PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI

Definisi Fonetik
 

Kamus Dewan: fonetik ialah ilmu bahasa (llinguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Merriam Webster’s Collengiate Dictionary: fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or group of languages”. Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionanry of current English: fonetik merupakan “the study of speech sounds and their production”. Kamus The World Book of Dictionanry: an fonetik sebagai “the science dealing with sounds made in speech and the art of pronunciation….concerned with the production of these speech sounds by the articulating organs of the speaker, the sound waves in which they result, and the auditory effect they produce on the hearer”.

” Kamus Collins Shorter English Dictionary: fonetik sebagai “the science that deals with pronunciation and the representation of the sounds of speech. seeking to describe them.” .” Encyclopedia Americana: fonetik sebagai “ the science that investigates the sounds made by the speech organs. account for their production.    Kamus Collins Shorter English Dictionary: fonetik sebagai “the science that deals with pronunciation and the representation of the sounds of speech.” Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan. and classify them.

especially the history and theory of sound changes in a language or in two or more related languages. Kamus oxford Advanced Learner’s Dictionanry of Current English (1992:671) memberi pengertian fonologi sebagai “the study of the systems of speech sounds. Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. .especially in a particular language.Definisi Fonologi     Kamus Dewan: Fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.1984:51) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyibunyi bahasa mengikut fungsinya.( Merriam Webster’s Collegaite Dictionanry : “the science of speech sounds including.

”  . Kamus Chamber Family Dictionary (1990:572) menghuraikan fonologi sebagai “ the study of system of sounds in language and of the history of their changes Abdullah Hassan pula dalam bukunya Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.

Bunyi-bunyi Bahasa Melayu   Bunyi vokal Bunyi konsonan .

Vokal Melayu    Ada empat vokal depan dalam bahasa Melayu.[i]. tiga vokal belakang.Walau bagaimanapun. terdapat lapan buah vokal dalam bahasa Melayu.[e].[o] dan[‫ ]כ‬dan satu vokal tengah.[u].Bunyi-bunyi Vokal Melayu    Menurut Mohamad Yunus Maris (1964). Ini diterapkan dalam rajah berikut. vokal-vokal ini tidak betul-betul menyerupai vokal kardinal sepenuhnya. . vokal Melayu ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-vokal kardinal. iaitu [ə]. [ɛ] dan [a].

Dengan kata lain. udara keluar dari paruparu berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran. bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. .Bunyi-bunyi vokal   Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.

keadaan glotis > glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari pru-paru pita suara bergetar. turun naik lidah > sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. dinaikkan sedikit atau diturunkan. Penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu    keadaan bibir > sama ada dihamparkan atau dibundarkan.>     Selain vokal terdapat juga separuh vokal. sama ada dinaikkan dan udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengauan) dan . bahagian lidah yang terlibat > sama ada depan lidah atau belakang lidah. keadaan lelangit lembut. diftong dan vokal rangkap.

alat-alat artikulasi. . berada pada suatu kedudukan.Separuh vokal     Bunyi separuh vokal mempunyai ciri-ciri bunyi vokal . iaitu lidah dan bibir. Contoh separuh vokal ialah /w/ dan /y/. tetapi tidak merupakan vokal sepenuhnya. Sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi separuh vokal. Separuh vokal tidak digolongkan ke dalam golongan vokal tetapi sebagai konsonan. kemudian dengan segera beubah kepada kedudukan vokal lain yang berlaku secara geluncuran.

Penghasilan urutan vokal ini merupakan satu hembusan nafas sahaja dan mempunyai satu puncak kelantangan. Bunyi diftong dilambangkan dengan dua lambang vokal misalnya /ai/. /oi/ dan /au/. Vokal pertama menunjukkan keadaan lidah pasa masa mula-mula hendak menyebut diftong Vokal kedua menunjukkan keadaan lidah pada akhir sebutan diftong. .Diftong    Diftong ialah urutan yang salah satunya terdiri daripada vokal penuh dan lainya geluncuran.

Bunyi vokal itu bermula dengan vokal [a] dan sebutannya diteruskan menggeluncurkan kepada vokal [i]. menyebabkan vokal [a] dan [i] bergabung menjadi [ai] sebagai satu bunyi. Maksudya. tetapi rentetan vokal membentuk suku kata yang berlainan seperti dalam perkataan sukai [su-ka-i] [da-un] . Contoh diftong [ai]. Dalam bahasa Melayu ada tiga buah diftong. iaitu [ai]. Diftong membentuk satu suku kata seperti dalam perkataan pandai [pan-dai].Diftong Melayu      Diftong sebenarnya terbentuk daripada bunyi vokal yang menggeluncur. Diftong ini adalah berbeza daripada rentetan vokal (vokal rangkap). sebutan sebuah vokal itu digabungkan dengan sebuah vokal lain.[au] dan [oi].

Dalam daun. dan tiap-tiap vokal merupakan vokal penuh yang tersendiri.  Dalam perkataan lain 2 vokal berturut-turut dalam satu perkataan . misalnya a dan u ialah dua vokal penuh dan perkataan ini terdiri daripada dua suku kata iaitu da dan un.Vokal Rangkap  Vokal rangkap ialah urutan dua vokal penuh.  Misalnya daun dan lain.

Depan Tengah Belakang sempit i o ə ɛ ‫כ‬ u Separuh sempit e Separuh luas Luas a .

hujung lidah diletakkan paling tinggi di hadapan mulut tetapi tidak menyekat arus udara dari paruparu. Glotis dirapatkan. lelangit lembut dinaikkan. udara ditekan keluar dari paru-paru pada pita suara bergetar.Cara menghasilkan bunyi-bunyi vokal Vokal [i](depan sempit)     Untuk menghasilkannya. Contoh kehadiran dalam perkataan:    pelita ikan tidur jahitan hasil pahit . Bibir dihamparkan/leper.

2 Bibir dihamparkan/leperkan dan glotis dirapatkan. hujung lidah diturunkan kira-kira 1/3 daripada kedudukannya semasa menghasikan vokal depan sempit [i] lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. Contoh kehadiran dalam perkataan: /eko/ /tauge/ /peta?/ /geser/ /mereka/ /selesa/ . Lelangit lembut dinaikkan. Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar.Vokal [e](depan separuh sempit) •Untuk menghasilkannya.

Vokal [ɛ](depan separuh luas/lapang) •Untuk menghasikannya. •hujung lidah diturunkn kira-kira 1/3 dari kedudukan depan separuh sempit (e) dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. •Vokal ini hadir dalam beberapa dialek. Dalam bahasa baku. glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. •Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar. •Bibir dihamparkan/leper. vokal ini merupakan kelainan bagi vokal [e]. misalnya: [ɛ] untuk [elo?] .

Contoh kehadiran dalam perkataan: /atur/ /dia/ /pagi/ /usang/ /pelangi/ /peluang/ . depan lidah diturunkan serendah-rendahnya dalam rongga mulut dan udara dari paru-paru lalu tanpa sekatan. Udara ditekan keluar dari pru-paru dn pita suara bergetar. Bibir dihamparkan/leper.Vokal [a](vokal depan luas) Untuk menghasilkannya. glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan.

belakang lidah dinaikan setinggi-tinggi mungkin. Bibir dibundarkan/bulat .Vokal [u](belakang sempit)  Untuk menghasilkannya. tetapi tidak menyekat arus udara dari paru-paru. Contoh penggunaan dalam perkataan: /ular/ /haru/ /guntiŋ / /tikus/ /beruwaŋ / . glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. Udara ditekan keluar dai paru-paru dan pita suara bergetar.

•Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar.Vokal [o](belakang separuh sempit) •Untuk menghasilkanya. dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. •Bibir dibundarkan/bulat . glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan . •belakang lidah diturunkan kira-kira satu pertiga daripada kedudukan semasa menghasilkan bunyi vokal belakang sempit [u]. •Contoh kehadiran dalam perkataan: oleh pidato boleh kuno celoteh pleno .

•belakang lidah diturunkan dua pertiga daripada kedudukannya semasa menghasilkan vokal [u]. dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. •Bibir dibundarkan/bulat. .Vokal [‫] כ‬belakang separuh luas •Untuk menghasilkannya. •Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar. glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. misalnya [‫כ‬leh] untuk [oleh]. •Seperti vokal [ɛ]. vokal [‫ ]כ‬hadir dalam dialek-dialek dan dalam bahasa baku merupakan kelainan bagi vokal [o].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful