Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

kandungan pelajaran. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. Pemahaman . hubungan ruang dan keabadian. konsep nombor. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. menghasilkan imej mental. mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. peka dalam gambaran pola atau corak 4. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. proses pengiraan dan struktur logik 3. 7. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. dan logikal matematik. Menutur Fantino (1974). Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. Keupayaan mempengaruhi orang lain. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran.gerakbalas atau prestasi. mimpi. pemikiran dan tekanan. masa. penaakulan. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. 6. klasifikasi. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi.

akliah. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. William G.pada terhadap diri sendiri. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. semangat. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. kehendak. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. 8. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. idea. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. akhlak. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. peka tentang perasaan.

seni dan hubungannya dengan alam. Romantisme. 25. luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. Ekspresionisme dan sebagainya. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya.000 SM). perkahwinan dan kematian. keagamaan. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu. galeri. Realisme. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. Seni terawal (25. sikap dan nilai). Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. persepsi. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). fizikal. muzium).000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. dan efektif (termasuk perasaan. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. politik. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. refleksi kehidupan seharian. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran.

iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. 2. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. Sejak Zaman Batu hingga kini. Viktor Lowenfeld. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. estetik. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. Selain dari perkembangan minat dan bakat. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. 3. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. Antaranya seperti berikut: 1. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. Melalui . 4. lantai atau di mana-mana sahaja. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Melalui proses mempelajari seni. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. 1984). Membuat dan menghasilkan karya. Melalui pengetahuan seni. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual.

Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. Secara keseluruhan. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. kita mengadun warna baju. mencari sesuatu yang indah. Pembangunan kendiri. mereka bentuk kenderaan. seni bina. sahsiah yang sempurna. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. tali leher dan warna seluar. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. Antaranya seperti: 1.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. Sebagai contoh. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. (cultural heritage) 3. (personal development) 2. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. sempurna. membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. arca. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. Menyedari. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). kepercayaan dan sikap sosial. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. Mengenal.

Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Selain daripada itu. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. . Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain.

memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Skinner dan John B. latihan dan kesan. Menurut pendekatan ini. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. afektif dan kognitif.F. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Watson. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. menepuk bahu. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Thorndike. Thorndike. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Menurut B.

Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Menurut Brophy (1981). Oleh itu. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. matlamat yang menarik perhatian. cepat. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. Justeru itu. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. spesifik. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. imbuhan dan faedah . Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. usaha. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Oleh itu. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Melalui proses tertentu . Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi.

Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Honig 1982. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Ahmad Shalaby. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. di samping mengajarkan al-Quran. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Ajarlah kepada mereka berkata benar. Menurut Lepper (1988). Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. J.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. 1986. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Mengikut Slavin ( 1990 ) . Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Oleh itu. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. 1976. Topping 1985. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Dalam Pendidikan Seni Visual. Herrison. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya.

dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. Menurut Gagne. keagresifan. menguji hipotesi dan membuat rumusan.seperti persaingan. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. memilih cara menyelesaikan masalah. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). mencari maklumat. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. contoh dan teladan. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Oleh itu. membuat hipotesi. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. peranan jantina dan sebagainya. generalisasi. Sebagai contoh juga. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. rumus. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri.

C. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. memegang. Lazimnya. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya.penemuan berpandu. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. perkembangan mental manusia dan pemikiran. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. Inilah kunci dorongan . Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. atau latihan penyiasatan. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. pemikiran analisis dan intuitif. lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. 1. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. penggunaan istilah untuk memahami susunan. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran.B. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. pengalaman pelajar secara meneroka. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep.. Oleh itu. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. Menurut Charles. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. pemikiran logikal. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. ikonik dan simbolik. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. (1976).

pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia.. (1968). Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. Menurut Highet. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. 2. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. gurunya dan sekolahnya. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. Cara membetulkan kesilapan (contoh. mental. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. memahami bahasa tampak. meskipun matlamatnya sama. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. G. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. yang memerlukan kemantapan mental. objektifnya luas. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. sains dan lain-lainnya. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. Jasmani. Perhubungan baik guru dan pelajar. emosi. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. Sebaliknya. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. pembimbing dan penasihat mereka. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan.

pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. Setelah selesai. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. kembalikan kepada keadaan asal. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Disiplin. Jika ada tugasan. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. bertanggung jawab. Jika sesuatu aspek negatif . Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. yakin dan tenang menimba ilmu. Jika proses ini berjalan dengan lancar. (1961). tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. tanpa paksaan atau tekanan. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. sabar. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. berkebolehan dan professional. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. Bilik seni perlu dibersihkan. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. 3. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. gunakan dengan betul dan tidak membazir. Menurut Maher. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. rasional. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu.

4. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. not that which others thik they ought to draw. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. Natijahnya. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. kebolehan fizikal. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. akan lebih bersedia untuk mendengar. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. emosi dan intelektual. menakutkan. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. kolej atau di institusi pengajian tinggi. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. potensi. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. Pengukuhan dan ganjaran. (Root (1992) dalam Rohany. memalukan dan sebagainya. bijak atau lemah. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. rohani. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. Kejayaan dan kecemerlangan. eyes. bertanya. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. that they see in their minds. This must find an outlet In expression or repression will result. Children should be allowed to draw what they wish. bersemangat atau sebaliknya. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. Untuk mencapai kejayaan. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. emosi dan kebolehan . seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar.

144-165). (1980). 1986: 184.inteleknya. Howard Gardner (1993).Bhd. London. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. USA. Parental Involvement in early childhood education. (1988). Kreativiti Dan Pendidikan. In Spodek B.B.S. A. New York: The Free Press. (1983). Kogan Page Limited. Fajar Bakti Sdn. Chapman. Harcourt Brace Jovanovich Inc. 426-455 John A Micheal.(1997). Derr (Ed). 58 Part 2. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. Clawson. (1986). New York Christine Marme Thompson. J. The Visual Art and Early Childhood learning. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. In C. Laura. Menurut Gaitskell (1982).G. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. Psikologi II. (1982). Pustaka Nasional Singapura. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. The Getty Center of Education In The Art Herrison. The National Art Education. (1976). (1998). British journal of Educational Psychology. kaedah berorientasikan media. Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya.(1997). H. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. Bibliografi Ahmad Shalaby. Reston Virginia. Work. Shah Alam. Family and Career (pp. Approaches to Art in Education. Mentoring in Managerial Greers. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. Hassan Langgulung. Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . Sejarah Pendidikan Islam. Geoggry Petty. (1995). J. New York Praeger.190 Honig. How to be better at Creativity. Vol. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. (ed) Handbook of research in early childhood education. Association 1916 Association Drive.

__________. Heath And Company. London. Kuala Lumpur. Creatvity.Gibson. Mc Millan Publishing.. Kauchak. An Introduction to paired reading in Topping. (1971). . Dr. S. & Lyon. Shaharuddin Hashim. Art. Kuala Lumpur. 151-160. (ed). Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Journal Child Psychol. Rod Taylor. 1999. Topping. Psikologi Pendidikan. Kenneth. (1994). Herbert. Toronto. Prosiding Seminar Pendidikan Seni. Psikologi Pendidikan 1. Bhd. Educating for Art. M. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Critical response and development.Level. K. (1979). R. (1985). PTS Publications & Distributor Sdn. Longman. RohizaniYaakub. Parental involvement in Children reading. Bechanham: Croom Helm. Faculty Education. New York. K & Wolfendale. Creative and Mental Growth. Lexington. Callaham. NY. Psikologi Perkembangan. E. Massachusetts. (1993). (New Edition) Education Through Art. Hong Kong. Universiti Malaya. Read. 20.Selangor. A Study of Malaysian Students.(2002).D. Lambert Brittain.C. (1987). Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Faber and Faber. A guide to Better Instruction. Morgan. (1996). Universiti Pendidikan Sultan Idris. Psychist. Mc Graw Hill Book Co. Viktor Lowenfeld & W.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Harder. (2003). Orlich. Pendekatan Kontemporari. Miami University Lansing. Teaching Strategies. Leonard M S Yong. University of Malaya. Longman.(1986). Artist and Art Education. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan.