4""$ffil",;

H ffi&Sdeffi, ffiKSgKA
Distlsun

P E T U N T U hF$q.AF(TIKTJE# I

s,
r

:
l-

E{ .l'I

NgfER Drs. Et. NLAEefdAt Drs. H- AL\MIS ABBAS

foflT}^A'SAR E..ABOR'ATO [E[ E.H IENE17ERSETASANDALA's
PAH}A}{G

PETTA.TIJRANUNTUKPRAKTIKAI\T FISIKA DASNR 1
: S e l a r n a p i ' a l < t i i i t r n rt i c l a k c l i L r e n a r k a t t co\r'ok b e t ' i t t : l L - i tltito r r c r l ottq bagi )'rll19 atau s;titclal I r l e t l l , r k i r il i a o s t l L r l t l r r g t t r a k i r n , t t ti t r L t t t c li r t r i l r e r o k o k

1 l -

2.
n

rapi' tlerttlalr l,rtrOc r l a t tt l i P ' t s a i t r l l 's ',cl)lakaij.ls r i" ;,it'[t,tt'tr l"P-o-{:-;*Ai'u". r , l e n ' , . a s Llr,k la A"1,,' 7u Q..;qK e t i k a r r l a p - c r i i n [ , 5 s P a , s i f? h ( . c t \ \ t ' r (ticlak ternrasr-tk l)entlrtttrtr) Daftar pustak;i ntininra] 3 bualr pacia minggu 2 kali citrncliseciiak;itt Praktikunr pensganti maksitltal ltatrl',r sakit) atau surat ( p a l < a is u r a t k e t e ' r a t t s ' i r n ke - 9 bagi pr',rkhkultt )'ang sakit i laitrriva. izitrrestlt

4.

5 . Teori lapot'atrminittral 3 lenrbar 6.

7. 8.

r t a s i n g- t n a s i n go b j e k ' P r a k t i k a n d i i r b s e no l e l r i r s i s t e tn P r a k t i k a t r h a r t t sc l a t a n gt e p a t n ' a k t u

g.Sebelr-rrrrpr.ak|ikutlr,praktikanstrclalrtlrenrfotocoplt,jurnalclbjek\'irnqakatr d i P r a k t i k un rl < a n ' o l e h a s i s t e np a d a j a d n ' a l p r a k t i k u ' n 10. Jurnal praktikunr harustlitandatangani tersebut. alat j a r v a bt e r l i a c l a p 11. Praktikan bertanggtrng - alat yang tlipraktikurnkan' 75 % clari seluruh objek praktrkum 12. praktikan cliwajibkan untuk nrerrgikuti p r a k t i k u n r ' a p a b i l ak u r a n g d a r i s e l r a g a is Y a r a tt u r t u k n r e n g i k u h u j i a r ra k h i r 'iln y a t i r k a ng a g a l ' t > r ' a k t i k t rc h . r l t e r s e b L r1 rn 13.Ha|_lralt,arrqbelurrtclitentukandapatdiattrrkentudian

\a"t, kr [,'+v'u t
lO 11, r ' t a O n f J - e L l p' - y a 1 -, -t t-

Qtt'cA ---//-

-, ..r u .tr.q^tzi,il\{v{7r'\
| fltlctt fo5PonQ

-.

-

7 lu

-tt -

-? (u luaT

(Mr) Lt l9 J MEKAT{IS DASAI-(,PENGUKuIIAI-I

I.

TUJUAN
cian sorong, kaliPer micrometer iang4ka mengeunakan 1. DaPat sPherometer sk'alanonius dari rnasing amsing clar, utatntr skala 2. IiaPat membaca ukur di atas

I I . TEORI PENDI.JKUNG
A. |angka Sorong

\

l

\ni

\l

V

- 7 Grunbnr

Keterangan:

E - F = rairangatas A - B, = raitairgbau'ah = skala vertlier G = skala utanra C =Pengukur =pasak/Pengunci H ;

Jangkasorongadalah.alatuntuktnenentukanjarakdenganketelitian0,02 a t a u 0 , 0 5 n l m t a n P a k e s a h a l a l r p e r a l a l . . . J a rB r gyu"g k a S odapat r o n g i bergerak niterdiria tasrahangA dengan dan rahang "r^trk skala.utala ciengan ya^gbersatu irenentukatr iarak dalam "t.r ;;t;r.,u skala vernier. Rahang bagian jarak luar' Sedangkan bavrah ttntuf menentukan suatu benda dan rahang rahang B' aigu,lur.u" C yang bergerak bersama kedaia*urr menentukan untuk digerakkan' menekan D rahang B dapat ;;.f"

\rang pembagiayyt .!:*i:1 skala vernier adalah skala tarnbairannya denganskalautama.Skalavertrieratauskalanomuspadajangkasorongtnr jarak terdiridaril0pernbagianskaiayangsanra ^d'enga n l . gpenunjukkan mrnpadaska lautama, pada mni. L,9 Jika J",ig"" sarna uJrr,i", sehinggasatu skala berada t*airil menunjuk puau skala utama tertentu skala nol vernier (yang l"t'nit' yu'tg Uttitnpit denganskala utama diantara3,4 cm dan 3,5cm dan ,tuiu 3'475cm' tersebutad'alah adalah7,5 maka i;;"it yang diukur Kadang-kadarrgaclajarrgkaSorongyallgn.,"*p u n y a i . s satu'skala kalaverrrier20 sehingga utama' 'tuti mni 19 bagian skala vang 'iT-? :*:g^: trtatna' veinier samad"t gutt0,05sk'ala

Mr-

I

yanfl terletak pada larak yang iiteirputr oleir spinclcl cliukur paria sl:ala lentera (10) benda yang selubungiuar (a) clan teromol (5). Kaliper mikrometermeruPakansuatu alat harus 6a''s benar dan kebersihannya presisi. Perhatian: kesalahan kotoran cli antaranyaunttrk rnenentukan nol ini". Cari besarjari . Pengunci '/ .nakannrempunyaiskala yang seriap garisnva puao (4) aCalah 0.5 mm cian teromol yang tercliri dari 50 p"tpUugiunyang masing . -jr1l-ra percobaan. Rangka lual 4 .01mm. yaitu dalam periksadulu dalam kcaciaa.masing menyatakan0.jari stratubola. Dalam hal ini Kaliper mikrometeryang kita g'. menempelrapat tanpaada (1) dan spindel(2) dalam keatlaan ieadaan landasan "jangan nol ini. kali menekanbendadenganterontol". Kaliper Mikrorrreter .00i rnm. Mr- 2 .B.Landasan ).Seluir ung untuk mengukur memuaskan Kaliper mikrometeradalahalat i'ang sarrgat jarak pendek dengarrsangatteliti.2 Ganiltnr Ilo|or:ncan' l \ ! t v l 1. Sekrup 10.Spindel 3. ietap ' tiijagauntuk memberikan Benda yang akan diukur diletakkarrpaclalandasan(L) clan spindel (2). jari batangbencia dari beberapa 1. Dengan diperkirakan sepersepuluhpembagian tersebui yang hanis kita lakukan dalam hal ini pembacaan dapat mc':ncapai ketelitiar 0. r 9.. . Sebelum melakukan ilendayang diukur. Lentera l . Dengarrrnenttttar : "JangansekaliPerhatian diukur Japat terjepitdengansempurnatanpacacat. 'bo rr n ! le rg lti rr u q ll. S e l ubung 6.oleh karenaitu pe'ggunaen^)/a hasilyang rnerriuaskan. I e rorrtol I 2. Jari 2.A dalanr B. Dengan menggunikutr Kaliper lnikromeler ini perlu diketahui dalam satuan ap-askala ii"S teldapat pada selubung luar (4) dan dalam berapa bagian dari satuan teisebut yang dinyatakanoleh skala pada teromol (5). kesalahan untuk mernl>etulkan melingkarKaliper rnikrornetel untuk : Lakukan pengtrkurau ataucia'wai.

l'l.'.T"o skruP' Inemutar ganloupe)' aun liini 3 .l'.l F ttre'h:kat = r.. U n t u k u e n o a y a n g m e n g k ibt.titlllll = rari ti.5'liifi-liliil r' *'''t'll trt{a' tli lr.rtrttrtttt tagt uransi cla'r .'..tw'tlt tulralrrri.':lensarl l a . Mr.pl'Kecepatanskrupdapat : bitentukandengancara tul I. i:1il? kePing dan meng lvli - .lr8_Lle ri....tlut.]'!Tli[. Merntrtar turunnYa' gukt*naik tamen ser taran.. SPherometer Keterangatln.iin" z..tIikitPtlt.. r k a l r t r i r r n l 5 b a w a t r s k r r r p r r r r c r r y i n g g u n g Lrcrrihttt scl)ngni tt..."i.t'' pa i P: Ke c e Pa ta skru n adalah iurnlah putaran kecepatan ":ltP Yang dimaksucl dengan persatuanparrjang(tingginaikatauturunnya.u.r'se.r..pl.:r^ "'ii. pu : :ilffi. t ..irtl.... :l.u ..r.l''''s sKruP 1.r 1.rberputar 1.ia B.*r.i.ru l .'. P ctttu tasckri r llnr ttl' r u'3 pr I r r liar r ute' r lah S "lr lsil' kctnr ' i plteronteter ' 1iiis' lnt e a r an r e n r a k a r li sl )l tt't' oir tstt' r n'rnt'ri'kcrdudukan i :u . schirrlipia sckrr'rp Lrerrcra vnns rctakkarr \l|.c.." .[rilasp:lte.lllit"]l:::::.111..l]i li.i:li.rltt.kk.* '.llt'X.T.u.u t'rr berpu o I angLrer-rytrk'/ y.".. n r a k a k e c l ub^ clu kallme nyinggyngdapatdilihat v.*.da Jiptrt tliFtrriksil .'.?..:'t. .tlt]rutr.* ghi i Men 2..||..}.D 'r'-'' tiga t1*'n s u t { t t ts e g i di tengah icngan tlt ''t''t'''''odntuk .inii'?tit'l"ttftlirrgkaran r 'IG = i:ii#l] *r^ro ll...rla tl'rpat t't'ii't'ynnf"i''ti tJ.... U r r t u k r r r c l i l t a t k c .li: : i u]li l*il:li l':].tr.t.'ilf''i.1]crilnlrsl. ri'i..i:ll. bawalr rrirrrrli r.rskru.a.. [Tnl*:lsj:..r n\r\11)/irrys. i"p "i't" da * ur.ili.. l t r t { t r k a t r 'a l r ...C..Uatangl*tala ' ii.:l' .l.Hlll. i:lilHl.i'l'l st'itrlar tcrlctak y'rn..

3. sicrup. misarnva 2. s. slsl^adakaki .-. |angka sorong papan: sebuah tebar i^'1ffi1i*:3: i::. )rttatskala vernier7 ! skalautama.beql L^krr hphrl rr -F*l membuatgarislunrs dengan yang lain yan-g . Jingka sorong negatif Kaliper mikrJmeter lensa AlaiPelat geiastebal Lensa Positif (buktikan t) t&i IV.Tekanpu"uylflzeservernierkebelakangsampairahan-Bbergeraksampai ! tebalpapa.n) .alat Yangdigunakan 1.nY^iufur. Lihatzangka a' dan 5'6 ! .arnatikedudukan ekrupareayingg'ong : iari iari bola Menenrukan -.i antaraA *6nn pitu dimasuki oleh A dan B ! terpegang betul Lilf p#n hingga muka vernier' 3. 5. "ti"utttyu Stau tllu = * x 0'01 5'57cm 6. "^ir{"y""s.""*i '"ti't Kemuciia" "ailJyoil.. iurg^tebal adalah5'5 7 ! .S 4.Mengukur tebal gelaa 'i*1' diputar. ^ = h r: ]ari . = anakpanah::g*:l::tl-.rerlti". garie' tebal p"tu"daan tirup adalah bagien Mula-mulaspherometerdiletakkanPadaq*'rata. SPherometer louPe.sisisegitiga sama P III. JalannYaPercobaan A. . ukikan ini untuk bendalain cm Contoh gambarmenuniukkan14'33 Mr- 4 .iaribclaadalah' : z*e Dimana: .i"t..kakispherometer I = sisi. Geser $iak ke diruniukkanangka nol skala utama skara d. Alat . 4. 2.

Ambilah sebuah kelereng atau bola kecil ! Letakkan kelereng tersebut pacla landasan mikrorneter ! Putar lantera sampai berbunyi ! Bacalah dan catat kedudukan skala utama pada tepi teromol dan skala vernier yang membuat garis lurus atau mendekati dengan skala utama ! 5. 2. Ukur panah panah segemenbola ! Ulangi seperti4. Bacalahkedudukan skrup bila ujung skrup di atas pelat gelasMlangi lagi pembacaan seperti4.Tanvakanindeksbias pada asisten Mr- 5 . kemudian amatilah kenaikan keping berskalaterhadapbarang berskala! 4. kemudian ambil rata ratanya ! 7. Ulangi percobaan 6.5.6 t. Bacalahkedudukan skrup pada saat spherometerterletak pada plat dasaratau tempatyang rata (titik nol) ! ini pada q tempat yang berlainan! 5. pada kertas! 9. 3.B. Spherometer 1. 4. Ulangi sampai n kali terhadap tempat yang berlainan ! 3. Putarlah penuh krup p kali.maka membekas 10.kaki tersebut(sisisegi tiga samakaki). Tempatkan sehelai kertas pada skrop spherorneter maka lobang .tiap d cm. Tempelkankaki spherometerpada kertas. plangi percobaan untuk kelereng atau bola yang lain ! C. Hitunglah jumlah garis pacla tiap . Tiap kali pembacaan harus diulangi r kali. Kaliper Mikrometer 1. Ulangi langkah di atas untuk beberapa tempat pada kelereng atau bola yang sama I 6. Ukurlah jarak antara kaki . ulangi s kali ! I 11. 5 dan 6 ! 8.lobang skrup akan membekas pada kertas ! 2.

rr rlz I Gantbnr 5 : Spheronrcter V.3nu1'"n pada asisten. Mengapa keduclukanskrup dibaca beberapakali. Indeks bias lensa/permukaanbola din1. Apakah pelat gelas itu betul .P. 3. Cara manakah yang baik untu!< menentukan kecepatan skrup ? ! Jelaskan 3 .Catatan: 1. PERTANYAAN 1 . Hitunglah ketelitiannya jika kita hanya mempunyai kesalahan membacadan memasang? 7.rvckini (garnbar 2) ! Mr- 6 . Hitunglah jarak fokus lensaplan co. mengapatitik nol harus diamati lagi ? 4.jari bola besarart ? 10. Besaran yang n'ranakahyang harus ditenhrkan dengan teliti dalam mencarijari ..i. . Terangkan! 5. Jangannrenggosok kerasberilahpelumas. Pa. cara 1 dan berapa dengan cara 2 ? Apakah satuanrrya ? 2. Hitunglah jari .betul plan paralel ? jika tidak berapa tebal plat ? E.-ia spherometer dengan pengarnaian yang hati .0C1 mm dengan kesalahan hanya seperseribu. Berapakahkecepatanskrup pacla.r dan s ditenfukanolehasisten. skrtip pada bei-ida """"t:' I i I .hati dapat ditentukan tebal pelat sampai 0.jari permukaan bola. hitung pulalah ketelitiannya denganpemperhitungkanselnuakesalahan yang mungkin ! 9.n. 2. Q. Berapatebal pelat gelas? 6. d.

Praktikan AsistenPengawas Anggota Praktikarr I 2 3 A 4 fournal M1 - 7 . lengka Sorong Ber. Luas Gae Terhitu II. SPherometer Penqukuran LuaeTerhitun Padatrg. Mikrometer I'engukuran ilI..ia I Peli Leba.JOURNAL A[^AT UKUR (Mr) I.

luas pacla sepotong kawat' -{ong Y dapat penanrpang ttittetah'i' Dari Persanlaarr clihitung : l.clannilaiYdalarrrl)ersanlaan.alat 1./ t n r a t e r t t . t t ic sl i t u l i s: c l e n g a rF r /A yang secara elastisitas lt' Y : ir'lodultrs clitrtana = YLL A L dengarr P Y o u n g ' s .ini terlihat ada Dari persamaanF gaya F dengan t uUrrngon linear antara ini tranya berlaku tambahanpanjang AL' dan sala' keseimbangan dalam batas M4- .n. AParat Young's eksPerirrrerri Anak tinrbatigzrn MikrometerskruP lvleteran/ Penggaris I I I . Tuiuan II. a t a uF C ' - t- m'"" flr I konstanta. Menentukan nroclulus 1.MODULUS YOUNG (M4) LrLt') [. Alat .lnl rnaterial' Prinsip berbeda . I A. MemahamihukurnHooke Yout'tg elaslisitas 2. 4. 2. T eo ri ffi I II^. \\l t honrogen yang Apabila sepotong kan'at ditarik p a n j a n g n v aL c l a n l u a s p e n a n l p a n q l l \ / a ' a k a n i t t r kavvat olelr sebtrah ga)'a F' rilaka iegangan Selanra L' bertanrbah ponlong sebesar kesebandingan/ bati'rs F/A ridka nl"iot'ini harga a c l a l a hs e b a r r d i n g n r a k a r e g a l l g a t ll e n i s ' f I . = C' AT. e r s a n a a ni n i c l i s e b u t l:Oi: Hooke.becla setiap daya tarik p e r c o b a a ni n i a d a l t r h m e n g a d a k a n panjarrg da. 3.Llcli atas juga d idaPat Dari Persamaan /v =+t = A L c l i n t a n a t ' = t A ' Y \ 1 .

Cara melakukan Percobaan 1. b e b a nl a i n . Youlrq's l oduluselastisitas 5 . i r tv a n g z r k a t d 4 .. G a n t u n g k a n b e b a ns t a n d a rc l a r r pengantungnYa. Lakukan percobaan (5) clerrgan pengurangan beban t{ari Vang kecilb e s a r s a m p a i k e p a d a\ / i l l ' l g V. Pertanyaan Y o u n g ' s? l e n g a n n i o d u l u se l a s f i s i t a s 1 . J a [ . Tiap wilterPas' n l e m p e r g u n a k a nm i k r o m e t e r d a n t t r e n g a f u r 6.IV. A p a k a h y a n g c l i m a k s u cd dle n g a n : a p a k a h 1 ' 1 1 1c 2. c . M4- 2 . B e r i k a n t a m b a h a nL r e b a tp tiap kali penarlrbalian belran. Jelaskanlah sl i t t r a k s u c a. Daerahelastisitas b . dan czrrilalr dengan menggunakart grafik tersebrri.r a r k a n p e r s ? r n t a a nd i a t a s . T i t i k p a t a l r( b r e a k i r t up o i t t t ) 3 . . m a s i t r g.n t a s i n gp a c l a 2 . Buatlah grafik F vs L. catatlah L detlqati 5. q ' s 4. T u n j u k k a n d i n r a n a s a j a p e n g e u r . r iperiksa. Atur m e n g g un a k at r n ' a t e r P a s . r a ar u itu di dalam kehidupansehati hari. Ukurlah di"meter karvat dengnir ntikrometer skrull tian panjang kawat dengan meteran. deirgan seirttLrirrr'.keciui: kart'a. D a e r a i ri n e l a s t i s i t a s . s e h i n t g a d i p e r o l e h t r l o d u l r t s Young's ittr ? elastisitas n r o c l u l u se l a s t i s i t a sY o u n . r a d a k a n .t itu kedudukan 3.

Asisten Pengawas I'raktikart PraktikanAnggota ) journal Ma.3 .JOURNAL MODULUS YOUNG (M{) Dia:neter (cm) A h (cm) (cm) F tovnel L (cm) Y (ciynEcm) 1_ Padang.

: r '. d i g i t a l t i m e r kontak h kabef cl-an g..n. . yaitu jarak antara ujung electromagnet 2." . bacalah berapa waktu l"utr-. 5. ' ..rhb"!.q '.: cl PafanPental-' ..''-i : -'b. electrornagnet . 3. Standard. . Ukurlah. Alat .ryu atas I 6.L t \L) BENDA JATUH BEBAS(rnru) I. Ulangi percobaan itu sampai 10 kali Ms- I . Hidupkan electromagnet! tlengan cligital titner dan kontak pada 4. eiectromagnet bola bcsi baterai (sumber DC) digital timer kontak 1 paPan Pental/kontak 2' \ t III. '. '-. .. sumber arus DC : clari suatu tempat Apabila sebuah benda jatuh bcbas referepsi' maka yang tingginya h clari suatu biclang berlakulah rumus : tentu nilai percepatan gravitasi g t2 H -. 7. Teori IV. Perhatikan hubungan arus listrik PaPan Pental ! 5 ' } a t u h k a n b o l a i t u d e n g a n m e n g g u l l a k a n k o . dikurangi dengan katub itu bola 'pada electromagnet' iengketkan 3.' ' i' terdiri SePerangkataParat benda iar.. Susunlah alat sebagaimanamestinya itu. r r t a k l ( y u ^ g mpada emutu skan paPan setelah bola terpental arus iistrik DC ke electro*ugtiJ.alat . lunrn.yu bola diameter bola itr't ! ke papan p""#ui. 6. . 4.ql -? . . bola itu pada digitai timer ! pental. i+itungtah nilai g dengan rumus cli ! 7. O r . .' besi) (dari a. tiang atatt stanclard 2.1/z G = 2h/t2 Keterangangaurbar: 1. . Tujuan : : suatu tempai Menentukan percepaian graviiasi patla II.. Cara melakukan Percobaan 1.. v | I ' '. tnistar' f.' " c. bola iahrh -' : .

390 LU b. Apakah ada pengaruh berat benda telhaciap benda jatuh bebas ! 5. Sebutkan hal'. Tentukan nilai g PaclatemPat : a. Pertanyaan GLB atau GLBB ? 1.2 . 4 5 0L U d. sebutkan ienis gelak benda jatuhl Apakah masuk 2.V. Tunjukkan apiikasi G-t-Bcian GLiIB clalarnkeh.harl I 3.cupair r'r'aktujatuhrrya? 4. 23. 800 t-S f.51-S e. Turunkan rumus di atas ! sel-'ari. 7 8 m / s 2 M-s.hll yang rnerrtpengaruhi gerakan 6.tku laut paclatempat yang tersebut di atas ? G d i k h a t u l i s t i w a: 9 . B5OLU Point a s/ tl f di atas muka laut ? Bagaimananilaigitujikapadatempatpadaketirrggian1900diatas *. Apakah rotasi memPerlgaruhi nilai g ? 7. 790L5 c .

3 . 1 I H t (t O 2 J 4 6 B 9 10 Padang. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota ]ournal M5 .IOURNAL BENDA IATUI{ BEBAS(I\{s) No.

/t.lla (cni) I (crn/ d t2) . kecepatal dengan fltttornbolnduigntt zat iili:r' gayft ftpttttg+ gnl/ngesekatt J a d:i W: B+R Mz- .r lc Ir en taP l < e c e 1 > a tta clenqatr = r v a k t u j r i h r h( d t ) t = alir (Poisse) k e k e n t a l a rz l -at n jatuh n o l a t e r s e b u ts e t e l a l rb o l a i f u P e r l u c l i i n g a t b a h r v a p e n g u k u r a r rl < e c e l i a t a b = tercapai auabila gnynberntboln akatr tetap kecepata' tetap.osit. Alat . i -z <i r t a ! i r ( g r / c c ) = = [ i g 1 L .percepa'rei g : 1.c l i u k u r b o l . rj .r:tnqlebar/panjang yang bercliri m c l i p e r i k s as . t r o i ..-r (p . r I eufl - - . r /l < e l e r e n g .ZATAT-lil'(Mz) L eG) i. i a t a l i r Y a n ea l < a n a l a t p e n a i i < k a nb o i a j a n g l < a s o r ( l n q . Tuiuan zat alir dengan metoda stokes' "'isl<csitas lv{enentul<an tegak Talrung kiica '. 1 ) a tb r to nl a ( c n r / t l t ) h / t r i a l a n rz a t a l i r = t i i i g g i j a t r r l r .-i tl=-- .:. i. zlnen m ag t'retLlernr al i r r t r e n u r u t s t o k e s d a p a t d i t e n t u k a n visl. top rvatch' istar' I u r u s .'.) r--- h c l i m a n a: = jilri .alat rrv lll.jari L.VISKOSI'IAS .S: II. . i t r ..rs tlengtrn rLlntLl.rtN' itasi D = nrassa jerris bola(gr/cc) n r = nrassa n0 i e r .

a k u k a ns e b a n y a k 6 . Tunjrrkkan clengan rumus'6ah*a jenis aliran v i s k o s i t a sz a t a l i r y a n g n l e n g a l i r ! s a ta l i r ! s u h u d e n g a nv i s k o s i t a z hubungarr 7. A p a k a h y a n g c l i m a k s u dd e n g a r rv i s k o s i t a s 2.rnsernr. ApzrkaS ). r s c i i a t a s u n t u k n l u t ' . 2. 3.b a t a sv i s k o s i t a su n t u k m e n y a t a k a n : 40.tantetocleperrgukurviskositasittr? 3. r gk e k e n t a l a n v vang clipei'oleh V.IV.tnlr-rh cian ukur jarak yang hentikan stoprvatch. M7- 2 .Hal-hal. S e t r u t k a n a c l t l b e r a p a n l a c a n r v i s k o s i t a szat serta safuannva ? 9. Jelaskan alir . Apakah yang climaksud dengan SAE iiu ? SAE -'10'20'39' 1 0 .kira 5 cm clari permukaan dasar tabung tonrbol stopwathc dan setelah sanrpai di te!<. 4. Susun alat sebagaimanamestinya' jatuh t Llkur iari . . S e b u t k a n b a t a s . Cara melakukarr Percobaan 1. r-r^_ zat alir dalam tabung' 5. Setetah kira . Aprakatr 1'ni'.rpakahvangnlempengaruhiViskositas? c l i n i a k s u dc l e n g a nb i l a n a nR a y n o l d ? 4. .jari clan massajenis dari bola Tenfukan nrassajenis dari zat alir . r il ' ' r ' .Sebutk.g dl e n [ a n a l i r a nl a m i n e rd a ^ t u r b u l e n? 5. P . clinraksuc itu bergantung pada 6. r k . tulis hubunganny a 8 . g i t .pelan tii atas perinukaan zat alir dalam Jatuhkan bola jatuir pelan tabung. Catat waktu iatuhnya stopwatch sampai ke d i t e n r p u t r b o l a s e j a k a r v a l p e n e k a n a nt o m b o l 3 kaii' c l a s a lt' a b u t r t l l. PertanYilatr ? 1 . T e n b u k a nv d a r i n o ' 5 7.Ul:rrrgrpercobaatr4dan5beberapakaliurrtukmerldapatkanv z a t a l i r s e h a ph a r g a 8 . 50 dan 150!.an.

Pipasalur an 5. Mulut (tempatair masuk) b. Gelas Bagian konvergeu Pipa Peogeluoren Me- I . Bagiantenggorokan 'cl. Bagianpipa Pengeluaran (pipa U yang dipakai air raksa) 2. Tabungventurimetcr Tabungini terdiri dari : a. Bejana 4. Vlanometer tempat zat air 3. T u i u a n ( 1 ) Menenfukan Debit Teoritis dari zat alir yang mengalir lewat PiPa. Bejana PenanlPungan ukur 6.VENTURIMETER (Mr) Lt I t\ I.a l a t terdiri dari : venfurimeter Aprarat : 1. (2) Menentukan koefisien dari pengaliran dari venturinreter II. Bagianconvergen c. A l a t .

Teori Bernauli persamaan clibuatatasciasar venturimeter Sebuah 4*). . = I r-. tt) 2g Catatan : indeks I untuk titik vang berada di titik tengah mulut alat : indeks 2 untuk t-itik yang berada di titik tengah tenggorokan alat. 2 2 = P^ . v. n V "- o y .suku dibagi dengan pg.P . * ! t * y . i***1..= nlaka i i k a t a b u n g v e n f u r i m e t e ri t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l ...+|r ri+P s lz .vi = I'. 2g ) '2 'D t _T tt) t.III.+P I rr= t'. '' . y t : y 2 n r a k at e r d a p a t : r t " + v t + v l tv 2g I) 1. maka terdapatlah L * ! t * r . *r. Jika sentua suku v.P. Yt . sttku = H ditentukandenganrumus : nilai H clapat Besarnya H=Xli-tl \lv ) t t v / ' \ I Mq- 2 . 29 pg Pg 2g Hasil kali dengan g : p : !\' : berat ienis ztrt cair lr4aka dic'lapatlah: l). * _ v.

+P s ! r = t ' .2 . i**"1'' j i k a t a b u n g v e n t u r i m e t e r i t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l . 2g lt/ t' suku l"-Pt lv =H denganrunus : nilai H clapatditentrrkan Besarnya H=Xlr-tl \il' ) t w . _ . v. / \ I M.*y" tt. makaterdapatlah Jikasenrua ? 2 -Pt*Yt* pg 29 *!t* r.r.*.III. ut+vl y) 29 = P.. r + rr. * f . 'r. + ) ." = l)^ Y. Teori Bernauli persamaan ctibuatatasciasar venfurimeter Sebuah . + P I l t suku . o v . t 1 i*r. Hasil kali dengan g = p : !\' = berat jenis zat cair lr4aka diclapatlah: P.r. 2g Catatan : indeks 1 unhrk titik vang berada di titik tengah mulut alat : incteks 2 unbuk titik yang berada di titik tengah tenggorokan alat.m a k a Y t : Y 2 n r a k at e r d a P a t : t 1 'l). * V. = L /' 2g Pg y.suku dibagi denganpg. ' .-P. u .-vi=P..

t-. = beda tinggi air raksaantarakeduakaki pipa u manometer = beratjenis air raksa= i36'000i'i/iv{3 N/ m3) = beratjeniszat cair (clalant n i a ta s. """""""" (x) : Ar Vr : Az Vz kor"tinuitas persamaan berclasarkan nraka /4..Y T n IJ Ws-tr I).sefitngguhnya zal cair yang mengalir l"rr"rry" rrnkht yang lcrytakai clalam pengaliratt Qr .ohrnte . A dl1u t. I'r A..-z g H .!..-V.. wakfu selamamengalir pengaliranzat alir dari PerbandinganQs dengan Qt disebut koefisien venturimeter. dirtrana m : l uas p e r bandinganiuas Penampangmulut dengan tenggor okan p e nam pang : tadi m enghasilkan ( x) vang ter sebut D e n g a n d e n r i k i a np e rsainaan = Ar Vt = lr Iac{idebit teoritis: Qt 2 g H ntt-l langsung dengan alat ukur Debit sebenarnva adalah Qs clapat kita ukur 'volunre zatcair )'ang diukur dalam r'r'akfutertenfu' = t... Qs=CQt Mg- 3 .. =H nraka v. t': = -i v.Y T besar b e jana d i a n re te r s el am a yang telahsusutdalam pengalir an ti n g g i a i r d alanrbejana wakfu tertentu. D a ri p e rsa ma a d l..= l..x !Vs \..

lcnr'. rs e l i c i k i . a t m u l u t v e r r t ' u r i n r c t eirt t r d e n g a n i ) i i !l ! i .5 i ' : i : . . 1i . i t r ' ( C ) i f u . .^ pe'ealiran . 2 fcl. 3 . t. r i l a ph i r l a n g h o r i z o n t a l . 1C [ a i f d a l a n r b e j a r t a .a l a t v a n g d i p e r l t i l i a ns e p e r i i g a m b a r 2in 2 1 J . catat'.trnae l< s e d u a m a c a mz a t a l i r i n i .d a n r!(tiriir:i. 0 t ' i r ps aa a t z a t c a i r r n e . J'.l r i t u r r q l a hQ t ( r l c t r i t tcoriti.. . . ii n r t . ..r rr ' ' r. : . no n t i n u i t i rk N4q. . Cara tii. .r'l z. : I .ri.l t c a i r s a r n p a ip a d a k e i i n g g i a nt e r t e n t uc l e n g a nz a t . . r ns u s u n l a h a i a t .f u r u n k a n r u m u s B e r n a u l i u n t r r k i n i .'i:".:ntang zat alir kopresibel. PCf[.inPrlr's. . d e n g a n n r e n g u k t r r t e r l e b i h d a h u l u d i a m e t e r n r r r l r r lr . . S i .'.a i r .. !r.r.. . i il t.s)t. e n t u r j m e t e(rd r ) d a n d i a m e t e rt e n g g o r o k a n n y a (dz) | (i' '-: I l lll =l \ . i [ . t . ) I ( .. '. l e n .ti'ni n.peternaka n. ' { . . zat alir tak kompresibel. '-iilta Qs dan Qt.an Fi lill t tt: (. hifunglah koefisic.'. e n t u r i m e t e ri f u d i l e t a k k a n m i r i n g a l p h a c l e r a j a t t c r h .r .anq disebut dengan : head tekanan.:. r 1 . r .i.ri. heacl kecepatan datl l-rrtilt iier.iit l . .s h-i d a n keperluan .i111gian. . : : .iir ir. . ..tit tiapat kita ketahui Qs s(ls I i i) j. i i <i i r .t l .ri'l tulisk.. i . i i f l i l ' . n .a . ir r .iiktrrrrvtr c.rn c r i i ' rl < e r j a s p r a y e r( a l a t p e n y e n t p r o th a n r a ) .-r beratjenis zat cair yang kita pakai.i.ritulcan 1'rercobaan 1 . . . I't 'r: .r r . 1 r . 1 . Jcla'. .l e n g a n (debit ztrt cair yang 7 .) e n g g u n a a nv e n t u r i n r e t e r d i b i c l a n g p e r t a n i a r r .rsl'."i. .r 1-<'c r Ia i r t ' e r s e b u t . i t rr n a n o r n e t e n l y a . i r . tel<nologii nciu. . l l rc l i p t e r s i a l t k a n . : . f r l ' .\iil'. .r.l':. Apiil<aii . h u n l l . f.:l. i i i ..il. r i <c . f ' c ' n i u ! : a nn i l a i m .IV. r i . \.i. i i ii .' r ) g i i np e l a k s a n a a n n o . i i .t_i iut \/ a). i r i : 1 .:. ' t r l l . i : .1 ! afas. c a t a t beda tinggi air r . 6 t a d i . . .4 . kod r:i. g a l i r a.r r r a t i l a h k e t i n g g i a n I l t r . tcl<nik. ' . 4 . ' l ' u r i .

Berat jeni.-.l'(crn) X (crn) Fi (cm) ) H (cnr) T (det) Padang.sza t cair Berat jenis air raksa Diameter mu lu t ven iu rirneter Diameter tenggorokkan Diameier bejana besar .touRNAL VENTURTME-IER(Me) Zat cair yan11ti illrnal<a. Asistei'r Pengarvtrs Praktikan Praktikan Anggota .

t-'. 4 buah kataPrel tieir'' 1-cnclci<) 5. Kertas kat'tou putih (Par-rjarrg l i a t ) 6 .n@ f t r' '--: \___.i tentang konseP Me nr 1tei zr / ure ii-iit I''trmi lcbih lanjut berkenaan c-lal..rldaruan Air Track' (tresar iiari baia' Plastik clan magnet' t.LINEAR AII1 TRACI( (Mro) L+tL) I..." .criikilntitik urateri I l"t * t t' t .- Mro- I .I __-__ / /L -\r__**____-=t. Blort'er timer riigital /' I r-] I r--*--I n n l 'l. Elastine corcl 2. ' - - Gc'lV.. Pita ukur 9.inient tanpa loi:. Tujuan *. Beberapabuah alat pt:.lari uCara)' gesekanclengantiuPatn cian i<ecil) 2.{ctllie iit t. 1 L ..r - Crrliti..'angg:r kecil 4. Alat .r'.lin I titncitK-au II.irr(hokttm . .hokutn tlasar) Yang kor'.-l.alat sebagaiberikut: clenganaccessorisnya Satu uni linear Air Track lixpci. o22 | -\:.att .scp-t .: i " t lt' - - i. P l a s t i c i n e( d e r n P u l 7.l .. Batang Plastic 8.)t L.am Lmpat keudaraau berialan 1. k. Air track (seb'ah rei .- phorociocro r* " .!r l(ta11 ' rta\.

Kecepntmt udnrtt Ai.claraan -= -.r kerrdaraan Air Track.etciihiri.1aiurkarr udara dari blower ke air track itu 4 Disital tinrer.. p_.- ds cl(t'2) cl.i-rg'rn 220 V Kabel perreliu'lrr:ng Mistar Stoprt. il..'il J .esarnya. ' . 6.arrl:ielah dipersiapkan untuk itu.:rnlra gesekarri. ker-..3. ) = . S . ? I : a )2a . ci \.tl-rneir::alir.aic-h III. 2 ( . .ava Air Track dihitungkan van. ' ._ S r ) 3.\r d.i. Percepatatr kenc"i.an Air Track.a rlari dalairr iangki Blor.urr) r.'t'a t.t = J2r'2. Pipa (slang) clari plastik. S . 1. irizil<zr i<enrlat'aan ^/t.r'er akan mengalir ke Air T'r'ack leivai pipa (sl. ..rl:ra iri-la:.rT'rnc|: iiii:r:tahiLi ciel-.in l. derrgan runtus Ir ln . Photodiode Sumber listrik clar:iPl-irl dengan trll. l-. ll).r. N{ro- 2 ..irTraak yang kita . 9 . 5.s Lrekerjaoaila. 9..letakkan seC?i'?r l-.ama./r. _ ' Irr l .traarrAir' riipei!ilr'.:i. Teori Apabila Blo'.Crizil'i:. 'r 2 a ( .. Apabila rtti.rngkan sebagai berikut untuk lllellggerakkan kenc'laraarrAir"l'r'aci<sejauh rls. akan bergerak dengan larrcar.7711 I.lh:rn !<e pei'nirrki. yartg clairiit 11s11. adalah : l t \ r =2l r r r r l ( r .tls= d | . t lr. r ) F. 9 per':. Gaya..ln cliffer'€rl:.+. 7.tr-kair. : usaha \2 t 2 2lt'=c1(r'r) nt ^ L L ' .sa. ciirnarla i-n ll.n iuinus : I climana : s: panjrtng ken<-larrazrrr t = vvaktrr '['rack2.s 2a ds : ? \.lss. a.

. Cara untuk rnenentukan fungsi itu adalah sebagai berikut : Fungsi yang melewati titik I. tentu terdapat empat buah titik.4.tz) (te .f.tr) (tz . buat menentukan/meramalkan besaran fisis yang kita ingini.h) (tz .ta) Ns : (t:.X r.t+) Mro.tz) (ts .)(t . f .(t)= (t. lantas kita buatkan grafiknyadata kita ambil sebagai S = f (t) dapat ditentukansetelah berikui : Waktu Jarak tem uh Tr Tz Tr T+ Sr S.ta) fr. ( r= )* t .(t) ./ .)(r . Sr S+ t t t z t r h t Pada saat t = tl jarak yang ditempuh oleh sebuah titik rnateri = & Pada saat t = tz jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi : & Pada saat t : tr jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi = Sr Pada saat t = tr jarak ).masing adalah: . artinya jarak = fungsi dari waktu. X /. tiap slang waktu tertentu dapat kita ketahui posisinya di sepanjang Air Track itu..f. .t4) 1.l2 + oJ al N: = (tr . Dengan gerakan kendaraan Air 'frack.(t) = \ dimana Nr : (tr .t. Apakal-rnarna fungsi yang melewati keempat titik itu ? Setelah kita temukan fungsi itu barulah kita dapat melakukan perhitungan interpolasi atau ekstrapolasi.tz) (h ./ 2 X /v4 .tr) (tr ./.t)(t -tr)(r + / /') . (.h) (t: .3 .. s = f (t).ang ditempuh olel-rsebuah titik materi : S+ Jika kita gambarkan grafiknya./1) dim ana dimana dimana = (tz .f (r) = ao lt + a./rX / . titik III dan titik IV masing .t3) (h .to) =fr f.t.

K e c e p a t a ns e s a a t Bila s : d. linear 7. yatig kita ingini.4 .az dapat kita tentukan setelah merryelesaikanpersamaan yang tersebut cli trtas. lr4etode fungsi 2. &1. Mro. setelah kita temukan fungsi f (0 itu. MetodaIntegrasi sesaat dan perceltatan 5 .''. Tumbr-rkan Air ' fr ack dengan: Tu mb u ka nke n d a ra trn lain yai'rg air h"ack (a) S. 8. D i f f e r e n s i a sf iungsi 1.sebagai Fu:rgsi f (t) itu dapat kita artikan sel-ragai percepatan atau debit air dan Iain lain keperluan. Monrenfun.esamanya artinya dengankendaraan (b) bengan penyangga(clari tnaguet. Energi Energi kinetis kendaraau Air Track EK = 1/znlz Di sini rn dan v dapatdiketahui. sebagaikecepatan.s l/=- dii c l a p a t : ni f u n g a n c l i f f e r e t t s i a s f ( t ) . jarak.plastik dan baja)yang terpasangdi u j u n g A i r T ra ck ki ri kanan.Koefisien d0. M o n r e n f u n rl i n e a r i a l a h p : n l v Di sini m dan v diketahui t. m a l c a d e n g a n n r e n g g L r n a k ah dr c{t' dr 6. barulah kita lakukan nilai i (i) paclai.

\Pipa(slarrg)plastikl. 1.5 Photot-tioclcqate cli.i"". dimana Bila ke.. ' tk t te r t a s '\ 4. Cara nlelakukan percoLraatt m e s t i n y a! se nb a q a i m a n a ra r r gc l i p r e r l r ' r k a L t ' lp e t ' l i l ' r t i r lv 1.2 Kertas t aiton putih pala kencln*L.In!Itlip..rntarak. Ga1.aaksi = gaya i'ezrksi pegastadi Gaya reaksi ini aclalagaya konservatii oleli Jadi F:kx p e l t g a r t r a t a rjla ' cli k tlapat D i l r a n .3 Kabel penghtrbung antara Blovver s u m b e rl i s t r i k n y a ' antara cligiialhmer clengan ai u j u n g d a n p a n g k a l .h.. Air Ti. r x = s i p r L r c i l i l ..nrakaberdasarka4rlrukun. [''. + tn.t Newton ke III.irii.K o r r s t a n t zP di situ n-.A i r T r a c k a e n y ? r t l g gd 2. Siapkan serlr 2 . III.ar. + nr"v.enabraksebuah !)enyangga. I t-l jumlah mometrltrn! Scbeltrnl tumbukan I = in-itial(nr-ula tritria) F: final (trkhir') g. Kenc1ara.lkaipegaskaret.elt'o t' sutnbtt Air'llrack iht' serta autara timer ke cligital 2.. t).6 1(1i-ielprenghtrbullq arltdr?lI' hototliocle tegangln2 V' ke strttrber Photociiocle trp ka rtIi i o u 'crI 3 .k (spiral).* tumbukan Sesudah -l'-/ / ') (tr. .li r'l t i t ' t t 1 : . V. iui beltirtrl:oleh clitaruh pada Air Track b. I .". terdapirtkatapei}.:rr dan sunlber listrik (PLNI) atau 2.f-. P a s a n g l a hd e n g a n L r a i k 2.*rrrtt. Koefisien restitusi (llr c - i.t. t ttl a p a t c i i k e t a h u ic i e n g a l r sebualrper sulur (spiral)' cliketahui.r. f m.lel tersebLrc b i l a p a d a p L r n \ / a n ! l q ..claraa.v.nt.4 Katapel poao l<erlrrp ujung Air Track dan persis di atas 2.rpat jr-rtal<itaketahui konstantaPegas Ll i t u k a r d e n g a n s e b u a h p e r s u l u r r ata.. Brtrsihkarl l-'r-l'llltlliartt irt''l't''tt'k tissue ! Mro - .. ) t e g a s( k ) 1 0 .arrgciihrrLlungkanBlowerdengarrAirTrack Air Track dengan menggunakan 2.

italtimer.guya 11..rata dari kendaraan 3 . hendat kanan Air Track itu.percepatan t":uu:.kan angkanya ! 5. Hidupkan Digital timer dan secara (yu^q *1."\ pakai kertas karton Putft) 6. Dari f : f (t) tacli tentukan kecepatan tritunglah energi kinetiknya dan bekerja kendaraan Air Tru. Letakkan kendaraan Air Track rnengarnbi! itu d"i sebelah ujung kirinya' Jika peiarr . Ilitun ggayatolak menolal magnet V . serta momeututl linearul'a ! arah yeng lain. P e r c o b a a n a P a . Bagaimana caranya anda mendapatkan kecepatan Air Track ? Mro- 6 .i. atur geraknya dalam 12. Letakka^lah kenclaraan Air Track masing . i"ttttttut't kecepatan akhir kenclaraan pertama pakai penyangga ! kendaraan iiu' Hitung koefisien restitusinl'a paCa penyangga ini ! 14.l"h ni"t tiap stop"vatch biasa) selama 10 detik' 10.JikakendaraanyangkeduaditukardenganPen)Ianggama gnetdanpada niagnet. PertanYaan Track Experiilent ? 1.peian ke atas Air Track bekerja ! .Jikapanjangkendaraaninitelahdiketahui. Arnatilah gerakannya kendaraan angka Photocliocle gate' maka bacalah kertas karton putih meninggalkan : rumus ! oleh digitai timer' angka ini t dalam tarrg clitunjukkan S. d e n g a n a . Calilah/tentukanlahpercepatan dan gaya yang bekerjalud-u ! gg""Jkan tlua buah photodiode) Track itu. ' u a i g "tumbukan.NOL .ryo d'alam keadaan Blower sedang kendaraan Air Track itu. (note : dalain hal ini .a p a s a j a k a h y a n g c l a p a t d i l a k u k a n d e n g a n A i r T r a c k ? " rata . amati ia-rakyang di atas ! = itu. blatlah grafik s f (t) dengan metcda yang sesaat dan.Tentukankecepata nakhir tentukan pula koefisien sesuciali itu keclua kenclaraan restitusinlra! l3.makacarilahkecepatan kenclaraan itu ! kendaraan Air g. Anrbillah selang waktu (dengan oleh kendaraan Air Track c-liternpuh selang waktu lddetik. sesampainya ujung 7... Apakah ya^gdimaksud dengan linear Air 2.masing dengan dua beilawanan dan tentukan kecepatan'u*ilttyo b u a h p h o t o d i o d e .

hari' Berilah Mro.ltnku. Jika kita letakkan miring sekian derajat. Turrjukkaniah kegunaan Air Track clalam corrtoh l .tiu percobaan anda ? kenapa 6 .'a? riipotong tlua sama paniang.rirrr itu pegasn. rata dari Apakairyangdisebutdengan"seniakan"aiaujerk?bagaimanacara ? dimana bertemu oleh anda Jerk ? m"rl". Apu . apakah percoba"rnYa? bagaimana caranYa? = k bila 9 .7 .apa sajakah yang menjacli kendala dalam timbul kendala itu ? 7. Ilagaimana caranva anda mendapatkan kendaraan Air Track ? J. Jika sebuah persulur telah anda tentukan konstani'a Pegasnyanilai p"rsl. Kenapa Air Track diletakkan horizontal ? yang dapat anda lakukan 8 .percepatan rata 4 . berapakah lonstanta kehicluparr sehari 10.

3. Merrenfu kar-r koefisierrrestitusi ( e ) p a d a h t t n b u k t t t r T u m b u k a n s e n t r a Ib e r l a w ' a n a n arah antara ntr = \ / v I Vlt Vrr & ttt: = v1f No.IOURNAL LINEAR AIR TRACK (Mro) Tabel l. 4. 4. .rata = N4enentukan R a t a. lvlenentukan atan Pan kendaraan= Lintasan kanan kiri Lintasan R a t a. kanan = (EK) Merrentukanpercepatan(a). 2.r a t a ( v ) k i r i = T a b e ll l . J.rata Ralatnisbi Vrr Yzr Padang.r ' a t a T a b e ll V . 1 e 2. Rata. gaya (F) dan Energi Potensial aln M a s s aK e n d a r a a r r J a r a kI I Rata . 6. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1.

2.l.GAYA YANG IIEKERIA PADA SUATU TITIK (Mrz) f tLt \ r l.gaya yang bekerja pada suatu titik. Bangku gayabeserta PaPallgaya Beban beban L set Busur deraiat2 buah Benang mcr'.prinsip gayaPatallelograrn dan polygon. Urrtuk rnemeriksaprinsip .:'(bawa dari rumah) 5 lembar kertas1-t-. l{ F) F' '-5 nr I v.. I I .alat Yang digunakan 1. 2. Untuk mengeiahui prinsip . Untuk memahami gaya .prinsip gayaParallelogram III. Teori Pendahuluan titik dengan arah yang Jika clua gaya atau lebih yang bekerja pada mata berbec{a alau berlainan gaya tersebut clapat diganti dengan sebuah gaya tunggal (restiltnnce)yu"g besarnya sama dengan gaya yang menghasilkan keseimira. Mrz.2 .. 5.rgan dan arah resultance tersebut berlarvanan dengan arah gava keseimbangan. Alat . 4. Tujuan 1. J dan polygon. 3.

"- ) .IV. Tugas Akhir 1. Siapkarrmeja gaya tieugarrsttrnri. 3.angclisebutdengan garis kerja gaya ? 3. 5. 5 dan 6 apa yarlg auda dapati ? 4. Jelaskan dasar perpinCahan titik tangkap gaya untuk lJeberapa harga percobaan ! Tugas 7 . Buktikanlah keadaanakau (ticlakada oulley) maka : Ix = 0 1. Usahakan meia gaya benar . Pasang tempat beban dan tali . Berilah beban pada tempat benang dengan bertnacam harga' Ukur suctut . Dari percobaan4. Dari percobaan3 apa yang atrda clapati? 3. Dari table percobaan1 dan 2 kesimpulan apa yang anda dapat ? 2. Uji pulley apakah lancer afau tidak. Kapan benclaakan bergerak aiau rolling ? Iy = 0 M.tali gaya. A p a y a n g d i s e b u td e n g a n t i t i k t a n g k a p g a v a ? 2. 2.beuar vertical.trnya. Cara kerja i. Apa 1. 4.suciut gaya yang terjadi dan posisi titik tangkaP gaya. 6.

AsisterrPengawas Praktikan Praktikan Anggota Jour'tal i/\z' ?.JOTJnNAL VEKTOR GAYA (M12) Mo i t*. l o a i 0 B Padar-rg.r M . M . .

Secara rura tenra tis cii r-rya taka rr d engan persamaalt: ITls.t.c*. II. Isilah kalorimeter dengan aquaclest sedemikian rupa sehingga benda logam itu c{apat terbenam ! 3.mula yang diketahui ! P2- I . Panaskanbejanayang berisi air sarnpai merrdidih l 4. (tn. Konrpor 7.t*.to) = rrlrr. Perrclingin Dasar bekerjarrvaI(alorin-reteraclalahazzisblack. Kalorimeter air 2.mula IV. Menentukan kapasitaspanassuatu benda 1. Timbang kalorimeter kosong beserta pengaduk dan benda yang akan ditentukan panas jenisnya. clilnana : lll< C5 : r.mula suhu akhir massaair panasjenis air suhu air mula .alat III. misaln-yabenda logarn ! 2. Termometer 3. Cs(tr.. Masukkan benda logam ke dalarn bejanamendidih I 5. pindahkan benda logam tersebut ke daJam kalorin'reterc{arr catatlahsuhu akl-riryang tinggi ! 6.{enentukan panasjenis suatu benda. Bejanailiclih 4.) + rrlc.. 2.sa lrcrrr]a palras ber-rcla suiru bencla mula . Neraca 6. Tujuan Alat . Cara melakukan percobaan 1.KALORIMETER (pz) L+tV) I. Ber-rda yang akan ditentukarr panas Jenlsnya 5.rnula nlassa kalorimeter panas jenis kalorimeter suhu kalorimeter mula . f LJ Crv + fl-lc Cc t_ a - llra. Seteiah beberapa saat. Teori 1. cc(t" . Dir-rginkankalorimeter. sarnpai snhu mula .) -. l.'t)77 -f+ .

masing kegunaan clari percobaan ini clalarn kehiclupan an.lasehari . Apakah yang dimaksud dengan percobaanpelapor ? cepat ? 4 . Apakah yang disebut dengan : a.dan amatilah di dalam suhu muia .. Jabarkanlah persamaan di atas ! 6 . Panas jenis ? 2. Lakukanlah percobaan ini berulang kali dengan bet'tnacam IT'rdC?Irl benda dan jumlah air Yang berbeda ! 11. Catatlah keciudukan barometer ! V. Masukkan kalorimeter itu pada tempatnya dengan segera. Bigairrana pendapat anda. jika pengaduk digerakkarrcitrcgan 5 . Bagaimanabunyi dan apakah maksud dengan azazb"ack? J. Pertanyaan 1. Catatlah suhu akhir dari kalorimeter (suhu yang telah tetap) dengan mengaduk air di dalam kalorimeter ! 10. Kapasitas panas ? b. Tunjukkan dl bidang anda masing .7.mula dari aquadest/kalorimeter yang berada tempatnya ! dalam bejana didih cian R Catatlah suhu benda (tr) yang telah clipanaskan rnasukkan sesegeramungkin ke dalam kalorimeter tadi ! 9 .hari ! Pz- 2 .

IOURNAL KALORTMTTER (P2) Nama Logam Padang.3 . Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1 2 J 4 5 6 Joumal P2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful