(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

)

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR

SINOPSIS

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. • HASIL PEMBELAJARAN • Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR • • • Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran • Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain

1

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

1.0

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia

Sebelum Merdeka

Awal Merdeka

Sekarang

Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Transisi merentasi kurikulum PSV erentasi kurikulum

Pendidikan

Institusi

Penerbitan

Penubuhan kelab seni

Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual

2

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

a)

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia

1.1

Laporan Winstedt- Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah; Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu, yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu, penanam padi dan nelayan. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. untuk mewujudkan segelintir pemuda hanya akan menimbulkan kesulitan nanti

Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan, kerana ia 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. sains pertanian 1.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Lukisan adalah mustahak Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran

memerhati alam” yang didapati darinya, dan ia

menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid, dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja- kerja mandur. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. 1.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari, dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam, Sejarah Melayu, Kesihatan, Lukisan, Menganyam dan berkebun, Kesihatan, Senaman, Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.O.Winstedt 1.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan:

3

Sains.10 kurikulum. Tawarikh. Tata Rakyat. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Matematik. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Memberi pelajaran percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962.9 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan yang baru. Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Pendidikan Jasmani dan tahun 1982. matlamat.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. pendekatan. Mengadakan pendidikan agama Islam. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Jawi.Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Bahasa Inggeris. Dari mengalami 1. 1. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. Lanjutan itu. Lukisan dan lain-lain.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Ilmu Alam. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan.8 bahawa kurikulum pengenalan 1. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Implikasi daripada laporan ini ialah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada Pertukangan Tangan. 1.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. 4 . Hal Ehwal Tempatan. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. objektif.

12 Kini. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. matlamat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. 1. pendekatan. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK.13 Dalam KBSR. objektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan 5 . selaras dengan hasrat FPK. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj.11 Selepas merdeka. kritis. 1. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. Melalui dasar baru ini. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. 1. masyarakat dan Negara.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (c) (d) 1.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. 1. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. seni dalam kehidupan dan persekitaran. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. estetika dan kraetiviti. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. serta aprisiasi aspek seni. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran 6 . Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. (Mazlan Mohamad. 1. 1.14 Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif.1996) 1.

(b) Lukisan. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. dan (c) Projek Penghasilan Karya Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Pendidikan Pendidikan Selepas Merdeka dan selepas Merdeka Sebelum berdasarkan aspek yang dikemukakan. Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Aspek Merdeka Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan 7 . Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual.

Jamal. Said Hj. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Lee Joo For. Kaunseling dan kerjaya.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. sambungan kerja tahun pertama. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Yeoh Jin Leng. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Anthony Lau. Jolly Koh. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) Kelahiran Institusi Seni 1.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli Bahan-bahan mudah didapati. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. pertanian dan pertukangan. Selain itu. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Cheong Lai Tong. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Hussain dan Idris Hj. Tahun Ketiga. Seni arca. Seni 8 .2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Tahun Kedua. Pendidikan jasmani. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Seni halus. Anatara tokoh seperti Mohd.

Seni tekstil (batik). Seni logam. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. Bayu Utomo. Seni reka industri. grafik. Zakaria Awang. sejarah seni. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. kritikan seni dan teori-teori seni. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. dan Reza Piyadasa. fotografi. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Othman Mansur. Seni reka tembikar. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Seni tekstil. Mereka telah menanamkan semangat yang memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. Seni foto. sejarah seni. logam. Redza Piyadasa. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. Chong Kam Kau. Redza Piyadasa. Seni reka kasut. Seni Muzik dan Seni Halus. Menawarkan kursus grafik. arca. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. pedagogi pendidikan Seni. Seni grafik. Seni reka fesyen. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). 1. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. 1. Zakaria Ali.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) seramik. Latihan praktikum. Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. 1.

Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.3 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1951-Wednesday Art Group. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran.2 1. Hossein 10 . Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air.

1. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik.2 1.04. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj.6 1957. Kelas Arca – Idris Salam. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.04.G. Abbas. Peter Harris 1.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni.N. adat resam. 1.54 hingga 29. Lim. Pada 21.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Puan P. Dussek dan 11 . drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Davies.O.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Enas.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J.3 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. 1. kebudayaan dan kerjaya. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O.T.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. Pengerusi : Hoessin Enas.1 Buku Teks-1925-R. d) Penerbitan 1.

Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.6 1957.7 1958. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. Xavier Institution. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. menyuburkan kuasa-rasa. ingatan. Singapura) dan W. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. 1. Corak . objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan.T. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. Cetakan stensil.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.4 1932-Buku Craft Work. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan permainan bola sepak.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria.W. tongkat dan sebagainya. almari buku. Pulau Pinang. Membuat gambar. hoki dan volleyball.Olaguera.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi.The Art Paper. Cetakan lino. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. 1. rekaan. Ilustrasi figura.Swinbanks 12 . Selain itu. 1. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil.

Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. 1.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. beberapa kemahiran generik. Singapura. teknologi. Diterbitkan oleh Donald Moore. Singapura). 2. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (pensyarah seni di Teachers Training College. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Latihan 3 Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. reka bentuk. 13 . dan alam kehidupan selepas persekolahan. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. menghargai keindahan alam persekitaran. Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 2. kritis. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan penghasilan dengan aktif. 3. seni visual.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual 14 . mayarakat. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan negara.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. • Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. • Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Pengertian PSV . kreatif.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. kritis. b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) pemerhatian secara aktif 15 . dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. dan negara. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. masyarakat. keluarga.

pergerakan. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. bunyi. dan • Mencetus idea dan imaginasi ii. mencari alternatif. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik 16 . • Pengetahuan sedia ada murid • Benda yang konkrit • Minat. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. cuba mencuba. • penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) c) b) interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi Seni Visual secara mudah. Semasa menyediakan aktiviti. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria . variasi dan kemungkinan lain. Semasa menyediakan aktiviti. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan . dan aksi. bebas daripada jawapan tetap. murid senang dan ingin mmencuba. suaikenal dengan bahan. kecenderungan dan latar belakang murid • Bahan.

Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. rupabentuk dan bentuk. • • • • Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. jalinan. Perasaan. Semasa menyediakan aktiviti mudah. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . alat bahan dan teknik. langkah dan proses membuat. dan Penyampaian kandungan subjek. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. ton. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 17 . Tatacara. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. • Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. Amalan tertib kerja. penghargaan dan refleksi diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • - penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. halbenda dengan bentuk hasil. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Apresiasi Seni Visual secara mudah. iii. warna. idea. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Keselamatan semasa bekerja.

• • Nilai patriotisme dan nilai murni lain. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. • • Tindakan susulan. dan penilaian Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat 18 . Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. interpretasi. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. dan mencintai alam kehidupan. analisis. dan • Kritikan seni: huraian. • Nilai. Kemahiran perlakuan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Nilai.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 19 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 20 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 3. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. kajian tempatan.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. bazar. Ertinya. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. matematik. Mohd Johari Ab.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. undangundang.Hamid. 21 . geografi. seni visual. pasar seni. sejarah. galeri. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum.3 3.2 3. komplek kraf dan lain-lain. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan.1 3.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 4.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 22 . penyerapan pengetahuan. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. penerapan nilai murni dan pengayaan. Hasil Pembelajaran i. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. iii.

iii. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. Oleh itu. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 23 . murid menjadi lebih ceria.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh • Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran • Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI • PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai • PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan • • • • • Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. ii.

sifat ingin tahu. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. rohani. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 24 . Bagi pendidik. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. kumpulan dan juga masyarakat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • • Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Pertama.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Kedua. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. emosi. Dari sudut sosiologi. daya kreativiti. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. sosiologi dan pedagogi. dan antara pelajar dengan guru. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5.

Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 25 . emosi dan jasmani. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Dalam KBSR. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. kemahiran. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Manakala dari sudut pedagogi. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. rohani.

Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. bakat. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. keupayaan. dan bermakna. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam mata pelajaran. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti : sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. dan minat murid-murid. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahiran-kemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. berkesan. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. sama ada dalam 26 .

Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Dalam mata pelajaran Matematik. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: 27 . Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti.

Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Contohnya. v. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. iii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Diamlah wahai adik Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Walau bagaimanapun. iv. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Ciri-ciri Penyerapan : i. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. ii. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan 28 .

menulis dan mengira.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. 29 nilai yang positif .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. Yeast is added to make tapai”. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. nilai kemanusian.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. ketuhanan dan sebagainya. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. It is made from glutinous rice or tapioca.

arahan. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang 30 . Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. Oleh yang demikian. : : : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan.mandi. bermatlamat. berbau harum. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. Contohnya dalam topik pengurusan diri. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. bangun pagi dengan gosok gigi. Contohnya.menyikat rambut dan berpakaian kemas. cara menjaga kebersihan. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Pendekatan eksplisit Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) ii. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. Selain itu. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas.

Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Selepas aktiviti pemulihan. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. Contoh Aktiviti Dalam P&P 31 . Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. lisan atau bertulis. Aktiviti ini memerlukan perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran.

Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. satu penggal. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan 32 .Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Mata Pelajaran Topik Sub Topik : : : Kajian Tempatan Tahun 5 Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran.muzik dan pergerakan binatang tersebut. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. contohnya setelah satu semester. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif.

33 . Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful