P. 1
DSK Pend Sains, Sosial & Alam Sekitar Thn 4 LD

DSK Pend Sains, Sosial & Alam Sekitar Thn 4 LD

|Views: 258|Likes:
sains
sains

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Ahmad Zulkifli Manoh on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
TAHUN EMPAT
2013

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS. SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN 4 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

fotokopi. . Blok E9. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. 62604 Putrajaya.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Parcel E. Aras 4-8. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik.

v .

vi .

MATLAMAT membebankan murid. Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas(KSSRPK) (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian 1 . ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. emosi. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. OBJEKTIF intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. KSSRPK (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. perkembangan individu secara menyeluruh. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat ii. harmonis dan berakhlak mulia. tidak terlalu akademik dan tidak KSSRPK (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. KSSRPK (Masalah Pembelajaran) adalah bersifat holistik. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. rohani dan Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.

ix. berpengetahuan Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. v. iii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum modal Berasaskan insan yang Tunjang dibina bagi dan membangunkan berketerampilan. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah i. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. ii. Komunikasi Kerohanian. Domain bagi setiap tunjang adalah: Rajah 1 : Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2 . Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri kehidupan berkerjaya iv. viii. rohani dan intelek. iv. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. x. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v.DRAF iii. vi. emosi.

menguasai ilmu sains melalui pemerhatian dan penyiasatan ii. v. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. pengetahuan asas sains. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. iv.DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD FOKUS MATA PELAJARAN : DAN ALAM SEKITAR KSSRPK (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk Matlamat Matlamat Sekitar matapelajaran Pendidikan Sains. mengenali dan menghargai alam sekeliling memahami dan menghargai jati diri mengamalkan kemahiran interaksi sosial yang positif mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. menghargai alam sekitar. membolehkan murid : i. SOSIAL pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. iii. Sosial dan Alam adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai PENDIDIKAN SAINS. Objektif Matapelajaran Pendidikan Sains. mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi secara positif dalam kehidupan. kemahiran dan nilai. 3 . Sosial dan Alam Sekitar Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. kemahiran dan nilai.

Panduan Pembelajaran Panduan Pembelajaran juga disediakan untuk kegunaan murid. Sejarah ii. Sosial dan Alam Sekitar Matapelajaran Pendidikan Sains. Pelaksanaan Panduan Pengajaran dan Pembelajaran i.DRAF Mata Pelajaran Pendidikan Sains. iv.mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Alam Sekitar lebih berkesan. Berfokus ke arah mengembangkan pemikiran agar peka tentang alam sekitar. Guru boleh mengubahsuai teknik dan strategi Penglibatan pengajaran mengikut keperluan murid. ii. mengetahui negeri-negeri serta masyarakat di Malaysia agar dapat menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. Sosial dan Alam Sekitar memberi fokus kepada empat disiplin ilmu iaitu Sejarah dan Kemahiran Sosial. Berfokus kepada memberi pengetahuan dan kemahiran dalam sains hayat. Kemahiran Sosial Berfokus kepada mengaplikasi interaksi sosial yang positif serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Alam Sekitar. Berfokus kepada sejarah Malaysia. sains bahan serta teknologi dan kehidupan lestari agar murid dapat mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan seharian. Sains asas i. iii. 4 . mengenali identiti. Panduan ini mengandungi pelbagai bentuk hasil kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. murid yang aktif dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid. Panduan Pengajaran Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan Sains.

(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas. dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. ibubapa. RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah. Justeru. perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah. RPI dirancang khusus bagi individu murid. 5 . guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Bagi mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah: x x x x x x x x x x x x x Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. 2000) RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. dan murid itu sendiri.DRAF PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

sikap dan nilai murni. individu tentang penguasaan pengetahuan.DRAF RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif dan sumatif. prosedur dan urutan pentaksiran bagi i. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif manakala kuiz boleh dijalankan dalam bentuk lisan. 6 . Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan. Folio: Folio adalah kompilasi hasil kerja murid secara iv. jangkamasa dan tarikh perkhidmatan dapat disediakan untuk murid. iv. Antara kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan termasuk: mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang Pentaksiran di bilik darjah penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. iii. ii. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan dipelajari. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. iii. Pentaksiran secara pemerhatian hendaklah disertakan dengan senarai semak. vii. kemahiran serta sikap dan nilai murni. Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran. Maklumat yang diperoleh akan membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajaran dan hasil pentaksiran di bilik darjah juga dapat memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan dan penyediaan RPI bagi v. sesuatu ii. meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Ujian/ Kuiz: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. PENTAKSIRAN Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. v. dan viii.

vi. 7 . Esei : Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik.DRAF individu atau kumpulan. Contoh folio adalah buku skrap dan laporan.

ii.2 Mengetahui ciri-ciri benda hidup dan bukan hidup 1. ii. Benda hidup dan benda bukan hidup 1. SOSIAL DAN ALAM SEKITAR STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 1. sekolah rumah 1. iv.2 Menyenaraikan benda hidup dan benda bukan hidup di persekitaran i.1.1 Mengenal pasti benda-benda di sekeliling i.2. ii benda hidup benda buka n hidup 1. v.1. bernafas makan dan minum bergerak membesar membiak 8 . iii.1 Mengetahui benda-benda di sekeliling 1.1 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup i.DRAF PENDIDIKAN SAINS.

1 Menamakan anggota deria manusia i.2 Menyatakan fungsi anggota deria manusia i. v. mata telinga hidung lidah kulit 2. iii. iv.1.1 Mengetahui fungsi deria manusia 2.1. ii. v. iv. Manusia 2.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 2. ii. iii. mata : melihat telinga : mendengar hidung : menghidu lidah : merasa kulit : sentuhan 9 .

iv. ii. ii. iii. nama haiwan bunyi haiwan pergerakan haiwan tempat tinggal haiwan 3.1 Mengenal haiwan peliharaan dan haiwan liar i.1. iii.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 3.1 Mengetahui tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan 3. ikan burung lembu 10 .2 Menama dan melabelkan bahagian tubuh haiwan i. Haiwan 3.1.

1.2 Mengaplikasi kemahiran sosial di pasar raya atau pasar mini 4.1. Kemahiran sosial di tempat awam 4.3 Menggunakan ucapan bertatasusila mengikut situasi dan intonasi yang betul i.2 Menunjukkan tingkahlaku yang bersesuaian mengikut peraturan di pasar raya atau pasar mini. iii. 4.2.2 Mengenal pasti kemudahan yang terdapat di pasar raya atau pasar mini 4.2.1 Menyatakan keadaan di pasar raya atau pasar mini 4.3 Memerihal cara berkomunikasi di pasar raya atau pasar mini 4.2.4 Menggunakan panggilan yang bersesuaian mengikut situasi. 4. membuat permintaan secara sopan berbalas ucapan memberi ucapan penghargaan 4.2.1 Melaksanakan aktiviti membeli belah di pasar raya atau pasar mini.1. ii.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 4. 11 .1 Mengetahui asas kemahiran sosial 4.

Alam sekitar fizikal 5. tanah tinggi seperti gunung dan bukit tanah pamah seperti lembangan sungai.1 Memerihal kepentingan bentuk muka bumi 5.1 Mengetahui kegunaan air 6.2 6.1 Menamakan bentuk muka bumi i.2.1 Mengetahui bentuk muka bumi 5.1.1.2 Menyenaraikan sumber air Menyatakan kepentingan air 6.2. Sumber 6. ii.2.2. paya dan tasik iii.1 6.1.2 Menghasilkan model bentuk muka bumi seperti tanah tinggi atau tanah pamah atau pinggir laut 6.3 Menyenaraikan punca pencemaran air Menyatakan kesan pencemaran air Memerihalkan cara mengawal pencemaran air 12 .2 Mengetahui perihal pencemaran air 6.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 5.2 Menghargai pengetahuan tentang bentuk muka bumi 5.1 6. pinggir laut seperti pantai dan tebing tinggi 5.2.

1 Menyatakan maksud Jalur Gemilang i.1 Mengetahui identiti Malaysia 8. tarikh tempat tokoh 8.1. iii.1.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 7. ii.2 Menyanyikan Lagu Kebangsaan 13 . ii. Memerihalkan kemerdekaan negara i.1. Identiti Malaysia 8.1 Mengetahui sejarah kemerdekaan negara 7. warna jalur lambang 8. iii. Sejarah Malaysia 7.1.

2.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 9. batang daun dahan buah bunga akar 9.1. iv. pokok pisang dan pokok kelapa 9. vi.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.2 Menama dan melabelkan bahagian tumbuhan i. iii.1 Mengenal pasti tumbuhan mengikut ciri i.1 Mengetahui tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan 9. iv. ii. iii. pokok bunga. berduri berbunga batang berkayu batang tidak berkayu 14 .2 Memahami kepelbagaian tumbuhan 9.1. paku pakis. ii. Tumbuhan 9. v.

bentuk asas bongkah: kubus.1. panjang dan pendek 11. saiz: besar dan kecil. tinggi dan rendah. Cahaya 11. kuboid.1.2.1 Mengenal pasti ciri fizikal objek i. kon. iii.2.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 10. ii. matahari lampu lampu suluh api 11.1.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayangbayang 11.1 Mengetahui ciri fizikal objek 10.2 Mencipta permainan bayang-bayang dengan menggunakan tangan 15 .1 Mengenal pasti sumber cahaya i. silinder.1 Mengetahui tentang sumber cahaya 11.1 Menentukan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti 11. iv. Objek 10.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan 11. piramid dan sfera ii.

1. ii. iii. ii.1.1.2 Menyenaraikan punca kejadian banjir dan tanah runtuh 12.1.1 Mengenal pasti bahan kitar semula i.1 Memerihalkan kejadian banjir dan tanah runtuh 12. tong biru : kertas tong coklat : kaca tong jingga : tin dan plastik 16 . Kitar Semula 13. kertas kaca tin 13.2 Mengenal simbol dan tong kitar semula i. Bencana Alam 12.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 12. iii.1.1 Memahami kepentingan kitar semula 13.1 Memahami kejadian banjir dan tanah runtuh 12.3 Menyatakan kesan kejadian banjir dan tanah runtuh 13.

2 Menamakan negeri-negeri di Malaysia 15.1.1 Mengetahui kaum utama di Malaysia 15.2 Mengenali kepelbagaian adat resam kaum utama di Malaysia seperti jenis makanan.1. Melayu Cina India Pribumi 15.1 Mengetahui ibu negara dan negeri-negeri di Malaysia 14.1 Mengenal kaum utama di Malaysia i.1. ii.1. adab makan dan adab bertatasusila 17 . iii. Negeri di Malaysia 14.1 Menamakan ibu negara Malaysia 14.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 14. Masyarakat di Malaysia 15. iv.

.

.

my/bpk . Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.moe.gov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->