TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. . cara.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

.TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. …kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.

Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. Ini bermakna. . kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. dalam merancang sesuatu pengajaran.TEKNOLOGI Kata Heinich. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ia merangkumi proses dan idea. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. pendekatan.

Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan. (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.) .TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000).

2. Mendorong pembelajaran. 4. Menyampaikan maklumat. . Memindahkan maklumat. Membina manusia yang lebih baik. 3.PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1.

Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan.(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. . Prosser & Lyons.PENGAJARAN Kata Ramsden.(1993). mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti. Trigwel.

dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.PENGAJARAN Kata Ramsden. .(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.

(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. . Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu.PENGAJARAN Kata Ramsden.

. .PENGAJARAN Pullias dan Young (1968).cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu. .

. bukan dengan kebencian dan tengking herdik. Manusia boleh menjadi pemikir.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. pemaham.

. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas.PENGAJARAN Kesimpulannya.

PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). pengetahuan sedia ada. kaedah mengajar dan penilaian. . proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran.

bersoal jawab dan sebagainya. penggunaan alat bantu mengajar. sikap atau kepercayaan pelajar. . pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. demonstrasi. 1991 Dari segi pendidikan. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee.

Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .OUM? . . Eropah ) .Teknologi Pendidikan ( Malaysia.Kekeliruan dengan teknologi pendidikan.TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.

Konsep yang tidak statik. .TEKNOLOGI PENGAJARAN 2.

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

idea. alat-alat. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

Derek (1976) Applying Educational Technology .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin.

kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. tenaga. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. sumber bahan.

pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sistem.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) .

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. prosedur. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.1998 . Dipetik daripada Yusup Hashim.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. idea.

management.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. and evaluation of processes and resources for learning. development. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. utilization. membangun.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk.mengguna. .

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful