P. 1
CERDAS CERMAT ISLAMI

CERDAS CERMAT ISLAMI

|Views: 63|Likes:
Published by Nina Floyd

More info:

Published by: Nina Floyd on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

SOAL CERDAS CERMAT ISLAMI

1. Tahun berapakah Abdullah Ayah Nabi saw dilahirkan menurut tahun masehi ? (545 M). 2. Hari apa ? tanggal berapa ? bulan apa ? dan tahun berapa Nabi Muhammad saw. dilahirkan menurut perhitungan tahun masehi ? (Senin, 20 Agustus 570 M.) 3. Sebutkan 3 kaum Bangsa Arab ? (1. Arab al ‘Arabaa 2. Arab al ‘Aaribah 3.Arab Musta’ribah) 4. Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang berjuluk Rajawali Quraisy ? (Abdur Rahman Ad-Dakhil) 5. Siapakah panglima perang termuda di zaman Rasul saw. ? ( Usamah bin Zaid) 6. Sebutkan 3 pendiri dinasti Abbassiyyah ! (1. Abul Abbas As Shaffah 2.Ja’farAl Manshur 3. Mahdi bin Al Manshur) 7. Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ? ( Damaskus) 8. Disebut perang apakah, peperangan yang terjadi antara Ali bin abi Thalib dan Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar RA. ? (Perang Jamal) 9. Siapakah pendiri Masjid Al Aqsha ? ( Nabi Ya’kub AS.) 10. Sebutkan Nabi-nabi yang termasuk dalam Golongan Ulul Azmi ! ( Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad as). 19. Apa yang segera dilakukan Rasul setibanya di Madinah saat Hijrah ? (1.Mengumpulkan kaum Anshar dan Muahjirin dan mempersaudarakan mereka, 2. Membangun Masjid, 3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi) 20. Masjid apakah yang pertama kali dibangun oleh Nabi saw. ? (Masjid Kuba) 21. Siapakah budak habsyi yang berhasil membunuh Hamzah paman Nabi saw. ? ( Wahsyi) 22. Siapakah pembunuh Umar bin Khattab ? (Abu Lu’luah al Majusi) 23. Nabi apakah yang diutus kepada kaum Tsamud ? ( Nabi Shalih ) 24. Dimanakah Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy ? (Goa Tsur) 29. Siapakah pendiri Organisasi Nahdhatul Ulama ? ( KH. Hasyim ‘Asy’ari) 30. Siapakah pendiri Organisasi Muhammadiyah ? ( KH. Ahmad Dahlan) 31. Siapakah pendiri Tahrikat Tijaniyah ? (Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At Tijani) 32. Sebutkan 3 saja binatang yang dijamin masuk syurga ! (Anjing ashabul kahfi, unta nabi Shalih, hud-hud nabi Sulaiman) 33. Siapakah murid nabi Isa as. Yang berkhianat yang di serupakan oleh Allah kepadanya dan kemudian disalib oleh imperium Romawi ? (Yudas Iskariot) 34. Apakah julukan bagi para sahabat Nabi Isa yang setia membela dan menemaninya berdakwah ? (Kaum Hawariyyiin). 35. Siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung, dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah ? (Hindun bin Utbah). 39. Perang apakah yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Qois Muhammad ikuti sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ? (Perang Fijar). Perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan Yahudi Madinah disebut ?(Deklarasi Madinah) Apa yang dimaksud dengan ‘Aamul Wufud ? (Tahun Berdatangan kabilah-kabilah arab untuk masuk Islam). Pada tahun keberapa ayat hijab turun ? (Tahun ke 5 H.) Terdapat dalam surat apa saja ayat hijab itu ? (Surat Al Ahzab ayat 53-59 dan An Nur ayat 31) Siapakah yang melempari Nabi dengan kotoran unta hingga mengenai kepala beliau ? (Uqbah bin Mu’ith) Sebutkan nama lain hari kiamat yang menggambarkan bahwa pada hari itu semua makhluk yang sudah mati akan dihidupkan kembali ! - Yaumul Ba’tsy / Hri kebangkitan Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar / pokok-pokok ajaran agama disebut ….. Jawab : Usuluddin Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti, malaikat,jin,setan,roh , dll disebut …………. Jawab : Ruhaniyat

haji Tamattu’ Perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap. Jaiz dan Musthil Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli ? Jawab : dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Setiap masuk masjid.sholat sunnat Tahiyatul masjid.Sholat Istikharah Sholat sunnat apakah yang tidak terdapat rukuk dan sujud didalamnya? .. Ikhsan. qada dan qadar Allah Ikhsan : Kualitas hubungan manusia dengan Allah ( merasa melihat / sekurang-kurangnya merasa dilihat Allah ketika sedang beribadah ) Apakah yang dimaksud dengan Ashobru ‘alal Mushiibati? Sabar dalam menghadapi segala macam musibah sahabat Nabi yang membenarkan kisah isra’ mi’raj nabi ketika banyak penduduk mekkah mengingkarinya dan mendapat gelar untuknya atas pembenarannya adalah……. dengan mendahulukan umrah daripada haji disebut : .. kita disunnatkan untuk melakukan sholat sunnat menghormati masjid sebanyak dua rakaat .( Al-Qur’an lestari sampai kiamat) Ulul Albab maksudnya…… ( Ilmuwan yang berfikiran suci) Ajaran Islam terdapat dalam struktur Islam. murtad dan kafir Al-‘amr bi Al-Ma’ruf wa An-Nahyi ‘an Al-Munkar.shalat.( ajak kebaikan dan cegah keburukan) Apakah yang dimaksud dengan Assabiqunal Awwalun? Jawab : Orang-orang yang pertama kali beriman memeluk Islam Kepada siapakah gelar Al-Faruq itu diberikan ? Jawab : Umar bin Khathab Kepada siapakah gelar Dzun nurain diberikan? Jawab : Utsman bin Affan Pada masa pemerintahan siapakah tahun penetapan tahun hijriyah dilakukan Jawab : Umar bin Khathab Apakah alasan Thariq bin Ziad membakar seluruh kapal pasukannya ketika sampai di Andalusia? Jawab : Agar seluruh pasukannya tidak ingin pulang Siapakah pendiri Dinasti Umayyah? Jawab : Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapakah pendiri Dinasti Abbasiyah? Jawab : Abu Abbas Assafah Disebut perang apakah peperangan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan? Jawab : Perang Shiffin .Hamba sahaya. pembunuh.Iman dan Ikhsan itu ? Jawab : Islam : Syahadat.Muzaro’ah Sebutkan 3 sebab orang tidak berhak mendapatkan harta warisan! . oleh siapakah nabi diasuh? Oleh kakeknya: Abdul Muththalib Siapakah pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri nabi Muhammad ketika nabi berumur 12 tahun?Pendeta “Buhaira” Perbedaan mukjizat Nabi Muhammad Saw dengan nabi-nabi yang lain adalah…. artinya…….sholat jenazah/mayit Apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi ? Jawab : Para Nabi yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat tinggi. Apakah yang dimaksud dengan Islam. dalam istilah fiqih Islam dinamakan… . Setelah ayah dan ibu nabi Muhammad meninggal.ragu dalam menentukan pilihan. dimana benih yang akan ditanam berasal dari penggarab . Sholat sunnat apakah yang dimaksud? . ( Abu Bakar As-shiddiq) siapakah khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya…… (Umar bin Khattab) Dalam melaksanakan haji. Apabila kita menghadapi permasalahan atau ragu.Sebutkan anggota badan yang harus dibasuh dalam berwudhu yang juga menjadi anggota tayamum : -Muka dan tangan Sholat sunnat apakah yang dilakukan tanpa sebab tertentu ? -Sholat sunnat muthlaq Sebutkan 3 sifat utama yang terdapat pada Allah ! Jawab : Wajib.Rasul-rasul. Kitab-kitab. Iman. Sholat sunnati itu dinamakan… . zakat dan haji ( Rukun Islam ) Iman : Percaya kepada Allah. Malaikat..puasa. hari akhir. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sholat sunnat untuk meminta petunjuk dari Allah SWT.

dengan siapakah Siti Khadijah menikah ? Jawab : (Al Haq bin Aid) Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Uhud ? (700 orang) Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Uhud ? (3000 orang) Siapakah nama asli Abu Bakar As Shiddiq ? (Abdullah bin Abi Quhafah) Berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah ? (2 tahun 10 hari) Siapakah yang pertama kali mendapat gelar Amiirul Mukminiin ? (Umar bin Khattab) Pedang sayyidina Umar bernama ? (Dzul Wahsyah) Tahun berapakah Khalifah Ali wafat ? (tahun 40 H. Riba Fadhli 2.S Apa yang dimaksud dengan Haji Ifrad? Jawab : Mendahulukan pelaksanaan ibadah haji dari pada Umrah Apa yang dimaksud dengan Haji Tamatu? Jawab : Mendahulukan pelaksanaa Umrah dari pada Haji Apa yang dimaksud dengan Haji Qiran? Jawab : Melaksanakan Haji dan Umrah secara bersama-sama. Pada tanggal berapakah para jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah? Jawab : 9 Dzul Hijjah Apa yang dimaksud dengan Aqiqah? Jawab : Menyembelih hewan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak Sebutkan 3 dari macam-macam riba ! Jawab : 1. Kapan khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ?(17 ramadhan 40 H) . Riba Yad 4. Riba Nasiah/Nasa 3.disebut dengan perang apakah peperangan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah R..) Siapakah yang menambahkan adzan Jum’at ? (Utsman bin Affan) Berapakah jumlah korban dari kaum muslimin pada perang Uhud ? (70 orang) Berapakah jumlah korban dari kaum musyrikin pada perang Uhud ? (23 orang) Berapa lama Nabi Musa diasuh oleh Firaun ? (18 tahun) Siapakah isteri Nabi Sulaiman ? (Ratu Bulqis) Orang yang pertama kali membuat baju perang adalah…….? (Nabi Daud as) Siapakah raja yang dibunuh Daud dengan katapelnya ? (Raja Jalut) 119.A ? Jawab : Perang Jamal Siapakah yang membawa pulang Nabi Muhammad kembali ke Mekkah setelah Ibunya wafat? Jawab : Ummu Aiman Siapakah putri Nabi Muhammad yang dinikahi Ali bin Abi Thalib? Jawab : Fatimah Az Zahra Perang apakah yang pertama kali dilakukan umat Islam? Jawab : Perang Badar Apakah sebutan nama pedangnya Ali bin Abi Thalib? Jawab : Dzulfikar Disebut dengan apakah perjanjian perdamaian antara kaum Muslimin dengan Yahudi pada masa Rasulallah ? Jawab : Perjanjian Hudaibiyah Siapakah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Jawab : Ibnu Muljam (Abdurrahman bin Muljam) Abu Quhafah adalah nama ayah dari shahabat nabi yang bernama siapa? Jawab : Abu Bakar Siddiq Siapakah yang membunuh Umar bin Khattab? Jawab : Abu Lukluk /Fairuz Siapakah yang mendapat julukan “pedang Allah yang terhunus”? Jawab : Khalid bin Walid Dalam peperangan apakah umat Islam mengalami kekalahan melawan Kafir Quraisy? Jawab : Perang Uhud Siapakah ayah dari Aisyah istri Nabi saw? Jawab : Abu Bakar Sidiq Dapat mengeluarkan cahaya terang dari kedua tangan merupakan mukjizat yang dimiliki oleh siapa? Jawab : Nabi Musa A. Riba Qordhi Apa yang dimaksud dengan Itidal dalam shalat? Jawab : Bangun/berdiri dari ruku Keringanan berupa meringkas shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut? Jawab : Qashar Apa yang dimaksud dengan menjamak shalat? Jawab : Mengumpulkan 2 shalat untuk dilaksanakan dalam satu waktu Berapa kali kah takbir yang disunnahkan pada rakaat pertama dalam shalat ied? Jawab : 7 kali Berapa kali kah takbir yang disunnahkan pada rakaat kedua dalam shalat ied? Jawab : 5 kali Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad.

) Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat ! (Fakir. Orang kaya berhak menerima zakat apabila ? (Menjadi amil zakat) 190. Sebutkan 3 saja rukun jual beli ! (Penjual. Kifarat Yamin (sumpah) Kifarat Qotli (membunuh). Sebutkan 4 jenis puasa Kifarat ! (Senggama disiang hari bulan Ramadhan. ibnu sabil dan Fisabilillah) 172. (Al Umm) MATERI AL QUR’AN /ILMU AL QUR. Kapankah waktu melaksanakan shalat Maghrib ? (Dari terbenam matahari hingga hilannya mega merah) 158. Sebutkan 4 Madzhab fiqih terbesar (Maliki. Musyaddadah. Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan Haji? (Tahun 5 H. Disebut apakah shalat yang mengiringi shalat fardhu ? (Shalat Rawatib) 161. Bagaimana cara untuk menentukan awal puasa dan awal syawal ? (Dengan Ru’yah dan Hisab) 192. Kifarat Zihar. Haji Tamatu’ dan Haji Qiron) 185. perniagaan.. Kifarat Ihram) 184. peternakan. dan Hambali) 233. Dimanakah para Hujjaj melempar jumrah yang tiga ? (Di Mina) 201. Terbagi berapakah shalat rawatib ? sebutkan (terbagi 2. Sujud yang dilakukan ketika membaca Al Qur’an disebut ? (Sujud Tilawah) 182. Puasa. Apa yang menyebabkan terjadinya mad Far’ie ? (Hamzah dan sukun) . Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Mesir di sebut ? (Qaul Jadid) 236. Gharim. Siapakah Peletak dasar ilmu Ushul Fiqih ? (Imam Muhammad bin Idris/ Imam Syafi’ie) 176. Al Hadits. Amil. Muallaf.) 181. Ada berapakah maratibul gunnah jika dilihat dari kesempurnaannya ? (ada 3. Tahun berapakah mulai di wajibkan puasa ? (2 H. Bulan ap sajakah yang dibolehkan melakukan ibadah haji ? (Syawal. Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Di Bagdhad disebut ? (Qaul Qodim) 235.) 177. Sebutkan hari-hari terlarang puasa ! (‘Idu fitri. pembeli. Syafi’ie.) 191. Siapakah nama asli Imam Syafi’ie ? (Muhammad bin Idris) 234. Siapakah ketiga orang yang mengaku sebagai nabi setelah rasul wafat ? (M usailamah Al-Kadzaab Al-Aswad al-Kansy dan Thulaihah bin Khuwailid ) 157. Tahun berapa adzan mulai di syari’atkan ? (Tahun 1 H. akad) 231. budak. Menginap di Muzdalifah saat haji disebut ? (Mabit) 197. Miskin. Apa yang dimaksud dengan Haji Tamattu’ ? (Mengerjakan Umrah terlebih dahulu baru Haji) 187. dan Thawaf) 163.) 180. berbuka puasa) 194.120.pertanian.) 179. Muakkad dan Ghoir muakkad) 162. Apa yang dimaksud dengan Haji Qiron ? (Mengerjakan haji dan Umrah bersamasama) 186. Sumber pengambilan hukum Islam ada 4. Mencukur rambut tanda berakhirnya proses ibadah haji disebut ? (Tahallul) 200. Sebutkan 3 macam cara melakukan ibadah Haji ! (Haji Ifrad. Menjama shalat 2. Ada berapa tempat ayat-ayat sajdah dalam Al Qur’an ? (15 tempat) 183. Hanafiy. Sebutkan 3 saja harta yang wajib dizakati !(Emas perak. Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan zakat ? (2 H. Tahun berapa Sholat Dua I’ed mulai di syari’atkan ? (Tahun 2 H. Shalat sunnah terbagi dua. mengqashar shalat 3.AN/TAFSIR 237.) 178. ‘Idul adha. Sebutkan 3 macam Thawaf ? (Thawaf Qudum. Kitab terbesar Imam Syafi’ie dalam masalah Fiqh adalah…. dan hari-hari tasyriq) 195. idgham. dan barang dagangan. sebutkan ! (Shalat rawatib dan Ghoir Rawatib) 165. Siapakah sahabat Nabi yang paling mengetahui hukum Halal dan Haram ? (Muadz bin Jabal) 173. Menyembelih hewan pada hari ktujuh setelah kelahiran anak disebut ? (Aqiqah) 189. Apa nama kitab Imam Syafi’ie yang memuat dasar-dasar Ilmu ushul Fiqh ? (Ar Risalah) 175. Sebutkan 3 larangan bagi wanita haidh ? (Shalat. apa sajakah itu ? (Al Qur’an. Disebut hari apakah tanggal 8 bulan dzul hijjah ? (Hari Tarwiyah) 202. Tahun berapa Khamar/arak mulai diharamkan secara mutlak ? (Tahun 3 H. Thawaf Ifadah dan Thawaf Wada’) 198. Sebutkan 3 rukhsah bagi musafir ! (1. Apa yang dimaksud dengan thawaf Qudum ? (Thawaf yang dilakukan ketika sampai dimasjidil haram (Ka’bah)) 199. Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana bulan ? (Khusuf) 160. Di manakah tempat melakukan sa’I dalam ibadah haji ? (Bukit shafa dan marwah) 196. Ijma dan Qiyas) 174. Shalat untuk meminta hujan disebut ? (Shalat Istisqa) 164. Dzulqo’dah dan Dzulhijjah) 188. Siapakah yang menjadi ketua panitia pembukuan Al Qur’an ? (Zaid bin Tsabit) 238. Sebutka dua jenis puasa wajib ! (Ramadhan dan Nadzar ) 193. Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana matahari ? (Kusuf) 159. ikhfa) 242. Pembunuh harus dibunuh hukum ini disebut ? (Qishas) 232.

Ihkfa dan Iklab) 247. Wakaf Kafi dan Wakaf Hasan) 262. Sesuai dengan yang disepakati para Ulama Tajwid.243. Sebutkan 3 bagian wakaf tersebut ! (Wakaf Tam. Kubra dan Akbar) 244.‫ش‬. Ada berapakah tingkatan-tingkatan gunnah dilihat dari kesmpurnaan gunnahnya ? (ada 3. Ikhtiariy. Mad ‘Aridh lissukun 3. Sebutkanlah 4 tingkatan dalam membaca Al Qur’an ? (Tartil. Mad Lazim 2. Mad Jaiz 5. Terbagi berapakah Qalqalah ? ( 3. Apakah 2 macam idgham tersebut ? (Bigunnah dan Bilagunnah) 249. Badal) 250. Aqrob.M.‫ص‬. A’la = Hamzah dan Cha 2. Idgham) 251. Mad Badal) 274. Izhar mempunyai 6 huruf dan 3 tingkatan.‫ث‬ . 1.‫ظ‬.Hadr dan Tadwir) 246. Berapakah tingkatan-tingkatan Mad ? (ada 5. Ikhtibari.Jaiz.‫ز‬. M. Menurut imam Jazari wakaf Iktiariy terbagi kepada 3 bagain.M. dan Intizhariy) 245. terbagi kepada dua macam. Wajib. bahwa tingkatan mad terbagi kepada 5 tingkat sebutkan ke 5 tingkatan itu secara berurutan ! (Mad Lazim.‫ج‬. Izhar. Sebutkan 3 tingkatan izhar tersebut dengan hrurufnya masing-masing !(1.‫س‬.M. Mad Wajib 4. sebutkan ke 4 jenis tersebut ? (Idthiroriy. Ikhfa 3. Aridh. Ausath=’Ain dan Ha 3. Sughra. apa yang dimaksud dengan As Sab’ul Matsani ? (7 Ayat yang diulang-ulang) ‫يرملون‬ ‫ف‬. Wakaf/Berhenti dalam membaca Al Qur’an ada 4 jenis.‫ض‬. Tahqii. Ausath dan Ab’ad. Ada berapakah hukum nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf Hijaiyah ? (Ada 4. Gunnah Musyaddadah 2.Adna= Ghoin dan Kha) 248. Huruf-huruf idgham yang 5 terkumpul dalam kalimat . Huruf apa sajakah yang termasuk dalam Ikhfa Ausath ? ( ) 254. Ikhfa Haqiqi terbagi kepada 3 tingkatan. (1. Idgham.‫ذ‬. Nama lain dari surat al Fatihah adalah As Sab’ul Matsani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->