P. 1
bahan tazkirah

bahan tazkirah

|Views: 15|Likes:
Published by Nor Amirah Mustaffa
agama
agama

More info:

Published by: Nor Amirah Mustaffa on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

Peranan Guru Sebagai Pendidik Dan Pendakwah Ilmu pengetahuan amat perlu kepada semua umat manusia di dunia

walau di mana sahaja berada. Ilmu pengetahuan ini bukan sahaja bermatlamatkan pelajaran akademik tetapi ilmu pengetahuan haruslah dipelajari dengan lebih luas dan kompleks sehingga mencakupi beberapa jenis bidang atau cabangnya. Ilmu pengetahuan ini boleh diperoleh di mana-mana sahaja lebih-lebih lagi di institusi pendidikan, khasnya di sekolah-sekolah. Ilmu pengetahuan lebih senang dan banyak diperolehi sama ada di institusi pendidikan sama ada rendah atau tinggi. Oleh itu orang yang memainkan peranan penting dalam proses penyebaran ilmu ini ialah para guru. Mereka yang memilih profesionnya sebagai guru telah diberi tanggungjawab yang penting lagi berat dalam proses pendidikan ini pendek kata guru diberi peranan sebagai pendidik dan pendakwah di sekolah. Perkatan pendidik ini berasal daripada perkataan “didik” iaitu beerti pelihara, ajar atau jaga dengan berhati-hati, setelah ia dijadikan satu kata ganti maka pendidik itu beerti orang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan satu proses yang berterusan begi menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan petumbuhan bakat denan rapi supaya mereka dapat lahir sebagai orang yang berilmu, baik sahsiahnya sera dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat mereka. Peranan Guru sebagai Pendakwah Generasi muda merupakan generasi yang mencorakkan warna kehidupan sesebuah masyarakat sama ada terdiri daripada golongan yang beragama, berakhlak ataupun golongan yang berilmu. Ini adalah kerana tiap-tiap system ataupun organisasi kehidupan manusia walau apa pun coraknya tidak akan menjadi sempurna dan lengkap sekiranya tidak wujud pendidik atau pendakwah serta penyeru di kalangn mereka. Mak peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah amat sesuai sekali sekiranya dipraktik pada peringkat awal lagi. Oleh itu peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah adalah dari segi: (i) Membangkitkan kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan Tugas utama seorang guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah perlunya membangkitkan atau mewujudkan rasa keinsafan atau kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan mahupun pendidikan sama ada untuk kesenangan duniawi atau hari akhirat kelak. Kesedaran ini amat penting untuk meninggikan lagi taraf sosial, ekonomi dan lebih-lebih lagi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini supaya umat Islam disegani dan dihormati oleh uamt lain. Pendek kata seseorang guru itu mestilah mempertingkatkan segala potensi sama ada dari segi akal, fizikal dan rohani atau jasmaninya.

ahli-ahli yang mempunyai apa-apa sahaja ilmu tidak dibenarkan mendiamkan diri memebisu seribu bahasa iaitu tidak mahu memanfaatkan ilmu yang ada padanya kemudian disamapaikan kepada orang lain. (ii) Memahami matlamat atau tujuan pendidikan Sebagai pendidik dan pendakwah maka seorang guru itu perlu terlebih dahulu mengetahui atau meeahami matlamat ataau tujuan pendidikan yang sebenarnya. berakhlak tinggi dan yang dapat menjaga kepentingan kehidupan serta agamanya. walaupun satu ayat. Lagipun tugas guru sebagai penyambung atau pewaris Nabi Muhammad SAW dan orang yang terdahulu untuk menyambung kembali risalah yang telah disampaikan oleh mereka dahulu. tanggunjawab ni berat. Matlamat sebenar dan yang utama sekali iiialah membentuk insane yang berguna kepada agama dan masyarakat yang juga mempunyai sifat-sifat manusia yang terpuji. di mana di sinilah tempat memperoleh gambaran penghayatan dan pentafsiran mengenai sesuatu ajaran atau hukuman yang berkenaan dengan akademik mahupun agama. Para pendidik perlu mengikuti teladan Rasululllllah SAW dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan seperti sabda baginda: Sampaikan apa yang (kamu terima) daripadaku. Dengan mengetahui dan memahami matlamat pendidikan maka seorang guru yang juga sebagai pendidik dan pendakwah dapat melaksanakan tanggungjawab dengan bersistematik dan lancar tanpa berlakunya gangguan luar. Guru merupakan tempat terhimpunnya khazanah ilmu Tuhan yang ditinggalkan oleh Rasululah.Dalam Islam. Maka di sini terdapt dua bukti darip[ada hadith mengenai dosa dan pahala dalam hal ilmu pengetahuan atau pendidikan. Melalui cara mendidik dan mendakwah murid-murid maka seorang guru dapat menyerapkan atau menyalurkan apa sahaja ilmu yang diperlukan oleh semua orang. dia telah dibekalkan banyak ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk disamapikan kepada semua murid ataupun masyarakat sekelilingnya. Oleh itu peranan guru untuk menyebarkan ilmu amat penting kerana dengan aadanya kesungguhan ini dia dapat mewujudkan kesedaran ilmu di kalangan masyarakat khasnya umat Islam. Pendek kata seorang pendidik dan pendakwah haruslah menyedari hakikat membentuk individu sekali gus memberi erti pembentukan ummah. Antara hadith tersebut ialah: . Selain daripada itu seorang guru sebagai pendakwah dan pendidik haruslah meletakkan masalah pendidikan sebagai satu tanggungjawab penting yang mesti dilaksanakan atas dasar kewajipan atau pahala. maka seorang guru harus bijak merancang strategi yang boleh membantunya. Oleh itu sebagai seorang guru.

Setelah berupaya memepertingkatkan dan memperbaiki pembentukan sahsiah dalam ilmu pengetahuannya maka seorang guru itu dapat menyalurkan atau menyampaikan segala nilai-nilai. (iii) Pembentukan akhlak Seorang pendidik dan pendakwah terlebih dahulu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan boleh menampilkan keperibadian yang tinggi. tingkah laku atau sahsiah seorang guru itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan sahsiah murid. Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah sudah pasti menjadi agen penyebaran akhlak yang baik kepada murid-murid. kemampuan. Sebagai pendidik dan pendakwah. model tau pemimpin yang sentiasa menjadi contoh teladan yang baik mahupun sebaliknya. Oleh itu setiap proses pengajaran dan pembelajarannya perlulah diselitkan dengan segal ilmu-ilmlu yang baikdengan cara mendidk dan mendakwahmuridnya semasa di dalam bilik darjah. norma-norma atau segala ilmu pengetahuan yang diketahuinya kepada murid-murid selaku golongan generasi yang baru yang akan bangun untuk meneruskan perjuangan kehidupan ini. Guru juga mempunyai tanggungjawab yang berat un tuk memastikan masyarakat yang . Oleh itu sebagai seorang guru dia perlulah mempertingkatkan kebolehan. dedikasi serta kemahiran untuk mempertingkatkanlagi sahsiahnya serta ilmu pengetahuan. Pembentukan peribadi yang murni sama ada akhlak atau ilmu pengetahuan di kalangan pendidik dan pendakwah amat penting dan merupakan asas atau petunjuk yang utama dalam konsep profesionalisme menurut pandangan Islam. (b) Maksudnya : (Dosa) Siapa yang mempelajari ilmu kemudian dia menyembunyikannya maka dia akan dikekang oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. segala peribadi. malah guru juga merupakan penyebar atau yang boleh membekalkakn nilai-nilai luhur kepada masyarakat. bukan sahaj ilmu agama malah ilmu-ilmu lain yang berfaedah dan dituntut oleh syariat Islam. Pendek kata. guru hendaklah sentiasa berusaha dengan gigih untuk menambahkan ilmunya. Guru memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak dan sahsiahmurni seperti mana yang dituntut oleh Islam. kreativiti. Ini adalah kerana seorang guru merupakan panduan.(a) Maksudnya : (Pahala) Barang siapa mempelajari satu bab ilmu yang akan diajarkan kepada manusia maka dia diberikan pahal tuyjuh puluh orang Siddiq (seperti Saidina Abu Bakar). Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwahbukan sahaja menjadia agen perubahan sosialkepad murid-muridnya sahaja.

mengeluarkan zakat. minum arak. Dia boleh menjalankan tanggungjawabnyasemasa dalam bilik darjah atau persekitaran sekolah dan juga di kalangan masyarakat setempat. melakukkan maksiat. menunaikan haji dan sebagainya yang telah menjadi kewajipan umat Islam mengerjakannya. Selain daripada menjadia agen perubahan sosial. Ekoran daripada itu. masyarakat yang masih memerlukan perubahan dalam apa sahajaamat memerlukan seorang pendidik dan pendakwah. Guru juga seharusnya membimbing dalam hal amal ibadat sepertimelakukan sembahyang. guru juga seharusnya menyampaikan apa sahaja yang berkenaan dengan agama Islam tentang sejarahnya. muzakarah usrah supaya dapat memepertingkatkan lagi keilmuan serta kefahaman masyarakat terhadap Islam. Umat Islam terutamanya murid-murid perlu didedahkan dengan perkembangan Islamdan juga berkenaan isu-isu semasa supaya mereka dapat menjadikannya pengajaran atau motivasi untuk memperjuangkan serta mempertahankan kedaulatan . (iv) Memperkembangkan ilmu agama Pada hakikatnya seorang pendidik haruslah menyedari bahawa Islam adaalh ‘al-Din’. peranan guru juga penting dalam mencegah dan menghalang kemasukan gejala tidak sihat seperti penglibatan dalam najis dadah. Untuk melicinkan lagi strategi mendidik dan mendakwah supaya dapat diterima oleh masyarakat setemapat maak seorang guru itu boleh menyususn beberapa aktiviti seperti menyediakan majlis-majlis ilmu. Selain daripada memebimbing dalam perkara ibadat. Jesteru itu. berjudi. iaitu agama yang terulung sekali di muka bumi ini. Pelajaran tentang perkembangan asas beribadat serta yang ada kaitan dengan keagamaan Islam perlu didedahkan dan diserapkan di kalangan murid-murid dan juga masyarakat sekeliling. Pendek kata peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah menyeru atau mendorong generasi muda (murid-murid) dan juga masyarakat setempat untuk melakukuan ibadat atau perkar yang disuruh oleh Allah. kelas fardu ain dan persatuan yang melibatkan kerjasama orang ramai kea rah pembentukan sahsiah yang baik. Kekuranagn didikan agama menyebabkan mereka terlibat dengan gejala tidak sihat ini. menerima rasuah. Guru boleh memainkan peranan ini dengan melibatkan diri dalam apa sahaja kegiatan kemasyarakatan setempat supaya dapat menladi contih teladanserta panduan bagi mereka. pecah amanah dan melakukan jenayah.masyarakat di sekelilingnya dapat menerima segala perubahan sosial daripada ynag berkeadaan kurang baik kepada keadaan yang murni dan diredai oleh Allah. seorang guru bukan sahaja mendidik tetapi mendakwah murid-murid dalam pembentukan akidah atau penyebaran ilmu. guru sebagai pendidik dan pendakwah perlulah mengambil berat tentang hal ini. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti majlis agama.

minum arak. ekonomi dan budaya masyarakat. masalah sosial pasti timbul seperti penagihan dan pengedaran najis dadah. Malah menyeru kepada kebaikan dan menghindarkan diri daripada sikap suka bermusuhmusuhan dan dengki-mendengki. pecah amanah. Selain daripada itu. rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan keturunan. Oleh itu sudah tentulah setiap kaum itu memepunyai agamanya masing-masing. guru sebagai pendidik harus menyedari tentang realiti masyarakat. Masalah seperti inii timbul kerana kurangnya pengetahuan dan didikan agama. untuk mengatasi masalah tersebut tanggungjawab guru sebagai pendidik dan pendakwah hendakalh menyeru murid-murid dan masyarakat amanya. Oleh itu penting mengadakan muzakarah dan usrah di kalangan pendidik supaya boleh mencapai matlamat ini. (vi) Menghormati hak-hak orang lain Sebagaimana yang kita ketahui. Guru boleh melaksanakan tugas ini melalui majlis-majlis seperti kelas pengajian di surau atau masjid. murid-murid hendakalh didorong untuk meemperjuangkan serta mempertahankan maruah agama Islam dan juga dapat memperkembangkan pengaruh agama Islam kepada masyarakat umumnya supaya masyarakat lain horamt dan juga segan serta tunduk kepada agama Islam. cara kehidupan dan sebagainya. ceramah dan menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran. Tanamkan semangat semangat perpaduan dan . Maah tugas guru memberi didikan serta membina suasana Islamiah yang baik dalam diri individu muslim mahupun alam sekitarnya. supay melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh agama. Para pendidik juga perlu membina keupayaan intelektualnya supaya mudah berinteraksi dengan setiap lapisan masyarakat. rasuah. Lagipun masalah ini bukan sahaja berlaku terhadap rakyat biasa malah juga pemimpin. fahaman politik. serta dapat melakukan segala apa yang dikehendaki oleh agama dan menghindarkan diri daripad melakukan perkara-perkara yang menjadi larangan agama Islam. adapt resam. negara kita kini sudah maju dan menuju kea rah kemodenan. Tanggungjawab guru bukan hanya di sekolah sahaja. Semoga seruan dan didikan dapat menyedarkan mereka yang telah melanggar larangan agama. Murid-murid perlu dipupuk semanagt cinta dan sayangkan agama. Dengan itu. Malah terdapat dari segi ras. Oleh itu. (v) Menjauhi sifat-sifat Mazmumah Sebagaimana yang kita ketahui. Daalm hal ini. mencemar agama dan sebagainya yang boleh meruntuhkan akhlak seseorang itu. perlanggaran hokum Allah seperti zina. tetapi juga kepada masyarakat sekitar. merompak. judi. sosial .agama Islam.

Denagn itu hubungan sesama jiran mahupun masyarakat amnya akan bertambah mesra dan harmoni. sentiasa melaksanakan jihad. sejahtera akidah. malah juga sebagai pemberi seluruh peraturan hidup dan sebagai pendidik teragung (Murabbi). berkasih sayang sesama manusia. ayat 208: Wahai orang-orang yang beriman! Masukkan kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi ) segala hokum-hukumnya. sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. pendidik harus berusaha (secara berjemaah) menyedarkan manusia tidak kira orng Islam atau bukan Islam dengan jalinan berdasarkan nilai-niali Islam dalam menghubungkan setiap individu dengan alam sekitar dan masyarakat baik dalam institusi sosial.bekerjasama. mantap berfikir. menepati waktu dan mempunyai cara kerja yang teratur. sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah. kerajaan mahupun swasta. luhur akhlaknya. kerana setiap insane harus dibangunkan daripada aspek-aspek kerohaniannya di samping aspek inteleknya supaya terbina sifat-sifat ketakwaan kepada Allah dengan menjag batas-batas syarak. menolong dan segala sikap serta perbuatan yang dipandang mulia oleh agama. jujur. kuat tubuh badan. Dengan adanyaseruan sedemikian. . walaupun tugas ini ialah tugas selurah anggota masyarakat. dalam hal ini Saed Hawa pernah menyatakan antara sifatsifat individu yang harus dibangunkan ialah seperti berikut. Kesimpulan Dalam usaha membentuk individu yanh salih. dan janganlah kamu menurut jejak syaitan. Malah. berdikari. tetap ibadah. tetapi yang lebih berperanan dan lebih bertanggungjawab ialah para pendidik. amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Kerja yang besar begini juga dilakukan oleh orang perseorangan. Oleh yang demikian. Ia bukan sahaja tidak membawa kesan tetapi hampir mustahil dilaksanakan. (vii) Membangunkan ummah Membangunkan ummah beerti membangunkan seluruh potensi individu kea rah kehidupan beragama denagn kaat lain kepekaan masyarakat terhadap Allah sebagai pancipta alam semesta. Ini disebabkan para pendidik terlibat secara langsung daalm pembinaan dan pembekalan nilai-nilai luhur terhadap generasi sekarang dan akan datang. perlulah ahli pendidik menerapkan dalam jemaah yang menjadikan dakwah dan tarbiyah sebagai landasan perjuangan dan profesion. Oleh keraan itu. maka murid-murid mahupun masyarakat sedar tentang keburukan bersikap sedemikian. Dengan adanya pembentukan dan pendidikan individu seperti ini maka dapatlah melahirkan sebuah negara yang mendapat keredaan Allah. Di sini memperlihatkan betapa pendidikan memberi pengertian pembangunan diri insan itu sendiri.

html .http://harjin-bismillah.blogspot.com/2010/09/peranan-guru-sebagai-pendidik-dan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->