Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

konsep nombor. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). proses pengiraan dan struktur logik 3. klasifikasi. dan logikal matematik. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. kandungan pelajaran. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. 7. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. Pemahaman . mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. hubungan ruang dan keabadian. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). menghasilkan imej mental. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. Keupayaan mempengaruhi orang lain.gerakbalas atau prestasi. pemikiran dan tekanan. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. masa. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. mimpi. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Menutur Fantino (1974). Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. 6. peka dalam gambaran pola atau corak 4. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. penaakulan.

mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti.pada terhadap diri sendiri. William G. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. semangat. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. 8. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. peka tentang perasaan. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. kehendak. akliah. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. akhlak. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. idea. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni.

Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. persepsi. sikap dan nilai). Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . refleksi kehidupan seharian. keagamaan. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu. muzium). Seni terawal (25. luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. perkahwinan dan kematian. Realisme. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. fizikal.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. seni dan hubungannya dengan alam. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir.000 SM). Romantisme.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. dan efektif (termasuk perasaan. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. Ekspresionisme dan sebagainya. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. 25. politik. galeri.

Membuat dan menghasilkan karya. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Antaranya seperti berikut: 1. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. 3. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Melalui . kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Melalui pengetahuan seni. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. Sejak Zaman Batu hingga kini. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. Selain dari perkembangan minat dan bakat. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. 2. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. 1984). seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. lantai atau di mana-mana sahaja. Melalui proses mempelajari seni. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. Viktor Lowenfeld.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. estetik. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. 4.

Mengenal. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). (cultural heritage) 3. (personal development) 2. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. sahsiah yang sempurna. Pembangunan kendiri. mencari sesuatu yang indah. Antaranya seperti: 1. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. sempurna. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. seni bina. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. mereka bentuk kenderaan. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. Secara keseluruhan.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. arca. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. kepercayaan dan sikap sosial. Menyedari. Sebagai contoh. tali leher dan warna seluar. kita mengadun warna baju. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya.

Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. . di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar.

afektif dan kognitif. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Thorndike. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan.F. Skinner dan John B. Watson. Menurut B. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. latihan dan kesan. Menurut pendekatan ini. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . menepuk bahu. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Thorndike.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian.

cepat. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. imbuhan dan faedah . Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Justeru itu. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. matlamat yang menarik perhatian. Oleh itu. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Melalui proses tertentu . Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. spesifik. Oleh itu. Menurut Brophy (1981). usaha. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat.

Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Honig 1982. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . 1986. Menurut Lepper (1988). Ahmad Shalaby. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Topping 1985. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. di samping mengajarkan al-Quran. Dalam Pendidikan Seni Visual. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. 1976. Mengikut Slavin ( 1990 ) . Ajarlah kepada mereka berkata benar. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Oleh itu. J. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Herrison. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat.

organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. contoh dan teladan. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Sebagai contoh juga. Menurut Gagne. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. memilih cara menyelesaikan masalah. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. keagresifan. mencari maklumat. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Oleh itu. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . rumus. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. generalisasi. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. peranan jantina dan sebagainya. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. membuat hipotesi.seperti persaingan. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.

pemikiran logikal. Menurut Charles. penggunaan istilah untuk memahami susunan. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. C. memegang. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya.. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. Inilah kunci dorongan . pemikiran analisis dan intuitif. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. atau latihan penyiasatan. Oleh itu. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. pengalaman pelajar secara meneroka. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. Lazimnya. lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru.B. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. ikonik dan simbolik. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif.penemuan berpandu. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. perkembangan mental manusia dan pemikiran. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. 1. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. (1976).

yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. 2. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. Cara membetulkan kesilapan (contoh. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. yang memerlukan kemantapan mental. G. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. emosi. (1968). pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. Perhubungan baik guru dan pelajar. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. mental. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. Jasmani. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). pembimbing dan penasihat mereka. memahami bahasa tampak. sains dan lain-lainnya. meskipun matlamatnya sama. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. Menurut Highet. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya. objektifnya luas.. gurunya dan sekolahnya. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran.

Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. 3. Jika proses ini berjalan dengan lancar. Jika sesuatu aspek negatif . pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. yakin dan tenang menimba ilmu. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. (1961). lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. Bilik seni perlu dibersihkan. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. Disiplin. sabar. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. Menurut Maher. tanpa paksaan atau tekanan. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. gunakan dengan betul dan tidak membazir. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. kembalikan kepada keadaan asal. rasional. Setelah selesai. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. bertanggung jawab. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. berkebolehan dan professional.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. Jika ada tugasan. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan.

bersemangat atau sebaliknya. Untuk mencapai kejayaan. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. rohani. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. memalukan dan sebagainya. kolej atau di institusi pengajian tinggi. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. menakutkan. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. kebolehan fizikal. 4. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. akan lebih bersedia untuk mendengar. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. potensi. eyes. This must find an outlet In expression or repression will result. that they see in their minds. emosi dan kebolehan . Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. (Root (1992) dalam Rohany. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. Pengukuhan dan ganjaran. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. bijak atau lemah. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. Natijahnya. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. Children should be allowed to draw what they wish. not that which others thik they ought to draw. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. emosi dan intelektual.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. bertanya. Kejayaan dan kecemerlangan.

(1976). (1998). The Visual Art and Early Childhood learning. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. Hassan Langgulung. USA. Work. Mentoring in Managerial Greers. A. British journal of Educational Psychology. Parental Involvement in early childhood education. (1988).Bhd. Laura. (1986). Association 1916 Association Drive. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. Geoggry Petty. H. kaedah berorientasikan media. Clawson. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. 58 Part 2. In Spodek B. Kogan Page Limited. 426-455 John A Micheal. Chapman. 1986: 184. Derr (Ed). Howard Gardner (1993). Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . New York Christine Marme Thompson. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. J. (1980). London.B. (ed) Handbook of research in early childhood education. New York: The Free Press. Menurut Gaitskell (1982).S. Vol. Kreativiti Dan Pendidikan. Sejarah Pendidikan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka.144-165). (1995). J. In C. Pustaka Nasional Singapura.G.(1997). Approaches to Art in Education. New York Praeger.inteleknya. Fajar Bakti Sdn. Psikologi II. Reston Virginia. How to be better at Creativity. Shah Alam. (1982). Harcourt Brace Jovanovich Inc. (1983). Bibliografi Ahmad Shalaby. Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk.190 Honig. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. The Getty Center of Education In The Art Herrison. The National Art Education. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. Family and Career (pp.(1997).

Level. (1971). Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Miami University Lansing. K & Wolfendale. (1987). Journal Child Psychol. Dr.Gibson. Parental involvement in Children reading. Creatvity. (2003). Prosiding Seminar Pendidikan Seni. Critical response and development. Rod Taylor.(1986). K. Kuala Lumpur. (1985). M. Psikologi Perkembangan. Psikologi Pendidikan 1. Mc Graw Hill Book Co. Psychist. New York. (New Edition) Education Through Art. (1979). Kuala Lumpur. Leonard M S Yong. Heath And Company. Faber and Faber. Orlich. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . Toronto. Educating for Art. Viktor Lowenfeld & W.(2002). Read. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Bechanham: Croom Helm. (ed). University of Malaya. Callaham. E. An Introduction to paired reading in Topping.. RohizaniYaakub.C. Harder. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Universiti Malaya. 20. NY. (1996). Hong Kong. Longman. Shaharuddin Hashim. S. Mc Millan Publishing. Herbert. Morgan. Pendekatan Kontemporari. Art. Bhd. R.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Lexington. Creative and Mental Growth. Lambert Brittain. Kenneth. Artist and Art Education. (1994). PTS Publications & Distributor Sdn. Longman. Faculty Education. Psikologi Pendidikan. . London. __________. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan. 1999. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Kauchak. Massachusetts.Selangor. (1993). A Study of Malaysian Students. 151-160. Topping. & Lyon. A guide to Better Instruction. Teaching Strategies.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful