Konsep Kesediaan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Terhadap Perkembangan Kognitif , Psikomotor dan Afektif Kanak-Kanak

. Novie Adilah Binti Sondig Fakulti Seni dan Muzik, UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kesediaan kurikulum pendidikan awal terhadap perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak yang terlibat antara dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun bagi mengetahui konsep kesediaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif kanak-kanak. Keadah penyelidikan adalah berbentuk kualitatif iaitu menggunakan keadah pemerhatian dan temu bual. Respondan yang digunakan dalam kajian ini ialah guru-guru dibawah pusat asuhan dan penjagaan awal kanak-kanak bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah ditemubual secara rawak. Hasil kajian didapati bahawa dalam kurikulum pendidikan ini, usia awal kanak-kanak telah dibahagikan kepada 5 peringkat perkembangan awal kanak-kanak iaitu setiap peringkat perkembangan awal kanak-kanak tersebut mempunyai tahap keperluan dan kehendak yang berbeza mengikut persekitaran mereka. Kurikulum pendidikan ini telah dirancang dengan sistematik iaitu memfokuskan setiap modul dalam setiap tahap perkembangan yang bersesuaian denagan aktiviti pengalaman pembelajaran awal kanak-kanak. Kesimpulannya, sistem kurikulum pendidikan awal kanak-kanak pada masa kini adalah wajar dilaksanakan kerana kebanyakkan pengalaman pembelajaran memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. Kata kunci: Kurikulum Pendidikan awal, Tahap umur perkembangan, Kognitif, Psikomotor, Afektif.

ABSTRACT

Study was conducted to learn the concept of early childhood curriculum readiness of the cognitive, psychomotor and affective children. Early childhood of education involved in a range between 0 to 4 years using interviews and observation methods to learn the concept of readiness curriculum for early childhood cognitive development, psychomotor and affective children. Based qualitative research of using the method of observation and interviews. Respondents used in this study is that the teachers under the care centers and early childhood care at the Universiti Pendidikan Sultan Idris, which who was interviewed at random. The study found that in the educational curriculum, early age children were divided into 5 stages of early childhood development in which each stage of early development of the child's level of needs and requirements vary according to their environment. Education curriculum has been designed to systematically focus on each module that all appropriate levels of development activity with early learning experiences of children. In conclusion, the system of early education curriculum, children are present should be made for most of the learning experience provides a lot of stimulation so that the child can see and adjust to and identify objects in the environment through the senses.

Keywords:

Early education curriculum, the age level of development, cognitive, psychomotor, affective.

1

psikomotor dan afektif bagi pendidikan awal sains kanak-kanak di Malaysia. akhirnya menjadi hubungan yang kekal. Secara khususnya mengapa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak dipercayai dapat membentuk perkembangan kognitif. METODOLOGI Keadah kajian Penyelidikan ini menggunakan metodologi kualitatif. kajian ini memberi fokus kepada aspek perkembangan kognitif. Dalam penyelidikan kajian ini akan lebih memberi fokus aspek perkembangan kognitif. bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat belajar dan presepsi dan bagaimana untuk menjelajahi dunia tanpa rasa takut. cuba untuk bergaul dengan orang lain. atau gagal untuk belajar. Oleh itu. Kaedah ini membolehkan pengkaji berinteraksi dengan subjek kajian (Wiersma 2 . Naomi Karp (2000) dari national institute on early Childhood Development and Education. Kajian pendidikan awal membuktikan bahawa penyelidik neurosains telah mengkaji otak kanak-kanak. Penyelidikan otak mendedahkan bahawa sebahagian besar Sambungan yang akan dipertahankan ke seluruh kehidupan yang terbentuk selama masa kanak-kanak. Psikomotor dan Afektif Kanak-Kanak. Kajian kes dapat menjawab persoalan kajian tentang “mengapa dan bagaimana” (Yin 1994). anak-anak belajar. Menurut Bredekamp & Copple (1997) menyatakan bahawa dalam 3 tahun pertama kehidupan. psikomotor dan afektif kanak-kanak (Wiersma 2005). 2001). Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes kerana penyelidik dapat memahami sesuatu fenomena tentang proses pemupukan perkembangan kognitif . psikomotor dan afektif dalam mengetahui kadar tahap perkembagan diri kanak-kanak dalam aspek yang dikehendaki iaitu pada sekitar Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). cuba untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Di sinilah pengalaman memainkan peranan penting dalam jaringan otak kanak-kanak. Kajian ini adalah untuk mendapatkan konsep kesediaan keusahawanan berdasarkan keadah pengajaran dan pembelajaran yang diguna pakai dalam pendidikan awal kanak-kanak. didapati pembentukan kecerdasan bermula dari sejak kanak-kanak lahir. Para sinaps yang tidak digunakan sering dieliminasi. maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya. Menurut Gable (2001) menyatakan bahawa dalam sinaps yang banyak digunakan menjadi sebahagian kekal dari otak. Hal ini bermakna. Kajian ini adalah untuk meneroka konsep Konsep Kesediaan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Terhadap Perkembangan Kognitif . maka kurikulum pendidikan yang ada sekarang perlu menyediakan lebih banyak peluang pembelajaran dan interaksi sosial kepada kanakkanak supaya lebih banyak sinaps terbentuk dan kekal. psikomotor dan afektif mereka. Oleh itu untuk memupuk dan membentuk kanak-kanak yang sempurna. lebih banyak dan kerap kanak-kanak diransangkan. Kaedah pengumpulan data bagi kajian ini adalah menggunakan temu bual dan pemerhatian kerana penyelidik mempunyai maklumat tentang isu yang dikaji berdasarkan tinjauan literatur (Cavana et al. Sehingga kini. telah banyak kajian dilakukan tentang perkembangan awal kanak-kanak yang lebih menfokuskan secara holistik. Jika sinaps tersebut digunakan dengan kerap.. USA merumuskan kajiannya “ high quality early childhood program has long-term effect on young children’s success in school and perhaps even later in life”.PENDAHULUAN Kepentingan pembelajaran awal kanak-kanak adalah terbukti dengan kajian kajian lepas dari penyelidikan yang sangat menyokong pentingnya setiap negara memberi tumpuan kepada pendidikan awal kanak-kanak untuk kejayaan ekonomi dan produktiviti negara pada masa hadapan.

Ianya berbeza dari pendekatan akademik yang sering tertumpu kepada pendidikan formal yang khusus. termasuk perkembangan kemahiran fizikal. yakni membahas secara terperinci tentang hasil pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN Secara keseluruhannya. Sebelum mengadakan temu bual ini. kaedah ataupun pedagogi yang digunakan dalam penyampaian pendidikan awal kanak-kanak ialah belajar melalui bermain. Tanjung Malim.Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selanjutnya. penyelidik telah membuat perancangan awal bagi menguruskan sesi temu bual menggunakan pendekatan logik. 3 . Smilansky’s sosio-dramatic play dan Garvey’s language play. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanak-kanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. Kawasan dan masa kajian Kajian telah dilakukan ke atas kanak-kanak di pusat asuhan dan penjagaan kanak-kanak . Sampel kajian dipilih secara bertujuan dengan pemilihan peserta secara tipikal iaitu pengkaji menentukan spesifikasi responden yang tipikal (Cavana et al. kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. intelek dan estetika. Para pendidik program pendidikan permata dipilih menjadi peserta temu bual kerana pengalaman lebih 5 tahun menjadi tenaga pengajar menunjukkan bahawa mereka telah melalui waktu kritikal iaitu peringkat permulaan usaha pembentukkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran awal kanak-kanak (Kuratko & Hodgetts (2004). sosial. Tenaga pengerak iaitu guru di pusat asuhan ini yang diambil sebagai sampel kajian . emosi. Antara teori-teori yang menerangkan pedagogi belajar melalui bermain ialah Parten Social play. Keadah ini berkesan kerana Proses Pendidikan pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. Justeru mereka ini dianggap sebagai pakar dan dijangka dapat memberikan pengetahuan dan mampu memberikan maklumat yang diperlukan. Malaysia. Perak. Respondan berpendapat bahawa belajar melalui bermain merupakan keadah yang berkesan dan sesuai diterapkan kepada kanak-kanak. Data yang dikumpulkan adalah mengenai kaedah menyampaian pengajaran. sentuhan. Justeru. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik.2005). dan yang kedua pada tarikh 18 Februari 2010. Semua data yang dikumpul semasa sesi temu bual. psikomotor dan afektif kanakkanak tersebut. Kajian dibuat menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Pengumpulan Data Data dikumpulkan menggunakan kaedah temubual dengan guru-guru pendidikan awal kanak-kanak yang dipilih secara sengaja untuk melakukan proses temu bual ini bagi mendapatkan data . Vygotsky’s sosial play. kesan terhadap perkembangan kognitif. keberkesanan kaedah pedagogi yang digunakan. 2001). dilakukan penilaian terhadap hasil keseluruhan penerapan pendidikan awal kanak-kanak. Temu bual pertama pada tarikh 17 Februari 2010. Oleh itu. yang mana belajar melalui bermain adalah keadah pembelajaran yang menawarkan skop perkembangan yang menyeluruh untuk kanak-kanak. Piaget’s states of play.

Berasaskan kepada pedagogi pengajaran yang belajar melalui bermain. intelek dan sosial secara amnya dan afektif secara keseluruhan khasnya. self-esteem yang tinggi. Oleh itu. misalnya seseorang bayi bermula dengan kebolehan memusingkan badan. mengikut Piaget ( 1962) keupayaan adaptasi psikologikal akan memastikan perkembangan struktur kognitif yang dipanggil sebagai skema. aspek perubahan psikomotor yang jelas berlaku dalam diri kanak-kanak berdasarkan pedagogi penyampaian pendidikan awal yang dilaksanakan ialah melibatkan kemahiran menggunakan anggota badan. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan penyelidik. mudah berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra sains. berdiri. merangkak. Oleh itu. bahanbahan mainan menjadi lebih canggih. Selain itu. 4 . salah satu pembelajaran yang dipercayai dapat memupuk perkembangan emosi kanakkanak ialah melalui aktiviti main koperatif. sesuai dengan perkembangan semasa sekarang. menulis. berkayakinan diri dan budi perkerti yang baik. kefahaman mereka dalam perkembangan sosioemosi kanak-kanak membantu menangani masalahmasalah sosial dan emosi yang semakin meruncing kini. Aktiviti pembelajaran kperatif ini mengalakkan sekumpulan kanak-kanak berkerjasama membina sebuah bangunan dikelilingi oleh dinding dengan pasir. Hasil pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak secara keseluruhan yang diharapkan setelah melalui proses pembelajaran berdasarkan maklumbalas respondan adalah • • • Dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-ekonomi yang kukuh. kajian dapatan mendapati aktiviti ini banyak memupuk ciri sosial dalam hidup nyata seperti kerjasama. Menurut maklumat dari respondan. balajar melalui bermain membawa peluang kepada kanak-kanak memperolehi pengalaman baru agar diadaptasi dalam struktur kognitif mereka. berjalan dan berlari. aspek peubahan kognitif kanak-kanak yang dapat dilihat pada mereka adalah akan berlaku dari segi kebolehan kemahiran membaca. Menurut kajian Piaget( 1962) pola main koperatif ini merupakan tahap yang tertinggi dalam aktiviti main sosial. Dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Semasa kemahiran sensorimotor kanak-kanak bertambah maju mengikut kadar pertumbuhannya. Aktiviti pembelajaran ini melibatkan kanak-kanak berumur dalam 3-4 tahun yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti permainan yang mempunyai matlamat tertentu. Teori kognitif Piaget meliputi dua proses iaitu proses asimilasi ialah mengadaptasikan kemahiran baru untuk menyesuaikan dengan kemahiran yang telah sedia ada dalam struktur kognitif nya dan proses akomandasi ialah mengubahsuaikan kemahiran baru dalam struktur kognitifnya. main dengan objek biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 bulan. Menurut Piaget ( 1962). komunikasi dan interaksi sosial dapat dipupuk dan dipehatikan. Manakala aspek perubahan afektif yang ketara berlaku dalam diri kanak-kanak setelah melalui pengalaman pembelajaran pendidikan awal ialah melibatkan perkembangan sosioemosi kanak-kanak yang akan dapat membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dalam alam persekolahan kelak. Dapat melahirkan kanak-kanak yang mahir berkominikasi. Dalam aktiviti “main” ia merupakan proses asimilasi yang utama kerana kemahiran asas bermain telah sedia ada dalam struktur kognitifnya. Respondan menyatakan perkembangan ini dapat dipupuk melalui keadah bermain dengan objek. Masing-masing diantara mereka telah diagihkan tugas untuk melaksanakan aktiviti tersebut. dapat dirumuskan bahawa pembelajaran main koperatif memainkan peranan penting dalam perkembangan potensi kanak-kanak dari aspek fizikal. mainan yang boleh bergerak dan sebagainya. berfikir secara kreatif dan kritis. Oleh itu. aktiviti ini berlaku apabila kanak-kanak yang berkenaan mula menguasai kemahiran memegang bahan mainan. mengira. duduk. Secara holistiknya.Secara keseluruhanya.

5 . mengeksperimen dan menyelesaikan masalah.Guru perlu memberikan banyak aktiviti membina dan galakkan yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak. Pendedahan awal kanak-kanak ke pendidikan adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Apabila mereka berjaya melakukan setiap aktiviti tersebut.kanak. Pengajaran yang telah diperolehi daripada penyelidikan ini adalah timbulnya kesedaran bahawa bidang pendidikan ialah bidang ilmu yang membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak dibimbing dengan kehidupan bermasyarakat. serta berkemampuan menumpu perhatian sesuatu pengalaman KESIMPULAN Kesimpulannya. mencadangkan bahawa sebagai seorang guru kita perlulah peka terhadap perubahan kognitif. Secara keseluruhanya. suka menyiasat dan meneroka. berdasarkan daripada hasil dapatan dan perbincangan berdasarkan sesi temu bual dan pemerhatian yang dijalankan..• Dapat menanamkan minat ingin tahu kanak-kanak. fizikal dan emosi yang dipamerkan oleh awal kanak. Pendidikan awal ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu dibimbing untuk menghubungkan fakta dan konsep. secara keseluruhannya hasil penyelidikan ini adalah memenuhi objektif kajian yang dilakukan yang mana perkembangan awal kanak-kanak ini adalah penting kerana ia sedikit sebanyak akan memberi panduan kepada ibu bapa dan guru-guru tentang perkembangan yang dilalui oleh seorang kanak-kanak. guru perlu memberikan pujian dan penghargaan walaupun usaha yang dilakukan mereka kecil tetapi ia amat bermakna buat mereka. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada.

Ltd. Edisi ke-6. Inc. Delahaye. Massachusetts: Allyn and Bacon. Boston: childhood. Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. W. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. R. & Copple. Entrepreneurship: Theory.. J.). Pittenger Student Center. Applied business research: Qualitative and quantitative methods. B. 2005. Milton. California: Sage Publications. Cavana. & Sekaran. Tanjong Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . Inc. L. Gable. Kuratko. Case study research: design and method. C. Abruscato. adolescents.BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. children. Research methods in education: An introduction. 6 . U. Mcgraw-Hill. CURRICULUM 507 229 Bredekamp.Kanak. 2001. 2004.(2001). 6. 1994. California: Sage Publications. F. director of the National Institute on Early Childhood Development and Education. Yin. R. (1997 ).(2000).Understanding motor development Infants. Perkembangan Kanak. Process and Practice. Allyn & Bacon. adults. D. Teaching children science: A discovery approach (5th ed. (2000). Wiersma. Bhd. (2007). Developmentally appropriate practice in early Thousand Oak. S. malim. Naomi Karp .. K. R. & Hodgetts. Buston : 2008. M. Mok Soon Sang. Y. Thousand Oak. Queensland: John Wiley & Sons Australia. Ohio: South Western. Rohani Abdullah. University Ave. Mastura Badrzis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful