PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Dalam penyelesaian masalah. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. Contohnya. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Selain itu. Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 .Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. Contohnya. Contohnya. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.

Generalisasi. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. struktural dan Teori Behavioris. prinsip. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. rumus. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. generalisasi. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. prinsip. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. hukum atau teori yang telah dipelajari. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik.

Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. Pada model Pendekatan Induktif ini. Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. pelajar melibatkan diri dengan aktif . Mengikut pendekatan ini. Kebaikan Dalam pendekatan induktif. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran.. Dalam pendekatan deduktif. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. Melalui pendekatan ini juga. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Pendekatan ini juga bersifat saintifik. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks.

Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. Bagi pendekatan deduktif. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . Guru memulakan dengan peraturan konsep. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran. menjimatkan masa dan tenaga. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. sains dan bahasa. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 . Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka.

Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 .Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. Dalam pendekatan ini. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. maklumat baru yang diperolehi dipilih. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. menekankan struktur asas bahan baru. Di mana. Kemudian.

induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. amphibia. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. ikan. Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi). Contoh Pendekatan Deduktif pula. Kemudian. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 .am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia. Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Sebaliknya. reptilian dan burung.

Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka.Sebagai seorang guru. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . contohnya aktiviti unit beruniform. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. Semasa merancang pengajaran. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan.

serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar. RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .

(atas talian).scribd. (atas talian). (2011).com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3. Edisi kedua.scribd. Mahani Razali.blogspot.html (23hb Januari 2012) 4. (2011). Psikologi Pendidikan. Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 . Mohamad Syamsul Izwan. http://www.com/2011/06/blog-post. Pendekatan Induktif dan Deduktif.com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. http://notapismp. http://www. Ramlah Jantan. Pendekatan Induktif .1. Selangor. Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. (atas talian).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful