RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

C. Membina Perenggan 8. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.Verbal Linguistik .membuat kesimpulan . Berfikir .3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5. (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menganalisi . Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.mencirikan . • mengalah • tercapai • berkarah iv.menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai .mensintesis . Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca . Membincangkan pernyataan 1.menjana idea .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. B.mengenal pasti . 5.merumus . (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Membaca Cerita 5.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6. Usaha Tidak A. 8. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Henti 1. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. . Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. iv.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Berfikir . • pengacara . Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1. • tradisional 8. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik. Membaca catatan 6. • pembentung • situasi A. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.membuat keputusan . Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan . Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. B. Kosa kata 6. Menunjuk Arah 1. sebutan yang betul. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii.membuat gambaran mental D. iii. sebutan yang betul. C.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Ilmu • P. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.barsatu dan harmoni iv. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara. Memberikan dan Menerima Arahan i. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

Mencari Maklumat 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Mencari maklumat 6. 9. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Mengkaji Gambar 8. Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat.membuat kaitan dan perhubungan . • strategik • simpang .membuat kesimpulan . Mengkaji Gambar 1. C.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.menganalisis . 8. • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab . iv.memberi sebab .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Meneliti Arahan 1. . Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.mengkatergori .menjana idea . Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Toleransi Teras Kemakmuran A.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. • hidup sepakat membawa berkat C.Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.membuat urutan .menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

• Laras bahasa A. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii. Ilmu • P. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina Ayat 8. Alam Bersih Hidup Selesa A. 8. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. B. Menyatakan Permintaan 10. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. Menyatakan Permintaan 1.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. frasa. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. C. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. i. 8. Mengesan Peribahasa 6. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i. .

mengenal pasti idea utama dan sokongan . C.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Mengenal Pasti Laras Teks 6. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.mengkategori .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.mentafsir . 8.menyelesaikan masalah . 5.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.membuat kaitan dan perhubungan . Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre.membuat inferens . Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.menganalisis C.menjana idea . • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.membuat analogi . Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap.mengumpul maklumat . iv.merumus .mencirikan .Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kebersihan A. D. Membincangkan Gambar . 11. Membina ayat 8. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv. Menjawab Soalan Kita 6. Berfikir .meringkas . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. frasa. Menyenaraikan Isi Penting 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. B. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6.sentiasa pempertingkatkan usaha iv.imbuhan apitan ( di ….1. 8. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Cegah Sebelum Parah A. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 3.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada . Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii. istilah. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. frasa. Kemahiran 13. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. • Laras bahasa iv. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. kan ) iii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv. i. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Menyampaikan Maklumat 3. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. istilah. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

membanding dan membeza . frasa. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.Pend. Menghuraikan Isi 8. Menganalisis Data 3.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.mengelaskan . 14.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Berfikir .membuat dan perhubungan . Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. istilah. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.interpersonal .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Logik Matematik . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat. istilah.Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.teks. 3.menjana idea . frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 6. Awasi Nyamuk A.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6. C. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin . Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Muzik . sesal kemudian tidak berguna .merumus .

.B. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membina Perenggan Karangan 8. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. . (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii. Menyatakan Idea Keseluruhan 6. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. Hidup ii. Membina Soalan 1.akhiran iii. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. C.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. Peraturan Sosiobudaya B. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Sistem Ejaan • Pengimbuhan .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . i. 1. Mari Bincangkan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Hari Usahawan Muda A.

Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.D. Meneliti Sinopsis 6.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli. .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Verbal Linguistik . Membuat Kerangka Penulisan 8. C.menjana idea . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16.menginterpretasi . Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.merumus .menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . B. Memahami Glosari 6. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. 17. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan. B. Memahami Cerita 8. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati. Berdikari Teras Kemajuan A.membuat kaitan dan perhubungan . Aras 3 (i) Membaca indeks. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain. Berfikir . glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Membuat Rundingan 1. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menilai Sesuatu Barangan 1.

Memahami Cerpen 11. i. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. Menulis Karangan 8. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18. Kewarganegaraan B.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. frasa. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. C. 11. Ke Puncak Jaya A. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. iv. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan . Mentafsir Gambar 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Memahami Sajak 7. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. watak. watak.

Bercerita Berdasarkan Bahan 2. 7. 20. • Laras bahasa iv. Melagukan Syair 11. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Buat Baik Dibalas Baik A. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.1 Bercerita dengan menggunakan kata. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur.1 Bercerita dengan menggunakan kata.terdapat dalam teks. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. v. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. frasa. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. watak. frasa. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . 19.terlajak kata buruk padahnya . • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. Menyampaikan Cerita 2. Memberikan Maksud Pantun 2. Berundur Sebelum Terlajak A.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. frasa.

16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. watak. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. C. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. B. watak. Mengulas Cerita 11. 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata. frasa. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyatakan Kesan 2. intonasi dan penghayatan yang sesuai.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. . Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii. • Tanda baca 9.17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. 6. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. Tatabahasa A.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengemukakan Data 2. Sebutan dan sesuai dan tepat.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii. Buah i. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii. • Ayat aktif • Ayat pasif B.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara . • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. • Ejaan dan huruf besar i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 23.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.merumus . Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Melengkapkan Dialog 6. Membuat Rumusan 2.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.menjana idea . 9.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Tanaman Organik A. Menggunakan Kata Bantu 2. Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv. Mengumpulkan Maklumat 2. . Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.meramal .22. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.menganalisis .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Hasil Ternakan Kita A. B. D.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . iv. Membuat Ramalan 2. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

B. Menganalisis Maklumat 6. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. B. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C. ungkapan dan ayat yang sesuai.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. Mengumpulkan Maklumat 7. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1. i. Membuat Inferens 7.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. . Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. C.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Mengambil Imlak 9. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. Kosa kata • identiti • mantera i. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat.

Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.merumus . 26. Warisan Disemai iv.mensintesis . frasa. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.menyusun atur . menarik dan bermakna. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii.menjana idea . (ii) Membina draf karangan yang lengkap. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan .mereka cipta . Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ungkapan dan ayat yang sesuai. Melakonkan dan Menyenaraikan 1. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Membina Draf Karangan 10. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. iv. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat. Mengubah Bentuk Teks 10. menarik dan bermakna.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. B. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25.1 Bercerita dengan menggunakan kata. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . A.D. Budi Bahasa Budaya Kita 2.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.membanding beza .

Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. menarik dan bermakna. ungkapan dan ayat yang sesuai.Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. • Kecerdasan Pelbagai . tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Mencipta Sajak 10. Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. 7. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. indah dan menarik.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. . 7.Verbal Linguistik .

Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii.mengamalkan perlakuan yang B. i.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. C. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii. Memberikan Penjelasan 3. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. Mengecam Diksi 7. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kosa kata • tunjang i. . Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Bersatu Teras Keharmonian A. Membentangkan Dapatan 3. Sivik dan Kewarganegaraan ii.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. 29.9.mencirikan . sebutan yang betul.membuat kesimpulan . Memilih Ayat 28.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Peribahasa • bulat air kerana pembentung. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit.menjana idea .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aku Tetap Bersamamu 7. 9.merumus . Menyusun Maklumat 3. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.membanding beza . Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh.menganalogi . iv. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyatakan Sebab dan Akibat 3.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.menganalisis . A. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.membuat urutan .mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran . Mengembangkan Idea C. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

6.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.B.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Membaca dan Menjawab 7. 9. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai . Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah.Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. Setia A.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.Pendidikan Muzik . Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.Verbal Linguistik . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. . Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii. 9. i. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B. Mendeklamasi Sajak 7. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

Verbal Linguistik . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv. ayat.menghubung kait . B. Mendeklamasi Sajak 7. Menghuraiakan Isi Kandungan 7. bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A.menyatakan sebab . Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Menyampaikan Pidato 3.Interpersonal . intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Ulang Tahun Kemerdekaan A. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Negaraku Tercinta iv.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. iv. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.merumus . 31.menganalogi . B.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 32. Mencipta Puisi 3. Peribahasa • Bersatu kita teguh.menyelesaikan masalah . Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Membaca Berita 9. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. sebutan. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat .membuat gambaran mental .Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa.mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai .menjaba idea .

Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kosa kata • kriteria i. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. B. tepat dan tersusun. Meringkaskan Teks 9. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. . Mencari Fakta yang Relevan 4. i. Kewarganegaraan C. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. tepat dan tersusun.1 Mengemukakan idea. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. Aku dan Astronaut A. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menerangkan Idea 4.1 Mengemukakan idea. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. 6.C. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii.

1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menyumbangkan Idea 4. Mengumpulkan Maklumat 6.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar . Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. tepat dan tersusun. Mengumpul Maklumat 6. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Membetulkan Kesilapan 10.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv.menjaba idea . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Melakonkan 2. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. B.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.mengumpul dan mengelas . kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . Kreatif dan Inovatif A. 35.merumus . 4. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. tepat dan tersusun. Maju Sains Maju Negara A.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.1 Mengemukakan idea. 34.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv. B.

Jasamu Dihargai A. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. Menyatakan Perkara yang Menarik 11. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Sebutan dan 10. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. tekun dan B. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. i.rajin. sebutan yang betul. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. iii. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.khusus. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Sivik dan Kewarganegaraan ii.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Dirimu iv. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Verbal Linguistik .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.menjaba idea . 37. • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. 10. B. Membandingkan Maklumat .membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.membuat hipotesis . Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv. Membaca dan Memberikan Pendapat 6. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.C. Mengemukakan Idea 4. A. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.merumus . 38. 11.mengumpul dan mengelas . (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Peribahasa • Sedikit demi sedikit.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Kegigihan Tanga Kejayaan A. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Mengarang 4.

B. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. 11.Cemerlang Negara Terbilang 4. Berhatihati di Jalan Raya A. Mencari Fakta 6. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. Sivik dan Kewarganegaraan ii. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. . wacana dan nilai dan pengajaran.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. i. idea. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. 11. Mencatat Maklumat Penting 10.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. 6.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Mengulas Gambar 4. ayat. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.

3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. ayat. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. iii. idea. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. idea. wacana dan nilai dan pengajaran. B. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Membidas Hujah 4. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. wacana dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 41. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii.C. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Menjelaskan Mesej 11. ayat. A.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Lebuh Raya di Malaysia 4. Mengecam maklumat 11. Mengemukakan Pendapat . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Memahami dan Mengimbas Fakta 6. Menyatakan Pendirian 40.

Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Menyatakan Pendapat i. ayat. Melaka Bandar Raya Bersejarah A. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . Meneliti Maklumat 4. Membuat Keputusan 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. idea. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii.11. wacana dan nilai dan pengajaran. Sebutan dan pendapat. c. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. iii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. Intonasi 6. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. Kosa kata • tersohor B.

membuat kesimpulan .menginterpretasi . Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa . 6. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.membuat gambaran mental . 5.menjana idea . Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Sistem Ejaan iv.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. Mengenal Pasti Idea 6. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.mengitlak . Mengemukakan Alasan 4. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.membuat inferens .4.mengesan kecondongan .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. C. Menyatakan Pendapat 11. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 43. 11.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.membuat rumusan . Cyberjaya A.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4. Membahaskan Pendapat 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan. 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN .Verbal Linguistik B.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.untuk menyatakan pendapat. Negaraku Maju A. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 44. 6. Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful