4""$ffil",;

H ffi&Sdeffi, ffiKSgKA
Distlsun

P E T U N T U hF$q.AF(TIKTJE# I

s,
r

:
l-

E{ .l'I

NgfER Drs. Et. NLAEefdAt Drs. H- AL\MIS ABBAS

foflT}^A'SAR E..ABOR'ATO [E[ E.H IENE17ERSETASANDALA's
PAH}A}{G

PETTA.TIJRANUNTUKPRAKTIKAI\T FISIKA DASNR 1
: S e l a r n a p i ' a l < t i i i t r n rt i c l a k c l i L r e n a r k a t t co\r'ok b e t ' i t t : l L - i tltito r r c r l ottq bagi )'rll19 atau s;titclal I r l e t l l , r k i r il i a o s t l L r l t l r r g t t r a k i r n , t t ti t r L t t t c li r t r i l r e r o k o k

1 l -

2.
n

rapi' tlerttlalr l,rtrOc r l a t tt l i P ' t s a i t r l l 's ',cl)lakaij.ls r i" ;,it'[t,tt'tr l"P-o-{:-;*Ai'u". r , l e n ' , . a s Llr,k la A"1,,' 7u Q..;qK e t i k a r r l a p - c r i i n [ , 5 s P a , s i f? h ( . c t \ \ t ' r (ticlak ternrasr-tk l)entlrtttrtr) Daftar pustak;i ntininra] 3 bualr pacia minggu 2 kali citrncliseciiak;itt Praktikunr pensganti maksitltal ltatrl',r sakit) atau surat ( p a l < a is u r a t k e t e ' r a t t s ' i r n ke - 9 bagi pr',rkhkultt )'ang sakit i laitrriva. izitrrestlt

4.

5 . Teori lapot'atrminittral 3 lenrbar 6.

7. 8.

r t a s i n g- t n a s i n go b j e k ' P r a k t i k a n d i i r b s e no l e l r i r s i s t e tn P r a k t i k a t r h a r t t sc l a t a n gt e p a t n ' a k t u

g.Sebelr-rrrrpr.ak|ikutlr,praktikanstrclalrtlrenrfotocoplt,jurnalclbjek\'irnqakatr d i P r a k t i k un rl < a n ' o l e h a s i s t e np a d a j a d n ' a l p r a k t i k u ' n 10. Jurnal praktikunr harustlitandatangani tersebut. alat j a r v a bt e r l i a c l a p 11. Praktikan bertanggtrng - alat yang tlipraktikurnkan' 75 % clari seluruh objek praktrkum 12. praktikan cliwajibkan untuk nrerrgikuti p r a k t i k u n r ' a p a b i l ak u r a n g d a r i s e l r a g a is Y a r a tt u r t u k n r e n g i k u h u j i a r ra k h i r 'iln y a t i r k a ng a g a l ' t > r ' a k t i k t rc h . r l t e r s e b L r1 rn 13.Ha|_lralt,arrqbelurrtclitentukandapatdiattrrkentudian

\a"t, kr [,'+v'u t
lO 11, r ' t a O n f J - e L l p' - y a 1 -, -t t-

Qtt'cA ---//-

-, ..r u .tr.q^tzi,il\{v{7r'\
| fltlctt fo5PonQ

-.

-

7 lu

-tt -

-? (u luaT

(Mr) Lt l9 J MEKAT{IS DASAI-(,PENGUKuIIAI-I

I.

TUJUAN
cian sorong, kaliPer micrometer iang4ka mengeunakan 1. DaPat sPherometer sk'alanonius dari rnasing amsing clar, utatntr skala 2. IiaPat membaca ukur di atas

I I . TEORI PENDI.JKUNG
A. |angka Sorong

\

l

\ni

\l

V

- 7 Grunbnr

Keterangan:

E - F = rairangatas A - B, = raitairgbau'ah = skala vertlier G = skala utanra C =Pengukur =pasak/Pengunci H ;

Jangkasorongadalah.alatuntuktnenentukanjarakdenganketelitian0,02 a t a u 0 , 0 5 n l m t a n P a k e s a h a l a l r p e r a l a l . . . J a rB r gyu"g k a S odapat r o n g i bergerak niterdiria tasrahangA dengan dan rahang "r^trk skala.utala ciengan ya^gbersatu irenentukatr iarak dalam "t.r ;;t;r.,u skala vernier. Rahang bagian jarak luar' Sedangkan bavrah ttntuf menentukan suatu benda dan rahang rahang B' aigu,lur.u" C yang bergerak bersama kedaia*urr menentukan untuk digerakkan' menekan D rahang B dapat ;;.f"

\rang pembagiayyt .!:*i:1 skala vernier adalah skala tarnbairannya denganskalautama.Skalavertrieratauskalanomuspadajangkasorongtnr jarak terdiridaril0pernbagianskaiayangsanra ^d'enga n l . gpenunjukkan mrnpadaska lautama, pada mni. L,9 Jika J",ig"" sarna uJrr,i", sehinggasatu skala berada t*airil menunjuk puau skala utama tertentu skala nol vernier (yang l"t'nit' yu'tg Uttitnpit denganskala utama diantara3,4 cm dan 3,5cm dan ,tuiu 3'475cm' tersebutad'alah adalah7,5 maka i;;"it yang diukur Kadang-kadarrgaclajarrgkaSorongyallgn.,"*p u n y a i . s satu'skala kalaverrrier20 sehingga utama' 'tuti mni 19 bagian skala vang 'iT-? :*:g^: trtatna' veinier samad"t gutt0,05sk'ala

Mr-

I

Kaliper mikrometermeruPakansuatu alat harus 6a''s benar dan kebersihannya presisi. Dalam hal ini Kaliper mikrometeryang kita g'. menempelrapat tanpaada (1) dan spindel(2) dalam keatlaan ieadaan landasan "jangan nol ini.masing menyatakan0. .01mm.00i rnm.Seluir ung untuk mengukur memuaskan Kaliper mikrometeradalahalat i'ang sarrgat jarak pendek dengarrsangatteliti.oleh karenaitu pe'ggunaen^)/a hasilyang rnerriuaskan.A dalanr B. S e l ubung 6. yaitu dalam periksadulu dalam kcaciaa. jari batangbencia dari beberapa 1.Landasan ). I e rorrtol I 2. kesalahan untuk mernl>etulkan melingkarKaliper rnikrornetel untuk : Lakukan pengtrkurau ataucia'wai.B. Dengan menggunikutr Kaliper lnikromeler ini perlu diketahui dalam satuan ap-askala ii"S teldapat pada selubung luar (4) dan dalam berapa bagian dari satuan teisebut yang dinyatakanoleh skala pada teromol (5). Sekrup 10. Perhatian: kesalahan kotoran cli antaranyaunttrk rnenentukan nol ini". yanfl terletak pada larak yang iiteirputr oleir spinclcl cliukur paria sl:ala lentera (10) benda yang selubungiuar (a) clan teromol (5).Spindel 3.2 Ganiltnr Ilo|or:ncan' l \ ! t v l 1. Pengunci '/ . r 9. 'bo rr n ! le rg lti rr u q ll. Rangka lual 4 . kali menekanbendadenganterontol". Dengarrrnenttttar : "JangansekaliPerhatian diukur Japat terjepitdengansempurnatanpacacat.nakannrempunyaiskala yang seriap garisnva puao (4) aCalah 0. Mr- 2 . Sebelum melakukan ilendayang diukur.5 mm cian teromol yang tercliri dari 50 p"tpUugiunyang masing . Cari besarjari . -jr1l-ra percobaan. Kaliper Mikrorrreter . ietap ' tiijagauntuk memberikan Benda yang akan diukur diletakkarrpaclalandasan(L) clan spindel (2).. Dengan diperkirakan sepersepuluhpembagian tersebui yang hanis kita lakukan dalam hal ini pembacaan dapat mc':ncapai ketelitiar 0. Lentera l . Jari 2.jari stratubola.

.rtrttrtttt tagt uransi cla'r .r n\r\11)/irrys.i:li.rla tl'rpat t't'ii't'ynnf"i''ti tJ.?.l..t.rberputar 1.. P ctttu tasckri r llnr ttl' r u'3 pr I r r liar r ute' r lah S "lr lsil' kctnr ' i plteronteter ' 1iiis' lnt e a r an r e n r a k a r li sl )l tt't' oir tstt' r n'rnt'ri'kcrdudukan i :u .i:ll.u..l''''s sKruP 1..ia B..'.iin" z.]'!Tli[..'. U r r t u k r r r c l i l t a t k c .tlt]rutr.||.:'t.u t'rr berpu o I angLrer-rytrk'/ y. ri'i.rltt..111.i'l'l st'itrlar tcrlctak y'rn.. i"p "i't" da * ur.t'' pa i P: Ke c e Pa ta skru n adalah iurnlah putaran kecepatan ":ltP Yang dimaksucl dengan persatuanparrjang(tingginaikatauturunnya.kk.tr.* ghi i Men 2. t .[rilasp:lte.. bawalr rrirrrrli r...ili.':lensarl l a .a....}. Mr.lllit"]l:::::.". [Tnl*:lsj:. Merntrtar turunnYa' gukt*naik tamen ser taran.l'. n r a k a k e c l ub^ clu kallme nyinggyngdapatdilihat v.lr8_Lle ri.5'liifi-liliil r' *'''t'll trt{a' tli lr... . i:1il? kePing dan meng lvli - .."i..'ilf''i.1]crilnlrsl.l F ttre'h:kat = r.u....T"o skruP' Inemutar ganloupe)' aun liini 3 .l]i li..:r^ "'ii.inii'?tit'l"ttftlirrgkaran r 'IG = i:ii#l] *r^ro ll.r 1.*r..irtl. U n t u k u e n o a y a n g m e n g k ibt. i:lilHl...r'se..Uatangl*tala ' ii.'. schirrlipia sckrr'rp Lrerrcra vnns rctakkarr \l|..'.ru l .r. r k a l r t r i r r n l 5 b a w a t r s k r r r p r r r r c r r y i n g g u n g Lrcrrihttt scl)ngni tt.li: : i u]li l*il:li l':]. l t r t { t r k a t r 'a l r .titlllll = rari ti..da Jiptrt tliFtrriksil .D 'r'-'' tiga t1*'n s u t { t t ts e g i di tengah icngan tlt ''t''t'''''odntuk . :l..llt'X.tIikitPtlt.C.tlut.i.*.pl.pl'Kecepatanskrupdapat : bitentukandengancara tul I." ...:l' .. pu : :ilffi. SPherometer Keterangatln.Hlll.rskru.* '.T.tw'tlt tulralrrri..r.u .c.l'l..

^ = h r: ]ari . 5.""*i '"ti't Kemuciia" "ailJyoil.Tekanpu"uylflzeservernierkebelakangsampairahan-Bbergeraksampai ! tebalpapa.-.i antaraA *6nn pitu dimasuki oleh A dan B ! terpegang betul Lilf p#n hingga muka vernier' 3.iaribclaadalah' : z*e Dimana: . )rttatskala vernier7 ! skalautama. slsl^adakaki .kakispherometer I = sisi. "^ir{"y""s. iurg^tebal adalah5'5 7 ! .Mengukur tebal gelaa 'i*1' diputar.nY^iufur. s. Alat . ukikan ini untuk bendalain cm Contoh gambarmenuniukkan14'33 Mr- 4 .i"t. Jingka sorong negatif Kaliper mikrJmeter lensa AlaiPelat geiastebal Lensa Positif (buktikan t) t&i IV.. |angka sorong papan: sebuah tebar i^'1ffi1i*:3: i::. = anakpanah::g*:l::tl-. 2.sisisegitiga sama P III. 4.rerlti". 3.arnatikedudukan ekrupareayingg'ong : iari iari bola Menenrukan -.S 4. SPherometer louPe.. sicrup.beql L^krr hphrl rr -F*l membuatgarislunrs dengan yang lain yan-g . garie' tebal p"tu"daan tirup adalah bagien Mula-mulaspherometerdiletakkanPadaq*'rata. Lihatzangka a' dan 5'6 ! . "ti"utttyu Stau tllu = * x 0'01 5'57cm 6.alat Yangdigunakan 1.n) . Geser $iak ke diruniukkanangka nol skala utama skara d. JalannYaPercobaan A. . misarnva 2.

Tanvakanindeksbias pada asisten Mr- 5 . 3. Ulangi percobaan 6. Bacalahkedudukan skrup pada saat spherometerterletak pada plat dasaratau tempatyang rata (titik nol) ! ini pada q tempat yang berlainan! 5. Tempatkan sehelai kertas pada skrop spherorneter maka lobang . Kaliper Mikrometer 1. Tempelkankaki spherometerpada kertas.maka membekas 10.lobang skrup akan membekas pada kertas ! 2. Bacalahkedudukan skrup bila ujung skrup di atas pelat gelasMlangi lagi pembacaan seperti4. plangi percobaan untuk kelereng atau bola yang lain ! C. 5 dan 6 ! 8. 2. Ulangi langkah di atas untuk beberapa tempat pada kelereng atau bola yang sama I 6. 4.6 t.5. Ulangi sampai n kali terhadap tempat yang berlainan ! 3. Ambilah sebuah kelereng atau bola kecil ! Letakkan kelereng tersebut pacla landasan mikrorneter ! Putar lantera sampai berbunyi ! Bacalah dan catat kedudukan skala utama pada tepi teromol dan skala vernier yang membuat garis lurus atau mendekati dengan skala utama ! 5. kemudian amatilah kenaikan keping berskalaterhadapbarang berskala! 4. Tiap kali pembacaan harus diulangi r kali. ulangi s kali ! I 11. pada kertas! 9.tiap d cm. Hitunglah jumlah garis pacla tiap . Spherometer 1. kemudian ambil rata ratanya ! 7. Putarlah penuh krup p kali.kaki tersebut(sisisegi tiga samakaki).B. Ukur panah panah segemenbola ! Ulangi seperti4. Ukurlah jarak antara kaki .

rr rlz I Gantbnr 5 : Spheronrcter V.3nu1'"n pada asisten.hati dapat ditentukan tebal pelat sampai 0.jari bola besarart ? 10. Berapakahkecepatanskrup pacla. hitung pulalah ketelitiannya denganpemperhitungkanselnuakesalahan yang mungkin ! 9.jari permukaan bola. Hitunglah ketelitiannya jika kita hanya mempunyai kesalahan membacadan memasang? 7. Mengapa keduclukanskrup dibaca beberapakali.-ia spherometer dengan pengarnaian yang hati . Jangannrenggosok kerasberilahpelumas.Catatan: 1. 2. cara 1 dan berapa dengan cara 2 ? Apakah satuanrrya ? 2. PERTANYAAN 1 . Terangkan! 5.betul plan paralel ? jika tidak berapa tebal plat ? E. skrtip pada bei-ida """"t:' I i I .r dan s ditenfukanolehasisten.P.n. Indeks bias lensa/permukaanbola din1. Q.rvckini (garnbar 2) ! Mr- 6 . d. Pa. Apakah pelat gelas itu betul .. Hitunglah jarak fokus lensaplan co. mengapatitik nol harus diamati lagi ? 4. . Berapatebal pelat gelas? 6. 3. Cara manakah yang baik untu!< menentukan kecepatan skrup ? ! Jelaskan 3 .0C1 mm dengan kesalahan hanya seperseribu. Besaran yang n'ranakahyang harus ditenhrkan dengan teliti dalam mencarijari .i. Hitunglah jari .

Praktikan AsistenPengawas Anggota Praktikarr I 2 3 A 4 fournal M1 - 7 . Mikrometer I'engukuran ilI. SPherometer Penqukuran LuaeTerhitun Padatrg. Luas Gae Terhitu II.JOURNAL A[^AT UKUR (Mr) I..ia I Peli Leba. lengka Sorong Ber.

n.lnl rnaterial' Prinsip berbeda .MODULUS YOUNG (M4) LrLt') [. T eo ri ffi I II^.luas pacla sepotong kawat' -{ong Y dapat penanrpang ttittetah'i' Dari Persanlaarr clihitung : l. 3./ t n r a t e r t t . Tuiuan II. Alat . AParat Young's eksPerirrrerri Anak tinrbatigzrn MikrometerskruP lvleteran/ Penggaris I I I . I A.Llcli atas juga d idaPat Dari Persamaan /v =+t = A L c l i n t a n a t ' = t A ' Y \ 1 .clannilaiYdalarrrl)ersanlaan. \\l t honrogen yang Apabila sepotong kan'at ditarik p a n j a n g n v aL c l a n l u a s p e n a n l p a n q l l \ / a ' a k a n i t t r kavvat olelr sebtrah ga)'a F' rilaka iegangan Selanra L' bertanrbah ponlong sebesar kesebandingan/ bati'rs F/A ridka nl"iot'ini harga a c l a l a hs e b a r r d i n g n r a k a r e g a l l g a t ll e n i s ' f I . 4. MemahamihukurnHooke Yout'tg elaslisitas 2. = C' AT. 2. e r s a n a a ni n i c l i s e b u t l:Oi: Hooke.alat 1. a t a uF C ' - t- m'"" flr I konstanta. t t ic sl i t u l i s: c l e n g a rF r /A yang secara elastisitas lt' Y : ir'lodultrs clitrtana = YLL A L dengarr P Y o u n g ' s .ini terlihat ada Dari persamaanF gaya F dengan t uUrrngon linear antara ini tranya berlaku tambahanpanjang AL' dan sala' keseimbangan dalam batas M4- .becla setiap daya tarik p e r c o b a a ni n i a d a l t r h m e n g a d a k a n panjarrg da. Menentukan nroclulus 1.

Jelaskanlah sl i t t r a k s u c a. Tiap wilterPas' n l e m p e r g u n a k a nm i k r o m e t e r d a n t t r e n g a f u r 6. B e r i k a n t a m b a h a nL r e b a tp tiap kali penarlrbalian belran. s e h i n t g a d i p e r o l e h t r l o d u l r t s Young's ittr ? elastisitas n r o c l u l u se l a s t i s i t a sY o u n . Buatlah grafik F vs L. c . D a e r a i ri n e l a s t i s i t a s . A p a k a h y a n g c l i m a k s u cd dle n g a n : a p a k a h 1 ' 1 1 1c 2. r a d a k a n .IV. b e b a nl a i n .n t a s i n gp a c l a 2 . Youlrq's l oduluselastisitas 5 . Pertanyaan Y o u n g ' s? l e n g a n n i o d u l u se l a s f i s i t a s 1 . M4- 2 . T i t i k p a t a l r( b r e a k i r t up o i t t t ) 3 . T u n j u k k a n d i n r a n a s a j a p e n g e u r . m a s i t r g. q ' s 4. r a ar u itu di dalam kehidupansehati hari.. Ukurlah di"meter karvat dengnir ntikrometer skrull tian panjang kawat dengan meteran.keciui: kart'a. Cara melakukan Percobaan 1. dan czrrilalr dengan menggunakart grafik tersebrri. J a [ . . Lakukan percobaan (5) clerrgan pengurangan beban t{ari Vang kecilb e s a r s a m p a i k e p a d a\ / i l l ' l g V.r a r k a n p e r s ? r n t a a nd i a t a s . deirgan seirttLrirrr'.t itu kedudukan 3. Daerahelastisitas b . G a n t u n g k a n b e b a ns t a n d a rc l a r r pengantungnYa. i r tv a n g z r k a t d 4 . catatlah L detlqati 5. Atur m e n g g un a k at r n ' a t e r P a s . r iperiksa.

3 . Asisten Pengawas I'raktikart PraktikanAnggota ) journal Ma.JOURNAL MODULUS YOUNG (M{) Dia:neter (cm) A h (cm) (cm) F tovnel L (cm) Y (ciynEcm) 1_ Padang.

. . O r . bacalah berapa waktu l"utr-. . tiang atatt stanclard 2. .1/z G = 2h/t2 Keterangangaurbar: 1.rhb"!. Tujuan : : suatu tempai Menentukan percepaian graviiasi patla II. r r t a k l ( y u ^ g mpada emutu skan paPan setelah bola terpental arus iistrik DC ke electro*ugtiJ.' besi) (dari a. ..q '. lunrn... 4. 5.. bola iahrh -' : . Cara melakukan Percobaan 1. ' . Ulangi percobaan itu sampai 10 kali Ms- I . . . 7.. i+itungtah nilai g dengan rumus cli ! 7. 6. dikurangi dengan katub itu bola 'pada electromagnet' iengketkan 3. 3. sumber arus DC : clari suatu tempat Apabila sebuah benda jatuh bcbas referepsi' maka yang tingginya h clari suatu biclang berlakulah rumus : tentu nilai percepatan gravitasi g t2 H -. '.. Standard. bola itu pada digitai timer ! pental. Alat . eiectromagnet bola bcsi baterai (sumber DC) digital timer kontak 1 paPan Pental/kontak 2' \ t III.n. yaitu jarak antara ujung electromagnet 2.' " c.: cl PafanPental-' . Perhatikan hubungan arus listrik PaPan Pental ! 5 ' } a t u h k a n b o l a i t u d e n g a n m e n g g u l l a k a n k o . Teori IV. v | I ' '.: r '.ryu atas I 6. Susunlah alat sebagaimanamestinya itu. Hidupkan electromagnet! tlengan cligital titner dan kontak pada 4." .L t \L) BENDA JATUH BEBAS(rnru) I.yu bola diameter bola itr't ! ke papan p""#ui.ql -? .''-i : -'b.alat . d i g i t a l t i m e r kontak h kabef cl-an g. Ukurlah.' ' i' terdiri SePerangkataParat benda iar. . '-. tnistar' f. electrornagnet .

Apakah rotasi memPerlgaruhi nilai g ? 7. 23.51-S e. Tunjukkan apiikasi G-t-Bcian GLiIB clalarnkeh. Pertanyaan GLB atau GLBB ? 1. Turunkan rumus di atas ! sel-'ari. 7 8 m / s 2 M-s.harl I 3. 4 5 0L U d.tku laut paclatempat yang tersebut di atas ? G d i k h a t u l i s t i w a: 9 . 800 t-S f.hll yang rnerrtpengaruhi gerakan 6.2 . 790L5 c . Sebutkan hal'. 390 LU b. Tentukan nilai g PaclatemPat : a.cupair r'r'aktujatuhrrya? 4. Apakah ada pengaruh berat benda telhaciap benda jatuh bebas ! 5. B5OLU Point a s/ tl f di atas muka laut ? Bagaimananilaigitujikapadatempatpadaketirrggian1900diatas *.V. sebutkan ienis gelak benda jatuhl Apakah masuk 2.

3 .IOURNAL BENDA IATUI{ BEBAS(I\{s) No. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota ]ournal M5 . 1 I H t (t O 2 J 4 6 B 9 10 Padang.

lla (cni) I (crn/ d t2) . i.-i tl=-- .osit. 1 ) a tb r to nl a ( c n r / t l t ) h / t r i a l a n rz a t a l i r = t i i i g g i j a t r r l r .:.ZATAT-lil'(Mz) L eG) i. r I eufl - - .c l i u k u r b o l .r:tnqlebar/panjang yang bercliri m c l i p e r i k s as . . Alat .'. rj . i t r .percepa'rei g : 1./t.alat rrv lll.VISKOSI'IAS . Tuiuan zat alir dengan metoda stokes' "'isl<csitas lv{enentul<an tegak Talrung kiica '..jari L. i a t a l i r Y a n ea l < a n a l a t p e n a i i < k a nb o i a j a n g l < a s o r ( l n q .rtN' itasi D = nrassa jerris bola(gr/cc) n r = nrassa n0 i e r . top rvatch' istar' I u r u s . i -z <i r t a ! i r ( g r / c c ) = = [ i g 1 L .rs tlengtrn rLlntLl.r lc Ir en taP l < e c e 1 > a tta clenqatr = r v a k t u j r i h r h( d t ) t = alir (Poisse) k e k e n t a l a rz l -at n jatuh n o l a t e r s e b u ts e t e l a l rb o l a i f u P e r l u c l i i n g a t b a h r v a p e n g u k u r a r rl < e c e l i a t a b = tercapai auabila gnynberntboln akatr tetap kecepata' tetap. t r o i .) r--- h c l i m a n a: = jilri . r /l < e l e r e n g .. kecepatal dengan fltttornbolnduigntt zat iili:r' gayft ftpttttg+ gnl/ngesekatt J a d:i W: B+R Mz- . zlnen m ag t'retLlernr al i r r t r e n u r u t s t o k e s d a p a t d i t e n t u k a n visl.S: II.-r (p .

Cara melakukarr Percobaan 1. Tunjrrkkan clengan rumus'6ah*a jenis aliran v i s k o s i t a sz a t a l i r y a n g n l e n g a l i r ! s a ta l i r ! s u h u d e n g a nv i s k o s i t a z hubungarr 7. r il ' ' r ' .g dl e n [ a n a l i r a nl a m i n e rd a ^ t u r b u l e n? 5. 2. P .IV. Catat waktu iatuhnya stopwatch sampai ke d i t e n r p u t r b o l a s e j a k a r v a l p e n e k a n a nt o m b o l 3 kaii' c l a s a lt' a b u t r t l l. clinraksuc itu bergantung pada 6. r-r^_ zat alir dalam tabung' 5. 4.a k u k a ns e b a n y a k 6 .pelan tii atas perinukaan zat alir dalam Jatuhkan bola jatuir pelan tabung.kira 5 cm clari permukaan dasar tabung tonrbol stopwathc dan setelah sanrpai di te!<. r s c i i a t a s u n t u k n l u t ' . Apakah yang climaksud dengan SAE iiu ? SAE -'10'20'39' 1 0 .Sebutk. Jelaskan alir .Hal-hal. r k . 50 dan 150!.jari clan massajenis dari bola Tenfukan nrassajenis dari zat alir . T e n b u k a nv d a r i n o ' 5 7. . Setetah kira .rnsernr. g i t . Aprakatr 1'ni'. S e t r u t k a n a c l t l b e r a p a n l a c a n r v i s k o s i t a szat serta safuannva ? 9. . M7- 2 . A p a k a h y a n g c l i m a k s u dd e n g a r rv i s k o s i t a s 2.Ul:rrrgrpercobaatr4dan5beberapakaliurrtukmerldapatkanv z a t a l i r s e h a ph a r g a 8 .an. Susun alat sebagaimanamestinya' jatuh t Llkur iari .rpakahvangnlempengaruhiViskositas? c l i n i a k s u dc l e n g a nb i l a n a nR a y n o l d ? 4. ApzrkaS ). S e b u t k a n b a t a s . tulis hubunganny a 8 .tnlr-rh cian ukur jarak yang hentikan stoprvatch. PertanYilatr ? 1 . r gk e k e n t a l a n v vang clipei'oleh V. 3.b a t a sv i s k o s i t a su n t u k m e n y a t a k a n : 40.tantetocleperrgukurviskositasittr? 3.

Tabungventurimetcr Tabungini terdiri dari : a.VENTURIMETER (Mr) Lt I t\ I. Bejana 4. Bagianpipa Pengeluaran (pipa U yang dipakai air raksa) 2. Vlanometer tempat zat air 3. Gelas Bagian konvergeu Pipa Peogeluoren Me- I . Mulut (tempatair masuk) b. Pipasalur an 5. A l a t . Bagianconvergen c. (2) Menentukan koefisien dari pengaliran dari venturinreter II. Bagiantenggorokan 'cl.a l a t terdiri dari : venfurimeter Aprarat : 1. T u i u a n ( 1 ) Menenfukan Debit Teoritis dari zat alir yang mengalir lewat PiPa. Bejana PenanlPungan ukur 6.

maka terdapatlah L * ! t * r .+|r ri+P s lz .suku dibagi dengan pg.vi = I'. 29 pg Pg 2g Hasil kali dengan g : p : !\' : berat ienis ztrt cair lr4aka dic'lapatlah: l). *r. tt) 2g Catatan : indeks I untuk titik vang berada di titik tengah mulut alat : indeks 2 untuk t-itik yang berada di titik tengah tenggorokan alat.III. Jika sentua suku v. y t : y 2 n r a k at e r d a p a t : r t " + v t + v l tv 2g I) 1.+P I rr= t'.= nlaka i i k a t a b u n g v e n f u r i m e t e ri t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l .. * ! t * y . Teori Bernauli persamaan clibuatatasciasar venturimeter Sebuah 4*).P. = I r-. 2 2 = P^ . n V "- o y . sttku = H ditentukandenganrumus : nilai H clapat Besarnya H=Xli-tl \lv ) t t v / ' \ I Mq- 2 . * _ v..P . . Yt . v. '' . 2g ) '2 'D t _T tt) t.. i***1.

2 . + ) .m a k a Y t : Y 2 n r a k at e r d a P a t : t 1 'l). o v . ut+vl y) 29 = P. Hasil kali dengan g = p : !\' = berat jenis zat cair lr4aka diclapatlah: P. = L /' 2g Pg y. r + rr. / \ I M.*y" tt. * f .III. v. 'r. 2g lt/ t' suku l"-Pt lv =H denganrunus : nilai H clapatditentrrkan Besarnya H=Xlr-tl \il' ) t w . _ . i**"1'' j i k a t a b u n g v e n t u r i m e t e r i t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l .-P. Teori Bernauli persamaan ctibuatatasciasar venfurimeter Sebuah .. +P s ! r = t ' .suku dibagi denganpg. + P I l t suku .*. 2g Catatan : indeks 1 unhrk titik vang berada di titik tengah mulut alat : incteks 2 unbuk titik yang berada di titik tengah tenggorokan alat.r.-vi=P. makaterdapatlah Jikasenrua ? 2 -Pt*Yt* pg 29 *!t* r.r. u . ' ." = l)^ Y. * V. t 1 i*r..

t': = -i v. D a ri p e rsa ma a d l..-z g H ... =H nraka v.-V.. dirtrana m : l uas p e r bandinganiuas Penampangmulut dengan tenggor okan p e nam pang : tadi m enghasilkan ( x) vang ter sebut D e n g a n d e n r i k i a np e rsainaan = Ar Vt = lr Iac{idebit teoritis: Qt 2 g H ntt-l langsung dengan alat ukur Debit sebenarnva adalah Qs clapat kita ukur 'volunre zatcair )'ang diukur dalam r'r'akfutertenfu' = t.Y T n IJ Ws-tr I).Y T besar b e jana d i a n re te r s el am a yang telahsusutdalam pengalir an ti n g g i a i r d alanrbejana wakfu tertentu.x !Vs \.= l.t-. = beda tinggi air raksaantarakeduakaki pipa u manometer = beratjenis air raksa= i36'000i'i/iv{3 N/ m3) = beratjeniszat cair (clalant n i a ta s..ohrnte ... I'r A.sefitngguhnya zal cair yang mengalir l"rr"rry" rrnkht yang lcrytakai clalam pengaliratt Qr .!. """""""" (x) : Ar Vr : Az Vz kor"tinuitas persamaan berclasarkan nraka /4.. A dl1u t. Qs=CQt Mg- 3 . wakfu selamamengalir pengaliranzat alir dari PerbandinganQs dengan Qt disebut koefisien venturimeter...

il.rsl'. l l rc l i p t e r s i a l t k a n .i111gian. 4 . 1C [ a i f d a l a n r b e j a r t a . a t m u l u t v e r r t ' u r i n r c t eirt t r d e n g a n i ) i i !l ! i .. r i <c .peternaka n.:.trnae l< s e d u a m a c a mz a t a l i r i n i . no n t i n u i t i rk N4q.inPrlr's.l t c a i r s a r n p a ip a d a k e i i n g g i a nt e r t e n t uc l e n g a nz a t .ritulcan 1'rercobaan 1 . : . : : .^ pe'ealiran . f. 0 t ' i r ps aa a t z a t c a i r r n e . i r i : 1 . r i l a ph i r l a n g h o r i z o n t a l . i r . n . i t r ' ( C ) i f u . r .r rr ' ' r. i i <i i r .iir ir. Cara tii. '.tit tiapat kita ketahui Qs s(ls I i i) j..t l . Apiil<aii .1 ! afas.' r ) g i i np e l a k s a n a a n n o . .l r i t u r r q l a hQ t ( r l c t r i t tcoriti. f ' c ' n i u ! : a nn i l a i m .'i:".:. kod r:i. .ri.l':. 6 t a d i . e n t u r i m e t e ri f u d i l e t a k k a n m i r i n g a l p h a c l e r a j a t t c r h . . .f u r u n k a n r u m u s B e r n a u l i u n t r r k i n i . i i f l i l ' .r. t. 3 .'. \.ri. . r i .:ntang zat alir kopresibel. heacl kecepatan datl l-rrtilt iier. Jcla'.. ) I ( . zat alir tak kompresibel. S i . .4 .i. f r l ' ..i. . 1 .r'l z. i i .a l a t v a n g d i p e r l t i l i a ns e p e r i i g a m b a r 2in 2 1 J .lcnr'. . i t rr n a n o r n e t e n l y a . i i ii . .r 1-<'c r Ia i r t ' e r s e b u t .s)t.r r . '-iilta Qs dan Qt.rn c r i i ' rl < e r j a s p r a y e r( a l a t p e n y e n t p r o th a n r a ) . : I . . d e n g a n n r e n g u k t r r t e r l e b i h d a h u l u d i a m e t e r n r r r l r r lr . i i i . hifunglah koefisic.s h-i d a n keperluan . 2 fcl. . .a i r . .ti'ni n.-r beratjenis zat cair yang kita pakai. c a t a t beda tinggi air r . ' t r l l . PCf[. i . h u n l l .anq disebut dengan : head tekanan.an Fi lill t tt: (. .a .\iil'. ' .r r r a t i l a h k e t i n g g i a n I l t r . J'. ii n r t .ri'l tulisk. . ' l ' u r i . r 1 ."i. i : . .i. i [ . . . g a l i r a. catat'. 1 r .iiktrrrrvtr c. 1i . . .IV.r . e n t u r j m e t e(rd r ) d a n d i a m e t e rt e n g g o r o k a n n y a (dz) | (i' '-: I l lll =l \ . !r. r ns u s u n l a h a i a t . I't 'r: . tcl<nik.t_i iut \/ a).. . . i il t.d a n r!(tiriir:i.'.:l. ir r .. . : .) e n g g u n a a nv e n t u r i n r e t e r d i b i c l a n g p e r t a n i a r r .iit l .r.5 i ' : i : .. . l e n . t . tel<nologii nciu.l e n g a n (debit ztrt cair yang 7 . ' { .. rs e l i c i k i .

touRNAL VENTURTME-IER(Me) Zat cair yan11ti illrnal<a. Asistei'r Pengarvtrs Praktikan Praktikan Anggota . Berat jeni.l'(crn) X (crn) Fi (cm) ) H (cnr) T (det) Padang.-.sza t cair Berat jenis air raksa Diameter mu lu t ven iu rirneter Diameter tenggorokkan Diameier bejana besar .

lin I titncitK-au II. Alat .. 4 buah kataPrel tieir'' 1-cnclci<) 5. 1 L .: i " t lt' - - i.criikilntitik urateri I l"t * t t' t ..n@ f t r' '--: \___. Batang Plastic 8.!r l(ta11 ' rta\.i tentang konseP Me nr 1tei zr / ure ii-iit I''trmi lcbih lanjut berkenaan c-lal. Pita ukur 9.{ctllie iit t.- Mro- I .hokutn tlasar) Yang kor'. k.'angg:r kecil 4..r'. Blort'er timer riigital /' I r-] I r--*--I n n l 'l. .rldaruan Air Track' (tresar iiari baia' Plastik clan magnet' t.I __-__ / /L -\r__**____-=t.att .- phorociocro r* " . Elastine corcl 2.-l. Tujuan *.irr(hokttm ." .am Lmpat keudaraau berialan 1.t-'. Beberapabuah alat pt:.inient tanpa loi:.alat sebagaiberikut: clenganaccessorisnya Satu uni linear Air Track lixpci. o22 | -\:... P l a s t i c i n e( d e r n P u l 7..)t L.r - Crrliti. Air track (seb'ah rei . Kertas kat'tou putih (Par-rjarrg l i a t ) 6 ..scp-t .LINEAR AII1 TRACI( (Mro) L+tL) I.lari uCara)' gesekanclengantiuPatn cian i<ecil) 2.l . ' - - Gc'lV.

rl:ra iri-la:. Percepatatr kenc"i.Crizil'i:. .etciihiri.s Lrekerjaoaila. ' .t = J2r'2. : usaha \2 t 2 2lt'=c1(r'r) nt ^ L L ' . 6. il.1aiurkarr udara dari blower ke air track itu 4 Disital tinrer.ln cliffer'€rl:.. l-.an Air Track.. Photodiode Sumber listrik clar:iPl-irl dengan trll.:rnlra gesekarri. p_.'t'a t.traarrAir' riipei!ilr'.r kerrdaraan Air Track.. ci \.irTraak yang kita .lh:rn !<e pei'nirrki.7711 I. 7.r'er akan mengalir ke Air T'r'ack leivai pipa (sl. S .\r d.+.claraan -= -. Pipa (slang) clari plastik.sa. ciirnarla i-n ll.rngkan sebagai berikut untuk lllellggerakkan kenc'laraarrAir"l'r'aci<sejauh rls. a. . akan bergerak dengan larrcar.tr-kair.arrl:ielah dipersiapkan untuk itu.3.'il J . 9..r.tl-rneir::alir.. ) = .lss. Apabila rtti.ama.esarnya. irizil<zr i<enrlat'aan ^/t. Gaya. yartg clairiit 11s11./r.in l. 9 . 5. ll).urr) r. adalah : l t \ r =2l r r r r l ( r .. ker-.- ds cl(t'2) cl. ? I : a )2a . t lr.tls= d | .s 2a ds : ? \._ S r ) 3..ava Air Track dihitungkan van.a rlari dalairr iangki Blor. S . 2 ( .rT'rnc|: iiii:r:tahiLi ciel-.i-rg'rn 220 V Kabel perreliu'lrr:ng Mistar Stoprt.letakkan seC?i'?r l-. derrgan runtus Ir ln . 1. N{ro- 2 . ' . Teori Apabila Blo'. 'r 2 a ( . r ) F.. 9 per':. Kecepntmt udnrtt Ai.:i.i.n iuinus : I climana : s: panjrtng ken<-larrazrrr t = vvaktrr '['rack2.aic-h III. _ ' Irr l .

f. Sr S+ t t t z t r h t Pada saat t = tl jarak yang ditempuh oleh sebuah titik rnateri = & Pada saat t = tz jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi : & Pada saat t : tr jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi = Sr Pada saat t = tr jarak ). tiap slang waktu tertentu dapat kita ketahui posisinya di sepanjang Air Track itu.tr) (tr .3 . lantas kita buatkan grafiknyadata kita ambil sebagai S = f (t) dapat ditentukansetelah berikui : Waktu Jarak tem uh Tr Tz Tr T+ Sr S./ ./rX / . f .t3) (h . X /..l2 + oJ al N: = (tr .tz) (ts .)(r . s = f (t). artinya jarak = fungsi dari waktu.t.(t)= (t./ 2 X /v4 . Cara untuk rnenentukan fungsi itu adalah sebagai berikut : Fungsi yang melewati titik I.ta) fr. (. tentu terdapat empat buah titik./.ta) Ns : (t:.(t) = \ dimana Nr : (tr . ./1) dim ana dimana dimana = (tz .tz) (h .4.t.X r.. ( r= )* t .h) (tz . buat menentukan/meramalkan besaran fisis yang kita ingini.t)(t -tr)(r + / /') .f (r) = ao lt + a.)(t .t+) Mro. Apakal-rnarna fungsi yang melewati keempat titik itu ? Setelah kita temukan fungsi itu barulah kita dapat melakukan perhitungan interpolasi atau ekstrapolasi.tz) (te .masing adalah: .h) (t: .ang ditempuh olel-rsebuah titik materi : S+ Jika kita gambarkan grafiknya. .(t) . titik III dan titik IV masing .to) =fr f.tr) (tz .t4) 1. Dengan gerakan kendaraan Air 'frack.f.

Tumbr-rkan Air ' fr ack dengan: Tu mb u ka nke n d a ra trn lain yai'rg air h"ack (a) S. barulah kita lakukan nilai i (i) paclai. MetodaIntegrasi sesaat dan perceltatan 5 .s l/=- dii c l a p a t : ni f u n g a n c l i f f e r e t t s i a s f ( t ) .esamanya artinya dengankendaraan (b) bengan penyangga(clari tnaguet.az dapat kita tentukan setelah merryelesaikanpersamaan yang tersebut cli trtas. D i f f e r e n s i a sf iungsi 1. yatig kita ingini. M o n r e n f u n rl i n e a r i a l a h p : n l v Di sini m dan v diketahui t.4 .sebagai Fu:rgsi f (t) itu dapat kita artikan sel-ragai percepatan atau debit air dan Iain lain keperluan. setelah kita temukan fungsi f (0 itu.''. Monrenfun. 8.Koefisien d0.plastik dan baja)yang terpasangdi u j u n g A i r T ra ck ki ri kanan. Mro. linear 7. lr4etode fungsi 2. Energi Energi kinetis kendaraau Air Track EK = 1/znlz Di sini rn dan v dapatdiketahui. sebagaikecepatan. &1. jarak. m a l c a d e n g a n n r e n g g L r n a k ah dr c{t' dr 6. K e c e p a t a ns e s a a t Bila s : d.

5 Photot-tioclcqate cli.rntarak.3 Kabel penghtrbung antara Blovver s u m b e rl i s t r i k n y a ' antara cligiialhmer clengan ai u j u n g d a n p a n g k a l . 1. t ttl a p a t c i i k e t a h u ic i e n g a l r sebualrper sulur (spiral)' cliketahui. iui beltirtrl:oleh clitaruh pada Air Track b. Siapkan serlr 2 . r x = s i p r L r c i l i l . Air Ti.2 Kertas t aiton putih pala kencln*L.* tumbukan Sesudah -l'-/ / ') (tr.claraa.t. . [''.. Kenc1ara.i"". Ga1.k (spiral).In!Itlip. III. terdapirtkatapei}. I t-l jumlah mometrltrn! Scbeltrnl tumbukan I = in-itial(nr-ula tritria) F: final (trkhir') g. dimana Bila ke.:rr dan sunlber listrik (PLNI) atau 2.irii. + nr"v.aaksi = gaya i'ezrksi pegastadi Gaya reaksi ini aclalagaya konservatii oleli Jadi F:kx p e l t g a r t r a t a rjla ' cli k tlapat D i l r a n .enabraksebuah !)enyangga. Koefisien restitusi (llr c - i. V.lkaipegaskaret.\Pipa(slarrg)plastikl. ) t e g a s( k ) 1 0 .A i r T r a c k a e n y ? r t l g gd 2.nt..6 1(1i-ielprenghtrbullq arltdr?lI' hototliocle tegangln2 V' ke strttrber Photociiocle trp ka rtIi i o u 'crI 3 .ar. + tn.. I ..arrgciihrrLlungkanBlowerdengarrAirTrack Air Track dengan menggunakan 2.K o r r s t a n t zP di situ n-.*rrrtt. P a s a n g l a hd e n g a n L r a i k 2.t Newton ke III. Cara nlelakukan percoLraatt m e s t i n y a! se nb a q a i m a n a ra r r gc l i p r e r l r ' r k a L t ' lp e t ' l i l ' r t i r lv 1..r.v.h.4 Katapel poao l<erlrrp ujung Air Track dan persis di atas 2.elt'o t' sutnbtt Air'llrack iht' serta autara timer ke cligital 2.. t).nrakaberdasarka4rlrukun.. ' tk t te r t a s '\ 4.li r'l t i t ' t t 1 : . Brtrsihkarl l-'r-l'llltlliartt irt''l't''tt'k tissue ! Mro - .. f m.".f-.lel tersebLrc b i l a p a d a p L r n \ / a n ! l q .rpat jr-rtal<itaketahui konstantaPegas Ll i t u k a r d e n g a n s e b u a h p e r s u l u r r ata.

rata dari kendaraan 3 . amati ia-rakyang di atas ! = itu. Arnatilah gerakannya kendaraan angka Photocliocle gate' maka bacalah kertas karton putih meninggalkan : rumus ! oleh digitai timer' angka ini t dalam tarrg clitunjukkan S..a p a s a j a k a h y a n g c l a p a t d i l a k u k a n d e n g a n A i r T r a c k ? " rata .Jikapanjangkendaraaninitelahdiketahui. PertanYaan Track Experiilent ? 1. Ilitun ggayatolak menolal magnet V . Dari f : f (t) tacli tentukan kecepatan tritunglah energi kinetiknya dan bekerja kendaraan Air Tru. d e n g a n a .peian ke atas Air Track bekerja ! . Letakka^lah kenclaraan Air Track masing .guya 11. italtimer.makacarilahkecepatan kenclaraan itu ! kendaraan Air g.JikakendaraanyangkeduaditukardenganPen)Ianggama gnetdanpada niagnet. P e r c o b a a n a P a . hendat kanan Air Track itu. blatlah grafik s f (t) dengan metcda yang sesaat dan. atur geraknya dalam 12.percepatan t":uu:.masing dengan dua beilawanan dan tentukan kecepatan'u*ilttyo b u a h p h o t o d i o d e .kan angkanya ! 5. serta momeututl linearul'a ! arah yeng lain.NOL . Letakkan kendaraan Air Track rnengarnbi! itu d"i sebelah ujung kirinya' Jika peiarr ."\ pakai kertas karton Putft) 6. sesampainya ujung 7. Bagaimana caranya anda mendapatkan kecepatan Air Track ? Mro- 6 .ryo d'alam keadaan Blower sedang kendaraan Air Track itu. Apakah ya^gdimaksud dengan linear Air 2.. (note : dalain hal ini . ' u a i g "tumbukan. i"ttttttut't kecepatan akhir kenclaraan pertama pakai penyangga ! kendaraan iiu' Hitung koefisien restitusinl'a paCa penyangga ini ! 14.i. Hidupkan Digital timer dan secara (yu^q *1. Anrbillah selang waktu (dengan oleh kendaraan Air Track c-liternpuh selang waktu lddetik.l"h ni"t tiap stop"vatch biasa) selama 10 detik' 10. Calilah/tentukanlahpercepatan dan gaya yang bekerjalud-u ! gg""Jkan tlua buah photodiode) Track itu.Tentukankecepata nakhir tentukan pula koefisien sesuciali itu keclua kenclaraan restitusinlra! l3..

apakah percoba"rnYa? bagaimana caranYa? = k bila 9 .ltnku. Kenapa Air Track diletakkan horizontal ? yang dapat anda lakukan 8 .percepatan rata 4 . Ilagaimana caranva anda mendapatkan kendaraan Air Track ? J. Turrjukkaniah kegunaan Air Track clalam corrtoh l .rirrr itu pegasn.apa sajakah yang menjacli kendala dalam timbul kendala itu ? 7. Jika sebuah persulur telah anda tentukan konstani'a Pegasnyanilai p"rsl.tiu percobaan anda ? kenapa 6 . rata dari Apakairyangdisebutdengan"seniakan"aiaujerk?bagaimanacara ? dimana bertemu oleh anda Jerk ? m"rl". berapakah lonstanta kehicluparr sehari 10. Jika kita letakkan miring sekian derajat.hari' Berilah Mro. Apu .'a? riipotong tlua sama paniang.7 .

r a t a ( v ) k i r i = T a b e ll l . 4. lvlenentukan atan Pan kendaraan= Lintasan kanan kiri Lintasan R a t a. 2. Merrenfu kar-r koefisierrrestitusi ( e ) p a d a h t t n b u k t t t r T u m b u k a n s e n t r a Ib e r l a w ' a n a n arah antara ntr = \ / v I Vlt Vrr & ttt: = v1f No.rata = N4enentukan R a t a. J. 3. 1 e 2. kanan = (EK) Merrentukanpercepatan(a). 6. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1.r ' a t a T a b e ll V . Rata. 4. gaya (F) dan Energi Potensial aln M a s s aK e n d a r a a r r J a r a kI I Rata .rata Ralatnisbi Vrr Yzr Padang.IOURNAL LINEAR AIR TRACK (Mro) Tabel l. .

2..prinsip gayaPatallelograrn dan polygon.:'(bawa dari rumah) 5 lembar kertas1-t-. Urrtuk rnemeriksaprinsip .GAYA YANG IIEKERIA PADA SUATU TITIK (Mrz) f tLt \ r l. J dan polygon.rgan dan arah resultance tersebut berlarvanan dengan arah gava keseimbangan. l{ F) F' '-5 nr I v. 2. 3. Bangku gayabeserta PaPallgaya Beban beban L set Busur deraiat2 buah Benang mcr'.alat Yang digunakan 1. Mrz. Untuk memahami gaya . I I .l.2 . 5.. 4. Teori Pendahuluan titik dengan arah yang Jika clua gaya atau lebih yang bekerja pada mata berbec{a alau berlainan gaya tersebut clapat diganti dengan sebuah gaya tunggal (restiltnnce)yu"g besarnya sama dengan gaya yang menghasilkan keseimira.gaya yang bekerja pada suatu titik. Alat . Untuk mengeiahui prinsip .prinsip gayaParallelogram III. Tujuan 1.

Cara kerja i. Dari percobaan3 apa yang atrda clapati? 3. Usahakan meia gaya benar .suciut gaya yang terjadi dan posisi titik tangkaP gaya. 2. 5. 4. Tugas Akhir 1."- ) .trnya. Apa 1. Kapan benclaakan bergerak aiau rolling ? Iy = 0 M. Uji pulley apakah lancer afau tidak. Siapkarrmeja gaya tieugarrsttrnri. Dari percobaan4. 5 dan 6 apa yarlg auda dapati ? 4. Buktikanlah keadaanakau (ticlakada oulley) maka : Ix = 0 1. Dari table percobaan1 dan 2 kesimpulan apa yang anda dapat ? 2.beuar vertical. 3. Berilah beban pada tempat benang dengan bertnacam harga' Ukur suctut . 6. A p a y a n g d i s e b u td e n g a n t i t i k t a n g k a p g a v a ? 2. Jelaskan dasar perpinCahan titik tangkap gaya untuk lJeberapa harga percobaan ! Tugas 7 .IV.tali gaya.angclisebutdengan garis kerja gaya ? 3. Pasang tempat beban dan tali .

JOTJnNAL VEKTOR GAYA (M12) Mo i t*.r M . AsisterrPengawas Praktikan Praktikan Anggota Jour'tal i/\z' ?. . l o a i 0 B Padar-rg. M .

Timbang kalorimeter kosong beserta pengaduk dan benda yang akan ditentukan panas jenisnya. Tujuan Alat .alat III. 2. Bejanailiclih 4.mula suhu akhir massaair panasjenis air suhu air mula . Teori 1. pindahkan benda logam tersebut ke daJam kalorin'reterc{arr catatlahsuhu akl-riryang tinggi ! 6. Kalorimeter air 2. Cs(tr. Secara rura tenra tis cii r-rya taka rr d engan persamaalt: ITls.. (tn.. Isilah kalorimeter dengan aquaclest sedemikian rupa sehingga benda logam itu c{apat terbenam ! 3. clilnana : lll< C5 : r. f LJ Crv + fl-lc Cc t_ a - llra.mula IV.t.mula yang diketahui ! P2- I . Menentukan kapasitaspanassuatu benda 1. sarnpai snhu mula .sa lrcrrr]a palras ber-rcla suiru bencla mula . Konrpor 7.) -.KALORIMETER (pz) L+tV) I. Masukkan benda logam ke dalarn bejanamendidih I 5.) + rrlc. Neraca 6. Perrclingin Dasar bekerjarrvaI(alorin-reteraclalahazzisblack. l. Seteiah beberapa saat.{enentukan panasjenis suatu benda. Termometer 3. Ber-rda yang akan ditentukarr panas Jenlsnya 5. Dir-rginkankalorimeter. Panaskanbejanayang berisi air sarnpai merrdidih l 4.'t)77 -f+ . misaln-yabenda logarn ! 2.t*. II. Cara melakukan percobaan 1.rnula nlassa kalorimeter panas jenis kalorimeter suhu kalorimeter mula .c*.to) = rrlrr. cc(t" .

dan amatilah di dalam suhu muia . Bagaimanabunyi dan apakah maksud dengan azazb"ack? J.mula dari aquadest/kalorimeter yang berada tempatnya ! dalam bejana didih cian R Catatlah suhu benda (tr) yang telah clipanaskan rnasukkan sesegeramungkin ke dalam kalorimeter tadi ! 9 . Tunjukkan dl bidang anda masing . Bigairrana pendapat anda. Lakukanlah percobaan ini berulang kali dengan bet'tnacam IT'rdC?Irl benda dan jumlah air Yang berbeda ! 11. Masukkan kalorimeter itu pada tempatnya dengan segera.masing kegunaan clari percobaan ini clalarn kehiclupan an. Catatlah keciudukan barometer ! V. Catatlah suhu akhir dari kalorimeter (suhu yang telah tetap) dengan mengaduk air di dalam kalorimeter ! 10.. Panas jenis ? 2.7. Apakah yang disebut dengan : a.hari ! Pz- 2 . Kapasitas panas ? b. Apakah yang dimaksud dengan percobaanpelapor ? cepat ? 4 .lasehari . Jabarkanlah persamaan di atas ! 6 . Pertanyaan 1. jika pengaduk digerakkarrcitrcgan 5 .

Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1 2 J 4 5 6 Joumal P2.IOURNAL KALORTMTTER (P2) Nama Logam Padang.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful