P. 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Falsafah Pendidikan Negara)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Falsafah Pendidikan Negara)

4.0

|Views: 51,104|Likes:
Published by ♥ iNSaNe ♥
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPK). Konsep yang diketengahkan menekankan beberapa aspek pendidikan yang perlu dipandang serius di tatkala proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berjalan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPK). Konsep yang diketengahkan menekankan beberapa aspek pendidikan yang perlu dipandang serius di tatkala proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berjalan.

More info:

Published by: ♥ iNSaNe ♥ on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. 1. berketerampilan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Rukun Negara. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). berakhlak mulia.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. iaitu. rohani. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

E. . Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama.3 2. Kesimpulannya. terminologi (istilah) dan praktikal. iaitu teologi dan sains (Russel. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. iaitu. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. pendidikan dan kebangsaan. philos dan Sophia. iaitu falsafah. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. dan diterima umum. etimologi (bahasa).1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. sistematik. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. hati. dan rohani. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. akhlak. jasmani. iaitu. dan tingkah laku. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. 1946). falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. kemanisan dan kepahitan”. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik.

”. 1982). barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan.”. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. Misalnya. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya.ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi.. 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. aksiologi (teori nilai). malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . Misalnya.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah).. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia...4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. jelas dan logik.. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. “.. Kedua. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja. epistomologi (teori ilmu) dan logik.

FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut.. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan.. . “. FPK menentukan arah haluan.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ketiga. Misalnya..5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. Keempat. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. berketerampilan. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah.”. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum.. berakhlak mulia. . FPK menjadi rujukan para guru. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa.

”. ekonomi.2..2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. politik. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 3. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung . Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor.2...6 3. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara.. individu dan sejagat. rohani. iaitu agama. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. 3. sosial.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. 3. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “.

Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan... 3. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. iaitu “. emosi.. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara..5 Faktor individu Kelima. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan.2. 3.3 Faktor politik Ketiga. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil.2. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. 3. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.4 Faktor ekonomi Keempat.2. rohani dan intelek). Maka. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara. iaitu “. bekerjasama. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.

. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan..” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia.8 3. Misalnya.2. . program pendemokrasian pendidikan.6 Faktor sejagat Keenam.

Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.9 4. a. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. Bakat. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. b. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. 4.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. aksiologi. iaitu Rukun Negara. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. a. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . b. iaitu. epistomologi dan logik.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. metafizik. kemahiran dan nilai murni.

c. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. b. b. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). logik unsur jasmani a. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. b. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. aksiologi unsur emosi a. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. b. epistomologi unsur rohani a. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. b. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. manipulatif dan sosial. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. iaitu J-E-R-I. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. metafizik unsur intelek a. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.

b. hormat-menghormati dan sebagainya. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. b. rakyat Malaysia yang dapat a. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. c. Bersemangat patriotik. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. Berusaha untuk meningkatkan diri. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. kekitaan. bangsa dan negara. kemakmuran keluarga. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Memupuk pembawaan diri yang baik. b. b. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. masyarakat. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. agama. bersih dan cekap. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. keharmonian dan b. bertimbang rasa. Mempunyai perwatakan diri yang baik. keluarga. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Boleh dipercayai. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. Cintai ilmu pengetahuan. bangsa dan negara.11 agama yang dianuti. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Mempertahankan maruah diri. Menjalankan tugas dengan amanah. masyarakat dan negara . 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. Berpandangan jauh dan berinisiatif. profesion agama. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. c. c. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. pengetahuan b.

pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru.12 Deduktifnya. .0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. Tambahan lagi. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. para guru. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. 5. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan.

umpamanya kurikulum. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. Maka. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Ini memerulan penghayatan.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). 6. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. pemerhatian menerusi senarai semak. .1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Umumnya.

FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN.14 Pertama. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Namun. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). Kedua. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Ketiga. gemilang dan terbilang. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan.

0 RUMUSAN Kolektifnya. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.15 7. . pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. Maka. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->