TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

cara.TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. . idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

.TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. …kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.

dalam merancang sesuatu pengajaran. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. . Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.TEKNOLOGI Kata Heinich. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. pendekatan. Ini bermakna. Ia merangkumi proses dan idea. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea.

TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000). Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan. (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.) .

Mendorong pembelajaran. Membina manusia yang lebih baik. . Menyampaikan maklumat.PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. 3. 2. 4. Memindahkan maklumat.

Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan.PENGAJARAN Kata Ramsden.(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.(1993). Prosser & Lyons. Trigwel. .

PENGAJARAN Kata Ramsden. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. . mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks.

(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu. .PENGAJARAN Kata Ramsden.

.cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968).. .

PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pemaham. bukan dengan kebencian dan tengking herdik. Manusia boleh menjadi pemikir. pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. .

PENGAJARAN Kesimpulannya. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. .

proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran. . pengetahuan sedia ada.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). kaedah mengajar dan penilaian.

pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. penggunaan alat bantu mengajar. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian. 1991 Dari segi pendidikan. demonstrasi. bersoal jawab dan sebagainya. sikap atau kepercayaan pelajar.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. .

TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .Teknologi Pendidikan ( Malaysia.OUM? . .Kekeliruan dengan teknologi pendidikan. Eropah ) .

Konsep yang tidak statik.TEKNOLOGI PENGAJARAN 2. .

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. idea. alat-alat.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan. Derek (1976) Applying Educational Technology . yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin.

kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. tenaga. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . sumber bahan.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik.

Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) . sistem. pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. Dipetik daripada Yusup Hashim. peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. idea.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. prosedur.1998 .

” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. utilization. membangun. management.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing.mengguna. . mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. and evaluation of processes and resources for learning. development.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .