Santai Minda T203PK

Elektronik (1)

LATIHAN CUTI TERANCAN~ KHB TINGKATAN DUA \

Santai Minda T207PK
Masakan (1)

...........................................
(
) TARIKH: •••••••••••••••••••••.•••
Mellntang Melintang 6 7 9 Kaki _ bercas positlt. 5 Meter upaya juga disebut __ Kaki katod bercas _ dawai diperbuat daripada _ dan rnangan. . 6 7 9 sebagai suis satu kutub satu arah (SKSA). nilai 9 ditunjukkan oleh jalur berwama_. Contoh sepinggan _ lengkap mengikut budaya setempat seperti masyarakat Johor. meja ialah persiapan meja makan yang lengkap dengan susun atur alatan yang betul. dengan cerrnat. makanan. yang telah atau bel urn dimasak. kandungan __ yang cukup. 2 4 _ santan dig una untuk memerah atau menapis santan. rnengandungi susu dan coklat.

Minurnan _

Letakkan napkin di atas _ Kawalan mutu kebersihan

10 Perintang jenis berlilit 11 Suls _ juga dikenali

11 Kain _

diguna untuk menutup makanan

14 Dalarn kod warna perintang. Menegak
j;,:,:0"r>j

13 Hidangan sepinggan

lengkap ialah hidangan seirnbang yang mernpunyai seperti air buahan biasanya di hidang __ .

14 Minurnan rnenyegarkan dan rnernbuang cas elektrik. Menegak 1 2 3 8

"'Kornponen ini boleh rnenyirnpan 2 3 4 5 8 Unit asas bagi perintang Perintang _ mernpunyai ialah _.

Contoh hidangan sepinggan

lengkap cara Timur. • menu.

nilai yang tidak boleh diubah.

Plsau, sudu dan garfu adalah __

Unit ukuran bagi pernuat ialah _. la diguna untuk mengawall mengehad aliran arus dalam litar elektrik. arus akan mengalir ke dalam litar (IItar ON).

Salah satu daripada faktor penting dalarn merancang Etika makan ialah __ sopan semasa makan. lengkap cara Barat.

Dalam suis tekan tutup, apabila suis ini -'

10 Contoh hidangan sepinggan 12 Hidangan sepinggan

11 Apabila suis tekan _

dltekan, arus tidak akan mengalir

dalam IItar (litar OFF)

lengkap boleh disaji secara peranggu

,

meja atau __

.

12 Komponen inl mernbenarkan arus mengalir rnelalui satu arah sahaja clan rnernerlukan 1.7V- 3V urituk menghasilkan cahaya. 13 Jalur ke _ pada perintang tetap menunjukkan bilangan sitar.

18

22