PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. Dalam penyelesaian masalah. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 . setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Contohnya. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. Contohnya. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. Contohnya.Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis.

Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. prinsip. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. Generalisasi. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . generalisasi. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. struktural dan Teori Behavioris. prinsip. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. hukum atau teori yang telah dipelajari. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. rumus.

Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. Kebaikan Dalam pendekatan induktif. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.. Mengikut pendekatan ini. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. pelajar melibatkan diri dengan aktif . Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan. Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. Dalam pendekatan deduktif.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. Pada model Pendekatan Induktif ini. Melalui pendekatan ini juga. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. Pendekatan ini juga bersifat saintifik.

sains dan bahasa. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 . Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Guru memulakan dengan peraturan konsep. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. menjimatkan masa dan tenaga. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Bagi pendekatan deduktif. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran.

menekankan struktur asas bahan baru. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Di mana. Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. maklumat baru yang diperolehi dipilih.Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Kemudian. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. Dalam pendekatan ini. seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 . Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan.

am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik. amphibia. Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. Contoh Pendekatan Deduktif pula. reptilian dan burung. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi). Sebaliknya. induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. ikan. Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Kemudian. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 .

EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. contohnya aktiviti unit beruniform. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran.Sebagai seorang guru. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. Semasa merancang pengajaran. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif.

serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar. RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .

http://www. http://notapismp. (atas talian). (atas talian). (2011).scribd. Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus.com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 .blogspot. Ramlah Jantan. (atas talian). Selangor. Pendekatan Induktif . Mohamad Syamsul Izwan.scribd. Edisi kedua. Mahani Razali. Pendekatan Induktif dan Deduktif. http://www.1. Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. Psikologi Pendidikan.com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2.com/2011/06/blog-post.html (23hb Januari 2012) 4. (2011).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful