TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. cara. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. .

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. . …kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.

Ini bermakna. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. . kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. pendekatan. dalam merancang sesuatu pengajaran. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja.TEKNOLOGI Kata Heinich.

) . (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000). Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.

2. Membina manusia yang lebih baik. 3.PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. 4. Memindahkan maklumat. . Mendorong pembelajaran. Menyampaikan maklumat.

(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Trigwel.(1993). Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan. . Prosser & Lyons.PENGAJARAN Kata Ramsden. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.

mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.PENGAJARAN Kata Ramsden.(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. . dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.

Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu. .(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini.PENGAJARAN Kata Ramsden.

.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). .cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu..

bukan dengan kebencian dan tengking herdik. Manusia boleh menjadi pemikir. pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. pemaham. .PENGAJARAN Pullias dan Young (1968).

membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. .PENGAJARAN Kesimpulannya.

proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). pengetahuan sedia ada. kaedah mengajar dan penilaian. .

pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. demonstrasi. penggunaan alat bantu mengajar. . bersoal jawab dan sebagainya. 1991 Dari segi pendidikan. sikap atau kepercayaan pelajar.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian.

TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.Teknologi Pendidikan ( Malaysia.OUM? .Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .Kekeliruan dengan teknologi pendidikan. Eropah ) . .

.Konsep yang tidak statik.TEKNOLOGI PENGAJARAN 2.

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

idea. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education . alat-alat.TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin. Derek (1976) Applying Educational Technology .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan.

tenaga. sumber bahan. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) .TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) . pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sistem.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia.1998 . peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. idea. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. Dipetik daripada Yusup Hashim. prosedur.

utilization. and evaluation of processes and resources for learning. development.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. membangun. .mengguna. management.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful