ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN PERPULUHAN

Daripada hasil bacaan yang saya perolehi terdapat beberapa isu utama dalam pengajaran bagi topik perpuluhan. Menurut Carpenter et al.1981 Hart 1981 Hierbert dan Weame 1986 nombor perpuluhan adalah antara tajuk yang didapati sukar oleh kebanyakkan pelajar. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran adalah kekurangan pengetahuan tentang konsep nombor perpuluhan. Oleh itu, pelajar lebih suka untuk menghafal petua dan langkah-langkah yang berkaitan dengan nombor perpuluhan. Contohnya pertukaran pecahan persepuluh kepada perpuluhan. 1 = 0.1 10 2 = 0.2 10 3 = 0.3 10

Tambahan pula, menurut hasil kajian yang dibuat oleh Aida Suraya et. Al (1992) mendapati pelajar Tahun Lima menghadapi masalah dalam pendaraban yang melibatkan nombor perpuluhan. Kebanyakkan mereka tidak dapat menentukan tempat titik perpuluhan selepas pendaraban dijalankan. Pendaraban nombor perpuluhan juga tidak dapat membantu murid disekolah untuk mengganggar jawapan dengan lebih tepat. Contohnya :

3.6 × 1.0 360

Oleh itu , murid akan memberi jawapan seperti ini tanpa menentukan titik perpuluhan yang betul.

Dengan adanya masalah seperti ini guru mestilah memahami konsep perpuluhan yang berkaitan dengan nilai tempat sistem pernomboran. Selain itu, guru juga perlu memahami bentuk perpuluhan berdasarkan pecahan di mana penyebutnya adalah gandaan 10, 100 dan juga 1000.

Murid akan dibimbing melihat pebezaan antara nilau tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan. Antara kesilapannya ialah menyatakan nilai tempat bagi nombor perpuluhan. 100 dan 1000. Setelah murid dapat memahami konsep dan kemahiran ini jadual diatas diabaikan dan dijadikan sebagi rujukan sahaja. 0 9 8 =PERSEPULUH Bagi mengatasi masalah ini dengan cara menunjukkan jadual nilai tempat bagi nombor perpuluhan. . Kedudukan nilai Nombor bulat sebelum titik perpuluhan Titik perpuluhan (. 2 6 .0 0. .09 0. Terdapat beberapa kesukaran dan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid yang akhirnya membawa masalah kepada kemahiran dalam tajuk perpuluhan. 0. 0 persepuluh 9 Per seratus 8 perseribu 6 . Bagi murid yang mempunyai masalah menguasai kemahiran perpuluhan tentunya murid akan menjawap “puluh” walaupun jawapan yang betul adalah “persepuluh”.008 Apabila murid telah mahir dan menguasai nilai tempat bagi setiap nombor murid akan menyelesaikan soalan melibatkan nombor perpuluhan dengan mudah. Contohnya murid diberi nombor 26.098 dan nyatakan nilai tempat bagi digit 9 dalam nombor tersebut.) Nombor perpuluhan selepas titik perpuluhan 2 Nilai tempat Nilai digit 20 puluh 6 sa . Nombor perpuluhan boleh diwakilkan dengan nombor pecahan yang penyebutnya 10.Perkaitan pecahan dengan nombor perpuluhan amat ketara sekali.

Berapakah jumlah murid di dalam kelas itu jika 15 orang sahaja yang berbasikal ke sekolah? Selain itu. Selain itu. penggunaan ICT yang kurang juga merupakan salah satu isu utama dalam pengajaran Matematik.ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN PERATUSAN Murid di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dikenalpasti mempunyai kelemahan yang nyata dalam kemahiran asas bagi matematik (Sabri. Masalah berayat matematik dalam topik peratus menyukarkan murid untuk menterjemah ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Murid akan lebih seronok sekiranya pengajaran tersebut disampaikan melalui ICT. Topik peratusan boleh di sampaikan melalui kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). 1998). contohnya dalam topik peratusan guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif untuk menerangkan konsep peratusan Tambahan pula. Pada masa kini penggunaan ICT boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya : 30 % daripada jumlah murid di dalam sebuah kelas berbasikal ke sekolah. mudah lupa. 2006. ada murid yang salah faham konsep. 1998). Sikap dan minat murid boleh diubah sekiranya guru menggunakan kaedah dan teknik yang lebih menarik semasa pengajaran dan pembelajaran. masalah guru dalam pengajaran matematik dalam topik peratus juga merupakan salah satu isu. Subahan. Seperti yang kita ketahui ramai yang mengatakan bahawa kebanyakkan murid tidak minat dengan matapelajaran Matematik kerana mereka menganggap ianya satu matapelajaran yang susah. Ramai yang beranggapan bahawa matematik sukar dan hanya mampu dipelajari oleh murid yang pintar sahaja (Zakaria. tidak tahu strategi penyelesaian masalah dan cuai. .mereka juga cenderung untuk mempelajari algortma secara hafalan.

Kesedaran perlu ada untuk memastikan murid-murid ini menguasai konsep asas matematik dengan baik agar mereka menjadi generasi yang dapat merealisasikan wawasan negara di masa akan datang. guru mestilah bijak mengatasi segala isu yang melibatkan pengajaran Matematik. Oleh itu. murid tidak dapat memberikan jawapan yang betul kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah hanya mendarab 75% dengan 15 orang murid. Konsep dalam Matematik perlulah dititik beratkan supaya murid dapat memahami konsep dengan baik segaligus menanamkan minat ingin tahu lebih mendalam dengan matapelajaran Matematik. hanya 15 orang pemain yangmenggunakan taktik yang betul. Oleh yang demikian.Selain itu. . murid perlu ditekankan tentang konsep pelengkap dalam pecahan dan perats. Bezanya peratus mewakili penyebut 100. manakala pecahan mewakili apa sahaja penyebut bergantung dengn soalan yang diberikan. Antara masalah tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. Berapa ramaikah pemain yang telah bermain dalam pertandingan tersebut? Dalam masalah ini. murid perlu dibimbing untuk memahami konsep pelengkap dalam peratus. 75% pemain telah gagal menggunakan taktik yang betul. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada masalah. Contoh soalan : Dalam pertandingan bola sepak. Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. dalam mempelajari tajuk peratus. Selain itu. Walaubagaimanapun terdapat kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan. Sedangkan soalan meminta jumlah pemain yang terlibat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful