P. 1
KBSR

KBSR

|Views: 32|Likes:
Published by jamariah2
kbsr
kbsr

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jamariah2 on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

KBSR(KURIKULUM BERSEPADAU SEKOLAH RENDAH) Latar Belakang

:
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 ± Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menguasai kemahiran asas. Menguasai kemahiran berfikir. Memperoleh ilmu pengetahuan.
Menghayati dan mengamalkan nilai murni.

Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial. Memeupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:

1. 2. 3.

Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.

Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian.

4. 5.

Menguasai kemahiran belajar.

Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

6. 7.

Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.

8. 9.

Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. Mempunyai semangat patriotisme.

10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. 11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. 12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam
lingkungan kebuadayaan nasional.

14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan
produktiviti.

16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam
Al-Quran bagi murid Islam.

Pendidikan umum untuk semua murid. 2. pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. Penguasaan kemahiran asas. penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. . Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. 4. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan. rohani. darab dan bahagi. membaca dan menulis). Penekanan Dan Tumpuan KBSR a. Patriotisme merentas kurikulum. Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. bertutur. b. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Kemahiran berfikir. Bahasa merentas kurikulum. 5. Pendidikan seumur hidup. Bahasa merentas kurikulum. 9.Prinsip-Prinsip KBSR 1. Nilai merentas kurikulum. emosi dan jasmani. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. pendengaran. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum. c. Perkembangan menyeluruh. Penilaian berterusan. 3. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar. 7. Bagi mata pelajaran Agama Islam. menulis dan mengira. pembacaan. e. Pemupukan nilai-nilai murni. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. d. tolak. 8. Prinsip mudah ubah. 6.

Bercerita.f. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran i. Pemulihan dan pengayaan. g. bahan maujud. Demonstrasi / tunjuk cara. vi. · Menggunakan pelbagai media alam semula jadi. . Penilaian berterusan. Lawatan. Permainan. Strategi P & P yang berpusatkan murid. vii. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). iv. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran · · · Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Permainan simulasi. · Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan. media cetak dan media elektronik. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. h. iii. ix. Percambahan fikiran. Projek. Lakonan. viii. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah. Tutorial. x. v. ii.

keperluan dan kebolehan. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat. Pengukuhan. Pemulihan.Penilaian Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan. Tindakan Susulan a. b. Pengayaan. Menggunakan bahasa yang sesuai. . Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid. Bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. guru sepatutnya: · · · · · · Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan. c.

Selain itu. kerohanian. kognitif. sumber: http://skpemanis1. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M.KSSR( KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH) Bermula tahun 2011. menulis.com . Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. fizikal. sahsiah. kognitif. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). kerohanian. fizikal. sikap dan nilai. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. Buat peringkat permulaan. sikap dan nilai. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Melalui KSSR katanya. kerohanian. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. perkembangan sosioemosi. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. perkembangan sosioemosi. fizikal. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. kemahiran asas ICT. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pada peringkat ini pula.

menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. harmonis dan berakhlak mulia. iv. 3. harmonis dan berakhlak mulia. bertutur. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i. ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. rohani. vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya. membaca. Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 2.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR ) 1. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. seimbang dan bersepadu. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara. seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek. Matlamat Pendidikan Persekolahan Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh. rohani. . Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. menguasai kemahiran berfikir.2. menguasai kemahiran belajar. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. v. iii. viii. vi.

murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka. xii. membina semangat patriotisme. ii. dan Pendidikan seumur hidup. Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:i. meminati. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. iii. Perkembangan individu secara menyeluruh. v. xvii. menghafaz dan memahami pengertian ayatayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam. xiv. mempunyai pengetahuan. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti.ix. dan mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup. menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat . menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal. Pendekatan Bersepadu. mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia. iv. xv. mengembangkan bakat dan kreativiti. menjaga kesihatan dan kecergasan diri. kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. menguasai kemahiran membaca. xviii. xvi. 4. xiii. Pendidikan yang sama untuk semua murid. menyakini asas-asas keimanan. xi. memahami. x. kefahaman.

menulis dan mengira) penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah vii. x. Penguasaan kemahiran asas berbahasa (mendengar. viii. bertutur. bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) penguasaan 3M (membaca. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial . xi.vi. ix. membaca dan menulis) . Penekanan Fokus Tahap I i. Ciri-Ciri KBSR 5.

Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif. vi. Manusia dan Alam Kelilingnya. menghafaz. Komunikasi. Struktur KBSR Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. ii. Fokus Tahap II i. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat. Membaca. Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. iv. iv. . menhafaz dan menghayati ayat-ayat AlQuran. dan Perkembangan Diri Individu. v. ii. iii. iii. iii. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 6. Komponen-komponen tersebut ialah:i.ii. memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran. Kemahiran Asas. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah. ii. Manusia dengan Persekitaran.

v. nilai dan sikap Kemahiran Hidup. iv. dan Kokurikulum 7. vi. Kesenian dan Kesihatan.iii. Kerohanian. Bidang Pelajaran Bidang Komponen Matapelajaran Fasa 1 Fasa 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Manusia dan Persekitaran Sikap . Nilai dan Spiritual Pendidikan Moral Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan .

3. ii. 4. Sains.Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:- i. 3. Pendidikan Muzik. Bidang Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup. 1. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya Pendidikan Islam. 1. 5. 2. 4. iii. Pendidikan Moral. Bidang Komunikasi Bahasa Melayu. dan Kajian Tempatan. Bahasa Cina. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan . 2. 1. dan Matematik. Bahasa Inggeris. 3. 4. Bahasa Tamil. Pendidikan Seni. 2.

Jas. Peruntukan Masa Mata Pelajaran Perkara Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Tami l Sains Matemati k Pend. Perhimpun an Pilihan Guru Besar JUMLAH Sekolah Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 450 450 450 300 300 300 240 240 240 210 210 210 Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 270 270 270 150 150 150 60 450 450 450 90 300 90 300 90 300 210 180 210 180 210 180 150 210 180 150 210 180 150 210 180 210 150 210 150 210 150 150 210 150 150 210 150 150 210 150 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 90 90 90 60 90 90 90 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 9. & Kes.8. Islam/Mo ral Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pend. Penggabungjalinan. . Teras KBSR i.

ii. Penilaian. Bahasa merentas kurikulum. Prinsip mudah ubah. vii. Pemulihan dan pengayaan. dan Pemulihan. mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. iii. Penyerapan. Penilaian berterusan. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. ii. viii. iv. Kemahiran berfikir. v. Nilai Merentas Kurikulum. Patriotisme merentas kurikulum. 10. . ix. iv. v. iii. seseorang guru seharusnya. Kemahiran asas. vi. x. Pengkayaan. penekanan diberi kepada:i. Penekanan Dalam KBSR Dalam melaksanakan KBSR. dan Sains dan teknologi merentas kurikulum 11. i.

Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani. mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ruang pameran hasil kerja. Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan. sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif. y y y y . Menjalankan penilaian yang berterusan. bahan rujukan untuk penggunaan murid. y y y y Melibatkan murid secara aktif. Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid membuat keputusan secara rasional. Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir. bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran. yakin dan daya juang. ii. Aspek emosi sosial y y y penggunaan bahasa yang mesra. Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan.Kemudahan fizikal kelas y y y y y ruang pembelajaran yang selesa. keupayaan guru memahami muridnya. penggunaan teknik yang pelbagai. Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka.

Penilaian i. iii. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai. berpasangan ataupun individu. Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut. berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif.y Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid. y y y y y y y y y y Simulasi Lakonan Permainan Tunjuk ajar Lawatan Bercerita Projek Sumbangsaran Main peranan Pidato 12. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. kumpulan. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS) . Guru boleh mengelolakan secara kelas.

ukuran panjang dan berat mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik. Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah. Antara perubahan besar dalam KBSR ialah i) ii) iii) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang. Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. Selepas tahun 1988. Akibatnya KBSR. globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains iv) v) vi) vii) viii) .y Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ii. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020.

isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang di inginkan . 1979) pemilihan strategi pengajaran. beriltizam untuk mengembangkan kurikulum : membaca . topic dan kandungan. penilaian) mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran (Gagne & Briggs.14. rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan pembelajaran. panduan khas oleh PPK. memahami. bahan. organisasi pengalaman & menhargai objektif sukatan) mentafsir sukatan (mengkaji sukatan. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM) Mentafsir adalah memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif. mengubah suai dimana perlu) memindahkan matlamat. objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan Merancang adalah rancangan semester. strategi.

Mengubah suai adalah berdasarkan keperluan (murid . . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi. Rumusan Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . persekitaran) sumber yang ada penggunaan ICT Melaksanakan adalah Melaksanakan didalam bilik darjah Penilaian adalah untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi analisis keputusan mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 15.

htm .com/kbsr.Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini http://kdckdpm06. Peranan mereka termasuk menginterpretasi. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. memodifikasikan. Penafian/Disclaimer. dan melaksanakan kurikulum.bravehost. merancang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->