TOPIK TEKNOLOGI PENDIDIKAN

©MOHD DARIAH IBRAHIM

TEKNOLOGI

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

TEKNOLOGI perkataan latin “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau Teknologi bermaksud kaedah. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. . cara.

TEKNOLOGI Bahasa Yunani “techne” – kemahiran .

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. .TEKNOLOGI Kata Galbraith (1967) …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

pendekatan. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Ini bermakna.TEKNOLOGI Kata Heinich. dalam merancang sesuatu pengajaran. Ia merangkumi proses dan idea. . manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat.

Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan. (Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.) .TEKNOLOGI Kata Evans dan Nation (2000).

4. .PENGAJARAN Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) 4 Kategori pengertian pengajaran: 1. 3. Membina manusia yang lebih baik. Menyampaikan maklumat. Mendorong pembelajaran. Memindahkan maklumat. 2.

(1997) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan.PENGAJARAN Kata Ramsden. Trigwel. Prosser & Lyons.(1993). . mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.

(1998) Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks. dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. . mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar.PENGAJARAN Kata Ramsden.

PENGAJARAN Kata Ramsden.(1998) Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. . Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu.

.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968)..cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu. .

bukan dengan kebencian dan tengking herdik.PENGAJARAN Pullias dan Young (1968). . pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran. Manusia boleh menjadi pemikir. pemaham.

. membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas.PENGAJARAN Kesimpulannya.

kaedah mengajar dan penilaian. . pengetahuan sedia ada.PENGAJARAN Mengikut Robert Glaser (1962). proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran.

penggunaan alat bantu mengajar. bersoal jawab dan sebagainya. demonstrasi.PENGAJARAN Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. 1991 Dari segi pendidikan. sikap atau kepercayaan pelajar. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian. . pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku.

. Eropah ) .OUM? .TEKNOLOGI PENGAJARAN 1.Kekeliruan dengan teknologi pendidikan.Teknologi Pengajaran ( Amerika Syarikat) .Teknologi Pendidikan ( Malaysia.

TEKNOLOGI PENGAJARAN 2. .Konsep yang tidak statik.

.TEKNOLOGI PENGAJARAN • Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan Crowell (1971) Encyclopedia of Education .TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. idea. alat-alat.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran Good (1973) Dictionary or Education .

TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran Uhwin. Derek (1976) Applying Educational Technology .

sumber bahan. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) . kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. tenaga.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik.

Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) . pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sistem.TEKNOLOGI PENDIDIKAN Teknologi pendidikan ialah aplikasi media.

REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI “INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY” Reiser (2001) .

1998 .DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977 AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. prosedur. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. Dipetik daripada Yusup Hashim. peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk. idea.

management. .mengguna. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 Kata Seels dan Richey (1994) “Instructional technology is the theory and practice of designing. development. utilization. and evaluation of processes and resources for learning.” Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. membangun.

SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful