Peranan Guru Sebagai Pendidik Dan Pendakwah Ilmu pengetahuan amat perlu kepada semua umat manusia di dunia

walau di mana sahaja berada. Ilmu pengetahuan ini bukan sahaja bermatlamatkan pelajaran akademik tetapi ilmu pengetahuan haruslah dipelajari dengan lebih luas dan kompleks sehingga mencakupi beberapa jenis bidang atau cabangnya. Ilmu pengetahuan ini boleh diperoleh di mana-mana sahaja lebih-lebih lagi di institusi pendidikan, khasnya di sekolah-sekolah. Ilmu pengetahuan lebih senang dan banyak diperolehi sama ada di institusi pendidikan sama ada rendah atau tinggi. Oleh itu orang yang memainkan peranan penting dalam proses penyebaran ilmu ini ialah para guru. Mereka yang memilih profesionnya sebagai guru telah diberi tanggungjawab yang penting lagi berat dalam proses pendidikan ini pendek kata guru diberi peranan sebagai pendidik dan pendakwah di sekolah. Perkatan pendidik ini berasal daripada perkataan “didik” iaitu beerti pelihara, ajar atau jaga dengan berhati-hati, setelah ia dijadikan satu kata ganti maka pendidik itu beerti orang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan satu proses yang berterusan begi menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan petumbuhan bakat denan rapi supaya mereka dapat lahir sebagai orang yang berilmu, baik sahsiahnya sera dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat mereka. Peranan Guru sebagai Pendakwah Generasi muda merupakan generasi yang mencorakkan warna kehidupan sesebuah masyarakat sama ada terdiri daripada golongan yang beragama, berakhlak ataupun golongan yang berilmu. Ini adalah kerana tiap-tiap system ataupun organisasi kehidupan manusia walau apa pun coraknya tidak akan menjadi sempurna dan lengkap sekiranya tidak wujud pendidik atau pendakwah serta penyeru di kalangn mereka. Mak peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah amat sesuai sekali sekiranya dipraktik pada peringkat awal lagi. Oleh itu peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah adalah dari segi: (i) Membangkitkan kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan Tugas utama seorang guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah perlunya membangkitkan atau mewujudkan rasa keinsafan atau kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan mahupun pendidikan sama ada untuk kesenangan duniawi atau hari akhirat kelak. Kesedaran ini amat penting untuk meninggikan lagi taraf sosial, ekonomi dan lebih-lebih lagi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini supaya umat Islam disegani dan dihormati oleh uamt lain. Pendek kata seseorang guru itu mestilah mempertingkatkan segala potensi sama ada dari segi akal, fizikal dan rohani atau jasmaninya.

Maka di sini terdapt dua bukti darip[ada hadith mengenai dosa dan pahala dalam hal ilmu pengetahuan atau pendidikan. berakhlak tinggi dan yang dapat menjaga kepentingan kehidupan serta agamanya. tanggunjawab ni berat. Dengan mengetahui dan memahami matlamat pendidikan maka seorang guru yang juga sebagai pendidik dan pendakwah dapat melaksanakan tanggungjawab dengan bersistematik dan lancar tanpa berlakunya gangguan luar. Antara hadith tersebut ialah: . Oleh itu sebagai seorang guru. Guru merupakan tempat terhimpunnya khazanah ilmu Tuhan yang ditinggalkan oleh Rasululah. Selain daripada itu seorang guru sebagai pendakwah dan pendidik haruslah meletakkan masalah pendidikan sebagai satu tanggungjawab penting yang mesti dilaksanakan atas dasar kewajipan atau pahala. walaupun satu ayat.Dalam Islam. Pendek kata seorang pendidik dan pendakwah haruslah menyedari hakikat membentuk individu sekali gus memberi erti pembentukan ummah. Oleh itu peranan guru untuk menyebarkan ilmu amat penting kerana dengan aadanya kesungguhan ini dia dapat mewujudkan kesedaran ilmu di kalangan masyarakat khasnya umat Islam. dia telah dibekalkan banyak ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk disamapikan kepada semua murid ataupun masyarakat sekelilingnya. di mana di sinilah tempat memperoleh gambaran penghayatan dan pentafsiran mengenai sesuatu ajaran atau hukuman yang berkenaan dengan akademik mahupun agama. ahli-ahli yang mempunyai apa-apa sahaja ilmu tidak dibenarkan mendiamkan diri memebisu seribu bahasa iaitu tidak mahu memanfaatkan ilmu yang ada padanya kemudian disamapaikan kepada orang lain. Melalui cara mendidik dan mendakwah murid-murid maka seorang guru dapat menyerapkan atau menyalurkan apa sahaja ilmu yang diperlukan oleh semua orang. Lagipun tugas guru sebagai penyambung atau pewaris Nabi Muhammad SAW dan orang yang terdahulu untuk menyambung kembali risalah yang telah disampaikan oleh mereka dahulu. Para pendidik perlu mengikuti teladan Rasululllllah SAW dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan seperti sabda baginda: Sampaikan apa yang (kamu terima) daripadaku. Matlamat sebenar dan yang utama sekali iiialah membentuk insane yang berguna kepada agama dan masyarakat yang juga mempunyai sifat-sifat manusia yang terpuji. (ii) Memahami matlamat atau tujuan pendidikan Sebagai pendidik dan pendakwah maka seorang guru itu perlu terlebih dahulu mengetahui atau meeahami matlamat ataau tujuan pendidikan yang sebenarnya. maka seorang guru harus bijak merancang strategi yang boleh membantunya.

Sebagai pendidik dan pendakwah. Guru juga mempunyai tanggungjawab yang berat un tuk memastikan masyarakat yang . segala peribadi. Oleh itu setiap proses pengajaran dan pembelajarannya perlulah diselitkan dengan segal ilmu-ilmlu yang baikdengan cara mendidk dan mendakwahmuridnya semasa di dalam bilik darjah. (b) Maksudnya : (Dosa) Siapa yang mempelajari ilmu kemudian dia menyembunyikannya maka dia akan dikekang oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah sudah pasti menjadi agen penyebaran akhlak yang baik kepada murid-murid. dedikasi serta kemahiran untuk mempertingkatkanlagi sahsiahnya serta ilmu pengetahuan. Setelah berupaya memepertingkatkan dan memperbaiki pembentukan sahsiah dalam ilmu pengetahuannya maka seorang guru itu dapat menyalurkan atau menyampaikan segala nilai-nilai. malah guru juga merupakan penyebar atau yang boleh membekalkakn nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Pendek kata. guru hendaklah sentiasa berusaha dengan gigih untuk menambahkan ilmunya. kemampuan. Pembentukan peribadi yang murni sama ada akhlak atau ilmu pengetahuan di kalangan pendidik dan pendakwah amat penting dan merupakan asas atau petunjuk yang utama dalam konsep profesionalisme menurut pandangan Islam.(a) Maksudnya : (Pahala) Barang siapa mempelajari satu bab ilmu yang akan diajarkan kepada manusia maka dia diberikan pahal tuyjuh puluh orang Siddiq (seperti Saidina Abu Bakar). model tau pemimpin yang sentiasa menjadi contoh teladan yang baik mahupun sebaliknya. norma-norma atau segala ilmu pengetahuan yang diketahuinya kepada murid-murid selaku golongan generasi yang baru yang akan bangun untuk meneruskan perjuangan kehidupan ini. (iii) Pembentukan akhlak Seorang pendidik dan pendakwah terlebih dahulu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan boleh menampilkan keperibadian yang tinggi. tingkah laku atau sahsiah seorang guru itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan sahsiah murid. kreativiti. Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwahbukan sahaja menjadia agen perubahan sosialkepad murid-muridnya sahaja. bukan sahaj ilmu agama malah ilmu-ilmu lain yang berfaedah dan dituntut oleh syariat Islam. Oleh itu sebagai seorang guru dia perlulah mempertingkatkan kebolehan. Ini adalah kerana seorang guru merupakan panduan. Guru memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak dan sahsiahmurni seperti mana yang dituntut oleh Islam.

Guru boleh memainkan peranan ini dengan melibatkan diri dalam apa sahaja kegiatan kemasyarakatan setempat supaya dapat menladi contih teladanserta panduan bagi mereka. (iv) Memperkembangkan ilmu agama Pada hakikatnya seorang pendidik haruslah menyedari bahawa Islam adaalh ‘al-Din’. Ekoran daripada itu. minum arak. Kekuranagn didikan agama menyebabkan mereka terlibat dengan gejala tidak sihat ini. Pelajaran tentang perkembangan asas beribadat serta yang ada kaitan dengan keagamaan Islam perlu didedahkan dan diserapkan di kalangan murid-murid dan juga masyarakat sekeliling. iaitu agama yang terulung sekali di muka bumi ini. masyarakat yang masih memerlukan perubahan dalam apa sahajaamat memerlukan seorang pendidik dan pendakwah. Dia boleh menjalankan tanggungjawabnyasemasa dalam bilik darjah atau persekitaran sekolah dan juga di kalangan masyarakat setempat. mengeluarkan zakat. berjudi. Untuk melicinkan lagi strategi mendidik dan mendakwah supaya dapat diterima oleh masyarakat setemapat maak seorang guru itu boleh menyususn beberapa aktiviti seperti menyediakan majlis-majlis ilmu. guru juga seharusnya menyampaikan apa sahaja yang berkenaan dengan agama Islam tentang sejarahnya. Selain daripada memebimbing dalam perkara ibadat. menunaikan haji dan sebagainya yang telah menjadi kewajipan umat Islam mengerjakannya. guru sebagai pendidik dan pendakwah perlulah mengambil berat tentang hal ini.masyarakat di sekelilingnya dapat menerima segala perubahan sosial daripada ynag berkeadaan kurang baik kepada keadaan yang murni dan diredai oleh Allah. pecah amanah dan melakukan jenayah. kelas fardu ain dan persatuan yang melibatkan kerjasama orang ramai kea rah pembentukan sahsiah yang baik. Jesteru itu. Pendek kata peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah menyeru atau mendorong generasi muda (murid-murid) dan juga masyarakat setempat untuk melakukuan ibadat atau perkar yang disuruh oleh Allah. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti majlis agama. Umat Islam terutamanya murid-murid perlu didedahkan dengan perkembangan Islamdan juga berkenaan isu-isu semasa supaya mereka dapat menjadikannya pengajaran atau motivasi untuk memperjuangkan serta mempertahankan kedaulatan . menerima rasuah. Selain daripada menjadia agen perubahan sosial. peranan guru juga penting dalam mencegah dan menghalang kemasukan gejala tidak sihat seperti penglibatan dalam najis dadah. muzakarah usrah supaya dapat memepertingkatkan lagi keilmuan serta kefahaman masyarakat terhadap Islam. seorang guru bukan sahaja mendidik tetapi mendakwah murid-murid dalam pembentukan akidah atau penyebaran ilmu. Guru juga seharusnya membimbing dalam hal amal ibadat sepertimelakukan sembahyang. melakukkan maksiat.

perlanggaran hokum Allah seperti zina. merompak. ekonomi dan budaya masyarakat. rasuah. murid-murid hendakalh didorong untuk meemperjuangkan serta mempertahankan maruah agama Islam dan juga dapat memperkembangkan pengaruh agama Islam kepada masyarakat umumnya supaya masyarakat lain horamt dan juga segan serta tunduk kepada agama Islam. Oleh itu penting mengadakan muzakarah dan usrah di kalangan pendidik supaya boleh mencapai matlamat ini. Malah terdapat dari segi ras. masalah sosial pasti timbul seperti penagihan dan pengedaran najis dadah. untuk mengatasi masalah tersebut tanggungjawab guru sebagai pendidik dan pendakwah hendakalh menyeru murid-murid dan masyarakat amanya.agama Islam. Masalah seperti inii timbul kerana kurangnya pengetahuan dan didikan agama. Murid-murid perlu dipupuk semanagt cinta dan sayangkan agama. Lagipun masalah ini bukan sahaja berlaku terhadap rakyat biasa malah juga pemimpin. cara kehidupan dan sebagainya. Daalm hal ini. serta dapat melakukan segala apa yang dikehendaki oleh agama dan menghindarkan diri daripad melakukan perkara-perkara yang menjadi larangan agama Islam. Para pendidik juga perlu membina keupayaan intelektualnya supaya mudah berinteraksi dengan setiap lapisan masyarakat. adapt resam. Oleh itu sudah tentulah setiap kaum itu memepunyai agamanya masing-masing. rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan keturunan. Guru boleh melaksanakan tugas ini melalui majlis-majlis seperti kelas pengajian di surau atau masjid. ceramah dan menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran. (v) Menjauhi sifat-sifat Mazmumah Sebagaimana yang kita ketahui. minum arak. sosial . negara kita kini sudah maju dan menuju kea rah kemodenan. supay melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh agama. Maah tugas guru memberi didikan serta membina suasana Islamiah yang baik dalam diri individu muslim mahupun alam sekitarnya. Dengan itu. Semoga seruan dan didikan dapat menyedarkan mereka yang telah melanggar larangan agama. Tanggungjawab guru bukan hanya di sekolah sahaja. Selain daripada itu. guru sebagai pendidik harus menyedari tentang realiti masyarakat. Tanamkan semangat semangat perpaduan dan . Malah menyeru kepada kebaikan dan menghindarkan diri daripada sikap suka bermusuhmusuhan dan dengki-mendengki. (vi) Menghormati hak-hak orang lain Sebagaimana yang kita ketahui. tetapi juga kepada masyarakat sekitar. judi. mencemar agama dan sebagainya yang boleh meruntuhkan akhlak seseorang itu. pecah amanah. fahaman politik. Oleh itu.

maka murid-murid mahupun masyarakat sedar tentang keburukan bersikap sedemikian. amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. walaupun tugas ini ialah tugas selurah anggota masyarakat. sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah. (vii) Membangunkan ummah Membangunkan ummah beerti membangunkan seluruh potensi individu kea rah kehidupan beragama denagn kaat lain kepekaan masyarakat terhadap Allah sebagai pancipta alam semesta. dan janganlah kamu menurut jejak syaitan. malah juga sebagai pemberi seluruh peraturan hidup dan sebagai pendidik teragung (Murabbi). Oleh yang demikian. tetap ibadah. pendidik harus berusaha (secara berjemaah) menyedarkan manusia tidak kira orng Islam atau bukan Islam dengan jalinan berdasarkan nilai-niali Islam dalam menghubungkan setiap individu dengan alam sekitar dan masyarakat baik dalam institusi sosial. dalam hal ini Saed Hawa pernah menyatakan antara sifatsifat individu yang harus dibangunkan ialah seperti berikut. . Kesimpulan Dalam usaha membentuk individu yanh salih. ayat 208: Wahai orang-orang yang beriman! Masukkan kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi ) segala hokum-hukumnya. kerana setiap insane harus dibangunkan daripada aspek-aspek kerohaniannya di samping aspek inteleknya supaya terbina sifat-sifat ketakwaan kepada Allah dengan menjag batas-batas syarak. luhur akhlaknya. menolong dan segala sikap serta perbuatan yang dipandang mulia oleh agama. berkasih sayang sesama manusia. Dengan adanya pembentukan dan pendidikan individu seperti ini maka dapatlah melahirkan sebuah negara yang mendapat keredaan Allah. Ia bukan sahaja tidak membawa kesan tetapi hampir mustahil dilaksanakan. Ini disebabkan para pendidik terlibat secara langsung daalm pembinaan dan pembekalan nilai-nilai luhur terhadap generasi sekarang dan akan datang. mantap berfikir. sejahtera akidah.bekerjasama. Oleh keraan itu. sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. jujur. menepati waktu dan mempunyai cara kerja yang teratur. sentiasa melaksanakan jihad. kuat tubuh badan. kerajaan mahupun swasta. perlulah ahli pendidik menerapkan dalam jemaah yang menjadikan dakwah dan tarbiyah sebagai landasan perjuangan dan profesion. Dengan adanyaseruan sedemikian. Di sini memperlihatkan betapa pendidikan memberi pengertian pembangunan diri insan itu sendiri. Denagn itu hubungan sesama jiran mahupun masyarakat amnya akan bertambah mesra dan harmoni. Malah. Kerja yang besar begini juga dilakukan oleh orang perseorangan. berdikari. tetapi yang lebih berperanan dan lebih bertanggungjawab ialah para pendidik.

com/2010/09/peranan-guru-sebagai-pendidik-dan.http://harjin-bismillah.html .blogspot.