Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. pemikiran dan tekanan. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. klasifikasi. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. konsep nombor. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. menghasilkan imej mental. Menutur Fantino (1974). masa. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. peka dalam gambaran pola atau corak 4. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. Keupayaan mempengaruhi orang lain. kandungan pelajaran. 7. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). dan logikal matematik. penaakulan. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Pemahaman . mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. mimpi. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan.gerakbalas atau prestasi. maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). proses pengiraan dan struktur logik 3. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. 6. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. hubungan ruang dan keabadian.

akliah. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. akhlak. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. idea.pada terhadap diri sendiri. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. peka tentang perasaan. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. kehendak. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. semangat. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. William G. 8. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini.

Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. keagamaan. politik. persepsi. dan efektif (termasuk perasaan. sikap dan nilai). Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman).memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. seni dan hubungannya dengan alam. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri.000 SM). pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. Seni terawal (25. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. galeri. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. Ekspresionisme dan sebagainya. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. muzium). Pembelajaran merupakan aktiviti mental. Realisme. refleksi kehidupan seharian. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. Romantisme. perkahwinan dan kematian. luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. fizikal. 25. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu.

Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. estetik. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. Melalui proses mempelajari seni. 3. 4. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. lantai atau di mana-mana sahaja. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. Viktor Lowenfeld. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Melalui pengetahuan seni. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. Antaranya seperti berikut: 1. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Selain dari perkembangan minat dan bakat. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Membuat dan menghasilkan karya. Sejak Zaman Batu hingga kini. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. Melalui . 1984). Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. 2. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Belajar melalui pengalaman sejarah seni.

APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. seni bina. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. (cultural heritage) 3. Sebagai contoh.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. Menyedari. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. sahsiah yang sempurna. kita mengadun warna baju. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. (personal development) 2. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. mencari sesuatu yang indah. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. Secara keseluruhan. Pembangunan kendiri. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. Mengenal. arca. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. mereka bentuk kenderaan. sempurna. tali leher dan warna seluar. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. kepercayaan dan sikap sosial. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. Antaranya seperti: 1.

Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. . Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. Selain daripada itu.

Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Menurut B. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Thorndike. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Thorndike. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. latihan dan kesan. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . Skinner dan John B. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. menepuk bahu.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Watson. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. afektif dan kognitif. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan.F. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Menurut pendekatan ini. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif.

Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Oleh itu. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. usaha. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. spesifik. Oleh itu. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Justeru itu. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. cepat. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. imbuhan dan faedah . Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . matlamat yang menarik perhatian. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Menurut Brophy (1981). Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Melalui proses tertentu .

kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. J. Honig 1982. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Dalam Pendidikan Seni Visual. Herrison. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Oleh itu. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Mengikut Slavin ( 1990 ) . Topping 1985. di samping mengajarkan al-Quran. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. 1976. 1986. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Menurut Lepper (1988). emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Ahmad Shalaby. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan.

peranan jantina dan sebagainya. generalisasi. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. contoh dan teladan. keagresifan. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Oleh itu. memilih cara menyelesaikan masalah. Sebagai contoh juga. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. rumus. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. menguji hipotesi dan membuat rumusan. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau .seperti persaingan. membuat hipotesi. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. mencari maklumat. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Menurut Gagne. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat.

memegang.B. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif.penemuan berpandu. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. atau latihan penyiasatan. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. (1976). manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. pemikiran analisis dan intuitif. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. Oleh itu. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. Menurut Charles. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. Inilah kunci dorongan . perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. pemikiran logikal. ikonik dan simbolik. C. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. 1. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya.. perkembangan mental manusia dan pemikiran. penggunaan istilah untuk memahami susunan. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. pengalaman pelajar secara meneroka. Lazimnya. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual.

untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. gurunya dan sekolahnya. G. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. Perhubungan baik guru dan pelajar. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. Jasmani. Cara membetulkan kesilapan (contoh. yang memerlukan kemantapan mental. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain.. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . Sebaliknya. sains dan lain-lainnya. meskipun matlamatnya sama. 2. (1968). mencipta sesuatu yang baru (inovasi). ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. mental. emosi. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. Menurut Highet. objektifnya luas. memahami bahasa tampak. pembimbing dan penasihat mereka. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik.

pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. Disiplin. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. sabar. (1961). sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. tanpa paksaan atau tekanan. bertanggung jawab. rasional. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. kembalikan kepada keadaan asal. Setelah selesai. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. Bilik seni perlu dibersihkan. Menurut Maher. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. Jika ada tugasan. Jika sesuatu aspek negatif . tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. berkebolehan dan professional.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. gunakan dengan betul dan tidak membazir. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. yakin dan tenang menimba ilmu. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. Jika proses ini berjalan dengan lancar.

diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. This must find an outlet In expression or repression will result. bijak atau lemah. Kejayaan dan kecemerlangan. akan lebih bersedia untuk mendengar. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. kebolehan fizikal. 4. that they see in their minds. rohani. menakutkan. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. Pengukuhan dan ganjaran. emosi dan intelektual. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. bersemangat atau sebaliknya. potensi. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. Children should be allowed to draw what they wish. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. bertanya. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. eyes. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. kolej atau di institusi pengajian tinggi. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. Untuk mencapai kejayaan. (Root (1992) dalam Rohany. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. emosi dan kebolehan . not that which others thik they ought to draw. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. Natijahnya. memalukan dan sebagainya.

B. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa.190 Honig. Derr (Ed). (ed) Handbook of research in early childhood education. Family and Career (pp. Reston Virginia. (1980). Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. (1988). Chapman. 1986: 184. (1982). The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986).G. Hassan Langgulung. Parental Involvement in early childhood education. Clawson. Howard Gardner (1993). Work.Bhd.(1997). British journal of Educational Psychology. Fajar Bakti Sdn. Shah Alam. Menurut Gaitskell (1982). J. Bibliografi Ahmad Shalaby. Pustaka Nasional Singapura. H. kaedah berorientasikan media. Sejarah Pendidikan Islam. J. Laura. (1976). Kogan Page Limited. New York: The Free Press. Mentoring in Managerial Greers. Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . (1983).inteleknya. New York Christine Marme Thompson. (1998). kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. In C.S. Psikologi II. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. A. (1995). 58 Part 2. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. 426-455 John A Micheal.144-165). Harcourt Brace Jovanovich Inc. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. How to be better at Creativity. Approaches to Art in Education. USA. The Getty Center of Education In The Art Herrison. Kreativiti Dan Pendidikan. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. The National Art Education. Vol. London. In Spodek B. New York Praeger. Geoggry Petty. The Visual Art and Early Childhood learning. Association 1916 Association Drive.(1997).

Lambert Brittain. Read.C. . Psikologi Pendidikan 1.Gibson. An Introduction to paired reading in Topping. Artist and Art Education. 20. Leonard M S Yong. Creatvity. Toronto. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Kuala Lumpur. Shaharuddin Hashim.(1986). Faber and Faber. R. 151-160. Mc Graw Hill Book Co. Kenneth. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Morgan. Rod Taylor. London. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan. (1979). Miami University Lansing.(2002). Callaham. (1993). (1985). (New Edition) Education Through Art. Faculty Education. (1971). University of Malaya. Mc Millan Publishing. Parental involvement in Children reading. A guide to Better Instruction. Longman. Hong Kong. Universiti Malaya. (2003). Topping. Kuala Lumpur. Dr. & Lyon. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti.Level. Kauchak. Lexington. Art. Herbert. K & Wolfendale. Bhd. E. New York. Psikologi Pendidikan. PTS Publications & Distributor Sdn. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Prosiding Seminar Pendidikan Seni. (1996).Selangor. (ed). (1994). RohizaniYaakub. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded .D. __________. NY. S. Critical response and development. M. Psikologi Perkembangan. Harder. Heath And Company. (1987). Educating for Art. Journal Child Psychol. Viktor Lowenfeld & W. K. Orlich. Psychist. Creative and Mental Growth. 1999. Bechanham: Croom Helm. Pendekatan Kontemporari. A Study of Malaysian Students.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Longman. Massachusetts. Teaching Strategies..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful