TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

cara. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. .

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. .TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. pendekatan. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Ia merangkumi proses dan idea. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. dalam merancang sesuatu pengajaran. Ini bermakna. .TEKNOLOGI Kata Heinich.

) . Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000). (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.

2.PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. 4. . Memindahkan maklumat. 3. Membina manusia yang lebih baik. Menyampaikan maklumat. Mendorong pembelajaran.

(1993). Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan. mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.PENGAJARAN Kata Ramsden. Trigwel. .(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Prosser & Lyons.

. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.PENGAJARAN Kata Ramsden. mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks.

(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini.PENGAJARAN Kata Ramsden. . Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu.

.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). ..cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu.

PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). pemaham. . pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. Manusia boleh menjadi pemikir. bukan dengan kebencian dan tengking herdik.

PENGAJARAN Kesimpulannya. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. .

. proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). kaedah mengajar dan penilaian. pengetahuan sedia ada.

pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. bersoal jawab dan sebagainya. demonstrasi.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. penggunaan alat bantu mengajar. 1991 Dari segi pendidikan. . sikap atau kepercayaan pelajar. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian.

Teknologi Pendidikan ( Malaysia. . Eropah ) .TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.Kekeliruan dengan teknologi pendidikan.Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .OUM? .

Konsep yang tidak statik. .TEKNOLOGI PENGAJARAN 2.

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

idea. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. alat-alat.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin. Derek (1976) Applying Educational Technology .

kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) .TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. tenaga. sumber bahan. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea.

Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) . pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. sistem.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. prosedur. Dipetik daripada Yusup Hashim. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. idea.1998 .DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia.

mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. . development.mengguna.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. management. membangun. utilization.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. and evaluation of processes and resources for learning.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .