Air dibawah klausa 2 (b) tanpa apa-apa faedah. Sekiranya sewaktu tempoh Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 8 . (e) Sekiranya penyewa ingin menyambung selama setahun lagi tempoh penyewaan Premistersebut selepas berakhirnya tempoh penyewaan ini. Pemilik Premis berhak memotong sejumlah wang daripada Cengkeram(TEMPOH CANGKERAM)bulantersebut untuk ganti rugi atau pembayaran yang dirujuk dalam klausa 4 (c) sahaja. (c) Pemilik Premis berjanji akan membenarkan penyewa menduduki atau mempunyai kebebasan menduduki Premis tersebut tanpa gangguan daripada Pemilik Premis tertakluk kepada kepatuhan penyewa dalam membuat bayaran sewa bulanan serta mematuhi terma-terma atau syarat-syarat lain dalam perjanjian ini.(q) Penyewa akan mengosongkan dan menyerahkan Premis tersebut secara amankepada Pemilik Premis dalam keadaan baik dan boleh diduduki mengikut syarat-syaratdan terma-terma Penyewa yang terkandung didalam Perjanjian ini. atap. rangka tingkap supaya sentiasa berada dalam keadaan terjaga danselamat digunakan. Pemilik Premis dengan ini bersetuju dengan penyewa seperti berikut :(a) Pemilik Premis akan menjelaskan hasil rumah/premis dan hasil tanah premis tersebut setiaptahun seperti sebelum perjanjian ini dibuat.3. (b) Pemilik Premis akan sentiasa memantau dan menjaga struktur utama premis tersebuttermasuk dinding.

penyewaan Premis tersebut Penyewa sentiasa mematuhisyaratsyarat yang terkandung dalam perjanjian ini maka Pemilik Premis hendaklah memberikebenaran kepada penyewa untuk menyambung tempoh penyewaan untuk tempoh satu tahunlagi daripada tarikh tertamatnya perjanjian ini. (b) Cengkeram(TEMPOH CANGKERAM)bulan tersebut tidak akan digunakan atau ditolak oleh Pemilik Premis untuk apa-apa pembayaran bagi letrik air dan bil-bil yang terhutang oleh Penyewa apabila perjanjian ini ditamatkan. Adalah kedua-dua pihak bersetuju bahawa (a) Penyewa tidak berhak menolak apa-apa sewa dari Cengkeram(TEMPOHCANGKERAM)bulan tersebut atau apaapa bahagian darinya tanpa kebenaran Pemilik Rumah.4. (c) Apa-apa baki Cengkeram(TEMPOH CANGKERAM)bulan setelah ditolak bayaranuntuk pembaikan ke atas apa-apa kerosakan di Premis tersebut yang diakibatkan olehPenyewa akan dipulangkan kepada Penyewa tanpa apa-apa faedah Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 9 .

5. 2. wang cagaran akan digunakan untuk membayar tunggakan tersebut dan Pemilik Premis berhak untuk menamatkan perjanjian penyewaan ini. Sekiranya sewa bulanan tidak dibayar serta menjadi tunggakan ke bulan berikutnya maka penyewa bertanggungjawab membayar pada tarikh yang dipersetujui dan dijanjikan dengan Pemilik Rumah. Sekiranya tiada bayaran diterima pada tarikh yang telah dipersetujui. 4. Pemilik Premis berhak untuk menamatkan tempoh penyewaan ini sekiranya berlaku perlanggaran atau bila mana Pemilik Premis berkehendakkan semula Premis tersebut bagi apa-apa tujuan dengan mengemukakan tidak kurang dari satu bulan (1) notis bertulis kepada penyewa. Pemilik Premis hendaklah menyerah kunci premis kepada penyewa selepas penyewa membayar wang cagaran melainkan dipersetujui bersama oleh keduadua pihak.PERSETUJUAN PEMILIK PREMIS DAN PENYEWA: 1. Sekiranya penyewa berkehendakkan tempoh penyewaan perjanjian diperbaharui ini tamat apabila tempoh sepertimana terkandung didalam maka penyewa mestilah mengemukakan notis bertulis kepada Pemilik Premis tidak kurang dua (2) bulan sebelum tamat tempoh penyewaan tersebut. Pemilik Premis berhak untuk tidak memperbaharui tempoh penyewaan. 6. 3. Sekiranya perjanjian tamat atau ditamatkan oleh Pemilik Premis atau Penyewa. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 10 . adalah menjadi tanggunjawab penyewa untuk menyerahkan kunci premis kepada Pemilik Premis atau wakilnya dengan segera.

Jika penyelesaian tidak dapat dicapai hendaklah diselesaikan melalui timbangtara. Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 11 . Penamatan oleh Penyewa tidak akan melepaskan penyewa dari membayar kepada Pemilik Premis apa-apa bayaran yang tertunggak seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Penyewa berhak menamatkan penyewaan dengan memberi notis bertulis tidak kurang dari satu (1) bulan kepada Pemilik Premis atau wang cagaran tidak akan dikembalikan. 8.7. Sebarang pertikaian diantara Pemilik Premis dan Penyewa mengenai Penyewaan Premis tersebut hendaklah diselesaikan secara aman dan baik. 9.

.............................. Saksi Nama : No............................................ SAPUAN No.................................................................. ............... Kad Pengenalan: Tarikh : Perjanjian Penyewaan Premis Muka surat 12 ................................................. Kad Pengenalan : 880704-08-5711 Tarikh : 10 Ogos 2012 .................................. Kad Pengenalan: Tarikh : ........... Saksi : Nama : No............................................. Kad Pengenalan : 831212-09-5097 Tarikh : 10 Ogos 2012 ................... Penyewa Nama: MUHAMMAD SAIFUDDIN B.......... Pemilik Premis Nama: AHMAD NAJMUDDIN BIN AZMI No................PADA MASA MENYAKSIKAN HAL-HAL DI ATAS pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini telah menurunkan di sini tandatangan mereka pada haribulan dan tahun yang tersebut di atas........