Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

mimpi. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. penaakulan. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). dan logikal matematik. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Pemahaman . kandungan pelajaran. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). masa. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. klasifikasi. Keupayaan mempengaruhi orang lain. menghasilkan imej mental.gerakbalas atau prestasi. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. 7. konsep nombor. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. hubungan ruang dan keabadian. pemikiran dan tekanan. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. proses pengiraan dan struktur logik 3. Menutur Fantino (1974). Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. peka dalam gambaran pola atau corak 4. 6.

hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. William G. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. akliah. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. 8. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. semangat. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. peka tentang perasaan. idea. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. kehendak. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. perasaan dan kesedaran yang dimiliki.pada terhadap diri sendiri. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. akhlak.

atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. dan efektif (termasuk perasaan. Ekspresionisme dan sebagainya. Seni terawal (25. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. politik. Realisme. refleksi kehidupan seharian. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. galeri. muzium). luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. persepsi. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . keagamaan. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. fizikal. seni dan hubungannya dengan alam. sikap dan nilai). Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. 25. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. Romantisme. perkahwinan dan kematian. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat.000 SM).000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu.

Belajar melalui pengalaman sejarah seni. Sejak Zaman Batu hingga kini. lantai atau di mana-mana sahaja. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. 2. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. Viktor Lowenfeld. Selain dari perkembangan minat dan bakat. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. 4. estetik. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Membuat dan menghasilkan karya. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. 1984). kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. Melalui pengetahuan seni. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. 3. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. Melalui . Antaranya seperti berikut: 1. Melalui proses mempelajari seni.

Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. kepercayaan dan sikap sosial. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. mencari sesuatu yang indah. tali leher dan warna seluar. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. Mengenal. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. (cultural heritage) 3. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. Sebagai contoh. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . Antaranya seperti: 1. (personal development) 2. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. Secara keseluruhan. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. Menyedari. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. arca. mereka bentuk kenderaan. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. seni bina. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. kita mengadun warna baju. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. sempurna. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. sahsiah yang sempurna. Pembangunan kendiri.

psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Selain daripada itu. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. . diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia.

Menurut pendekatan ini. Thorndike. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. menepuk bahu. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. latihan dan kesan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan.F. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Thorndike. Menurut B. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Skinner dan John B. afektif dan kognitif. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Watson. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Justeru itu. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Oleh itu. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. usaha. imbuhan dan faedah . Oleh itu. cepat. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Menurut Brophy (1981). spesifik. Melalui proses tertentu .menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. matlamat yang menarik perhatian. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya.

Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Ahmad Shalaby. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Menurut Lepper (1988). Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Honig 1982. Herrison. Topping 1985. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. di samping mengajarkan al-Quran. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Oleh itu. Dalam Pendidikan Seni Visual. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. 1976. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. 1986.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . Mengikut Slavin ( 1990 ) . J. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka.

Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. memilih cara menyelesaikan masalah. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . mencari maklumat. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. contoh dan teladan. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat.seperti persaingan. membuat hipotesi. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. keagresifan. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). peranan jantina dan sebagainya. generalisasi. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. Sebagai contoh juga. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Oleh itu. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Menurut Gagne. rumus.

lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran.penemuan berpandu. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. perkembangan mental manusia dan pemikiran. Inilah kunci dorongan . pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. pemikiran analisis dan intuitif. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. atau latihan penyiasatan. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. memegang. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. Lazimnya. Oleh itu. 1. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. ikonik dan simbolik. pemikiran logikal.B. (1976). membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. penggunaan istilah untuk memahami susunan. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep.. pengalaman pelajar secara meneroka. Menurut Charles. C. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep.

Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. mental. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. emosi. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. Sebaliknya. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . (1968). Jasmani. Perhubungan baik guru dan pelajar. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. 2. Menurut Highet. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. meskipun matlamatnya sama. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. pembimbing dan penasihat mereka. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. G. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. memahami bahasa tampak. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. Cara membetulkan kesilapan (contoh. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. gurunya dan sekolahnya. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. sains dan lain-lainnya. objektifnya luas. yang memerlukan kemantapan mental.. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti.

gunakan dengan betul dan tidak membazir. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika proses ini berjalan dengan lancar. kembalikan kepada keadaan asal. sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. 3. Disiplin. rasional. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. tanpa paksaan atau tekanan. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. bertanggung jawab. Menurut Maher. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. Setelah selesai. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. Bilik seni perlu dibersihkan. sabar. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. Jika ada tugasan. berkebolehan dan professional. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. (1961). Jika sesuatu aspek negatif . tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. yakin dan tenang menimba ilmu. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual.

bertanya. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. (Root (1992) dalam Rohany. Pengukuhan dan ganjaran. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. not that which others thik they ought to draw. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. that they see in their minds. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. bijak atau lemah. Natijahnya. 4. kolej atau di institusi pengajian tinggi. Children should be allowed to draw what they wish. menakutkan. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. Kejayaan dan kecemerlangan. eyes. Untuk mencapai kejayaan. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. memalukan dan sebagainya. bersemangat atau sebaliknya. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. rohani. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. potensi. emosi dan kebolehan . This must find an outlet In expression or repression will result. emosi dan intelektual. akan lebih bersedia untuk mendengar. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. kebolehan fizikal.

B. Hassan Langgulung. Derr (Ed).G. Vol. How to be better at Creativity. J. H. Harcourt Brace Jovanovich Inc. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. (1976). Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. Menurut Gaitskell (1982). (1980). New York Praeger. (1998).(1997). Howard Gardner (1993). Clawson. Mentoring in Managerial Greers. (ed) Handbook of research in early childhood education. Geoggry Petty. (1988). J.Bhd. London.S. Fajar Bakti Sdn. (1986). New York Christine Marme Thompson. Work. Reston Virginia. Pustaka Nasional Singapura. In Spodek B. (1982). Shah Alam. The Getty Center of Education In The Art Herrison.(1997). Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. Kreativiti Dan Pendidikan. Parental Involvement in early childhood education. Approaches to Art in Education. Association 1916 Association Drive. Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary .inteleknya. (1983). The National Art Education. Kogan Page Limited.190 Honig. New York: The Free Press. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. In C. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. USA. Sejarah Pendidikan Islam. Laura. kaedah berorientasikan media. Family and Career (pp. The Visual Art and Early Childhood learning. British journal of Educational Psychology.144-165). Dewan Bahasa dan Pustaka. A. Chapman. 58 Part 2. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. (1995). Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 426-455 John A Micheal. Psikologi II. 1986: 184. Bibliografi Ahmad Shalaby.

Creatvity. Shaharuddin Hashim. Critical response and development. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. An Introduction to paired reading in Topping. M. E. Orlich. Psikologi Pendidikan 1. (2003). Lambert Brittain. PTS Publications & Distributor Sdn.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Heath And Company. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Educating for Art. Kenneth. Longman. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Leonard M S Yong. Universiti Malaya.Selangor. Prosiding Seminar Pendidikan Seni. K. RohizaniYaakub. Hong Kong. London. Rod Taylor. Viktor Lowenfeld & W. Artist and Art Education. Morgan. Pendekatan Kontemporari. (1979). . Faber and Faber.Level. Parental involvement in Children reading. R.Gibson.(2002). NY.. A guide to Better Instruction.(1986). (1987). Psikologi Pendidikan. Mc Graw Hill Book Co. 1999. 151-160. Faculty Education. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . __________. Longman. Topping. Bechanham: Croom Helm. A Study of Malaysian Students. K & Wolfendale. Mc Millan Publishing. Kauchak. Miami University Lansing. Psychist. S. (New Edition) Education Through Art. Psikologi Perkembangan. (1971). Universiti Pendidikan Sultan Idris. & Lyon. Massachusetts. (ed). (1996). Lexington. New York. (1994). (1985). Harder. Toronto. Creative and Mental Growth. Art. Kuala Lumpur. Dr. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan. (1993). Journal Child Psychol. 20. Callaham. Bhd.C. Teaching Strategies. Read. University of Malaya. Kuala Lumpur. Herbert.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful