RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

(ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A.merumus .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. C. B. (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.Verbal Linguistik . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5. Membina Perenggan 8.mensintesis .mencirikan .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.mengenal pasti .3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5. 5. Berfikir .membuat kesimpulan .menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. • mengalah • tercapai • berkarah iv.menganalisi . Membincangkan pernyataan 1. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.menjana idea . Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca .

Usaha Tidak A. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membaca Cerita 5. .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B. 9.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 8. Henti 1.

Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Memberikan dan Menerima Arahan i. sebutan yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. B. • tradisional 8. • pembentung • situasi A. Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik. Kosa kata 6. Menunjuk Arah 1. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i. Membaca catatan 6. Ilmu • P. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.membuat gambaran mental D. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • pengacara .membuat keputusan . Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. C. Berfikir .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii. iv. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1. iii. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii. sebutan yang betul. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain.barsatu dan harmoni iv.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.

Mengkaji Gambar 1. • strategik • simpang .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. Mencari maklumat 6. Mengkaji Gambar 8. Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Toleransi Teras Kemakmuran A.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. C.memberi sebab .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. . Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Meneliti Arahan 1.membuat urutan . • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. • hidup sepakat membawa berkat C.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.membuat kaitan dan perhubungan .menjana idea .membuat kesimpulan .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 9.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. iv. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat.menganalisis .mengkatergori . 8. Mencari Maklumat 6.

ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. • Laras bahasa A.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. 8. Menyatakan Permintaan 10. 8. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. . Membina Ayat 8. Ilmu • P. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii. Mengesan Peribahasa 6.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menyatakan Permintaan 1. Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Alam Bersih Hidup Selesa A. i. frasa. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. C. B.

menganalisis C. Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B.mengenal pasti idea utama dan sokongan . Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Kebersihan A.merumus .mencirikan .mengumpul maklumat .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8.menyelesaikan masalah . Membincangkan Gambar .meringkas . 5.membuat inferens .mengkategori .membuat kaitan dan perhubungan .menjana idea . Mengenal Pasti Laras Teks 6. D. 11. 8.mentafsir .2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv. • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Menjawab Soalan Kita 6.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.membuat analogi . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap.Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. iv. Berfikir .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. C.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre. Membina ayat 8.

struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kemahiran 13.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. Menyenaraikan Isi Penting 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada . Kesihatan Asas Kesejahteraan A. 8. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. istilah. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. 3.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. i. istilah. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.imbuhan apitan ( di ….1. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. • Laras bahasa iv. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . kan ) iii. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii. 8. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . frasa. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii. Menyampaikan Maklumat 3. frasa. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. B. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Cegah Sebelum Parah A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6.sentiasa pempertingkatkan usaha iv.

frasa.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 3. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat.membuat dan perhubungan . Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. istilah.interpersonal . sesal kemudian tidak berguna . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. frasa.menjana idea .menganalisis • Kecerdasan Pelbagai . Berfikir .Logik Matematik . Muzik .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin .merumus . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 6. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. C.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menghuraikan Isi 8.Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v. Awasi Nyamuk A. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Pend. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. 14. istilah.mengelaskan . Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem. Menganalisis Data 3.membanding dan membeza .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran.teks.

B. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Membina Perenggan Karangan 8. .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

i. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Mari Bincangkan 1.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. C. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii. Peraturan Sosiobudaya B. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.akhiran iii. Hidup ii. Hari Usahawan Muda A. Menyatakan Idea Keseluruhan 6.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. Membina Soalan 1. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. . Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 1.

merumus . Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca indeks. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati. . B.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menilai Sesuatu Barangan 1. Membuat Kerangka Penulisan 8. Membuat Rundingan 1. Memahami Glosari 6.menjana idea .Verbal Linguistik . C.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Meneliti Sinopsis 6. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 17. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Memahami Cerita 8. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv.D.menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .menginterpretasi . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.membuat kaitan dan perhubungan . Berdikari Teras Kemajuan A. Berfikir . B. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.

Aras 1 (i) Mengecam diksi. iv. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 11. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan. Mentafsir Gambar 2. i. frasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Ke Puncak Jaya A. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. Menulis Karangan 8. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. Memahami Sajak 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. C. watak. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan . Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Kewarganegaraan B. watak. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. Memahami Cerpen 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C.

1 Bercerita dengan menggunakan kata. frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. Berundur Sebelum Terlajak A. 19. frasa. 20. Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.terlajak kata buruk padahnya . watak. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.terdapat dalam teks. Memberikan Maksud Pantun 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. • Laras bahasa iv. Buat Baik Dibalas Baik A. v. 7. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Melagukan Syair 11. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . Menyampaikan Cerita 2. Bercerita Berdasarkan Bahan 2.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. B. intonasi dan penghayatan yang sesuai.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. frasa. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyatakan Kesan 2. . nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak. C. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. 11. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengulas Cerita 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

6. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii. Tatabahasa A. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. • Tanda baca 9. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. • Ejaan dan huruf besar i.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Sebutan dan sesuai dan tepat. Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6. • Ayat aktif • Ayat pasif B. Buah i.17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21. Mengemukakan Data 2. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan. • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara .

Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. 23. Tanaman Organik A. Membuat Ramalan 2. Menggunakan Kata Bantu 2. . Mengumpulkan Maklumat 2.menganalisis . B.meramal .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.22. Hasil Ternakan Kita A. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.merumus . Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. iv.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 6. 9.menjana idea . D. Membuat Rumusan 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Melengkapkan Dialog 6. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv.

Mengambil Imlak 9. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii. Membuat Inferens 7. Menganalisis Maklumat 6. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Mengumpulkan Maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. B. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. B. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan. Kosa kata • identiti • mantera i.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. C. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii. Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. . ungkapan dan ayat yang sesuai. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.

mensintesis . Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. A. B. menarik dan bermakna. • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A.menyusun atur . Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Membina Draf Karangan 10. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 7. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan . (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat.mereka cipta .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Melakonkan dan Menyenaraikan 1. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.menjana idea . Mengubah Bentuk Teks 10. frasa. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. iv. Budi Bahasa Budaya Kita 2. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.D. 26.merumus .mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. menarik dan bermakna.membanding beza . Warisan Disemai iv.

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. • Kecerdasan Pelbagai .Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ungkapan dan ayat yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 7. Mencipta Sajak 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. . Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.Verbal Linguistik . Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. 7. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. indah dan menarik.

i. C. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Membentangkan Dapatan 3. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27. Kosa kata • tunjang i. .mengamalkan perlakuan yang B. Bersatu Teras Keharmonian A.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mengecam Diksi 7. Memberikan Penjelasan 3. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 1 (i) Mengecam diksi. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.

ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.membanding beza . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.merumus . sebutan yang betul. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh. • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Memilih Ayat 28. Aku Tetap Bersamamu 7. 29.membuat kesimpulan . Menyatakan Sebab dan Akibat 3.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.menganalisis .menganalogi . Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit. 9. Mengembangkan Idea C. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. A. 6. Peribahasa • bulat air kerana pembentung.membuat urutan . Menyusun Maklumat 3.menjana idea .mencirikan .9. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. iv. bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.

Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.Pendidikan Muzik .Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii.B. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. 9. Setia A. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai . Mendeklamasi Sajak 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 6.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. . Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3. 9.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Membaca dan Menjawab 7. i.Verbal Linguistik . Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii.

Menyampaikan Pidato 3. Mendeklamasi Sajak 7. sebutan. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Menghuraiakan Isi Kandungan 7.menyelesaikan masalah .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. 32. B. ayat. Ulang Tahun Kemerdekaan A. B.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.menghubung kait .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.Interpersonal . iv.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat . intonasi dan gaya yang sesuai.menganalogi .merumus .Verbal Linguistik .mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai . Mencipta Puisi 3.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca Berita 9. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.menjaba idea . Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. 31. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.menyatakan sebab . bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A.Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa. Peribahasa • Bersatu kita teguh.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv.membuat gambaran mental . Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Negaraku Tercinta iv.

tepat dan tersusun.C. i. 6. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Aku dan Astronaut A. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Kosa kata • kriteria i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mencari Fakta yang Relevan 4. tepat dan tersusun. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. Menerangkan Idea 4. .1 Mengemukakan idea. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. B. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii. Meringkaskan Teks 9. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. Kewarganegaraan C.1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

34. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Kreatif dan Inovatif A.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.mengumpul dan mengelas .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. tepat dan tersusun.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar .Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. B. 35.1 Mengemukakan idea. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.1 Mengemukakan idea. 4.merumus .menjaba idea . kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Menyumbangkan Idea 4. B. Mengumpulkan Maklumat 6. • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Mengumpul Maklumat 6. Maju Sains Maju Negara A. Membetulkan Kesilapan 10.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Melakonkan 2. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . Membaca dan Mencari Makna perkataan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. iii. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. sebutan yang betul. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. Sebutan dan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca.rajin. Menyatakan Perkara yang Menarik 11. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. i. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Jasamu Dihargai A. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. tekun dan B.khusus.

Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. B.C.menjaba idea . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. A. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Peribahasa • Sedikit demi sedikit. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang.membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet.mengumpul dan mengelas .Verbal Linguistik . 38. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.merumus . Kegigihan Tanga Kejayaan A. 37.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. 10. Membandingkan Maklumat . Mengarang 4. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Dirimu iv.membuat hipotesis . 11.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Membaca dan Memberikan Pendapat 6. Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv. Mengemukakan Idea 4. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mencatat Maklumat Penting 10. 6. B. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. idea. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Berhatihati di Jalan Raya A.Cemerlang Negara Terbilang 4. Sivik dan Kewarganegaraan ii. i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B. Mencari Fakta 6. 11. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. . Mengulas Gambar 4. 11. wacana dan nilai dan pengajaran.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. ayat. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. ayat. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Mengecam maklumat 11. Lebuh Raya di Malaysia 4.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.C. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B. Menjelaskan Mesej 11. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Memahami dan Mengimbas Fakta 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. B. iii. idea. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. wacana dan nilai dan pengajaran. idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ayat. A. 41. Menyatakan Pendirian 40. wacana dan nilai dan pengajaran. Mengemukakan Pendapat . Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Membidas Hujah 4. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.

Intonasi 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. idea. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.11. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. Meneliti Maklumat 4. Kosa kata • tersohor B. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum. c. ayat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii. Sebutan dan pendapat. wacana dan nilai dan pengajaran. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. Membuat Keputusan 6. iii. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Menyatakan Pendapat i. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Melaka Bandar Raya Bersejarah A.

Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa . Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan .bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.menjana idea .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.membuat inferens . Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv.membuat rumusan . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.menginterpretasi . 6.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.membuat gambaran mental . Mengemukakan Alasan 4. Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Cyberjaya A. Mengenal Pasti Idea 6. Sistem Ejaan iv. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. C.mengesan kecondongan .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyatakan Pendapat 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. 43. 11.mengitlak .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.membuat kesimpulan . Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 5.4. • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca.

Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan. 44.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Membahaskan Pendapat 11.untuk menyatakan pendapat. 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN . • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Negaraku Maju A.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.Verbal Linguistik B. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful