Psikologi Dalam Pendidikan Seni Visual Pendahuluan

“ Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar ” Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut para pendidik membuat perubahan terutama dari aspek psikologi, pedagogi mahupun metadologi. Para pendidik seharusnya melihat perkembangan pendidikan sejajar dengan pendidikan kanak-kanak terutama dari aspek psikologi perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Keyakinan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya khususnya individu yang imaginatif, kreatif, berdaya peka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Ini bermakna bahawa peranan Pendidikan Seni Visual amat penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan bersepadu secara menyeluruh dengan mengamalkan demokrasi dalam pendidikan. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maka aspek psikologi perlu diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini adalah kerana pembelajaran merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia, dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja samada secara formal atau tidak formal. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan satu proses yang dinamik di mana pelajar samada perlu merangsang atau dirangsang dan dibimbing ke arah mencapai matlamat. Pembelajaran boleh dirujuk kepada proses perolehan tabiat, sikap dan pengetahuan, yang juga merupakan sebahagian daripada proses penyesuaian diri dalam keadaan atau situasi yang berbeza daripada sebelumnya. Definisi Psikologi Perkataan psikologi berasal dari dua perkataan iaitu psyce yang bererti jiwa dan perkataan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkahlaku dan proses berfikir manusia secara saintifik atau imperikal. Psikologi pada hari ini wujud dalam tiga bentuk iaitu: 1. Psikologi adalah satu disiplin ilmu 2. Psikologi adalah satu sains – iaitu menggunakan kajian saintifik untuk mengkaji dan memahami perlakuan 3. Psikologi merupakan satu profesion atau kerjaya Charles, C.B, (1976) mengatakan bahawa psikologi boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang tingkahlaku. Dapatan-dapatan daripada kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Menurut Gagne, R.M (1977) proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa iaitu motivasi, perhatian, jangkaan, perolehan ingatan kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan menyimpan jangka panjang,

pemikiran dan tekanan. proses pengiraan dan struktur logik 3. Kecerdasan Kinestetik (body/kinesthetic intelligence) Kecerdasan ini berkait rapat dengan pergerakan fizikal atau psikomotor. Kecerdasan Logikal/Matematik (logical/matematical intelligence). dan logikal matematik. penaakulan. Para pendidik telah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni (art work) Laura Chapman (1978) menyatakan bahawa karya seni bukan satu mod tingkahlaku semulajadi semata-mata tetapi adalah asas kepada matlamat kematangan individu. seringkali digelar pemikiran saintifik (scientific thinking). objektif pelajaran dan persekitaran Untuk meningkatkan perkembangan psikologi kanak-kanak semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual guru seharusnya perlu menguasai teori Pelbagai Kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner iaitu: 1. Pemahaman . peka dalam gambaran pola atau corak 4. Kecerdasan Berbahasa (verba/linguistic intelligence) 2. 7. Menutur Fantino (1974). maklumbalas dan peneguhan dan generalisasi atau pemindahan pembelajaran. mimpi. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) Peranan perhubungan antara individu dari segi komunikasi. Kecerdasan Tampak/Ruang (visual/spatial intelligence). melibatkan pemikiran induktif dan deduktif. melalui interaksi sosial-belajar sesuatu perkara daripada orang lain. konsep nombor. hubungan ruang dan keabadian. Sebelum seseorang guru itu memilih sesuatu kaedah. Piaget (1980) … tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Keupayaan mempengaruhi orang lain. Kepentingan Psikologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual adalah satu mata pelajaran yang dapat mencungkil dan menanam minat serta memupuk dan kebolehan pelajar dalam menghasilkan atau semasa berinterkasi dengan sesuatu produk seni. Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran yang amat mementingkan kaedah.gerakbalas atau prestasi. kandungan pelajaran. 6. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence). mereka harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pelajar. pengetahuan fizikal tentang sesuatu dan penerokaan. masa. psikologi ialah kajian saintifik tentang aktiviti mental seperti ingatan. klasifikasi. kebebasan tubuh badan dengan melibatkan tindakbalas otak 5. Mereka amat sensitif pada bunyi dan irama atau alunan muzik. Kecerdasan ritma/muzik (musical/rhythmic intelligence) Kecerdasan ini memberi ruang kepada penguasaan corak ton muzik dan bunyi. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengamatan tampak. menghasilkan imej mental.

mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. kehendak. “Pendidikan tidak terhad hanya pada seni mempertahankan diri. tetapi mencakupi keseluruhan cabang kehidupan: jasmaniah. perasaan dan kesedaran yang dimiliki. akhlak. sebab kehidupan apa yang mengalir antara keinginan dan pencapaian. mencakupi dimensi roh (ghaib) yang di luar keupayaan manusia biasa 9. hubungan seni dengan kehidupan adalah hubungan yang halus dan tepat. akliah. dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan pelajar meneroka dan menimba seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni. sosial dan perkembangan pentadbiran” Clawson (1980):144 Schopenhaur (1936) seorang ahli falsafah menyatakan. Perry (1970) guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti. Setiap kecerdasan itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah individu dan untuk mencapai tujuan.pada terhadap diri sendiri. Sikap guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan pembelajaran ini. Seni dari segi kreativiti tampaknya adalah pengucapan langsung terhadap kemahuan yang merupakan inti kehidupan. namun ianya akan terbukti keberkesanannya apabila berlaku gabungan dan amalan bersepadu. Kecerdasan Ekologi (Ecology Intelligence) Suatu keupayaan manusia menyesuaikan dirinya dan mengadaptasi dengan suasana dan keadaan alam persekitarannya Setiap individu yang normal seharusnya memiliki kesembilan-sembilan kecerdasan yang dinyatakan tetapi mengikut aras kekuatan atau kelebihan yang berbeza-beza. semangat. Kecerdasan-kecerdasan ini biasanya tidak dapat berfungsi secara bersendirian atau terasing. Kecerdasan tersebut boleh dipelajari dan dikuasai. peka tentang perasaan. idea. persepsi dan perasaan seseorang pelajar. dengan menilai membuat refleksi dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara dengan cara yang berbeza-beza. yang berkeupayaan bertindak atau berkomunikasi secara yang tidak lazim. William G. seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping . memiliki konsepsi diri Kita perlu memahami bahawa pelajar mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) Suatu keupayaan diluar jangkaan manusia biasa. 8.

Pembelajaran merupakan aktiviti mental. Penggunaan pendekatan Konstruktivis dalam Pendidikan Seni Visual Pembelajaran secara konstruktivis ini memberi peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat yang dapat dikongsi bersama dengan rakanrakan yang lain.memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. keagamaan.000 SM) sehingga zaman Renaissance dan Baroque-Rokoko (Abad ke 16-17) kemudiannya di abad 18-19 seni telah diklasifikasi dengan istilah `isme` seperti Kubisme. seni dan hubungannya dengan alam. dihasilkan atas dasar sebagai kuasa magis dan pertahanan diri. muzium). persepsi. fizikal. Seni terawal (25. luahan imaginasi dan fantasi serta lambang kelahiran. peranan pengguna (pengumpul seni) dan peranan pemerhati (penonton. Realisme. Ianya merupakan satu proses yang dinamik yang mana pelajar perlu merangsang diri sendiri atau dirangsang dan dibimbing kearah mencapai matlamat.000 SM). Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan konsep pembelajaran secara konstruktivis iaitu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan cara pelajar itu belajar. Pembelajaran akan berlaku secara dua hala iaitu gurupelajar dan tentunya ini lebih menyeronokkan di samping memberi lebih banyak peluang dan manfaat kepada kedua pihak. “Seni ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu. atau rohani pada diri pelajar itu sendiri. refleksi kehidupan seharian. galeri. KESAN PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Seni telah berkembang sejak awal ketamadunan manusia mulai zaman purba (Zaman Batu. Pembelajaran memberi peluang kepada individu mengubah sikap dan tingkahlaku mereka untuk berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara amnya. Romantisme. sikap dan nilai). pemikiran (termasuklah proses dan hasil berfikir. Perubahan tersebut pula adalah kekal dan dipengaruhi oleh perubahan di dalam saraf pusat manusia itu sendiri. Ekspresionisme dan sebagainya. 25. Seni melalui penggunaan simbol-simbol atau . Kesemua faktor tersebut akan mewujudkan tiga kelompok besar penyumbang seni iaitu peranan pencipta (seniman). Faktor penting yang menentukan proses pengajaran terus berlaku ialah keinginan individu untuk terus berkembang di samping berminat untuk menerap dan mempraktikkannya di dalam situasi yang sesuai. Oleh itu pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan. perkahwinan dan kematian. politik. dan efektif (termasuk perasaan. termasuk tujuan dan sebab…” -Aristotle Ini secara keseluruhannya menggambarkan bahawa seni itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan peradaban manusia sejak dari awal hingga zaman kini.

Belajar memahami tindakbalas masyarakat terhadap seni. Perbuatan itu dilakukan sebagai suatu pernyataaan tentang apa yang dilihat dan dirasa mengikut persepsi mereka di samping rangsangaan tindakan biologi pembesaran dan kematangan psikomotor mereka. kefahaman terhadap nilai dan makna dapat dipertingkatkan. Sejak Zaman Batu hingga kini. seni juga dapat mendorong dan mendidik pelajar-pelajar melahirkan idea-idea kreatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses mempelajari seni. lantai atau di mana-mana sahaja. pelajar-pelajar dapat dididik ke arah pembinaan pemikiran yang kritis. 4. suatu kurikulum dan perancangan berobjektif sangat diperlukan untuk membimbing pelajar mengenali potensi diri dan mengekspresi seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. Begitu juga model kurikulum Pendidikan Seni Visual yang berteraskan objektif pencapaian dan model yang berteraskan konsep pengajaran bersepadu. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah proses kreativiti dan penyuburan diri serta emosi kanak-kanak. Membuat dan menghasilkan karya. Ini menurut pakar psikologi kanak-kanak. kita perlu melihat perkembangan minda kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti mereka seharian yang berkaitan perkembangan tahap kreativiti mereka. Selain dari perkembangan minat dan bakat. kreatif dan inovatif serta belajar menghargai sumbangan masyarakat dalam tamadun manusia. iaitu satu model disiplin Pendidikan Seni Visual di Amerika Syarikat yang telah berjaya diketengahkan di institusi persekolahan (Greer. Peranan seni dengan jelas dapat dilihat melalui model-model kurikulum. Melalui pengetahuan seni. terdapat beberapa persamaan yang paling signifikan bagi setiap kandungan Pendidikan Seni Visual. Antaranya seperti berikut: 1. sejarah seni dan kritikan seni di dalam struktur kurikulum dan pengajarannya. 3. perlambangan dan simbol dapat menjelaskan maksud dan makna bersesuaian dengan masa dan keadaan. estetik. Viktor Lowenfeld. Belajar melalui pengalaman sejarah seni. Unsur-unsur dan prinsip seni boleh membawa makna dan perlambangan yang bersifat universal atau bersifat setempat. Kecenderungan melakukan perbuatan tersebut samalah seperti kecenderungan untuk menangis atau ketawa bagi menggambarkan perasaan hati mereka. Melalui . Kanak-kanak biasanya sangat suka meconteng dinding. Mereka juga berpeluang melihat dan belajar daripada sejarah dan peradaban bangsa tentang hasilan seni kreatif tinggalan nenek moyang mereka seperti barangan kraf di samping belajar daripada sikap dan pemikiran serta persepsi mereka tentang makna kehidupan. DBAE menggunakan empat disiplin utama seni iaitu penghasilan seni. Untuk melihat kesan psikologi pelajar menjurus kepada Pendidikan Seni Visual. Berdasarkan aspek psikologi pelajar untuk menarik minat dalam Pendidikan Seni Visual. Berdasarkan kepada perbandingan bagi melihat persamaan dan kelainan struktur kandungan dan oreintasi pengajaran Pendidikan Seni Visual yang di atas.menggambarkan sesuatu pernyataan adalah merupakan suatu kaedah berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. 1984). Antaranya ialah “Discipline-Based Art Education (DBAE)”. Membuat pertimbangan estetik dan kritikan. 2.

Bermula dari dalam diri dan persekitaran. menyesuaikan fesyen pakaian berbanding ukuran badan. Dengan ini jelas bahawa Pendidikan Seni Visual telah memberi impak yang positif kepada proses perkembangan pelajar dari aspek fizikal mahupun emosi. mereka bentuk kenderaan. Seni adalah suatu bentuk komunikasi sejagat dengan pelbagai budaya dan peradapan sama seperti pernyataan sejarah. manusia akan menggunakan pengetahuan seni sebagai formula atau ilmu bagi menyelesaikan permasalahan nilai estetik dalam kehidupan. membina bangunan luar dan dalaman dengan pelbagai bentuk dan hiasan yang menarik dan sebagainya. nilai dan sikap seniman melalui kajian catan. sahsiah yang sempurna. Menyedari. pelajar-pelajar berpeluang belajar mempertajamkan daya persepsi. memahami dan menghargai peranan dan sumbangan setiap warganegara. (roles as citizen) Walaupun kesan psikologi dalam Pendidikan Seni Visual menjurus kepada kebaikan atau positif tetapi masih wujud kesan negatif yang perlu diatasi. memperakui dan menyalurkan budaya warisan dari generasi ke generasi. menyusun perabot agar kelihatan rapi dan harmoni. Emosi pelajar juga dilihat sebagai faktor negatifnya seperti rasa rendah diri bila gagal menghasilkan karya seni yang baik. Sebagai contoh. sifat malu apabila dikritik juga timbul perasaan bosan untuk menghasilkan tugasan yang diberi atas sebab tekanan dari rakan dan guru. harmoni dan sejahtera juga telah diberi perhatian yang tinggi oleh masyarakat. Selain daripada keperluan asasi seperti makan dan minum atau keperluan perlindungan dan keselamatan di peringkat sekunder.aktiviti-aktiviti seni yang kreatif. seni bina. arca. (personal development) 2. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Gage dan Berliner (1989) menyatakan Psikologi ialah kajian tentang . membuat penilaian estetik dan membuat penakulan terhadap alam sekitar dan sosial. Secara keseluruhan. Pembangunan kendiri. tali leher dan warna seluar. Antaranya seperti: 1. Disinilah nilai-nilai estetik yang wujud dalam Pendidikan Seni Visual dapat diterapkan dan akhirnya nilai-nilai seni dapat dipertingkatkan ke tahap yang sepatutnya. Setiap budaya mempengaruhi pemikiran. Mengenal. kraf dan berbagai artifek sejarah yang berkaitan dengan Seni. ini menggambarkan bahawa Seni adalah asas ilmu-ilmunya. mencari sesuatu yang indah. Seni juga membolehkan kita memahami dan mengetahui peradaban dan perkembangannya serta pengaruh antara sesuatu budaya dengan budaya yang lain. sempurna. (cultural heritage) 3. Prosedur aktiviti seni secara berproses melalui proses rekaan dan proses kreativiti menggalakkan penampilan sahsiah yang seimbang dan bersistematik serta penuh dengan penerapan nilai-nilai yang positif. Seni merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. Karya seni adalah merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. kepercayaan dan sikap sosial. kita mengadun warna baju. Antaranya adalah faktor guru itu sendiri yang mana cara dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan (aspek pedagogi).

Oleh itu kepentingan psikologi pendidikan merupakan satu pendekatan yang membolehkan keberkesanan pengajaran dilaksanakan dengan mengambil kira peranan individu dan kumpulan itu sendiri. Menurut Banks dan Thompson pula (1995) telah membahagikan definisi kepada dua bahagian iaitu definisi psikologi dan pendidikan. Pendidikan Seni Visual pula bermaksud “education through art” iaitu pendidikan melalui seni. Selain daripada itu.pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Ia adalah amat penting di dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan mental dan kebolehan individu. psikologi pendidikan ialah membolehkan guru untuk memahami tingkah laku pelajar. Pengalaman yang menakjubkan ini lantas dapat meningkatkan lagi rasa keinsafan dan keceriaan pemikiran baru. Kita maklumi bahawa Pendidikan Seni Visual seringkali mempunyai pendekatan yang berbeza dan melibatkan pelbagai aspek di antaranya ialah mengaitkan pengalaman manusia yang dihubungkaitkan dengan logik dan emosi bagi memperolehi kefahaman yang lengkap dengan penggunaan deria secara langsung. Di antaranya estetik adalah satu dapatan yang dapat membantu pelajar memahami seni dengan lebih baik kerana adanya perkaitan dengan budaya lain. Kedua-dua elemen ini memerlukan pendekatan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mantap seiring dengan keperluan psikologi manusia. Pendidikan ialah satu kerjaya yang lebih membuat penelitian dan kajian metadologi ke arah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan di sekolah. Oleh kerana Pendidikan Seni Visual adalah penghubung satu generasi ke satu generasi maka ia memerlukan satu cara menginterpretasi sesuatu idea mengikut disiplin seni tertentu yang membolehkan pelajar atau individu mengalami satu sumber kegembiraan dan keceriaan yang istimewa. Sementara psikologi pula ialah bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus disempurnakan di sekolah agar dapat membantu perkembangan tingkah laku manusia. khususnya Seni Visual dan “ education in art” iaitu pendidikan di dalam bidang Seni Visual. membantu guru untuk merancang objektif dan matlamat pembelajaran. Umpamanya nilai estetika adalah satu disiplin yang menjadi komponen utama mengenai konsep nilai dan keindahan. Manakala Psikologi Pendidikan pula ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajar dan belajar di sekolah. diintergrasikan dengan subjek lain dan adanya perbincangan pengalaman pelajar itu sendiri. di samping memahami tahap-tahap keupayaan murid berdasarkan perkembangan semasa. . Psikologi Pendidikan mempunyai matlamat untuk memahami ( memerhati dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Parsons dan Blocker (1993) menyentuh beberapa nilai estetik di dalam bilik darjah yang boleh membantu peningkatan psikologi pembelajaran.

semua gerak balas yang berlaku adalah disebabkan oleh rangsangan dan ianya boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Kita tahu peneguhan yang positiflah satu cara pendekatan yang . Jika dilihat contoh teori oleh Edward L. Penglibatan pengajaran yang menyentuh perasaan. beliau memperkenalkan bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan S-R iaitu Stimulation (rangsangan) dan Responses ( tindakbalas) dan ada perkaitannya dengan hukum pembelajaran kesediaan. Watson. Pendekatan R-G (ransangan gerakbalas) ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. afektif dan kognitif. Menurut pendekatan ini.F. kemahiran fizikal dan juga pemikiran perlu dipertimbangkan. latihan dan kesan. Beliau telah mengelaskan kepada empat tahap yang perlu dilalui di antaranya ialah proses persediaan pelajar untuk mengenal pasti fakta dan maklumat. Pendekatan Behaviourisme Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Hukum kesediaan ialah apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu maka tindakannya itu akan memberi kepuasan kepada dirinya sama ada dalam kesediaan psikomotor. Kemudian ialah proses Inkubasi (pengeraman) yang membolehkan pelajar untuk cuba mendapatkan ilham dalam beberapa waktu sebelum dicetuskan dalam proses iluminasi yakni terbentuknya idea-idea asli dan baru yang dapat menyelesaikan di dalam minda dan akhirnya kebolehan untuk proses verifikasi yang mana hasil pemikiran diserlahkan ke dalam bentuk karya dan penulisan. Pendekatan pembelajaran secara pemikiran yang diketengahkan oleh Graham Wallas (1926) sebenarnya adalah di antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang berhubung kait dengan pemikiran mereka. Menurut B. Guru perlu kreatif dalam menyediakan perlaksanaan fenomena yang menyeronokkan. Manakala hukum kesan pula ia menjelaskan jika ada perubahan dari persekitaran dan menyeronokkan pula maka ia akan meningkatkan kesan pembelajaran itu sendiri dan begitulah juga sebaliknya. Beliau memberi pandangan lagi dalam hukum latihan pula rangsangan dan tindakbalas akan bertambah kukuh sekirannya ada perulangan latihan. Dalam hal ini di dalam bilik darjah peneguhan yang positif akan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Pelajar lebih dimahirkan untuk mencari idea dan juga inti pati yang bakal diserapkan di dalam pengkaryaan mereka.Pendekatan Pengajaran Psikologi dalam Pendidikan Seni Visual. Pelajar akan memperolehi satu bentuk secara berterusan seperti kata-kata pujian. Skinner dan John B. Thorndike. menepuk bahu. memberi senyuman dan sebagainya yang membolehkan proses berkreativiti dalam diri pelajar berlaku secara positif. pendekatan Behaviorisme dapat dilaksanakan terhadap pelajar bagi membolehkan ia meresapi nilai intelektual mereka. Thorndike. Pendekatan yang dicadangkan tadi dapat membentuk rangsangan yang kekal bagi seseorang pelajar kerana adanya pembentukan fenomena yang menyeronokkan. Skinner (1953) pula peneguhan kepada manusia akan menggalakkan satu ulangan perlakuan atau diperkuatkan.

pembelajaran ini adalah melalui proses kebebasan kepada pelajar untuk membuat penilaian kendiri di mana mereka mesti berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang semasa belajar. Menurut Brophy (1981). Dengan kata lain ia adalah hasil kesedaran penyempurnaan kendiri dan tidak terkongkong oleh persekitaran luar dan bebas. Sehubungan dengan itu jugalah pelajar mesti bersifat bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri bagi meningkatkan potensi mereka. matlamat yang menarik perhatian.menentukan mutu kerja pelajar berkualiti tinggi jika sekiranya disampaikan secara jelas dan bersistematik. cepat. Jika dilihat motivasi intrinsik ialah lahirnya dari jiwa dalaman . Apa yang perlu ialah adanya penekanan tingkatan harga kendiri yang positif terhadap diri pelajar supaya ada rasa bertimbang rasa dan penuh kasih sayang. Bentuk galakkan ini termasuklah dengan memberi ganjaran dan juga pujian sekiranya mereka berjaya menghasilkan sesuatu karya yang kreatif dan unik dari yang lain. Jelasnya kesungguhan guru untuk mengaplikasikan elemen seperti di atas merupakan satu titik tolak yang dapat memberi peneguhan yang positif kepada pencapaian pelajar. Justeru itu Maslow ada mengatakan bahawa keperluan psikologi perlu dalam hidup manusia sebagai keperluan asas sebelum dia mencapai peringkat akhir yang akan mencapai kecemerlangan diri. Ini tentunya memberi cabaran yang hebat kepada pelajar kerana mengadaptasikan proses pengalamannya ke bentuk visual dan juga pernyataan karya. ciriciri pujian yang memberi kesan di antaranya ialah memuji secara ikhlas. Justeru itu. Motivasi berlaku akibat ketegangan fisilogi dan psikologi menuju ke arah pencapaian matlamat. mereka harus boleh memberi keyakinan kepada penganalisis dan pengkritik akan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. bentuk persekitaran yang berlaku akan memberikan satu pengalaman baru untuk memajukan diri mereka bagi menghasilkan sebuah karya atau ciptaan dengan baik. berlakunya penekanan aspek komunikasi dan kesannya ke atas motivasi intrinsik. Ini termasuklah pergantungan nilai terhadap faktor situasi. usaha. imbuhan dan faedah . pelajar adalah berhak untuk mengeluarkan idea dan kreativitinya berlandaskan kepada konsep dan pengalaman yang diterima dan dilalui dalam hidupnya. Apa yang dilihat dalam pendekatan humanistik ini setiap individu pelajar mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Pendekatan Humanistik Pengajaran Pendidikan Seni Visual visual amat sesuai juga untuk diterapkan dengan pendekatan humanistik. Melalui proses tertentu . Oleh itu. Pendekatan seterusnya berhubung kait dengan psikologi penyerapan nilai motivasi. Pelopor yang terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahawa seseorang itu berfikir melalui interpretasi individu dengan pengalaman atau kejadian luar. spesifik. tanpa pilih kasih dan respon yang spontan. Oleh itu.

Mengikut Slavin ( 1990 ) . 1986) Pendekatan Pembelajaran Kolaborasi Pembelajaran secara Kolaborasi merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kumpulan. Amatlah berketepatan bahawa pelajar didedahkan dengan kehendak soalan yang menghairankan dan mengejutkan bagi membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. pembelajaran ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar kerana mereka lebih bantu membantu semasa mereka dan pelajar yang lemah dapat meningkatkan pencapaian kerja mereka. Honig 1982. Ahmad Shalaby. Menurut Lepper (1988). Oleh itu mereka dapat menyampaikan mesej dengan lengkap dan spesifik. Maslow telah mementingkan unsur motivasi ini kerana ia boleh menggerakkan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri apabila telah berusaha untuk mencapai keperluan asas sebelumnya. Ajarlah kepada mereka berkata benar. 1986. bilik darjah boleh memupuk naluri ingin tahu belajar dan jauh dari rasa ketegangan. Jauhkan mereka daripada orang-orang jahat. emosi dan tingkah laku yang akan menghala tujukan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Oleh itu. Clifford (1990) pula telah mengatakan bahawa guru mestilah seorang yang bersifat supportive dan tidak mengkritik pelajar atas kesilapan yang mereka lakukan. Dalam Pendidikan Seni Visual. Kita harus lihat kesilapan pelajar itu adalah sebagai peluang untuk mereka belajar sekaligus mengelakkan dari pendekatan yang sama sahaja. Ini disebabkan pendekatan ini akan mewujudkan aktiviti dan atmosfera menyokong dan menghormati pandangan ahli. pelajar yang agak sederhana tidak akan merasa tersisih ataupun disingkirkan kerana adanya kesepaduan idea dan emosi dalam membina sesuatu projek atau karya. kerana orang-orang jahat itu menghindarkan perintah Tuhan dan tidak berlaku adil. J. Naluri belajar yang bermotivasi tinggi harus didorong dan dirangsangkan bagi menarik perasaan ingin tahu dan juga perhatian pelajar. suasana kelas yang tidak ada gangguan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik.manusia dan dipengaruhi oleh sikap. 1976. Morris (1984) berkata tugas guru yang penting ialah meningkatkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan set induksi yang menarik dan mendorong pelajar pada permulaan pelajar. di samping mengajarkan al-Quran. Topping 1985. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kesan yang besar lagi positif dan berpanjangan apabila pembelajaran murid-murid mendapat sokongan dan peneguhan daripada ibubapa (Morgan dan Lyon. Herrison. ms 33 Pendekatan Teori Permodelan Bandura Pembelajaran seni boleh menggunakan pendekatan permodelan Bandura kerana ialah lebih menjelaskan kepada pelbagai tingkah laku sosial .

membuat hipotesi. meniru dan memerhatikan tingkah laku orang lain. kemahiran intelek atau kebolehan kognitif adalah sebagai tingkah laku yang dipelajari. Apa yang dilihat ialah berlakunya proses daripada mudah kepada yang paling kompleks dan secara berperingkat-peringkat untuk meninterpretasikan maklumat. rumus. malu dan takut dapat melihat dan meniru tingkah lakunya. Situasi pengalaman pemerhatian yang dilaluinya boleh disampaikan melalui penggunaan situasti realistik. Pendekatan Pembelajaran Bruner Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau . Pendekatan ini juga turut membantu pelajar untuk mendapatkan konsep dengan mudah dan jelas. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep iaitu:• menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri utama dan penting • menghuraikan istilah penting dan definisi konsep • memberi contoh positif dan negatif untuk menghuraikan cirri utama • menghuraikan contoh-contoh tadi mengikut pengelasan tertentu. Pendekatan Pembelajaran Gagne Teori pembelajaran Gagne yang memperkenalkan teori pemprosesan data dan maklumat melalui penggunaan deria dan organ manusia boleh diaplikasikan di dalam Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Apa yang dapat dilihat di sini ialah pembelajaran ini diperolehi dengan aktiviti melihat. Menurut Gagne. pelajar akan melibatkan penggunaan prinsip. konsep dan hokum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. peranan jantina dan sebagainya. menguji hipotesi dan membuat rumusan. Oleh itu pelajar akan membuat pemerhatian gerak balas yang diketengahkan oleh orang lain supaya boleh dipelajari melalui bahasa. Individu berkembang dari satu tahap ke satu tahap dalam mencapai sesuatu matlamat. Mengikut Tennyson dan Cocciarella ( 1986 ). keagresifan. memilih cara menyelesaikan masalah. Di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Visual . pelajar yang popular dan baik dalam Pendidikan Seni Visual untuk tajuk tertentu menjadi model dalam pembentangan di hadapan kelas supaya pelajar yang lemah. dalam pembelajaran seni visual itu sendiri. Sebagai contoh juga. generalisasi. Mereka akan menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri di mana berlakunya langkah-langkah spesifik dalam proses penyelesaian masalah seperti mengenal masalah. mencari maklumat. guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar di samping adanya proses bimbingan mengenai hukum dan konsep. Dalam pendekatan ini guru Pendidikan Seni Visual boleh menyuruh pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan.seperti persaingan. Oleh itu. Menurut Gagne( 1968 ) lagi. Dalam Pendidikan Seni Visual visual hendaklah berupaya menyimpan hasil pemerhatiannya di dalam ingatan melalui imaginasi dan boleh menyusun maklumat. contoh dan teladan. organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar.

Pelajar-pelajar didalam kelas mempunyai tahap perkembangan psikologi yang berbeza dan pelbagai. memegang. pengalaman pelajar secara meneroka. Keaktifan yang melampau biasanya menyebabkan hasil pembelajaran menjadi sebaliknya. Oleh itu. membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep. Menurut Charles.penemuan berpandu. penggunaan istilah untuk memahami susunan. 1. IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Implikasi dalam konteks kertas kerja ini membawa maksud yang merujuk kepada akibat atau kesan positif yang terjadi berikutan penggunaan psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. Lazimnya. Guru lebih sensitif terhadap perkembangan psikologi pelajarnya. Dapatan-dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran dan pengajaran. manakala pelajar yang pasif akan jauh ketinggalan dan akan bertambah lemah kefahamannya. C. perkaitannya dan boleh mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. Kecergasan (aktif) positif ketika menjalankan sesuatu aktiviti kelas PSV adalah suatu kelebihan kepada guru untuk melakukan proses pengajaran dengan lebih teratur dan menarik. Terdapat dikalangan mereka yang terlalu aktif dan agresif ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. Dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual Visual. atau latihan penyiasatan.B. Justeru itu terdapatlah pendekatan seperti cara manusia berinteraksi dengan persekitaran. Keprihatinan guru dalam memahami perbezaan-perbezaan ini. (1976). lalu bersungguh-sungguh memperbaiki kelemahan dan kesilapannya atau berusaha melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih baik. Keupayaan pelajar untuk melakukan aktiviti sedemikian akan mendorong pelajar untuk melihat perkaitan antara konsep dengan idea-idea yang tergolong di dalamnya. Dengan cara ini perasaan saling hormat menghormati dan faham memahami akan sentiasa berbunga mekar dikalangan guru dan anak-anak didiknya. yang mana pelajar yang terlalu aktif berkemungkinan akan menyimpang dari objektif pembelajaran. Apa yang menarik ialah pendekatan ini juga membantu pengamatan dan penanggapan pelajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar yang membolehkan belajar banyak konsep. pemikiran analisis dan intuitif. ikonik dan simbolik. Seterusnya akan berlaku pemikiran intuitif penting yang dapat mendorong pelajar melihata pertalian antara ransangan yang berlainan. pelajar juga akan sensitif dan prihatin terhadap usaha guru. pelajar boleh diajar cara melihat dunia iaitu melalui peringkat enaktif.. pembelajaran induktif menguasai konsep dan pemikiran metakognitif. perkembangan mental manusia dan pemikiran. melalui pemerhatian dan penyelidikan sangat ditekankan agar membantu guru meningkatkan prestasi pengajarannya. Inilah kunci dorongan . Oleh itu guru perlu memberi banyak contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. mencium dan merasa dapat menyediakan pelajar untuk menggunakan pengalamannya di dalam projek dan pengkaryaan. pemikiran logikal.

Menurut Highet. pengertian pengajaran adalah tidak lengkap jika dianggap sebagai sains sahaja. gurunya dan sekolahnya. Cara pengajaran pendidikan Pendidikan Seni Visual visual tidak sama dengan pengajaran matematik. objektifnya luas. pembimbing dan penasihat mereka. Rangsangan dan motivasi seperti ini jarang terdapat dalam mata pelajaran lain. yang memerlukan kemantapan mental. mencipta sesuatu yang baru (inovasi). Jasmani. Pelajar akan lebih menghormati guru sebagai pendidik. meskipun matlamatnya sama. 2. pengajaran boleh dianggap sebagai satu seni kerana ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. Memahami tingkahlaku kemanusiaan akan membentuk persefahaman yang baik diantara guru dan pelajar. emosi. memahami bahasa tampak. menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi.untuk mencapai kecemerlangan dimasa akan datang. Sebaliknya. Guru yang cenderung dan berempati dengan pelajar akan bertambah baik hubungan mereka. Objektif pengajaran akan dapat dicapai dengan lebih mudah dan berkesan. sains dan lain-lainnya. G. (1968). membuat tugasan mengikut masa yang ditetapkan. guru dan pelajar akan berpuas hati dan bersedia untuk objektif yang seterusnya pada masa akan datang. intelek dan sahsiah (Jeris) pelajar yang seimbang dan harmonis bakal melahirkan warganegara yang cemerlang akademik dan cemerlang akhlaknya. Cara membetulkan kesilapan (contoh.. Perhubungan baik guru dan pelajar. GURU Sensitif / prihatin PELAJAR PENINGKATAN PRESTASI Rajah di atas Keprihatinan guru dan pelajar mampu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Interaksi dua hala sangat diutamakan terutamanya dalam mata pelajaran PSV. yang mana diakhir pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran seni tidaklah sama dengan tindak balas kimia. aktivitinya bebas (tapi terancang) Kebolehan berkomunikasi secara terus dan telus menyebabkan guru akan mengetahui setakat mana kemampuan pelajar membuat penghasilan. melukis) seorang demi seorang pelajar akan membuatkan pelajar merasa diberi perhatian dan dihargai. sentiasa bekerjasama dan sentiasa menjaga nama baiknya. yang hanya membetulkan kesilapan diatas papan tulis lalu diikuti oleh semua pelajar. kemahiran psikomoto berkualiti yang tidak boleh dicapai melalui teori atau formula sahaja. malahan akan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam sebarang permasalahan. ia lebih merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. Ini dibuktikan dengan keringanan tulang. GURU O b j e k t if P & P PELAJAR . Seni adalah sesuatu yang subjektif dan infiniti. mental. Sikap suka menyusahkan tugas guru tidak terlintas difikiran mereka.

sudah tentu guru dan pelajar akan berpuashati dan bersedia untuk P&P seterusnya minggu akan datang. (1961). tingkah laku dan emosi yang baik menghasilkan interaksi yang positif diantara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. kemas dan bersihkan alat-alat dan pulangkan semula kepada guru secukupnya. Dengan interaksi dua pembolehubah ini. tingkahlaku serta emosinya terkawal dengan baik. Melalui latihan dan amalan mengikut peraturan dengan ikhlas. Dadanya rasa lapang dengan fikiran terbuka. jika kurang jelas dan perlukan penerangan bertanyalah dengan sopan. Menurut Maher.Rajah menunjukkan interaksi dua hala yang mencapai objektif dengan berkesan. Jika proses ini berjalan dengan lancar. Guru dapat mewujudkan kelas dengan situasi yang ceria dan kondusif. Ianya adalah kepuasan dalam pengajaran dan pembelajaran. yakin dan tenang menimba ilmu. Disiplin pelajar terkawal tanpa tekanan atau paksaan. Disiplin. Setelah selesai. Jika sesuatu aspek negatif . Melalui pengalaman didalam kelas PSV seseorang pelajar sepatutnya mengawal emosi dan tindak tanduknya untuk mengelakkan konflik dengan guru dan rakan sekelasnya. rasional. sabar. Bilik seni perlu dibersihkan. pelajar dengan sendirinya akan terlatih mematuhi peraturan-peraturan lain. Perasaan demikian boleh meyakinkan pelajar akan kemampuan guru membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran dan sebagainya. gunakan dengan betul dan tidak membazir. kembalikan kepada keadaan asal. Pelajar akan sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan tingkahlakunya untuk mengelakkan prasangka serta pandangan negatif rakan dan guru terhadapnya. Situasi menggalakkan seperti ini sentiasa diingini oleh setiap guru dan pelajar. lakukan dengan sebaiknya terutama semasa menggunakan alat dan bahan yang disediakan guru. Pembelajarannya menyeronokkan dan mencapai objektif sebagaimana yang disasarkan oleh guru. persepsi pelajar terhadap guru adalah positif dan menggalakkan. Kelakuan agresif dan negatif boleh dikawal melalui peraturan-peraturan yang tidak terlalu rigid atau ketat. GURU Disiplin Tingkahlaku PELAJAR Emosi Disiplin. Pengawalan dan pengawasan tingkah laku akan lebih mudah dan berkesan. Disiplin bermula dari pelajar mula melangkah masuk kedalam kelas atau bengkel Pendidikan Seni Visual. tanpa paksaan atau tekanan. bertanggung jawab. Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat proses pembelajaran yang lalu. Jika ada tugasan. Mendengar dan mengikuti dengan teliti pengajaran yang disampaikan guru. Pelajar dan guru tidak tertekan malah menghasilkan kesan psikologi yang positif kepada kedua-duanya (guru dan pelajar) Persefahaman seperti ini perlu wujud berterusan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Pelajar akan merasakan gurunya seorang yang baik hati. tidak berebut-rebut dan tidak terlalu memilih tempat duduk. 3. berkebolehan dan professional.

4. memalukan dan sebagainya. Adalah jelas menunjukkan bahawa keupayaan dan kesediaan kanakkanak dalam menghasilkan kerja-kerja seni adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan umur. (Root (1992) dalam Rohany. Children should be allowed to draw what they wish. potensi. This must find an outlet In expression or repression will result. diri individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai halus dan menggunakannya berlandaskan iman.berlaku dalam pembelajaran yang lepas. akan lebih bersedia untuk mendengar. kebolehan fizikal. membawa kesan trauma dan mengganggu kehidupan individu yang terlibat dengan kejadian itu. pelajar yang sentiasa mendapat dorongan guru. afektif dan psikomotor yang boleh memberi sumbangan untuk membantu proses memajukan perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani. di samping keinginan dan kesungguhan pelajar itu sendiri untuk mencapai matlamat dalam pembelajarannya. bijak atau lemah. Melaluinya kita dapat memperkembangkan bakat. menakutkan. Lanier : 1975:81 Pendidikan Seni Visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan ketiga-tiga domain manusia iaitu domain kognitif. eyes. Kejayaan dan kecemerlangan. Pengukuhan dan ganjaran. Kejayaan dan kecemerlangan adalah cita-cita seseorang pelajar. Untuk mencapai kejayaan. walaupun hanya kata-kata sangat penting sebagai motivasi kepada pelajar. bertanya. malahan ada yang terus tidak dapat dipulihkan. tidak kira samada dikalangan mereka yang rajin atau malas. mengikut arahan dan jarang yang menimbulkan masalah. ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih. malahan yang tidak pernah mengulangkaji pun ada yang bercita-cita sedemikian. kolej atau di institusi pengajian tinggi. 2001) Beberapa peristiwa atau kejadian yang mengejutkan. Sesungguhnya kesederhanaan dalam banyak hal membantu perkembangan psikologi seseorang kearah yang positif. Pelajar yang begini sikapnya akan cepat memahami dan menghayati dengan baik setiap pengajaran yang disampaikan oleh gurunya. Sebab itulah guru perlu memainkan peranan untuk menyuntik dan menyemai semangat ingin berjaya kepada pelajarnya dalam setiap masa. that they see in their minds. Kejayaan demi kejayaan akan dapat diraihnya bermula di sekolah. bersemangat atau sebaliknya. not that which others thik they ought to draw. rohani. Natijahnya. seimbang dan harmonis selaras hasrat Falsafah Penddikan Negara. emosi dan kebolehan . samada rakan-rakannya dan mungkin keluargannya. akhirnya ia keluar sebagai graduan dan selepas itu akan menjadi penjawat awam atau swasta dengan tahap profesional yang boleh dibanggakan. Kesimpulan Great creative energy exists in every child. emosi dan intelektual. seseorang pelajar memerlukan guru yang berdedikasi dan bertanggung jawab mendidik mereka dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi.

(1997). Reston Virginia. Derr (Ed). The Getty Center of Education In The Art Herrison. (ed) Handbook of research in early childhood education. (1976). British journal of Educational Psychology. 426-455 John A Micheal. Kogan Page Limited. Multiple Intelligence : The Theory in Practice. Bibliografi Ahmad Shalaby. Chapman. Work. The National Art Education. (1980). Peranan guru adalah untuk membantu kanak-kanak berfikir untuk dirinya dan bukan mengarah kanak-kanak melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kehendaknya. (1986). Association 1916 Association Drive. Geoggry Petty.Bhd. The Long term effectiveness of parental involvement in reading: A following to the Harringgey Reading project.(1997). J. (1998). (1983). Dewan Bahasa dan Pustaka. In Spodek B. Shah Alam. Kemahiran kanak-kanak amat bergantung kepada latar belakang pendidikan yang diterima menerusi corak pengajaran guru Pendidikan Seni Visual yang lepas. Pustaka Nasional Singapura. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. Fajar Bakti Sdn. Kreativiti Dan Pendidikan. Mereka perlu menyediakan peluang yang lebih mencabar kepada kanak-kanak supaya pengalaman mereka bertambah dari masa ke semasa. kaedah panduan fasilitator atau kaedah laissezfaire. Mentoring in Managerial Greers. Family and Career (pp. Clawson. (1988). The Visual Art and Early Childhood learning. Howard Gardner (1993). Art and Adolescene: Teaching Art at Secondary . Approaches to Art in Education. A. How to be better at Creativity.S.190 Honig. 58 Part 2. (1982). Harcourt Brace Jovanovich Inc. Hassan Langgulung. Laura. Menurut Gaitskell (1982). H. (1995). Psikologi II. J. USA. New York Praeger. guru-guru yang mengamalkan kaedah diktator akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak berbanding dengan guru-guru yang mengamalkan kaedah yang lebih demokratik yang lebih berpusatkan kanak-kanak atau murid iaitu seperti kaedah orientasi murid berdasarkan tajuk. kaedah berorientasikan media. London. In C. Sejarah Pendidikan Islam. Parental Involvement in early childhood education.144-165).inteleknya.B. New York Christine Marme Thompson. New York: The Free Press. 1986: 184. Vol.G. Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah.

Longman. A Study of Malaysian Students. 20. London. Longman. Mc Graw Hill Book Co. Psikologi Perkembangan. Mc Millan Publishing. University of Malaya. Morgan. Miami University Lansing. S. Journal Child Psychol. R. Faculty Education.Gibson. __________. Kauchak. (1985). Lambert Brittain. NY. Ramlah Jantan & Mahani Razali. Prosiding Seminar Pendidikan Seni.Level. Parental involvement in Children reading. New York.D. RohizaniYaakub. Dr. M. PTS Publications & Distributor Sdn. (1994). Topping. Konsep-konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan.(2002). (1993). (1971).(1986). An Introduction to paired reading in Topping. Bhd. Massachusetts. Teaching Strategies. Pendekatan Kontemporari. Leonard M S Yong. Creative and Mental Growth. Shaharuddin Hashim. Psikologi Pendidikan. Pahang Darul Makmur Sharifah Alwiah Alsagoff. Psikologi Pendidikan 1.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berkualiti dalam Pendidikan Seni. Harder. Psychist. (ed). . (1996).. A guide to Better Instruction. Toronto. Heath And Company. Bechanham: Croom Helm. Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. 1999. Artist and Art Education. Orlich. Rod Taylor. Universiti Pendidikan Sultan Idris. E. Paired Reading – a preliminary report on a technique for parental tuition of reading retarded . & Lyon. Lexington. Kuala Lumpur. Critical response and development. Creatvity. K & Wolfendale.C. Faber and Faber. Art. (1979). Viktor Lowenfeld & W. Kenneth. K. Callaham. Educating for Art. Read. (1987). Universiti Malaya. Herbert. 151-160. (2003). Hong Kong.Selangor. (New Edition) Education Through Art. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful