4""$ffil",;

H ffi&Sdeffi, ffiKSgKA
Distlsun

P E T U N T U hF$q.AF(TIKTJE# I

s,
r

:
l-

E{ .l'I

NgfER Drs. Et. NLAEefdAt Drs. H- AL\MIS ABBAS

foflT}^A'SAR E..ABOR'ATO [E[ E.H IENE17ERSETASANDALA's
PAH}A}{G

PETTA.TIJRANUNTUKPRAKTIKAI\T FISIKA DASNR 1
: S e l a r n a p i ' a l < t i i i t r n rt i c l a k c l i L r e n a r k a t t co\r'ok b e t ' i t t : l L - i tltito r r c r l ottq bagi )'rll19 atau s;titclal I r l e t l l , r k i r il i a o s t l L r l t l r r g t t r a k i r n , t t ti t r L t t t c li r t r i l r e r o k o k

1 l -

2.
n

rapi' tlerttlalr l,rtrOc r l a t tt l i P ' t s a i t r l l 's ',cl)lakaij.ls r i" ;,it'[t,tt'tr l"P-o-{:-;*Ai'u". r , l e n ' , . a s Llr,k la A"1,,' 7u Q..;qK e t i k a r r l a p - c r i i n [ , 5 s P a , s i f? h ( . c t \ \ t ' r (ticlak ternrasr-tk l)entlrtttrtr) Daftar pustak;i ntininra] 3 bualr pacia minggu 2 kali citrncliseciiak;itt Praktikunr pensganti maksitltal ltatrl',r sakit) atau surat ( p a l < a is u r a t k e t e ' r a t t s ' i r n ke - 9 bagi pr',rkhkultt )'ang sakit i laitrriva. izitrrestlt

4.

5 . Teori lapot'atrminittral 3 lenrbar 6.

7. 8.

r t a s i n g- t n a s i n go b j e k ' P r a k t i k a n d i i r b s e no l e l r i r s i s t e tn P r a k t i k a t r h a r t t sc l a t a n gt e p a t n ' a k t u

g.Sebelr-rrrrpr.ak|ikutlr,praktikanstrclalrtlrenrfotocoplt,jurnalclbjek\'irnqakatr d i P r a k t i k un rl < a n ' o l e h a s i s t e np a d a j a d n ' a l p r a k t i k u ' n 10. Jurnal praktikunr harustlitandatangani tersebut. alat j a r v a bt e r l i a c l a p 11. Praktikan bertanggtrng - alat yang tlipraktikurnkan' 75 % clari seluruh objek praktrkum 12. praktikan cliwajibkan untuk nrerrgikuti p r a k t i k u n r ' a p a b i l ak u r a n g d a r i s e l r a g a is Y a r a tt u r t u k n r e n g i k u h u j i a r ra k h i r 'iln y a t i r k a ng a g a l ' t > r ' a k t i k t rc h . r l t e r s e b L r1 rn 13.Ha|_lralt,arrqbelurrtclitentukandapatdiattrrkentudian

\a"t, kr [,'+v'u t
lO 11, r ' t a O n f J - e L l p' - y a 1 -, -t t-

Qtt'cA ---//-

-, ..r u .tr.q^tzi,il\{v{7r'\
| fltlctt fo5PonQ

-.

-

7 lu

-tt -

-? (u luaT

(Mr) Lt l9 J MEKAT{IS DASAI-(,PENGUKuIIAI-I

I.

TUJUAN
cian sorong, kaliPer micrometer iang4ka mengeunakan 1. DaPat sPherometer sk'alanonius dari rnasing amsing clar, utatntr skala 2. IiaPat membaca ukur di atas

I I . TEORI PENDI.JKUNG
A. |angka Sorong

\

l

\ni

\l

V

- 7 Grunbnr

Keterangan:

E - F = rairangatas A - B, = raitairgbau'ah = skala vertlier G = skala utanra C =Pengukur =pasak/Pengunci H ;

Jangkasorongadalah.alatuntuktnenentukanjarakdenganketelitian0,02 a t a u 0 , 0 5 n l m t a n P a k e s a h a l a l r p e r a l a l . . . J a rB r gyu"g k a S odapat r o n g i bergerak niterdiria tasrahangA dengan dan rahang "r^trk skala.utala ciengan ya^gbersatu irenentukatr iarak dalam "t.r ;;t;r.,u skala vernier. Rahang bagian jarak luar' Sedangkan bavrah ttntuf menentukan suatu benda dan rahang rahang B' aigu,lur.u" C yang bergerak bersama kedaia*urr menentukan untuk digerakkan' menekan D rahang B dapat ;;.f"

\rang pembagiayyt .!:*i:1 skala vernier adalah skala tarnbairannya denganskalautama.Skalavertrieratauskalanomuspadajangkasorongtnr jarak terdiridaril0pernbagianskaiayangsanra ^d'enga n l . gpenunjukkan mrnpadaska lautama, pada mni. L,9 Jika J",ig"" sarna uJrr,i", sehinggasatu skala berada t*airil menunjuk puau skala utama tertentu skala nol vernier (yang l"t'nit' yu'tg Uttitnpit denganskala utama diantara3,4 cm dan 3,5cm dan ,tuiu 3'475cm' tersebutad'alah adalah7,5 maka i;;"it yang diukur Kadang-kadarrgaclajarrgkaSorongyallgn.,"*p u n y a i . s satu'skala kalaverrrier20 sehingga utama' 'tuti mni 19 bagian skala vang 'iT-? :*:g^: trtatna' veinier samad"t gutt0,05sk'ala

Mr-

I

yanfl terletak pada larak yang iiteirputr oleir spinclcl cliukur paria sl:ala lentera (10) benda yang selubungiuar (a) clan teromol (5). Rangka lual 4 . Cari besarjari . ietap ' tiijagauntuk memberikan Benda yang akan diukur diletakkarrpaclalandasan(L) clan spindel (2). Dengarrrnenttttar : "JangansekaliPerhatian diukur Japat terjepitdengansempurnatanpacacat.Seluir ung untuk mengukur memuaskan Kaliper mikrometeradalahalat i'ang sarrgat jarak pendek dengarrsangatteliti. S e l ubung 6.01mm. jari batangbencia dari beberapa 1.B. kesalahan untuk mernl>etulkan melingkarKaliper rnikrornetel untuk : Lakukan pengtrkurau ataucia'wai.jari stratubola. Kaliper Mikrorrreter .. Dengan diperkirakan sepersepuluhpembagian tersebui yang hanis kita lakukan dalam hal ini pembacaan dapat mc':ncapai ketelitiar 0. .Landasan ). Sebelum melakukan ilendayang diukur.masing menyatakan0.00i rnm. Perhatian: kesalahan kotoran cli antaranyaunttrk rnenentukan nol ini". I e rorrtol I 2. yaitu dalam periksadulu dalam kcaciaa.5 mm cian teromol yang tercliri dari 50 p"tpUugiunyang masing . Pengunci '/ . r 9. Dengan menggunikutr Kaliper lnikromeler ini perlu diketahui dalam satuan ap-askala ii"S teldapat pada selubung luar (4) dan dalam berapa bagian dari satuan teisebut yang dinyatakanoleh skala pada teromol (5). Kaliper mikrometermeruPakansuatu alat harus 6a''s benar dan kebersihannya presisi. Jari 2. Mr- 2 . Sekrup 10. Lentera l .A dalanr B. 'bo rr n ! le rg lti rr u q ll.Spindel 3. Dalam hal ini Kaliper mikrometeryang kita g'.oleh karenaitu pe'ggunaen^)/a hasilyang rnerriuaskan. kali menekanbendadenganterontol". -jr1l-ra percobaan.nakannrempunyaiskala yang seriap garisnva puao (4) aCalah 0.2 Ganiltnr Ilo|or:ncan' l \ ! t v l 1. menempelrapat tanpaada (1) dan spindel(2) dalam keatlaan ieadaan landasan "jangan nol ini.

rskru.u..li: : i u]li l*il:li l':].tw'tlt tulralrrri. U n t u k u e n o a y a n g m e n g k ibt..r n\r\11)/irrys..rtrttrtttt tagt uransi cla'r .inii'?tit'l"ttftlirrgkaran r 'IG = i:ii#l] *r^ro ll. r k a l r t r i r r n l 5 b a w a t r s k r r r p r r r r c r r y i n g g u n g Lrcrrihttt scl)ngni tt.tlut.:'t. [Tnl*:lsj:. P ctttu tasckri r llnr ttl' r u'3 pr I r r liar r ute' r lah S "lr lsil' kctnr ' i plteronteter ' 1iiis' lnt e a r an r e n r a k a r li sl )l tt't' oir tstt' r n'rnt'ri'kcrdudukan i :u .lllit"]l:::::.ili.D 'r'-'' tiga t1*'n s u t { t t ts e g i di tengah icngan tlt ''t''t'''''odntuk .. l t r t { t r k a t r 'a l r .. Merntrtar turunnYa' gukt*naik tamen ser taran..1]crilnlrsl.':lensarl l a .:l' .u ..* ghi i Men 2..r'se.'.l F ttre'h:kat = r.l'.'ilf''i.ia B.u t'rr berpu o I angLrer-rytrk'/ y. i"p "i't" da * ur...l''''s sKruP 1.rltt. pu : :ilffi.ru l ..r.tr...]'!Tli[.llt'X. t .. bawalr rrirrrrli r.r.u. n r a k a k e c l ub^ clu kallme nyinggyngdapatdilihat v.111..l. :l.i:ll.tlt]rutr.l'l.." .. i:lilHl.c. U r r t u k r r r c l i l t a t k c .da Jiptrt tliFtrriksil .a.i.?.rla tl'rpat t't'ii't'ynnf"i''ti tJ...C.t'' pa i P: Ke c e Pa ta skru n adalah iurnlah putaran kecepatan ":ltP Yang dimaksucl dengan persatuanparrjang(tingginaikatauturunnya.irtl. Mr.'.".:r^ "'ii..[rilasp:lte.i:li.rberputar 1.l]i li.titlllll = rari ti..pl'Kecepatanskrupdapat : bitentukandengancara tul I.lr8_Lle ri.* '.i'l'l st'itrlar tcrlctak y'rn. i:1il? kePing dan meng lvli - ..T..tIikitPtlt..t.kk. schirrlipia sckrr'rp Lrerrcra vnns rctakkarr \l|..... SPherometer Keterangatln...'..Uatangl*tala ' ii.Hlll. ri'i.T"o skruP' Inemutar ganloupe)' aun liini 3 .. .||.iin" z..5'liifi-liliil r' *'''t'll trt{a' tli lr.pl.}.*."i..r 1..'.*r.

-.n) . sicrup. s. "ti"utttyu Stau tllu = * x 0'01 5'57cm 6. Lihatzangka a' dan 5'6 ! . 2. Jingka sorong negatif Kaliper mikrJmeter lensa AlaiPelat geiastebal Lensa Positif (buktikan t) t&i IV. |angka sorong papan: sebuah tebar i^'1ffi1i*:3: i::. Geser $iak ke diruniukkanangka nol skala utama skara d. iurg^tebal adalah5'5 7 ! .rerlti". ^ = h r: ]ari .kakispherometer I = sisi.S 4.iaribclaadalah' : z*e Dimana: .sisisegitiga sama P III. slsl^adakaki . 3. ukikan ini untuk bendalain cm Contoh gambarmenuniukkan14'33 Mr- 4 . JalannYaPercobaan A. "^ir{"y""s.nY^iufur. )rttatskala vernier7 ! skalautama.arnatikedudukan ekrupareayingg'ong : iari iari bola Menenrukan -.. .i"t.""*i '"ti't Kemuciia" "ailJyoil. Alat . misarnva 2.alat Yangdigunakan 1.Tekanpu"uylflzeservernierkebelakangsampairahan-Bbergeraksampai ! tebalpapa. = anakpanah::g*:l::tl-.beql L^krr hphrl rr -F*l membuatgarislunrs dengan yang lain yan-g . garie' tebal p"tu"daan tirup adalah bagien Mula-mulaspherometerdiletakkanPadaq*'rata. 4..Mengukur tebal gelaa 'i*1' diputar.i antaraA *6nn pitu dimasuki oleh A dan B ! terpegang betul Lilf p#n hingga muka vernier' 3. SPherometer louPe. 5.

Tiap kali pembacaan harus diulangi r kali.B. Spherometer 1.maka membekas 10.lobang skrup akan membekas pada kertas ! 2. Ulangi langkah di atas untuk beberapa tempat pada kelereng atau bola yang sama I 6. 2. Ukur panah panah segemenbola ! Ulangi seperti4. 5 dan 6 ! 8. Ukurlah jarak antara kaki . 4. 3. Hitunglah jumlah garis pacla tiap .Tanvakanindeksbias pada asisten Mr- 5 .kaki tersebut(sisisegi tiga samakaki). pada kertas! 9. Ambilah sebuah kelereng atau bola kecil ! Letakkan kelereng tersebut pacla landasan mikrorneter ! Putar lantera sampai berbunyi ! Bacalah dan catat kedudukan skala utama pada tepi teromol dan skala vernier yang membuat garis lurus atau mendekati dengan skala utama ! 5.5. Ulangi sampai n kali terhadap tempat yang berlainan ! 3.tiap d cm.6 t. Ulangi percobaan 6. ulangi s kali ! I 11. Putarlah penuh krup p kali. kemudian amatilah kenaikan keping berskalaterhadapbarang berskala! 4. Bacalahkedudukan skrup pada saat spherometerterletak pada plat dasaratau tempatyang rata (titik nol) ! ini pada q tempat yang berlainan! 5. kemudian ambil rata ratanya ! 7. Bacalahkedudukan skrup bila ujung skrup di atas pelat gelasMlangi lagi pembacaan seperti4. Tempatkan sehelai kertas pada skrop spherorneter maka lobang . Tempelkankaki spherometerpada kertas. Kaliper Mikrometer 1. plangi percobaan untuk kelereng atau bola yang lain ! C.

r dan s ditenfukanolehasisten.0C1 mm dengan kesalahan hanya seperseribu.3nu1'"n pada asisten.jari bola besarart ? 10. Pa. Mengapa keduclukanskrup dibaca beberapakali. Indeks bias lensa/permukaanbola din1. Hitunglah jari . d. Q. Terangkan! 5.Catatan: 1. Jangannrenggosok kerasberilahpelumas. Hitunglah ketelitiannya jika kita hanya mempunyai kesalahan membacadan memasang? 7. Hitunglah jarak fokus lensaplan co.n.betul plan paralel ? jika tidak berapa tebal plat ? E.jari permukaan bola.i.. Apakah pelat gelas itu betul .rr rlz I Gantbnr 5 : Spheronrcter V. Besaran yang n'ranakahyang harus ditenhrkan dengan teliti dalam mencarijari . 3.hati dapat ditentukan tebal pelat sampai 0. Cara manakah yang baik untu!< menentukan kecepatan skrup ? ! Jelaskan 3 .-ia spherometer dengan pengarnaian yang hati . hitung pulalah ketelitiannya denganpemperhitungkanselnuakesalahan yang mungkin ! 9. skrtip pada bei-ida """"t:' I i I . cara 1 dan berapa dengan cara 2 ? Apakah satuanrrya ? 2. Berapatebal pelat gelas? 6. 2.rvckini (garnbar 2) ! Mr- 6 . mengapatitik nol harus diamati lagi ? 4. . PERTANYAAN 1 .P. Berapakahkecepatanskrup pacla.

ia I Peli Leba.JOURNAL A[^AT UKUR (Mr) I. Luas Gae Terhitu II. SPherometer Penqukuran LuaeTerhitun Padatrg.. Mikrometer I'engukuran ilI. lengka Sorong Ber. Praktikan AsistenPengawas Anggota Praktikarr I 2 3 A 4 fournal M1 - 7 .

3.becla setiap daya tarik p e r c o b a a ni n i a d a l t r h m e n g a d a k a n panjarrg da. Alat . MemahamihukurnHooke Yout'tg elaslisitas 2. Tuiuan II. \\l t honrogen yang Apabila sepotong kan'at ditarik p a n j a n g n v aL c l a n l u a s p e n a n l p a n q l l \ / a ' a k a n i t t r kavvat olelr sebtrah ga)'a F' rilaka iegangan Selanra L' bertanrbah ponlong sebesar kesebandingan/ bati'rs F/A ridka nl"iot'ini harga a c l a l a hs e b a r r d i n g n r a k a r e g a l l g a t ll e n i s ' f I . a t a uF C ' - t- m'"" flr I konstanta.MODULUS YOUNG (M4) LrLt') [. AParat Young's eksPerirrrerri Anak tinrbatigzrn MikrometerskruP lvleteran/ Penggaris I I I .clannilaiYdalarrrl)ersanlaan.luas pacla sepotong kawat' -{ong Y dapat penanrpang ttittetah'i' Dari Persanlaarr clihitung : l. I A.alat 1.Llcli atas juga d idaPat Dari Persamaan /v =+t = A L c l i n t a n a t ' = t A ' Y \ 1 .n. Menentukan nroclulus 1./ t n r a t e r t t .lnl rnaterial' Prinsip berbeda . 2. t t ic sl i t u l i s: c l e n g a rF r /A yang secara elastisitas lt' Y : ir'lodultrs clitrtana = YLL A L dengarr P Y o u n g ' s . 4.ini terlihat ada Dari persamaanF gaya F dengan t uUrrngon linear antara ini tranya berlaku tambahanpanjang AL' dan sala' keseimbangan dalam batas M4- . = C' AT. e r s a n a a ni n i c l i s e b u t l:Oi: Hooke. T eo ri ffi I II^.

n t a s i n gp a c l a 2 . Atur m e n g g un a k at r n ' a t e r P a s .t itu kedudukan 3. catatlah L detlqati 5. r a d a k a n . Cara melakukan Percobaan 1. Buatlah grafik F vs L. M4- 2 . Ukurlah di"meter karvat dengnir ntikrometer skrull tian panjang kawat dengan meteran. G a n t u n g k a n b e b a ns t a n d a rc l a r r pengantungnYa. T i t i k p a t a l r( b r e a k i r t up o i t t t ) 3 . Tiap wilterPas' n l e m p e r g u n a k a nm i k r o m e t e r d a n t t r e n g a f u r 6.keciui: kart'a. Daerahelastisitas b . deirgan seirttLrirrr'. Youlrq's l oduluselastisitas 5 . r iperiksa. q ' s 4. A p a k a h y a n g c l i m a k s u cd dle n g a n : a p a k a h 1 ' 1 1 1c 2. s e h i n t g a d i p e r o l e h t r l o d u l r t s Young's ittr ? elastisitas n r o c l u l u se l a s t i s i t a sY o u n . D a e r a i ri n e l a s t i s i t a s . B e r i k a n t a m b a h a nL r e b a tp tiap kali penarlrbalian belran. b e b a nl a i n . .. Pertanyaan Y o u n g ' s? l e n g a n n i o d u l u se l a s f i s i t a s 1 . Lakukan percobaan (5) clerrgan pengurangan beban t{ari Vang kecilb e s a r s a m p a i k e p a d a\ / i l l ' l g V.r a r k a n p e r s ? r n t a a nd i a t a s . m a s i t r g. i r tv a n g z r k a t d 4 . Jelaskanlah sl i t t r a k s u c a. r a ar u itu di dalam kehidupansehati hari. J a [ . T u n j u k k a n d i n r a n a s a j a p e n g e u r . c .IV. dan czrrilalr dengan menggunakart grafik tersebrri.

Asisten Pengawas I'raktikart PraktikanAnggota ) journal Ma.JOURNAL MODULUS YOUNG (M{) Dia:neter (cm) A h (cm) (cm) F tovnel L (cm) Y (ciynEcm) 1_ Padang.3 .

'-.yu bola diameter bola itr't ! ke papan p""#ui. 3. Tujuan : : suatu tempai Menentukan percepaian graviiasi patla II. electrornagnet .. ' .rhb"!. r r t a k l ( y u ^ g mpada emutu skan paPan setelah bola terpental arus iistrik DC ke electro*ugtiJ. Ulangi percobaan itu sampai 10 kali Ms- I .. tiang atatt stanclard 2. v | I ' '. Perhatikan hubungan arus listrik PaPan Pental ! 5 ' } a t u h k a n b o l a i t u d e n g a n m e n g g u l l a k a n k o .' besi) (dari a. . 6.L t \L) BENDA JATUH BEBAS(rnru) I.: r '. bola iahrh -' : . Susunlah alat sebagaimanamestinya itu. . . i+itungtah nilai g dengan rumus cli ! 7. Alat .q '. 7. . O r . Hidupkan electromagnet! tlengan cligital titner dan kontak pada 4.' " c. bola itu pada digitai timer ! pental.alat . Ukurlah. . Cara melakukan Percobaan 1.: cl PafanPental-' .1/z G = 2h/t2 Keterangangaurbar: 1. yaitu jarak antara ujung electromagnet 2. 4... dikurangi dengan katub itu bola 'pada electromagnet' iengketkan 3.n." . . sumber arus DC : clari suatu tempat Apabila sebuah benda jatuh bcbas referepsi' maka yang tingginya h clari suatu biclang berlakulah rumus : tentu nilai percepatan gravitasi g t2 H -.' ' i' terdiri SePerangkataParat benda iar. d i g i t a l t i m e r kontak h kabef cl-an g.ql -? .. 5. '.. Teori IV. . bacalah berapa waktu l"utr-. eiectromagnet bola bcsi baterai (sumber DC) digital timer kontak 1 paPan Pental/kontak 2' \ t III. Standard.. tnistar' f. lunrn.ryu atas I 6.''-i : -'b.

harl I 3. Turunkan rumus di atas ! sel-'ari. Pertanyaan GLB atau GLBB ? 1. 790L5 c . 800 t-S f. Apakah ada pengaruh berat benda telhaciap benda jatuh bebas ! 5. 23. Tunjukkan apiikasi G-t-Bcian GLiIB clalarnkeh. Apakah rotasi memPerlgaruhi nilai g ? 7.cupair r'r'aktujatuhrrya? 4.hll yang rnerrtpengaruhi gerakan 6. sebutkan ienis gelak benda jatuhl Apakah masuk 2. Sebutkan hal'.51-S e.V. 7 8 m / s 2 M-s. 390 LU b.tku laut paclatempat yang tersebut di atas ? G d i k h a t u l i s t i w a: 9 . 4 5 0L U d.2 . Tentukan nilai g PaclatemPat : a. B5OLU Point a s/ tl f di atas muka laut ? Bagaimananilaigitujikapadatempatpadaketirrggian1900diatas *.

IOURNAL BENDA IATUI{ BEBAS(I\{s) No. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota ]ournal M5 .3 . 1 I H t (t O 2 J 4 6 B 9 10 Padang.

i -z <i r t a ! i r ( g r / c c ) = = [ i g 1 L .lla (cni) I (crn/ d t2) . t r o i . .r lc Ir en taP l < e c e 1 > a tta clenqatr = r v a k t u j r i h r h( d t ) t = alir (Poisse) k e k e n t a l a rz l -at n jatuh n o l a t e r s e b u ts e t e l a l rb o l a i f u P e r l u c l i i n g a t b a h r v a p e n g u k u r a r rl < e c e l i a t a b = tercapai auabila gnynberntboln akatr tetap kecepata' tetap.c l i u k u r b o l .:. i a t a l i r Y a n ea l < a n a l a t p e n a i i < k a nb o i a j a n g l < a s o r ( l n q . 1 ) a tb r to nl a ( c n r / t l t ) h / t r i a l a n rz a t a l i r = t i i i g g i j a t r r l r . r I eufl - - .S: II.percepa'rei g : 1. Tuiuan zat alir dengan metoda stokes' "'isl<csitas lv{enentul<an tegak Talrung kiica '.-r (p .. rj . Alat .alat rrv lll. zlnen m ag t'retLlernr al i r r t r e n u r u t s t o k e s d a p a t d i t e n t u k a n visl. top rvatch' istar' I u r u s .-i tl=-- .osit./t.rtN' itasi D = nrassa jerris bola(gr/cc) n r = nrassa n0 i e r .VISKOSI'IAS .'. kecepatal dengan fltttornbolnduigntt zat iili:r' gayft ftpttttg+ gnl/ngesekatt J a d:i W: B+R Mz- .jari L. r /l < e l e r e n g . i..rs tlengtrn rLlntLl.) r--- h c l i m a n a: = jilri .ZATAT-lil'(Mz) L eG) i. i t r .r:tnqlebar/panjang yang bercliri m c l i p e r i k s as .

3. A p a k a h y a n g c l i m a k s u dd e n g a r rv i s k o s i t a s 2.tnlr-rh cian ukur jarak yang hentikan stoprvatch. Jelaskan alir .an.Sebutk.tantetocleperrgukurviskositasittr? 3.Ul:rrrgrpercobaatr4dan5beberapakaliurrtukmerldapatkanv z a t a l i r s e h a ph a r g a 8 . P . r-r^_ zat alir dalam tabung' 5.IV. r il ' ' r ' .rpakahvangnlempengaruhiViskositas? c l i n i a k s u dc l e n g a nb i l a n a nR a y n o l d ? 4. 50 dan 150!.a k u k a ns e b a n y a k 6 . r gk e k e n t a l a n v vang clipei'oleh V. . clinraksuc itu bergantung pada 6. .rnsernr.Hal-hal.pelan tii atas perinukaan zat alir dalam Jatuhkan bola jatuir pelan tabung. Setetah kira . Aprakatr 1'ni'. Catat waktu iatuhnya stopwatch sampai ke d i t e n r p u t r b o l a s e j a k a r v a l p e n e k a n a nt o m b o l 3 kaii' c l a s a lt' a b u t r t l l. tulis hubunganny a 8 .jari clan massajenis dari bola Tenfukan nrassajenis dari zat alir .g dl e n [ a n a l i r a nl a m i n e rd a ^ t u r b u l e n? 5. Cara melakukarr Percobaan 1. PertanYilatr ? 1 . Tunjrrkkan clengan rumus'6ah*a jenis aliran v i s k o s i t a sz a t a l i r y a n g n l e n g a l i r ! s a ta l i r ! s u h u d e n g a nv i s k o s i t a z hubungarr 7. T e n b u k a nv d a r i n o ' 5 7. ApzrkaS ). 2. M7- 2 .b a t a sv i s k o s i t a su n t u k m e n y a t a k a n : 40. g i t . r k . r s c i i a t a s u n t u k n l u t ' . Apakah yang climaksud dengan SAE iiu ? SAE -'10'20'39' 1 0 .kira 5 cm clari permukaan dasar tabung tonrbol stopwathc dan setelah sanrpai di te!<. 4. S e b u t k a n b a t a s . S e t r u t k a n a c l t l b e r a p a n l a c a n r v i s k o s i t a szat serta safuannva ? 9. Susun alat sebagaimanamestinya' jatuh t Llkur iari .

Mulut (tempatair masuk) b.a l a t terdiri dari : venfurimeter Aprarat : 1. A l a t . Bagianconvergen c. Bagianpipa Pengeluaran (pipa U yang dipakai air raksa) 2.VENTURIMETER (Mr) Lt I t\ I. Bagiantenggorokan 'cl. Bejana 4. Gelas Bagian konvergeu Pipa Peogeluoren Me- I . Vlanometer tempat zat air 3. Bejana PenanlPungan ukur 6. Tabungventurimetcr Tabungini terdiri dari : a. (2) Menentukan koefisien dari pengaliran dari venturinreter II. T u i u a n ( 1 ) Menenfukan Debit Teoritis dari zat alir yang mengalir lewat PiPa. Pipasalur an 5.

* ! t * y . '' .. n V "- o y .vi = I'. 29 pg Pg 2g Hasil kali dengan g : p : !\' : berat ienis ztrt cair lr4aka dic'lapatlah: l).+|r ri+P s lz ..P. y t : y 2 n r a k at e r d a p a t : r t " + v t + v l tv 2g I) 1. = I r-. Jika sentua suku v. tt) 2g Catatan : indeks I untuk titik vang berada di titik tengah mulut alat : indeks 2 untuk t-itik yang berada di titik tengah tenggorokan alat. *r. v. 2 2 = P^ .P . Teori Bernauli persamaan clibuatatasciasar venturimeter Sebuah 4*).+P I rr= t'..suku dibagi dengan pg.= nlaka i i k a t a b u n g v e n f u r i m e t e ri t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l . Yt . sttku = H ditentukandenganrumus : nilai H clapat Besarnya H=Xli-tl \lv ) t t v / ' \ I Mq- 2 .III. . 2g ) '2 'D t _T tt) t. maka terdapatlah L * ! t * r . i***1. * _ v.

III. * V. t 1 i*r. o v ..2 . Teori Bernauli persamaan ctibuatatasciasar venfurimeter Sebuah . r + rr. 'r.-vi=P. ' . * f . v. 2g Catatan : indeks 1 unhrk titik vang berada di titik tengah mulut alat : incteks 2 unbuk titik yang berada di titik tengah tenggorokan alat.*.r. i**"1'' j i k a t a b u n g v e n t u r i m e t e r i t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l ..m a k a Y t : Y 2 n r a k at e r d a P a t : t 1 'l). u . +P s ! r = t ' ." = l)^ Y.-P. ut+vl y) 29 = P. + P I l t suku . 2g lt/ t' suku l"-Pt lv =H denganrunus : nilai H clapatditentrrkan Besarnya H=Xlr-tl \il' ) t w . / \ I M.r.suku dibagi denganpg. makaterdapatlah Jikasenrua ? 2 -Pt*Yt* pg 29 *!t* r. + ) . = L /' 2g Pg y. Hasil kali dengan g = p : !\' = berat jenis zat cair lr4aka diclapatlah: P. _ .*y" tt.

x !Vs \.. wakfu selamamengalir pengaliranzat alir dari PerbandinganQs dengan Qt disebut koefisien venturimeter....-z g H . Qs=CQt Mg- 3 .!.-V.t-. = beda tinggi air raksaantarakeduakaki pipa u manometer = beratjenis air raksa= i36'000i'i/iv{3 N/ m3) = beratjeniszat cair (clalant n i a ta s. """""""" (x) : Ar Vr : Az Vz kor"tinuitas persamaan berclasarkan nraka /4. I'r A.ohrnte . dirtrana m : l uas p e r bandinganiuas Penampangmulut dengan tenggor okan p e nam pang : tadi m enghasilkan ( x) vang ter sebut D e n g a n d e n r i k i a np e rsainaan = Ar Vt = lr Iac{idebit teoritis: Qt 2 g H ntt-l langsung dengan alat ukur Debit sebenarnva adalah Qs clapat kita ukur 'volunre zatcair )'ang diukur dalam r'r'akfutertenfu' = t..Y T besar b e jana d i a n re te r s el am a yang telahsusutdalam pengalir an ti n g g i a i r d alanrbejana wakfu tertentu... =H nraka v. D a ri p e rsa ma a d l. t': = -i v...sefitngguhnya zal cair yang mengalir l"rr"rry" rrnkht yang lcrytakai clalam pengaliratt Qr .= l. A dl1u t..Y T n IJ Ws-tr I).

r . heacl kecepatan datl l-rrtilt iier.:. ' { ..trnae l< s e d u a m a c a mz a t a l i r i n i .) e n g g u n a a nv e n t u r i n r e t e r d i b i c l a n g p e r t a n i a r r . ir r . . . .r'l z.i111gian. .a i r . . r 1 .:."i.ti'ni n.'.1 ! afas. 2 fcl.l t c a i r s a r n p a ip a d a k e i i n g g i a nt e r t e n t uc l e n g a nz a t . g a l i r a. i .peternaka n. tel<nologii nciu.r. . S i . n .s)t.l':. ii n r t .iit l . i : . Apiil<aii .tit tiapat kita ketahui Qs s(ls I i i) j.'. i i f l i l ' .anq disebut dengan : head tekanan. 6 t a d i .l e n g a n (debit ztrt cair yang 7 . tcl<nik. .. i r i : 1 . 1C [ a i f d a l a n r b e j a r t a .l r i t u r r q l a hQ t ( r l c t r i t tcoriti.i.an Fi lill t tt: (. r i . . . e n t u r j m e t e(rd r ) d a n d i a m e t e rt e n g g o r o k a n n y a (dz) | (i' '-: I l lll =l \ .5 i ' : i : . f..iir ir. . hifunglah koefisic..^ pe'ealiran . . PCf[. a t m u l u t v e r r t ' u r i n r c t eirt t r d e n g a n i ) i i !l ! i . l l rc l i p t e r s i a l t k a n . f ' c ' n i u ! : a nn i l a i m . no n t i n u i t i rk N4q. 4 .\iil'. : : . . i i .. rs e l i c i k i .ri. h u n l l . \. i i i . f r l ' . t . . r i <c .i.ritulcan 1'rercobaan 1 . 1i . 1 r . c a t a t beda tinggi air r .i. l e n . e n t u r i m e t e ri f u d i l e t a k k a n m i r i n g a l p h a c l e r a j a t t c r h . '-iilta Qs dan Qt. Cara tii.ri'l tulisk.t l . : .. ) I ( . .' r ) g i i np e l a k s a n a a n n o .r r . . . J'. ' . !r. r .f u r u n k a n r u m u s B e r n a u l i u n t r r k i n i . d e n g a n n r e n g u k t r r t e r l e b i h d a h u l u d i a m e t e r n r r r l r r lr . I't 'r: .d a n r!(tiriir:i. . i [ . 1 . i t rr n a n o r n e t e n l y a .r r r a t i l a h k e t i n g g i a n I l t r .s h-i d a n keperluan .IV. catat'. .inPrlr's. : I . zat alir tak kompresibel. t.t_i iut \/ a).ri.iiktrrrrvtr c.a l a t v a n g d i p e r l t i l i a ns e p e r i i g a m b a r 2in 2 1 J . i r ..a .'i:".:l. ' l ' u r i . 3 . r ns u s u n l a h a i a t .r rr ' ' r. . : . i i ii . i t r ' ( C ) i f u . . kod r:i. . Jcla'.rn c r i i ' rl < e r j a s p r a y e r( a l a t p e n y e n t p r o th a n r a ) . .4 . 0 t ' i r ps aa a t z a t c a i r r n e .:ntang zat alir kopresibel.r. ' t r l l ..-r beratjenis zat cair yang kita pakai.r 1-<'c r Ia i r t ' e r s e b u t .lcnr'.il. r i l a ph i r l a n g h o r i z o n t a l . . i il t. '. i i <i i r . .rsl'.

sza t cair Berat jenis air raksa Diameter mu lu t ven iu rirneter Diameter tenggorokkan Diameier bejana besar .touRNAL VENTURTME-IER(Me) Zat cair yan11ti illrnal<a.l'(crn) X (crn) Fi (cm) ) H (cnr) T (det) Padang. Berat jeni. Asistei'r Pengarvtrs Praktikan Praktikan Anggota .-.

Alat . Batang Plastic 8..l . 4 buah kataPrel tieir'' 1-cnclci<) 5.r'.- phorociocro r* " .inient tanpa loi:.-l.att .lari uCara)' gesekanclengantiuPatn cian i<ecil) 2.{ctllie iit t. Elastine corcl 2.scp-t .'angg:r kecil 4.: i " t lt' - - i. Kertas kat'tou putih (Par-rjarrg l i a t ) 6 ..LINEAR AII1 TRACI( (Mro) L+tL) I.irr(hokttm . Blort'er timer riigital /' I r-] I r--*--I n n l 'l.am Lmpat keudaraau berialan 1..criikilntitik urateri I l"t * t t' t .- Mro- I .)t L.t-'..alat sebagaiberikut: clenganaccessorisnya Satu uni linear Air Track lixpci. Pita ukur 9.hokutn tlasar) Yang kor'. o22 | -\:. k. Tujuan *.I __-__ / /L -\r__**____-=t.lin I titncitK-au II." . ' - - Gc'lV.r - Crrliti.n@ f t r' '--: \___. Air track (seb'ah rei ..rldaruan Air Track' (tresar iiari baia' Plastik clan magnet' t.!r l(ta11 ' rta\. P l a s t i c i n e( d e r n P u l 7. Beberapabuah alat pt:.. 1 L . ..i tentang konseP Me nr 1tei zr / ure ii-iit I''trmi lcbih lanjut berkenaan c-lal.

/r. irizil<zr i<enrlat'aan ^/t.an Air Track.'il J .lss. 7.sa.r.tls= d | .'t'a t.in l. Pipa (slang) clari plastik..lh:rn !<e pei'nirrki. : usaha \2 t 2 2lt'=c1(r'r) nt ^ L L ' ..etciihiri.ama.rngkan sebagai berikut untuk lllellggerakkan kenc'laraarrAir"l'r'aci<sejauh rls. 'r 2 a ( . 1..ava Air Track dihitungkan van.letakkan seC?i'?r l-.r kerrdaraan Air Track.:i. . S . Kecepntmt udnrtt Ai. p_._ S r ) 3.ln cliffer'€rl:.. t lr.s Lrekerjaoaila. 9 . ker-.1aiurkarr udara dari blower ke air track itu 4 Disital tinrer..traarrAir' riipei!ilr'. Apabila rtti.a rlari dalairr iangki Blor.arrl:ielah dipersiapkan untuk itu.i-rg'rn 220 V Kabel perreliu'lrr:ng Mistar Stoprt. ll).t = J2r'2..:rnlra gesekarri.i. ' . Gaya. 5.irTraak yang kita . ci \. Photodiode Sumber listrik clar:iPl-irl dengan trll.Crizil'i:. r ) F. ciirnarla i-n ll. 6. 2 ( .. yartg clairiit 11s11.3. derrgan runtus Ir ln . 9. N{ro- 2 . il.- ds cl(t'2) cl. _ ' Irr l . a..rT'rnc|: iiii:r:tahiLi ciel-.claraan -= -.+. Teori Apabila Blo'.\r d. l-. ? I : a )2a .n iuinus : I climana : s: panjrtng ken<-larrazrrr t = vvaktrr '['rack2.esarnya. . adalah : l t \ r =2l r r r r l ( r .aic-h III.rl:ra iri-la:.urr) r.tl-rneir::alir. S . 9 per':. Percepatatr kenc"i. ) = .s 2a ds : ? \.7711 I. ' .tr-kair.r'er akan mengalir ke Air T'r'ack leivai pipa (sl. akan bergerak dengan larrcar.

titik III dan titik IV masing .f (r) = ao lt + a./ . .t3) (h . Dengan gerakan kendaraan Air 'frack./1) dim ana dimana dimana = (tz .ta) Ns : (t:. Apakal-rnarna fungsi yang melewati keempat titik itu ? Setelah kita temukan fungsi itu barulah kita dapat melakukan perhitungan interpolasi atau ekstrapolasi.tz) (te .l2 + oJ al N: = (tr . f .(t) = \ dimana Nr : (tr . buat menentukan/meramalkan besaran fisis yang kita ingini.t4) 1. Sr S+ t t t z t r h t Pada saat t = tl jarak yang ditempuh oleh sebuah titik rnateri = & Pada saat t = tz jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi : & Pada saat t : tr jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi = Sr Pada saat t = tr jarak ). tiap slang waktu tertentu dapat kita ketahui posisinya di sepanjang Air Track itu. s = f (t).h) (tz ./.tz) (h .h) (t: .t.tr) (tz . X /. (.t.(t)= (t. ( r= )* t ../rX / . lantas kita buatkan grafiknyadata kita ambil sebagai S = f (t) dapat ditentukansetelah berikui : Waktu Jarak tem uh Tr Tz Tr T+ Sr S. ..ta) fr.)(r .)(t .4.t+) Mro.X r.masing adalah: . tentu terdapat empat buah titik.to) =fr f.t)(t -tr)(r + / /') .f.ang ditempuh olel-rsebuah titik materi : S+ Jika kita gambarkan grafiknya. Cara untuk rnenentukan fungsi itu adalah sebagai berikut : Fungsi yang melewati titik I. artinya jarak = fungsi dari waktu./ 2 X /v4 .tr) (tr .3 .f.tz) (ts .(t) .

setelah kita temukan fungsi f (0 itu. jarak. barulah kita lakukan nilai i (i) paclai. K e c e p a t a ns e s a a t Bila s : d. Tumbr-rkan Air ' fr ack dengan: Tu mb u ka nke n d a ra trn lain yai'rg air h"ack (a) S. D i f f e r e n s i a sf iungsi 1.4 . yatig kita ingini.sebagai Fu:rgsi f (t) itu dapat kita artikan sel-ragai percepatan atau debit air dan Iain lain keperluan. Mro. lr4etode fungsi 2. Energi Energi kinetis kendaraau Air Track EK = 1/znlz Di sini rn dan v dapatdiketahui. 8. &1. MetodaIntegrasi sesaat dan perceltatan 5 . M o n r e n f u n rl i n e a r i a l a h p : n l v Di sini m dan v diketahui t.''.az dapat kita tentukan setelah merryelesaikanpersamaan yang tersebut cli trtas.Koefisien d0. linear 7.plastik dan baja)yang terpasangdi u j u n g A i r T ra ck ki ri kanan. Monrenfun.s l/=- dii c l a p a t : ni f u n g a n c l i f f e r e t t s i a s f ( t ) . m a l c a d e n g a n n r e n g g L r n a k ah dr c{t' dr 6. sebagaikecepatan.esamanya artinya dengankendaraan (b) bengan penyangga(clari tnaguet.

.v... iui beltirtrl:oleh clitaruh pada Air Track b.nt. 1. Koefisien restitusi (llr c - i..ar.lel tersebLrc b i l a p a d a p L r n \ / a n ! l q .\Pipa(slarrg)plastikl. r x = s i p r L r c i l i l .A i r T r a c k a e n y ? r t l g gd 2.In!Itlip. ' tk t te r t a s '\ 4.t.. + nr"v. Ga1. Air Ti.r.aaksi = gaya i'ezrksi pegastadi Gaya reaksi ini aclalagaya konservatii oleli Jadi F:kx p e l t g a r t r a t a rjla ' cli k tlapat D i l r a n .irii.i"".h.elt'o t' sutnbtt Air'llrack iht' serta autara timer ke cligital 2.rpat jr-rtal<itaketahui konstantaPegas Ll i t u k a r d e n g a n s e b u a h p e r s u l u r r ata. dimana Bila ke..5 Photot-tioclcqate cli. ) t e g a s( k ) 1 0 . III. t).6 1(1i-ielprenghtrbullq arltdr?lI' hototliocle tegangln2 V' ke strttrber Photociiocle trp ka rtIi i o u 'crI 3 .rntarak.3 Kabel penghtrbung antara Blovver s u m b e rl i s t r i k n y a ' antara cligiialhmer clengan ai u j u n g d a n p a n g k a l . . t ttl a p a t c i i k e t a h u ic i e n g a l r sebualrper sulur (spiral)' cliketahui. V. Siapkan serlr 2 . Kenc1ara. terdapirtkatapei}.k (spiral).enabraksebuah !)enyangga.t Newton ke III.* tumbukan Sesudah -l'-/ / ') (tr.lkaipegaskaret.nrakaberdasarka4rlrukun.K o r r s t a n t zP di situ n-.li r'l t i t ' t t 1 : .claraa. Brtrsihkarl l-'r-l'llltlliartt irt''l't''tt'k tissue ! Mro - .". + tn.. [''. f m. Cara nlelakukan percoLraatt m e s t i n y a! se nb a q a i m a n a ra r r gc l i p r e r l r ' r k a L t ' lp e t ' l i l ' r t i r lv 1.. I .f-.*rrrtt. P a s a n g l a hd e n g a n L r a i k 2.4 Katapel poao l<erlrrp ujung Air Track dan persis di atas 2.:rr dan sunlber listrik (PLNI) atau 2.arrgciihrrLlungkanBlowerdengarrAirTrack Air Track dengan menggunakan 2.2 Kertas t aiton putih pala kencln*L. I t-l jumlah mometrltrn! Scbeltrnl tumbukan I = in-itial(nr-ula tritria) F: final (trkhir') g.

d e n g a n a .percepatan t":uu:."\ pakai kertas karton Putft) 6. Calilah/tentukanlahpercepatan dan gaya yang bekerjalud-u ! gg""Jkan tlua buah photodiode) Track itu.masing dengan dua beilawanan dan tentukan kecepatan'u*ilttyo b u a h p h o t o d i o d e ..peian ke atas Air Track bekerja ! .kan angkanya ! 5. Bagaimana caranya anda mendapatkan kecepatan Air Track ? Mro- 6 . ' u a i g "tumbukan.NOL .guya 11. Hidupkan Digital timer dan secara (yu^q *1..a p a s a j a k a h y a n g c l a p a t d i l a k u k a n d e n g a n A i r T r a c k ? " rata . Letakka^lah kenclaraan Air Track masing . Apakah ya^gdimaksud dengan linear Air 2. (note : dalain hal ini . Anrbillah selang waktu (dengan oleh kendaraan Air Track c-liternpuh selang waktu lddetik. sesampainya ujung 7.Tentukankecepata nakhir tentukan pula koefisien sesuciali itu keclua kenclaraan restitusinlra! l3. blatlah grafik s f (t) dengan metcda yang sesaat dan. P e r c o b a a n a P a . PertanYaan Track Experiilent ? 1. Dari f : f (t) tacli tentukan kecepatan tritunglah energi kinetiknya dan bekerja kendaraan Air Tru.Jikapanjangkendaraaninitelahdiketahui.l"h ni"t tiap stop"vatch biasa) selama 10 detik' 10.makacarilahkecepatan kenclaraan itu ! kendaraan Air g.rata dari kendaraan 3 . i"ttttttut't kecepatan akhir kenclaraan pertama pakai penyangga ! kendaraan iiu' Hitung koefisien restitusinl'a paCa penyangga ini ! 14. hendat kanan Air Track itu. Ilitun ggayatolak menolal magnet V .i. atur geraknya dalam 12.JikakendaraanyangkeduaditukardenganPen)Ianggama gnetdanpada niagnet. Letakkan kendaraan Air Track rnengarnbi! itu d"i sebelah ujung kirinya' Jika peiarr .ryo d'alam keadaan Blower sedang kendaraan Air Track itu. serta momeututl linearul'a ! arah yeng lain. Arnatilah gerakannya kendaraan angka Photocliocle gate' maka bacalah kertas karton putih meninggalkan : rumus ! oleh digitai timer' angka ini t dalam tarrg clitunjukkan S. amati ia-rakyang di atas ! = itu.. italtimer.

Ilagaimana caranva anda mendapatkan kendaraan Air Track ? J.tiu percobaan anda ? kenapa 6 .'a? riipotong tlua sama paniang.percepatan rata 4 .hari' Berilah Mro. Jika kita letakkan miring sekian derajat. Turrjukkaniah kegunaan Air Track clalam corrtoh l . berapakah lonstanta kehicluparr sehari 10. Kenapa Air Track diletakkan horizontal ? yang dapat anda lakukan 8 . Jika sebuah persulur telah anda tentukan konstani'a Pegasnyanilai p"rsl.rirrr itu pegasn. apakah percoba"rnYa? bagaimana caranYa? = k bila 9 . Apu .7 . rata dari Apakairyangdisebutdengan"seniakan"aiaujerk?bagaimanacara ? dimana bertemu oleh anda Jerk ? m"rl".apa sajakah yang menjacli kendala dalam timbul kendala itu ? 7.ltnku.

J.r ' a t a T a b e ll V . 1 e 2. kanan = (EK) Merrentukanpercepatan(a). Rata. Merrenfu kar-r koefisierrrestitusi ( e ) p a d a h t t n b u k t t t r T u m b u k a n s e n t r a Ib e r l a w ' a n a n arah antara ntr = \ / v I Vlt Vrr & ttt: = v1f No.rata = N4enentukan R a t a.IOURNAL LINEAR AIR TRACK (Mro) Tabel l. 4. lvlenentukan atan Pan kendaraan= Lintasan kanan kiri Lintasan R a t a. 3. 6. 4. . gaya (F) dan Energi Potensial aln M a s s aK e n d a r a a r r J a r a kI I Rata .r a t a ( v ) k i r i = T a b e ll l . Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1.rata Ralatnisbi Vrr Yzr Padang. 2.

2.:'(bawa dari rumah) 5 lembar kertas1-t-.prinsip gayaParallelogram III.gaya yang bekerja pada suatu titik. Teori Pendahuluan titik dengan arah yang Jika clua gaya atau lebih yang bekerja pada mata berbec{a alau berlainan gaya tersebut clapat diganti dengan sebuah gaya tunggal (restiltnnce)yu"g besarnya sama dengan gaya yang menghasilkan keseimira.2 . Tujuan 1.l. Urrtuk rnemeriksaprinsip . Bangku gayabeserta PaPallgaya Beban beban L set Busur deraiat2 buah Benang mcr'.alat Yang digunakan 1. 5.. I I . Untuk mengeiahui prinsip . 3. J dan polygon. 2. Mrz.GAYA YANG IIEKERIA PADA SUATU TITIK (Mrz) f tLt \ r l. Alat . l{ F) F' '-5 nr I v. 4. Untuk memahami gaya .rgan dan arah resultance tersebut berlarvanan dengan arah gava keseimbangan..prinsip gayaPatallelograrn dan polygon.

2. Jelaskan dasar perpinCahan titik tangkap gaya untuk lJeberapa harga percobaan ! Tugas 7 .IV. Berilah beban pada tempat benang dengan bertnacam harga' Ukur suctut . Usahakan meia gaya benar . Tugas Akhir 1. Kapan benclaakan bergerak aiau rolling ? Iy = 0 M. 5 dan 6 apa yarlg auda dapati ? 4. Pasang tempat beban dan tali . 4.beuar vertical. 6. Dari percobaan4.suciut gaya yang terjadi dan posisi titik tangkaP gaya. Apa 1. Dari table percobaan1 dan 2 kesimpulan apa yang anda dapat ? 2. Buktikanlah keadaanakau (ticlakada oulley) maka : Ix = 0 1. Dari percobaan3 apa yang atrda clapati? 3. Cara kerja i. Uji pulley apakah lancer afau tidak.angclisebutdengan garis kerja gaya ? 3. Siapkarrmeja gaya tieugarrsttrnri.trnya. 3.tali gaya. A p a y a n g d i s e b u td e n g a n t i t i k t a n g k a p g a v a ? 2."- ) . 5.

. l o a i 0 B Padar-rg. M .r M . AsisterrPengawas Praktikan Praktikan Anggota Jour'tal i/\z' ?.JOTJnNAL VEKTOR GAYA (M12) Mo i t*.

Tujuan Alat . Secara rura tenra tis cii r-rya taka rr d engan persamaalt: ITls.to) = rrlrr.t*.KALORIMETER (pz) L+tV) I.) -. Timbang kalorimeter kosong beserta pengaduk dan benda yang akan ditentukan panas jenisnya.. f LJ Crv + fl-lc Cc t_ a - llra. Neraca 6.mula yang diketahui ! P2- I . Ber-rda yang akan ditentukarr panas Jenlsnya 5. (tn. Cs(tr. pindahkan benda logam tersebut ke daJam kalorin'reterc{arr catatlahsuhu akl-riryang tinggi ! 6. Seteiah beberapa saat. Isilah kalorimeter dengan aquaclest sedemikian rupa sehingga benda logam itu c{apat terbenam ! 3.'t)77 -f+ . 2. Konrpor 7.mula suhu akhir massaair panasjenis air suhu air mula .t. Teori 1.. II. cc(t" . Bejanailiclih 4. Masukkan benda logam ke dalarn bejanamendidih I 5. Panaskanbejanayang berisi air sarnpai merrdidih l 4. Menentukan kapasitaspanassuatu benda 1.sa lrcrrr]a palras ber-rcla suiru bencla mula . sarnpai snhu mula .c*. Dir-rginkankalorimeter. Perrclingin Dasar bekerjarrvaI(alorin-reteraclalahazzisblack.{enentukan panasjenis suatu benda. clilnana : lll< C5 : r.) + rrlc. Termometer 3.alat III.mula IV.rnula nlassa kalorimeter panas jenis kalorimeter suhu kalorimeter mula . l. Kalorimeter air 2. Cara melakukan percobaan 1. misaln-yabenda logarn ! 2.

Catatlah suhu akhir dari kalorimeter (suhu yang telah tetap) dengan mengaduk air di dalam kalorimeter ! 10. Apakah yang disebut dengan : a.dan amatilah di dalam suhu muia .masing kegunaan clari percobaan ini clalarn kehiclupan an. Apakah yang dimaksud dengan percobaanpelapor ? cepat ? 4 . Lakukanlah percobaan ini berulang kali dengan bet'tnacam IT'rdC?Irl benda dan jumlah air Yang berbeda ! 11.hari ! Pz- 2 . Panas jenis ? 2.7. Catatlah keciudukan barometer ! V. Bagaimanabunyi dan apakah maksud dengan azazb"ack? J.lasehari . Pertanyaan 1. Kapasitas panas ? b.mula dari aquadest/kalorimeter yang berada tempatnya ! dalam bejana didih cian R Catatlah suhu benda (tr) yang telah clipanaskan rnasukkan sesegeramungkin ke dalam kalorimeter tadi ! 9 . Masukkan kalorimeter itu pada tempatnya dengan segera. Bigairrana pendapat anda. Jabarkanlah persamaan di atas ! 6 . Tunjukkan dl bidang anda masing .. jika pengaduk digerakkarrcitrcgan 5 .

IOURNAL KALORTMTTER (P2) Nama Logam Padang.3 . Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1 2 J 4 5 6 Joumal P2.