A. ZAKAT Cara penghitungan zakat : 1.

Zakat Penghasilan Jika seseorang mempunyai uang sebesar 200 juta : Kadar zakat 2.5% dari total pendapatan kotor. Contoh: Pendapatan kotor setahun Rp. 2.00.000.000- (Rp. 500.000.- @bulan). Zakatnya : R.p. 2.00.000.000 X 2.5% = Rp.5.000.000.2. Zakat Maal / Harta kekayaan Zakat Maal = 2,5 % X Jumlah Harta yang tersimpan selama 1 Tahun ( tabungan dan investasi ) Contoh : 2,5 % X 2.00.000.000,- = Rp. 5.000.000,B. HAK WARIS I. PENDAHULUAN “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat (hilang). Hampir-hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta warisan, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu memberitahukan kepada mereka.” (H.R. Ahmad, An-Nasa’i, dan Ad-Daruquthni) II. PEMBAHASAN A. Pengertian Ilmu Faraidh Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah. Faridhah diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan). Fardh secara syar’i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu miirats” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah “ilmu faraidh”. Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai berikut: “seperangkat peraturan tertulis
Makalah AIK Page 1

tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. dan 176 berisi ketentuan pembagian waris secara lengkap. yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan Makalah AIK Page 2 . Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. Hukum Dasar Faraidh Ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum waris Islam. jika anak perempuan itu seorang saja. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja). kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Maka ibunya mendapat seperenam. jika mereka tidak mempunyai anak. dan untuk dua orang ibu-bapa. yaitu Surat An-Nisa’: 11.” C. Ini adalah ketetapan dari Allah. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika yang meninggal itu mempunyai anak. Artinya : ”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. jika seseorang mati. jika kamu mempunyai anak. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Maka ia memperoleh separoh harta. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]. 12. Maka ibunya mendapat sepertiga.

dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Pembagian Warisan Pembagian warisan atas harta almarhum ayah anda sangat sederhana. yaitu 1/2 (setengah).” (Q. Ini berarti beliau mendapat 12. 1/3 (sepertiga). tetapi jika saudara perempuan itu dua orang. 1. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia. Sisa harta yang telah dikurangi untuk ibu dibagi kepada seluruh ahli waris 2. dan 2/3 (dua pertiga). jika ia tidak mempunyai anak. 1/4 (seperempat). 1/8 (seperdelapan). Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Seandainya ayah anda meninggalkan harta senilai 8 milyar. Ibu sebagai isteri Sebagai isteri almarhum. AnNisa : 176) Pada ketiga ayat ini dapat diketahui enam macam bagian untuk para ahli waris.tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu. dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Anak laki-laki Mendapatkan 2 kali dari anak perempuan ( 2 : 1 ) Makalah AIK Page 3 . anak laki-laki dan anak perempuan. 1/6 (seperenam). dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. maka ibu anda mendapat 1 milyar. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.S. Yang menjadi ahli waris ada tiga orang. supaya kamu tidak sesat.” Artinya : ”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). yaitu ibu. ibu berhak untuk mendapatkan bagian sebesar 1/8 dari total harta almarhum. 5%. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah.

000 = Rp 2. 250.000 .Makalah AIK Page 4 .000.= Rp 218.000.667.750.Rp 50.000.Bagian Anak Laki2 1 bagian anak laki-laki Rp 218.31. Anak perempuan Anak Perempuan 1/2 dari bagian anak laki-laki ( 1 : 2 ) Tugas : Contoh Kasus : a. dan 2 orang anak perempuan ? Jawab : Langkah Pertama Lunasi Hutang 50 juta Para Pewaris terdiri dari Istri 2 anak Laki 2 anak Perempuan Jumlah Maka bagian anak Laki2 adalah Bagian Anak Perempuan 2/6 1/6 : mendapat 1/8 dari total yang di bagi : 2 bagian x 2 : 1 bagian x 2 6 = 4 = 2 Perhitungan sebagai berikut : 1.000.50.Untuk Bagian Istri Rp 3.750.50.000 ...2.000.000 = Rp 31.000. Seorang suami meninggalkan warisan 300 juta dan memiliki hutang 50 juta berapa untuk istrinya.8 8 Rp 2.00.916.3.x 2 : 6 = Rp 72. 250.000. 2 orang anak laki-laki.000.

833.000 = Rp 145.- masalahnya adalah sejumlah ahli waris yang ada Contoh : Ahli waris terdiri dari 6 orang anak laki-laki.666.916. dan masing-masing ahli waris mendapat satu bilangan.330.333 = Rp = Rp Rp Contoh Kasus 1.Bagian Anak Perempuan 1 bagian anak laki-laki Rp 218.000.458.458. dengan cara dikalikan dua. Cara mencari asal masalahnya : (3x2)+3=9. Cara pembagian harta warisannya: Harta dibagi 9. Contoh : Ahli waris terdiri dari 3 orang anak laki-laki dari 3 orang anak perempuan. 2. atau satu orang ahli waris ashabul furudl dan satu orang 'ashabah maka asal masalahnya adalah angka "penyebut" bagian ahli waris yang bersangkutan.72. Cara pembagian warisannya langsung dibagi 6.Bagian anak Prp 2 x Rp 36.3. 3. maka untuk laki-laki dua kali lipat perempuan.250. Jika ahli waris hanya terdiri dari ahli waris 'ashabah binafsih maka asal 31. Makalah AIK Page 5 . Jika ahli waris hanya terdiri dari ahli waris 'ashabah laki-laki dan perempuan.916.000. Jika ahli waris hanya satu orang ahli waris ashabul furudl.000.-x 1 : 6 = Rp 36.667. Maka asal masalahnya adalah 6. untuk anak laki-laki masing-masing 2 bagian dan masing-masing anak perempuan satu bagian. 250.750.333 Krosh Check Data Bagian Istri Bagian anak laki2 2 x Rp72.

Cara pembagian harta warisan adalah harta warisan : 2= bagian anak perempuan. 96 juta. Sehingga. ibu dan 2 anak laki-laki maka hasilnya : Bagian istri 1/6. Maka pembagiannya adalah : Ibu Istri 2 anak laki-laki = = = 1/6 x 24 1/8 x 24 24 – (4+3) = 4 = 3 = 17 Langkah akhir pembagian harta warisannya Ibu Makalah AIK = 4/24 x 96 juta = 16 juta Page 6 . 6 dan 8 adalah 24. Bagian seorang anak perempuan adalah 1/2. Atau anak perempuan bersama bapak. maka mencari asal masalahnya dengan mencari (KPT) dari angka penyebut bagian masing-masing ahli waris. bagian ibu 1/8. Jika ahli waris terdidri ahli waris ashabul furudl dua orang atau lebih. 2 anak laki-laki adalah 'ashabah / sisa. meninggalkan harta sebanyak Rp. baik ada ahli waris 'ashabah atau tidak. sedangkan sisanya untuk bapak. 4. Maka asal masalahnya adalah 2.Contoh : Ahli waris hanya seorang anak perempuan. Contoh : Seseorang meninggal dunia. Bagian seorang anak perempuan adalah 1/2. asal masalah antara 1/6 dan 1/8 (kelipatan perasekutuan terkecil dari bilangan penyebut. Ahli warisnya terdiri dari istri.

Selanjutnya. sama kuatnya dengan hukum syariat lainnya seperti shalat. dan hal ini memiliki banyak hikmah. sangat penting dipelajari dan memiliki dasar hukum yang kuat. 68 juta : 2 = 34 juta Jumlah semuanya Rp. saya menghimbau kepada para pembaca umat muslimin dan juga saya sendiri untuk berusaha menjalankan tuntunan dalam membayar zakat dan pembagian warisan menurut hukum Islam dengan dimulai dari diri sendiri dan keluarga masing-masing sebagai salah satu bukti ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. dan haji. zakat. Makalah AIK Page 7 .Istri 2 anak laki-laki =3/24 x 96 juta = 17/24 x 96 juta = 12 juta = 68 juta @Rp. 96 juta BAB III KESIMPULAN : Sebagai kesimpulan dari makalah saya. Sejarah perkembangan ilmu faraidh dengan turunnya ayat-ayat mawaris membawa kemaslahatan bagi semua pihak. tentang cara penhitungan zakat dan penghitungan hak wari. puasa.

CV. Pustaka setia. 1999. Fiqih dan Ushul Fiqih. Muhammad Ali. CV. Bandung. 2002. Sulaiman. Hukum Waris Dalam Syariat Islam. Pustaka Setia.com/2008/12/ilmu-faraidh-sejarah-dasar-hukum-dan. As-Shabuni. Shiddiqy. Bandung.blogspot. Mulia. CV.html” Makalah AIK Page 8 . Hasbi As. Pengantar Ilmu Fiqih. Rasjid. 1967. Fiqh Islam. A. Dian Khairul. Syafi’I. Bandung. 1979. 2006. Diponegoro. Jakarta. Karim.Daftar Pustaka Umam. CV. Fiqih Mawaris. Sinar Baru Algesindo. Bandung. http://achmadyanimkom.