PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL REKABENTUK DAN TEKNOLOGI RBT3108

PENTAKSIRAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Disember 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1: Pengenalan Pentaksiran Dan Penilaian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Definisi dan konsep pentaksiran. 1.2 Definisi dan konsep penilaian 1.3 Hubungan antara pentaksiran dan penilaian 1.4 Prosedur penilaian Tajuk 2: Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Definisi Pengujian, Pengukuran dan Penilaian 2.2 Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran 2.2.1 Penilaian pencapaian 2.2.2 Penilaian pembelajaran 2.2.3 Perbandingan rujukan norma 2.2.4 Perbandingan rujukan kriteria 2.2.5 Penilaian terkawal 2.2.6 Penilaian tidak terkawal 2.3 Jenis-jenis penilaian 15 2.3.1 Penilaian formatif 2.3.2 Penilaian Sumatif 2.3.3 Penilaian Diagnostik 2.3.4 Ujian penempatan atau pra-kelayakan 2.3.5 Penilaian ujian piawai(scholastic aptitude) 2.4 Penilaian alternatif Tajuk 3: Pembentukan Dan Pelaksanaan Ujian Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.1 Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik 3.2 Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian 3.3 Pemeriksaan Ujian 3.3.1 Bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat 3.3.2 Tujuan ujian dijalankan 3.3.3 Kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang ada dan dapat digunakan 3.3.4 Emosi pemeriksa dan 3.3.5 Suasana tempat pemeriksaan Tajuk 4: Perancangan Pentaksiran Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Sekolah Rendah 2

i i v vi viii ix

1

2 4 5 6

7

9 12

17

24

24 25 29

Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.1 Prosedur pembentukan ujian 4.1.1 Menentukan objektif ujian 4.1.2 Membentuk jadual penentuan (jadual spesifikasi ujian) 4.1.3 Menentukan bilangan item 4.1.4 Memilih reka bentuk item 4.1.5 Meninggikan mutu ujian 4.1.6 Mengulangkaji dan menyunting item 4.1.7 Menyediakan ujian untuk digunakan 4.1.8 Percubaan ujian 4.1.9 Menjalankan ujian 4.2 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian 4.2.1 Mengkaji Sukatan Pelajaran 4.2.2 Menganalisis Objektif Pelajaran

32

33

42

4.3 Konstruk dalam JSU 44 4.3.1 Konstruk pengetahuan 4.3.2 Konstruk kemahiran 4.3.3 Konstruk nilai 4.4 Aras Kesukaran Soalan Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

48 49 51 52

3

Maklumat Agihan Topik-topik Dalam Kursus Proforma Yang Dimodulkan Dan Yang Memerlukan Interaksi Bersemuka Kod & Nama Kursus: RBT 3108 Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah rendah

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma )
Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

Bil. 1

Tajuk/Topik Pengenalan pentaksiran dan penilaian   Konsep pentaksiran dan penilaian Prosedur penilaian

0

1

1

2

Pengujian, pengukuran dan penilaian   Definisi pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian dan proses pengajaranpembelajaran - Penilaian pencapaian - Penilaian pembelajaran - Perbandingan rujukan norma - Perbandingan rujukan kriteria - Penilaian terkawal - Penilaian tidak terkawal Jenis-jenis penilaian - Penilaian formatif - Penilaian sumatif - Penilaian diagnostik - Ujian penempatan atau prakelayakan

0

8

8

4

Bil. 3

Tajuk/Topik Kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran   Matlamat pendidikan, hasil pembelajaran dan pentaksiran Kesahan pentaksiran - Kesahan muka - Kesahan kandungan - Kesahan ramalan - Kesahan serentak - Kesahan gagasan Kebolehpercayaan - Uji dan uji semula - Ujian setara - Ujian belahan dua - Kaedah Kuder Richardson - Alfa Cronbach - Antara pemeriksa dan antara pemerhati (inter-rater) - Faktor mempengaruhi kebolehpercayaan

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

6

0

6

4

Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah  Penilaian secara ujian bertulis - Ujian objektif dan ujian subjektif - Tujuan ujian - Langkah-langkah dan peraturan  Penilaian melalui pemerhatian Kepentingan penilaian melalui pemerhatian Jenis-jenis alat pemerhatian - Rekod anekdot (peristiwa) - Senarai semak - Skala kadar - Carta penyertaan

6

0

6

 Peraturan pemarkahan berasaskan rubrik - Definisi - Tujuan - Ciri-ciri rubrik - Jenis-jenis rubrik - Penilaian konsep berasaskan rubrik

5

Menjalankan ujian  Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian  Konstruk dalam JSU .Memilih reka bentuk item .Percubaan ujian .Menyediakan ujian untuk digunakan .Meninggikan mutu ujian .Menentukan bilangan item .Konstruk pengetahuan .Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian .Menentukan objektif ujian .Bil. Jam 5 Pembentukan dan pelaksanaan ujian  Pentadbiran dan pemeriksaan ujian 0 1 1 6 Perancangan pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah  Prosedur .Konstruk kemahiran . - Tajuk/Topik Penilaian proses berasaskan rubrik Penilaian produk berasaskan rubrik Kebaikan penilaian berasaskan rubrik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.Konstruk nilai  Aras kesukaran soalan 0 5 5 7 Pembinaan item ujian  Item objektif  Item esei  Item struktur 3 0 3 8 Analisis item ujian  Aras kesukaran item       Aras diskriminasi item Langkah penganalisisan item Kriteria untuk item yang sesuai Pemilihan item mengikut aras kesukaran Pemilihan item mengikut indeks diskriminasi Prosedur analisis bagi item esei 6 3 0 3 .Mengulang kaji dan menyunting item .

Bil. pangkatan. gambaran grafik. data kelompok. median dan mod  Tafsiran taburan  Tafsiran sisihan piawai  Gred norma  Persentil  Skor Z  Skor T  Pemarkahan  Fungsi sistem gred  Jenis markah dan laporan  Pemberian gred abjad  Laporan Jumlah 30 15 45 9 0 9 Jumlah Keseluruhan 45 7 . julat. skor Z dan skor T.Taburan markah. varians. 9 Tajuk/Topik Statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian  Statistik asas .skor kualitatif Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.skor kuantitatif . kuartil. sisihan piawai. lengkung. Jam 3 0 3 10 Pentafsiran markah dan laporan pentaksiran  Kegunaan min. taburan normal.  Pemarkahan dan pemeringkatan . ukuran kecenderungan memusat.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 8 .

Aktiviti dan latihan tersebut termasuk perkaitan pentadbiran dan pemeriksaan ujian dengan kesahan dan kebolehpercayaan. anda lakukan untuk membantu.PENGENALAN Kursus RBT3108 Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Tajuk 3 – Pembentukan dan pelaksanaan ujian (Topik 5 dalam proforma) dan Tajuk 4 – Perancangan pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Topik 6 dalam proforma). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. pengukuran dan penilaian (Topik 2 dalam proforma). Tajuk 2 – Pengujian. (Sila rujuk . Setiap tajuk disertakan latihan minda berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari.Agihan Tajuk). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. tindakan guru dalam mengendalikan ujian bermutu. peranan guru dalam mem siapsiagakan murid untuk menghadapi ujian bertulis dan perbincangan kepentingan dan peranan skema pemarkahan dan prosedur pemarkahan. 9 . Modul ini mengandungi tiga tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengenalan pentaksiran dan penilaian (Topik 1 dalam proforma). Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini.

Adakah penilaian dan pentaksiran merujuk kepada perkara yang sama? Cuba anda dapatkan jawapan daripada mana-mana bahan bacaan untuk menjawab persoalan di atas.TAJUK 1 PENGENALAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Sinopsis Merupakan pengenalan kepada pentaksiran dan penilaian yang meliputi definisi. Menghubungkaitkan penilaian dan pentaksiran. Menjelaskan maksud pentaksiran dan penilaian. konsep dan hubungkait kedua-dua aspek ini serta penjelasan berkenaan prosedur penilaian.1 Definisi dan konsep pentaksiran. 10 . Mengenalpasti prosedur penilaian. Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi pentaksiran dan penilaian Konsep pentaksiran dan penilaian Pengenalan Pentaksiran dan Penilaian Hubungan pentaksiran dengan penilaian Prosedur penilaian 1. 2. Hasil Pembelajaran: 1. 4. 3. Membezakan konsep pentaksiran dan penilaian.

….Ramai dalam kalangan kita menganggap penilaian dan pentaksiran merupakan dua istilah yang boleh saling ditukarganti. 2004) 11 . …proses mengumpulkan dan menafsir maklumat tentang pelajar untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. McMillan. definisi yang diberikan oleh Banks memperlihatkan penilaian wujud dalam pentaksiran. Ini bermakna ada aktiviti menghurai. Pentaksiran bilik darjah dari kacamata Mohamad Sahari Nordin (2002) merangkumkan kedua-dua definisi Banks dan McMillan. evaluation and use of information to help teachers make better decisions. Classroom assessments can be defined as the collection. 2005) McMillan (2004) di dalam bukunya yang bertajuk Classroom Assessment pula mendefinisikan pentaksiran bilik darjah seperti berikut . menganalisa. Penilaian melibatkan pertimbangan nilai (McMillan. pentaksiran dan penilaian berikut.the total sets of information gathered about students in the classroom. 2004) Kita dapati. Mari kita teliti dan hayati beberapa maksud Banks (2005) mendefinisikan pentaksiran sebagai. menterjemah dan menafsir. (James H. 2004). (Banks. (Mohamad Sahari Nordin.

menterjemah dan menafsir maklumat bertujuan membantu pihak-pihak berkepentingan membuat keputusan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Melalui maklumat-maklumat ini. kita harus sedar proses pentaksiran perlu dirancang. penaksiran ini perlu dilakukan dalam setiap langkah pengajaran. Bagi mengetahui mutu P & P yang sedang diamalkan. Tujuan umum penaksiran di bilik darjah ialah untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran murid dan pengajaran guru. Bagi menterjemahkan tujuan pentaksiran secara konkrit dalam amalan bilik darjah. seiring dengan matlamat penaksiran. satu aktiviti yang dapat memberikan satu petunjuk pencapaian mestilah dilaksanakan. Justeru.Definisi oleh Mohamad Sahari Nordin menulis dengan nyata perkataan menafsir. semasa dan di akhir pengajaran. dilaksana dan dinilai dengan teliti. proses penaksiran hanya dapat menghasilkan maklumat-maklumat yang berguna dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran sekiranya aktivitiaktiviti pengukuran dan penilaian dilakukan secara tepat dan sistematik. Jika diteliti. iaitu sebelum. Salah satu aktiviti yang mampu memberikan petunjuk pencapaian ialah pengukuran kerana ia memberikan nilai kuantitatif yang boleh kita lihat. menganalisis. seorang guru itu perlu faham elemen-elemen penting yang terkandung dalam penaksiran. Aktiviti pengukuran ini perlu diikuti oleh aktiviti penilaian kerana ia memberikan pertimbangan nilai atas apa yang diukur. baharulah tindakan yang membantu memperkukuhkan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan secara berterusan. menghurai. merekod. Untuk melaksanakan penaksiran. 12 . Kesimpulannya kita boleh katakan penaksiran merupakan satu episod dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti mengumpul.

McMillan(2004). …satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar. …are the specific process of describing and making judgments about assessments. (Banks Stephen R. menterjemah maksud penilaian dari kacamata Gronlund (1981) sebagai. Ia juga merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang individu dan membuat pertimbangan nilai.. penilaian merupakan satu proses yang sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Secara kesimpulannya. 2005) Mokhtar Ismail (1995). in which value judgments are made about performance.2 Definisi dan konsep penilaian Penilaian pula menurut Banks. …an interpretation of what has been gathered through measurement. pula menyatakan penilaian melibatkan. Gay (1985).1. berpendapat bahawa penilaian adalah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. 13 .

Pentaksiran Penilaian Penaksiran tidak formal Rajah 1. kita memerlukan aktiviti yang dapat membantu kita mengkategorikan perubahan tingkah laku yang kita harapkan – itulah dia penilaian.1. kita boleh rumuskan bahawa untuk melaksanakan pentaksiran.3 Hubungan antara pentaksiran dan penilaian Dari kupasan beberapa definisi pentaksiran dan definisi penilaian. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses P & P yang merangkumi aktiviti penilaian. Sebelum kita membuat pentaksiran. Mengapa terjadi demikian? 14 . Perkaitan antara penilaian dan pentaksiran boleh dilihat melalui petikan gambarajah yang dibina oleh Banks (2005). kita perlu membuat penilaian.1: Perkaitan Pentaksiran dengan penilaian Jelas.

1. prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti rajah 1. penganalisisan dan penyimpulan . jelaskan perkaitan antara penilaian. pengukuran dan pengujian. 15 .4 Prosedur penilaian Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian.2: Prosedur penilaian Berdasarkan keterangan di atas. pengukuran. Dengan bantuan gambarajah.2 di bawah Peringkat Persediaan ujian Peringkat Pentadbiran ujian Peringkat Pemeriksaan dan Pengukuran Peringkat Analisis ukuran Peringkat Interpretasi dan tindakan susulan Rajah 1.

16 . Menerangkan maksud terminologi pengujian. Hasil Pembelajaran: 1. Pada masa yang sama tindakan boleh diambil untuk meningkatkan keberkesanan penyamapaian pengajaran dan pembelajaran pada masa yang akan datang. pengukuran dan penilaian yang meliputi penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep Tajuk 2 Definisi Pengujian. Pengukuran dan Penilaian Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran Jenis penilaian Penilaian alternatif Sebelum anda meneruskan bacaan unit ini.TAJUK 2 PENGUJIAN. Pihak ibu bapa. jenis-jenis penilaian dan penilaian alternatif. murid guru dan pentadbir sekolah memerlukan maklum balas untuk mengenal pasti penyampaian pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif sukatan pelajaran. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Sinopsis Menjelaskan maksud pengujian. Pengukuran dan Penilaian Pengujian. Membanding dan membezakan pelbagai jenis penilaian. Apakah yang dimaksudkan dengan penilaian ? Apakah yang anda ketahui tentang jenis-jenis penilaian ? Nyatakan bentuk-bentuk sistem penilaian yang anda tahu. iii. cuba anda dapatkan jawapan daripada mana-mana bahan bacaan untuk menjawab beberapa soalan berikut : i. ii. 2. 4. Mengenal pasti penilaian alternatif bagi mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. 3. pengukuran dan penilaian.

Contohnya ujian memandu kereta. 1995) Bentuk ujian boleh dibuat secara bertulis atau pemerhatian yang memerlukan pemerhati membuat pemeringatan atau catatan rekod. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. “pengetahuan satu kaedah. (Mokhtar Ismail. tugas. 1970) Contoh skala bernombor ialah angka 120 untuk ujian darjah kecedasan (IQ Test) dan 82/100 untuk ujian pencapaian bagi mata pelajaran Matematik. Raminah Haji Sabran (1991) memetik penjelasan istilah ujian dari Milagros (1981) seperti berikut: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.1 Definisi Pengujian. Pengujian bermaksud.2. Sistem berkategori digunakan bagi ujian personaliti yang bersifat “ekstrovert atau introvert” dan ujian penglihatan rabun jauh. rabun dekat dan rabun warna.” 1981) 17 (Milagros. atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik tentang sifat atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan dan psikologi”. . “satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan sekala bernombor atau satu sistem berkategori” (Cronbach. pengukuran dan penilaian? Mari kita teliti maksud terminologi di bawah. Pengukuran dan Penilaian Dapatkah anda jelaskan maksud pengujian.

cara lain untuk mendapat maklumat berbentuk kuantitatif adalah seperti pencerapan atau pemerhatian atau skala pemeringkatan boleh menjadi cara untuk mengukur prestasi murid. 2008) Sesuatu Indeks berbentuk angka digunakan untuk menggambarkan tahap atau status prestasi murid.Jawapan murid yang dihasilkan kemudian diberikan markah(skor) bagi melihat prestasi murid yang diuji. Pengukuran bermaksud. “Proses menentukan mutu. pengukuran “.” (Mokhtar. Kita tidak menyatakan prestasi Ali sama ada baik atau sebaliknya. kualiti... Contohnya Ali mendapat markah 70 peratus dalam ujian Bahasa Malaysia. harga. atau nilai sesuatu benda. 1995) Bagi seseorang guru. Penilaian ialah ……. 18 . penilaian berlaku apabila guru menggunakan keputusan ujian bersama-sama dengan maklumat lain bagi menilai prestasi muridnya.. “suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen.. contohnya kemahiran melukis. kemahiran atau nilai murni yang dikehendaki oleh sukatan pelajaran.adalah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seorang memiliki sifat tertentu.. Bagi seseorang guru pengujian menjelaskan sejauhmana penguasaan ilmu pengetahuan.” Selain daripada mengukur prestasi murid melalui ujian. Bagi Mokhtar (1995).” (Aziz Ahmad dan Mohd Isha Awang.

pengukuran dan penilaian yang baik memainkan peranan yang penting bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.“Penilaian adalah satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para murid. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu tertentukan.gao. Selain itu. 1995) Dalam hal ini.2 Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran 2. penilaian terdapat dua aspek yang penting iaitu: penilaian ialah proses sistematik di mana terdapat peraturan yang perlu dipatuhi serta terdapat objektif pengajaran telah dikenal pasti terlebih dahulu. Bacaan lanjutan mengenai tajuk ini boleh didapati melalui layaran laman web seperti berikut: http://www. Bagi Popham (1975) penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. pengujian.pubs/pe1014.gov/special.” (Mokhtarl. Bolehkah anda fikirkan contohnya bagi penilaian ini? Sebagai kesimpulan.” 19 .2. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan maklumat atau data kuantitatif atau data kualitatif atau kedua-dua sekali. kemahiran menghasilkan instrumen pengujian. Maka. setiap penggal dan setiap tahun dalam bentuk ujian atau peperiksaan sebagai satu sumber maklum balas pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran dan prestasi pencapaian murid.1 Penilaian pencapaian “Penilaian pencapaian ialah satu daripada aktiviti guru yang dilakukan pada setiap bulan.pdf 2. pengukuran dan penilaian merupakan proses yang penting dalam mengesan pencapaian hasil pengajaran dan pembelajaran.

Penilaian ini merangkumi aktiviti mendapat maklumat melalui soalan murid dan membuat perbandingan daripada kerja atau latihan murid semasa pembelajaran dan pengajaran itu berlaku. “Ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan...3 Perbandingan rujukan norma “Membuat perbandingan di antara murid yang dikumpulkan mengikut ciriciri yang sama seperti umur atau peringkat perkembangan yang sama. Tiga perkara perlu dipatuhi semasa penilaian pembelajaran dilakukan. maka dia dianggap ada di bawah peringkat yang biasa.. Tetapi sebaliknya terdapat seseorang murid yang sama umurnya gagal membaca semua abjad ini. Pertama kerja murid perlu diperiksa sama ada betul atau salah sahaja.2...” 20 .” Ini bermakna sekiranya terdapat murid yang tidak dapat melakukan tingkah laku seperti murid majoriti maka dia dilabelkan lemah atau di bawah pencapaian norma.. Murid perlu diberi balik kerjanya dengan pengetahuan kemahiran atau ilmu pengetahuan telah dikuasai dan belum dikuasai. Contohnya sebilangan besar murid yang berumur 6 tahun telah boleh membaca semua 26 abjad.2. Popham (1981) menjelaskan...” Penilaian pembelajaran membolehkan guru mendapatkan pengetahuan tentang pencapaian murid dalam perkara yang telah diajar untuk setiap hari atau sepajang hari agar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan murid...2.2 Penilaian pembelajaran “Satu penilaian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran dilakukan... 2. Akhirnya guru perlu menjalankan kerja-kerja pemulihan sebaik sahaja kerja murid dikembalikan.

” (Glaser dan Nitko.Ujian rujukan norma memberi penekanan kepada siapa yang lebih baik tetapi tidak memberi satu gambaran yang terperinci seperti kemahiran seseorang murid. Kerja menghasilkan soalan ujian hendaklah diberi perhatian agar dapat menunjukkan perbezaan di antara murid-murid.5 Penilaian terkawal 21 . Kriteria yang telah ditetapkan menjadi panduan untuk meningkatkan diri.2. maka prestasi murid tersebut dikatakan berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid lain dalam kumpulan norma. 2. domain tingkah laku dinyatakan dahulu di mana tugas-tugas yang sepatutnya ditunjukkan oleh individu.4 Perbandingan rujukan kriteria “Satu ujian yang sengaja dibina bagi memperoleh pengukuran yang boleh diinterpretasi secara terus dalam bentuk prestasi standard berspesifikasi.2. Dengan ini sekiranya seorang murid menjawab 50 soalan dengan betul daripada 60 soalan dalam sesuatu ujian dan skor mentah murid ini ialah 50. seseorang murid dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka dalam sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Merujuk kepada satu jadual norma. Renung sejenak ! Boleh anda memberi 6 perbezaan di antara ujian rujukan norma rujukan Kriteria? dan ujian 2. 1971) Dalam hal ini. Dengan ini. Hasil rujukan ini memberikan bacaan pangkat peratusan ke -83 dari jadual norma. Kesukaran soalan boleh dibahagikan kepada 25% yang sukar dan 25% yang senang di mana 50% soalan yang sederhana sukar. kedudukan murid ini dalam pangkat peratusan telah dibandingkan dengan satu kumpulan murid lain sebagai norma.

22 .3. b. 2. menggunakan kertas soalan dan bentuk soalan yang sama.1. 2.1 Penilaian formatif a.3. b.3 Jenis-jenis penilaian 2.2. menjawab dalam bentuk dan pada kertas yang serupa dan diawasi sepanjang masa oleh pengawas. c. Penilaian ini sesuai untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran. Menggunakan kaedah pemerhatian. lisan.1 Fungsi penilaian formatif Fungsi penilaian formatif kepada guru ialah untuk memastikan guru mendapat maklum balas dengan kadar segera dan murid memahami tentang pengajaran yang sedang berlaku. Mengukur pencapaian objektif keseluruhan tajuk / bidang yang diajar dalam jangkawaktu tertentu. Penaksiran yang sistematik yang dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran secara tidak formal.3. Guru menentukan sejauhmana hasil pelajaran dicapai. nilai dan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif tidak dapat dinilai dengan berkesan secara terkawal. Keadaan ini membantu guru memperbaiki atau meneruskan pengajaran. Maka guru perlu bersifat bersedia dan sensitif kepada keadaan yang boleh menjadi sumber penilaian tidak terkawal. menjawab dalam masa yang sama. Menilai tahap penguasaan ilmu pengetahuan murid.Penilaian terkawal merujuk kepada murid-murid diberi masa yang sama panjang.6 Penilaian tidak terkawal Penilaian tidak terkawal berlaku semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta berlaku dalam keadaan sebenarnya dan semasa perlakuan itu berlaku. latihan dan lain-lain untuk mengesan pencapaian murid c. Perkara seperti sikap. Membanding pencapaian antara murid. 2.2 Penilaian Sumatif a. 2.

2.4 Ujian penempatan atau pra-kelayakan  Bagi menempatkan murid pada peringkat pelajaran yang sesuai dijalankan sebelum bermulanya sesuatu pelajaran  4 jenis penempatan  Murid dimasukkan ke sekolah yang berlainan seperti sekolah vokasional atau sekolah biasa  Murid dimasukkan ke aliran sains atau sastera  Murid dimasukkan di dalam darjah yang berlainan mengikut kemampuan murid  Murid yang berlainan kemampuan dikumpulkan dalam satu bilik darjah dan guru terpaksa menggunakan pelbagai strategi pengajaran apabila mengendalikan darjahnya  Tujuan penempatan : tindakan susulan dapat dibuat agar murid diberi aktiviti pembelajaran yang sesuai  Jenis ujian penempatan : ujian pencapaian atau ujian sumatif 23 .d. Dalam penilaian sumatif. Matlamatnya dan adalah untuk menentukan perancangan punca untuk masalah tindakan pembelajaran pemulihannya. Markah dan gred direkodkan.3.3. e. menyediakan 2. projek. kemahiran amali.2. Berbentuk formal seperti ujian pensil dan kertas.3.3 Penilaian Diagnostik Penilaian diagnostik adalah berkenaan kesukaran pembelajaran yang wujudkan secara berulang yang tidak dapat diperbaiki melalui penilaian formatif. maklumat yang didapati mempunyai skop yang lebih luas dari aspek cakupan kandungan atau kemahiran yang ditaksir.1 Fungsi Penilaian Sumatif Fungsi Penilaian Sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran atau unit pengajaran bagi memastikan keadaan pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. 2.

2. senarai semak. skor ujian dan laporan konferens. ujian kecerdasan 2. lukisan/catan.1 Penilaian portfolio a.pembangunan pembelajaran reflektif . mengenal pasti masalah pembelajaran. penilaian prestasi pembelajaran murid c. dan membantu murid dalam perancangan pelajaran dan vokasional. mengubal dan mentadbir ujian serta menyemak jawapan.5 Penilaian ujian piawai (scholastic aptitude)  Ujian yang diselaraskan secara sama dari peringkat merancang .kemajuan pembelajaran sepanjang masa .tahap penguasaan murid dan tempo kerja murid .bukti pembelajaran yang jelas bagi semua pihak .  Contoh : ujian bakat. pengajaran khas (individualizing instruction). d. mengenal pasti murid yang lemah.perbandingan hasil kerja dari masa semasa .3. Kandungan portfolio .laporan penyelidikan.tahap kolaborasi di antara guru dan murid 24 . menilai ukuran yang diperoleh dan melaporkannya oleh satu organisasi tertentu  Direkabentuk untuk meramal penguasaan murid dalam aktiviti tertentu pada masa hadapan  Mengukur kebolehan belajar terhadap pengetahuan atau kemahiran yang telah dipelajari  Menyediakan maklumat yang berguna seperti menentukan kesediaan belajar.4 Penilaian alternatif Penilaian bersifat tidak formal tetapi mengikut keperluan sukatan pelajaran dan objektif pembelajaran sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.kerja yang terbaik daripada murid . membentuk kumpulan dalam bilik darjah.4.pembangunan kemahiran penilaian kendiri .2. projek termasuk keputusan penilaian dengan rumusan dan catatan daripada penilaian. Berasaskan kerja secara persendirian seperti sampel penulisan. Merupakan pengumpulan hasil kerja murid yang menunjukkan perkembangan pembelajaran dan kerja terbaik murid b.

4.Guru menilai isi kandungan portfolio dan hasil penilaian kendiri murid ix.2 Penilaian berasaskan ketrampilan  Satu penilaian yang melihatkan proses melaksanakan sesuatu tugasan atau produk yang dihasilkan  Melibatkan murid menunjukkan kecekapannya atau pengetahuannya dengan memberi jawapan yang tepat atau satu hasil produk yang baik  Merupakan satu bentuk ujian yang memerlukan guru membuat pertimbangan tentang penataran murid terhadap pengetahuan. Penilaian kendiri isi kandungan portfolio viii. Langkah-langkah merancang dan melaksanakan penilaian portfolio i. kemahiran dan ciri-ciri afektif mereka  Kriteria penilaian ditetapkan bersama-sama dengan murid  Feuer dan Fulton (1993) mencadangkan tujuh bentuk penilaian berkenaan:  Esei  Penulisan 25 .bahan dimasukkan dalam portfolio selari dengan kehendak hasil pembelajaran .mengandungi kepelbagaian bukti kerja murid . Menentukan struktur fizikal portfolio iii. Menetapkan panduan untuk penilaian kendiri murid dan kriteria pemberian markah v. Pertemuan guru dan murid x. Mengenal pasti tujuan/matlamat ii. Menyemak semula dengan murid vi. Mengenal pasti sumber isi kandungan iv.bahan yang dipilih menunjukkan perkembangan proses pembelajaran dari awal hingga akhir .penilaian bahan dalam portfolio adalah berdasarkan kriteria dan piawaian yang digubal untuk menilai prestasi kerja f.bahan yang terpilih berdasarkan kriteria penilaian . Portfolio dikembalikan kepada murid atau sekolah 2.e. Isi kandungan portfolio daripada guru atau murid vii.murid diberi peluang memilih bahan yang dimasukkan dalam portfolio . Panduan memilih dan menilai isi kandungan/bahan portfolio .

merekod dan menskor 2. situasi berkaitan pelbagai aspek kehidupan seharian dalam tempoh masa tertentu  Peringkat-peringkat pelaksanaan projek  Sebelum              Dapatkan panduan dari guru Kenalpasti masalah dan tajuk Tinjau projek lepas untuk rujukan Bentuk pasukan dan pembahagian tugas  Semasa Sumbangsaran idea dan bina kesepakatan ahli kumpulan Kenal pasti skop dan urutan Sediakan jadual pelaksanaan projek Tentukan punca maklumat Jalankan proses inkuiri dan pengumpulan data Tambahbaikan berterusan dan penilaian berterusan Sediakan laporan projek Bentangkan dapatan/ hasil  Selepas Penilaian projek oleh guru dalam aspek berikut: o Perancangan o Pelaksanaan / proses 26 .3 Penilaian berasaskan projek  Proses inkuiri lanjutan mengenai sesuatu isu. Lisan  Pameran  Eksperimen  Portfolio  Soalan jawapan berstruktur  Kaedah penilaian berasaskan Ketrampilan       Menetapkan hasil ketrampilan Pilih tugasan-tugasan kajian yang sesuai Memilih fokus penilaian Memilih darjah realisme yang sesuai Memilih situasi prestasi Memilih metod pemerhatian.4. masalah.

Sebelum projek dilaksanakan samada guru seharusnya seperti mengenalpasti secara formal prapentaksiran bertulis mahupun tidak formal berkenaan maklumat sedia ada murid mengenai topic projek.  Penilaian ke atas maklumat sedia ada murid membantu guru dalam agihan murid dalam kumpulan. 2.o Hasil – kualiti mengikut piawaian yang ditetapkan   Maklum balas daripada rakan o Kekauatan.3. Merangkumi aspek-aspek lain yang tidak dapat dinilai secara 27 . c. Bagi pembelajaran berasaskan projek. kelemahan o Kemahiran     Rekod pemarkahan/skor dan analisis markah Hargai pencapaian dalam penyelesaian masalah – Pentaksiran seharusnya berlaku dalam tiga fasa. Merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa projek dilaksanakan – pentaksiran menggunakan senarai semak dan skala kadar memberi maklumbalas bernilai kepada murid mengenai pembelajaran dan progress projek mereka. Penilaian dibina dan dikendalikan oleh pentadbiran sekolah. Selepas projek – pentaksiran menggunakan rubrik dapat memberikan maklumat bernilai mengenai hasil projek dan dalam membuat pembentangan di hadapan rakan kelas. Rubric pemarkahan boleh membantu murid-murid menilai progres perancangan projek sementara bagi guru pula menjadi rujukan ketika mengadakan  sesi perbincangan mengenai tahap pencapaian dan kemajuan.4.1 Penilaian kerja kursus berasaskan sekolah a. b. kelemahan dan cadangan atasi Refleksi kendiri o Kekuatan. asas pengetahuan amat penting. Rubruk yang sesuai juga dapat membantu memberikan maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan projek yang dibentang.

3. Terdapat berbagai bentuk penilaian yang boleh anda jalankan di sekolah. 2. sila baca buku ini…. Psikologi pendidikan III. Ee Ah Meng . kegiatan serta daya usaha murid Cadangan untuk mengembangkan potensi murid secara optimum Ulasan dan cadangan guru secara keseluruhan tentang murid 28 .(2002). Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.4. nilai dan sikap  Membayangkan ciri-ciri perkembangan murid  Menghuraikan tahap kemajuan murid  Perkara yang perlu dilaporkan termasuklah: Perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke masa dalam bentuk gred. pernyataan dan sebagainya Pernyataan tentang minat. pengetahuan.. Anda telah menjalankan satu projek Kemahiran Hidup Reka Cipta untuk pelajar Tingkatan 3. Bincangkan bagaimana anda menilai projek pelajar menggunakan kaedah Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Sekolah. 3th. soalan bertulis. borang pemerhatian  Pelaporan  Memberi gambaran yang menyeluruh tentang profil murid dari segi kemahiran. Maklumat lanjut. secara kumpulan atau secara individu Menghasilkan alat penilaian seperti soalan lisan. markah.2 Pentaksiran bagi kerja kursus berasaskan sekolah  Kaedah menilai kerja kursus berasaskan sekolah      Dilaksanakan berterusan dan menyeluruh Membuat perancangan Menentukan objektif penilaian Cara penilaian: sepanjang proses p&p. bakat. berperingkat. sikap. ed. Bhd. .penilaian berpusat.

Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Menjelaskan aspek-aspek pentadbiran yang mempengaruhi tahap kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Kerangka Konsep Tajuk 3 29 . Pengukuran c. Banding bezakan di antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2. Mengenalpasti kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik. Definisi bagi elemen-elemen berikut: a. Bagaimanakah penilaian portfolio dan penilaian projek dapat dilaksanakan dalam penilaian kerja kursus Reka Bentuk teknologi? TAJUK 3 PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN UJIAN Sinopsis Menjelaskan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pentadbiran dan pelaksanaan ujian bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian. 3. Hasil Pembelajaran: 1. 1. Pengujian b. Penilaian 2.

adakah aspek kesahan dan kebolehpercayaan ujian sudah selesai dan tidak ada apa lagi tindakan yang perlu diambil perhatian? Sebenarnya. ada aspek-aspek yang mempengaruhi tahap keesahan dan kebolehpercayaan ujian. Selain itu. dalam kita mentadbir ujian. Ini bermakna kita sebagai guru perlu mengambil langkah berkesan bagi memastikan ujian yang kita tadbir terus menjamin keesahan dan kebolehpercayaan ujian. kita akan merujuk kepada sukatan dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Adakah kita telah selesai mengambil langkah yang sempurna dalam memastikan ujian kita berkualiti tinggi? Dengan erti kata lain. Kita akhirnya menyimpan kertas- kertas ujian di dalam bilik kebal bagi menjamin keselamatan kertas ujian sementara menantikan hari peperiksaan tiba. Mengapa kita berbuat demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin kesahan ujian. Kita juga menjalankan penganalisaan item yang kenali sebagai indeks diskriminasi dan indeks kesukaran itemitem soalan. Mengapa kita mengambil berat aspek kesahan dan kebolehpercayaan ujian? 3.Pentadbiran dan pemeriksaan ujian Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian Pemeriksaan ujian 3. 30 .1 Kepentingan pentadbiran dan pelaksanaan ujian yang baik Apabila kita sebagai guru membuat soalan-soalan ujian.2 Aspek-aspek penting pentadbiran dan pelaksanaan ujian Antara aspek-aspek pentadbiran ujian yang perlu kita ambil perhatian ialah. kita juga mengambil langkah sesuai bagi memastikan soalansoalan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

lain perkara yang diuji dan dinilai. siapa pun penguji.3 3.3. lain pula prosedur yang perlu dipatuhi.2. ada waktunya pula kita membuat ujian terkawal tetapi berbentuk lisan. Sebagai penguji dan pengawas ujian. Ini bermakna pengendalian ujian jadi berbeza-beza. Bukan itu sahaja. Ada kalanya kita melaksanakan ujian terkawal menggunakan pensel dan kertas. Seorang guru sepatutnya mengambil langkah sesuai bagi memastikan semua calon berada dalam keadaan bebas dari sebarang 31 .2.2 3. Justeru. Mengapa? Selain perkara di atas.1 Pengendalian ujian Ada banyak perkara yang diuji dan dinilai dalam sesebuah institusi pendidikan. Baharulah nanti pencapaian murid boleh diukur dengan lebih tepat.4 3. bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.2.penguji dan pengawas ujian mestilah mematuhi langkah-langkah yang dinyatakan dalam penerangan semasa menjalankan sesi ujian. metod menjawab.2.2.2. guru perlu memastikan pelajar dalam keadaan selesa ketika menjawab ujian. ujian merupakan satu ancaman kepada murid. kita tidak sepatutnya membuat suatu tindakan yang boleh meningkatkan rasa ancaman kepada calon. setiap penguji mestilah mengambil inisiatif memahami penerangan dan panduan menjalankan ujian sebelum menjalankan ujian. Apa yang penting. Dalam suasana ujian formal.1 3.5 Pengendalian ujian Keresahan pelajar Peniruan dan penipuan Menyediakan pelajar Arahan dalam ujian Apa perkaitan aspek-aspek pentadbiran ujian di atas dengan kesahan dan kebolehpercayaan ujian? 3. Apa yang pasti. tempoh masa dan juga suasana menjawab. tugas utama beliau ialah memahami jenis atau prosedur yang hendak dijalankan termasuk aspek peraturan.

2. kebolehpercayaan ujian boleh Mana mungkin ujian yang tiada aspek kebolehpercayaan menghasilkan penilaian serta pentaksiran yang membolehkan keputusan berkesan diambil. tiada kerisauan langsung menyebabkan pelajar tidak memandang serius ujian yang dihadapi.gangguan penumpuan. Perkaitan ini sebenarnya diperolehi dari pemerhatian dan pengalaman juga kajian. apakah antara tindakan guru yang menggambarkan beliau telah mengendalikan ujian tersebut dengan baik? 3. Darjah kerisauan pula Ujian mempengaruhi pencapaian. apa yang perlu dibuat oleh seorang guru dalam hal ini? Dalam usaha meletakkan keresahan pelajar pada tahap positif. Kedua-dua keadaan ini menyebabkan murid tidak akan mempamerkan keupayaan pembelajarannya yang sebenar dan ini mempengaruhi tingkat kebolehpercayaan ujian.2 Keresahan pelajar Sebagai guru. Sebagai guru. 32 . 3.3 Peniruan dan penipuan Apa Mengapa meniru dan mengapa menipu dalam ujian dan peperiksaan? kesannya kepada skor yang diperolehi oleh murid? Skor tidak menggambarkan pencapaian sebenar murid. silauan matahari. 209-225. kita harus sedar perkaitan antara murid dan ujian. Kita mesti urus keresahan pelajar ini dengan mentadbir ujian yang kita jalankan dengan baik.2. boleh menimbulkan kerisauan. pencahayaan. dipersoalkan. tepat sekali. Di dalam ujian lisan. apa yang sepatutnya kita lakukan dalam aspek keresahan pelajar ini? Ya. Apa yang anda faham tentang kenyataan ini? Dapatkan maklumat seterusnya dalam buku Dr Abu Bakar Nordin. kejadiankejadian luar yang dapat mengganggu penumpuan dan sebagainya. Asas Penilaian Pendidikan. Sebaliknya. Antaranya. (1986). Keresahan tinggi akan menjadikan murid mengalami tekanan lalu tidak dapat berfikir secara rasional. seorang guru mesti „menyediakan pelajar‟. Bila ini berlaku mana mungkin seorang guru itu mampu membuat penilaian dan pentaksiran yang tepat? Jadi. Bermakna.

aspek peniruan dan penipuan mesti diurus dalam mentadbir ujian.2. mengapa kita mesti merahsiakan „rupa bentuk‟ ujian daripada murid-murid kita? pengalaman yang mencemaskan.Justeru. 3. Pada pendapat anda. apakah kesan ke atas sikap murid sekiranya guru berjaya menyedarkan mereka bahawa tujuan ujian adalah untuk melihat sejauhmana tahap penguasaan mereka terhadap apa yang diuji? 3. Kita juga mesti membuat keputusan tegas apabila keadaan ini benarbenar berlaku.4 Menyediakan murid Berbalik kepada tujuan sebenar ujian. Dalam kumpulan bincang perkara yang akan anda lakukan untuk membantu murid bersiapsiaga dalam satu ujian bertulis. kita perlu mengawasi mereka supaya dapat memberi jawapan mengikut arahan. Jadi. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah memberi kesedaran kepada murid bahawa meniru dan menipu adalah salah serta mengambil langkah sesuai menjauhkan murid dari keadaan yang membolehkan mereka meniru dan menipu. Sekiranya guru berjaya menyedarkan murid tujuan sebenar ujian penipuan dan peniruan juga boleh dielakkan. membimbing murid untuk sentiasa membaca dan memahami Ada dalam kalangan murid tidak mendapat skor yang baik bukan kerana tidak menguasai apa yang dipelajari. Apatah lagi bagi murid yang lemah. Satu pendekatan 33 . mempamerkan potensi sebenar ia tidak sepatutnya dirahsiakan. apa yang sepatutnya dilakukan oleh guru? Kita sewajarnya memastikan murid benar-benar faham bagaimana menjawab sesuatu ujian. 1. sepatutnya arahan.2. kita Mana-mana kertas ujian pasti mengandungi arahan. ujian merupakan Sekiranya kita mengharapkan murid Sebaliknya. tetapi hanyalah kerana tidak meneliti dan tidak memahami arahan ujian. guru perlu mengambil tindakan menyediakan pelajar untuk menghadapi ujian yang telah dirancang.5 Arahan Dalam Ujian Sebagai guru. Apakah antara langkah sesuai yang boleh diambil oleh guru dalam usaha mengelakkan murid dari meniru dan menipu? 2. Tambahan pula.

5 3. Tetapi. guru mempunyai pilihan untuk menyediakan item ujian bentuk objektif mahupun subjektif. Ini ujian perlu ditadbir dengan baik bagi menjamin pemeriksaan kebolehpercayaan markah yang diperolehi murid. guru seharusnya sedar jawapan murid boleh ditanda oleh sesiapa sahaja dengan pemberian markah yang sama dan serupa.1 ada dan dapat digunakan emosi pemeriksa dan suasana tempat pemeriksaan Bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat Guru mempunyai berbagai pilihan bentuk ujian. 3.4 3.Tahap penguasaan murid boleh dibuktikan melalui skor atau markah yang diperolehi dalam sesuatu ujian.3.3.3. Bagi ujian pencapaian bertulis misalnya. Bagaimana? 3. 3.2 Tujuan ujian dijalankan Jadi.3.yang boleh kita lakukan ialah membuat simulasi atau percubaan untuk membiasakan pelajar membaca arahan. Apa pun tindakbalas yang kita harapkan daripada murid.3 Pemeriksaan Ujian Pemeriksaan ujian merupakan perkara yang perlu diambil perhatian dan ditadbir dengan baik selepas ujian dilaksanakan. Dalam hal mentadbir pemeriksaan ujian. Skor yang tinggi menunjukkan murid menguasai sesuatu topik dengan baik.3.2 tujuan ujian dijalankan 3.3.3. Mengapa? Jika kita lambat memeriksa jawapan 34 . memahami arahan dan bertindakbalas seperti arahan. Apa yang berlaku? Skor yang tinggi bermakna boleh juga disebabkan cara pemeriksaan ujian dijalankan. guru perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Bagi ujian objektif pula guru sekali lagi mempunyai pilihan untuk mengarahkan murid menjawab dalam kertas OMR atau di atas kertas ujian itu sendiri.3 kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang 3. dibuat secepat yang mungkin. pemeriksaan ujian perlu Ujian formatif memerlukan maklumat segera. adakah semestinya demikian? Skrip jawapan seorang murid mendapat dua skor markah yang jauh berbeza dari dua orang pemeriksa.1 bentuk ujian diberi dan di mana jawapan itu dibuat 3.

3.murid. kita akan lambat mendapat maklumbalas berkenaan tahap penguasaan murid.5 Suasana tempat pemeriksaan Suasana tempat pemeriksaan pula sebenarnya mempengaruhi emosi dan penumpuan guru ketika memeriksa jawapan murid. Mana mungkin kita dapat membuat tindakan penambahbaikan yang jika maklumbalas tahap pengetahuan murid diketahui tidak pada berkesan masa yang tepat? Dalam keadaan masa yang begitu terhad.3 Kemampuan guru mengikut sesuatu prosedur serta kemudahan yang ada dan dapat digunakan Bagaimana anda mengaitkan isu ini dengan pentadbiran pemeriksaan ujian yang baik? 3. 3. bagaimana guru boleh mengurus atau mentadbir pemeriksaan ke atas ujian formatif supaya keputusan prestasi murid dapat diketahui pada masa yang singkat? Bagaimana pula pentadbiran pemeriksaan bagi ujian pencapaian? 3.3.4 Emosi pemeriksa Emosi guru sebagai pemeriksa ujian perlu dikendali dengan baik kerana ia boleh mengancam kebolehpercayaan ujian.3. Fikir sejenak kesan emosi gembira dan marah guru kepada pemeriksaan kertas jawapan murid. Berikan dua contoh suasana tempat pemeriksaan yang menyebabkan penurunan kepada kebolehpercayaan ujian. Tutorial 35 .

4. Tingkatkan maklumat anda.Markah calon bergantung rapat kepada prestasinya pada ketika menjawab sesuatu ujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian. 3. (1986). Asas Penilaian Pendidikan. Hasil Pembelajaran: 1. Bincang kepentingan dan peranan skema pemarkahan dan prosedur pemarkahan. PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN REKA TAJUK 4 BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menjelaskan prosedur pembentukan ujian. konstruk dalam JSU dan aras kesukaran soalan. sila rujuk buku yang dikarang oleh Dr Abu Bakar Nordin. Selain itu markah calon juga bergantung rapat kepada cara-cara pemarkahan. 2. Menjelaskan prosedur pembentukan ujian Menjelaskan pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Menjelaskan konstruk dalam JSU Menjelaskan aras kesukaran soalan Kerangka Konsep Tajuk 4 Prosedur pembentukan ujian Pembinaan JSU PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH 36 .

4. kita semakin sedar ujian yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk menggred pelajar.4 4.1 4. tentunya anda mempertikaikan kebolehpercayaan dan kesahan ujian yang dibina secara demikian. Tindakan selanjutnya ialah mengambil satu langkah sesuai yang boleh membantu murid meningkatkan potensi diri dan ini termasuklah memperbaiki strategi pengajaran kita sebagai guru. Fikirkan item-item dan bentuk soalan atau rujuk sahaja koleksi item-item sebelum ini dan bentuklah ujian‟ Bagi anda yang tidak bersetuju dengan kenyataan di atas.Konstruk dalam JSU Aras kesukaran soalan 4. ujian merupakan satu instrumen yang membantu kita mengukur pencapaian murid yang kemudiannya membolehkan kita menilai dan mentaksir penguasaan murid. Apa yang anda perlu lakukan adalah duduk menyendiri.1 Prosedur pembentukan ujian Sebagai seorang guru yang berpengalaman Ujian merupakan satu alat penilaian.1.1.2 4.3 4. Ini bermakna apabila kita membentuk ujian.1.1. „Ujian senang dibentuk. Sebaliknya. adakah anda bersetuju dengan kenyataan di bawah ini. kita perlu mematuhi prosedur pembentukan ujian yang merangkumi pemeringkatan berikut. Sebagai seorang guru dalam era hari ini.1. Ambil masa seminggu sebelum ujian.. Cuba jelaskan kepada rakan-rakan anda yang bersetuju dengan kenyataan di atas mengenai hal ini.5 menentukan objektif ujian membentuk jadual penentuan (jadual spesifikasi ujian) menentukan bilangan item memilih reka bentuk item meninggikan mutu ujian 37 .

Untuk mencapai matlamat perlu sediakan program dan aktiviti. Guru perlu sediakan objektif yang spesifik supaya senang menjadi panduan pengajaran. dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta.1.9 mengulangkaji dan menyunting item menyediakan ujian untuk digunakan percubaan ujian menjalankan ujian 4. Semasa menentukan objektif-objektif guru-guru harus memikirkan tujuan ujian dijalankan.7 4. Di antara tindakan dan keputusan yang akan diambil itu termasuklah perkaraperkara seperti panjangnya ujian dan jenis-jenis perlakuan yang diuji. objektif berikut sudah memadai – dapat melakar dengan menunjukkan perspektif. Antara perkara yang terdapat dalam program ialah kenyataan tentang tujuan untuk jangkamasa pendek apabila sesuatu aktiviti itu dijalankan dan itulah yang dikatakan objektif. Objektif-objektif yang dipilih itu akan menentukan tindakan yang akan diambil apabila ujian hendak dibentuk. Objektif ada beberapa peringkat – luas dan spesifik. Cuba anda bentuk objektif-objektif ujian formatif bagi topik di atas. seperti juga dalam pengajaran menentukan objektif yang tepat dan dapat menolong amatlah penting. Matlamat menyatakan hasrat yang terdapat dalam kalangan pendidik dan masyarakat apabila sesuatu matapelajaran itu diperkenalkan. Ia juga didapati senang bagi mendapatkan bukti-bukti untuk ukur pencapaian objektif yang besar.1 Menentukan objektif ujian Setiap mata pelajaran yang diajar mempunyai matlamat dan objektif. Matlamat merupakan satu perkara yang perlu dicapai dalam masa yang panjang.1.6 4.1.1. Contoh matlamat: Membolehkan murid memperolehi kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan. Dalam pembentukan ujian.1.8 4.4. 38 . Bagi ujian sumatif topik „Kreativiti dan Reka Cipta‟.

sebaiknya semuanya dibentang dalam bentuk jadual yang mempunyai dua dimensi – iaitu dimensi isi (kandungan) yang diletak secara menegak dan dimensi peringkat kemahiran yang diletak secara mendatar. 4. satu ujian yang baik dan telah dibuktikan mempunyai mutu yang tinggi tidak akan sesuai jika item-itemnya tidak mengukur ataupun menekankan perlakuan yang dikehendaki. Teliti Jadual Penentuan bagi menguji kemahiran mengira dalam jadual 4.Setiap ujian adalah unik dan spesifik.2 Membentuk Jadual Penentuan (Jadual Spesifikasi Ujian) Setelah objektif besar dan objektif-objektif kecil ini ditentukan. Kesannya. Maka. Bermakna objektif khusus mestilah dibentuk sebagai panduan bagi mendapatkan bukti-bukti untuk mengukur pencapaian objektif besar. Guru perlu beri perhatian terhadap perlakuan yang hendak diuji dan ciri-ciri kumpulan sasaran. mutu kesahan dan kebolehpercayaan ujian terjejas. maklumat yang diperolehi tidak akan mencerminkan kebolehan. Kita mesti sedar.1.1 berikut: Isi/Kemahiran Mengenal Memadan Mengolah Angka 1-9 10-50 51-100 Campur 1-9 10-50 51-100 Tolak 1-9 10-50 51-100 X X X X - X X X X - X X X X X X X - X X X Jadual 4. Ia seharusnya mengukur sesuatu perkara yang tertentu ke atas individu ataupun kumpulan. kemahiran dan kemajuan murid-murid yang diuji itu.1 : Contoh Jadual Spesifikasi Ujian bagi menguji kemahiran 39 .

sebulan dan sebagainya. Daripada segi afektif pula mungkin terdapat beberapa peringkat perlakuan seperti: sedar. menghayati. Jadual Spesifikasi Ujian boleh dibentuk bagi meliputi satu bidang yang luas seperti merangkumi rancangan pelajaran bagi satu tahun. Kemahiran ini ialah mengenal. 4. Ianya terlalu luas dan tidak mungkin semua perkara mampu diuji. Setelah semua tajuk dan kemahiran ini dikenalpasti dalam bentuk Sediakan JSU yang sesuai bagi jadualpenentuan ujian. Daripada segi kognitif. kemahiran ini. Untuk tajuk ini guru memilih beberapa tajuk kecil iaitu kumpulan sasaran. Keutamaan bagi sesuatu objektif dapat dipandukan daripada sukatan pelajaran dan disokong oleh beberapa orang guru lain yang pakar dalam mata pelajaran itu. terdapat tiga jenis kemahiran. hanya sampel yang mewakili kepada keseluruhan perkara sahaja yang akan diuji. objektif 40 . menganalisa. memadan. Dalam mata pelajaran Kemahiran hidup tahun 4 guru memilih tajuk Barang Jualan.3 Menentukan bilangan item Jadual penentuan atau jadual spesifikasi meliputi semua perkara yang terangkum dalam proses pengajaran-pembelajaran. mengolah.Mengira di Tahun 1 Dimensi isi adalah dimensi yang sangat senang difahami kerana guru sentiasa mengutamakan tajuk-tajuk sesuatu perkara yang akan diajar apabila membuat rancangan pelajarannya. terdapat perlakuan seperti menggunakan situasi yang berlainan.1. Dalam contoh jadual di atas. Ia boleh juga meliputi satu bidang yang kecil samada untuk satu minggu. Oleh itu. jenis barang yang sesuai dijual dan sumber bekalan. Bagaimana untuk memilih sampel sebagai wakil keseluruhan perkara dalam P & P? Tepat sekali. maka tugas selanjutnya ialah menentukan keutamaan tiap-tiap satu objektif. Guru perlu merangka objektif-objektif yang lebih spesifik yang membantu mencerminkan tahap penguasaan tingkahlaku yang perlu dikuasai bagi setiap subtopik yang didedahkan. Dimensi kemahiran pula ialah tentang perkara yang berkait dengan kebolehan berlainan yang dapat ditunjukkan oleh seseorang murid itu. bertindakbalas. menilai dan membentuk satu hipotesis.

wajaran keutamaan tajuk seperti yang berikut. bilangan pelajar yang diuji.1.atau perkara yang diberi penekanan yang akan kita ambil sebagai sampel bahan ujian.1 akan digunakan di sini. umur pelajar. Jika ditentukan ujian itu mengandungi 40 item. maka bilangan item untuk angka asas dan mencampur mungkin dirancang seperti berikut: Perkara Memadan 1 . bentuk item yang digunakan selalunya seragam iaitu terdiri dari satu bentuk sahaja seperti aneka pilihan. padanan atau karangan. Katakan bagi perkara-perkara yang di ajar itu. angka asas 20%. mentadbirkannya dan memeriksa jawapan-jawapan. Di dalam kebanyakan ujian sekolah rendah. Perkara-perkara berikut menjadi asas pertimbangan yang baik dalam memilih bentuk item: tujuan ujian itu diadakan.Item 3 5 Berapakah soalan yang sepatutnya diambil dari topik tolak untuk contoh di atas? 4. betul-salah dan aneka pilihan. Ia juga menjadi rujukan kepada bilangan item yang perlu diuji bagi satusatu perkara atau objektif. masa bagi menyediakan ujian. mencampur 65% dan tolak 15%.4 Memilih reka bentuk item Terdapat banyak bentuk item yang dapat digunakan dalam ujian. Sediakan nota yang memperjelaskan perkara-perkara tersebut.9 Mengenal 51 – 100 Campur 1 – 9 Campur 10 – 50 Campur 51 – 100 8 10 8 Bil. ada kalanya ujian menggunakan item yang beragam seperti gabungan padanan. Mana-mana bentuk boleh dipilih asalkan pemilihannya berasaskan pertimbangan yang baik. Walaubagaimanapun. sewajarnya penyedia ujian 41 . Jika ujian menggunakan item bentuk beragam. perkara yang terdapat di jadual 4. Sebagai contoh. kemudahan panduan dan kemahiran menyediakan item.

pengetahuan tentang perkara yang dijadikan bahan ujian disamping menuntut kesabaran yang tinggi. Kemungkinan item itu terlalu panjang atau terlalu pendek.  Kesahan Hal ini bermaksud ujian itu hanya menguji perkara yang patut diuji sahaja. guru-guru seharusnya meletakkan dirinya dalam keadaan yang boleh menjawab beberapa isu berikut:        Pemahaman „murid pelbagai peringkat kebolehan‟ terhadap item. guru perlu mengambil inisiatif untuk memenuhi aspek-aspek berikut.5 Meninggikan mutu ujian Dalam aspek meninggikan mutu ujian. Dalam membentuk atau menyediakan item yang baik. 4.1. Kemungkinan wujud kekaburan di mana-mana.mengelompokkan item-item yang serupa bentuknya.  Kebolehpercayaan Ini bermakna markat murid tekal sekiranya ujian diberikan kepada mereka pada satu masa yang lain. Perkaitan item itu dengan pengetahuan dan kemahiran yang penting. Kemungkinan wujud petunjuk kepada jawapan dalam item itu sendiri atau di mana-mana dalam ujian itu. perlu ditulis di awal setiap Dengan menyoal diri dan menjawab isu-isu di atas kita akan mencuba sedaya upaya membentuk ujian yang bermutu. 42 . Perkaitan item dengan objektif mata pelajaran. . Kemungkinan item itu terlalu senang atau terlalu sukar. seorang guru perlu menguasai beberapa aspek – kebolehan tentang penulisan item. Dalam proses menyediakan item-item soalan.  Ketepatan Ini bermakna ujian tidak memberi peluang mana-mana pihak membuat interpretasi sendiri. Arahan yang jelas bagi menunjukkan item-item yang berlainan ini pengelompokkan.

Sila rujuk buku Penaksiran dalam Pendidikan dan Sains Sosial tulisan Abu Bakar Nordin dan Bhasah Abu Bakar terbitan UPSI. 2008 4. kebolehan.  Sampel item yang mencukupi Ini bermaksud liputan item soalan mewakili perkara-perkara yang diajar.  Praktikal Bersesuaian dari aspek masa. mengapa ujian itu masih dikatakan belum sedia untuk diberikan kepada murid-murid? Mutu ujian bergantung penuh kepada setiap item.  Pembezaan yang positif Item-item berupaya membezakan kumpulan murid berpengetahuan dan tidak berpengetahuan. Bagaimana jika tiada guru yang sealiran kepakarannya? Apa yang boleh kita faham dengan istilah „kritik diri sendiri‟? Cadangkan langkah-langkah yang boleh dijadikan panduan dalam mengulangkaji dan menyunting item supaya ujian mengandungi itemitem yang bermutu. Maka itu di sekolah kita ada panel yang akan menyemak item-item ujian dan panel biasanya dalam kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Peringkat kepayahan Ini merujuk kepada peringkat kepayahan item-item yang bersesuaian.1.6 Mengulangkaji dan menyunting item Apabila item penghabisan siap dibina. kos dan kemudahan yang ada. 43 .

Apakah aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam merancang markah? 4. 4.7 Menyediakan ujian untuk digunakan Pada tahap ini.1.8 Percubaan atau Pra ujian Ujian yang baik ialah ujian yang telah dicuba dahulu dalam kalangan murid yang serupa dengan yang akan mengambil ujian itu kelak. Perkara-perkara itu ialah:    Menyusun item-item Menyediakan arahan kepada murid-murid Merancangkan markah 1.1. Hal ini adalah disebabkan oleh keadaan ujian dijalankan tidak sesuai. item-item dan ujian keseluruhannya akan dapat diperbaiki.4. Ada tiga perkara lagi yang perlu dibuat dalam usaha meninggikan lagi mutu ujian. Daripada maklumat yang didapati. Cadangkan susunan item-item yang meningkatkan motivasi murid. item-item telah siap dibentuk dan telah selesai disunting.1.9 Menjalankan ujian Ujian yang bermutu kadangkala tidak berjaya mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Apakah antara maklumat-maklumat penting yang sepatutnya terangkum dalam menyediakan arahan kepada murid? 3. Mengapa langkah ini tidak dilaksanakan oleh kebanyakan guru? Apakah kebaikan yang diperolehi jika kita dapat menjalankan pra ujian dengan teratur dan melibatkan bilangan murid yang besar? 4.2 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian 44 . 2. Dalam kumpulan bincang aspek-aspek yang perlu diambil perhatian bagi menjamin keselesaan murid ketika mengambil ujian supaya skor yang diperolehi dapat menggambarkan keupayaan sebenar calon.

1 Mengkaji Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Dengan erti kata lain. JSU merupakan satu blue-print ujian yang perlu dibina dan ia hanya boleh dibina setelah pembina dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian yang hendak dibina. Mempunyai kemahiran dalam teknik membina ujian. 45 . Bagaimanapun dengan ketiga-tiga kualiti tersebut.    Mempunyai pengetahuan yang secukupnya tentang isi pelajaran yang hendak diuji. kemas dan jelas dalam bentuk ayat. 4. Antara spek yang dianalisis termasuklah:  Skop dan kedalaman kajian pada sesuatu tajuk.my/skpmtdon/notes/JSU. Berupaya menurunkan ideanya dengan tepat. Mengapa boleh terjadi demikian? Layari http://www.ca/edu/runte/tests/specf/specf.sabah. Kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap kandungannya.   Isi yang sepatutnya dicakupi oleh ujian. guru digalakkan untuk menyediakan „rangka tindak ujian‟ atau JSU yang memperihalkan dua perkara.2.uleth. Pembinaan JSU membantu pembina mendapatkan skor yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuat terhadap kandungan ujian berkenaan. Guru perlu melengkapkan diri dengan tiga kualiti untuk membina butiran ujian yang baik iaitu.edu.html Dalam pembinaan JSU langkah-langkah berikut hendaklah diikuti. seorang guru perlu tahu tujuan diadakan ujian.Sebelum sesuatu ujian dapat dibina dengan sempurnanya.pdf http://www. Tingkah laku yang diharapkan daripada pelajar tentang isi berkenaan.

2. 46 . Guru haruslah memastikan ujian yang dibina benar-benar dapat mencerminkan kurikulum itu sendiri walaupun kandungan yang dipilih merupakan sebagai wakil kepada kandungan keseluruhan kurikulum. Bilangan soalan Pemberatan yang saksama antara kandungan dan kemahiran perlu diambil perhatian dan ianya mesti selaras dengan keperluan kurikulum. Paksi wajaran a. Paksi kemahiran a. objektif pendidikan dianalisis untuk menentukan jenis-jenis kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran yang ia perlu diuji. Masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu tajuk.    Pendekatan yang diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk. Peratus pemberatan setiap tajuk b. Subtajuk 2. Kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain. bilangan soalan bagi setiap ujian dan aras kemahiran dan kesukaran yang perlu diuji ditentukan. JSU lazimnya mempunyai tiga paksi utama: dapat 1. Maklumat-maklumat yang tersebut di atas amat penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian kerana dengan ini sifat ujian.2 Menganalisis Objektif Pelajaran Disamping itu. Berdasarkan penganalisisan inilah JSU dibina. Paksi kandungan a. 4. Aras kemahiran 3. Lazimnya aras kemahiran diasaskan pada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya. Kekompleksan sesuatu tajuk. Tajuk b.

Pemeringkatan dalam perkembangan seseorang dapat menguasai pemikiran berlaku di mana sebelum peringkat tinggi.3.3 Konstruk dalam JSU Satu masa dahulu JSU hanya menyenaraikan tajuk-tajuk dalam kurikulum untuk dijadikan objektif. merangkumi dimensi manusia yang berbentuk konkrit dan abstrak. Konstruk menjelaskan perkara yang ditaksir dan ia membantu menguji dengan lebih tepat penguasaan yang ditetapkan dalam satu-satu bidang atau mata pelajaran. peringkat lebih rendah perlu dikuasai terlebih dahulu. fakta. Justeru.2 Konstruk kemahiran 47 . Perkembangan pemikiran adalah satu daripada objektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya dibangunkan dan diperkembangkan melalui proses P & P dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen P & P. tujuan pembinaan konstruk ini adalah untuk memenuhi hasrat pendidikan. Ia Jika kita teliti. Dalam usaha membantu mengembangkan pemikiran murid. Asas pengukuran bilik darjah terbitan Quantum Books 2003. Justeru jika kita lihat rupabentuk JSU hari ini telah mengalami proses evolusi. Perubahan-perubahan pada pelajar dari segi pengetahuan.1 Konstruk pengetahuan Merangkumi teori. kriteria.Rujuk Bhasah Abu Bakar . konsep. 4.3. tiga konstruk menjadi rujukan dalam JSU iaitu. 4. Konstruk-konstruk dibina bagi membantu guru mengukur dengan lebih jelas perubahan tingkahlaku yang dipamerkan murid-murid berbanding objektif-objektif yang ditetapkan. 4. prinsip dan peraturan ( hukum). kemahiran dan sikap tidak dinyatakan. guru perlu menyelesaikan masalah pemeringkatan ini dengan menjelaskan takrifantakrifan yang digunakan bagi setiap konsep yang digunakan. terminologi.

berhati-hati dan lain-lain. dengan jelas dan terus terang.konstruk ini amat releven untuk dinyatakan dengan jelas dalam JSU. Taksonomi Bloom sering digunapakai di dalam pembinaan JSU. guru perlu melihat sukatan pelajaran. Dari sini. menganalisis. membuat keputusan. Jika diteliti sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup. mengorganisasi. Konstruk kemahiran memberi fokus kepada aktiviti „hands on‟ yang sama ada melibatkan psikomotor halus mahupun psikomotor kasar. Perasaan. merumus.Konstruk nilai juga ada susunan pemeringkatan mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada peringkat yang paling tinggi. 48 . menyedari. Peringkat-peringkat dalam konstruk dibina mengikut pendapat yang dinyatakan dalam taksonomi yang digunapakai. Benjamin Bloom dan rakan-rakan telah membahagikan objektif pengajaran berbentuk kognitif kepada enam kategori. menyenaraikan. konstruk ini perlu „dianyam‟ di dalam P & P. menghargai. Konstruk ini turut mempunyai hirarki tersendiri. Dalam melahirkan individu yang seimbang. ada topik-topik tertentu yang perlu memberikan tumpuan utama kepada konstruk ini berbanding topik-topik yang lain. menterjemah. menilai dan mengaplikasi.3 Konstruk nilai Merangkumi amalan nilai seperti bertanggungjawab. sikap dan nilai merupakan perkara yang dipelajari dan berkembang dari semasa ke semasa serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara. 4. Seringkali peringkat-peringkat ini tidak dinyatakan Oleh itu guru terpaksa menganalisiskan objektif menyeluruh bagi sukatan pelajaran itu. Bagi mengetahui apakah peringkat-peringkatnya.Meliputi aspek menghurai. berkeyakinan. guru dapat menganggarkan apakah peringkat-peringkat pengetahuan. kemahiran dan nilai yang patut dialami oleh murid bagi mencapai objektif yang dinyatakan itu.3. Bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup.

 Penggunaan Aras ini bukan sahaja setakat boleh mengingati dan memahami apa yang telah dipelajari tetapi boleh juga menggunakan apa yang telah dipelajari itu kepada masalah atau situasi yang baru kepada murid. istilah. Keadaan ini menguji murid Murid menggunakan maklumat daripada satu situasi dan digunakan kepada satu keadaan yang berbeza dari apa yang telah dipelajari. Aras ini mengkehendaki pelajar mengingat kembali atau mengenal fakta. mencari Aras ini memerlukan murid mengenalpasti persamaan atau perbezaan yang wujud di antaranya. Ianya menguji kebolehan murid untuk memahami apa yang telah dipelajari menyatakan alasannya sekali.  Analisis pertalian antara idea.  Sintesis Aras ini mengumpul unsur-unsur dan bahagian-bahagian tertentu supaya ia dapat menunjukkan satu pola atau struktur yang jelas dan nyata.  Kefahaman Aras kefahaman memerlukan murid memahami tentang sesuatu perkara. strategi menyelesai masalah atau peraturan. Ia memerlukan pelajar 49 .       pengetahuan kefahaman penggunaan analisis penilaian sintesis Pengetahuan Aras pengetahuan menekankan proses mengingat. Murid dikehendaki dan meminda komunikasi atau membuat rumusan atau menyatakan akibat daripada sesuatu maklumat. menggunakan pengetahuan dan kefahamannya. Aras ini menguji kebolehan mrid tentang bagaimana mereka dapat memrcahkan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagiannya dan mengenalpasti tentang hubungkait antara bahagianbahagian berkenaan.

Sementara 1. bilangan besar item mestilah berada di paras kesukaran antara 0. Pengukuran dan penilaian pendidikan.rujuk Azizi Ahmad dan Mohd Isha Awang (2008).mengumpulkan atau menyatukan maklumat.  Penilaian Aras ini memerlukan murid membentuk pertimbangan tentang nilai atau makna terhadap sesuatu kaedah. Apakah tujuan mentaksir aras kesukaran? Tutorial Jelaskan bagaimana prosedur pembentukan ujian memberi sumbangan kepada kesahan dan kebolehpercayaan ujian.4 Aras Kesukaran Soalan Aras Aras kesukaran menunjukkan peratus murid-murid yang lulus bagi item-item.00 menunjukkan semua murid yang mengambil ujian itu lulus bagi item tersebut.00 – 1. Aras ini memerlukan pelajar menyatakan asas kepada pertimbangannya. Ini bermakna aras kesukaran boleh jatuh antara 0. Maklumat lanjut.00. pengetahuan dan kebolehan daripada bahagian-bahagian yang telah dipelajari dalam sesuatu kursus untuk membentuk sesuatu yang baharu atau asli.40 hingga 0. 50 . 0 menunjukkan yang item itu terlalu sukar sehinggakan tidak seorang murid lulus di dalam item itu. 1986). idea atau produk yang mempunyai tujuan yang tertentu. kesukaran ini ditunjukkan dengan indeks kesukaran.60 ( Dr. 4. Abu Bakar Nordin.

Gronlund.D. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Edisi ke 2. Pengujian dan penaksiran di bilik darjah. Educational and evaluation and measurement. (2008). Charles E. (2004). ed. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Asas Pengukuran Bilik Darjah. Inc. Bhd. L. (2005). (1995) Penilaian di bilik darjah. Cronbach. (1985). Competencies for analysis and application: 2nd ed.J. 8th. ed. M. (2006). Gay.BIBLIOGRAFI Abu bakar Nordin (1986). Assessment of Student Achievement. 3th. L. (2003). Sains Sosial.Boston: Pearson Education. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McMillan. Mohamad Sahari Nordin (2002). (1996). Aziz Ahmad dan Mohd. Malaysia. Merril. Penilaian Dalam Proses Pendidikan Asas Pendidikan 3. ed. Bhasah Abu Bakar. Tan Hui Leng dan Ee Ah Meng. N. Essential of psychological testing. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. 51 .R. New York: Harper and Row. Kuala Lumpur: UIAM Mokhtar Ismail. Boston: Pearson Prentice Hall . Classroom Assessment: Principles and practices for effective instruction. Banks. Petaling Jaya: Longman. S. Tanjong Malim: UPSI Penaksiran dalam pendidikan dan Azizi Ahmad (2007). Isha Awang. Classroom assessment: Issues and practices.E. Measurement and Assessment in Teaching.L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas penilaian pendidikan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. (2005). Boston: Pearson Education. dan Miller. Ohio: Pearson Prentice Hall.: Quantum Books. Inc. 9th. Linn. (1970). Abu Bakar Nordin & Bhasah Abu Bakar (2008). R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Haji Sabran.H. Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. J. (1991).R.

com KELULUSAN Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (dengan kepujian) Diploma Pengurusan Bank PENGALAMAN KERJA 1. Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang. Kuching (2010sekarang) ARFAH BINTI HAJI ABD KARIM PENSYARAH arfahkarim@yahoo. Kuching. Pensyarah.com KELAYAKAN KELULUSAN MSc Alam Sekitaran Bac Pendidikan (Sains Pertanian) PENGALAMAN KERJA 1. (6 bulan) 2.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH) NAMA TAY TECK PIN PENSYARAH tptay73@hotmail. (2 tahun) 2. Jabatan Sains Sosial. IPG Kampus Batu Lintang. Jabatan Sains Sosial. Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi IPG Kampus Pendidikan Teknik (2010-sekarang) 52 . Jabatan Pengajian Perdagangan IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ketua Unit Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan. Ketua Unit KH. Pensyarah. (4 tahun) 3. Kuching. Pensyarah. IPG Kampus Batu Lintang.