Peranan Guru Sebagai Pendidik Dan Pendakwah Ilmu pengetahuan amat perlu kepada semua umat manusia di dunia

walau di mana sahaja berada. Ilmu pengetahuan ini bukan sahaja bermatlamatkan pelajaran akademik tetapi ilmu pengetahuan haruslah dipelajari dengan lebih luas dan kompleks sehingga mencakupi beberapa jenis bidang atau cabangnya. Ilmu pengetahuan ini boleh diperoleh di mana-mana sahaja lebih-lebih lagi di institusi pendidikan, khasnya di sekolah-sekolah. Ilmu pengetahuan lebih senang dan banyak diperolehi sama ada di institusi pendidikan sama ada rendah atau tinggi. Oleh itu orang yang memainkan peranan penting dalam proses penyebaran ilmu ini ialah para guru. Mereka yang memilih profesionnya sebagai guru telah diberi tanggungjawab yang penting lagi berat dalam proses pendidikan ini pendek kata guru diberi peranan sebagai pendidik dan pendakwah di sekolah. Perkatan pendidik ini berasal daripada perkataan “didik” iaitu beerti pelihara, ajar atau jaga dengan berhati-hati, setelah ia dijadikan satu kata ganti maka pendidik itu beerti orang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan satu proses yang berterusan begi menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan petumbuhan bakat denan rapi supaya mereka dapat lahir sebagai orang yang berilmu, baik sahsiahnya sera dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat mereka. Peranan Guru sebagai Pendakwah Generasi muda merupakan generasi yang mencorakkan warna kehidupan sesebuah masyarakat sama ada terdiri daripada golongan yang beragama, berakhlak ataupun golongan yang berilmu. Ini adalah kerana tiap-tiap system ataupun organisasi kehidupan manusia walau apa pun coraknya tidak akan menjadi sempurna dan lengkap sekiranya tidak wujud pendidik atau pendakwah serta penyeru di kalangn mereka. Mak peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah amat sesuai sekali sekiranya dipraktik pada peringkat awal lagi. Oleh itu peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah adalah dari segi: (i) Membangkitkan kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan Tugas utama seorang guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah perlunya membangkitkan atau mewujudkan rasa keinsafan atau kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan mahupun pendidikan sama ada untuk kesenangan duniawi atau hari akhirat kelak. Kesedaran ini amat penting untuk meninggikan lagi taraf sosial, ekonomi dan lebih-lebih lagi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini supaya umat Islam disegani dan dihormati oleh uamt lain. Pendek kata seseorang guru itu mestilah mempertingkatkan segala potensi sama ada dari segi akal, fizikal dan rohani atau jasmaninya.

(ii) Memahami matlamat atau tujuan pendidikan Sebagai pendidik dan pendakwah maka seorang guru itu perlu terlebih dahulu mengetahui atau meeahami matlamat ataau tujuan pendidikan yang sebenarnya. Lagipun tugas guru sebagai penyambung atau pewaris Nabi Muhammad SAW dan orang yang terdahulu untuk menyambung kembali risalah yang telah disampaikan oleh mereka dahulu. tanggunjawab ni berat. Dengan mengetahui dan memahami matlamat pendidikan maka seorang guru yang juga sebagai pendidik dan pendakwah dapat melaksanakan tanggungjawab dengan bersistematik dan lancar tanpa berlakunya gangguan luar. ahli-ahli yang mempunyai apa-apa sahaja ilmu tidak dibenarkan mendiamkan diri memebisu seribu bahasa iaitu tidak mahu memanfaatkan ilmu yang ada padanya kemudian disamapaikan kepada orang lain. Guru merupakan tempat terhimpunnya khazanah ilmu Tuhan yang ditinggalkan oleh Rasululah. Oleh itu sebagai seorang guru. maka seorang guru harus bijak merancang strategi yang boleh membantunya. Para pendidik perlu mengikuti teladan Rasululllllah SAW dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan seperti sabda baginda: Sampaikan apa yang (kamu terima) daripadaku. Antara hadith tersebut ialah: . berakhlak tinggi dan yang dapat menjaga kepentingan kehidupan serta agamanya. Selain daripada itu seorang guru sebagai pendakwah dan pendidik haruslah meletakkan masalah pendidikan sebagai satu tanggungjawab penting yang mesti dilaksanakan atas dasar kewajipan atau pahala. dia telah dibekalkan banyak ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk disamapikan kepada semua murid ataupun masyarakat sekelilingnya. Melalui cara mendidik dan mendakwah murid-murid maka seorang guru dapat menyerapkan atau menyalurkan apa sahaja ilmu yang diperlukan oleh semua orang. Maka di sini terdapt dua bukti darip[ada hadith mengenai dosa dan pahala dalam hal ilmu pengetahuan atau pendidikan. Oleh itu peranan guru untuk menyebarkan ilmu amat penting kerana dengan aadanya kesungguhan ini dia dapat mewujudkan kesedaran ilmu di kalangan masyarakat khasnya umat Islam. di mana di sinilah tempat memperoleh gambaran penghayatan dan pentafsiran mengenai sesuatu ajaran atau hukuman yang berkenaan dengan akademik mahupun agama.Dalam Islam. walaupun satu ayat. Matlamat sebenar dan yang utama sekali iiialah membentuk insane yang berguna kepada agama dan masyarakat yang juga mempunyai sifat-sifat manusia yang terpuji. Pendek kata seorang pendidik dan pendakwah haruslah menyedari hakikat membentuk individu sekali gus memberi erti pembentukan ummah.

norma-norma atau segala ilmu pengetahuan yang diketahuinya kepada murid-murid selaku golongan generasi yang baru yang akan bangun untuk meneruskan perjuangan kehidupan ini. Pendek kata. guru hendaklah sentiasa berusaha dengan gigih untuk menambahkan ilmunya. Guru memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak dan sahsiahmurni seperti mana yang dituntut oleh Islam. kemampuan. dedikasi serta kemahiran untuk mempertingkatkanlagi sahsiahnya serta ilmu pengetahuan. Guru juga mempunyai tanggungjawab yang berat un tuk memastikan masyarakat yang . Oleh itu sebagai seorang guru dia perlulah mempertingkatkan kebolehan. Oleh itu setiap proses pengajaran dan pembelajarannya perlulah diselitkan dengan segal ilmu-ilmlu yang baikdengan cara mendidk dan mendakwahmuridnya semasa di dalam bilik darjah. Ini adalah kerana seorang guru merupakan panduan. Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah sudah pasti menjadi agen penyebaran akhlak yang baik kepada murid-murid. segala peribadi. kreativiti. model tau pemimpin yang sentiasa menjadi contoh teladan yang baik mahupun sebaliknya. tingkah laku atau sahsiah seorang guru itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan sahsiah murid. Sebagai pendidik dan pendakwah. Setelah berupaya memepertingkatkan dan memperbaiki pembentukan sahsiah dalam ilmu pengetahuannya maka seorang guru itu dapat menyalurkan atau menyampaikan segala nilai-nilai.(a) Maksudnya : (Pahala) Barang siapa mempelajari satu bab ilmu yang akan diajarkan kepada manusia maka dia diberikan pahal tuyjuh puluh orang Siddiq (seperti Saidina Abu Bakar). (b) Maksudnya : (Dosa) Siapa yang mempelajari ilmu kemudian dia menyembunyikannya maka dia akan dikekang oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. malah guru juga merupakan penyebar atau yang boleh membekalkakn nilai-nilai luhur kepada masyarakat. bukan sahaj ilmu agama malah ilmu-ilmu lain yang berfaedah dan dituntut oleh syariat Islam. Peranan guru sebagai pendidik dan pendakwahbukan sahaja menjadia agen perubahan sosialkepad murid-muridnya sahaja. (iii) Pembentukan akhlak Seorang pendidik dan pendakwah terlebih dahulu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan boleh menampilkan keperibadian yang tinggi. Pembentukan peribadi yang murni sama ada akhlak atau ilmu pengetahuan di kalangan pendidik dan pendakwah amat penting dan merupakan asas atau petunjuk yang utama dalam konsep profesionalisme menurut pandangan Islam.

berjudi. Kekuranagn didikan agama menyebabkan mereka terlibat dengan gejala tidak sihat ini. Untuk melicinkan lagi strategi mendidik dan mendakwah supaya dapat diterima oleh masyarakat setemapat maak seorang guru itu boleh menyususn beberapa aktiviti seperti menyediakan majlis-majlis ilmu. Selain daripada memebimbing dalam perkara ibadat. Dia boleh menjalankan tanggungjawabnyasemasa dalam bilik darjah atau persekitaran sekolah dan juga di kalangan masyarakat setempat. Guru boleh memainkan peranan ini dengan melibatkan diri dalam apa sahaja kegiatan kemasyarakatan setempat supaya dapat menladi contih teladanserta panduan bagi mereka. guru juga seharusnya menyampaikan apa sahaja yang berkenaan dengan agama Islam tentang sejarahnya. Selain daripada menjadia agen perubahan sosial. melakukkan maksiat. guru sebagai pendidik dan pendakwah perlulah mengambil berat tentang hal ini. seorang guru bukan sahaja mendidik tetapi mendakwah murid-murid dalam pembentukan akidah atau penyebaran ilmu.masyarakat di sekelilingnya dapat menerima segala perubahan sosial daripada ynag berkeadaan kurang baik kepada keadaan yang murni dan diredai oleh Allah. iaitu agama yang terulung sekali di muka bumi ini. Jesteru itu. kelas fardu ain dan persatuan yang melibatkan kerjasama orang ramai kea rah pembentukan sahsiah yang baik. Pelajaran tentang perkembangan asas beribadat serta yang ada kaitan dengan keagamaan Islam perlu didedahkan dan diserapkan di kalangan murid-murid dan juga masyarakat sekeliling. pecah amanah dan melakukan jenayah. muzakarah usrah supaya dapat memepertingkatkan lagi keilmuan serta kefahaman masyarakat terhadap Islam. menerima rasuah. Guru juga seharusnya membimbing dalam hal amal ibadat sepertimelakukan sembahyang. peranan guru juga penting dalam mencegah dan menghalang kemasukan gejala tidak sihat seperti penglibatan dalam najis dadah. Umat Islam terutamanya murid-murid perlu didedahkan dengan perkembangan Islamdan juga berkenaan isu-isu semasa supaya mereka dapat menjadikannya pengajaran atau motivasi untuk memperjuangkan serta mempertahankan kedaulatan . mengeluarkan zakat. Pendek kata peranan guru sebagai pendidik dan pendakwah ialah menyeru atau mendorong generasi muda (murid-murid) dan juga masyarakat setempat untuk melakukuan ibadat atau perkar yang disuruh oleh Allah. minum arak. Ekoran daripada itu. (iv) Memperkembangkan ilmu agama Pada hakikatnya seorang pendidik haruslah menyedari bahawa Islam adaalh ‘al-Din’. menunaikan haji dan sebagainya yang telah menjadi kewajipan umat Islam mengerjakannya. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti majlis agama. masyarakat yang masih memerlukan perubahan dalam apa sahajaamat memerlukan seorang pendidik dan pendakwah.

minum arak. Malah terdapat dari segi ras. Oleh itu penting mengadakan muzakarah dan usrah di kalangan pendidik supaya boleh mencapai matlamat ini. Murid-murid perlu dipupuk semanagt cinta dan sayangkan agama. Tanggungjawab guru bukan hanya di sekolah sahaja. (v) Menjauhi sifat-sifat Mazmumah Sebagaimana yang kita ketahui. Lagipun masalah ini bukan sahaja berlaku terhadap rakyat biasa malah juga pemimpin. merompak. serta dapat melakukan segala apa yang dikehendaki oleh agama dan menghindarkan diri daripad melakukan perkara-perkara yang menjadi larangan agama Islam. Malah menyeru kepada kebaikan dan menghindarkan diri daripada sikap suka bermusuhmusuhan dan dengki-mendengki. fahaman politik. Selain daripada itu. Guru boleh melaksanakan tugas ini melalui majlis-majlis seperti kelas pengajian di surau atau masjid. Para pendidik juga perlu membina keupayaan intelektualnya supaya mudah berinteraksi dengan setiap lapisan masyarakat. Maah tugas guru memberi didikan serta membina suasana Islamiah yang baik dalam diri individu muslim mahupun alam sekitarnya. supay melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh agama. Oleh itu sudah tentulah setiap kaum itu memepunyai agamanya masing-masing. rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan keturunan. Daalm hal ini. pecah amanah. ceramah dan menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran. untuk mengatasi masalah tersebut tanggungjawab guru sebagai pendidik dan pendakwah hendakalh menyeru murid-murid dan masyarakat amanya. Masalah seperti inii timbul kerana kurangnya pengetahuan dan didikan agama. Dengan itu. mencemar agama dan sebagainya yang boleh meruntuhkan akhlak seseorang itu. adapt resam. judi. sosial . guru sebagai pendidik harus menyedari tentang realiti masyarakat. rasuah. cara kehidupan dan sebagainya. murid-murid hendakalh didorong untuk meemperjuangkan serta mempertahankan maruah agama Islam dan juga dapat memperkembangkan pengaruh agama Islam kepada masyarakat umumnya supaya masyarakat lain horamt dan juga segan serta tunduk kepada agama Islam. masalah sosial pasti timbul seperti penagihan dan pengedaran najis dadah. Oleh itu. (vi) Menghormati hak-hak orang lain Sebagaimana yang kita ketahui. ekonomi dan budaya masyarakat. negara kita kini sudah maju dan menuju kea rah kemodenan.agama Islam. Tanamkan semangat semangat perpaduan dan . perlanggaran hokum Allah seperti zina. tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Semoga seruan dan didikan dapat menyedarkan mereka yang telah melanggar larangan agama.

maka murid-murid mahupun masyarakat sedar tentang keburukan bersikap sedemikian. Di sini memperlihatkan betapa pendidikan memberi pengertian pembangunan diri insan itu sendiri. menolong dan segala sikap serta perbuatan yang dipandang mulia oleh agama. jujur. Kesimpulan Dalam usaha membentuk individu yanh salih. dalam hal ini Saed Hawa pernah menyatakan antara sifatsifat individu yang harus dibangunkan ialah seperti berikut. dan janganlah kamu menurut jejak syaitan. tetapi yang lebih berperanan dan lebih bertanggungjawab ialah para pendidik. luhur akhlaknya. sejahtera akidah. kerana setiap insane harus dibangunkan daripada aspek-aspek kerohaniannya di samping aspek inteleknya supaya terbina sifat-sifat ketakwaan kepada Allah dengan menjag batas-batas syarak. Dengan adanya pembentukan dan pendidikan individu seperti ini maka dapatlah melahirkan sebuah negara yang mendapat keredaan Allah. walaupun tugas ini ialah tugas selurah anggota masyarakat. Ini disebabkan para pendidik terlibat secara langsung daalm pembinaan dan pembekalan nilai-nilai luhur terhadap generasi sekarang dan akan datang. amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Oleh yang demikian. sentiasa melaksanakan jihad. Malah. malah juga sebagai pemberi seluruh peraturan hidup dan sebagai pendidik teragung (Murabbi). berkasih sayang sesama manusia. mantap berfikir. Kerja yang besar begini juga dilakukan oleh orang perseorangan. kerajaan mahupun swasta. Oleh keraan itu. berdikari. pendidik harus berusaha (secara berjemaah) menyedarkan manusia tidak kira orng Islam atau bukan Islam dengan jalinan berdasarkan nilai-niali Islam dalam menghubungkan setiap individu dengan alam sekitar dan masyarakat baik dalam institusi sosial. tetap ibadah. sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah. perlulah ahli pendidik menerapkan dalam jemaah yang menjadikan dakwah dan tarbiyah sebagai landasan perjuangan dan profesion. Ia bukan sahaja tidak membawa kesan tetapi hampir mustahil dilaksanakan. menepati waktu dan mempunyai cara kerja yang teratur. Denagn itu hubungan sesama jiran mahupun masyarakat amnya akan bertambah mesra dan harmoni. kuat tubuh badan.bekerjasama. ayat 208: Wahai orang-orang yang beriman! Masukkan kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi ) segala hokum-hukumnya. Dengan adanyaseruan sedemikian. . (vii) Membangunkan ummah Membangunkan ummah beerti membangunkan seluruh potensi individu kea rah kehidupan beragama denagn kaat lain kepekaan masyarakat terhadap Allah sebagai pancipta alam semesta. sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

com/2010/09/peranan-guru-sebagai-pendidik-dan.http://harjin-bismillah.blogspot.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful