P. 1
bab-5-band-5-6

bab-5-band-5-6

|Views: 17|Likes:
Published by Haziq Sarhan
bab
bab

More info:

Published by: Haziq Sarhan on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

BAND 4
B4D2E3: Membandingkan peranan pembesar berempat dalam pentabiran Kesultanan
Melayu Melaka
1. Bandingkan peranan setiap Pembesar Empat Lipatan di bawa.
PEMBESAR
EMPAT LIPATAN
Bendahara
Penghulu
Bendahari
Temenggung Laksamana
PERANAN ANG
DIMAINKAN !LE"
SETIAP
PEMBESAR
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
2. Bandingkan peranan setiap Pembesar Empat Lipatan di bawa
PEMBESAR Peranan
Bendahara
1. Men!adi penasiat ra!a dalam """""""""""""""""""""""""""""""
2. Menteri #tama
3. Ketua turus """"""""""""""""""""""""""
4. Ketua akim
$. """""""""""""""""ketika sultan gering atau keluar negara
Penghulu
Bendahari
1. """""""""""""""" atau u%ti
2. Ketua segala bendaari
3. Ketua"""""""""""""""""""""""""
4. Ketua segala """""""""""""""""""""
Temenggung
1. """"""""""""""" dan pen!ara
2. Penguasa bandar dan """""""""""""""""
3. Pr&t&k&l istana
4. """"""""""""" di darat
Laksamana
1. Ketua """""""""""""""""""""""""""
2. """""""""""""""" peribadi ra!a
3. Ketua duta
4. Mengetuai """""""""""""""""""
B4D2E4: Menganalisis sumbangan sultan yang memerinta pada 'aman Kesultanan
Melayu Melaka (KP)*#P+
3. ,nalisis sumbangan yang diberikan &le sultan di bawa semasa memerinta Melaka
4. ,nalisis sumbangan bagi setiap &rang sultan di bawa
S#LTAN S#MBANGAN
S#LTAN
M#$A%%AR S"A"
S#LTAN
MANS!R S"A"
S#LTAN ALA#DDIN
RIAAT S"A"
S#MBANGAN
S#LTAN
M#$A%%AR S"A"
Baginda Ber!aya menguasai
Paang* -nderagiri dan
"""""""""".
Bertindak bi!ak dengan
mengantar """"""""""""
bagi mengadapi serangan
"""""""" teradap Melaka.
Baginda men!alin ubungan
dipl&matik dengan
"""""""""""
Baginda !uga bi!ak
menyelesaikan perbalaan
antara """""""""" dan
&rang """"""""""" di
istana.
S#LTAN
MANS!R S"A"
Baginda ber!aya
menguasai """"""""" dan
"""""""" di )emenan!ung
.ana Melayu serta
""""""" di pantai timur
)umatera.
Baginda ber!aya
mengalang """""""""*
""""""""" dan
""""""""" daripada
membebaskan diri
daripada penguasaan
Melaka.
S#LTAN ALA#DDIN
RIAAT S"A"
Baginda """""""""""""
men!adi rakyat biasa untuk
membanteras ke!adian
!enaya.
Baginda tela memili
ulubalang yang gaga dan
berani seperti
""""""""""""" semasa
endak berperang dengan
,ru.
B4D2E$: Mengurai peranan Melaka dalam penyebaran -slam di ,sia .enggara
$. Berikut merupakan peranan Melaka dalam penyebaran -slam di ,sia .enggara.
/uraikan setiap peranan di bawa dengan !elas.
Peranan
Melaka
Men&e'arkan
Agama Islam ke
Asia Tenggara
Melalui Perdagangan
/uraian:
Melalui Ten(era #)ahan
/uraian:
Melalui Penaklukan
/uraian:
Melalui Ahli Agama
/uraian:
Melalui Pemerin(ah Melaka
/uraian:
Melalui Perkah*inan
/uraian:
B4D2E0: Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka (KP)+
0. Kesultanan Melayu Melaka ber!aya membentuk sebua empayar yang agung melalui
penaklukan* perkawinan dan kerelaan ra!a negeri lain untuk men!adi naungan
Melaka. Pela!ar dikeendaki menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu
Melaka tersebut dan senaraikan dua daripada kesannya.
i1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ii1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
B4D2E2: Menganalisis 3iri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan
Kesultanan Melayu Melaka (KP)*#P+
2. .erdapat empat &rang pemimpin yang berwibawa dalam Kesultanan Melayu Melaka
yang tela membawa kepada 'aman kegemilangan Melaka. Pela!ar dikeendaki
menganalisis 3iri kepimpinan yang ada bagi setiap pemimpin dan senaraikan dalam
!adual di bawa.
PEMIMPIN +IRI,+IRI KEPIMPINAN
Sul(an Mu-a..ar Shah
Sul(an Mans/r Shah
Sul(an Alauddin Shah
Bendahara Tun Perak
BAND 5
B$D1E1: Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa Kesultanan Melayu
Melaka (KP)+
)umber: 4.5. )allebear* 1012. )e!ara Melayu* Edisi 1601* alaman 72.
7. Penyataan di atas membuktikan kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan
antarabangsa pada pertengaan abad ke81$. Berdasarkan sumber di atas* mengapaka
Melaka dikatakan sebagai pusat perdagangan bertara% dunia9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
0Maka segala dagang a(as angin dan
'a*ah amgin sekaliann&a da(ang ke
Melaka1 (erlalu ramai Bandar Melaka
)ada -aman i(u23
B$D1E2: Menilai ubungan luar Kesultanan Melayu Melaka (KP)+
6. Berdasarkan penyataan di atas* apaka kepentingan ubungan luar Kesultanan
Melayu Melaka kepada kera!aan Melaka9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1:. Berdasarkan ra!a di atas* apaka yang akan ter!adi sekiranya Kera!aan Melaka tidak
men!alin ubungan dengan negara luar9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
B$D1E3: Mengubungkait perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka
dengan negara luar (KP)+
11. ,paka kepentingan perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka kepada
negara luar 9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Melaka men4alin hu'ungan dengan kera4aan
seran(au dan an(ara'angsa dengan mene(a)kan
dasar luarn&a dengan 4elas dan (egas su)a&a se(ia)
kera4aan &ang 'erhu'ung dengann&a .aham dan
(ahu akan kedudukan masing,masing2 Dengan
adan&a dasar (erse'u( da)a( men4amin keselama(an5
malah men4aga ke)en(ingan )erdagangan
an(ara'angsa Melaka
"#B#NGAN
L#AR
"#B#
NGAN
SERA
NTA#
"#B#
NGAN
ANTA
RABA
NGSA
Pasai
6a*a
Siak
Kam)ar
+hina
Siam
R&uk&u
Gu4era(
B$D1E4: Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai
kera!aan terulung di Kepulauan Melayu (KP)*#P+
12. Pada pendapat anda* apaka %akt&r8%akt&r yang men!adikan empayar Kesultanan
Melayu Melaka sebagai sebua kera!aan terulung di Kepulauan Melayu.
i1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ii1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
iii1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
i;1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
B$D1E$: Menilai ket&k&&n pemimpin Kesultanan Melayu Melaka yang mendapat
Pengiktira%an negara luar. (KP)*#P+
13. )ultan Mu'a%%ar )a merupakan se&rang pemimpin Melaka yang berwibawa kerana
tela ber!aya mendapatkan pengiktira%an daripada <ina dan kera!aan lain di rantau
tersebut. Pada pandangan anda* apaka kesannya !ika Kesultanan Melayu Melaka
tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
BAND 7
B0D1E1: Men!ana idea se3ara rasi&nal untuk kema!uan dan kemakmuran negara serta dunia
(KP)*#P+
14. Dengan meru!uk kepada Kesultanan Melayu Melaka* bin3angkan sl&gan 0 Bangsa
&ang 'erilmu 'angsa &ang ma4u3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Baginda menjalin hubungan diplomatik dengan ___________ Baginda juga bijak menyelesaikan perbalahan antara __________ dan orang ___________ di istana. Baginda telah memilih hulubalang yang gagah dan berani seperti _____________ semasa hendak berperang dengan Aru. Analisis sumbangan bagi setiap orang sultan di bawah SUMBANGAN SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH SULTAN MANSOR SHAH Baginda berjaya menguasai _________ dan ________ di Semenanjung Tanah Melayu serta _______ di pantai timur Sumatera. . Bertindak bijak dengan menghantar ____________ bagi menghadapi serangan ________ terhadap Melaka. Analisis sumbangan yang diberikan oleh sultan di bawah semasa memerintah Melaka SULTAN SUMBANGAN SULTAN MUZAFFAR SHAH SULTAN MANSOR SHAH SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 4. _________ dan _________ daripada membebaskan diri daripada penguasaan Melaka. Baginda berjaya menghalang _________.B4D2E4: Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS. Inderagiri dan __________. SULTAN MUZAFFAR SHAH Baginda Berjaya menguasai Pahang.UP) 3. Baginda _____________ menjadi rakyat biasa untuk membanteras kejadian jenayah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->