RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

UNIT 1: KEKELUARGAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

1. Rumahku Syurgaku

2. Keluarga Harmoni Hidup Berbakti

A. Berlakon i. Tatabahasa 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Kata nama am menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Kata nama khas sesuai. • Kata ganti nama Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam • Kata hubung perbualan. • Kata panggilan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Tanda baca betul serta memahami perkara yang dibaca. • Ayat tunggal Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ii. Sebutan dan Intonasi B. Membaca Surat Kiriman • Ayat penyata 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • Ayat tanya menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • Ayat seru sesuai. • Ayat perintah Aras 1(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Lagu betul serta memahami perkara yang dibaca. • Dialog Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Kosa kata (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. • salasilah 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. • berhijrah Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. • subjek A. Menceritakan Gambar • predikat 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan • melentur menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • menerapkan sesuai. • celaan Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. • berkat

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Pend. Moral • Pend. Agama ii. Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama iii. Kewarganegaraan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia iv. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila.

1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

B. Membaca dan Menyatakan Isi Penting
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. C. Membina Ayat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 3. Kasih disemai Budi Dihargai

• • • • • • •

afiat bingkisan jati diri seluar trek melayari model harmoni

iv. Peribahasa • sebagaimana acuan begitulah kuihnya. • malu bertanya sesat A. Melakonkan Dialog jalan, malas berdayung 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan sampan hanyut. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • ringan tulang, berat sesuai. perut. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. • ukur baju di badan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang sendiri. betul serta memahami perkara yang dibaca. • orang berbudi kita Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. berbahasa, orang memberi kita merasa. B. Menghuraikan Maksud • melentur buluh biarlah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan dari rebungnya. menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang • alah bias tegal biasa. sesuai. • kerbau dipegang pada Aras 3(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. tali, manusia dipegang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang pada janji. betul serta memahami perkara yang dibaca. • berani kerana benar, Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. takut kerana salah

v. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Berfikir - hubung kait - merumus - menjana idea - membuat gambaran - menginterprestasi • Kec. Pelbagai - interpersonal - verbal-Linguistik - visual ruang • Pemb. Kontekstual • K. Belajar Cara Belajar • Kontrukturisme

C. Menggunakan Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

2 UNIT 2: INSTITUSI PELAJARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

4. Sekolah Selamat

A. Membaca dan Memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. B. Menghuraikan Maksud C. Menjawab Soalan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

i. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata hubung • Kata seerti • Kata kerja • Tanda baca ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Syair • Dialog • Ucapan • Gurindam iii. Kosa kata • menyarankan • menjamin • kesedaran • persekitaran • pencapaian • menuntun • menyidai • merenung • terpukau • dugaan • impian • berkecai • sambalewa • punah

i. Ilmu • P.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sastera ii. Nilai Murni • Kesyukuran • Kasih sayang • Bekerjasama • Berusaha • Berhemah tinggi iii. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang tua • Mengamalkan perlakuan sopan dan bertatasusila. • Sopan santun

D. Menyatakan Nilai Murni
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, Idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakana pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.Verbal Linguistik . Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A.menyatakan sebab • Kajian Masa Depan • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara belajar • Pembelajaran Konstruktivisme • Kecerdasan Pelbagai .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.mencirikan .membuat kesimpulan . Membaca dan Menghuraikan Maklumat 5.menjana idea . B. • mengalah • tercapai • berkarah iv. C. Berfikir . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.3 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 5.merumus .menganalisi . (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Membina Perenggan 8.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca . (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membincangkan pernyataan 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.mengenal pasti .mensintesis . (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 5.

3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Aras 3(i) Membaca teks pelbagai aras dengan sebutan dan intonasi betul serta gaya yang sesuai.4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 9. Bersoalan jawab Secara Bertatasusila. 8. Usaha Tidak A. . Henti 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membaca Cerita 5. Kejayaan Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Menanti dengan menggunakan soalan pelbagai aras B.

Ilmu • P. • simulasi ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. C. Kosa kata 6. Memberikan Arahan • ensaiklopedia 1. Tatabahasa • Kata sendi • Kata bilangan • Kata majmuk • Kata arah • Kata perintah • Kata seerti/sinonim ii. Sebutan dan Intonasi • Ayat penyata • Ayat perintah • Dialog • Pantun i.membuat keputusan . Nilai Murni • Bekerjasama • Baik hati • Semangat bermasyarakat iii.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kewarganegaraan • Semanagat kekitaan .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. iv. Memberikan dan Menerima Arahan i. Menunjuk Arah 1. Menulis Makna dalam Bentuk Tulisan Berangkai 8. • pengacara . Berfikir . sebutan yang betul. • tradisional 8.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • thesaurus perkara. Amalan Berbudi Hidup Harmoni A. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan ii. Aras 1 (ii) Menyaampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.barsatu dan harmoni iv. Membaca catatan 6. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem. iii. sebutan yang betul. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.membuat gambaran mental D. • pembentung • situasi A.5 UNIT 3: KEMASYARAKATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • toleransi Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Kerjasama Asas Kesajahteraan 1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat • harmoni bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. B.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai • berbilang kaum kemas dan cantik.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk meklumat daripada internet. Mengkaji Gambar 8.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.memberi sebab .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.membuat kaitan dan perhubungan . Toleransi Teras Kemakmuran A.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. • strategik • simpang . Mencari Maklumat 6.menganalisis .membuat kesimpulan . .Hidup Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. 8.mengkatergori . Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.membuat urutan . Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Mengkaji Gambar 1. Mencari maklumat 6. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.merumus 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.menjana idea . • hidup sepakat membawa berkat C.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. • • • • • • • • • • • • • • • • tunjuk arah sumber kemakmuran buku skrap khidmat masyarakat takdir monorel stesen muzium tugasan prihatin bencana menu praktik terkedu akrab . Meneliti Arahan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. C. Peribahasa • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat. iv. 9.menyusun atur • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar B.

Kosa kata • urus setia • deklamasi • senario • strategik • toksik • diski • sistematik • akuatik • laras • dimanfaatkan • pendaftaran i.7 UNIT 4: ALAM SEKITAR TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. Membina Ayat 8. 8. i. B. Nilai Murni • Bekerjasama • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Semangat bermasyarakat iii. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. . C.Sivik & Kewarganegaraan • Kajian Tempatan • Sains ii. Alam Bersih Hidup Selesa A.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.pemeliharaan dan pemuliharaan iv. Sebutan dan Intonasi • Pelbagai jenis ayat • Pantun • Dialog iii.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan Permintaan 1. Ilmu • P.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. frasa. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. Tatabahasa • Kata tunggal • Kata bilangan • Kata adjektif • Kata sendi • Penanda wacana • Imbuhan ii. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. (ii)Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. • Laras bahasa A. 8. Mengesan Peribahasa 6. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1. Menyatakan Permintaan 10.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Membincangkan Gambar . Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. 8.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Berfikir . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.menjana idea . Peribahasa • umpama aur dengan tebing • seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing iv. Aras 3 (i) Menyusun cirri-ciri penulisan genre. Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.mengkategori . Memberikan Maklumat Negara Tanggungjawab B.Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.meringkas . Menjawab Soalan Kita 6. 11. 5. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topic dan ayat huraian yang lengkap.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. C.membuat inferens .membuat analogi .membuat kaitan dan perhubungan .2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian.mengenal pasti idea utama dan sokongan . Membina ayat Topik dan Ayat Huraian 8.mentafsir . Kebersihan A.mengumpul maklumat . Membina ayat 8. iv.menyelesaikan masalah . Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. D. Mengenal Pasti Laras Teks 6.menganalisis C.mencirikan .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Membaca dana mengenal pasti pelbagai genre penulian. • • • • • pencemaran sewenang-wenang luntur ceria format 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.merumus .

Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Dialog • Dikir Barat iv.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 8. frasa. kan ) iii. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Cegah Sebelum Parah A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. Menyenaraikan Isi Penting 6. Nilai Murni • Kebersihan fizikal dan mental • Berhemah tinggi • Rasional iii.sentiasa pempertingkatkan usaha iv. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. 8. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Kemahiran 13.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Tatabahasa • Kata kerja • Penanda wacana • Kata seerti/sinonim ii.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. • Laras bahasa iv. Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. istilah.4 Menyataan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.imbuhan apitan ( di …. Ilmu • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Sains ii. B. 9 UNIT 5: SUKAN DAN KESIHATAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 12. frasa. 3. i. Aras 3 (i) Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada . Sistem Ejaan • Pengimbuhan . Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. Membaca dan Mengenal Pasti Idea Utama 6.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Kesihatan Asas Kesejahteraan A. Kosa kata • kesejahteraan • minda • karbohidrat • protein • vitamin • tiruk • kaunseling • mandatori i. Menyampaikan Maklumat 3. istilah.

Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.teks. • • • • • • • • • • • • • • • • serius slogan parasit kepompong terbengkalai sel darah daya ketahanan media massa misi proaktif merealisasikan heroin akta ruam aedes kuinin . Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. istilah. 6. Berfikir . frasa. 3. (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat.membanding dan membeza . 14. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. frasa. Menghuraikan Isi 8.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.membuat dan perhubungan .Visual Ruang • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Konstruktivisme • Kemahiran Belajar Cara Belajar v.menjana idea . Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.mengelaskan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.merumus . Awasi Nyamuk A. Menganalisis Data 3. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheran. sesal kemudian tidak berguna . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Peribahasa • sebatang kara • bangkai bernyawa • tulang belakang • sesal dahulu pendapatan. Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. istilah.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. • • • • • • denggi vaksin zat kategori ranjau generasi Bernilai Tambah • Kem.menganalisis • Kecerdasan Pelbagai .interpersonal .Pend.Logik Matematik . Muzik .mengenal pasti idea utama dan idea sokongan .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. C.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.membuat kesimpulan 10 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Membaca dan Mengkategorikan Maklumat 6.

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Isi Utama dan Isi Sampingan 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 11 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membina Perenggan Karangan 8.B. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. .

Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama iii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Tatabahasa • Kata seerti/sinonim ii. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Kosa kata • dana • memupuk • modal • ketahanan • berdikari • tulen • tiruan • terpedaya • pengguna i. (ii)Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Hidup ii. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Sistem Ejaan • Pengimbuhan .sentiasa pempertingkatkan usaha iv.akhiran iii. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.12 UNIT6: KEPENGGUNAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 15. Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Peraturan Sosiobudaya B. . Hari Usahawan Muda A. Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kem. Sebutan dan Intonasi • Ayat tanya • Gurindam • Dialog iv. C. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk gambaran umum. 1. Mari Bincangkan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menyatakan Idea Keseluruhan 6. i. (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Membina Soalan 1.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Memahami Cerita 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. ikut rasa binasa • ingat sebelum kena.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Membuat Kerangka Penulisan 8. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.D. Menilai Sesuatu Barangan 1. Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. . C. Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. B. B.Verbal Linguistik . Aras 3 (i) Membaca indeks. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat • • • • • • • • • • • jenama berleluasa taktik promosi laris slogan cas diskaun urai pukal komisen iv.merumus . Kemahiran Bernilai Tambah • Kem.menjana idea .menginterpretasi .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Memahami Glosari 6. (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Interpersonal • Pembelajaran Konstruktivisme A. menang memakai • tepuk dada tanya selera • ikut hati mati. Meneliti Sinopsis 6. Berdikari Teras Kemajuan A. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka karangan. Berfikir . • Laras bahasa 13 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 16.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam Peribahasa • seperti rusa masuk kampung • lupa daratan • alah membeli.menyusun atur • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai .membuat kaitan dan perhubungan . Membuat Rundingan 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. • • • • • • • • pembekal pengilang iklan bermutu permintaan jaminan premis luntur • Menghormati orang lain. 17.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Mentafsir Gambar 2. Kosa kata • puncak • rintangan • tabah • bertekad • mara i. 11. Aras 1 (i) Mengenali cirri-ciri puisi tradisional dan moden. watak. Memahami Cerpen 11. Nilai Murni • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kebebasan • Semangat bermasyarakat • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional iii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Ke Puncak Jaya A. istilah dan ayat yang memberikan kesan menyatakan sebab.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. C. i. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 3 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Memahami Sajak 7. iv. jimat sebelum habis • Pembelajaran Kontekstual C. frasa. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Kewarganegaraan B. 14 UNIT 7: KESUSASTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 18.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menulis Karangan 8. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Pantun • Syair • Gurindam iii. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana baik. (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan . Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral ii. Sistem Ejaan • Ejaan kata dasar dan kata terbitan. (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 1 (i) Mengecam diksi.urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Tatabahasa • Kata banyak makna ii. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. watak.

mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 15 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Konstruk C. frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 19.terlajak kata buruk padahnya . Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. v. • • • • • • • • • • • menggapai sengsara kecundang mesej kental watak terkapai-kapai plot sasa leka bestari • Bangga sebagai rakyat Malaysia . watak. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 20. Berundur Sebelum Terlajak A. Bercerita Berdasarkan Bahan 2. Menyampaikan Cerita 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memberikan Maksud Pantun 2. frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain. frasa.terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Buat Baik Dibalas Baik A. • Laras bahasa iv. Peribahasa • tenggelam punca • besar hati • terlajak perahu boleh diundur. • • • • • • • • • gelagat belas larut bertenggek derhaka termanggu-manggu pengiktirafan pawing tergadai iv. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 7. (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Melagukan Syair 11. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

Menyatakan Kesan 2. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. watak.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. . C. Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7. Mengulas Cerita 11. pelbagai ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. B. frasa. intonasi dan penghayatan yang sesuai. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. watak. Aras 3 (i) Mengklasifikasi pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.

• Ejaan dan huruf besar i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Nilai Murni • Kerajinan • Berdikari iii. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik ii. • Tanda baca 9. Intonasi Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. • Kata keterangan Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Frasa nama membuat ramalan.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha membangunkan negara . Tatabahasa A. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . Mengumpul Maklumat Seribu Khasiat 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Kata bantu maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. • Ayat aktif • Ayat pasif B. Sistem Ejaan untuk membuat ramalan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • Berita maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. • Dialog Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk • Lagu membuat ramalan. (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks iii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Sebutan dan sesuai dan tepat. Mengemukakan Data 2. 6. • Ayat majmuk Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Buah i.17 UNIT 8: PERTANIAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 21.

Membuat Rumusan 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.menjana idea .22.menganalisis . iv.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.meramal .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tanaman Organik A. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Melengkapkan Dialog 6. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Kosa kata • dikomersialkan • masyarakat • tempatan • organic • unik • sistem • penghadaman • kolesterol • lawas • filamen iv.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.membanding beza 18 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Hasil Ternakan Kita A. Peraturan Sosiobudaya • Semangat muafakat iv.merumus . Mengumpulkan Maklumat 2. D. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . 9. 6. B. 23. Membuat Ramalan 2. Menggunakan Kata Bantu 2.

Menyatakan Isi Tersurat dan Tersirat 1.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Kosa kata • identiti • mantera i. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A. B. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Nilai Murni • Baik hati • Kasih sayang • Kerjasama • Patriotisme • Kerajinan • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarakat C. Mengambil Imlak 9. Sebutan dan Intonasi • Pantun • Dialog • Sajak • Ayat seru iii. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. Menganalisis Maklumat 6.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik.Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Mengumpulkan Maklumat 7. Tatabahasa • Kata seru • Kata hubung • Kata kerja • Frasa nama • Ayat tunggal ii. . Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Ilmu • Pendidikan Moral • Kajian Tempatan • Pendidikan Muzik ii. ungkapan dan ayat yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara grafik. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Membuat Inferens 7. 19 UNIT 9: KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 24. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat. C. B.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

mereka cipta . Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan .menjana idea . Mengaitkan maksud Tersurat dan Tersirat 25.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Budi Bahasa Budaya Kita 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Melakonkan dan Menyenaraikan 1. B.mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan iv. 20 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. • • • • • • • • • • • • unik produk muzikal angklung dokumantari interaktif promosi kertuk lungsur seni halus rampanau keseimbangan iii.D.menyusun atur . frasa.membanding beza . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.membuat kesimpulan • Kemahiran Teknologi dan Maklumat (TMK) • Kemahiran Belajar Cara Belajar A. Peribahasa • Hidup muafakat membawa berkat. Warisan Disemai iv. menarik dan bermakna. Mengubah Bentuk Teks 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 (i) Menghubung kait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.mensintesis . iv. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ungkapan dan ayat yang sesuai. 7. Membina Draf Karangan 10. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. 26. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. A. Peraturan Sosiobudaya • Mengamalkan budaya yang baik.merumus .

indah dan menarik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. • Kecerdasan Pelbagai .Budaya Dikekal tersirat dengan menggunakan kata. 7. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. 7.Verbal Linguistik . Menceritakan dan menghuraikan Isi 21 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 3 (i) Membuat perbandingan makluman tersurat untuk maksud tersirat. Mencipta Sajak 10. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.Kecerdasan Muzik • Pembelajaran Kontekstual B. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ungkapan dan ayat yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. .

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Sivik dan Kewarganegaraan ii. i. . Aras 1 (i) Mengecam diksi. Sistem Ejaan • Kata penuh • Imbuhan iv.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Bersatu Teras Keharmonian A. Membentangkan Dapatan 3. C. Mengecam Diksi 7. Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif .mengamalkan perlakuan yang B. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Kata ganda • Kata singkatan • Ayat penyata ii. Kosa kata • tunjang i. Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan iii.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Sebutan dan Intonasi • Ayat perintah iii. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Memberikan Penjelasan 3.22 UNIT 10: NILAI MURNI TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 27.

mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Pembelajaran .membuat kesimpulan .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.membuat urutan . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . • • • • • • • • • • • • • memangkas wakaf pokok hiasan aksesori automobil patriotik syahdu kental kokurikulum strategi kudapan merarau realiti bersopan dan bertatasusila iv. A. bulat kata kerana muafakat • bersatu kita teguh. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Menyusun Maklumat 3. Aku Tetap Bersamamu 7. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.9.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Peribahasa • bulat air kerana pembentung.menganalisis . bercerai kita roboh • ringan tulang berat perut • seperti rumput di tepi jalan A.menjana idea . 6.merumus . 29.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. iv.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan meklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memilih Ayat 28. Budi Dikenang Bakti Disanjung • • • • • • • • daif sector meyemarakkan bayonet ditauliahkan leftenan briged membedil iv.mencirikan . Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Berhemah tinggi dalam pergaulan seharian 23 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.membanding beza . Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan menggunakan bukti yang konkrit. Menyatakan Sebab dan Akibat 3. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberi kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.menganalogi . Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Mengembangkan Idea C.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. sebutan yang betul.

. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. 6. Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. hati kuman sama dicecah • ular yang menyusur akartidak akan hilang bisanya Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai .Interpersonal 24 UNIT 11: PATRIOTISME TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 30. Membaca dan Menjawab 7.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.B.Verbal Linguistik . Mendeklamasi Sajak 7. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme iii. Sebutan dan Intonasi • Pidato • Sajak • Berita iii.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. i. Mengemukakan Hujah kepada Nagara 3.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Pendidikan Muzik . Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. • seperti cincin dengan permata • seperti dakwat dengan kertas • seperti lintah menghisab darah • seperti hariamau menyembunyikan kukunya • hati gajah sama dilapah. Setia A. 9. Tatabahasa • Kata adjektif • Kata seerti/sinonim ii.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Kosa kata • tumpahnya darahku • tidak akan berbelah bahagi i. 9. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusasteraan ii. Kewarganegaraan • Bersemangat cinta akan negara dan bangsa B.

bercerai kita roboh • Bagai telur di hujung tanduk A.merumus . Mencipta Puisi 3.menganalogi .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Membaca Berita 9. Peribahasa • Bersatu kita teguh.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan saastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Peraturan Sosiobudaya • Semangat bermuafakat 25 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. 31.berani dan sanggup mempertahankan kedaualatan negara iv.Verbal Linguistik . ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.Interpersonal .menghubung kait .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Menyamapaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Menyampaikan Pidato 3. Menghuraiakan Isi Kandungan 7. sebutan.Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan katam frasa. intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. B.membuat gambaran mental .menyatakan sebab . ayat. B.menyelesaikan masalah . iv. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. 32. Mendeklamasi Sajak 7. • • • • • • • • • • • • • bertoleransi patahkan bersama suburkan patriotisme kedaaulatannya mengimbau membelenggu menerjah menyoroti alpa anasir merentap derapan kelibat .menjaba idea . Ulang Tahun Kemerdekaan A.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.mereka cipta • Kecerdasan Pelbagai .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Negaraku Tercinta iv.

1 Mengemukakan idea. • Kemahiran Belajar Cara belajar 26 UNIT 12: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 33. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menerangkan Idea 4. Kosa kata • kriteria i. Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan helas.1 Mengemukakan idea. Mencari Fakta yang Relevan 4. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.C. Membetulkan Ejaan dan Meletakkan Tanda baca 10. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aku dan Astronaut A. Nilai Murni • Kesyukuran • Kebebasan • Patriotisme • Keberanian • Rasional • Berdikari • Kerajinan iii. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Kewarganegaraan C.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. . Ilmu • Kajian Tempatan • Sains • Kemahiran Hidup ii. B.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Sebutan dan Intonasi • Intonasi ayat bahasa Melayu iii. Meringkaskan Teks 9. tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. 6. i. Tatabahasa • Kata kerja • Kata dasar • Frasa kerja • Kata terbitan • Imbuhan apitan • Imbuhan ii. tepat dan tersusun.

Mengumpul Maklumat 6. 4.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.membanding dan membeza • Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar cara belajar . Maju Sains Maju Negara A.mengumpul dan mengelas . Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.1 Mengemukakan idea. tepat dan tersusun. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .1 Mengemukakan idea. Mengumpulkan Maklumat 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. B.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara iv. 34.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kreatif dan Inovatif A. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. 35. Aras 2 (i) Menyambung idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.merumus . (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat • • • • • • • • • • • • • • memacu kos agen kaunseling elemen aerodinamik hidrogen karbon dioksida inovasi sel logo automotif alternative petroleum iv. tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Melakonkan 2.menjaba idea . (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. • • • • • • • • • • • • • • • astronomi rutin siber revolusi multimedia inisiatif global inovatif komersial produk teori karnival astronaut planetarium cakerawala • Berusaha dan produktif . pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. B. Menyumbangkan Idea 4. Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Membetulkan Kesilapan 10.

Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P.rajin. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. • Kajian masa Depan • Pembelajaran Konstruktivisme • Pembelajaran Kontekstual C. Jasamu Dihargai A. Nilai Murni • Kesyukuran • Keberanian • Patriotisme iii. sebutan yang betul. Tatabahasa • Kata seerti/sinonim • Frasa nama • Ayat topik i. Intonasi Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang • Sajak dibaca. Sebutan dan 10. Sivik dan Kewarganegaraan ii. Aras 3 (i)Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.khusus. Kewarganegaraan • Berusaha dan produktif . ii. Kosa kata • profesor emeritus • penggiat bahasa • makalah • sarjana muda . Mengenal Pasti Kesesuaian Isi 10. i. (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. tekun dan B.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menyatakan Perkara yang Menarik 11.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. iii. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Membaca dan Mencari Makna perkataan 6. 28 UNIT 13: KEGIGIHAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 36. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet.

Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Mengemukakan Idea 4.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Mengarang 4.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.mengumpul dan mengelas . B. (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. 11. lama-lama jadi bukit • Sehari selembar benang. Membandingkan Maklumat . Membaca dan Memberikan Pendapat 6. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Peribahasa • Sedikit demi sedikit.membuat hipotesis .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.menjaba idea . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. 38. 10.Verbal Linguistik . Dirimu iv.C. Aras 2 (i) Merujuk kepada ensaiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.membanding dan membeza 29 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.merumus . • • • • • • • • • • • • • • • • • pakar rujuk doctor falsafah profesional pakar ekonomi anugerah prasarana MARA linguistik turor ilmuan professor madya doctor persuratan tragis onar iltizam anfrastruktur intensif gigih iv. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. A. 37. lama-lama menjadi kain • Pembelajaran Kontekstual • Kajian masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Kegigihan Tanga Kejayaan A. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Peraturan Sosiobudaya • Kerajinan akan membawa kejayaan iv.

3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 30 UNIT 14: KESELAMATAN JALAN RAYA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 39. Aras 3 (i) Menbandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Nilai Murni • Berhemah tinggi • Kasih sayang • Rasional • Kerjasama • Hormat-menghormati B. i. Berhatihati di Jalan Raya A. 11. wacana dan nilai dan pengajaran. Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • P. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat internet. 11. Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. ayat. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. idea. Mencatat Maklumat Penting 10. . Sivik dan Kewarganegaraan ii. B. Tatabahasa • Kata majmuk • Ayat penyata • Ayat majmuk ii.Cemerlang Negara Terbilang 4. Mencari Fakta 6. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Sebutan dan Intonasi • Sajak • Ceramah • Gurindam • Ayat perintah i. Mengulas Gambar 4. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 6. Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Memahami dan Mengimbas Fakta 6. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ayat. 41. wacana dan nilai dan pengajaran. Bertimbang Rasa di Jalan Raya A. (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengemukakan Pendapat . A. Peraturan Sosiobudaya • Menghormati orang lain • Mematuhi peraturan dan undang-undang iv. Lebuh Raya di Malaysia 4. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Membidas Hujah 4. Mengecam maklumat 11. idea. 31 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. iii. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai B. Kosa kata • konsentrasi • rangkaian • tragedi • pemantul • objektif • penyelenggaraan • identity • terpancar • pusara iii. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan. Menyatakan Pendirian 40.3 Mengemukakana hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan membrikan alasan yang sesuai dan sopan.C. B. Menjelaskan Mesej 11. idea. ayat.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.

c. Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang • Lagu menyeluruh. 32 UNIT 15: KEMAJUAN MALAYSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 42. Melaka Bandar Raya Bersejarah A. Intonasi 6. Sebutan dan pendapat. • Ayat tanya (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. ayat. (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu ii. idea. Kosa kata • tersohor B.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. iii. Menyatakan Pendapat i. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. • Intonasi ayat bahasa Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan Melayu gambaran umum.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Meneliti Maklumat 4.11. Tatabahasa • Kata lawan/antonim • Ayat majmuk i. wacana dan nilai dan pengajaran. Ilmu • Kajian Tempatan • Sains ii. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Nilai Murni • Keberanian • Kerajinan • Semangat bermasyarakat • Kerjasama • Kebersihan fizikal dan mental . Membuat Keputusan 6.

Mengemukakan Alasan 4. Sistem Ejaan iv.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pewrkara yang dibaca.mengesan kecondongan .membuat kesimpulan . Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.mengitlak .membuat inferens . Kewarganegaraan • Semangat cinta akan negara dan bangsa . Mengenal Pasti Idea 6.membuat rumusan .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara iii. C.menjana idea . Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4. Kemahiran Bernilai Tambah • Ejaan kata dasar dan • Kemahiran Berfikir kata terbitan . Peraturan Sosiobudaya • Laras bahasa 33 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B.menginterpretasi . • • • • • • • • • • • • • • • • laluan pedagang laksamana berlabuh masyhur kenangan meninjau merangkumi nadi aset kukuh taraf pencen elaun sosial hulubalang iii. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 43. Cyberjaya A. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak iv.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyatakan Pendapat 11.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.membuat gambaran mental . Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 6. 5.

3 Membaca dana mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. 34 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN . Aras 3 (i) Menolak dana menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. 44.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.untuk menyatakan pendapat.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membahaskan Pendapat 11. Mengemukakan Idea Utama dan Idea Sokongan 4. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Negaraku Maju A. • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kajian Masa Depan • Kecerdasan Pelbagai . Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang trdapat dalam bahan bacaan.Verbal Linguistik B.

BAHASA MELAYU TAHUN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful