P. 1
KBSR

KBSR

|Views: 34|Likes:
Published by jamariah2
kbsr
kbsr

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jamariah2 on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

KBSR(KURIKULUM BERSEPADAU SEKOLAH RENDAH) Latar Belakang

:
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 ± Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menguasai kemahiran asas. Menguasai kemahiran berfikir. Memperoleh ilmu pengetahuan.
Menghayati dan mengamalkan nilai murni.

Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial. Memeupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:

1. 2. 3.

Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.

Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian.

4. 5.

Menguasai kemahiran belajar.

Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

6. 7.

Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.

8. 9.

Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. Mempunyai semangat patriotisme.

10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. 11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. 12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam
lingkungan kebuadayaan nasional.

14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan
produktiviti.

16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam
Al-Quran bagi murid Islam.

menulis dan mengira. emosi dan jasmani. 7. 6. Bagi mata pelajaran Agama Islam. Pendidikan umum untuk semua murid. c. 2. rohani. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. . 3.Prinsip-Prinsip KBSR 1. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. 5. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum. Prinsip mudah ubah. Perkembangan menyeluruh. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar. penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. tolak. Pemupukan nilai-nilai murni. bertutur. Kemahiran berfikir. 4. pendengaran. darab dan bahagi. membaca dan menulis). b. Nilai merentas kurikulum. Patriotisme merentas kurikulum. 8. Bahasa merentas kurikulum. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan. Penguasaan kemahiran asas. Penekanan Dan Tumpuan KBSR a. pembacaan. pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. Penilaian berterusan. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. Bahasa merentas kurikulum. d. e. Pendidikan seumur hidup. Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. 9.

iii. · Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan. Demonstrasi / tunjuk cara. h. viii. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). Tutorial. ix. Lakonan. vi. Lawatan. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran i. bahan maujud. Bercerita. iv. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran · · · Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Strategi P & P yang berpusatkan murid. · Menggunakan pelbagai media alam semula jadi. x. g. Pemulihan dan pengayaan. v. Permainan. vii. Permainan simulasi. ii. . media cetak dan media elektronik. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Projek. Penilaian berterusan. Percambahan fikiran.f.

.Penilaian Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. b. Pengayaan. Pemulihan. c. Menggunakan bahasa yang sesuai. guru sepatutnya: · · · · · · Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan. Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid. Bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan. Pengukuhan. keperluan dan kebolehan. Tindakan Susulan a.

sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. kognitif. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. perkembangan sosioemosi. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. Buat peringkat permulaan. Melalui KSSR katanya. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. kemahiran asas ICT. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). kognitif. sumber: http://skpemanis1. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. perkembangan sosioemosi. fizikal. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata.com . Selain itu. fizikal. kerohanian. sahsiah. Pada peringkat ini pula. kerohanian. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. menulis. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca.KSSR( KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH) Bermula tahun 2011. kerohanian. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011. sikap dan nilai. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. fizikal. sikap dan nilai.

harmonis dan berakhlak mulia. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya. iii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. 3. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara. iv. menguasai kemahiran berfikir. seimbang dan bersepadu. v. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri. Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut. viii. Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. membaca. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i. rohani. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. bertutur. menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. 2.2. vi. ii. harmonis dan berakhlak mulia.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR ) 1. menguasai kemahiran belajar. Matlamat Pendidikan Persekolahan Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. . seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. vii. rohani.

menghafaz dan memahami pengertian ayatayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam. xvi. 4. dan Pendidikan seumur hidup. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. xvii. membina semangat patriotisme. kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. menjaga kesihatan dan kecergasan diri. v. kefahaman. menyakini asas-asas keimanan. menguasai kemahiran membaca. xii. memahami. xi. dan mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup. xiv. xiii. Pendidikan yang sama untuk semua murid. mengembangkan bakat dan kreativiti. ii. xv. Pendekatan Bersepadu. x. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat . murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka. xviii. iv. Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:i. meminati. menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal.ix. Perkembangan individu secara menyeluruh. mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal. iii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. mempunyai pengetahuan.

suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial . xi. bertutur. x.vi. viii. bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) penguasaan 3M (membaca. membaca dan menulis) . Penguasaan kemahiran asas berbahasa (mendengar. ix. Ciri-Ciri KBSR 5. Penekanan Fokus Tahap I i. menulis dan mengira) penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah vii.

dan Perkembangan Diri Individu. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa. Komunikasi. menghafaz. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif. ii.ii. Komponen-komponen tersebut ialah:i. Manusia dan Alam Kelilingnya. vi. menhafaz dan menghayati ayat-ayat AlQuran. Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Manusia dengan Persekitaran. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca. Kemahiran Asas. iv. ii. Fokus Tahap II i. Membaca. memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran. iii. iv. ii. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 6. Struktur KBSR Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. v. iii. . iii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah.

iii. Nilai dan Spiritual Pendidikan Moral Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan . v. Bidang Pelajaran Bidang Komponen Matapelajaran Fasa 1 Fasa 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Manusia dan Persekitaran Sikap . iv. Kesenian dan Kesihatan. vi. Kerohanian. nilai dan sikap Kemahiran Hidup. dan Kokurikulum 7.

1. 2. 3. Pendidikan Muzik. 3. iii. 1. 2. Pendidikan Moral.Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:- i. dan Matematik. Sains. 4. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan . Bahasa Tamil. 1. 4. ii. 2. 5. 3. 4. Bahasa Cina. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya Pendidikan Islam. Bidang Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup. Bidang Komunikasi Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. dan Kajian Tempatan. Pendidikan Seni.

Jas. & Kes. Penggabungjalinan.8. . Peruntukan Masa Mata Pelajaran Perkara Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Tami l Sains Matemati k Pend. Teras KBSR i. Islam/Mo ral Pendidika n Seni Pendidika n Muzik Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pend. Perhimpun an Pilihan Guru Besar JUMLAH Sekolah Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 450 450 450 300 300 300 240 240 240 210 210 210 Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6 270 270 270 150 150 150 60 450 450 450 90 300 90 300 90 300 210 180 210 180 210 180 150 210 180 150 210 180 150 210 180 210 150 210 150 210 150 150 210 150 150 210 150 150 210 150 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 120 60 90 90 90 60 90 90 90 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 135 0 135 0 135 0 144 0 144 0 144 0 9.

seseorang guru seharusnya. ix. viii. 10. Penilaian berterusan. dan Sains dan teknologi merentas kurikulum 11. Kemahiran asas. Pengkayaan. iv. v. vi. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Bahasa merentas kurikulum. penekanan diberi kepada:i.ii. Penilaian. Nilai Merentas Kurikulum. Kemahiran berfikir. mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran. Patriotisme merentas kurikulum. dan Pemulihan. vii. iv. x. Penyerapan. . iii. Pemulihan dan pengayaan. Penekanan Dalam KBSR Dalam melaksanakan KBSR. v. iii. Prinsip mudah ubah. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. i. ii.

y y y y . Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan. Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid membuat keputusan secara rasional. mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Kemudahan fizikal kelas y y y y y ruang pembelajaran yang selesa. yakin dan daya juang. keupayaan guru memahami muridnya. ii. Menjalankan penilaian yang berterusan. bahan rujukan untuk penggunaan murid. y y y y Melibatkan murid secara aktif. Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka. Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani. bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran. penggunaan teknik yang pelbagai. sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif. Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir. Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan. ruang pameran hasil kerja. Aspek emosi sosial y y y penggunaan bahasa yang mesra.

berpasangan ataupun individu. y y y y y y y y y y Simulasi Lakonan Permainan Tunjuk ajar Lawatan Bercerita Projek Sumbangsaran Main peranan Pidato 12.y Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS) . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif. iii. Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut. Penilaian i. Guru boleh mengelolakan secara kelas. kumpulan.

y Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ii. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah. globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. ukuran panjang dan berat mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik. Selepas tahun 1988. Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains iv) v) vi) vii) viii) . Antara perubahan besar dalam KBSR ialah i) ii) iii) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 13. Akibatnya KBSR.

objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan Merancang adalah rancangan semester. strategi. penilaian) mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran (Gagne & Briggs. 1979) pemilihan strategi pengajaran. bahan. mengubah suai dimana perlu) memindahkan matlamat. isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang di inginkan . topic dan kandungan. memahami. organisasi pengalaman & menhargai objektif sukatan) mentafsir sukatan (mengkaji sukatan.14. rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan pembelajaran. panduan khas oleh PPK. beriltizam untuk mengembangkan kurikulum : membaca . Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM) Mentafsir adalah memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif.

persekitaran) sumber yang ada penggunaan ICT Melaksanakan adalah Melaksanakan didalam bilik darjah Penilaian adalah untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi analisis keputusan mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 15. . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.Mengubah suai adalah berdasarkan keperluan (murid . Rumusan Program KBSR terbahagi kepada dua tahap .

Peranan mereka termasuk menginterpretasi.htm . memodifikasikan. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. dan melaksanakan kurikulum. Penafian/Disclaimer. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini http://kdckdpm06.bravehost.com/kbsr. merancang.Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->