4""$ffil",;

H ffi&Sdeffi, ffiKSgKA
Distlsun

P E T U N T U hF$q.AF(TIKTJE# I

s,
r

:
l-

E{ .l'I

NgfER Drs. Et. NLAEefdAt Drs. H- AL\MIS ABBAS

foflT}^A'SAR E..ABOR'ATO [E[ E.H IENE17ERSETASANDALA's
PAH}A}{G

PETTA.TIJRANUNTUKPRAKTIKAI\T FISIKA DASNR 1
: S e l a r n a p i ' a l < t i i i t r n rt i c l a k c l i L r e n a r k a t t co\r'ok b e t ' i t t : l L - i tltito r r c r l ottq bagi )'rll19 atau s;titclal I r l e t l l , r k i r il i a o s t l L r l t l r r g t t r a k i r n , t t ti t r L t t t c li r t r i l r e r o k o k

1 l -

2.
n

rapi' tlerttlalr l,rtrOc r l a t tt l i P ' t s a i t r l l 's ',cl)lakaij.ls r i" ;,it'[t,tt'tr l"P-o-{:-;*Ai'u". r , l e n ' , . a s Llr,k la A"1,,' 7u Q..;qK e t i k a r r l a p - c r i i n [ , 5 s P a , s i f? h ( . c t \ \ t ' r (ticlak ternrasr-tk l)entlrtttrtr) Daftar pustak;i ntininra] 3 bualr pacia minggu 2 kali citrncliseciiak;itt Praktikunr pensganti maksitltal ltatrl',r sakit) atau surat ( p a l < a is u r a t k e t e ' r a t t s ' i r n ke - 9 bagi pr',rkhkultt )'ang sakit i laitrriva. izitrrestlt

4.

5 . Teori lapot'atrminittral 3 lenrbar 6.

7. 8.

r t a s i n g- t n a s i n go b j e k ' P r a k t i k a n d i i r b s e no l e l r i r s i s t e tn P r a k t i k a t r h a r t t sc l a t a n gt e p a t n ' a k t u

g.Sebelr-rrrrpr.ak|ikutlr,praktikanstrclalrtlrenrfotocoplt,jurnalclbjek\'irnqakatr d i P r a k t i k un rl < a n ' o l e h a s i s t e np a d a j a d n ' a l p r a k t i k u ' n 10. Jurnal praktikunr harustlitandatangani tersebut. alat j a r v a bt e r l i a c l a p 11. Praktikan bertanggtrng - alat yang tlipraktikurnkan' 75 % clari seluruh objek praktrkum 12. praktikan cliwajibkan untuk nrerrgikuti p r a k t i k u n r ' a p a b i l ak u r a n g d a r i s e l r a g a is Y a r a tt u r t u k n r e n g i k u h u j i a r ra k h i r 'iln y a t i r k a ng a g a l ' t > r ' a k t i k t rc h . r l t e r s e b L r1 rn 13.Ha|_lralt,arrqbelurrtclitentukandapatdiattrrkentudian

\a"t, kr [,'+v'u t
lO 11, r ' t a O n f J - e L l p' - y a 1 -, -t t-

Qtt'cA ---//-

-, ..r u .tr.q^tzi,il\{v{7r'\
| fltlctt fo5PonQ

-.

-

7 lu

-tt -

-? (u luaT

(Mr) Lt l9 J MEKAT{IS DASAI-(,PENGUKuIIAI-I

I.

TUJUAN
cian sorong, kaliPer micrometer iang4ka mengeunakan 1. DaPat sPherometer sk'alanonius dari rnasing amsing clar, utatntr skala 2. IiaPat membaca ukur di atas

I I . TEORI PENDI.JKUNG
A. |angka Sorong

\

l

\ni

\l

V

- 7 Grunbnr

Keterangan:

E - F = rairangatas A - B, = raitairgbau'ah = skala vertlier G = skala utanra C =Pengukur =pasak/Pengunci H ;

Jangkasorongadalah.alatuntuktnenentukanjarakdenganketelitian0,02 a t a u 0 , 0 5 n l m t a n P a k e s a h a l a l r p e r a l a l . . . J a rB r gyu"g k a S odapat r o n g i bergerak niterdiria tasrahangA dengan dan rahang "r^trk skala.utala ciengan ya^gbersatu irenentukatr iarak dalam "t.r ;;t;r.,u skala vernier. Rahang bagian jarak luar' Sedangkan bavrah ttntuf menentukan suatu benda dan rahang rahang B' aigu,lur.u" C yang bergerak bersama kedaia*urr menentukan untuk digerakkan' menekan D rahang B dapat ;;.f"

\rang pembagiayyt .!:*i:1 skala vernier adalah skala tarnbairannya denganskalautama.Skalavertrieratauskalanomuspadajangkasorongtnr jarak terdiridaril0pernbagianskaiayangsanra ^d'enga n l . gpenunjukkan mrnpadaska lautama, pada mni. L,9 Jika J",ig"" sarna uJrr,i", sehinggasatu skala berada t*airil menunjuk puau skala utama tertentu skala nol vernier (yang l"t'nit' yu'tg Uttitnpit denganskala utama diantara3,4 cm dan 3,5cm dan ,tuiu 3'475cm' tersebutad'alah adalah7,5 maka i;;"it yang diukur Kadang-kadarrgaclajarrgkaSorongyallgn.,"*p u n y a i . s satu'skala kalaverrrier20 sehingga utama' 'tuti mni 19 bagian skala vang 'iT-? :*:g^: trtatna' veinier samad"t gutt0,05sk'ala

Mr-

I

Lentera l .A dalanr B. Mr- 2 . yaitu dalam periksadulu dalam kcaciaa. Dalam hal ini Kaliper mikrometeryang kita g'.B. Rangka lual 4 . Dengarrrnenttttar : "JangansekaliPerhatian diukur Japat terjepitdengansempurnatanpacacat. Dengan diperkirakan sepersepuluhpembagian tersebui yang hanis kita lakukan dalam hal ini pembacaan dapat mc':ncapai ketelitiar 0. S e l ubung 6.masing menyatakan0. Dengan menggunikutr Kaliper lnikromeler ini perlu diketahui dalam satuan ap-askala ii"S teldapat pada selubung luar (4) dan dalam berapa bagian dari satuan teisebut yang dinyatakanoleh skala pada teromol (5). yanfl terletak pada larak yang iiteirputr oleir spinclcl cliukur paria sl:ala lentera (10) benda yang selubungiuar (a) clan teromol (5). kali menekanbendadenganterontol". Sebelum melakukan ilendayang diukur. I e rorrtol I 2.00i rnm.01mm.nakannrempunyaiskala yang seriap garisnva puao (4) aCalah 0.5 mm cian teromol yang tercliri dari 50 p"tpUugiunyang masing . kesalahan untuk mernl>etulkan melingkarKaliper rnikrornetel untuk : Lakukan pengtrkurau ataucia'wai.Seluir ung untuk mengukur memuaskan Kaliper mikrometeradalahalat i'ang sarrgat jarak pendek dengarrsangatteliti. Kaliper Mikrorrreter ..Spindel 3. ietap ' tiijagauntuk memberikan Benda yang akan diukur diletakkarrpaclalandasan(L) clan spindel (2). Sekrup 10. Jari 2. Kaliper mikrometermeruPakansuatu alat harus 6a''s benar dan kebersihannya presisi.oleh karenaitu pe'ggunaen^)/a hasilyang rnerriuaskan. -jr1l-ra percobaan. 'bo rr n ! le rg lti rr u q ll.jari stratubola. Pengunci '/ . menempelrapat tanpaada (1) dan spindel(2) dalam keatlaan ieadaan landasan "jangan nol ini. Perhatian: kesalahan kotoran cli antaranyaunttrk rnenentukan nol ini". . r 9.2 Ganiltnr Ilo|or:ncan' l \ ! t v l 1.Landasan ). Cari besarjari . jari batangbencia dari beberapa 1.

l]i li.}.tlut.'.li: : i u]li l*il:li l':]..u t'rr berpu o I angLrer-rytrk'/ y.?.l..l F ttre'h:kat = r.:r^ "'ii.l'l.rberputar 1. ri'i.r.'...ili.* '.tr...||..i:li..r n\r\11)/irrys.:'t. Merntrtar turunnYa' gukt*naik tamen ser taran.. pu : :ilffi.titlllll = rari ti.rla tl'rpat t't'ii't'ynnf"i''ti tJ.c. schirrlipia sckrr'rp Lrerrcra vnns rctakkarr \l|..* ghi i Men 2.111..[rilasp:lte...ia B.t.iin" z.5'liifi-liliil r' *'''t'll trt{a' tli lr.. U n t u k u e n o a y a n g m e n g k ibt."i." .r 1..r'se.':lensarl l a .u .kk.i.da Jiptrt tliFtrriksil .Hlll.*r... bawalr rrirrrrli r.l'.pl. .l''''s sKruP 1. i:1il? kePing dan meng lvli - . [Tnl*:lsj:. r k a l r t r i r r n l 5 b a w a t r s k r r r p r r r r c r r y i n g g u n g Lrcrrihttt scl)ngni tt..irtl.'.". i"p "i't" da * ur. i:lilHl.C.]'!Tli[. Mr. SPherometer Keterangatln..r..lllit"]l:::::.inii'?tit'l"ttftlirrgkaran r 'IG = i:ii#l] *r^ro ll.D 'r'-'' tiga t1*'n s u t { t t ts e g i di tengah icngan tlt ''t''t'''''odntuk . n r a k a k e c l ub^ clu kallme nyinggyngdapatdilihat v.t'' pa i P: Ke c e Pa ta skru n adalah iurnlah putaran kecepatan ":ltP Yang dimaksucl dengan persatuanparrjang(tingginaikatauturunnya.'.tIikitPtlt... l t r t { t r k a t r 'a l r ...tlt]rutr.rltt.lr8_Lle ri....:l' ... :l..rskru...rtrttrtttt tagt uransi cla'r . U r r t u k r r r c l i l t a t k c .*.a.tw'tlt tulralrrri. t .1]crilnlrsl.Uatangl*tala ' ii.i:ll.T. P ctttu tasckri r llnr ttl' r u'3 pr I r r liar r ute' r lah S "lr lsil' kctnr ' i plteronteter ' 1iiis' lnt e a r an r e n r a k a r li sl )l tt't' oir tstt' r n'rnt'ri'kcrdudukan i :u .i'l'l st'itrlar tcrlctak y'rn.u..pl'Kecepatanskrupdapat : bitentukandengancara tul I..T"o skruP' Inemutar ganloupe)' aun liini 3 .llt'X..u.'ilf''i.ru l .

iurg^tebal adalah5'5 7 ! . Lihatzangka a' dan 5'6 ! . Alat . misarnva 2. JalannYaPercobaan A. ^ = h r: ]ari .Mengukur tebal gelaa 'i*1' diputar. Geser $iak ke diruniukkanangka nol skala utama skara d. .arnatikedudukan ekrupareayingg'ong : iari iari bola Menenrukan -. SPherometer louPe. 4. = anakpanah::g*:l::tl-. s. Jingka sorong negatif Kaliper mikrJmeter lensa AlaiPelat geiastebal Lensa Positif (buktikan t) t&i IV.rerlti".kakispherometer I = sisi. 2. "ti"utttyu Stau tllu = * x 0'01 5'57cm 6..beql L^krr hphrl rr -F*l membuatgarislunrs dengan yang lain yan-g . sicrup.nY^iufur. )rttatskala vernier7 ! skalautama. 5.""*i '"ti't Kemuciia" "ailJyoil.-. garie' tebal p"tu"daan tirup adalah bagien Mula-mulaspherometerdiletakkanPadaq*'rata.i"t.sisisegitiga sama P III.iaribclaadalah' : z*e Dimana: . ukikan ini untuk bendalain cm Contoh gambarmenuniukkan14'33 Mr- 4 . slsl^adakaki .alat Yangdigunakan 1.n) .i antaraA *6nn pitu dimasuki oleh A dan B ! terpegang betul Lilf p#n hingga muka vernier' 3. "^ir{"y""s.Tekanpu"uylflzeservernierkebelakangsampairahan-Bbergeraksampai ! tebalpapa. |angka sorong papan: sebuah tebar i^'1ffi1i*:3: i::.S 4.. 3.

Ukur panah panah segemenbola ! Ulangi seperti4. Tempelkankaki spherometerpada kertas. kemudian amatilah kenaikan keping berskalaterhadapbarang berskala! 4. Tiap kali pembacaan harus diulangi r kali. pada kertas! 9.5. 4. Ukurlah jarak antara kaki . 5 dan 6 ! 8. 2.6 t. Ulangi langkah di atas untuk beberapa tempat pada kelereng atau bola yang sama I 6.lobang skrup akan membekas pada kertas ! 2. Bacalahkedudukan skrup bila ujung skrup di atas pelat gelasMlangi lagi pembacaan seperti4. plangi percobaan untuk kelereng atau bola yang lain ! C. ulangi s kali ! I 11.tiap d cm. Ulangi sampai n kali terhadap tempat yang berlainan ! 3. Spherometer 1.maka membekas 10. Tempatkan sehelai kertas pada skrop spherorneter maka lobang . Kaliper Mikrometer 1.kaki tersebut(sisisegi tiga samakaki).Tanvakanindeksbias pada asisten Mr- 5 . Ambilah sebuah kelereng atau bola kecil ! Letakkan kelereng tersebut pacla landasan mikrorneter ! Putar lantera sampai berbunyi ! Bacalah dan catat kedudukan skala utama pada tepi teromol dan skala vernier yang membuat garis lurus atau mendekati dengan skala utama ! 5. 3.B. Bacalahkedudukan skrup pada saat spherometerterletak pada plat dasaratau tempatyang rata (titik nol) ! ini pada q tempat yang berlainan! 5. Ulangi percobaan 6. Putarlah penuh krup p kali. Hitunglah jumlah garis pacla tiap . kemudian ambil rata ratanya ! 7.

Indeks bias lensa/permukaanbola din1. Jangannrenggosok kerasberilahpelumas. PERTANYAAN 1 . Pa. Q.-ia spherometer dengan pengarnaian yang hati .jari bola besarart ? 10. Mengapa keduclukanskrup dibaca beberapakali.rvckini (garnbar 2) ! Mr- 6 .jari permukaan bola. 3. 2. Hitunglah jari . skrtip pada bei-ida """"t:' I i I .r dan s ditenfukanolehasisten. hitung pulalah ketelitiannya denganpemperhitungkanselnuakesalahan yang mungkin ! 9. Terangkan! 5. .P. mengapatitik nol harus diamati lagi ? 4. d.betul plan paralel ? jika tidak berapa tebal plat ? E.rr rlz I Gantbnr 5 : Spheronrcter V. Berapatebal pelat gelas? 6.3nu1'"n pada asisten. Cara manakah yang baik untu!< menentukan kecepatan skrup ? ! Jelaskan 3 . Besaran yang n'ranakahyang harus ditenhrkan dengan teliti dalam mencarijari . Berapakahkecepatanskrup pacla.hati dapat ditentukan tebal pelat sampai 0. cara 1 dan berapa dengan cara 2 ? Apakah satuanrrya ? 2. Apakah pelat gelas itu betul .i..Catatan: 1.0C1 mm dengan kesalahan hanya seperseribu. Hitunglah jarak fokus lensaplan co. Hitunglah ketelitiannya jika kita hanya mempunyai kesalahan membacadan memasang? 7.n.

. Luas Gae Terhitu II. lengka Sorong Ber.JOURNAL A[^AT UKUR (Mr) I. Mikrometer I'engukuran ilI. SPherometer Penqukuran LuaeTerhitun Padatrg.ia I Peli Leba. Praktikan AsistenPengawas Anggota Praktikarr I 2 3 A 4 fournal M1 - 7 .

e r s a n a a ni n i c l i s e b u t l:Oi: Hooke.n.lnl rnaterial' Prinsip berbeda ./ t n r a t e r t t . Menentukan nroclulus 1.Llcli atas juga d idaPat Dari Persamaan /v =+t = A L c l i n t a n a t ' = t A ' Y \ 1 . t t ic sl i t u l i s: c l e n g a rF r /A yang secara elastisitas lt' Y : ir'lodultrs clitrtana = YLL A L dengarr P Y o u n g ' s . Alat .ini terlihat ada Dari persamaanF gaya F dengan t uUrrngon linear antara ini tranya berlaku tambahanpanjang AL' dan sala' keseimbangan dalam batas M4- .clannilaiYdalarrrl)ersanlaan. I A. a t a uF C ' - t- m'"" flr I konstanta. MemahamihukurnHooke Yout'tg elaslisitas 2. 3.MODULUS YOUNG (M4) LrLt') [. Tuiuan II.luas pacla sepotong kawat' -{ong Y dapat penanrpang ttittetah'i' Dari Persanlaarr clihitung : l.alat 1.becla setiap daya tarik p e r c o b a a ni n i a d a l t r h m e n g a d a k a n panjarrg da. \\l t honrogen yang Apabila sepotong kan'at ditarik p a n j a n g n v aL c l a n l u a s p e n a n l p a n q l l \ / a ' a k a n i t t r kavvat olelr sebtrah ga)'a F' rilaka iegangan Selanra L' bertanrbah ponlong sebesar kesebandingan/ bati'rs F/A ridka nl"iot'ini harga a c l a l a hs e b a r r d i n g n r a k a r e g a l l g a t ll e n i s ' f I . 2. = C' AT. T eo ri ffi I II^. 4. AParat Young's eksPerirrrerri Anak tinrbatigzrn MikrometerskruP lvleteran/ Penggaris I I I .

dan czrrilalr dengan menggunakart grafik tersebrri. T u n j u k k a n d i n r a n a s a j a p e n g e u r . r a d a k a n . Buatlah grafik F vs L. A p a k a h y a n g c l i m a k s u cd dle n g a n : a p a k a h 1 ' 1 1 1c 2. Atur m e n g g un a k at r n ' a t e r P a s . Daerahelastisitas b .r a r k a n p e r s ? r n t a a nd i a t a s . s e h i n t g a d i p e r o l e h t r l o d u l r t s Young's ittr ? elastisitas n r o c l u l u se l a s t i s i t a sY o u n . b e b a nl a i n . r a ar u itu di dalam kehidupansehati hari. Ukurlah di"meter karvat dengnir ntikrometer skrull tian panjang kawat dengan meteran. i r tv a n g z r k a t d 4 .t itu kedudukan 3. J a [ . catatlah L detlqati 5. . m a s i t r g. D a e r a i ri n e l a s t i s i t a s . Pertanyaan Y o u n g ' s? l e n g a n n i o d u l u se l a s f i s i t a s 1 . deirgan seirttLrirrr'. M4- 2 . Lakukan percobaan (5) clerrgan pengurangan beban t{ari Vang kecilb e s a r s a m p a i k e p a d a\ / i l l ' l g V.IV.keciui: kart'a. B e r i k a n t a m b a h a nL r e b a tp tiap kali penarlrbalian belran. Cara melakukan Percobaan 1. T i t i k p a t a l r( b r e a k i r t up o i t t t ) 3 .. c . Jelaskanlah sl i t t r a k s u c a. G a n t u n g k a n b e b a ns t a n d a rc l a r r pengantungnYa.n t a s i n gp a c l a 2 . Youlrq's l oduluselastisitas 5 . q ' s 4. r iperiksa. Tiap wilterPas' n l e m p e r g u n a k a nm i k r o m e t e r d a n t t r e n g a f u r 6.

3 .JOURNAL MODULUS YOUNG (M{) Dia:neter (cm) A h (cm) (cm) F tovnel L (cm) Y (ciynEcm) 1_ Padang. Asisten Pengawas I'raktikart PraktikanAnggota ) journal Ma.

. '-. Susunlah alat sebagaimanamestinya itu. sumber arus DC : clari suatu tempat Apabila sebuah benda jatuh bcbas referepsi' maka yang tingginya h clari suatu biclang berlakulah rumus : tentu nilai percepatan gravitasi g t2 H -.: cl PafanPental-' . yaitu jarak antara ujung electromagnet 2. . d i g i t a l t i m e r kontak h kabef cl-an g. i+itungtah nilai g dengan rumus cli ! 7. tiang atatt stanclard 2. v | I ' '.n.' ' i' terdiri SePerangkataParat benda iar.. Cara melakukan Percobaan 1...' " c. 4. 5. electrornagnet .L t \L) BENDA JATUH BEBAS(rnru) I. bola iahrh -' : . 7. Perhatikan hubungan arus listrik PaPan Pental ! 5 ' } a t u h k a n b o l a i t u d e n g a n m e n g g u l l a k a n k o . Tujuan : : suatu tempai Menentukan percepaian graviiasi patla II. r r t a k l ( y u ^ g mpada emutu skan paPan setelah bola terpental arus iistrik DC ke electro*ugtiJ. bacalah berapa waktu l"utr-. bola itu pada digitai timer ! pental.. dikurangi dengan katub itu bola 'pada electromagnet' iengketkan 3.' besi) (dari a.ql -? .yu bola diameter bola itr't ! ke papan p""#ui. lunrn.q '. 3. . Ulangi percobaan itu sampai 10 kali Ms- I .. . 6. Standard. . Teori IV. Alat .''-i : -'b.1/z G = 2h/t2 Keterangangaurbar: 1. . O r ." .rhb"!.alat . . Hidupkan electromagnet! tlengan cligital titner dan kontak pada 4. '. tnistar' f.. eiectromagnet bola bcsi baterai (sumber DC) digital timer kontak 1 paPan Pental/kontak 2' \ t III.ryu atas I 6. . ' .: r '. Ukurlah.

23.harl I 3. Apakah rotasi memPerlgaruhi nilai g ? 7. 800 t-S f. Turunkan rumus di atas ! sel-'ari. sebutkan ienis gelak benda jatuhl Apakah masuk 2. 390 LU b.tku laut paclatempat yang tersebut di atas ? G d i k h a t u l i s t i w a: 9 . B5OLU Point a s/ tl f di atas muka laut ? Bagaimananilaigitujikapadatempatpadaketirrggian1900diatas *.cupair r'r'aktujatuhrrya? 4. 4 5 0L U d.hll yang rnerrtpengaruhi gerakan 6.2 . Sebutkan hal'. 7 8 m / s 2 M-s. Tentukan nilai g PaclatemPat : a. Tunjukkan apiikasi G-t-Bcian GLiIB clalarnkeh. Pertanyaan GLB atau GLBB ? 1. 790L5 c .V. Apakah ada pengaruh berat benda telhaciap benda jatuh bebas ! 5.51-S e.

3 .IOURNAL BENDA IATUI{ BEBAS(I\{s) No. Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota ]ournal M5 . 1 I H t (t O 2 J 4 6 B 9 10 Padang.

percepa'rei g : 1. i a t a l i r Y a n ea l < a n a l a t p e n a i i < k a nb o i a j a n g l < a s o r ( l n q .-r (p . r /l < e l e r e n g . r I eufl - - . kecepatal dengan fltttornbolnduigntt zat iili:r' gayft ftpttttg+ gnl/ngesekatt J a d:i W: B+R Mz- .:.lla (cni) I (crn/ d t2) . 1 ) a tb r to nl a ( c n r / t l t ) h / t r i a l a n rz a t a l i r = t i i i g g i j a t r r l r . rj .'. i.rs tlengtrn rLlntLl. zlnen m ag t'retLlernr al i r r t r e n u r u t s t o k e s d a p a t d i t e n t u k a n visl. . Alat .ZATAT-lil'(Mz) L eG) i.r:tnqlebar/panjang yang bercliri m c l i p e r i k s as .jari L. top rvatch' istar' I u r u s .S: II.rtN' itasi D = nrassa jerris bola(gr/cc) n r = nrassa n0 i e r . Tuiuan zat alir dengan metoda stokes' "'isl<csitas lv{enentul<an tegak Talrung kiica '. i t r .osit.. t r o i .r lc Ir en taP l < e c e 1 > a tta clenqatr = r v a k t u j r i h r h( d t ) t = alir (Poisse) k e k e n t a l a rz l -at n jatuh n o l a t e r s e b u ts e t e l a l rb o l a i f u P e r l u c l i i n g a t b a h r v a p e n g u k u r a r rl < e c e l i a t a b = tercapai auabila gnynberntboln akatr tetap kecepata' tetap../t.c l i u k u r b o l . i -z <i r t a ! i r ( g r / c c ) = = [ i g 1 L .) r--- h c l i m a n a: = jilri .-i tl=-- .VISKOSI'IAS .alat rrv lll.

Ul:rrrgrpercobaatr4dan5beberapakaliurrtukmerldapatkanv z a t a l i r s e h a ph a r g a 8 . r-r^_ zat alir dalam tabung' 5.tnlr-rh cian ukur jarak yang hentikan stoprvatch. 50 dan 150!.pelan tii atas perinukaan zat alir dalam Jatuhkan bola jatuir pelan tabung.Hal-hal. r il ' ' r ' . ApzrkaS ). r s c i i a t a s u n t u k n l u t ' . Aprakatr 1'ni'.kira 5 cm clari permukaan dasar tabung tonrbol stopwathc dan setelah sanrpai di te!<. PertanYilatr ? 1 . . g i t . 2. 4. Catat waktu iatuhnya stopwatch sampai ke d i t e n r p u t r b o l a s e j a k a r v a l p e n e k a n a nt o m b o l 3 kaii' c l a s a lt' a b u t r t l l. r k . Tunjrrkkan clengan rumus'6ah*a jenis aliran v i s k o s i t a sz a t a l i r y a n g n l e n g a l i r ! s a ta l i r ! s u h u d e n g a nv i s k o s i t a z hubungarr 7. P .jari clan massajenis dari bola Tenfukan nrassajenis dari zat alir . tulis hubunganny a 8 .b a t a sv i s k o s i t a su n t u k m e n y a t a k a n : 40.a k u k a ns e b a n y a k 6 . 3.rpakahvangnlempengaruhiViskositas? c l i n i a k s u dc l e n g a nb i l a n a nR a y n o l d ? 4. .IV. r gk e k e n t a l a n v vang clipei'oleh V. M7- 2 .tantetocleperrgukurviskositasittr? 3. clinraksuc itu bergantung pada 6. Susun alat sebagaimanamestinya' jatuh t Llkur iari .rnsernr. Cara melakukarr Percobaan 1. S e t r u t k a n a c l t l b e r a p a n l a c a n r v i s k o s i t a szat serta safuannva ? 9. Setetah kira . A p a k a h y a n g c l i m a k s u dd e n g a r rv i s k o s i t a s 2. S e b u t k a n b a t a s .g dl e n [ a n a l i r a nl a m i n e rd a ^ t u r b u l e n? 5. Jelaskan alir . T e n b u k a nv d a r i n o ' 5 7.an. Apakah yang climaksud dengan SAE iiu ? SAE -'10'20'39' 1 0 .Sebutk.

Tabungventurimetcr Tabungini terdiri dari : a. Bagiantenggorokan 'cl. Vlanometer tempat zat air 3. Mulut (tempatair masuk) b. Bejana 4. Gelas Bagian konvergeu Pipa Peogeluoren Me- I . A l a t . Bagianconvergen c. Bejana PenanlPungan ukur 6.VENTURIMETER (Mr) Lt I t\ I. Bagianpipa Pengeluaran (pipa U yang dipakai air raksa) 2.a l a t terdiri dari : venfurimeter Aprarat : 1. Pipasalur an 5. (2) Menentukan koefisien dari pengaliran dari venturinreter II. T u i u a n ( 1 ) Menenfukan Debit Teoritis dari zat alir yang mengalir lewat PiPa.

.suku dibagi dengan pg. sttku = H ditentukandenganrumus : nilai H clapat Besarnya H=Xli-tl \lv ) t t v / ' \ I Mq- 2 . 29 pg Pg 2g Hasil kali dengan g : p : !\' : berat ienis ztrt cair lr4aka dic'lapatlah: l). Teori Bernauli persamaan clibuatatasciasar venturimeter Sebuah 4*).+P I rr= t'..+|r ri+P s lz . y t : y 2 n r a k at e r d a p a t : r t " + v t + v l tv 2g I) 1. Yt . * _ v.P.III. . Jika sentua suku v. '' . * ! t * y .vi = I'. = I r-. n V "- o y . tt) 2g Catatan : indeks I untuk titik vang berada di titik tengah mulut alat : indeks 2 untuk t-itik yang berada di titik tengah tenggorokan alat. maka terdapatlah L * ! t * r . i***1. 2g ) '2 'D t _T tt) t.. v.= nlaka i i k a t a b u n g v e n f u r i m e t e ri t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l . 2 2 = P^ .P . *r.

*.m a k a Y t : Y 2 n r a k at e r d a P a t : t 1 'l). +P s ! r = t ' . _ .2 .*y" tt. t 1 i*r.r.-vi=P. ' .suku dibagi denganpg.-P. 'r.. u . Hasil kali dengan g = p : !\' = berat jenis zat cair lr4aka diclapatlah: P. r + rr. + ) . makaterdapatlah Jikasenrua ? 2 -Pt*Yt* pg 29 *!t* r. * V.r. 2g lt/ t' suku l"-Pt lv =H denganrunus : nilai H clapatditentrrkan Besarnya H=Xlr-tl \il' ) t w . ut+vl y) 29 = P. + P I l t suku . = L /' 2g Pg y." = l)^ Y. i**"1'' j i k a t a b u n g v e n t u r i m e t e r i t u d i l e t a k k a n h o r i z o n t a l . / \ I M. * f . Teori Bernauli persamaan ctibuatatasciasar venfurimeter Sebuah . o v .. 2g Catatan : indeks 1 unhrk titik vang berada di titik tengah mulut alat : incteks 2 unbuk titik yang berada di titik tengah tenggorokan alat. v.III.

Qs=CQt Mg- 3 .Y T besar b e jana d i a n re te r s el am a yang telahsusutdalam pengalir an ti n g g i a i r d alanrbejana wakfu tertentu.Y T n IJ Ws-tr I)...!.t-..x !Vs \..-z g H .sefitngguhnya zal cair yang mengalir l"rr"rry" rrnkht yang lcrytakai clalam pengaliratt Qr .-V. D a ri p e rsa ma a d l...= l. A dl1u t.. =H nraka v. """""""" (x) : Ar Vr : Az Vz kor"tinuitas persamaan berclasarkan nraka /4.. = beda tinggi air raksaantarakeduakaki pipa u manometer = beratjenis air raksa= i36'000i'i/iv{3 N/ m3) = beratjeniszat cair (clalant n i a ta s. I'r A.ohrnte . wakfu selamamengalir pengaliranzat alir dari PerbandinganQs dengan Qt disebut koefisien venturimeter... t': = -i v. dirtrana m : l uas p e r bandinganiuas Penampangmulut dengan tenggor okan p e nam pang : tadi m enghasilkan ( x) vang ter sebut D e n g a n d e n r i k i a np e rsainaan = Ar Vt = lr Iac{idebit teoritis: Qt 2 g H ntt-l langsung dengan alat ukur Debit sebenarnva adalah Qs clapat kita ukur 'volunre zatcair )'ang diukur dalam r'r'akfutertenfu' = t.

peternaka n.l e n g a n (debit ztrt cair yang 7 .i.ri. . r i l a ph i r l a n g h o r i z o n t a l . . r 1 .IV. i i f l i l ' .iir ir.rn c r i i ' rl < e r j a s p r a y e r( a l a t p e n y e n t p r o th a n r a ) .:. 6 t a d i . .4 . r ns u s u n l a h a i a t .iit l . kod r:i. . f ' c ' n i u ! : a nn i l a i m . Cara tii. ii n r t . .' r ) g i i np e l a k s a n a a n n o .5 i ' : i : . : . l e n . : : .iiktrrrrvtr c. c a t a t beda tinggi air r . PCf[.inPrlr's.anq disebut dengan : head tekanan. heacl kecepatan datl l-rrtilt iier.f u r u n k a n r u m u s B e r n a u l i u n t r r k i n i . .ritulcan 1'rercobaan 1 .il. .r.r'l z. . i .\iil'.ri'l tulisk. \. d e n g a n n r e n g u k t r r t e r l e b i h d a h u l u d i a m e t e r n r r r l r r lr . i i ii . I't 'r: . t. . . : I . ir r .i111gian.. 1i .l':. .r r r a t i l a h k e t i n g g i a n I l t r . . ) I ( . . i [ .:l. i : .r. f r l ' .s)t.t l .. 1 . : .r 1-<'c r Ia i r t ' e r s e b u t . J'. t .l t c a i r s a r n p a ip a d a k e i i n g g i a nt e r t e n t uc l e n g a nz a t . i i . a t m u l u t v e r r t ' u r i n r c t eirt t r d e n g a n i ) i i !l ! i .an Fi lill t tt: (. r i . !r. i i i .t_i iut \/ a). .1 ! afas. . . hifunglah koefisic.r rr ' ' r..a i r . rs e l i c i k i .. . tcl<nik. .rsl'. ' . 2 fcl. h u n l l . . i r . i i <i i r .. r . '. l l rc l i p t e r s i a l t k a n . n . '-iilta Qs dan Qt.^ pe'ealiran . 1 r ..a l a t v a n g d i p e r l t i l i a ns e p e r i i g a m b a r 2in 2 1 J .lcnr'. . tel<nologii nciu. i r i : 1 .. 3 . ' t r l l . i t rr n a n o r n e t e n l y a . Apiil<aii .:ntang zat alir kopresibel.ti'ni n. no n t i n u i t i rk N4q. Jcla'.r . e n t u r j m e t e(rd r ) d a n d i a m e t e rt e n g g o r o k a n n y a (dz) | (i' '-: I l lll =l \ .-r beratjenis zat cair yang kita pakai. 1C [ a i f d a l a n r b e j a r t a .l r i t u r r q l a hQ t ( r l c t r i t tcoriti. S i .r r . r i <c .tit tiapat kita ketahui Qs s(ls I i i) j. f.i. .. 4 . zat alir tak kompresibel.'."i. .ri.i. ' l ' u r i . .d a n r!(tiriir:i.'. 0 t ' i r ps aa a t z a t c a i r r n e .:.) e n g g u n a a nv e n t u r i n r e t e r d i b i c l a n g p e r t a n i a r r . i il t. ' { . g a l i r a.s h-i d a n keperluan .trnae l< s e d u a m a c a mz a t a l i r i n i . . i t r ' ( C ) i f u .'i:". catat'. e n t u r i m e t e ri f u d i l e t a k k a n m i r i n g a l p h a c l e r a j a t t c r h .a .

sza t cair Berat jenis air raksa Diameter mu lu t ven iu rirneter Diameter tenggorokkan Diameier bejana besar .l'(crn) X (crn) Fi (cm) ) H (cnr) T (det) Padang.touRNAL VENTURTME-IER(Me) Zat cair yan11ti illrnal<a.-. Berat jeni. Asistei'r Pengarvtrs Praktikan Praktikan Anggota .

.-l. Pita ukur 9.hokutn tlasar) Yang kor'.)t L. k. Batang Plastic 8.. 1 L .n@ f t r' '--: \___.- phorociocro r* " ." .i tentang konseP Me nr 1tei zr / ure ii-iit I''trmi lcbih lanjut berkenaan c-lal..I __-__ / /L -\r__**____-=t.t-'.lari uCara)' gesekanclengantiuPatn cian i<ecil) 2.am Lmpat keudaraau berialan 1.lin I titncitK-au II.att . Elastine corcl 2.rldaruan Air Track' (tresar iiari baia' Plastik clan magnet' t.inient tanpa loi:..'angg:r kecil 4. Beberapabuah alat pt:. P l a s t i c i n e( d e r n P u l 7. Kertas kat'tou putih (Par-rjarrg l i a t ) 6 .{ctllie iit t. . Alat .. o22 | -\:.- Mro- I .. Tujuan *.criikilntitik urateri I l"t * t t' t .alat sebagaiberikut: clenganaccessorisnya Satu uni linear Air Track lixpci.. 4 buah kataPrel tieir'' 1-cnclci<) 5.: i " t lt' - - i.scp-t .!r l(ta11 ' rta\.l .r - Crrliti. Blort'er timer riigital /' I r-] I r--*--I n n l 'l.LINEAR AII1 TRACI( (Mro) L+tL) I. Air track (seb'ah rei .r'. ' - - Gc'lV.irr(hokttm .

7711 I. _ ' Irr l .1aiurkarr udara dari blower ke air track itu 4 Disital tinrer.urr) r. : usaha \2 t 2 2lt'=c1(r'r) nt ^ L L ' . Gaya.:i.+. ciirnarla i-n ll.a rlari dalairr iangki Blor.tr-kair.letakkan seC?i'?r l-. 1.r'er akan mengalir ke Air T'r'ack leivai pipa (sl. 6. 9 . 2 ( . Photodiode Sumber listrik clar:iPl-irl dengan trll. .traarrAir' riipei!ilr'.. S . Kecepntmt udnrtt Ai.- ds cl(t'2) cl.i-rg'rn 220 V Kabel perreliu'lrr:ng Mistar Stoprt.ava Air Track dihitungkan van.tl-rneir::alir. N{ro- 2 .. l-. ? I : a )2a .sa.. Teori Apabila Blo'..ln cliffer'€rl:.Crizil'i:. 5..lh:rn !<e pei'nirrki. 7.irTraak yang kita .. adalah : l t \ r =2l r r r r l ( r .. akan bergerak dengan larrcar. r ) F.n iuinus : I climana : s: panjrtng ken<-larrazrrr t = vvaktrr '['rack2.claraan -= -. S .etciihiri.rT'rnc|: iiii:r:tahiLi ciel-.an Air Track. Apabila rtti. 9. .rl:ra iri-la:. derrgan runtus Ir ln .3. ker-._ S r ) 3. ' .arrl:ielah dipersiapkan untuk itu.s 2a ds : ? \.\r d.'t'a t.in l. il.r./r.'il J .tls= d | .:rnlra gesekarri. ' . yartg clairiit 11s11.ama.rngkan sebagai berikut untuk lllellggerakkan kenc'laraarrAir"l'r'aci<sejauh rls. Pipa (slang) clari plastik.t = J2r'2. ll)..lss.esarnya. Percepatatr kenc"i.s Lrekerjaoaila. t lr. ) = . p_. ci \. a.r kerrdaraan Air Track.i.aic-h III. 'r 2 a ( . irizil<zr i<enrlat'aan ^/t. 9 per':.

t3) (h . artinya jarak = fungsi dari waktu.f./ 2 X /v4 .h) (tz . Sr S+ t t t z t r h t Pada saat t = tl jarak yang ditempuh oleh sebuah titik rnateri = & Pada saat t = tz jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi : & Pada saat t : tr jarak yang ditempuh oleh sebuah titik materi = Sr Pada saat t = tr jarak ).t.. ( r= )* t . s = f (t).f (r) = ao lt + a. f ./rX / . tiap slang waktu tertentu dapat kita ketahui posisinya di sepanjang Air Track itu.3 .4. .ta) fr. X /.tr) (tr .tz) (ts .t./1) dim ana dimana dimana = (tz . tentu terdapat empat buah titik.tz) (h . Cara untuk rnenentukan fungsi itu adalah sebagai berikut : Fungsi yang melewati titik I.)(r .)(t .tr) (tz ./ .h) (t: .l2 + oJ al N: = (tr .X r.(t) = \ dimana Nr : (tr . ..masing adalah: .to) =fr f.ang ditempuh olel-rsebuah titik materi : S+ Jika kita gambarkan grafiknya.(t)= (t.t+) Mro. Dengan gerakan kendaraan Air 'frack. lantas kita buatkan grafiknyadata kita ambil sebagai S = f (t) dapat ditentukansetelah berikui : Waktu Jarak tem uh Tr Tz Tr T+ Sr S. buat menentukan/meramalkan besaran fisis yang kita ingini.ta) Ns : (t:. Apakal-rnarna fungsi yang melewati keempat titik itu ? Setelah kita temukan fungsi itu barulah kita dapat melakukan perhitungan interpolasi atau ekstrapolasi.(t) .tz) (te ./.t4) 1.f. titik III dan titik IV masing .t)(t -tr)(r + / /') . (.

jarak. M o n r e n f u n rl i n e a r i a l a h p : n l v Di sini m dan v diketahui t.az dapat kita tentukan setelah merryelesaikanpersamaan yang tersebut cli trtas.s l/=- dii c l a p a t : ni f u n g a n c l i f f e r e t t s i a s f ( t ) .plastik dan baja)yang terpasangdi u j u n g A i r T ra ck ki ri kanan. setelah kita temukan fungsi f (0 itu. Monrenfun. Tumbr-rkan Air ' fr ack dengan: Tu mb u ka nke n d a ra trn lain yai'rg air h"ack (a) S. Mro. lr4etode fungsi 2. yatig kita ingini.Koefisien d0. linear 7.''. MetodaIntegrasi sesaat dan perceltatan 5 . m a l c a d e n g a n n r e n g g L r n a k ah dr c{t' dr 6. &1. D i f f e r e n s i a sf iungsi 1. sebagaikecepatan. Energi Energi kinetis kendaraau Air Track EK = 1/znlz Di sini rn dan v dapatdiketahui.4 .sebagai Fu:rgsi f (t) itu dapat kita artikan sel-ragai percepatan atau debit air dan Iain lain keperluan. 8. barulah kita lakukan nilai i (i) paclai. K e c e p a t a ns e s a a t Bila s : d.esamanya artinya dengankendaraan (b) bengan penyangga(clari tnaguet.

i"". t ttl a p a t c i i k e t a h u ic i e n g a l r sebualrper sulur (spiral)' cliketahui. Kenc1ara. iui beltirtrl:oleh clitaruh pada Air Track b.arrgciihrrLlungkanBlowerdengarrAirTrack Air Track dengan menggunakan 2..3 Kabel penghtrbung antara Blovver s u m b e rl i s t r i k n y a ' antara cligiialhmer clengan ai u j u n g d a n p a n g k a l . + tn.5 Photot-tioclcqate cli. Ga1.* tumbukan Sesudah -l'-/ / ') (tr.k (spiral).t..2 Kertas t aiton putih pala kencln*L.:rr dan sunlber listrik (PLNI) atau 2.li r'l t i t ' t t 1 : .rpat jr-rtal<itaketahui konstantaPegas Ll i t u k a r d e n g a n s e b u a h p e r s u l u r r ata.lkaipegaskaret. r x = s i p r L r c i l i l . ' tk t te r t a s '\ 4. Cara nlelakukan percoLraatt m e s t i n y a! se nb a q a i m a n a ra r r gc l i p r e r l r ' r k a L t ' lp e t ' l i l ' r t i r lv 1. III. Air Ti. dimana Bila ke..K o r r s t a n t zP di situ n-. Koefisien restitusi (llr c - i. terdapirtkatapei}.*rrrtt. f m.elt'o t' sutnbtt Air'llrack iht' serta autara timer ke cligital 2.6 1(1i-ielprenghtrbullq arltdr?lI' hototliocle tegangln2 V' ke strttrber Photociiocle trp ka rtIi i o u 'crI 3 .In!Itlip.h. t).f-. I . . Brtrsihkarl l-'r-l'llltlliartt irt''l't''tt'k tissue ! Mro - . V. P a s a n g l a hd e n g a n L r a i k 2.".t Newton ke III.enabraksebuah !)enyangga.4 Katapel poao l<erlrrp ujung Air Track dan persis di atas 2.v.lel tersebLrc b i l a p a d a p L r n \ / a n ! l q . [''..rntarak..nrakaberdasarka4rlrukun.. I t-l jumlah mometrltrn! Scbeltrnl tumbukan I = in-itial(nr-ula tritria) F: final (trkhir') g.. + nr"v.irii.\Pipa(slarrg)plastikl.A i r T r a c k a e n y ? r t l g gd 2.. 1.aaksi = gaya i'ezrksi pegastadi Gaya reaksi ini aclalagaya konservatii oleli Jadi F:kx p e l t g a r t r a t a rjla ' cli k tlapat D i l r a n .claraa. Siapkan serlr 2 .r. ) t e g a s( k ) 1 0 .nt.ar.

kan angkanya ! 5.a p a s a j a k a h y a n g c l a p a t d i l a k u k a n d e n g a n A i r T r a c k ? " rata ."\ pakai kertas karton Putft) 6.l"h ni"t tiap stop"vatch biasa) selama 10 detik' 10.NOL . Ilitun ggayatolak menolal magnet V . serta momeututl linearul'a ! arah yeng lain. Arnatilah gerakannya kendaraan angka Photocliocle gate' maka bacalah kertas karton putih meninggalkan : rumus ! oleh digitai timer' angka ini t dalam tarrg clitunjukkan S. Calilah/tentukanlahpercepatan dan gaya yang bekerjalud-u ! gg""Jkan tlua buah photodiode) Track itu. d e n g a n a . Anrbillah selang waktu (dengan oleh kendaraan Air Track c-liternpuh selang waktu lddetik. Letakka^lah kenclaraan Air Track masing . ' u a i g "tumbukan.percepatan t":uu:.peian ke atas Air Track bekerja ! . Letakkan kendaraan Air Track rnengarnbi! itu d"i sebelah ujung kirinya' Jika peiarr . hendat kanan Air Track itu.i. i"ttttttut't kecepatan akhir kenclaraan pertama pakai penyangga ! kendaraan iiu' Hitung koefisien restitusinl'a paCa penyangga ini ! 14. (note : dalain hal ini .. italtimer.guya 11.Jikapanjangkendaraaninitelahdiketahui.Tentukankecepata nakhir tentukan pula koefisien sesuciali itu keclua kenclaraan restitusinlra! l3. Apakah ya^gdimaksud dengan linear Air 2. P e r c o b a a n a P a .ryo d'alam keadaan Blower sedang kendaraan Air Track itu. Dari f : f (t) tacli tentukan kecepatan tritunglah energi kinetiknya dan bekerja kendaraan Air Tru.JikakendaraanyangkeduaditukardenganPen)Ianggama gnetdanpada niagnet.makacarilahkecepatan kenclaraan itu ! kendaraan Air g. Hidupkan Digital timer dan secara (yu^q *1.. amati ia-rakyang di atas ! = itu. sesampainya ujung 7. Bagaimana caranya anda mendapatkan kecepatan Air Track ? Mro- 6 . atur geraknya dalam 12.. blatlah grafik s f (t) dengan metcda yang sesaat dan. PertanYaan Track Experiilent ? 1.masing dengan dua beilawanan dan tentukan kecepatan'u*ilttyo b u a h p h o t o d i o d e .rata dari kendaraan 3 .

7 .'a? riipotong tlua sama paniang.percepatan rata 4 . berapakah lonstanta kehicluparr sehari 10.hari' Berilah Mro. Jika kita letakkan miring sekian derajat. Apu .apa sajakah yang menjacli kendala dalam timbul kendala itu ? 7. Ilagaimana caranva anda mendapatkan kendaraan Air Track ? J. apakah percoba"rnYa? bagaimana caranYa? = k bila 9 . Kenapa Air Track diletakkan horizontal ? yang dapat anda lakukan 8 . rata dari Apakairyangdisebutdengan"seniakan"aiaujerk?bagaimanacara ? dimana bertemu oleh anda Jerk ? m"rl". Turrjukkaniah kegunaan Air Track clalam corrtoh l .rirrr itu pegasn. Jika sebuah persulur telah anda tentukan konstani'a Pegasnyanilai p"rsl.ltnku.tiu percobaan anda ? kenapa 6 .

J. kanan = (EK) Merrentukanpercepatan(a). Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1. 1 e 2. lvlenentukan atan Pan kendaraan= Lintasan kanan kiri Lintasan R a t a. 3. 2.IOURNAL LINEAR AIR TRACK (Mro) Tabel l.r ' a t a T a b e ll V . 4.r a t a ( v ) k i r i = T a b e ll l .rata = N4enentukan R a t a. 6. gaya (F) dan Energi Potensial aln M a s s aK e n d a r a a r r J a r a kI I Rata . .rata Ralatnisbi Vrr Yzr Padang. Rata. Merrenfu kar-r koefisierrrestitusi ( e ) p a d a h t t n b u k t t t r T u m b u k a n s e n t r a Ib e r l a w ' a n a n arah antara ntr = \ / v I Vlt Vrr & ttt: = v1f No. 4.

I I .rgan dan arah resultance tersebut berlarvanan dengan arah gava keseimbangan.gaya yang bekerja pada suatu titik. J dan polygon. Urrtuk rnemeriksaprinsip .prinsip gayaParallelogram III.:'(bawa dari rumah) 5 lembar kertas1-t-..2 .l. Untuk memahami gaya . Alat . 5. Untuk mengeiahui prinsip . 3.GAYA YANG IIEKERIA PADA SUATU TITIK (Mrz) f tLt \ r l. l{ F) F' '-5 nr I v. 2. Teori Pendahuluan titik dengan arah yang Jika clua gaya atau lebih yang bekerja pada mata berbec{a alau berlainan gaya tersebut clapat diganti dengan sebuah gaya tunggal (restiltnnce)yu"g besarnya sama dengan gaya yang menghasilkan keseimira.prinsip gayaPatallelograrn dan polygon. Bangku gayabeserta PaPallgaya Beban beban L set Busur deraiat2 buah Benang mcr'. 2. 4. Mrz. Tujuan 1..alat Yang digunakan 1.

Berilah beban pada tempat benang dengan bertnacam harga' Ukur suctut . Cara kerja i. Dari table percobaan1 dan 2 kesimpulan apa yang anda dapat ? 2. A p a y a n g d i s e b u td e n g a n t i t i k t a n g k a p g a v a ? 2.suciut gaya yang terjadi dan posisi titik tangkaP gaya. Kapan benclaakan bergerak aiau rolling ? Iy = 0 M.trnya. 5 dan 6 apa yarlg auda dapati ? 4. Apa 1."- ) . Dari percobaan3 apa yang atrda clapati? 3.IV. 6. Uji pulley apakah lancer afau tidak.beuar vertical. 5. 2.tali gaya. Siapkarrmeja gaya tieugarrsttrnri. Tugas Akhir 1.angclisebutdengan garis kerja gaya ? 3. Dari percobaan4. Jelaskan dasar perpinCahan titik tangkap gaya untuk lJeberapa harga percobaan ! Tugas 7 . Pasang tempat beban dan tali . Buktikanlah keadaanakau (ticlakada oulley) maka : Ix = 0 1. 4. 3. Usahakan meia gaya benar .

AsisterrPengawas Praktikan Praktikan Anggota Jour'tal i/\z' ?.r M . . l o a i 0 B Padar-rg. M .JOTJnNAL VEKTOR GAYA (M12) Mo i t*.

Konrpor 7.mula yang diketahui ! P2- I . Tujuan Alat . (tn. Ber-rda yang akan ditentukarr panas Jenlsnya 5. Panaskanbejanayang berisi air sarnpai merrdidih l 4.c*. pindahkan benda logam tersebut ke daJam kalorin'reterc{arr catatlahsuhu akl-riryang tinggi ! 6. Bejanailiclih 4. cc(t" . 2.KALORIMETER (pz) L+tV) I.t*. Seteiah beberapa saat. l. Cs(tr.t. Termometer 3.rnula nlassa kalorimeter panas jenis kalorimeter suhu kalorimeter mula . Neraca 6. Menentukan kapasitaspanassuatu benda 1. Kalorimeter air 2.mula IV. Timbang kalorimeter kosong beserta pengaduk dan benda yang akan ditentukan panas jenisnya. Secara rura tenra tis cii r-rya taka rr d engan persamaalt: ITls. II. misaln-yabenda logarn ! 2. Isilah kalorimeter dengan aquaclest sedemikian rupa sehingga benda logam itu c{apat terbenam ! 3.sa lrcrrr]a palras ber-rcla suiru bencla mula .) + rrlc.'t)77 -f+ .) -.. Cara melakukan percobaan 1.to) = rrlrr. sarnpai snhu mula .. clilnana : lll< C5 : r. Dir-rginkankalorimeter. f LJ Crv + fl-lc Cc t_ a - llra. Masukkan benda logam ke dalarn bejanamendidih I 5.alat III.mula suhu akhir massaair panasjenis air suhu air mula . Perrclingin Dasar bekerjarrvaI(alorin-reteraclalahazzisblack. Teori 1.{enentukan panasjenis suatu benda.

Lakukanlah percobaan ini berulang kali dengan bet'tnacam IT'rdC?Irl benda dan jumlah air Yang berbeda ! 11.7. Masukkan kalorimeter itu pada tempatnya dengan segera. Jabarkanlah persamaan di atas ! 6 .masing kegunaan clari percobaan ini clalarn kehiclupan an. jika pengaduk digerakkarrcitrcgan 5 . Apakah yang disebut dengan : a. Tunjukkan dl bidang anda masing . Bagaimanabunyi dan apakah maksud dengan azazb"ack? J. Apakah yang dimaksud dengan percobaanpelapor ? cepat ? 4 . Pertanyaan 1.dan amatilah di dalam suhu muia .hari ! Pz- 2 .. Kapasitas panas ? b.lasehari . Catatlah keciudukan barometer ! V. Bigairrana pendapat anda. Catatlah suhu akhir dari kalorimeter (suhu yang telah tetap) dengan mengaduk air di dalam kalorimeter ! 10.mula dari aquadest/kalorimeter yang berada tempatnya ! dalam bejana didih cian R Catatlah suhu benda (tr) yang telah clipanaskan rnasukkan sesegeramungkin ke dalam kalorimeter tadi ! 9 . Panas jenis ? 2.

3 . Asisten Pengawas Praktikan Praktikan Anggota 1 2 J 4 5 6 Joumal P2.IOURNAL KALORTMTTER (P2) Nama Logam Padang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful