TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

. cara. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. …kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. .

pendekatan. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. dalam merancang sesuatu pengajaran. Ini bermakna. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. .TEKNOLOGI Kata Heinich. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. Ia merangkumi proses dan idea.

(Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000).) . Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.

3. 2. 4. . Memindahkan maklumat. Membina manusia yang lebih baik. Mendorong pembelajaran. Menyampaikan maklumat.PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1.

PENGAJARAN Kata Ramsden. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan. .(1993). Prosser & Lyons.(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Trigwel.

.(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.PENGAJARAN Kata Ramsden. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.

Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu. .PENGAJARAN Kata Ramsden.(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini.

.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968).cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu. ..

Manusia boleh menjadi pemikir. bukan dengan kebencian dan tengking herdik. . pemaham.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran.

. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas.PENGAJARAN Kesimpulannya.

pengetahuan sedia ada. kaedah mengajar dan penilaian.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran. .

PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. demonstrasi. penggunaan alat bantu mengajar. . bersoal jawab dan sebagainya. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian. 1991 Dari segi pendidikan. sikap atau kepercayaan pelajar. pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku.

.OUM? .Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .Teknologi Pendidikan ( Malaysia.Kekeliruan dengan teknologi pendidikan. Eropah ) .TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.

Konsep yang tidak statik. .TEKNOLOGI PENGAJARAN 2.

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

alat-alat. idea.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

Derek (1976) Applying Educational Technology . yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. sumber bahan. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . tenaga. kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

sistem. Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) .TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

idea. prosedur. peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. Dipetik daripada Yusup Hashim.1998 .

utilization.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. . membangun. and evaluation of processes and resources for learning. development. management.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.mengguna.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful