Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

peka dalam gambaran pola atau corak 4. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. 6. kandungan pelajaran. Pemahaman . Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. Keupayaan mempengaruhi orang lain. dan logikal matematik. 7. pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. pemikiran dan tekanan. proses pengiraan dan struktur logik 3. masa. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. penaakulan. Menutur Fantino (1974). Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. mimpi. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. hubungan ruang dan keabadian. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. menghasilkan imej mental. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah.gerakbalas atau prestasi. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. klasifikasi. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). konsep nombor. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik.

Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. akhlak. semangat. akliah. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. kehendak. 8. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. William G.pada terhadap diri sendiri. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. idea. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. peka tentang perasaan. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini.

fizikal. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar.000 SM). pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. Ekspresionisme dan sebagainya.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. 25. Seni terawal (25. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. seni dan hubungannya dengan alam. Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. perkahwinan dan kematian. keagamaan. galeri. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. sikap dan nilai).memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. refleksi kehidupan seharian. Romantisme. muzium). luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. Realisme. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. persepsi. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. dan efektif (termasuk perasaan. politik.

suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. lantai atau di mana-mana sahaja. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. 3. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. 2. Melalui proses mempelajari seni. 4. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. estetik. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Antaranya seperti berikut: 1. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. Selain dari perkembangan minat dan bakat. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. Melalui pengetahuan seni. Melalui . kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. Membuat dan menghasilkan karya. 1984).menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. Sejak Zaman Batu hingga kini. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Viktor Lowenfeld.

sempurna. kita mengadun warna baju.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. (personal development) 2. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. mereka bentuk kenderaan. Menyedari. Sebagai contoh. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. arca. kepercayaan dan sikap sosial. Pembangunan kendiri. Mengenal. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. Secara keseluruhan. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. seni bina. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. (cultural heritage) 3. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. mencari sesuatu yang indah. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. Antaranya seperti: 1. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. tali leher dan warna seluar. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. sahsiah yang sempurna. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni.

. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. Selain daripada itu. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain.

Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. Thorndike. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Skinner dan John B. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. afektif dan kognitif. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. menepuk bahu. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Menurut pendekatan ini. Watson. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Menurut B. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang .F.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Thorndike. latihan dan kesan. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif.

tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Oleh itu. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Justeru itu. Oleh itu. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. cepat. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. usaha. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. spesifik. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Melalui proses tertentu . matlamat yang menarik perhatian. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. imbuhan dan faedah . Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Menurut Brophy (1981). mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain.

Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. 1976. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Topping 1985. Honig 1982. Ajarlah kepada mereka berkata benar. di samping mengajarkan al-Quran. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Oleh itu. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Mengikut Slavin ( 1990 ) . Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Ahmad Shalaby. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Menurut Lepper (1988). Dalam Pendidikan Seni Visual. J.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . Herrison. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. 1986. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil.

seperti persaingan. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. generalisasi. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. membuat hipotesi. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. mencari maklumat. Menurut Gagne. Oleh itu. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. peranan jantina dan sebagainya. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Sebagai contoh juga. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. rumus. contoh dan teladan. keagresifan. memilih cara menyelesaikan masalah. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas.

Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar.penemuan berpandu. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. (1976). pengalaman pelajar secara meneroka. atau latihan penyiasatan. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. Lazimnya.B. penggunaan istilah untuk memahami susunan. Oleh itu. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. 1. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. C. Inilah kunci dorongan . Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. pemikiran analisis dan intuitif. memegang. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. pemikiran logikal. perkembangan mental manusia dan pemikiran. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. ikonik dan simbolik. Menurut Charles.. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran.

Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. Menurut Highet. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. objektifnya luas. meskipun matlamatnya sama. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. Perhubungan baik guru dan pelajar. yang memerlukan kemantapan mental. mental. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. pembimbing dan penasihat mereka. Cara membetulkan kesilapan (contoh. emosi. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Jasmani. memahami bahasa tampak. G. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. sains dan lain-lainnya. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. (1968). gurunya dan sekolahnya. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. 2. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran.. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang.

3. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. tanpa paksaan atau tekanan. Jika ada tugasan. berkebolehan dan professional. sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Setelah selesai. pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. rasional. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. kembalikan kepada keadaan asal. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. gunakan dengan betul dan tidak membazir. Disiplin. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. Menurut Maher. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. sabar. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. Bilik seni perlu dibersihkan. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. Jika sesuatu aspek negatif . (1961). tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. yakin dan tenang menimba ilmu. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. bertanggung jawab. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Jika proses ini berjalan dengan lancar.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan.

seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. kebolehan fizikal. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. bertanya. Natijahnya. This must find an outlet In expression or repression will result. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. akan lebih bersedia untuk mendengar. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Pengukuhan dan ganjaran. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. Children should be allowed to draw what they wish. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. bijak atau lemah. memalukan dan sebagainya. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. Kejayaan dan kecemerlangan. eyes. Untuk mencapai kejayaan. potensi. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. rohani. not that which others thik they ought to draw. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. 4. kolej atau di institusi pengajian tinggi.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. (Root (1992) dalam Rohany. emosi dan kebolehan . mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. emosi dan intelektual. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. bersemangat atau sebaliknya. menakutkan. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. that they see in their minds. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya.

The Getty Center of Education In The Art Herrison.(1997). kaedah berorientasikan media. Derr (Ed).inteleknya.Bhd. J. (1980). (1983). Parental Involvement in early childhood education. Mentoring in Managerial Greers. J. Kogan Page Limited. Fajar Bakti Sdn. (1986).G. (1988). British journal of Educational Psychology. New York Praeger. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. (1976). Howard Gardner (1993). USA. Family and Career (pp. Kreativiti Dan Pendidikan. Laura. New York: The Free Press. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. H. 58 Part 2. 1986: 184. In Spodek B. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Hassan Langgulung. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. A. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. Pustaka Nasional Singapura. Chapman. The National Art Education. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. (ed) Handbook of research in early childhood education. (1982). Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary .144-165). Association 1916 Association Drive.S.B. Reston Virginia. Harcourt Brace Jovanovich Inc. Psikologi II.190 Honig. The Visual Art and Early Childhood learning. Vol. Bibliografi Ahmad Shalaby. Work.(1997). How to be better at Creativity. New York Christine Marme Thompson. Menurut Gaitskell (1982). Geoggry Petty. 426-455 John A Micheal. Shah Alam. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. Clawson. Approaches to Art in Education. Sejarah Pendidikan Islam. (1998). Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. In C. London.

Mc Graw Hill Book Co. Art. Psikologi Pendidikan 1.D. 151-160. Read. Psikologi Perkembangan. Lambert Brittain. (1996). (1987). M.(2002). Massachusetts. Bhd.Selangor. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Faculty Education. London. Teaching Strategies. Mc Millan Publishing. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Miami University Lansing. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Critical response and development. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Psikologi Pendidikan. (ed). & Lyon. . (2003). Kauchak. (1971).Gibson. (New Edition) Education Through Art. Callaham. Parental involvement in Children reading. Kuala Lumpur. Lexington. Longman. Shaharuddin Hashim. Bechanham: Croom Helm. University of Malaya.. 1999. Dr. Orlich. Educating for Art. An Introduction to paired reading in Topping. Longman. 20.Level. Artist and Art Education. Hong Kong. Rod Taylor. Faber and Faber.(1986). Prosiding Seminar Pendidikan Seni. K & Wolfendale. R. Leonard M S Yong. Morgan. E. S. NY. A guide to Better Instruction. A Study of Malaysian Students. Toronto. Viktor Lowenfeld & W. (1985). Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . PTS Publications & Distributor Sdn. __________. (1994). Topping. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan. Journal Child Psychol. Pendekatan Kontemporari.C. Herbert. Universiti Malaya. (1979).Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Creative and Mental Growth. New York. (1993). Heath And Company. Psychist. Kenneth. Creatvity. RohizaniYaakub. K. Kuala Lumpur. Harder.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful