PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 . Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat.Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Contohnya.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. Dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Selain itu. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Contohnya.

prinsip. struktural dan Teori Behavioris. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. prinsip. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. hukum atau teori yang telah dipelajari. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Generalisasi. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. rumus. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. generalisasi. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit.

Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Dalam pendekatan deduktif. Melalui pendekatan ini juga. Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. Pada model Pendekatan Induktif ini. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan. Kebaikan Dalam pendekatan induktif. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep.. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. pelajar melibatkan diri dengan aktif . Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. Mengikut pendekatan ini. Pendekatan ini juga bersifat saintifik. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.

atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. sains dan bahasa.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. menjimatkan masa dan tenaga. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Guru memulakan dengan peraturan konsep. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati. Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. Bagi pendekatan deduktif. mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 .

Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Di mana. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 . Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. maklumat baru yang diperolehi dipilih. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. menekankan struktur asas bahan baru. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Kemudian.Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. Dalam pendekatan ini.

Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi). Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Kemudian. reptilian dan burung. Sebaliknya. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. ikan. amphibia. Contoh Pendekatan Deduktif pula. induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 .am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia.

Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. Semasa merancang pengajaran. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid.Sebagai seorang guru. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. contohnya aktiviti unit beruniform. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan.

RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar.

com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3.com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. (atas talian). Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. http://www. Edisi kedua. Pendekatan Induktif dan Deduktif. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 . Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. http://www. (2011). (atas talian).scribd. Psikologi Pendidikan. http://notapismp.com/2011/06/blog-post. (atas talian).1. Mohamad Syamsul Izwan. Mahani Razali.scribd. (2011). Selangor. Pendekatan Induktif .blogspot.html (23hb Januari 2012) 4. Ramlah Jantan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful