Topik 1 Seni

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

)

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR

SINOPSIS

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. • HASIL PEMBELAJARAN • Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR • • • Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran • Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain

1

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

1.0

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia

Sebelum Merdeka

Awal Merdeka

Sekarang

Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Transisi merentasi kurikulum PSV erentasi kurikulum

Pendidikan

Institusi

Penerbitan

Penubuhan kelab seni

Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual

2

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR )

a)

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia

1.1

Laporan Winstedt- Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah; Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu, yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu, penanam padi dan nelayan. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. untuk mewujudkan segelintir pemuda hanya akan menimbulkan kesulitan nanti

Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan, kerana ia 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. sains pertanian 1.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Lukisan adalah mustahak Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran

memerhati alam” yang didapati darinya, dan ia

menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid, dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja- kerja mandur. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. 1.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari, dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam, Sejarah Melayu, Kesihatan, Lukisan, Menganyam dan berkebun, Kesihatan, Senaman, Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.O.Winstedt 1.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan:

3

Memberi pelajaran percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr.10 kurikulum. Matematik.9 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan yang baru. 1. Pendidikan Jasmani dan tahun 1982. Lukisan dan lain-lain. 1.8 bahawa kurikulum pengenalan 1. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Tata Rakyat. pendekatan. Jawi. Tawarikh. 4 . Ilmu Alam. Bahasa Inggeris. Mengadakan pendidikan agama Islam. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. objektif.Pendidikan Agama Islam. 1. Hal Ehwal Tempatan. Lanjutan itu. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Sains. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. matlamat. Dari mengalami 1. Implikasi daripada laporan ini ialah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada Pertukangan Tangan.

murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. pendekatan. Melalui dasar baru ini.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan 5 . selaras dengan hasrat FPK. matlamat.13 Dalam KBSR. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. objektif. kritis. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. 1. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. keluarga. 1. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.11 Selepas merdeka. masyarakat dan Negara. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. menghargai keindahan alam persekitaran.12 Kini.

16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran.14 Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. 1. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran 6 . 1.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (c) (d) 1. seni dalam kehidupan dan persekitaran. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. (Mazlan Mohamad.1996) 1. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. estetika dan kraetiviti. serta aprisiasi aspek seni. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. 1. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982.

(b) Lukisan. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. dan (c) Projek Penghasilan Karya Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Pendidikan Pendidikan Selepas Merdeka dan selepas Merdeka Sebelum berdasarkan aspek yang dikemukakan. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan. Aspek Merdeka Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan 7 . Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Seni arca. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli Bahan-bahan mudah didapati. Jamal. Seni halus. Anthony Lau. Hussain dan Idris Hj. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Tahun Kedua. Pendidikan jasmani. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) Kelahiran Institusi Seni 1. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Lee Joo For. Anatara tokoh seperti Mohd.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Kaunseling dan kerjaya. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Seni 8 . Tahun Ketiga. Jolly Koh. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. sambungan kerja tahun pertama. Cheong Lai Tong. pertanian dan pertukangan. Said Hj. Selain itu. Yeoh Jin Leng. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan.

fotografi. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Seni reka kasut. sejarah seni. Seni reka fesyen. Seni reka tembikar. Seni tekstil (batik). Bayu Utomo. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Seni Muzik dan Seni Halus.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Seni grafik.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. Zakaria Ali. Seni foto. kritikan seni dan teori-teori seni. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. Tan Keong Eng dan Joseph Tan.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. pedagogi pendidikan Seni. Seni reka industri. Redza Piyadasa. grafik. 1. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Zakaria Awang. Othman Mansur. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. sejarah seni.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) seramik. logam. dan Reza Piyadasa. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. 1. Chong Kam Kau.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Latihan praktikum. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Redza Piyadasa. arca. Seni logam. 1. Menawarkan kursus grafik. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). Mereka telah menanamkan semangat yang memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Seni tekstil.

Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Hossein 10 . Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air.2 1. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.3 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1951-Wednesday Art Group.

O. Puan P. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni.3 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni.T. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. Davies. d) Penerbitan 1.2 1. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Abbas.04.04. Pada 21.N. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. Pengerusi : Hoessin Enas.6 1957.54 hingga 29.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.G. Dussek dan 11 . Kelas Arca – Idris Salam.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. kebudayaan dan kerjaya. 1. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. 1. 1.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Lim. Peter Harris 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Enas.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara.1 Buku Teks-1925-R.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. adat resam.

W.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Selain itu. menyuburkan kuasa-rasa. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. 1. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. Corak . Xavier Institution. Ilustrasi figura. tongkat dan sebagainya. Cetakan lino. 1. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. almari buku. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.7 1958.The Art Paper. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan permainan bola sepak. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. Cetakan stensil. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Membuat gambar. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak.4 1932-Buku Craft Work. rekaan.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Singapura) dan W. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. ingatan.Swinbanks 12 . Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.T. 1. Pulau Pinang.Olaguera. hoki dan volleyball. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan.6 1957.

sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. Singapura. 1. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. beberapa kemahiran generik. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. 13 . perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Diterbitkan oleh Donald Moore. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Singapura). teknologi. reka bentuk. 2. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) (pensyarah seni di Teachers Training College.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Latihan 3 Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. dan alam kehidupan selepas persekolahan.

1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual 14 . selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. 1. mayarakat. keluarga. kritis. dan negara. 3. 2. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. seni visual. menghargai keindahan alam persekitaran. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan penghasilan dengan aktif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.

masyarakat. • Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) pemerhatian secara aktif 15 . Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Pengertian PSV . dan negara. kreatif. keluarga.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. • Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.

kecenderungan dan latar belakang murid • Bahan. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria . • Pengetahuan sedia ada murid • Benda yang konkrit • Minat. cuba mencuba. dan • Mencetus idea dan imaginasi ii. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan . dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) b) c) b) interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi Seni Visual secara mudah. murid senang dan ingin mmencuba. suaikenal dengan bahan. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. dan aksi. pergerakan. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. variasi dan kemungkinan lain. bebas daripada jawapan tetap. mencari alternatif. • penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. Semasa menyediakan aktiviti. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik 16 . perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Semasa menyediakan aktiviti. bunyi.

Semasa menyediakan aktiviti mudah. alat bahan dan teknik. Tatacara. jalinan. ton. penghargaan dan refleksi diri. Keselamatan semasa bekerja. iii. Perasaan. rupabentuk dan bentuk. Apresiasi Seni Visual secara mudah. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. warna. • Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. dan Penyampaian kandungan subjek. Amalan tertib kerja. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. halbenda dengan bentuk hasil. • • • • Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. idea. langkah dan proses membuat. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • - penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 17 .

Kemahiran perlakuan. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. interpretasi. dan mencintai alam kehidupan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Nilai. • Nilai. dan • Kritikan seni: huraian. dan penilaian Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat 18 . analisis. • • Nilai patriotisme dan nilai murni lain. • • Tindakan susulan.

2 : Carta Organisasi Kurikulum 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 20 .

sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. Ertinya. pasar seni. bazar.2 3. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan.3 3. undangundang. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. matematik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 3. galeri. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. komplek kraf dan lain-lain.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. 21 .Hamid. kajian tempatan.1 3. sejarah. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. Mohd Johari Ab.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. seni visual. geografi.

Hasil Pembelajaran i. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). penerapan nilai murni dan pengayaan. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. penyerapan pengetahuan. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. iii.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 22 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) 4.

hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh • Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran • Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. iii. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan • • • • • Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 23 . Oleh itu. murid menjadi lebih ceria. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI • PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai • PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan.

Bagi pendidik. kumpulan dan juga masyarakat. sosiologi dan pedagogi. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Kedua.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. emosi. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. dan antara pelajar dengan guru. daya kreativiti. sifat ingin tahu. rohani. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 24 . Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Pertama. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. Dari sudut sosiologi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • • Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat.

emosi dan jasmani. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 25 . Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. Dalam KBSR. Manakala dari sudut pedagogi. rohani. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. kemahiran.

berkesan. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahiran-kemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. bakat. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti : sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam mata pelajaran. sama ada dalam 26 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. dan bermakna. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. keupayaan. dan minat murid-murid. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian.

seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. Dalam mata pelajaran Matematik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) • • • Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: 27 . Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam.

Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Diamlah wahai adik Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan 28 . Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. iv. v. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. iii. Walau bagaimanapun. Ciri-ciri Penyerapan : i. Contohnya. ii.

Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. 29 nilai yang positif . Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. It is made from glutinous rice or tapioca. menulis dan mengira. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Yeast is added to make tapai”. ketuhanan dan sebagainya. Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. nilai kemanusian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.

Contohnya. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang 30 .menyikat rambut dan berpakaian kemas. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. bangun pagi dengan gosok gigi. : : : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. cara menjaga kebersihan. berbau harum. arahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) ii. bermatlamat. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Oleh yang demikian. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. Pendekatan eksplisit Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. Contohnya dalam topik pengurusan diri. Selain itu. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.mandi.

Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Selepas aktiviti pemulihan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. Contoh Aktiviti Dalam P&P 31 . Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. lisan atau bertulis. Aktiviti ini memerlukan perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran.

muzik dan pergerakan binatang tersebut. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) Mata Pelajaran Topik Sub Topik : : : Kajian Tempatan Tahun 5 Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan 32 . Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. satu penggal. contohnya setelah satu semester.

33 . Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR ) dilakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful