T

E

K

N

O

L

O

G

I

D

A

L

A

M

P

E

N

G

A

J

A

R

A

N

D

A

N

P

E

M

B

E

L

A

J

A

R

A

N

(

E

D

U

3

1

0

5

)

B

A

C

A

D

E

N

G

A

N

T

E

L

I

T

/

S

E

N

A

R

A

I

A

K

T

I

V

I

T

I

L

A

T

I

H

A

N

/

A

M

A

L

I

Y

A

N

G

D

I

P

E

T

I

K

D

A

R

I

M

O

D

U

L

P

P

*

B

E

R

I

K

U

T

A

D

A

L

A

H

A

K

T

I

V

I

T

I

/

L

A

T

I

H

A

N

Y

A

N

G

D

I

P

E

T

I

K

D

A

R

I

M

O

D

U

L

T

.

G

E

R

D

A

P

A

T

S

E

D

I

K

I

T

P

E

N

G

U

B

A

H

S

U

A

I

A

N

Y

A

N

G

T

E

L

A

H

D

I

B

U

A

.

*

A

N

D

A

D

I

G

A

L

A

K

K

A

N

U

N

T

U

K

M

E

M

B

U

A

T

S

E

M

U

A

A

K

T

I

V

I

T

I

I

N

/

.

I

PERLU diserahkan kepada pensyarah Catatan

TARIKH YANG DINYATAKAN

*

A

K

T

I

V

I

T

I

L

A

T

I

H

A

N

Y

A

N

G

B

E

R

L

A

T

A

R

H

I

J

A

U

M

U

D

A

k

d

i

i

l

i

b

d

t

a

u

n

u

n

e

r

a

a

s

r

a

k

Topik
1 T k l i e n o o g

Muka surat
2

TARIKH SERAHAN

Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi pendidikan ? Apakah kepentingan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Apakah domain teknologi pengajaran? Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Apakah perkaitan antara domain-domain teknologi pengajaran? Apakah peranan teknologi pendidikan terhadap pembelajaran? Bagaimanakah teknologi pendidikan memberi kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah peranan lain teknologi pendidikan? Mengapakah teknologi diperlukan dalam pendidikan masa kini? Apakah tujuan mereka bentuk pengajaran? Sejauh manakah reka bentuk pengajaran penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah proses yang terlibat semasa mereka bentuk pengajaran? Apakah perkara asas yang merangkumi satu proses pengajaran? Cuba analisis objektif pengajaran dan pembelajaran. Kenal pasti lebih banyak perkataan ekplisit yang boleh digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku murid selepas proses pengajaran –pembelajaran dilaksanakan Senaraikan tempat/agensi-agensi yang boleh membuat rujukan ke atas bahan sumber yang tersedia ada. Bincang dengan rakan anda kelebihan-kelebihan yang ada pada reka bentuk pengajaran ASSURE .
1 3 J U L A I 2 0 1 3

P

d

i

d

i

e

n

a

k

n

1

4

3

1

3

J

U

L

A

I

2

0

1

1

2

R

k

b

k

e

e

a

n

t

P

e

n

a

g

a

j

a

r

u

n

2

1

9

7

4

2

7

3

n

.

T

I

Penilaian' merupakan salah satu langkah yang terdapat dalam model ADDIE. Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru, bincangkan dengan rakan anda mengenai bentuk penilaian yang boleh dilaksanakan dan terangkan ciri-ciri setiap bentuk penilaian dengan memberikan sekurang-kurangnya satu contoh yang sesuai. Apakah kelebihan menggunakan media dalam pengajaran? Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar topik berikut? (a) Sains mengenai rupa atom; (b) Matematik mengenai set, subset dan tindanan 1. Apakah media pengajaran? 2. Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran? 3. Bagaimana media boleh diklasifikasikan? 4. Apakah fungsi media pengajaran? 5. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pengajaran? 6. Apakah langkah-langkah yang perlu dalam menyediakan bahan media pengajaran? (BERI JAWAPAN RINGKAS DAN TEPAT SAHAJA ) Berikan seberapa banyak contoh untuk setiap jenis media berikut: ( melengkapkan borang M/s 12) 1. Media tayang kaku 2. Media tayang bergerak 3. Bahan grafik 4. Gambar pegun 5. Bahan 2 Dimensi 6. Bahan 3 Dimensi 7. Papan Peragaan 8. Media audio 9. Media cetak Jawab semua soalan berikut: 1. Tujuan media cetak digunakan adalah untuk A. meningkatkan kemampuan pembaca B. memotivasikan tingkat pemerhatian dan perilaku seseorang C. menjelaskan kembali kepada orang lain mengenai maklumat yang ada D. menyamakan persepsi pembaca 2. Study Guides merupakan salah satu bentuk media untuk menyampaikan maklumat, dan

1

5

1

3

J

U

L

A

I

2

0

1

3

M

d

i

e

a

j

p e

n

a

g

a

a

j

a

n

r

1

2

1

1

7

O

G

O

S

2

0

3

1

1

1

2

4

3

digunakan sebagai A. instruksi B. bimbingan C. latihan D. praktik 3. Antara yang berikut, yang manakah media cetak yang berperanan sebagai sebaran maklumat A. handout B. manual C. study guides D. brochure 4. Huraikan empat kelebihan menggunakan bahan bercetak dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Senaraikan empat contoh bahan bukan bercetak. 6. Apakah perbezaan antara media cetak dengan media bukan cetak? 7. Bagaimana media mampu membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah? Kenal pasti lebih banyak perkataan ekplisit yang boleh digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku murid selepas proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Apakah tempat/agensi-agensi yang boleh membantu anda mengenal pasti, memilih dan mengubah suai bahan sumber untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Jelaskan bagaimana model ASSURE digunakan untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaranpembelajaran anda? Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas, hasilkan satu media grafik seperti carta, poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik.

4

P

e

r

a

n

c

a

n

g

a

l

P

i

e

m

i

h

a

h

P

i

l

,

n

,

n

1

9

e

n

g

a

s

a

D

a

n

P

i

l

e

n

a

i

a

n

n

1

1 4

M

d

e

i

a

1

3

J

U

L

A

I

2

0

1

P

e

n

g

a

j

a

r

a

A

S

S

U

R

5

A

E

f

i

-

n

k

a

s

s

g

a

r

3

1

7

O

G

O

S

2

0

1

3

7

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

1

5

2

3

3

Cuba lihat sekitar kelas anda dan senaraikan contoh bahan 2D dan 3D yang ada. Nyatakan jenis graf yang anda akan gunakan bagi setiap situasi berikut: 1. Mengaitkan jualan keluaran kepada ketiga-tiga bahagian sesuatu syarikat bagi tempoh tahun 2. Menunjukkan penggunaan tenaga berkadar dengan purata rumah bagi pemanasan dan untuk menjalankan mesin. 3. Memberi ilustrasi penggunaan minyak petrol dalam sesuatu negeri bagi suatu siri bulan yang panjang. 4. Membandingkan jumlah kalori yang ditemui dalam 10 makanan yang berlainan. 5. Menunjukkan perubahan melampau dalam populasi spesies yang hampir pupus bagi sepuluh tahun yang akhir. Apakah kelebihan dan kelemahan setiap bahan 2D yang telah dinyatakan di atas? (rujuk modul ) 1. Dalam kumpulan berdua, anda dikehendaki menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran. 2. Dalam kumpulan, pilih satu topik sesuatu mata pelajaran. Buat perbincangan dan perancangan apakah bahan-bahan 2D atau 3D yang bersesuai dapat dibina. Buat semakan semula (review) sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuian dengan topik mata pelajaran itu. Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran? Anda dikehendaki mencari maklumat mengenai jenis-jenis kamera dan bahagian-bahagian asas kamera. Kemudian anda bincangkan dengan rakan anda jenis-jenis kamera yang terdapat di pasaran masa kini. Bincang dengan rakan anda kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap jenis kamera. Berdasarkan bacaan anda, kenalpasti sejauh manakah perbezaan antara fungsi-fungsi kamera format sederhana dengan kamera format besar? Anda dikehendaki mengambil 4 gambar foto dengan menggunakan memberi perhatian kepada fungsi apatur, shutter speed dan ISO /ASA filem. Cetak foto tersebut dan nyatakan nilai i) apatur ii) shutter speed dan iii) ISO / ASA yang filem digunakan . Senaraikan jenis-jenis transparensi dan ciri-ciri yang terdapat di dalamnya. Penyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi? Dengan perisian pemprosesan perkataan, catatkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk peta minda. Anda boleh merujuk kepada buku atau internet untukmembantu anda. Simpan fail anda.

6

2

D

3

D

-

9

8

2

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

7

F

f

i

o

t

o

g

a

r

1

9

2

1

7

2

9

5

O

K

T

2

0

1

8

O

H

P

9

1

3

J

U

.

L

A

I

2

0

1

3

1

2

3

3

Terdapat pelbagai teknik penghasilan transparensi berdasarkan prinsip grafik. Nyatakan teknik-teknik tersebut beserta contoh sub-topik pelajaran yang sesuai dengannya. 1. Makluman atau ilmu pengetahuan yang menggambarkan prosedur atau proses rangkaian akan lebih efektif jika ditayangkan melalui medium transparensi A. B. C. D. Selembaran (Single transperancy) Tindih-tindan (Overlay transparency) Tutup-buka (Masking transparency) Berwarna (Colour transparency)

1

4

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

4

&

1

5

3

2. Transparensi selambaran (Single transperancy) adalah transparensi yang memuatkan A. B. C. D. konsep perbezaan gabungan teks dan gambar konsep secara kesinambungan satu konsep tunggal

3. Berikut adalah kesalahan umum yang sering dilakukan apabila menggunakan transparensi kecuali A. B. C. D. Tulisannya menggunakan huruf serif Terlalu banyak maklumat yang ingin ditayangkan Teks di transparensinya menggunakan font dekoratif yang cantik Transparensinya menggunakan 7 perkataan dalam satu baris

Latihan (Soalan Struktur) 1. Nyatakan 4 jenis transparensi dan 5 teknik penghasilan transparensi. 2. Huraikan 4 kelebihan menggunakan projektor Lutsinar (OHP) Latihan (Soalan Esei) 1. Apakah perkaitan antara media-massa, media pendidikan dan media elektronik 2. Sejauh manakah kaedah membesar dan mengecilkan gambar dengan menggunakan grid, lutsinar dan fotostat membantu anda dalam membina carta. 3. Anda menghasilkan transparensi bagi tajuk proses pembiakan haiwan. Huraikan4 teknik penghasilan transparensi berkenaan.

Apakah bunyi latar yang sesuai untuk senario yang digambarkan dalam rajah-rajah berikut:

9

A

d

i

u

o

2

Hasilkan satu rakaman audio digital yang dapat membantu anda mengajar satu standard pembelajaran bagi mata pelajaran yang anda ajar. Sediakan skrip audio yang mencatatkan teks dialog, diiringi dengan muzik latar serta penggunaan kesan bunyi yang bersesuaian bagi menghidupkan lagi hasil kerja anda. Anda bebas menggunakan alat perakam dan aplikasi editor bunyi mengikut pilihan anda. Sila jawab soalan-soalan yang berikut bagi menguji kefahaman anda berhubung topik ini. A.Soalan Aneka Pilihan 1.Pernyataan-pernyataan yang berikut menggambarkan kelebihan penggunaan bahan audio dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. boleh mengulang seksyen-seksyen tertentu untuk meningkatkan pemahaman. B. turutan untuk memainkan fail audio adalah tetap dan tidak berubah. C. sesuai digunakan untuk murid yang menghadapi masalah membaca. D. mudah diperbanyakkan dan kos penghasilannya adalah murah 2.Mikrofon yang sesuai untuk digunakan untuk senario temubaul ialah: A. Satu hala (unidirectional) B. Dua hala (bi-directional) C. Semua hala (Omnidirectional) D. Mikrofon lavalier (lavaliere microphone) 3.Kesan penyuntingan yang manakah menggambarkan muzik latar beransur lenyap ataupun hilang? A. Amplify B. Fade in C. Fade out D. Silence 4.Bagaimanakah anda dapat memanjangkan capaian mikrofon anda kepada subjek yang berdiri jauh daripada anda?Kita boleh menggunakan: A. Boom

1

1

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

2

&

1

3

3

B. C. D.

Pop-filter Stand Windscreen

B. Soalan Esei 1. Penyampaian audio yang berkesan datang daripada perancangan dan persediaan yang rapi. Terangkan apakah perancangan dan persediaan yang perlu anda lakukan sekiranya anda ingin membuat rakaman audio untuk persembahan slaid (PowerPoint) berhubung menerangkan budaya Kaum Iban. 2. Anda merupakan penerbit rakaman sesi bercerita untuk murid Tahun 1 hingga 3 pada waktu rehat sekolah. Anda akan menyediakan rakaman audio untuk menyampaikan cerita dogeng dan lagenda. Bagaimanakah anda dapat mempelbagaikan rangsangan deria audio murid anda dengan membekalkan pengalaman audio yang dapat membangkitkan minat dan merangsang daya imaginasi murid-murid? Sejauh manakah video penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran? Bagaimanakah imej yang dirakam dengan menggunakan kamera video analog dipindahkan dalam bentuk digital? Bincangkan dengan rakan anda tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada kamera video analog dan kamera video digital. Tonton beberapa rancangan televisyen seperti Berita, dokumentari, forum dan drama. Bandingkan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera yang terdapat dalam rancanganrancangan yang anda tonton. Apakah kesan Panning, Tilting, Dolly dan Truck kepada image yang terbentuk? (Nyatakan tajuk sumber anda) Telitikan keperluan skrip video melalui contoh di atas. bolehkah anda menyediakan sebuah skrip? Cuba fikirkan suatu tajuk yang sesuai dalam mata pelajaran opsyen anda. Hasilkan sebuah skrip video yang panjangnya diantara 5 hingga 10 minit. Tunjukkan hasil anda kepada pensyarah semasa sesi tutorial dan bincangkannya bersama-sama rakan sekuliah. Mengapa perlu mengedit video yang telah dirakam? Sunting sebuah rakaman dari mana-mana sumber seperti berita, dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran opsyen anda.

V

i

d

1

0

e

o

2

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

5

4

0

1

7

O

G

O

S

2

0

1

1

1

9

5

3

3

Bincangkan perkembangan teknologi yang pernah anda gunakan dalam bilik darjah.

1

1

P

i

e

n

g

n

e

t

g

a

i

T

M

s

a

n

K

r

4

Bagaimanakah mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan? Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran? Muat turun Buku Panduan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari laman web Bahagian PembangunanKurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (http://www.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/) . Baca dengan teliti kelebihan dan kelemahan setiap mod penggunaan TMK yang dicadangkan. Pilih satu standard kandungan dalam dokumen standard mata pelajaran yang anda ajar. Sediakan satu rancangan mengajar bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan salah satu mod penggunaan TMK yang dicadangkan. Sejauh manakah perisian pemprosesan perkataan penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran? Apakah ciri-ciri aplikasi pemprosesan perkataan yang biasa anda gunakan yang menyebabkan anda kekal menggunakan aplikasi tersebut? Dengan menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan pilihan anda, sediakan satu nota (BROSUR) edaran yang sesuai untuk menarik minat murid mempelajari satu standard pembelajan matapelajaran yang anda ajar. Apakah kelebihan menggunakan persembahan elektronik semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran berbanding media lain seperti poster, gambar, slaid dan carta? Berdasarkan pengalaman anda menggunakan aplikasi persembahan elektronik, apakah fiturfitur yang terdapat pada sesebuah aplikasi persembahan elektronik selain daripada fitur yang tersebut di atas (yang telah dinyatakan dalam modul)? Bagaimanakah anda menarik perhatian murid ataupun penonton lain kepada persembahan elektronik yang anda gunakan?
3 1

4

5

O

K

T

2

0

1

5

5

O

K

T

2

0

1

M

W

d

1

2

s

o

r

1

1

M

P

P

T

1

s

8

7

6

4

1

4

S

E

P

T

2

0

1

3

2

0

1

4

S

E

P

T

2

0

1

2

1

3

3

A B C Antarapaparan A, B dan C dalam Rajah 11.3.5, latar belakang yang manakah paling berkesan dalam menonjolkan mesejnya?

2

6

A B Bandingkan cara memuatkan kesemua langkah dalam sebuah paparan (A) dengan olahan di mana setiap langkah didedahkan secara langkah demi langkah (B). Yang manakah lebih membantu murid untuk menguasai konsep? Apakah justifikasi bagi jawapan anda? Bagaimakah anda mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, khususnya aplikasi persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran? Apakah pendekatan persembahan elektronik yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu idea, konsep, kemahiran ataupun nilai murni yang tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran suatu topik satu mata pelajaran yang anda ajar? Bincangkan keberkesanan penggunaan persembahan elektronik jika dibandingkan dengan penggunaan alat-alat maujud dalam proses penyampaian idea, konsep dan kemahiran tertentu? Setujukah anda bahawa persembahan elektronik ini jauh lebih berkesan daripada media tayang seperti video dan filem? Apakah hujah-hujah yang menyokong jawapan anda? Mungkinkah persembahan elektronik dijadikan sebagai media pembelajaran yang boleh digunakan oleh murid anda tanpa kehadiran guru? Apakah hujah-hujah yang menyokong jawapan anda? Dengan menggunakan aplikasi persembahan elektronik pilihan anda, hasilkan satu persembahan bagi membolehkan anda menyampaikan kandungan pembelajaran berkaitan satu standard pembelajaran mata pelajaran yang anda ajar. Persembahan yang dihasilkan perlu merangkumi pelbagai fitur, elemen dan ciri tentang reka bentuk dan pembangunan persembahan elektronik yang dibincangkan dalam tajuk ini. Dengan menggunakan satu aplikasi hamparan elektronik pilihan anda, hasilkan satu carta yang sesuai bagi menunjukkan komposisi media yang ada dalam koleksi pusat sumber sekolah anda. Teroka dan bincangkan ciri-ciri utama beberapa aplikasi pangkalan data. ( sila rujuk satu sistem yang digunakan di sekolah anda ) Dengan menggunakan satu aplikasi pangkalan data pilihan anda, hasilkan satu bank soalan (question bank) bagi mata pelajaran yang anda ajar. Soalan-soalan yang terkumpul dalam bank soalan perlu terdiri daripada soalan-soalan yang sesuai dijadikan pilihan apabila hendak menjalankan ujian kepada murid-murid yang anda ajar

2

2

2

M

E

l

l

3

s

x

M

A

e

c

3

s

c

e

c

s

s

3

1

9

9

7

5

O

K

T

2

0

1

3

3

3

14 SEPT 2013
1 2 I I D s u s u a

Apakah contoh perisian yang boleh dikategorikan sebagai alat pengarang? (nyatakan nama perisian tersebut beserta logonya) Pilih satu unit pengajaran satu tajuk mata pelajaran sekolah rendah. Sediakan Papan cerita bagi pembangunkan pakej multimedia pembelajaran bagi satu standard pembelajaran mata pelajaran yang anda ajar. Sejauh manakah pakej multimedia interaktif penting bagi murid dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Pilih satu koswer pendidikan yang terdapat di sekolah anda dan kenalpasti elemen-elemen media interaktif yang terdapat didalamnya. Dengan menggunakan satu perisian pengarangan pilihan anda, hasilkan sebuah persembahan multimedia Interaktif bagi pengajaran dan pembelajaran satu tajuk mata pelajaran sekolah rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan Hak cipta Terpelihara. Bagaimana Hak cipta Terpelihara boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan komputer.? Bagaimanakah cara yang beretika untuk menggunakan bahan-bahan yang ada bagi membina bahan PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN tanpa melanggar Akta Hak cipta? Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi murid di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam penggunaan internet seperti emel, chat, newsgroup, buletin,dan sebagainya. Sebagai seorang guru yang patuh kepada prosedur dan etika penggunaan internet, bagaimanakah cara untuk melindungi kerahsiaan anda supaya segala maklumat anda tidak boleh dicerobohi?
S A N P R O J E K K H A S Y A N G P E R L U D I B U A T K E T E R A N G A N L A N J U T A K A N D I B E R I P A D A I N T E R A K S I K E T I G A S I L . M P U L B A H A N U N T U K M E L A K S A N A K A N T U G A S A N T E R S E B U . T . A

A

l

3

a

t

6

5

O

K

T

2

0

1

p e

n

a

g

a

r

n

a

g

3

n

3

P

k

j

4

a

e

1

8

7

5

O

K

T

2

0

1

l

i

d

m

u

t

m

e

a

i

4

T

-

e

r

n

a

d

n

2

2

5

O

K

T

2

0

1

T

k

i

e

r

D

a

a

l

n

m

i

T

k

l

e

n

o

o

g

i

3

5

O

K

T

2

0

1

P

d

i

d

i

e

n

a

k

n

A

K

T

I

V

I

T

I

B

E

R

T

A

N

D

A

O

R

E

N

7

A

D

A

L

A

H

R

I

N

G

K

3

3

3

3

B

E

R

I

P

E

R

H

A

T

I

A

N

D

A

L

A

M

M

E

R

A

N

C

A

N

G

D

A

N

M

E

N

G

*

*

*

*

S

E

B

A

R

A

N

G

P

E

R

U

B

A

H

A

N

A

K

A

N

D

I

M

A

K

L

U

M

K

A

.

N

U

A

A

h

d

R

j

i

B

i

m a

a

n

a

H

r

u

J

b

T

k

l

i

P

n

d

i

d

i

k

I

P

G

K

S

A

a

a

t

n

e

n

o

o

g

n

a

P

l

K

E

D

U

3

1

0

5

(

n

a

e

P

P

G

e

n

e

a

y

a

r

s

u

r

s

u

E

l

j

i

h

s

@

i

h

m

e

:

a

r

a

r

u

n

p

a

s

e

d

u

m

.

_

.

y

)

H

5

3 6 4 B

2

1

I

L

K

R

5

8

7

I P . . . . . . . .

e

1 9 6 4 T T

1

1

3

2

.

1

U

e

.

.

.

N

2 0

1

P

P

O

-

-

-

-

-

R

o k 2 P B P a e

F

A

O G E n T R E e M S

i

I

n o i e e s

a

D

s u

a H P o t a

l

K r

K h U

a

l o K

K s d

a

i

P

P

P

n

e n A a i

S 3

i

g

n

N

A

e a g g n S a

s u A a

r i a c ( D a l

g

a

r

r n

B E

i

O

P

n A e p

u e r b

A

k n f

L

e i t i i t

e

f n

a P i

d

N a s g W t e M N

O

j a a g i

e d k

n

a

k

T g i o

n

G A S a g

n

a

r

n

I

d ,

J

a

l

U

m n a i

n P

d u

E n

i

a j

T

K P E

s V

A

a g P e l p a i i P

e

r d

N

n

i a

e j

t

R E e e d i

a a

k

r

A N r

n

a D o

n

a A r

e

s

e m

R

a

d

D n m N

n n

I

i T a t N

a g

l

n

A a g i G

d D

I

m

M a i I

e

T

a

j a h

A

a b J M

n

K

K S

a , r

r

A A n

E

A a d

k a h

i

R

P N

PAKEJ MULTIMEDIA
a l n e A n N n m A P g S a h S d U P s i R E a l n a D n M U K A S U R 1 , 8 A , 9 2 , . , 3 , 2 4 T 3 4 7 3 1 1 1 1 5 1 5 9 7 1 6 3 1 1 4

R

n

M

i

K

A

a

d

A

K

H

a

l

A

6

K

m

0

T

I

%

V

I

)

T

I

L

/

A

T

I

H

A

N

Y

A

,

2

N

42

1

D 1

G 3

2

I

3

0

4

0

R

P

U

E

J

L

R

U

K

U

D

I

S

E

R

a

J

B

E P

e

I
A

A

h
L

m
e a b

n

H

A

m a

:

l

e

y

a

t

N

K

a

l

d

a

G
n r

A

a

r

a

R

A
j

e T

N

_

i

j

N
s

i

1
2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

k

U

a

h

K

n

A
B

i

u

N

o

r

K

r

l

n

u

s

T T

o

I

n u a H

g

U

i

s

V

I

@

r

K

i E e P

T

u

I

p

D

n

P

a s

n

U

E

d

.

3

i

h

e

N

1

d

L

i

I

T

0

a

k

d

5

A

5

.

5

u

5

5

5

5

(

R A

n

I

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

/

P

/

I

K

m

/

/

/

/

3 4

3

3

A

P

P

y

1

1

1 /

1

1

8

/

8

/

8

/

8

/

8

/

7

/

8

/

7

/

7

/

H

1

G

N

9
G

0

0

0

0

0

0

E

S

)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

K

/

K

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S

2

R

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A

R

1

H

1

J

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

H

3

3

14 / SEPT/2013

A

A

N