SOAL CERDAS CERMAT ISLAMI

1. Tahun berapakah Abdullah Ayah Nabi saw dilahirkan menurut tahun masehi ? (545 M). 2. Hari apa ? tanggal berapa ? bulan apa ? dan tahun berapa Nabi Muhammad saw. dilahirkan menurut perhitungan tahun masehi ? (Senin, 20 Agustus 570 M.) 3. Sebutkan 3 kaum Bangsa Arab ? (1. Arab al ‘Arabaa 2. Arab al ‘Aaribah 3.Arab Musta’ribah) 4. Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang berjuluk Rajawali Quraisy ? (Abdur Rahman Ad-Dakhil) 5. Siapakah panglima perang termuda di zaman Rasul saw. ? ( Usamah bin Zaid) 6. Sebutkan 3 pendiri dinasti Abbassiyyah ! (1. Abul Abbas As Shaffah 2.Ja’farAl Manshur 3. Mahdi bin Al Manshur) 7. Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ? ( Damaskus) 8. Disebut perang apakah, peperangan yang terjadi antara Ali bin abi Thalib dan Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar RA. ? (Perang Jamal) 9. Siapakah pendiri Masjid Al Aqsha ? ( Nabi Ya’kub AS.) 10. Sebutkan Nabi-nabi yang termasuk dalam Golongan Ulul Azmi ! ( Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad as). 19. Apa yang segera dilakukan Rasul setibanya di Madinah saat Hijrah ? (1.Mengumpulkan kaum Anshar dan Muahjirin dan mempersaudarakan mereka, 2. Membangun Masjid, 3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi) 20. Masjid apakah yang pertama kali dibangun oleh Nabi saw. ? (Masjid Kuba) 21. Siapakah budak habsyi yang berhasil membunuh Hamzah paman Nabi saw. ? ( Wahsyi) 22. Siapakah pembunuh Umar bin Khattab ? (Abu Lu’luah al Majusi) 23. Nabi apakah yang diutus kepada kaum Tsamud ? ( Nabi Shalih ) 24. Dimanakah Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy ? (Goa Tsur) 29. Siapakah pendiri Organisasi Nahdhatul Ulama ? ( KH. Hasyim ‘Asy’ari) 30. Siapakah pendiri Organisasi Muhammadiyah ? ( KH. Ahmad Dahlan) 31. Siapakah pendiri Tahrikat Tijaniyah ? (Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At Tijani) 32. Sebutkan 3 saja binatang yang dijamin masuk syurga ! (Anjing ashabul kahfi, unta nabi Shalih, hud-hud nabi Sulaiman) 33. Siapakah murid nabi Isa as. Yang berkhianat yang di serupakan oleh Allah kepadanya dan kemudian disalib oleh imperium Romawi ? (Yudas Iskariot) 34. Apakah julukan bagi para sahabat Nabi Isa yang setia membela dan menemaninya berdakwah ? (Kaum Hawariyyiin). 35. Siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung, dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah ? (Hindun bin Utbah). 39. Perang apakah yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Qois Muhammad ikuti sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ? (Perang Fijar). Perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan Yahudi Madinah disebut ?(Deklarasi Madinah) Apa yang dimaksud dengan ‘Aamul Wufud ? (Tahun Berdatangan kabilah-kabilah arab untuk masuk Islam). Pada tahun keberapa ayat hijab turun ? (Tahun ke 5 H.) Terdapat dalam surat apa saja ayat hijab itu ? (Surat Al Ahzab ayat 53-59 dan An Nur ayat 31) Siapakah yang melempari Nabi dengan kotoran unta hingga mengenai kepala beliau ? (Uqbah bin Mu’ith) Sebutkan nama lain hari kiamat yang menggambarkan bahwa pada hari itu semua makhluk yang sudah mati akan dihidupkan kembali ! - Yaumul Ba’tsy / Hri kebangkitan Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar / pokok-pokok ajaran agama disebut ….. Jawab : Usuluddin Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti, malaikat,jin,setan,roh , dll disebut …………. Jawab : Ruhaniyat

Apakah yang dimaksud dengan Islam. ( Abu Bakar As-shiddiq) siapakah khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya…… (Umar bin Khattab) Dalam melaksanakan haji... murtad dan kafir Al-‘amr bi Al-Ma’ruf wa An-Nahyi ‘an Al-Munkar.Rasul-rasul. artinya……. pembunuh.Muzaro’ah Sebutkan 3 sebab orang tidak berhak mendapatkan harta warisan! .haji Tamattu’ Perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap. Apabila kita menghadapi permasalahan atau ragu. dimana benih yang akan ditanam berasal dari penggarab . dengan mendahulukan umrah daripada haji disebut : .ragu dalam menentukan pilihan. hari akhir. Siapakah pendiri Dinasti Abbasiyah? Jawab : Abu Abbas Assafah Disebut perang apakah peperangan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan? Jawab : Perang Shiffin . kita disunnatkan untuk melakukan sholat sunnat menghormati masjid sebanyak dua rakaat .sholat jenazah/mayit Apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi ? Jawab : Para Nabi yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat tinggi. Malaikat. oleh siapakah nabi diasuh? Oleh kakeknya: Abdul Muththalib Siapakah pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri nabi Muhammad ketika nabi berumur 12 tahun?Pendeta “Buhaira” Perbedaan mukjizat Nabi Muhammad Saw dengan nabi-nabi yang lain adalah…. Jaiz dan Musthil Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli ? Jawab : dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Setiap masuk masjid.shalat.Sholat Istikharah Sholat sunnat apakah yang tidak terdapat rukuk dan sujud didalamnya? .puasa. Iman.Sebutkan anggota badan yang harus dibasuh dalam berwudhu yang juga menjadi anggota tayamum : -Muka dan tangan Sholat sunnat apakah yang dilakukan tanpa sebab tertentu ? -Sholat sunnat muthlaq Sebutkan 3 sifat utama yang terdapat pada Allah ! Jawab : Wajib. Setelah ayah dan ibu nabi Muhammad meninggal. Ikhsan. Kitab-kitab. Sholat sunnati itu dinamakan… . qada dan qadar Allah Ikhsan : Kualitas hubungan manusia dengan Allah ( merasa melihat / sekurang-kurangnya merasa dilihat Allah ketika sedang beribadah ) Apakah yang dimaksud dengan Ashobru ‘alal Mushiibati? Sabar dalam menghadapi segala macam musibah sahabat Nabi yang membenarkan kisah isra’ mi’raj nabi ketika banyak penduduk mekkah mengingkarinya dan mendapat gelar untuknya atas pembenarannya adalah…….( ajak kebaikan dan cegah keburukan) Apakah yang dimaksud dengan Assabiqunal Awwalun? Jawab : Orang-orang yang pertama kali beriman memeluk Islam Kepada siapakah gelar Al-Faruq itu diberikan ? Jawab : Umar bin Khathab Kepada siapakah gelar Dzun nurain diberikan? Jawab : Utsman bin Affan Pada masa pemerintahan siapakah tahun penetapan tahun hijriyah dilakukan Jawab : Umar bin Khathab Apakah alasan Thariq bin Ziad membakar seluruh kapal pasukannya ketika sampai di Andalusia? Jawab : Agar seluruh pasukannya tidak ingin pulang Siapakah pendiri Dinasti Umayyah? Jawab : Muawiyah bin Abi Sufyan.( Al-Qur’an lestari sampai kiamat) Ulul Albab maksudnya…… ( Ilmuwan yang berfikiran suci) Ajaran Islam terdapat dalam struktur Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sholat sunnat untuk meminta petunjuk dari Allah SWT.sholat sunnat Tahiyatul masjid.Hamba sahaya. Sholat sunnat apakah yang dimaksud? .Iman dan Ikhsan itu ? Jawab : Islam : Syahadat. dalam istilah fiqih Islam dinamakan… . zakat dan haji ( Rukun Islam ) Iman : Percaya kepada Allah..

? (Nabi Daud as) Siapakah raja yang dibunuh Daud dengan katapelnya ? (Raja Jalut) 119.disebut dengan perang apakah peperangan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah R. Riba Nasiah/Nasa 3. Riba Fadhli 2.S Apa yang dimaksud dengan Haji Ifrad? Jawab : Mendahulukan pelaksanaan ibadah haji dari pada Umrah Apa yang dimaksud dengan Haji Tamatu? Jawab : Mendahulukan pelaksanaa Umrah dari pada Haji Apa yang dimaksud dengan Haji Qiran? Jawab : Melaksanakan Haji dan Umrah secara bersama-sama. Riba Yad 4.. Kapan khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ?(17 ramadhan 40 H) . Pada tanggal berapakah para jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah? Jawab : 9 Dzul Hijjah Apa yang dimaksud dengan Aqiqah? Jawab : Menyembelih hewan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak Sebutkan 3 dari macam-macam riba ! Jawab : 1. Riba Qordhi Apa yang dimaksud dengan Itidal dalam shalat? Jawab : Bangun/berdiri dari ruku Keringanan berupa meringkas shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut? Jawab : Qashar Apa yang dimaksud dengan menjamak shalat? Jawab : Mengumpulkan 2 shalat untuk dilaksanakan dalam satu waktu Berapa kali kah takbir yang disunnahkan pada rakaat pertama dalam shalat ied? Jawab : 7 kali Berapa kali kah takbir yang disunnahkan pada rakaat kedua dalam shalat ied? Jawab : 5 kali Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad.) Siapakah yang menambahkan adzan Jum’at ? (Utsman bin Affan) Berapakah jumlah korban dari kaum muslimin pada perang Uhud ? (70 orang) Berapakah jumlah korban dari kaum musyrikin pada perang Uhud ? (23 orang) Berapa lama Nabi Musa diasuh oleh Firaun ? (18 tahun) Siapakah isteri Nabi Sulaiman ? (Ratu Bulqis) Orang yang pertama kali membuat baju perang adalah…….A ? Jawab : Perang Jamal Siapakah yang membawa pulang Nabi Muhammad kembali ke Mekkah setelah Ibunya wafat? Jawab : Ummu Aiman Siapakah putri Nabi Muhammad yang dinikahi Ali bin Abi Thalib? Jawab : Fatimah Az Zahra Perang apakah yang pertama kali dilakukan umat Islam? Jawab : Perang Badar Apakah sebutan nama pedangnya Ali bin Abi Thalib? Jawab : Dzulfikar Disebut dengan apakah perjanjian perdamaian antara kaum Muslimin dengan Yahudi pada masa Rasulallah ? Jawab : Perjanjian Hudaibiyah Siapakah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Jawab : Ibnu Muljam (Abdurrahman bin Muljam) Abu Quhafah adalah nama ayah dari shahabat nabi yang bernama siapa? Jawab : Abu Bakar Siddiq Siapakah yang membunuh Umar bin Khattab? Jawab : Abu Lukluk /Fairuz Siapakah yang mendapat julukan “pedang Allah yang terhunus”? Jawab : Khalid bin Walid Dalam peperangan apakah umat Islam mengalami kekalahan melawan Kafir Quraisy? Jawab : Perang Uhud Siapakah ayah dari Aisyah istri Nabi saw? Jawab : Abu Bakar Sidiq Dapat mengeluarkan cahaya terang dari kedua tangan merupakan mukjizat yang dimiliki oleh siapa? Jawab : Nabi Musa A. dengan siapakah Siti Khadijah menikah ? Jawab : (Al Haq bin Aid) Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Uhud ? (700 orang) Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Uhud ? (3000 orang) Siapakah nama asli Abu Bakar As Shiddiq ? (Abdullah bin Abi Quhafah) Berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah ? (2 tahun 10 hari) Siapakah yang pertama kali mendapat gelar Amiirul Mukminiin ? (Umar bin Khattab) Pedang sayyidina Umar bernama ? (Dzul Wahsyah) Tahun berapakah Khalifah Ali wafat ? (tahun 40 H.

Gharim.) 181. mengqashar shalat 3. Menginap di Muzdalifah saat haji disebut ? (Mabit) 197. Orang kaya berhak menerima zakat apabila ? (Menjadi amil zakat) 190. Siapakah ketiga orang yang mengaku sebagai nabi setelah rasul wafat ? (M usailamah Al-Kadzaab Al-Aswad al-Kansy dan Thulaihah bin Khuwailid ) 157. Sebutkan 4 Madzhab fiqih terbesar (Maliki. budak. Muallaf. Siapakah nama asli Imam Syafi’ie ? (Muhammad bin Idris) 234. perniagaan. Sebutkan 4 jenis puasa Kifarat ! (Senggama disiang hari bulan Ramadhan. Menyembelih hewan pada hari ktujuh setelah kelahiran anak disebut ? (Aqiqah) 189. Sebutka dua jenis puasa wajib ! (Ramadhan dan Nadzar ) 193.) 179. Muakkad dan Ghoir muakkad) 162.. Siapakah yang menjadi ketua panitia pembukuan Al Qur’an ? (Zaid bin Tsabit) 238. Haji Tamatu’ dan Haji Qiron) 185. Disebut apakah shalat yang mengiringi shalat fardhu ? (Shalat Rawatib) 161. Puasa. Bagaimana cara untuk menentukan awal puasa dan awal syawal ? (Dengan Ru’yah dan Hisab) 192. Sumber pengambilan hukum Islam ada 4. Tahun berapa Khamar/arak mulai diharamkan secara mutlak ? (Tahun 3 H. pembeli. Sebutkan 3 rukhsah bagi musafir ! (1. Apa yang menyebabkan terjadinya mad Far’ie ? (Hamzah dan sukun) . peternakan. Siapakah Peletak dasar ilmu Ushul Fiqih ? (Imam Muhammad bin Idris/ Imam Syafi’ie) 176. Tahun berapa adzan mulai di syari’atkan ? (Tahun 1 H. Shalat sunnah terbagi dua. Dzulqo’dah dan Dzulhijjah) 188. Kifarat Ihram) 184.AN/TAFSIR 237. Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan Haji? (Tahun 5 H. Musyaddadah. Bulan ap sajakah yang dibolehkan melakukan ibadah haji ? (Syawal. akad) 231. Menjama shalat 2. Apa yang dimaksud dengan Haji Tamattu’ ? (Mengerjakan Umrah terlebih dahulu baru Haji) 187. Sebutkan 3 macam cara melakukan ibadah Haji ! (Haji Ifrad. Apa nama kitab Imam Syafi’ie yang memuat dasar-dasar Ilmu ushul Fiqh ? (Ar Risalah) 175. Terbagi berapakah shalat rawatib ? sebutkan (terbagi 2. Sebutkan hari-hari terlarang puasa ! (‘Idu fitri. Sebutkan 3 saja harta yang wajib dizakati !(Emas perak. Thawaf Ifadah dan Thawaf Wada’) 198. ) Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat ! (Fakir.) 191. Apa yang dimaksud dengan thawaf Qudum ? (Thawaf yang dilakukan ketika sampai dimasjidil haram (Ka’bah)) 199. idgham. Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan zakat ? (2 H.) 178. Dimanakah para Hujjaj melempar jumrah yang tiga ? (Di Mina) 201. dan Hambali) 233.) 177. Kifarat Zihar. Disebut hari apakah tanggal 8 bulan dzul hijjah ? (Hari Tarwiyah) 202. Ijma dan Qiyas) 174. Ada berapakah maratibul gunnah jika dilihat dari kesempurnaannya ? (ada 3.pertanian. Shalat untuk meminta hujan disebut ? (Shalat Istisqa) 164. Kifarat Yamin (sumpah) Kifarat Qotli (membunuh). Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana bulan ? (Khusuf) 160. apa sajakah itu ? (Al Qur’an. dan Thawaf) 163. dan barang dagangan. (Al Umm) MATERI AL QUR’AN /ILMU AL QUR. Di manakah tempat melakukan sa’I dalam ibadah haji ? (Bukit shafa dan marwah) 196. Syafi’ie. Sebutkan 3 larangan bagi wanita haidh ? (Shalat. dan hari-hari tasyriq) 195. Sujud yang dilakukan ketika membaca Al Qur’an disebut ? (Sujud Tilawah) 182. Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Di Bagdhad disebut ? (Qaul Qodim) 235. Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Mesir di sebut ? (Qaul Jadid) 236. Al Hadits. Hanafiy. Kapankah waktu melaksanakan shalat Maghrib ? (Dari terbenam matahari hingga hilannya mega merah) 158. Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana matahari ? (Kusuf) 159. Apa yang dimaksud dengan Haji Qiron ? (Mengerjakan haji dan Umrah bersamasama) 186. ikhfa) 242. ibnu sabil dan Fisabilillah) 172. Pembunuh harus dibunuh hukum ini disebut ? (Qishas) 232. Mencukur rambut tanda berakhirnya proses ibadah haji disebut ? (Tahallul) 200. Amil. Ada berapa tempat ayat-ayat sajdah dalam Al Qur’an ? (15 tempat) 183. Miskin. Kitab terbesar Imam Syafi’ie dalam masalah Fiqh adalah…. Tahun berapakah mulai di wajibkan puasa ? (2 H. Sebutkan 3 saja rukun jual beli ! (Penjual. sebutkan ! (Shalat rawatib dan Ghoir Rawatib) 165. berbuka puasa) 194.120. ‘Idul adha.) 180. Tahun berapa Sholat Dua I’ed mulai di syari’atkan ? (Tahun 2 H. Siapakah sahabat Nabi yang paling mengetahui hukum Halal dan Haram ? (Muadz bin Jabal) 173. Sebutkan 3 macam Thawaf ? (Thawaf Qudum.

bahwa tingkatan mad terbagi kepada 5 tingkat sebutkan ke 5 tingkatan itu secara berurutan ! (Mad Lazim. Sebutkan 3 bagian wakaf tersebut ! (Wakaf Tam. Sebutkanlah 4 tingkatan dalam membaca Al Qur’an ? (Tartil. Huruf apa sajakah yang termasuk dalam Ikhfa Ausath ? ( ) 254.‫ض‬.‫ص‬.M. (1. Berapakah tingkatan-tingkatan Mad ? (ada 5. Huruf-huruf idgham yang 5 terkumpul dalam kalimat . Mad Jaiz 5. Mad Wajib 4. Tahqii.‫ش‬. Ikhtiariy. A’la = Hamzah dan Cha 2. Nama lain dari surat al Fatihah adalah As Sab’ul Matsani. Ada berapakah hukum nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf Hijaiyah ? (Ada 4.‫ث‬ .‫س‬. Ikhfa Haqiqi terbagi kepada 3 tingkatan. terbagi kepada dua macam.Jaiz. Wakaf/Berhenti dalam membaca Al Qur’an ada 4 jenis. Sughra. Gunnah Musyaddadah 2.Adna= Ghoin dan Kha) 248.‫ذ‬. Sesuai dengan yang disepakati para Ulama Tajwid. sebutkan ke 4 jenis tersebut ? (Idthiroriy.‫ظ‬. Sebutkan 3 tingkatan izhar tersebut dengan hrurufnya masing-masing !(1. Idgham. Kubra dan Akbar) 244. Ada berapakah tingkatan-tingkatan gunnah dilihat dari kesmpurnaan gunnahnya ? (ada 3. Ihkfa dan Iklab) 247. Ikhtibari. Menurut imam Jazari wakaf Iktiariy terbagi kepada 3 bagain. Aridh. Izhar.243. Terbagi berapakah Qalqalah ? ( 3. apa yang dimaksud dengan As Sab’ul Matsani ? (7 Ayat yang diulang-ulang) ‫يرملون‬ ‫ف‬. Wajib. Ausath=’Ain dan Ha 3. Ikhfa 3. Wakaf Kafi dan Wakaf Hasan) 262. Aqrob.Hadr dan Tadwir) 246. Izhar mempunyai 6 huruf dan 3 tingkatan.‫ز‬.M. Ausath dan Ab’ad.M. M. Mad Badal) 274. Mad Lazim 2. Mad ‘Aridh lissukun 3. dan Intizhariy) 245.‫ج‬. Badal) 250. Apakah 2 macam idgham tersebut ? (Bigunnah dan Bilagunnah) 249. Idgham) 251. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful