RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Membincangkan pernyataan 1. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Berfikir .merumus .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B. Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca . Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A.mengenal pasti .membuat kesimpulan .menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai .Verbal Linguistik .mensintesis .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.menjana idea . Membina Perenggan 8. • mengalah • tercapai • berkarah iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.menganalisi .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.mencirikan .3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5. C. (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Usaha Tidak A.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Henti 1. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. . 9. 8.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Membaca Cerita 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

• pengacara . • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. • pembentung • situasi A. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii. Kosa kata 6.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8. • tradisional 8. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan . iv. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Menunjuk Arah 1. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.barsatu dan harmoni iv. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. Ilmu • P. sebutan yang betul. B. Memberikan dan Menerima Arahan i. Membaca catatan 6. sebutan yang betul. Berfikir .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii.membuat keputusan . Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. iii. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.membuat gambaran mental D. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. C.

membuat kesimpulan . Mencari maklumat 6.membuat kaitan dan perhubungan .membuat urutan .menjana idea .mengkatergori . iv. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab .Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B. Meneliti Arahan 1. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Mengkaji Gambar 1. 9. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.menganalisis . Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. • strategik • simpang . Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. • hidup sepakat membawa berkat C.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. C. .memberi sebab . Mencari Maklumat 6. Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat. Toleransi Teras Kemakmuran A. Mengkaji Gambar 8.

4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. 8. Ilmu • P. 8. Menyatakan Permintaan 10. B.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Mengesan Peribahasa 6. Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. i. Menyatakan Permintaan 1. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. C. . frasa. Membina Ayat 8. • Laras bahasa A. Alam Bersih Hidup Selesa A. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

mencirikan . Membincangkan Gambar .mengenal pasti idea utama dan sokongan .mentafsir . C. Mengenal Pasti Laras Teks 6. 11. 8. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap. Kebersihan A.mengkategori .membuat analogi .menyelesaikan masalah . Membina ayat 8. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv.Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.merumus . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Menjawab Soalan Kita 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B. • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.menjana idea .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre.membuat kaitan dan perhubungan .2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. iv.meringkas .mengumpul maklumat .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.menganalisis C.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.membuat inferens . 5. Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8. Berfikir . D.

frasa. Kemahiran 13.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. B. 8. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6. 8.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menyenaraikan Isi Penting 6. Menyampaikan Maklumat 3.imbuhan apitan ( di …. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada .4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Cegah Sebelum Parah A. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. 3. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . • Laras bahasa iv. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. istilah. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. kan ) iii. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. frasa. istilah. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. i. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.1.

istilah.interpersonal . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. 6.Pend. Menganalisis Data 3. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.merumus .menjana idea . • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Awasi Nyamuk A. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.mengelaskan . istilah. frasa. 14. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat.membanding dan membeza .Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Muzik .Logik Matematik .membuat dan perhubungan .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Berfikir . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.teks. sesal kemudian tidak berguna .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 3.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan . Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. frasa. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . C. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem. Menghuraikan Isi 8.

5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Membina Perenggan Karangan 8. . 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.B. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

sentiasa pempertingkatkan usaha iv.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. C. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Membina Soalan 1. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Hidup ii.akhiran iii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Hari Usahawan Muda A.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii. Menyatakan Idea Keseluruhan 6. . Mari Bincangkan 1. Peraturan Sosiobudaya B. i. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. 1. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii.

Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. B.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.menjana idea . Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menilai Sesuatu Barangan 1. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Membuat Kerangka Penulisan 8. Meneliti Sinopsis 6.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.merumus . • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain.menginterpretasi . B. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv. Membuat Rundingan 1. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.membuat kaitan dan perhubungan .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca indeks. .Verbal Linguistik . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16. 17. Memahami Cerita 8.D. Memahami Glosari 6. C. Berdikari Teras Kemajuan A.menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . ikut rasa binasa • ingat sebelum kena. Berfikir . (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.

2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. watak. Mentafsir Gambar 2. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. Kewarganegaraan B. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan . 11.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. C. iv. Memahami Cerpen 11. Menulis Karangan 8.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Bercerita dengan menggunakan kata.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Ke Puncak Jaya A. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan. Memahami Sajak 7. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. watak. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. i. frasa.

Menyampaikan Cerita 2. Bercerita Berdasarkan Bahan 2. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Berundur Sebelum Terlajak A. watak. 19. Memberikan Maksud Pantun 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . • Laras bahasa iv.1 Bercerita dengan menggunakan kata. v. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 20.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 7. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. frasa. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Melagukan Syair 11.terlajak kata buruk padahnya . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C.terdapat dalam teks. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. frasa. frasa. Buat Baik Dibalas Baik A.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.

Menyatakan Kesan 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. intonasi dan penghayatan yang sesuai.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. . Mengulas Cerita 11. C. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. watak. frasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. B. 11. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Bercerita dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii. • Ayat aktif • Ayat pasif B. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Buah i. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. 6. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Sebutan dan sesuai dan tepat. • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tatabahasa A.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara . Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6.17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. • Tanda baca 9. • Ejaan dan huruf besar i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengemukakan Data 2.

meramal . D. Mengumpulkan Maklumat 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 23.22. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 6.menganalisis .merumus .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tanaman Organik A. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Hasil Ternakan Kita A. 9. Menggunakan Kata Bantu 2.menjana idea .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. B. iv. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Membuat Ramalan 2. Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membuat Rumusan 2. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Melengkapkan Dialog 6.

Mengambil Imlak 9. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. B.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. i. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. Membuat Inferens 7. ungkapan dan ayat yang sesuai. B. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. Mengumpulkan Maklumat 7. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. C.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Kosa kata • identiti • mantera i. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. . Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan. Menganalisis Maklumat 6. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.D. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik. Warisan Disemai iv. A.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. iv. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan . menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. menarik dan bermakna. Mengubah Bentuk Teks 10. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.membanding beza . • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 26.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Membina Draf Karangan 10. frasa.merumus .membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A. Melakonkan dan Menyenaraikan 1.mereka cipta . Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat.menjana idea . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 7. Budi Bahasa Budaya Kita 2.mensintesis .mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv.menyusun atur . 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. B.

tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. 7. indah dan menarik. .Verbal Linguistik . Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 7. ungkapan dan ayat yang sesuai.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. • Kecerdasan Pelbagai . Mencipta Sajak 10.

Aras 1 (i) Mengecam diksi. Mengecam Diksi 7. Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv. Kosa kata • tunjang i. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Membentangkan Dapatan 3. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Bersatu Teras Keharmonian A. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . i. Memberikan Penjelasan 3. .mengamalkan perlakuan yang B. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. C.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27.

menganalisis .mencirikan . • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. sebutan yang betul.membanding beza .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A.menjana idea . ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aku Tetap Bersamamu 7. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. A. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.9.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran . Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. 9. iv. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Mengembangkan Idea C.merumus . Memilih Ayat 28.membuat kesimpulan .menganalogi . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyatakan Sebab dan Akibat 3.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 29.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.membuat urutan . 6. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh. Menyusun Maklumat 3. Peribahasa • bulat air kerana pembentung.

Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.Verbal Linguistik .B.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. 9.Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30.Pendidikan Muzik . i. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Setia A. 6. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3. Mendeklamasi Sajak 7. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. . 9. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii. Membaca dan Menjawab 7.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i.

3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. intonasi dan gaya yang sesuai.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. sebutan. 31.Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa.menjaba idea .menyatakan sebab . Negaraku Tercinta iv. ayat.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Ulang Tahun Kemerdekaan A. Peribahasa • Bersatu kita teguh.menganalogi .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Mencipta Puisi 3. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.menyelesaikan masalah .merumus .Verbal Linguistik .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.menghubung kait . Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 32. Menghuraiakan Isi Kandungan 7.mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai . Menyampaikan Pidato 3. Mendeklamasi Sajak 7. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat . Membaca Berita 9.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv.membuat gambaran mental . B. iv. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A. B.Interpersonal . Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.

Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii.C. . Menerangkan Idea 4. i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea. tepat dan tersusun. tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas. Kewarganegaraan C. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mencari Fakta yang Relevan 4. Aku dan Astronaut A. Kosa kata • kriteria i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. Meringkaskan Teks 9. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. B. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii.1 Mengemukakan idea. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii.

34.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Melakonkan 2. B. 4. Mengumpulkan Maklumat 6.1 Mengemukakan idea.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Membetulkan Kesilapan 10.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar . 35. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. B.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Kreatif dan Inovatif A.1 Mengemukakan idea.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Maju Sains Maju Negara A. tepat dan tersusun.merumus . Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Menyumbangkan Idea 4.mengumpul dan mengelas . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv. Mengumpul Maklumat 6.menjaba idea . Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Jasamu Dihargai A. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. i. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. iii. ii. Sebutan dan 10. Menyatakan Perkara yang Menarik 11. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca. sebutan yang betul. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6.rajin. tekun dan B. Sivik dan Kewarganegaraan ii.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.khusus. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .

10.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. A.membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4. Membandingkan Maklumat .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.C. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.mengumpul dan mengelas .Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Dirimu iv. 38. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Mengarang 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Mengemukakan Idea 4. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.membuat hipotesis . Kegigihan Tanga Kejayaan A. • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. B.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 37. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Verbal Linguistik . 11. Peribahasa • Sedikit demi sedikit.menjaba idea . (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Membaca dan Memberikan Pendapat 6.merumus .

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Mengulas Gambar 4. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. . Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii. 11. wacana dan nilai dan pengajaran. 6. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. 11. Mencari Fakta 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. idea.Cemerlang Negara Terbilang 4. Berhatihati di Jalan Raya A. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. ayat. Sivik dan Kewarganegaraan ii.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. i. B. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Mencatat Maklumat Penting 10.

Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. B. Mengecam maklumat 11. ayat.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menyatakan Pendirian 40.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana dan nilai dan pengajaran. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. 41. wacana dan nilai dan pengajaran.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv. A. Lebuh Raya di Malaysia 4. Membidas Hujah 4. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. ayat. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. idea.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. iii. idea. Mengemukakan Pendapat . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B. Memahami dan Mengimbas Fakta 6.C. Menjelaskan Mesej 11.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Menyatakan Pendapat i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Kosa kata • tersohor B. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Intonasi 6. Membuat Keputusan 6.11. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. idea. Sebutan dan pendapat. Meneliti Maklumat 4. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. ayat. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. c. wacana dan nilai dan pengajaran. iii. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Melaka Bandar Raya Bersejarah A. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mengenal Pasti Idea 6. Mengemukakan Alasan 4.membuat rumusan .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.membuat inferens .membuat kesimpulan .3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.menjana idea . 5. 6. C.mengesan kecondongan . Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv. Sistem Ejaan iv.mengitlak . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa . Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan . Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Cyberjaya A. 43. 11.membuat gambaran mental .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Menyatakan Pendapat 11.menginterpretasi .

Negaraku Maju A. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 6. Membahaskan Pendapat 11. Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN . • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . 44.Verbal Linguistik B.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.untuk menyatakan pendapat. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.