(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

)

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR

SINOPSIS

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. • HASIL PEMBELAJARAN • Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR • • • Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran • Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain

1

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

1.0

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia

Sebelum Merdeka

Awal Merdeka

Sekarang

Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Transisi merentasi kurikulum PSV erentasi kurikulum

Pendidikan

Institusi

Penerbitan

Penubuhan kelab seni

Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual

2

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

a)

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia

1.1

Laporan Winstedt- Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah; Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu, yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu, penanam padi dan nelayan. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. untuk mewujudkan segelintir pemuda hanya akan menimbulkan kesulitan nanti

Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan, kerana ia 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. sains pertanian 1.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Lukisan adalah mustahak Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran

memerhati alam” yang didapati darinya, dan ia

menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid, dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja- kerja mandur. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. 1.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari, dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam, Sejarah Melayu, Kesihatan, Lukisan, Menganyam dan berkebun, Kesihatan, Senaman, Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.O.Winstedt 1.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan:

3

Tawarikh. Ilmu Alam. Dari mengalami 1. Mengadakan pendidikan agama Islam.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.Pendidikan Agama Islam.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Lanjutan itu. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Tata Rakyat. Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Matematik. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun.8 bahawa kurikulum pengenalan 1. 1. Lukisan dan lain-lain. Pendidikan Jasmani dan tahun 1982. 1. objektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. 4 . Hal Ehwal Tempatan. pendekatan. Bahasa Inggeris. Memberi pelajaran percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. matlamat.10 kurikulum. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Implikasi daripada laporan ini ialah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada Pertukangan Tangan.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Jawi. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.9 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan yang baru. Sains. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. 1.

12 Kini. 1. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. selaras dengan hasrat FPK. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. pendekatan. Melalui dasar baru ini. matlamat. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif.13 Dalam KBSR. objektif. 1. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.11 Selepas merdeka. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. kritis. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan 5 . keluarga. masyarakat dan Negara. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). menghargai keindahan alam persekitaran.

Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. 1. 1. serta aprisiasi aspek seni. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. estetika dan kraetiviti. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran 6 . 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (c) (d) 1.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti.14 Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. seni dalam kehidupan dan persekitaran.1996) 1. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. (Mazlan Mohamad.

Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Aspek Merdeka Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan 7 . Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. (b) Lukisan. dan (c) Projek Penghasilan Karya Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Pendidikan Pendidikan Selepas Merdeka dan selepas Merdeka Sebelum berdasarkan aspek yang dikemukakan. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Hussain dan Idris Hj. pertanian dan pertukangan. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Anatara tokoh seperti Mohd. Jolly Koh. Jamal.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. sambungan kerja tahun pertama. Seni 8 . Lee Joo For. Tahun Kedua. Cheong Lai Tong. Anthony Lau.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) Kelahiran Institusi Seni 1. Yeoh Jin Leng. Kaunseling dan kerjaya. Pendidikan jasmani. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Said Hj.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Seni halus. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Seni arca. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Tahun Ketiga. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli Bahan-bahan mudah didapati. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Selain itu.

Chong Kam Kau. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Latihan praktikum. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). Zakaria Awang. logam. Seni reka industri. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. kritikan seni dan teori-teori seni. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. 1. Othman Mansur. Bayu Utomo. 1. Seni grafik. Menawarkan kursus grafik. sejarah seni. Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. grafik. Seni foto.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. 1. Zakaria Ali. dan Reza Piyadasa. arca. Tan Keong Eng dan Joseph Tan.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) seramik. Seni tekstil. pedagogi pendidikan Seni. Seni logam. fotografi. Redza Piyadasa.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. Seni Muzik dan Seni Halus. Seni tekstil (batik). Seni reka kasut. sejarah seni. Mereka telah menanamkan semangat yang memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Redza Piyadasa.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 .4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Seni reka tembikar. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Seni reka fesyen.

Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Hossein 10 . Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom.3 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1951-Wednesday Art Group.2 1.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.

N. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. d) Penerbitan 1.6 1957.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu.3 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . 1.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. Davies.1 Buku Teks-1925-R. Lim.2 1.54 hingga 29.O.G.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Enas. Pada 21. Kelas Arca – Idris Salam.T.04. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. Puan P. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. 1. kebudayaan dan kerjaya.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. 1. Pengerusi : Hoessin Enas. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian.04. Peter Harris 1. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. adat resam. Dussek dan 11 . Abbas.

objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan.7 1958. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. 1.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. almari buku. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak.The Art Paper. 1. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Xavier Institution. hoki dan volleyball. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1. Singapura) dan W. rekaan. Ilustrasi figura. Pulau Pinang. Cetakan lino. Selain itu.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. tongkat dan sebagainya.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.Olaguera.4 1932-Buku Craft Work.6 1957. Corak .Swinbanks 12 . Membuat gambar. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. ingatan. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.T. menyuburkan kuasa-rasa. 1.W. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan permainan bola sepak. Cetakan stensil.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.

1. Singapura. Singapura). reka bentuk. dan alam kehidupan selepas persekolahan. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Latihan 3 Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. beberapa kemahiran generik. 13 . perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Diterbitkan oleh Donald Moore.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (pensyarah seni di Teachers Training College.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. 2.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. teknologi. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. 3. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. kritis. mayarakat. menghargai keindahan alam persekitaran. 2. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan penghasilan dengan aktif. dan negara. seni visual. 1. keluarga.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual 14 .

dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. kreatif. • Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. • Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. keluarga. b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) pemerhatian secara aktif 15 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Pengertian PSV . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat. dan negara.

Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria . dan aksi. bunyi. dan • Mencetus idea dan imaginasi ii. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan . • Pengetahuan sedia ada murid • Benda yang konkrit • Minat. murid senang dan ingin mmencuba. bebas daripada jawapan tetap. pergerakan. mencari alternatif. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) c) b) interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi Seni Visual secara mudah. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. kecenderungan dan latar belakang murid • Bahan. • penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. cuba mencuba. Semasa menyediakan aktiviti. variasi dan kemungkinan lain. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik 16 . Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti. suaikenal dengan bahan.

warna. rupabentuk dan bentuk. Apresiasi Seni Visual secara mudah. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • - penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. idea. penghargaan dan refleksi diri. halbenda dengan bentuk hasil. Amalan tertib kerja. alat bahan dan teknik. iii. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 17 . ton. jalinan. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. dan Penyampaian kandungan subjek. Perasaan. Tatacara. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . langkah dan proses membuat. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. • Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. • • • • Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Semasa menyediakan aktiviti mudah. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. Keselamatan semasa bekerja.

Kemahiran perlakuan. dan penilaian Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat 18 . idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. analisis. • • Tindakan susulan. • • Nilai patriotisme dan nilai murni lain. dan • Kritikan seni: huraian. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Nilai. dan mencintai alam kehidupan. interpretasi. • Nilai.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 19 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 20 .

4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. kajian tempatan. pasar seni. 21 .Hamid. Ertinya. Mohd Johari Ab.1 3.3 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 3.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. komplek kraf dan lain-lain. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. undangundang.2 3. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. bazar. seni visual. matematik. sejarah. geografi. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. galeri. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut.

0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. penyerapan pengetahuan. penerapan nilai murni dan pengayaan.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 22 . iii. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. Hasil Pembelajaran i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 4. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR.

Oleh itu. murid menjadi lebih ceria. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 23 . ii. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI • PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai • PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh • Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran • Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. iii. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan • • • • • Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif.

Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. sifat ingin tahu. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. kumpulan dan juga masyarakat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • • Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 24 . Pertama.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. rohani. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. daya kreativiti. Dari sudut sosiologi. Bagi pendidik. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. Kedua. emosi. dan antara pelajar dengan guru. sosiologi dan pedagogi.

rohani. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 25 . Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dalam KBSR. emosi dan jasmani. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Manakala dari sudut pedagogi. kemahiran. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam mata pelajaran. berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti : sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. keupayaan. dan bermakna. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. dan minat murid-murid. sama ada dalam 26 . Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. bakat. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahiran-kemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran.

seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: 27 . Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. Dalam mata pelajaran Matematik. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami.

Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. ii. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Ciri-ciri Penyerapan : i. iii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Diamlah wahai adik Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Walau bagaimanapun. Contohnya. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. v. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan 28 . Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. iv.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. 29 nilai yang positif . Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Yeast is added to make tapai”. ketuhanan dan sebagainya. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. nilai kemanusian. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. It is made from glutinous rice or tapioca. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. menulis dan mengira. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum.

Oleh yang demikian. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. cara menjaga kebersihan. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. : : : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. bangun pagi dengan gosok gigi. Contohnya. arahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) ii. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang 30 . berbau harum.menyikat rambut dan berpakaian kemas. Contohnya dalam topik pengurusan diri. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit.mandi. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. bermatlamat. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. Pendekatan eksplisit Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. Selain itu. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang.

Selepas aktiviti pemulihan. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. lisan atau bertulis. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. Contoh Aktiviti Dalam P&P 31 . Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Aktiviti ini memerlukan perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid.

Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul.muzik dan pergerakan binatang tersebut. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. satu penggal. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan 32 . contohnya setelah satu semester. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Mata Pelajaran Topik Sub Topik : : : Kajian Tempatan Tahun 5 Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian.

33 . Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dilakukan. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful