P. 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Falsafah Pendidikan Negara)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Falsafah Pendidikan Negara)

4.75

|Views: 51,101|Likes:
Published by ♥ iNSaNe ♥
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPK). Konsep yang diketengahkan menekankan beberapa aspek pendidikan yang perlu dipandang serius di tatkala proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berjalan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPK). Konsep yang diketengahkan menekankan beberapa aspek pendidikan yang perlu dipandang serius di tatkala proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berjalan.

More info:

Published by: ♥ iNSaNe ♥ on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

1. rohani. Rukun Negara. berakhlak mulia. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : .2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). iaitu. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu.

iaitu falsafah. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. iaitu teologi dan sains (Russel.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. dan rohani.3 2. dan tingkah laku. jasmani. E. etimologi (bahasa). Kesimpulannya. 1946). Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. hati.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. dan diterima umum. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. philos dan Sophia. . pendidikan dan kebangsaan. iaitu. terminologi (istilah) dan praktikal. kemanisan dan kepahitan”. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. sistematik. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. akhlak.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. iaitu.

barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). Misalnya. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja.ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi. “.”. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya..2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. 2. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah.. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. aksiologi (teori nilai).. Misalnya.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal.”. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah).. Kedua. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. 1982).. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia.. epistomologi (teori ilmu) dan logik. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. jelas dan logik.

. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. FPK menentukan arah haluan. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum.. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Misalnya.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). berakhlak mulia. . iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. Ketiga.5 pendidikan berdasarkan keperluan individu..”. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. Keempat. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. “. berketerampilan. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. FPK menjadi rujukan para guru...

2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. politik. 3. iaitu agama.”.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK.. 3.2. 3. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung .mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.. sosial.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. rohani.2..6 3..1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. individu dan sejagat.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor. ekonomi.

emosi.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.. 3.. Maka.5 Faktor individu Kelima. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. rohani dan intelek). Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.4 Faktor ekonomi Keempat. 3. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya. iaitu “.2. 3. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. bekerjasama.3 Faktor politik Ketiga.. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi.2. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK .. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil.2. iaitu “.

Misalnya.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. program pendemokrasian pendidikan.. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan.2. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa.8 3..6 Faktor sejagat Keenam. .

kemahiran dan nilai murni. epistomologi dan logik. b. b. iaitu. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. aksiologi. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu .0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. 4. metafizik. Bakat. a. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. iaitu Rukun Negara. a. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat.9 4.

Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. aksiologi unsur emosi a. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. manipulatif dan sosial. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. iaitu J-E-R-I. b. b. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). epistomologi unsur rohani a. b. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. c.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. b. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. b. metafizik unsur intelek a. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. logik unsur jasmani a.

10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. c. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. c. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mempunyai perwatakan diri yang baik. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. agama. b. Boleh dipercayai. masyarakat dan negara . Berusaha untuk meningkatkan diri. b. keharmonian dan b. kekitaan. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. kemakmuran keluarga. profesion agama. rakyat Malaysia yang dapat a. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. bersih dan cekap. bertimbang rasa. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. hormat-menghormati dan sebagainya. b. masyarakat. pengetahuan b. bangsa dan negara. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Menjalankan tugas dengan amanah. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. c. Bersemangat patriotik. keluarga. Mempertahankan maruah diri. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. Memupuk pembawaan diri yang baik. Cintai ilmu pengetahuan. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri.11 agama yang dianuti. b. bangsa dan negara. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. Berpandangan jauh dan berinisiatif. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi.

Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. para guru. Tambahan lagi. . sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”.12 Deduktifnya. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. 5.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti.

kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. .13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. 6. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Ini memerulan penghayatan. pemerhatian menerusi senarai semak. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. Maka.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). Umumnya. umpamanya kurikulum.

Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Ketiga. Kedua. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. gemilang dan terbilang.14 Pertama. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Namun. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni.

FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. .15 7. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah.0 RUMUSAN Kolektifnya. Maka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->