KRM3023 ASAS UKURAN - MISKONSEPSI DAN PENYELESAIANNYA

PENDAHLULUAN Setelah sekian lama Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM dilaksanakan, prestasi dan minat pelajar terhadap Matematik masih kurang memuaskan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996). Malah, beberapa kajian terdahulu telah menemui beberapa bentuk kesilapan konsep yang dialami pelajar dalam topiktopik penting, seperti pecahan, perpuluhan dan peratusan (Aida Suraya, Syarifah & Habsah 1992; Asiah 1994; Abd. Aziz 2002; Mohd Johan 2002). Dapatan kajian lepas juga menunjukkkan amalan pengajaran masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional (Abd. Razak; Abd. Rashid; Abdullah & Puteh 1996; Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996; Voo 1996; Wan Mohd Rani 1999). Dari sudut pedagogi, amalan guru masih sama dengan dasar kurikulum lama yang menekankan kaedah hafalan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996).

Kelemahan dan kepincangan yang berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran antaranya berpunca daripada kepercayaan (Von Glasersfeld, 1994) dan tahap penguasaan pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) yang lemah dalam kalangan guru (Bromme 1994; Howey 1999; Wang, Guo, Chiang & Cheng 1999). Beberapa kajian lepas mendapati bahawa kebanyakan guru masih lemah PPIK (Lampert 1986; Even 1993; Wilson 1994; Swafford, Jones & Thornton 1997; Ma 1999). Di samping itu juga, terdapat perbezaan yang ketara antara guru baru dengan guru berpengalaman dari segi tahap PPIK dan pengajaran mereka dalam bilik darjah (Marks 1990; Schempp, Manross, Tan & Fincher 1998). Di Malaysia, kajian tentang PPIK dalam kalangan guru sekolah, sama ada rendah atau menengah, masih terlalu sedikit, khususnya dalam pendidikan Matematik (Tengku Zawawi et al, 2009).

DEFINISI MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang disalah tafsirkan oleh mereka. Sebahagian murid tergolong dalam lemah matematik mungkin disebabkan oleh kurang mahir

membaca, menulis, melakukan latihan pengiraan dan bercakap. Dalam matematik, masalah ini akan lebih ketara dengan adanya istilah matematik yang mana sebahagiannya daripada mereka yang belum pernah mendengar dan lupa istilah yang diberikan. Konsep matematik murid perlu diperkenalkan dengan pelbagai bentuk, kaedah dan pendekatan. Murid perlu diperkenalkan dengan beberapa contoh yang konkrit. Robert Gagne iaitu seorang professor dan ahli psikologi mengatakan bahawa, pembelajaran konsep matematik yang berkesan memerlukan beberapa teknik penyampaian iaitu :

i. ii. iii.

Memberi berbagai-bagai contoh konkrit untuk membuat generalisasi. Memberi contoh yang berbeza tetapi berkaitan supaya dapat membuat perbezaan. Memberi contoh-contoh yang tidak ada kaitan dengan konsep yang diajarkan untuk

membuat perbezaan dan generalisasi. iv. yang tepat. Begitulah antara pendekatan yang perlu kita gunakan bagi mengatasi masalah miskonsepsi, sama ada ia disebabkan oleh kecuaian mahupun kesukaran murid memahami sesuatu konsep, guru masing-masing perlu memikirkan pendekatan yang sesuai untuk murid yang mempunyai pelbagai aras pembelajaran. Guru yang prihatin adalah mereka yang berusaha membimbing murid mengikut perbezaan aras kecerdasan. Beberapa kajian yang telah dijalankan oleh ahli psikologi, pakar matematik dan guru matematik menunjukkan ada pelbagai sebab murid melakukan kesilapan dalam pengiraan bahagi. Sesuatu kemahiran yang hendak diajar kepada murid perlulah diterangkan konsep disebaliknya. Antara miskonsepsi yang sering berlaku di kalangan murid ialah Memberi pelbagai jenis contoh matematik untuk memperolehi konsep matematikk

1. Terlalu menggeneralisasikan (overgeneralization) 2. Terlalu memudahkan (oversimplification) 3. Pandangan/idea pengetahuan sedia ada (pre-conceive notion). 4. Salah mengenalpasti (misidentifying) 5. Salah faham (misunderstanding) 6. Salah maklumat (misinformation) 7. Kepercayaan bukan saintifik (nonscientific beliefs) 8. Salah faham konsep (conceptual misunderstands) 9. Kepercayaan kepada yang lebih terkenal (popular beliefs)

10. Penerangan yang salah mengenai definisi dan kaedah (definition and method incorrectly explained)

KESUKARAN DAN PENYELESAIAN

Pengajaran dan pembelajaran tajuk-tajuk bagi bidang asas ukuran merupakan aplikasi kepada konsep-konsep yang dipelajari terdahulu seperti nombor bulat, pecahan, perpuluhan, dan peratus. Tidak dinafikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seringkali terdapat masalah di mana murid tidak dapat mengikuti rentak dan kaedah pengajaran guru. Secara puratanya, terdapat persamaan antara masalah-masalah yang dihadapi. Oleh itu penguasaan isi kandungan pedagogi perlu diutamakan oleh guru bagi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Kesukaran dan miskonsepsi murid-murid perlu diambil kira oleh guru agar pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan.

Pengajaran dan pembelajaran asas ukuran melibatkan beberapa tajuk iaitu masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan berat, dan isipadu cecair. Konsep-konsep yang perlu dikuasai dalam tajuk-tajuk asas ukuran memerlukan murid menguasai konsep-konsep yang terdapat dalam asas nombor. Penguasaan yang lemah dalam tajuk nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan peratus boleh menghalang murid daripada menguasai kemahiran asas ukuran disamping faktor penguasaan rumus matematik, sifir dan sebagainya.

1.1.

Tidak Memahami Bahasa Dalam Soalan Penyelesaian Masalah

Kemahiran penyelesaian masalah adalan antara komponen penting yang diberi tumpuan dalam mata pelajaran matematik di sekolah seperti yang tertulis dalam Sukatan Pelajaran Matematik (KPM 2000, 2002). Begitu juga dengan, dalam Principles and Standards for School Mathemeatics, National Council of Teacher of Mathematics (NCTM 2000), telah menyarankan supaya kemahiran penyelesaian masalah diberi fokus utama dalam mendidik murid-murid. Miskonsepsi dalam tajuk-tajuk dalam ukuran panjang juga melibatkan kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Meor (2001), bahasa memainkan peranan penting dalam pembelajaran

Murid-murid tidak dapat memahami kehendak soalan dan sukar untuk mereka menterjemah soalan penyelesaian masalah kepada ayat matematik. Murid perlu mencari bunga matahari dan bukannya bunga ros. Memberi gambaran yang sebenar seperti memperlihatkan dalam bentuk garis nombor atau gambar. daripada panjang lorong itu ditanam dengan pokok bunga ros. Hitung panjang dalam km. Murid perlu kembali semula melihat soalan dengan mencari maklumat yang diberikan.matematik. 5 8 = x 520 m = 5 x 520 m 8 = = 325 m ÷ 1000 0. lorong itu yang ditanam dengan pokok bunga matahari. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kemnali.325 km Penyelesaian : Walaupun jalan kerja yang ditunjukkan oleh murid betul. yang melibatkan empat langkah utama sebagaimana dijelaskan dalam model Polya iaitu memahami masalah. Kesukaran yang dikenalpasti sehingga menimbulkan miskonsepsi ialah murid tidak dapat memahami bahasa dalam soalan penyelesaian masalah. Contohnya : Beberapa pokok bunga ros dan pokok bunga matahari ditanam disuatu lorong sepanjang 520 m supaya tempat itu kelihatan lebih menarik. merancang penyelesaian. Selain itu juga gambaran yang jelas boleh digunakan oleh guru bagi membantu murid memahami bahasa yang digunakan dalam soalan penyelesaian masalah. Penggunaan pelengkap bagi pecahan ditekankan kepada murid . Masalah kesukaran bahasa untuk memahami sesuatu simbol atau tatatanda matematik akan menyebabkan berlakunya salah konsep. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. namun ia bukanlah jawapan yang sebenar bagi soalan yang diberikan.

Memahami masalah Merancang penyelesaian 3 8 5 8 Melaksanakan penyelesaian 8 = 8 3 8 5 8 x 520 m = = = Meninjau kembali. = 5 8 195 m ÷ 1 000 0.195 km x 520 m = 5 x 520 m 8 = 325 m .KAEDAH .

dan alat penyukat. 0 = 1 1 000 = 2 1 000 . ml .325 m 195 m ÷ 1 000 0. Pertama iaitu kesukaran membaca nilai pada rajah alat penimbang. Kesukaran ini berpunca daripada kegagalan murid dalam memahami konsep senggatan dalam tajuk-tajuk ukuran. Contohnya dalam 1kg bersamaan 1000g.= = = 520 m . Kesukaran yang kedua adalah berkait dengan menulis nilai pada rajah.2 Kesukaran Menyatakan Dan Menulis Nilai Rajah Kesukaran kedua yang berpunca dari miskonsepsi pada rajah berlaku dalam dua bentuk. maka 1000 dibahagi dengan 5 bersamaan 200 menegaskan kepada murid agar mengira senggatan bagi setiap bacaan. ini keranan apabila murid tidak dapat menulis nilai pada rajah yang diberi tentunya mereka juga tidak dapat menyatakan nilai pada rajah tersebut. Guru perlu senggatan yang diwakili ialah 5. Penyelesaian : Murid perlu dijelaskan bagaimana membaca senggatan. maka 1000 dibahagi dengan 10 bersamaan 100 g setiap senggatan. Begitu juga 1 l bersamaan 1000 ml . jarak. Kesukaran ini berkait dengan diantara satu dengan yang lain.195 km 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1. Nilai yang diwakili bagi nombor yang pertama hendaklah dibahagikan dengan bilangan senggatan yang diwakili. senggatan yang diwakili ialah 10.

. digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Contoh : Kira hasil tambah 2 jam 35 minit dengan 5 jam 45 minit. 0 0 .3 Salah 0 2 0 0 5 1 0 0 0 . Selain itu juga ada proses asas pembelajaran iaitu asimilasi dan akomodasi. 0 0 . Kesukaran yang dialami oleh murid-murid ialah tidak dapat menyelesaikan operasi penambahan. 2 jam 5 5 + 5 jam 4 5 minit minit = 1 1 000 = 2 1 000 Faham Konsep Unit-unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri–ciri fizikal. penolakan. ukuran panjang.- 1 . . 0 . pendaraban.1 0 . timbangan dan masa kerana kesilapan konsep. dan pembahagian unitunit ukuran seperti isipadu. Oleh itu kesilapan miskonsepsi berlaku dikalangan murid kerana mereka tidak dapat mengambil kira konsep sedia ada murid. Mengikut teori behaviourisme. 0 0 . 0 0 . dan pengetahuan sedia ada (current knowledge) tidak diperlukan dalam pembelajaran. Teori Behaviourisme berpandangan bahawa pengetahuan diperolehi dari pengalaman. murid belajar apa yang diajar atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada apa yang dipelajari. 1 1 1. Murid tidak dapat mencantumkan setiap pengalaman baru ke dalam skema pengetahuan sedia ada mereka.

ukuran panjang.8 jam 0 0 minit Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid dapat dijelaskan bahawa. namun penyelesaian seperti ini hanya sesuai untuk tajuk nombor bulat.4 Tidak Menghafal Rumus . Guru perlu menjelaskan kepada murid bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan ini dan membantu mereka menyelesaikan dan memperbetulkan miskonsepsi tersebut. Penyelesaian : Pengalaman sebagai guru akan membantu guru-guru mengesan masalahmasalah seperti di atas terutamanya menyelesaikan operasi yang melibatkan masa dan waktu. murid beranggapan penambahan tajuk masa dan waktu mempunyai konsep yang sama dengan penambahan nombor bulat. Walaupun jawapan yang diberikan oleh murid betul. isi padu cecair dan timbangan berat. Sebagai cadangan. perpuluhan dan wang. guru boleh menggunakan papan unit bagi membantu murid-murid menyelesaikan masalah dalam unit-unit ukuran. Murid perlu dibimbing memahami konsep dengan cara yang betul dan mudah difahami. Rumus yang perlu dihafal 8 jam 40 minit Jelaskan kepada murid agar tolak jika lebih dari rumus di atas Jelaskan kepada murid agar tambah 1 jika membuat penolakan 1 JAM + + 2 5 7 1 8 = 60 MINIT 1 5 4 1 10 6 4 5 5 0 0 0 1.

9 6 kg 3 0 . walhal rumus yang sebenar ialah dengan membahagi nilai dengan 1000.62 kg + 896 g = _________ kg Rumus 1kg = 1000 g dan bukannya 100 = 8 9 6 g ÷ 1 0 0 = 8 . Penyelesaian : Bagi membantu murid-murid mengatasi miskonsepsi ini.Kesukaran tidak menghafal rumus tentunya akan menghalang murid-murid daripada melakukan proses kerja matematik dengan baik. ukuran panjang dan masa dan waktu. Sebagai contoh : ÷ mm 10 = mee maggi cm 100 m mari 1000 km kita makan cepat masak X ÷ ÷ . pendekatan yang berbentuk menghiburkan boleh digunakan agar murid dapat mengingati konsep-konsep dalam tajuk-tajuk ukuran dengan lebih tepat. 9 6 kg 2 1 . matematik merupakan mata pelajaran yang melibatkan proses menghafal berbagai-bagai jenis rumus sama ada melibatkan tajuk-tajuk tertentu dalam bidang asas ukuran mahupun asas nombor. Kesilapan seperti ini akhirnya membawa kepada miskonsepsi murid kepada konsep timbangan berat. 6 2 kg + 8 . Bagi kesukaran ini murid keliru dalam menggunakan rumus. dan menggunakan rumus bukan pada soalan yang dikehendaki. Penyelesaian yang melibatkan penukaran akan lebih mudah diselsaikan oleh murid sekiranya mereka menghafal rumus-rumus dalam matematik. Contoh : 21. Hal ini berlaku kerana. Kesilapan ini juga berlaku sekiranya murid gagal menguasai rumus bagi tajuk-tajuk ukuran yang lain seperti isipadu cecair. 5 8 kg Bagi soalan ini kesilapan yang ditunjukkan oleh murid ialah menggunakan nilai 100 bagi menukar g kepada kg.

S dan T. Kesilapan Murid : Tidak menolak 325 daripada 3. Kotak R S T Berat 3. kekeliruan sering berlaku apabila murid tidak dapat menyatakan nilai apabila adanya istilah matematik dalam soalan-soalan yang diberikan.5 kg 325 g kurang daripada R 1. dalam kg.5 kg dari nilai R 3 .5 Keliru Dengan Istilah Matematik Merujuk kepada kesukaran di atas. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jaroslaw Mrozek (2000) di University of Gdrasisk. Penggunaan istilah terutamanya kurang/lebih daripada selalu mengelirukan murid-murid. Tahap pertama ialah memahami tanda atau simbol dan istilah-istilah yang digunakan dalam masalah matematik.25 kg lebih daripada S Jadual 3 Kira jumlah berat ketiga-tiga kotak. 5 0 0 kg . Gdarisk Poland terdapat tiga perkara asas dalam memahami masalah matematik. Ahli matematik perlu mempunyai pengetahuan berkaitan maksud setiap setiap simbol dan istilah-istilah yang diberikan Contoh : Jadual 3 menunjukkan berat 3 buah kotak R.ml 1000 l g 1000 kg X = mira lari bahaya (bahagi) lori = Gee X balik (bahagi) kampung 1.

25 kg daripa da nilai S 5 . 3 2 5 kg 3 . bilangan orang. Bagi kurang daripada pastikan murid menolak nilai yang diberi daripada sesuatu nilai. Sesuatu nilai ini boleh mewakili huruf. kaedah yang boleh digunapakai bagi membantu murid-murid ialah dengan menekankan perkataan kurang daripada dan lebih daripada. Sebagai contoh : nilai ditolak (kurang) daripada sesuatu nilai (huruf/ bentuk/dll) 3 . 0 7 5 kg Penyelesaian : Dalam hal ini. 3 2 5 kg 3 . 1 7 5 kg Daripada nilai R Nilai yang kurang daripada R nilai ditambah (lebih) daripada sesuatu nilai (huruf/ bentuk/dll) Nilai yang perlu lebih daripada S Daripada . manakala bagi lebih daripada pastikan murid menambah nilai diberi daripada sesuatu nilai. bentuk-bentuk. 2 5 0 kg Kesila pan Murid : Tidak mena mbah 1.+ 0 . 8 2 5 kg + 1 . Penegasan dan penjelasan mengenai istilah-istilah ini dapat membantu murid menyelesaikan soalan-soalan matematik dengan lebih mudah. bunga dan sebagainya. 5 0 0 kg .0 .

Jamil Ahmad. 5 0 0 kg S + 3 . 6 7 5 kg T + 4 .nilai S 3 . Murid-murid mempunyai kefahaman konseptual yang sangat rendah dalam bahasa yang digunakan dalam soalan yang diberi. 1 7 5 kg 6 . Bahasa matematik merupakan perkara yang sering membatasi pemahaman murid mengenai konsep-konsep matematik. 1 7 5 kg + 1 . Kelemahan ini mungkin berasal daripada kelemahan pelajar itu sendiri dan pendekatan pengajaran guru yang kurang menekankan pembinaan konsep (Dr. Pengetahuan murid yang terbatas dalam mempelajari matematik hendaklah diubah dan diperbaiki. 4 2 5 kg 3 . Masalah miskonsepsi yang dihadapi oleh pelajar berkait rapat dengan miskonsepsi mereka . 4 2 5 kg 1 1 . 2 5 0 kg 4 . 1 0 0 kg KESIMPULAN Miskonsepsi – miskonsepi yang dibincangkan di atas adalah perkara yang serius dan perlu diatasi. 2008).

terutamanya dalam aspek pemahaman semasa pembelajaran dan penyelesaian masalah matematik.terhadap pengajaran asas nombor iaitu. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Penilaian KBSM. Razak Habib. Keadaan ini seringkali mendatangkan masalah kepada pelajar. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. perpuluhan dan peratus dan tidak dapat dibetulkan dengan cara latih tubi atau drill tetapi ia perlu diselidiki secara mendalam bagaimana miskonsepsi ini berlaku. Oleh yang demikian. Menurut Mohd Dahlan (1992). Oleh itu pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan perlu bekerjasama dalam memastikan pelajar dapat menguasai matematik dengan baik supaya hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dan bersaing di peringkat global tercapai. 9-11 Disember. Sains dan Sains Sosial disekolah. Rashid Johar. Pelaksanaan KBSM dalam mata pelajaran Matematik. RUJUKAN Abd. Abdullah Mohd Noor & Puteh Mohamad. Setiap miskonsepsi atau apa kesilapan pelajar akan dapat diperbetulkan besama guru dan pelajar (Dr. Penggunaan sesuatu istilah atau perkataan dalam matematik adalah mengikut terminologi matematik. penggunaan bahasa dalam matapelajaran matematik menjadi lebih kompleks dan berbeza daripada penggunaannya dalam matapelajaran bahasa Melayu. nombor bulat. (1996). Ini menyebabkan penggunaan sesuatu perkataan atau istilah dalam mata pelajaran matematik kadangkala berbeza daripada pengggunaanya dalam matapelajaran bahasa Melayu. Abd. Jamil Ahmad. pecahan. Guru seharusnya berhenti seketika dan reflek tentang apa yang berlaku dalam sesi pengajaran mereka. Institut Aminuddin Baki. Nurdalina D).Z. Guru yang berjaya memulihkan pelajar daripada berlakunya miskonsepsi secara berterusan bukan sahaja membantu pelajar dalam pembelajaran tetapi mereka juga memudahkan urusan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar mengikut cara yang bersesuaian dapat meningkatkan mutu atau tumpuan murid– murid terhadap pembelajaran. Pengunaan bahan bantu mengajar juga turut memudahkan guru dalam penyampaian konsep kepada pelajar (Noor Azlan A. . 2008).

Siri Pendidikan Perguruan : Pengajian Matematik. Roslina Radzali. Sukatan Pelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Modul KRM3013 Asas Nombor. Aida Suraya Mad Yunus. (Tidak diterbitkan) Mohd Uzi Dollah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Asiah Ismail. Fakulti Pendidikan. (1992). Maktab Perguruan Batu Lintang : Jabatan Matematik Meor Ibrahim Kamaruddin (2001). Noor Shah Saad . Beberapa pola kesilapan dalam kefahaman konsep nombor perpuluhan dalam kalangan murid tingkatan satu. Norhashimah S. Seminar Pendidikan Sains dan Matematik : Miskonsepsi Matematik – Satu Refleksi. Sharifah Mohd Nor & Habsah Ismail. satu Kajian Mengenai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Sekolah Rendah. Jabatan Matematik . Seah A. KPM Jamil A. Jurnal Pendidikan Matematik Sains BPG 1:10-13. Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan Dari Persepsi Pelajar Tingkatan Satu.K.(2012). ISSN : 0128-7702 : Universiti Putra Malaysia Baharin Shamsudin (1990). Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Khaw A. 1994. Tanjung Malim : Universiti Perguruan Sultan Idris Mok Soon Sang (1993). Kepercayaan Matematik Pelajar Berhubung Penyelesaian Masalah Matematik. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.Aida Suraya Md. (11-12 Oktober 2008). Yunus.L. Modul Pembelajaran Sains dan Matematik. Norlia G. Open Universiti Malaysia Lim K.H. Siri Pendidikan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Rendah Buku . Kuala Lumpur : DBP. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12: 15-33. Analisis kesilapan masalahmasalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi pelajar Tahun Lima sekolah rendah.

bahasa memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh guru kepada pelajar (MacGregor & Moore 1991).0 PENGENALAN Matematik adalah pelajaran yang abstrak yang melibatkan penggunaan rumus. bahasa matematik harus diperkenalkan daripada mudah kepada kompleks. hala dan benda-benda di bumi dan alam cakerawala melalui cara yang sistematik.KRM3013 ASAS NOMBOR . mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. Dalam mempelajari asas nombor yang merangkumi tajuk nombor bulat. Matematik mengandungi dua unsur yang utama dan melaluinya manusia mengetahui kuantiti dan nilai seperti saiz. Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne. hubungan. Resnick 1983). Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan maka ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan. 1989). Selain itu juga matematik dianggap sebagai suatu alat rekreasi dengan adanya aktiviti-aktiviti yang menarik dan unit. Klopfer & Gunstone 1982. Oleh yang demikian. peraturan-peraturan langkah kerja. guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Menurut Dr. pecahan perpuluhan. Jamil Ahmad dan rakan-rakan melalui Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik (2008). peratus dan wang.MISKONSEPSI DAN PENYELESAIAN 1. McDermott 1984. kemungkinan tanpa disedari oleh guru. Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru mengajar sesuatu perkara yang tidak betul. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid . untuk mempelajari konsep matematik dengan berkesan. laju. hukumhukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan pola-pola. algoritma dan teorem-teorem yang kerap digunakan (Short & Spanos. Mengikut Bruner. Matematik merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang timbul daripada proses ketaakulan terhadap kejadian-kejadian alam sekeliling dan cakerawala.

murid boleh menjawab dengan melakukan pendaraban dalam bentuk lazim.sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam mempelajari kemahiran tersebut. Miskonsepsi yang dihadapi oleh muridmurid ialah apabila mendarab digit yang kedua dalam bentuk lazim. Mereka meletakkan hasil darab digit kedua pada kedudukan seperti contoh yang diberikan dibawah. PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK 11 – 12 OKT 2008 2.1 Nombor Bulat Antara salah satu miskonsepsi bagi tajuk nombor bulat ialah yang sering menjadi masalah bagi murid-murid ialah mendarab dengan nombor 2 digit. Umumnya operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Apabila nombor bulat didarab dengan nombor 1 digit. 3 4 1 5 2 x 4 = 3 x 1 3 4 5 4 8 0 Miskonsepsi : Kebanyakan miskonsepsi murid-murid tentang masalah pendaraban nombor ialah mendarab nombor bulat dengan nombor 2 digit.0 MISKONSEPSI 2. Miskonsepsimiskonsepsi ini juga saling berkait dari satu konsep ke konsep lain dalam tajuk yang berbeza. 3 4 5 1 1 1 2 x 3 4 = 3 4 5 x 1 3 4 .

Guru hendaklah membantu murid membina kotak terlebih dahulu. Pemahaman terhadap konsep pecahan yang terhad ini juga mungkin dipengaruhi oleh amalan pengajaran yang terlalu menekankan penguasaan kemahiran. Penambahan akan dilakukan mengikut kecondongan garis yang telah dibina. mendapati kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam tajuk pecahan ialah tidak memudahkan pecahan dalam bentuk pecahan wajar. tanpa kefahaman konsep yang sebenar. Amalan pengajaran yang berasaskan kepada kaedah hafalan dan latih tubi boleh menghalang murid daripada mempunyai kefahaman yang jelas mengenai konsep pecahan itu sendiri. Selain itu. Selain itu juga kesilapan dihadapi ketika melakukan penyusunan pecahan yakni murid tidak dapat membezakan antara nombor bulat dengan nombor pecahan.2 Pecahan Kajian yang telah dilakukan oleh Maznah Mahmood (2000). Melalui pengalaman. Langkah kedua ialah dengan membimbing murid mengisi kotak yang telah dibina dengan nombor hasil darab satu digit.+ 1 1 3 0 8 3 0 5 2 4 1 5 Penyelesaian : Antara penyelesaian yang dilakukan bagi membantu murid memahami konsep mendarab nombor bulat dengan nombor dua digit ialah dengan menggunakan kaedah kotak kekisi atau lattice. Miskonsepsi : Aktiviti pengajaran selalunya bermula dan berakhir dengan himpunan pelbagai simbol dan istilah matematik yang abstrak disamping petua dan peraturan-peraturan jalan kerja . Akibatnya terdapat pelajar yang menyusun pecahan secara menaik sama ada berdasarkan nilai pengangka ataupun nilai penyebut. Antara punca yang dikenalpasti ialah konsep pecahan setara tidak difahami dan dikuasai sepenuhnya oleh pelajar. Beberapa bentuk dan kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid berkaitan nombor pecahan ialah melalui aktiviti perbandingan pecahan. pelajar juga melakukan kesilapan dalam operasi penambahan pecahan. 2. kaedah ini amat sesuai bagi membantu murid yang sering mengalami masalah pendaraban.

Sebaliknya amalan ini akan mengakibatkan kesilapan konsep dikalangan pelajar. Amin 1993). berikut merupakan penambahan pecahan yang diselesaikan oleh murid. Nombor bulat hendaklah berada di hadapan nombor pecahan.yang perlu dihafal oleh murid. baki daripada hasil bahagi diletakkan di atas . Sebagai contoh. Nik Azis 1992. Guru akan membimbing dan menjelaskan kepada mereka dengan terperinci peranan setiap nombor. Pendekatan sebegini tidak memberi sebarang makna kepada proses pengajaran pelajar (Peterson 1988. = 2 4 5 (2 + 3) 7 5 + 4 + 5 3 3 3 5 = = 5 5 1 7 -5 = 5 1 2 2 = 5 + 1 2 5 1 2 = 10 Penyelesaian : Sebagai jalan penyelesaian bagi membantu murid mengatasi kesukaran ini ialah dengan menunjukkan kaedah dan pendekatan yang sesuai. Kesukaran murid pada kemahiran tersebut menyebabkan kesilapan pada jawapan terakhir walapun jalan penyelesaian yang ditunjukkan adalah betul. Miskonsepsi pecahan yang kerap diambil mudah ialah menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

3 Perpuluhan Perkataan „decimal‟ bermaksud perpuluhan berasal atau daripada „sepuluh‟. murid beri nombor 35.sebagai pengangka dan pembahagi sebagai penyebut. Nombor perpuluhan boleh diwakilkan dengan nombor pecahan yang penyebutnya 10. Guru perlu menegaskan kepada murid agar mengingati rumus ini dalam menyelesaikan soalan-soalan yang mempunyai hasil jawapan ialah pecahan tak wajar hendaklah ditukar kepada nombor bercampur. 1 5 2. Antaranya ialah kesilapan menyatakan nilai tempat bagi nombor perpuluhan. nilai tempat bagi 4 dalam nombor 35. Murid tidak dapat membezakan nilai tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan. dan 1000. Sebagai contoh. 7 5 2 = 1 2 5 dalam Bahasa Inggeris ialah perkataan latin „ decem‟ yang Perkaitan pecahan dengan nombor perpuluhan amat ketara sekali. Miskonsepsi : Terdapat beberapa kesukaran dan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid yang akhirnya membawa kepada miskonsepsi kepada kemahiran dalam tajuk perpuluhan. Bagi murid yang mempunyai masalah menguasai kemahiran perpuluhan tentunya murid akan menjawab “puluh” walaupun jawapan yang tepat ialah “per sepuluh”.04 atau . Murid seharusnya perlu menguasai kemahiran ini kerana ia adalah kemahiran asas dalam tajuk nombor perpuluhan. Begitu juga apabila diminta menyatakan nilai digitbagi nombor tersebut tentunya murid menjawab „40‟ dan bukannya 0.046 dan nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor tersebut. 100.046 .

Murid akan dibimbing melihat perbezaan antara nilai tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan. Stelah murid dapat memahami konsep dan kemahiran ini jadual ini akan diabaikan dan dijadikan bahan rujukan.04 = 30 5 . Pada peringkat awal guru boleh menyediakan rumus dalam bentuk jadual bagi membantu murid menyelesaikan nilai tempat nombor perpuluhan.nilai digit / nilai tempat Persepuluh ribu (1000) ratus (100) Perseratus puluh (10) puluh ribu (10 000) Tens / puluh Penyelesaian : Bimbingan yang boleh dilakukan dalam mengatasi masalah miskonsepsi bagi kemahiran di atas ialah dengan menunjukkan jadual nilai tempat bagi nombor perpuluha. 0 4 6 (.2 = 0.) 6 . Perseribu sa (0-9 ) 3 5 .) 3 Apabila murid telah mahir dalam Nilai digit Nilai tempat 5 Sa .006 = menyatakan nilai tempat bagi setiap nombor murid akan menyelesaikan soalan yang melibatkan nombor perpuluhan dengan mudah. 4 Perseratus Puluh Perseribu 0. Perlu diingatkan juga kepada murid perbezaan nombor bulat dan nombor perpuluhan. 0. Nombor bulat Kedudukan nilai sebelum titik perpuluhan Titik perpuluhan Nombor perpuluhan selepas titik perpuluhan 2 Persepuluh (. .

NOMBOR SOALAN . Oleh itu miskonsepsi yang berlaku dalam tajuk wang berkait dengan tajuk perpuluhan dan nombor bulat. Melalui pengalaman mengajar. Berikut merupakan contoh miskonsepsi yang dilakukan oleh murid. Murid dibimbing meletakkan nilai sen pada wang ringgit dengan melekatkkan 2 sifar selepas titik pemisah. namun apabila diminta menyelesaikan soalan dalam bentuk lazim. Miskonsepsi : Kesukaran murid mempelajari tajuk wang berkait secara langsung dengan pengetahuan nombor lain iaitu nombor bulat dan perpuluhan. ringgit dan sen. Murid tidak menukar salah satu unit sama ada ringgit mahupun sen. tolak. nilai wang dan pertukaran ringgit dan sen disamping operasi-operasi tambah. miskonsepsi muridmurid dapat dikesan. Dalam pengajaran dan pembelajaran wang. symbol. 2. darab dan bahagi melibatkan wang. Kemudian adalah dengan membimbing murid meletakkan 1 sifar sebelum . Menambah dan menolak wang melibatkan sen antara kesilapan yang dilakukan oleh murid. Setiap negara mempunyai nilai mata wang yang tersendiri dan berbeza dengan negara yang lain.4 Wang Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalam urusan jual beli oleh masyarakat di sesebuah negara. didapati murid dapat melakukan penyelesaian wang dengan hanya mencongak sahaja. murid dibimbing mengenal rupa bentuk wang. RM 3 4 5 + RM - 9 0 sen 2 14 = 5 0 sen 3 4 9 RM 2 5 5 sen Penyelesaian : Berikut merupakan penyelesaian yang boleh membantu murid-murid menghadapi masalah miskonsepsi tajuk wang melibatkan sen dan ringgit.

Setelah murid memahami langkah ini.5 Peratus Peratusan ialah cara menyatakan nombor sebagai sebuah pecahan daripada 100 (peratus bermaksud per seratus). 75% orang murid telah gagal. Berikut merupakan contoh miskonsepsi murid dalam tajuk peratus (%). Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah. Contoh soalan : Dalam satu ujian Matematik. Berapa ramaikah murid yang menduduki ujian tersebut? = 75 1 0 0 x 15 orang . Sebagai contoh. 1 0 2. Antara miskonsepsi tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. 0 9 0 0 RM 3 4 4 . ialah (%). . hanya 15 orang murid lulus dalam ujian tersebut. Miskonsepsi : Dalam mempelajari tajuk peratus. murid diminta menyelesaikan operasi yang ditunjukkan pada soalan. murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada miskonsepsi. Walaubagaimanapun adapun kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan. Simbol yang mewakili peratus.56. 56% (dibaca sebagai "lima puluh enam peratus") sama dengan 56 / 100 atau 0.nombor 9 dan diikuti titik pemisah. RM 3 4 5 + 9 0 sen 4 = SEN 10 RINGGIT RM RM 3 4 5 0 .

= 2 5 1 0 0 5 0 = 1125 1 0 0 15 orang = = 11. Murid dibimbing memahami konsep pelengkap dalam peratus.25 orang murid lulus 30 orang Penyelesaian : Berdasarkan masalah yang ditunjukkan di atas murid tidak dapat memahami kehendak soalan yang sebenar. Murid dibimbing meneroka kehendak soalan. Sedangkan soalan inginkan jumlah murid yang menduduki ujian tersebut. 15 orang murid lulus Apa yang dikehendaki : Jumlah murid menduduki ujian Operasi : = 1 0 0 1 0 0 25 1 0 0 - 75 1 0 0 = . Apa yang diberi : 75% orang murid gagal. Kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah hanya mendarab 75 % dengan 15 orang murid. Oleh yang demikian beberapa pendekatan perlu dilakukan bagi membimbing mereka memahami konsep sebenar peratus.

25% yang kedua iaitu 50% bersamaan dengan 30 orang murid. Jika 75% murid gagal. 25% yang ketiga bersamaan dengan 45 orang murid dan 25% yang keempat iaitu 100% bersamaan dengan 60 jumlah orang murid. maka murid diperingatkan 25% bersamaan dengan 15 orang yang lulus.0 PENUTUP Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi.1 0 0 7 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 = 45 orang = 60 orang Oleh itu pelengkap dalam 75% ialah 25%. Oleh tiu pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan perlu bekerjasa dalam memastikan murid-murid dapat menguasai matematik dengan baik supaya . Maka 75% bersamaan dengan 45 orang murid gagal dan 15 orang murid lulus bersamaan dengan 25% Oleh yang demikian murid perlu ditekankan tentang konsep pelengkap dalam pecahan dan peratus. manakala pecahan mempunyai penyebut yang tidak tetap bergantung kepada kehendak soalan 3. Bezanya peratus mewakili penyebut 100. Perkaitan antara pecahan dan peratus perlu ditekankan kepada murid.

Kelemahan dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik di peringkat sekolah rendah tentunya memberi kesan pula apabila mereka berada di sekolah menengah.hasrat dengan untuk menjadi sebuah negara yang maju dan bersaing di peringkat global tercapai. Norlia G. Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus murid terhadap perkara yang disampaikan oleh guru Selain itu murid-murid perlu menguasai sesuatu tajuk dalam matematik sebelum mempelajari tajuk yang seterusnya supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik dalam pelbagai situasi terutamanya asas nombor iaitu nombor bulat. Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan Dari Persepsi Pelajar Tingkatan Satu. KPM Jamil A. perpuluhan. Ini mengakibatkan sesetengah pelajar khususnya pelajar yang lemah menghadapi kesukaran semasa guru memberikan penerangan tentang sesuatu konsep matematik. Norhashimah S. Masalah kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep dan kemahiran matematik pada peringkat sekolah rendah ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh oleh pihak-pihak terlibat dalam sektor pendidikan terutama sekali guru-guru. Open Universiti Malaysia .dan peratus. Oleh itu pemahaman konsep dan kemahiran matematik adalah amat penting dalam proses pembelajaran murid-murid. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh murid maka proses pembelajaran tidak akan berjaya. ISSN : 0128-7702 : Universiti Putra Malaysia Baharin Shamsudin (1990). Seminar Pendidikan Sains dan Matematik : Miskonsepsi Matematik – Satu Refleksi. (11-12 Oktober 2008). Siri Pendidikan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Rendah Buku .0 RUJUKAN Aida Suraya Mad Yunus. 4. pecahan. Kesedaran perlu ada untuk memastikan murid-murid ini menguasai konsep asas matematik dengan baik agar mereka menjadi generasi yang dapat merealisasikan wawasan negara di masa akan datang. Liew dan Wan Muhamad Saridan (1991) menyatakan pengajaran matematik disekolah jarang mengambil kira perbezaan individu di kalangan pelajar-pelajar. Kuala Lumpur : DBP. Seterusnya mereka akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik.

Noor Shah Saad . Fakulti Pendidikan. Sukatan Pelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk Nombor Perpuluhan.Lim K. Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Matematik bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah Rendah . ____. Siri Pendidikan Perguruan : Pengajian Matematik. Maktab Perguruan Batu Lintang : Jabatan Matematik Meor Ibrahim Kamaruddin (2001). Universiti Teknologi Malaysia. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.H. Seah A.153 Wong Leon Kit. Rashidi Bin Mat Jalil. Modul Pembelajaran Sains dan Matematik. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Abdul Razak Habib . Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 131 .______. Khaw A. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . Universiti Teknologi Malaysia Zainudin Bin Abu Bakar.(2012). Roslina Radzali. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Jabatan Matematik See Kin Hai (Dr._____. Kepercayaan Matematik Pelajar Berhubung Penyelesaian Masalah Matematik.). Tanjung Malim : Universiti Perguruan Sultan Idris Mok Soon Sang (1993). Analisis Kesilapan Umum Dalam Matematik di Sekolah. Ramlee Mustapha. Universiti Brunei Darussalam Tengku Zawawi Tengku Zainal. Modul KRM3013 Asas Nombor.L.K. Mohd. (Tidak diterbitkan) Mohd Uzi Dollah.Sekolah Rendah. satu Kajian Mengenai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Sekolah Rendah.

Keliru dengan perkataan „lebih besar‟ dan „lebih kecil  Tidak memahami rajah yang diberikan     Murid-murid hanya membandingkan 2 bentuk apabila ia bercantum. Murid-murid akan melakukan kesilapan apabila mereka hanya melihat penghujung garisan sahaja tanpa melihat permulaan garisan. Mengukur garisan yang diberikan dengan menggunakan pembaris yang disertakan.MISKONSEPSI DALAM ASAS UKURAN Ada beberapa jenis miskonsepsi yang dapat dikesan berlaku semasa murid menjawab soalan yang bersangkutan dengan pembelajaran ukuran.     (b) Ukuran luas dan isipadu    Kurang kefahaman tentang konsep luas dan isipadu. (c) Ukuran Berat . (a) Ukuran panjang  Jika murid-murid diberikan petak berukuran 1sm2 murid dikehendaki melukis satu garisan. Murid-murid kurang memahami kehendak soalan. murid-murid tidak mengikut petak yang disediakan dan tidak menggunakan alat pembaris.

  Kesalahan guru dari segi soalan (pilih jawapan) dan rajah (terlalu kecil.   Murid-murid kurang memahami kehendak soalan.   Murid-murid juga tidak menghiraukan nombor sifar yang sama juga digunakan seperti nombor-nombor.   Menggunakan simbol dalam jawapan.   Murid-murid tidak melihat dengan teliti digit yang ada pada timbangan tersebut dan tidak melihat simbol kg dan g. jarum tidak kelihatan dengan jelas dan kesalahan dalam perkataan) dan sebagainya.   Murid-murid akan menyemakan mengukur timbangan sama dengan mengukur jam. Contoh. CARA MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI DALAM ASAS UKURAN .   Kurang kefahaman atau mengetahui serta tidak dapat membezakan di antara kilogram (kg) dan gram (g).   Meletakkan perkataan “lebih berat daripada” dan “lebih ringan daripada”.   Keliru dengan maksud perkataan lebih berat dan lebih ringan.

Maklum balas akan diberikan kepada murid dengan cara sekurang-kurangnya satu daripada tiga cara ini iaitu:   Dengan memberi arahan murid membandingkan jawapan mereka dengan rakanrakan yang lain.Salah satu dari kaedah pengajaran yang membantu murid mengatasi miskonsepsi mereka ialah dengan menggalakkan mereka berkongsi berbincang dan memperkembangkan interpretasi konsep matematik mereka. Jadikan konsep dan kaedah penyelesaian yang sedia ada jelas dalam bilik darjah Pada permulaan pengajaran. Prinsip-prinsip pengajaran ini ialah: 1. Guru akan membincangkan pemikiran murid yang mungkin menyebabkan jawapan yang mereka berikan. Ini bermaksud supaya murid menyedari tentang interpretasi intuitif dan kaedah penyelesaian mereka dan mendedahkan kesilapan yang sering dilakukan dan miskonsepsi mereka jika ada. hanya dengan memberikan beberapa soalan yang kritis atau ujian yang lebih mencabar. Selalunya guru menggunakan ujian untuk menilai pencapaian murid. . Tidak ada pengajaran baru dilakukan dan guru juga tidak menunjukkan kesilapan dan miskonsepsi murid. Di sini kita cuba untuk menilai interpretasi intuitif dan kaedah murid sebelum mengajar. 3. Berkongsi kaedah dan keputusan (jawapan) dan merangsang konflik untuk perbincangan. tawarkan murid satu tugasan yang terdapat adanya kemungkinan murid melakukan kesilapan kerana miskonsepsi. 2. Murid dikehendaki melakukan tugasan tersebut secara individu tanpa bantuan dari guru. uji nilai kerangka konsep murid yang sedia ada. Dengan mengarahkan murid mengulang tugasan tersebut menggunakan satu atau lebih kaedah alternatif. Sebelum mengajar. Ini tidak memakan masa yang panjang.

4. Kukuhkan pembelajaran dengan menggunakan konsep dan kaedah yang baru melalui penyelesaian masalah.  Memberi penekanan kepada pertuturan (oral) daripada penerangan berbentuk teks. Jika tugasan ini dirancang dengan betul. Dengan menggunakan tugasan yang mengandungi cara penyemakan yang dimasukkan dalam tugasan.  Menggalakkan murid membuat analisa tugasan yang mereka selesaikan dan membuat diagnosis sebab-sebab kesilapan yang dilakukan. .  Menggalakkan murid mencipta dan menyelesaikan masalah mereka sendiri yang serupa. Guru bolehlah memandu murid untuk memahami konsep itu secara baru. Murid disoal dan disuruh menerangkan mengenai tak konsistennya kognitif dan kaedah mereka dan mencari sebab mengapa ia berlaku. Guru perlu mengambil masa untuk membuat refleksi dan perbincangan dengan murid secara berkumpulan atau sekelas mengenai konflik ini. Selesaikan konflik melalui perbincangan dan pembentukan konsep dan kaedah yang baru. Murid digalakkan untuk memberi pendapat mereka mengapa miskonsepsi dan konflik ini berlaku. Kemungkinan mengapa prinsip di atas berjaya mengikut penyelidikan yang diadakan ialah kerana faktor-faktor berikut:     Kanak-kanak mengenal pasti dan dapat memberikan focus kepada halangan konseptual yang spesifik. 5. maklum balas yang diperolehi akan menghasilkan konflik kognitif bila murid mulai menyedari dan berdepan dengan interpretasi dan kaedah mereka yang tidak konsisten. Pembelajaran baru dapat diperkukuhkan dengan cara:  Memberi masalah baru untuk diselesaikan. Perbincangan secara kelas diadakan untuk ini.

tetapi dari segi perspektif kanak-kanak. tetapi sebaliknya mereka akan cuba mencernakan idea baru tersebut kepada skema yg sedia ada. Teori ini juga membolehkan guru:  Meramalkan jenis-jenis kesalahan yang selalu dilakukan. miskonsepsi lahir dari apa yang telah diajarkan. maka tiada perubahan yang akan berlaku.  Teori pembelajaran Matematik dapat dijadikan asas untuk memahami sebahagian dari miskonsepsi tersebut. Skema yang telah pun terbina dalam minda kanak-kanak akan terus kukuh dan sukar untuk berubah. dapatkah kita mengatasi atau memperbaiki masalah miskonsepsi ini? Jawapannya ya dan tidak. setiap miskonsepsi adalah betul bagi sesetengah pembelajaran yang terdahulu sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum.                Tahap cabaran yang meningkat diberikan kepada murid.  Menerangkan bagaimana dan mengapa kanak-kanak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. menukar skema-skema yang sudah tersimpan dalam minda mereka. ia sangat sesuai dan benar.  Membantu kanak-kanak memperbetulkan miskonsepsi mereka. Kesimpulannya. Kanak-kanak tidak mudah untuk menerima idea baru dengan mudah. Perbincangan dan penglibatan murid yang dihasilkan. Persoalannya ialah. Walaupun pelajaran yg diturunkan oleh mereka tersebut tidak logik dan salah. dan kita mempelajari sesuatu yang baru dengan berpandukan pembelajaran lampau. Maka. Bagi kita matematik adalah subjek „kumulatif‟ ataupun bertambah-tambah.  Memberi keutamaan pada kaedah intuitif dan mengenali halangan konsep murid. Ya kerana pembelajaran yang akan diterima kemudian mungkin boleh membantu murid untuk mengintegrasikan pelajaran lampau dengan . Majoriti dari punca miskonsepsi adalah kerana generalisasi melampau dalam pengetahuan sedia ada yang hanya tepat untuk pembelajaran awal. contohnya.

.pelajaran baru sekaligus membantunya untuk mengatasi masalah miskonsepsinya. seandainya pelajaran yang baru nanti akan menitikberatkan isu-isu miskonsepsi yang dialaminya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful