9-og!

en

Hubungon duo hola Moloysio di peringkot globol dopot memojukon negara dolom pelbcaoi bidong. Bincongkan. Bidang Pendidikon

Bidong Komunikosi don Teknologi

Bidong Pambangunsn don Perindustrion

Disediokon oleh:
LEE REN

TIN6

--* PPU (U)Scl

MlS Idl2

Skop Kehendak Soalan

Kchcndqk Soolon: Hubutgon dua hola tl4alaysia

Seperkoro logi, bidong penbangunon don perindustrion boleh dipercepotkon dengon odonyc kerjosomo tl'lolaysio dengon fndonesio. Negoro Indonesio yong memPunyoi tenogo buruh yong berlebihon boleh diekport ke negora ftloloysio dolom sektor pembinoon don penghosilon. Sumber
bohon mentoh keluli jugo nerupokon permintoon yong tinggi oleh pihak Moloysia terhodop Indonesia.

Skopr Bidangyary
+O

Fornratl 5

Contoh Korotgcnt
Hubungcn duo holo yong diproktikkon oleh Moloysio di peringkot ontorobongso dopot menjano pulongon

Tukang kerjo dolom bidong penghasilan don penbinoon perlu didapatkon di fndonesio karono pekerjo

positif dolom pelbogai bidong.

honyo akur podo orohon mqiikonnya.
diplomotik ontaro keduo-duo negora.

Isu buruh dopat diselesoikon

dengon odonyo hubungon

Kerjosomo Mcloysio dengan New Tealand dolom bidong pendidikon. Ukuron kesejohteroon

don kenokmuron hosil hubungon duo holo yong terjolin dopot dilihot dengon peluong nelonjutkon

Akhir sekoli, hubung'on duo hqlo l{oloysio dengon Chino membolehkon bidong komunikosi don
teknologi terus berkenbong. Pihak Chino yang berminat dolom peloburon sistem komunikosi lvloloysio

pelqicron oleh rokyot fempoton ke luor negoro kerono Kementerion Pelqioron lrtoloysio teloh
rnengiktirof universiti New Zeolond seperti Aucklond Universifi don Conterbury universifi, Seloin

oleh syorikof Huo Wei dipercoyoi okon meningkotkon torof komunikosi tenpaton

dengon

itu, program pertukoron pelojor teloh

diloksonokon pcdo setiop tahun menbemrkon pelajor

ontorobongso. Negoro Chino m€rupokon negoro yong moju dolom bidong komunikosi don ieknologi,

tempoton uniuk menikmoti suosono pelojoron serto mengikuti kursus yong difoworkon oleh pihok
New Zeolond. Pelqjor yong rnengikuti progrom okon diberikon keunggulon kompetitif bogi pelojor di

buktinya nagoro Chino teloh menghosilkan stesen ongkosa sendiri dengon neloncsrkon roket
sebonyok I0 koli tonpo gogol. Kerjosomo ini termasukloh menguoikon pertohonon komunikosi separti
lomon sesowong kerojoon, moklumqt kerojoon

posor pekerjo globol. Progrom lowoton perguruon dopot meningkotkon kuoliti Perguruon. Lowoton perguruon somo odo dori Moloysio ka New Zeoland atou seboliknys m€mbolehkan guru-guru bertukor moklumof don mengemoskinikon teknik pengojoron dori keduo-duo pihok.
Seterusnyo, hubungan Molaysio dengon Koreo Selotan dopot memojukon bidcng peloncongan. Usoho ini menggolokkon kehodiron peloncong dori keduo-duo buoh nagoro yorg terbobit, Kehadiron peloncong

serto moklunot sulit perbonkon. Syorikot komunikosi

Huo Wei jugo mambekolkon servis komunikosi seperti televisyen sotelit, penkhidmoton internet

jolur lebor yang efek+if dengon horgo yong berpotuton kepoda
Kesimpulonnyo, hubungon duo holo lvloloysio
Ailaloysio dolom pelbogoi

ra\ot

Maloysia.

di

peringkot globol dcpot menojukan negoro

bidory. Kerjosorro ini harus ferus terjolin nescqyq negaro Moloysic okon

itu

boleh ditingkotkon dengon mengurongkon proses dokumentasi terutamo keperluan

menjodi negoro moju menjelong tohun 2020.

untuk nemperoleh viso hendokloh dihapuskon bersomo-somo membenorkan tempoh menetap di
sesebuoh negorc ycrg lebih ponjong. Lo4gkoh bekerjosoma ini dopot newujudkon sotu perosoan
memohomi budayo mosyonokot tempaton masing-mosing. Melolui huburgon ini, pemimpin negcro boleh

rnernpelqiari coro penguruson negoro Koreo Selaton supoyo pengurusan negoro iAoloysio okon
menjodi lebih

efektif s€rfo

mempunyoi sqtu sistEm pentodbiran yong lebih

sistenotik.
don

Selepcs itu, Ai\oloysio don Austrolio menjalin kerjosamo

erqt dolom bidong kesalomoton

pertohonon. fsu penyeludupon monusio yorg sering berloku okon ditongroni dengan kerjosama keduo-

duo pihok dolqm membonteras kegonoson ontorobcngso don militon yong terlibot. kerjosamo itu melibotkon hubungon yong lucs rnelolui perkongsion moklumot. kerjosomo teknikol, operci, serto

lotihon. Seloin

itu. sanjoto don peroloton jugo ditoworkon dolom unit yong
torof sisiem pertohonon negora.

bonyok dengon

perbelonjaon yong kecil dopot menoik

Kerjosomo yong ropot ini

rnembuohl@n hasil yong membercrgsongkon dolom konteks keselamaton bukon sohajo ontoro keduoduo negoro moloh

turuf membontu mengqwol keselqnofan serontou.

Disediokon oleh:
LEE REN

TING

-' PPU (U)Scl

Mls 2 drp 2