Pembelajaran Induktif Dan Deduktif

PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Contohnya. Contohnya. Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Dalam penyelesaian masalah. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. Contohnya. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 . Selain itu. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat.

prinsip. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . prinsip. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. rumus. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. struktural dan Teori Behavioris. hukum atau teori yang telah dipelajari. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit. Generalisasi. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. generalisasi. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan.

Pendekatan ini juga bersifat saintifik. Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. Melalui pendekatan ini juga. Pada model Pendekatan Induktif ini. Mengikut pendekatan ini. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan. Dalam pendekatan deduktif. Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. pelajar melibatkan diri dengan aktif . Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah.. Kebaikan Dalam pendekatan induktif.

atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. Guru memulakan dengan peraturan konsep. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. sains dan bahasa. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 . mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. Bagi pendekatan deduktif. menjimatkan masa dan tenaga.

binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Dalam pendekatan ini. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. maklumat baru yang diperolehi dipilih. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid.Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. menekankan struktur asas bahan baru. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 . Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Di mana. Kemudian.

Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 . Kemudian. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik. Contoh Pendekatan Deduktif pula. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. reptilian dan burung. Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. Sebaliknya. amphibia.am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia. ikan. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi).

Semasa merancang pengajaran. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains.Sebagai seorang guru. contohnya aktiviti unit beruniform. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran.

RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar.

Psikologi Pendidikan. (2011).com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3. Edisi kedua. (2011). Selangor.scribd. Mohamad Syamsul Izwan. Ramlah Jantan. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 .blogspot. (atas talian).html (23hb Januari 2012) 4.scribd. Pendekatan Induktif .com/2011/06/blog-post.1. (atas talian). (atas talian). http://notapismp. Pendekatan Induktif dan Deduktif. http://www. http://www.com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. Mahani Razali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful