Penyelidikan Tindakan: Analisis Data

Data Kuantitatif

Data Kuantitatif

Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

PETA MINDA
Reka Bentuk kajian Alat Kajian Kajian Kuantitatif

Kutipan Data
Analisis Data

Kajian Kuantitatif Rekabentuk kes Rekabentuk siri-kes Kajian Deskriptif Reka Bentuk Silang/keratan lintang Reka bentuk Kohot atau Perspektif Kajian Kuantitatif Reka bentuk retrospektif Reka bentuk Eksperimen Kajian Eksperimen Reka bentuk quasieksperimen .

anda bertanggungjawab untuk mengolah data itu kepada format yang sesuai dengan kaedah analisis data dan boleh ditafsir kemudiannya. Sebagai pengkaji.ANALISIS DATA  Biasanya alat kajian kuantitatif akan menghasilkan data yang besar saiznya. Berikut adalah dua proses dalam menganaliss data: (a) Memproses data dari borang soal selidik (b) Memproses data dari inventori  Anda perlu mengolah data kepada kategori. min dan sisihan piawai. peratus. Berikut adalah Iangkah-Iangkah dalam analisis data: (a) Fasa pra-analisis (b) Fasa pengurangan saiz data (c) Fasa paparan data (d) Fasa pengesahan data (e) Fasa dapatan .

 Dalam fasa pra-analisis. dan disempurnakan. Anda mesti yakin yang pemboleh ubah penting/utama dilabel dengan betul mengikut jenis atau kategori. . dikemaskini. segala penjelasan tentang variabel kajian hendaklah dibaca dan difahami. Mereka hendaklah disusun tertib mengikut keperluan teori analisis.

. satu temu janji hendak dibuat dengan guru kelas untuk membincang jadual waktu bagi anda melakukan kajian.Pemprosesan Data  Seperti yang dinyatakan dalam topik lepas. (c) Apabila sampel telah dikenal pasti. Maklumat latar belakang kelas juga perlu diketahui sebelum memulakan kajian. borang soalselidik/inventori diedarkan dan meminta mereka yang berkenaan mengisikannya. (b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua. data dikutip dan dikemaskan melalui prosidur berikut: (a) Surat memohon kebenaran membuat kajian hendaklah dihantar kepada pentadbir sekolah berserta dengan surat kebenaran daripada Kementerian Pelajaran.

Jika nilai skor diperoleh secara manual. peratus pelajar mengikut jantina. seperti mengira jumlah atau min item-item tertentu untuk mengira skor bagi variabel "sikap". (f) Selepas semua maklumat tentang latar belakang subjek kajian dan semua skor variabel kajian diperoleh. tahap sosioekonomi ibu baps.(d) Sebelum analisis dibuat. . seperti soalselidik/inventori. jumlah gaji dan lokasi sekolah. maka semakan ketepatan harus dilakukan. Ini biasanya dibuat dengan menggunakan pengiraan. misalnya. perlu diubah kepada skor variabelvariabel kajian. data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses terlebih dahulu untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian. pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk menjawab soalan-soalan dan/atau hipotesis-hipotesis kajian. (e) Data daripada alat kajian.

Analisis Data Kuantitatif Kekerapan & Peratusan Analisis deskriptif Min &Sisihan Piawai Korelasi Linear & Regresi Mudah Ujian Khi-Kuasa Dua Analisis Data Kuantitatif Pengujian hipotesis bagi hubungan Pengujian hipotesis bagi perbezaan min UjianKorelasi Linear Ujian Regresi Mudah Ujian Khi-Kuasa Dua Ujian Korelasi Lirear Ujian Regresi Mudah .

ANALISIS DESKRIPTIF  Analisis deskriptif adalah kaedah analisis bagi tujuan menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang pentaabiran ke atas parameter populasi. .

2 menunjukkan bagimana 120 orang pekerja itu diagihkan kepada 4 kelas pendapatan bulanan. Jadual 8. Umpamanya. Umpamanya. .000 — RM7.990. Bagi data kualitatif.1 dan 8. terdapat 20 orang yang mempunyai pendapatan dalam kelas RM7. seramai 40 orang pelajar adalah pekerja syarikat swasta dan seramai 10 orang bekerja dengan kerajaan negeri.1 menunjukkan bagaimana kekerapan yang jumlahnya 80 orang pelajar itu ditabur kepada pelbagai kategori. boleh dipaparkan dalam bentuk jadual taburan kekerapan seperti pada Jadual 8. Jadual 8.Kekerapan dan Kekerapan Relatif      Set data. sama ada dari jenis kualitatif atau kuantitatif. Manakala untuk data kuantitatif pula.2.

50 5/80 = 0.5000 0.25 Jumlah 80 1.Contoh 1 : Jenis Pekerjaan Pelajar di Sebuah Pusat Pembelaiaran OUM Jenis Pekerjaan Syarikat swasta Kerajaan pusat Kerajaan negeri Perniagaan sendiri Bilangan Pelajar (f) 40 25 10 5 Kekerapan Relatif Kekerapan Relatif (%) 40/80 = 0.0625 0.00 25/80 = 0.0625x100 = 6.1250x100 = 12.1250 0.3125x100 = 31.3125 0.25 10/80 = 0.000 100 .5x100 = 50.

Kekerapan relatif. "Jenis pekerjaan" adalah contoh variabel kualitatif yang nilainya (bukan nilai angka) adalah: (a) Syarikat swasta. (c) Kerajaan negeri. (b) Kerajaan persekutuan. Dalam jadual di atas. dan nilainya dalam peratusan juga diberikan dalam jadual yang sama. (d) Perniagaan sendiri. Merujuk kepada Jadual 8.  Setiap nilai di atas dinamakan juga sebagai kategori.1. setiap kategori mempunyai kekerapan masing-masing. .

setiap kelas mempunyai titik sempadan bawah dan titik sempadan atas.  Dalam pernyataan ini.  . iaitu pendapatan bulanan bagi 120 orang pekerja.Jadual 8. titik tengah antara 499 dengan 500 merupakan sempadan sepunya yang memastikan kelas pertama tidak bertindan dengan kelas kedua. di mana dua (2) kelas berjiran dipisahkan oleh sempadan kelas. Kelas pertama ialah dari RM4000 hingga RM4990. dan "RM4990" pula merupakan "had atas" kelas pertama. setiap kelas mempunyai had bawah dan had atas. RM4000 merupakan "had bawah". manakala kelas ke-4 ialah RM7000 hingga RM7990.  Begitulah halnya dengan kelas-kelas yang lain. had atas kelas pertama ialah 499 sedang kelas kedua mempunyai had bawah 500. maka is dibahagikan kepada empat (4) kelas gaji bulanan. Dengan demikian. Oleh sebab nilainya pelbagai dan banyak. Secara umumnya.  Ini bermaksud. dan tidak ada dua (2) kelas bersebelahan itu bertindan antara satu dengan lain. sebagai contoh.2 berikut memaparkan taburan kekerapan variabel kuantitatif. Oleh itu.

333 20/120 = 0.7 0.167x100 = 16.Cotoh 2 : Pendapatan Bulanan 120 Orang Pekerja Sebuah Syarikat Pendapatan Bilangan Bulanan Pekerja (RM x 10) 400 to 499 500 to 599 600 to 699 700 to 799 20 40 40 20 Kekerapan Relatif 20/120 = 0.7 Titik Tengah Kelas (RM x 10) 449.167 Kekerapan Relatif (%) 0.3 0.5 549.5 749.167x100 = 16.000 100 .333 40/120 = 0.5 Jumlah 120 1.333x100 = 33.333x100 = 33.5 649.3 0.167 40/120 = 0.

titik tengah kelas ketiga = (600 + 699)/2 = 649. dan akan diguna dalam menghitung anggaran min dan juga sisihan piawai taburan data tersebut. Dalam jadual yang sama juga diberikan lajur "Titik tengah kelas" yang dihitung seperti dalam contoh berikut: Titik tengah kelas = (had bawah kelas + had atas kelas)/2.5. . atau RM 6495 Titik tengah kelas adalah nombor-nombor penting bagi masing-masing kelas. Mereka mewakili nombor-nombor asal dalam masingmasing kelas.   Oleh itu.

median. penyelidik cuba menerangkan sesuatu taburan data dengan hanya menggunakan beberapa sukatan penting seperti berikut: (i) Sukatan kecenderungan memusat: Min. sisihan piawai. dan lain-lain. (ii) Sukatan serakan: Julat. varians. desil dan persentil. julat antara kuartil. . dan lain-lain. pekali variasi.Min dan Sisihan Piawai  Selalunya. kuartil. mod.

Paksi ini digelar "paksi data". .Sukatan kecenderungan memusat   Sukatan kecenderungan memusat adalah sukatan pada paksi mengufuk yang mengandungi data atau cerapan. Setiap sukatan mempunyai tafsiran pengukuran tertentu yang boleh membantu dalam menerangkan taburan data.

 Pada paksi data.merupakan purata data adalah berperanan sebagai pusat taburan. min menentukan lokasi sesuatu taburan data.Min Min .  Min satu himpunan N angka dihitung dengan membahagikan hasil tambah angka-angka itu  .

 Mod ialah angka yang paling kerap diperolehi  .Mod Mod pula merupakan sukatan pada paksi data di mana ia mempunyai kekerapan paling tinggi.

 Median ialah angka yang berada di tengah-tengah susunan angka yang diatur daripada kecil kebesar.Median Median ialah sukatan pada paksi data di mana sebanyak 50% data berada pada lokasi di bawah median. dan 50% lagi berada pada lokasi di atas median. maka median ialah angka yang ke (N+1)/2  . Jika jumlah angka ialah N.

min diberi seperti berikut: Min = (Jumlah semua nombor) / (bilangan nombor). .Min Data Tak Terkumpul  Untuk data yang tidak dikumpulkan kepada beberapa kelas.

60. 40. 20. 55. . 45. 35.1 Dapatkan min bagi set cerapan berikut: 50. 65. 30.Contoh 8. 70  Min data di atas adalah:  Min=(50+30+40+60+20+45+35+55+6 5+70)/10=47.

Titik tengah ini dinamakan juga tanda kelas.  f K xK  f1  f 2  ...xK adalah titik tengah masingmasing kelas. fK adalah kekerapan bagi masing-masing kelas. f1. Sementara....x2......  f K  Yang xl...Min Data Terkumpul  Untuk data kuantitatif yang dikumpulkan kepada K kelas. min diberi oleh Min   iK i 1 iK i 1 f i xi fi  f1 x1  f 2 x2  ... f2. .

Contoh 8. Min=(20x449. sukatan varians mengukur kepadatan data relatif kepada min taburan. Sisihan piawai diperoleh dengan mengira punca gandadua nilai varians dan bertanda positif. Varians biasanya diguna untuk melihat bentuk taburan data. Umpamanya.5)/(20+40 +40+20) =RM599.5  Sukatan serakan Iazimnya diguna untuk mengukur kepadatan atau serakan data. bermaksud kedudukan data Iebih padat. . Bertambah besar nilai varians bermaksud kedudukan data pada paksi data Iebih terserak daripada min.5+40x649.5+40x549.5+20x749.2. Kecil nilai varians.2  Dapatkan min bagi data dalam Jadual 8.

Varians sesuatu himpunan Skor ialah min kuasa dua sisihan setiap skor daripada min skor-skor itu.  Sisihan piawai ialah punca kuasa dua varians yang positif  .

Varians bagi data tak terkumpul boleh dihitung dengan rumus berikut:  Untuk populasi. . 2 ( x )  2 x   2 N   N  N adalah bilangan kesemua cerapan.

2 ( x )  2 x   2 n s  n 1  n adalah saiz sampel . Untuk sampel.

Varians bagi data terkumpul boleh dihitung dengan rumus berikut:  Untuk populasi. N adalah bilangan kesemua data. 2 ( xf )  2 x f   2 N   N  X titik tengah kelas. .

 Untuk sampel. n adalah saiz sampel . s2   1 K fx2  ( fx) 2 1 K n n 1  X titik tengah kelas.

30 40 60 20 45 35 55 65 70 Jumlah = 470 x2 25 00 90 0 16 00 36 00 40 0 20 25 12 25 30 25 42 25 49 00 Jumlah = 24400  Daripada rumus (i).20 . varians diberi oleh 2 ( x ) (470) 2 24400  x  N 2 10  231    N 10 2 Sisihan piawai diberi oleh    2  231  15. kita boleh guna rumus x 50 (i).1.198  15.Contoh 3  Dapatkan varians bagi data dalam Contoh 8. Disebabkan semua data digunakan.

5 749.5 Jumlah 20 40 40 20 120 8990 21980 25980 14990 71940 4041005 12078010 16874010 11235005 44228030 .Contoh 4 Dapatkan varians bagi data dalam Jadual 2.5 549.  Data dalam Jadual 8.2 adalah terkumpul kepadafx K = 4 kelas. Elok Tanda Kelas Bilangan fx2 (x) (RM x 10) Pekerja (f) guna rumus (iv).  449.5 649.

varians diberikan oleh  fx 1 K 2  ( fx) 2 1 K s2  n n 1 719402 44228030  120  9243. Daripada rumus (iv).14 .697  96 .697  120  1  Sisihan piawai diberi oleh. s  9243 .

Nilai pekali ini berada antara -1 kepada +1.dan -1 ≤ r ≤ +1 .Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah (a) Korelasi Linear  Korelasi linear digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. iaitu.3. -1 ≤ r ≤ +1. Jadual 8.  Pekali korelasi untuk populasi menggunakan simbol r (huruf Greek berbunyi rho) dan untuk sampel menggunakan simbol r. memaparkan beberapa nilai pekali bersama interpretasinya.

5 < r ≤ +1.5 < r ≤ 0 0 < r ≤ + 0.5 r=0 .0.0 < r ≤ .Jadual 8.0 .3: Interpretasi Beberapa Nilai Pekali Korelasi No Nilai r atau r 1 r=-1 r = +1 Penerangan Korelasi linear negatif sempurna Korelasi linear positif sempurna Korelasi linear negatif kuat Korelasi linear positif kuat Korelasi linear negatif lemah Korelasi linear positif lemah Tiada korelasi linear 2 3 4 -1.0.5 + 0.

pekali korelasi populasi lazimnya tidak diketahui. Ia hanya boleh dianggar menggunakan pekali korelasi sampel yang dikira dengan rumus berikut: . Secara praktik.

Contoh 5 Jadual berikut memaparkan enam (6) pasang umur suami isteri. Dapatkan pekali korelasi antara umur Umur Suami (tahun)-x Umur Isteri (tahun)-y Pasangan x mereka. 44 38 y 56 50 xy 28 30 x2 20 22 34 32 y2 40 38 1 2 3 4 5 6 Jumlah 44 56 28 20 34 40 222 38 50 30 22 32 38 210 1672 2800 840 440 1088 1520 8360 1936 3136 784 400 1156 1600 9012 1444 2500 900 184 1024 1600 7952 .

2).85 Nilai r ini menunjukkan terdapat satu korelasi/hubungan yang kuat antara umur isteri dan umur suami. . Daripada Rumus (8. maka pekali korelasi diberi oleh 6(8360)  (222)(210) [6(9012)  (222) ][6(7952)  (210) ] 2 2 r   0.

tetapi tidak termasuk kes hubungan tak linear. atau ditulis: -1 ≤ r ≤ +1. rXY mengukur hubungan linear sahaja. bermaksud rXY = rYX la tidak terikat dengan titik asalan X dan Y. Nilai r terletak antara +1 dan -1. hanya menyatakan tiada hubungan linear antara X dan Y. 5. Pekali korelasi r adalah simetri. tetapi tidak menunjukkan X dan Y tidak mempunyai apa-apa hubungan. 3. 4. r = 0.Pekali korelasi r mempunyai sifat-sifat berikut: 1. termasuk. . 2.