P. 1
Psikologi dalam psv

Psikologi dalam psv

|Views: 1|Likes:
Published by Enzebius Moses

More info:

Published by: Enzebius Moses on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

penaakulan. mimpi. 7. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. Menutur Fantino (1974). konsep nombor. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. masa. Pemahaman . 6. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. pemikiran dan tekanan. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). proses pengiraan dan struktur logik 3. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. kandungan pelajaran. mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. dan logikal matematik. menghasilkan imej mental. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. hubungan ruang dan keabadian. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi.gerakbalas atau prestasi. peka dalam gambaran pola atau corak 4. Keupayaan mempengaruhi orang lain. klasifikasi. melibatkan pemikiran induktif dan deduktif.

kehendak. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. 8. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. akliah. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan. memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. peka tentang perasaan. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri.pada terhadap diri sendiri. semangat. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. William G. akhlak. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. idea. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza.

Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. sikap dan nilai). Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. politik. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain. persepsi.000 SM). luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. Ekspresionisme dan sebagainya. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. dan efektif (termasuk perasaan. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. Pembelajaran merupakan aktiviti mental. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . perkahwinan dan kematian. 25. galeri. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. seni dan hubungannya dengan alam. muzium). fizikal. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. Realisme. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu. keagamaan. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). Seni terawal (25. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini. Romantisme. refleksi kehidupan seharian.

terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. lantai atau di mana-mana sahaja. Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. Viktor Lowenfeld. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. Sejak Zaman Batu hingga kini. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. estetik. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. 4. Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. 3. Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. Melalui proses mempelajari seni. Melalui . Selain dari perkembangan minat dan bakat. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. 2. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. Melalui pengetahuan seni. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Antaranya seperti berikut: 1. Membuat dan menghasilkan karya. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. 1984). seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual.

Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. kita mengadun warna baju. Antaranya seperti: 1. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. tali leher dan warna seluar. sempurna. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder. kepercayaan dan sikap sosial. Menyedari. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. Secara keseluruhan. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. (personal development) 2. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi). kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. mereka bentuk kenderaan. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. sahsiah yang sempurna. Pembangunan kendiri. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. arca. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. (cultural heritage) 3. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. seni bina. mencari sesuatu yang indah. Sebagai contoh. Bermula dari dalam diri dan persekitaran. membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. Mengenal. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik.

pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Selain daripada itu. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. . membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran.

Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. menepuk bahu.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka. Menurut B. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Watson. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. afektif dan kognitif. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. latihan dan kesan. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Skinner dan John B. Menurut pendekatan ini. Thorndike. Thorndike. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan.F. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan.

Menurut Brophy (1981). Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. Oleh itu.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Melalui proses tertentu . Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . matlamat yang menarik perhatian. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Justeru itu. Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. imbuhan dan faedah . bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Oleh itu. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. usaha. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. cepat. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. spesifik. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar.

emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Ahmad Shalaby. Menurut Lepper (1988). pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. 1986. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Dalam Pendidikan Seni Visual. Honig 1982. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. J. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. Herrison. Topping 1985. 1976. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. Ajarlah kepada mereka berkata benar. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. Oleh itu. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial . Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. di samping mengajarkan al-Quran. Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. Mengikut Slavin ( 1990 ) .

generalisasi. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. rumus. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). Menurut Gagne. keagresifan.seperti persaingan. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Oleh itu. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. membuat hipotesi. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. mencari maklumat. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. Sebagai contoh juga. peranan jantina dan sebagainya. memilih cara menyelesaikan masalah. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. contoh dan teladan. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah.

Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. (1976). perkembangan mental manusia dan pemikiran. Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. atau latihan penyiasatan. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. Oleh itu. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. Lazimnya. ikonik dan simbolik. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya.B. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran.penemuan berpandu. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. pemikiran analisis dan intuitif.. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Menurut Charles. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. penggunaan istilah untuk memahami susunan. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. memegang. 1. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. pengalaman pelajar secara meneroka. C. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. pemikiran logikal. Inilah kunci dorongan . mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan.

Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. Menurut Highet. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. G. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. Jasmani. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. objektifnya luas. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. Perhubungan baik guru dan pelajar. meskipun matlamatnya sama. gurunya dan sekolahnya. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. emosi. yang memerlukan kemantapan mental. 2. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. Cara membetulkan kesilapan (contoh. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. memahami bahasa tampak. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. (1968). Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Sebaliknya. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia..untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. mental. sains dan lain-lainnya. pembimbing dan penasihat mereka.

Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. yakin dan tenang menimba ilmu. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. gunakan dengan betul dan tidak membazir. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. Disiplin. rasional. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. berkebolehan dan professional. tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. Setelah selesai. 3. Jika ada tugasan. Bilik seni perlu dibersihkan. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. tanpa paksaan atau tekanan. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. sabar. Menurut Maher. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. kembalikan kepada keadaan asal. bertanggung jawab. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. Jika sesuatu aspek negatif . sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Jika proses ini berjalan dengan lancar. (1961). Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka.

Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. that they see in their minds. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. This must find an outlet In expression or repression will result. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. bertanya. kebolehan fizikal. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi. bijak atau lemah. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. not that which others thik they ought to draw. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. bersemangat atau sebaliknya. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. Natijahnya. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman. menakutkan. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. 4. emosi dan kebolehan . Pengukuhan dan ganjaran. eyes. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. rohani. (Root (1992) dalam Rohany. Kejayaan dan kecemerlangan. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. memalukan dan sebagainya.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. akan lebih bersedia untuk mendengar. potensi. emosi dan intelektual. Children should be allowed to draw what they wish. kolej atau di institusi pengajian tinggi. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. Untuk mencapai kejayaan. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas.

The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project. 58 Part 2. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 1986: 184. London. Kreativiti Dan Pendidikan. (1988).(1997). (1995). Pustaka Nasional Singapura.(1997). (1980). Work. The National Art Education. (1976). British journal of Educational Psychology. Kogan Page Limited. In C. Bibliografi Ahmad Shalaby. Derr (Ed). (1982). J. Sejarah Pendidikan Islam. How to be better at Creativity. (1986). Multiple Intelligence : The Theory in Practice. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. New York Praeger. Clawson. Fajar Bakti Sdn. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. 426-455 John A Micheal. USA. Laura. Harcourt Brace Jovanovich Inc.inteleknya. Geoggry Petty.144-165). A. The Getty Center of Education In The Art Herrison. Chapman. Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . Vol. J. Psikologi II. Mentoring in Managerial Greers. New York Christine Marme Thompson. Association 1916 Association Drive. Dewan Bahasa dan Pustaka. Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. In Spodek B. Hassan Langgulung. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah. New York: The Free Press. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. (1998). H.190 Honig.Bhd.S. Menurut Gaitskell (1982). Howard Gardner (1993). Reston Virginia. Parental Involvement in early childhood education. kaedah berorientasikan media. (1983). Family and Career (pp. Approaches to Art in Education. The Visual Art and Early Childhood learning. Shah Alam.G. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas.B. (ed) Handbook of research in early childhood education.

Artist and Art Education. . A Study of Malaysian Students. (1971). __________. (New Edition) Education Through Art. PTS Publications & Distributor Sdn. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Longman. Rod Taylor. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded .Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Massachusetts. Topping. (ed). Harder.Selangor. (1993). University of Malaya. Lexington. M. Teaching Strategies. R. Orlich. S. Critical response and development. Kuala Lumpur.(1986). (1987). Mc Millan Publishing.D. A guide to Better Instruction. Creatvity. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Lambert Brittain.(2002). Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Hong Kong. 151-160. (1985). Prosiding Seminar Pendidikan Seni. Faculty Education. (1996). London. Kenneth. (2003). Pendekatan Kontemporari. Toronto. Shaharuddin Hashim. Psychist. Dr. Leonard M S Yong.Gibson. Educating for Art. 1999. New York. Mc Graw Hill Book Co. Creative and Mental Growth. Faber and Faber.C. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan. RohizaniYaakub. Psikologi Pendidikan. NY. Bhd. E. Read. & Lyon. Psikologi Perkembangan. Kauchak. Parental involvement in Children reading. Kuala Lumpur. Bechanham: Croom Helm. (1979). Callaham. An Introduction to paired reading in Topping. Viktor Lowenfeld & W. (1994). Ramlah Jantan & Mahani Razali. K. Herbert. Heath And Company. Universiti Malaya. Art.. Psikologi Pendidikan 1.Level. Longman. Morgan. K & Wolfendale. 20. Journal Child Psychol. Miami University Lansing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->