PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Konsep Pendekatan Induktif bermula daripada spesifik kepada umum

iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Dalam pendekatan ini pelajar mengalami satu proses mental yang mana ia memerhati, mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dahulu, kemudian guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Seterusnya guru menjelaskan konsep utama dan akhir sekali pelajar memberikan generalisasi. Pendekatan deduktif ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui. Guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus.
EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 1

Guru perlu merancang aktiviti EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 2 . setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Pendekatan Deduktif juga boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. Selain itu. mereka dibimbing dengan menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Contohnya. Prinsip – prinsip Berdasarkan pendekatan ini cotoh yang digunakan haruslah relevan dan sesuai untuk menerangkan sesuatu. membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Pendekatan Deduktif ini mempunyai 3 jenis iaitu untuk penyelesaian masalah. Pendekatan Deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. untuk membuat generalisasi baru dan untuk membuktikan hipotesis.Jenis – jenis pendekatan Antara jenis-jenis Pendekatan Induktif ialah membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga. Contohnya.Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati dan menganalisis contoh agar generalisasi dapat dibuat. Guru perlu membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. Contohnya. setelah murid mempelajari imbuhan “ber” mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan “ber”. Pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Dalam penyelesaian masalah. membentuk satu hukum daripada pernyataan – pernyataan tertentu dan mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran.

generalisasi. Generalisasi. Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan tapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk pelajar mengenalpasti. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. Pendekatan Induktif ini selaras dengan linguistik. hukum atau teori yang telah dipelajari. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. prinsip.pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada kesimpulan umum. struktural dan Teori Behavioris. matlamatnya bertujuan untuk membentuk kebiasaan. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. prinsip. Pendekatan ini juga mementingkan kekerapan ulangan. Alat bantu mengajar disediakan untuk membantu pelajar mendapat kesimpulannya. Ciri-ciri Bagi Pendekatan Induktif ini. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Susunannya juga haruslah mengikut urutan yang tepat. rumus. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Dalam pendekatan ini guru memainkan paranan penting dalam EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 3 . Pelajar harus menggunakan pelbagai deria bagi mendapatkan pengetahuan. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Pada peringkat permulaan pendekatan deduktif. Pendekatan ini menekankan kepada pengajaran konkrit. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat.

Melalui pendekatan ini juga. Dalam pendekatan deduktif. pelajar melibatkan diri dengan aktif .. Pada model Pendekatan Induktif ini. Selain itu memberi juga peluang kepada pelajar bagaimana menghadapi masalah. Guru juga harus mewujudkan suasana menarik dan berkesan dalam bilik darjah. pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid. Penyusunan isi mengikut pendekatan ini mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks. Penekanan kepada aspek lisan di mana guru mengalakkan pelajar mengemukakan soalan.membimbing murid di mana guru menjadi fasilitator. Mengikut pendekatan ini. Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham semasa P & P tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dengan sesi soal jawab atau komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman pelajar. guru boleh merancang kebolehan mental dan akan melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. guru secara langsung memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan gambaran-gambaran awal terhadap pengajaran dan pembelajaran sehingga pelajar mengetahui tujuan pembelajaran. Pendekatan ini juga bersifat saintifik. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap keputusan. Kebaikan Dalam pendekatan induktif. Guru juga perlu mempunyai pelbagai corak EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 4 . Selain itu juga pendekatan ini memupuk sikap berdikari pada pelajar dalam usaha untuk mempelajari dan memahami sesuatu konsep. pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada teknik hafalan. Pendekatan ini menggunakan perantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.

Guru memulakan dengan peraturan konsep. atau suatu pernyataan am tentang apa yang akan dibuktikan dalam sesi pengajaran berkenaan. Guru memberi contoh yang memberi bukti tentang peraturan konsep. Murid kemudiannya dikehendaki mengkategorikan contohcontoh tersebut kepada contoh dan bukan contoh dan menerangkan sebab berdasarkan ciri-ciri penting peraturan konsep yang sedang diperlajari. Guru da murid berbincang beberapa lagi contoh dan bukan contoh kosep yang diperlajari. Guru mencungkil ciri-ciri penting dan bukan penting kosep berkenaan dengan menyoal murid. Bagi pendekatan deduktif. Pendekatan ini juga dapat melahirkan pelajar yang dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. sains dan bahasa. menjimatkan masa dan tenaga. mengkaji dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi.persoalan bagi meningkatkan kefahaman mereka. Aplikasi pendekatan dalam bilik darjah Pendekatan induktif merupakan satu kaedah di mana guru memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus dan membuat kesimpulan untuk membentuk sesuatu konsep. pendekatan ini mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa . Pendekatan Deduktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran. Pendekatan ini amat sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran khususnya matematik. Pendekatan ini juga menggunakan kaedah penemuan kerana melibatkan proses memerhati. amat sesuai untuk murid-murid yang berkognitif tinggi dan mudah meyempurnakan sukatan pelajaran. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 5 .

Pembelajaran hafalan pengetahuan harus dielakkan. menekankan struktur asas bahan baru. Beliau meminta murid memberikan pelbagai contoh binatang yang diketahui murid. Isi kandungan pengajaran dalam pendekatan induktif di susun dari spesifik kepada umum. maklumat baru yang diperolehi dipilih. Pendekatan ini juga perlu memberi banyak contoh dan bukan contoh bagi pembelajaran konsep. persamaan dan perbezaan sesuatu konsep harus diberi tumpuan. murid-murid dikehendaki mengenalpasti ciri dan bukan ciri binatang. Ini juga membantu pelajar membina sistem kod. Murid menyatakan satu peraturan EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 6 . seorang guru mengajar tentang konsep binatang kepada kelas. binatang-binatang ini dikategorikan ke dalam kumpulan masing-masing. Pedekatan ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada situasi yang berbeza dan dalam pelbagai jenis masalah. Dalam pendekatan ini. Contoh Pendekatan Contoh Pendekatan Induktif. Kemudian. Di mana. disusun dan disembahkan secara sistematik yang menghubungkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Guru perlu menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran. Pendekatan Deduktif pula memberikan implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.Implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dalam pendekatan induktif. Isi kandungan yang diajar harus disusun daripada umum kepada spesifik. Contoh yang pelbagai diberikan bagi membantu pelajar memahami konsep. Dalam mengunakan pendekatan induktif dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti iaitu menggalakkan aktiviti inkuiri penemuan. Daripada contoh-contoh yang diberi oleh murid.

amphibia. induktif bergerak daripada spesifik kepada umum. beliau memberi beberapa contoh dan bukan contoh. Sebaliknya. Deduktif bermula dengan pandangan yang umum daripada spesifik dan berfungsi kembali kepada khusus. ikan. Seterusnya murid dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan. Kesimpulan Perbezaan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif Dewey (1933) garis luar paradigma umum penyiasatan menyokong pendekatan saintifik yang terdiri daripada penemuan induktif (induksi) dan bukti deduktif (deduksi).am dan merumuskan bahawa binatang terdiri daripada 5 kumpulan yang nyata (mamalia. reptilian dan burung. Hukum dan teori Induktif Deduktif Fakta dan pemerhatian Penjelasan dan telahan REFLEKSI KENDIRI EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 7 . Contoh Pendekatan Deduktif pula. Mula-mula ia menerangkan formula tersebut dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat. Kemudian. seorang guru mengajar topik Teorem Pythagoras dalam Matematik.

Segala usaha ke arah itu harus dirancang dan dilaksanakan. Sebagai contoh menggunakan aktiviti permainan dalam pengajaran.Sebagai seorang guru. contohnya memberikan senyuman dan menganggukkan kepala semasa berinteraksi dengan murid. guru harus berusaha memahami makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab seorang guru adalah memajukan. Guru yang berkesan dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam pelajaran. merangsang dan membimbing pelajar dalam proses belajar. EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 8 . Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran. Semasa merancang pengajaran. contohnya aktiviti unit beruniform. guru boleh menggunakan bahan yang menarik dalam set induksi untuk membangkitkan naluri ingin tahu murid. Dalam merancang aktiviti untuk pengajaran. Sebagai contoh guru membawa murid melawat taman sains. kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesion perguruan. Semasa menggajar guru perlu menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. Sebagai seorang guru perlu mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. Guru perlu menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti akademik. guru perlu fikirkan aktiviti yang menyeronokkan untuk menarik perhatian murid. Guru jangan abaikan pelajar yang lemah dan sentiasa memberikan kata-kata perangsang dan mempercayai kata-kata mereka. Oleh kerana itu kita sebagai guru hendaklah fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar dalam belajar. Supaya murid boleh jadikan pembelajaran sebagai tugas yang menyeronokkan.

RUJUKAN EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 9 .serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar.

com/doc/21251053/Pendekatan-Induktif (23hb Januari 2012) 2. Mohamad Syamsul Izwan.blogspot.html (23hb Januari 2012) 4. (atas talian). (atas talian). http://www. http://notapismp. Terbitan Open University Malaysia (OUM) EDU 3103 (Murid dan Alam belajar) Page 10 . (atas talian).1. Ramlah Jantan. (2011).com/2011/06/blog-post.scribd. Edisi kedua. Psikologi Pendidikan.com/doc/15081271/pendekatan-strategi-pengajaran (23hb Januari 2012) 3.scribd. Selangor. http://www. Pendekatan Induktif dan Deduktif. Pendekatan Induktif . Prof Dr Khadijah Rohani Mohd Yunus. Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa. Mahani Razali. (2011).