P. 1
Psikologi dalam psv

Psikologi dalam psv

|Views: 1|Likes:
Published by Enzebius Moses

More info:

Published by: Enzebius Moses on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. kandungan pelajaran. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. konsep nombor. 6. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Menutur Fantino (1974). Keupayaan mempengaruhi orang lain. pemikiran dan tekanan. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. penaakulan. proses pengiraan dan struktur logik 3. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence).gerakbalas atau prestasi. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. peka dalam gambaran pola atau corak 4. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. masa. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. mimpi. mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. 7. maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. menghasilkan imej mental. hubungan ruang dan keabadian. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). dan logikal matematik. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Pemahaman . klasifikasi.

hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. semangat. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. William G. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. akhlak. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. 8. peka tentang perasaan. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. akliah. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. idea.pada terhadap diri sendiri. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. kehendak. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya.

peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. politik. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . perkahwinan dan kematian. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. muzium). Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. 25. Romantisme. sikap dan nilai). fizikal. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain.000 SM). persepsi.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. Seni terawal (25. refleksi kehidupan seharian. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. keagamaan. dan efektif (termasuk perasaan. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. seni dan hubungannya dengan alam. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. Ekspresionisme dan sebagainya. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). galeri. Realisme.

Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. 4. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Viktor Lowenfeld. Melalui . Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. estetik. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. Selain dari perkembangan minat dan bakat. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. Membuat dan menghasilkan karya. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Antaranya seperti berikut: 1. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. 1984). Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. lantai atau di mana-mana sahaja. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. Sejak Zaman Batu hingga kini. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Melalui pengetahuan seni. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Melalui proses mempelajari seni. 3. 2.

kepercayaan dan sikap sosial. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. Pembangunan kendiri. sahsiah yang sempurna. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. (cultural heritage) 3. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. Menyedari. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. mencari sesuatu yang indah. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. tali leher dan warna seluar. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. kita mengadun warna baju. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. Sebagai contoh. mereka bentuk kenderaan. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. Mengenal. seni bina. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. Antaranya seperti: 1. arca. sempurna. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. Secara keseluruhan. (personal development) 2. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif.

. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. Selain daripada itu. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri.

latihan dan kesan. Watson. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Skinner dan John B. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Menurut B. Thorndike. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. menepuk bahu. Thorndike. Menurut pendekatan ini. afektif dan kognitif. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan.F. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan.

Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. matlamat yang menarik perhatian. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Oleh itu. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. usaha. Melalui proses tertentu . Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Justeru itu. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Oleh itu. cepat. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. imbuhan dan faedah . spesifik. Menurut Brophy (1981).

Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. di samping mengajarkan al-Quran.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . Oleh itu. Topping 1985. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Dalam Pendidikan Seni Visual. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Herrison. Honig 1982. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. J. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. 1986. 1976. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Mengikut Slavin ( 1990 ) . Menurut Lepper (1988). kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Ahmad Shalaby.

rumus. Oleh itu. Menurut Gagne. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . peranan jantina dan sebagainya. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. memilih cara menyelesaikan masalah. keagresifan. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . mencari maklumat. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. generalisasi. menguji hipotesi dan membuat rumusan. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat.seperti persaingan. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. membuat hipotesi. Sebagai contoh juga. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. contoh dan teladan. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar.

memegang. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. Menurut Charles. 1.B. pemikiran analisis dan intuitif. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. ikonik dan simbolik. perkembangan mental manusia dan pemikiran. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. C. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. atau latihan penyiasatan. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik.. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. Lazimnya. Inilah kunci dorongan . lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Oleh itu. (1976). melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. pengalaman pelajar secara meneroka. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. pemikiran logikal. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. penggunaan istilah untuk memahami susunan. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya.penemuan berpandu. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep.

pembimbing dan penasihat mereka. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. 2.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. objektifnya luas. yang memerlukan kemantapan mental. emosi. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Cara membetulkan kesilapan (contoh. memahami bahasa tampak. sains dan lain-lainnya. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti.. Sebaliknya. meskipun matlamatnya sama. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. Menurut Highet. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. (1968). gurunya dan sekolahnya. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. Perhubungan baik guru dan pelajar. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. G. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. Jasmani. mental.

Jika proses ini berjalan dengan lancar. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. Jika ada tugasan. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. Jika sesuatu aspek negatif . Dengan interaksi dua pembolehubah ini. bertanggung jawab. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. tanpa paksaan atau tekanan. kembalikan kepada keadaan asal. (1961). Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Bilik seni perlu dibersihkan. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. Menurut Maher. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. sabar. Setelah selesai. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. berkebolehan dan professional. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. rasional. yakin dan tenang menimba ilmu. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. gunakan dengan betul dan tidak membazir. Disiplin. 3. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan.

akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. Untuk mencapai kejayaan.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. akan lebih bersedia untuk mendengar. bertanya. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. emosi dan kebolehan . Kejayaan dan kecemerlangan. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. Natijahnya. This must find an outlet In expression or repression will result. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. 4. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. bijak atau lemah. kebolehan fizikal. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. (Root (1992) dalam Rohany. kolej atau di institusi pengajian tinggi. eyes. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. bersemangat atau sebaliknya. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. that they see in their minds. rohani. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. Children should be allowed to draw what they wish. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. memalukan dan sebagainya. potensi. emosi dan intelektual. menakutkan. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Pengukuhan dan ganjaran. not that which others thik they ought to draw. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar.

The Visual Art and Early Childhood learning. Vol. Laura. (1982). (1995). Approaches to Art in Education. Work.Bhd. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. (1986). Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. Menurut Gaitskell (1982). Chapman. Clawson. A. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 58 Part 2. Bibliografi Ahmad Shalaby. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. In Spodek B. J. (1983). Pustaka Nasional Singapura. USA. J. Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. Shah Alam. In C. New York Christine Marme Thompson. Hassan Langgulung. Mentoring in Managerial Greers. Fajar Bakti Sdn. Kogan Page Limited. (1988). New York: The Free Press. (1976). New York Praeger. 426-455 John A Micheal. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. Psikologi II.inteleknya. Association 1916 Association Drive.B.S. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. Family and Career (pp. Reston Virginia. (1998). Parental Involvement in early childhood education. Howard Gardner (1993). Derr (Ed). 1986: 184. kaedah berorientasikan media.G. (ed) Handbook of research in early childhood education. Harcourt Brace Jovanovich Inc.(1997). Dewan Bahasa dan Pustaka. H.(1997). Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . British journal of Educational Psychology. Geoggry Petty. The National Art Education. Sejarah Pendidikan Islam. The Getty Center of Education In The Art Herrison. London. How to be better at Creativity. (1980). Kreativiti Dan Pendidikan.144-165).190 Honig.

151-160. (1971). (New Edition) Education Through Art. Orlich. Lambert Brittain. R. Kuala Lumpur. 20. Longman. London. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . (1985). Faber and Faber. Read. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan.Level. Psikologi Perkembangan. Massachusetts. PTS Publications & Distributor Sdn. Lexington. Dr. University of Malaya. Art. Psikologi Pendidikan. Topping. Mc Millan Publishing.C. Miami University Lansing. Bhd.Gibson. K & Wolfendale. Bechanham: Croom Helm. Leonard M S Yong. An Introduction to paired reading in Topping. 1999. A Study of Malaysian Students. Educating for Art. Mc Graw Hill Book Co. __________. New York. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. (ed). Creatvity.(1986).(2002). (1993). Parental involvement in Children reading.. Callaham. K. Journal Child Psychol. (2003). . Psychist. Kenneth. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Toronto. Psikologi Pendidikan 1. RohizaniYaakub.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Artist and Art Education. Kauchak. Morgan. Heath And Company. (1996). Faculty Education. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rod Taylor. Prosiding Seminar Pendidikan Seni. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. A guide to Better Instruction. S. Critical response and development. Universiti Malaya. Longman. Creative and Mental Growth. Viktor Lowenfeld & W. (1979). Kuala Lumpur. Hong Kong.D. M. Teaching Strategies. Shaharuddin Hashim. Harder. NY. (1994).Selangor. E. & Lyon. Pendekatan Kontemporari. Herbert. (1987).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->