BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . => Ah Meng berlari dengan pantas. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. AKTIVITI (i). Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar.1987).Sabran.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. Rahim Syam . LATIHAN (i). penyusunan semula atau peluasan. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. (ii). Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi.

Rahim Syam (1987). Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.Sabran. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Raminah Hj. 5 .al (2006). (2008).

Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. (Marzukhi Nyak Abdullah. Menjelaskan jenis-jenis ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. Perpindahan Ayat Ragam Ayat.1997). Ragam ayat . 2. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. 6 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Selain itu. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. konsep ragam ayat.

Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. ragam ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. 2. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.1975).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Kek lapis itu enak sekali. (Lutfi Abas . Sebagai contoh. 7 .adjektif atau kata sendi nama. kata kerja. (3). (2). Ramli sangat pandai bermain skuasy. Maniam itu baik sungguh. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1).

kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Sebagai contoh. Oleh itu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. ayat Melihat Paul.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. dalam bahasa Melayu.al 2008). Sebaliknya. 8 . Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu.

Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu.2. Seterusnya. Dengan perkataan lain. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. 9 . kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang.

Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). buah durian.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Kereta itu (16). Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). pipinya. 2. Keterangan 10 . Kanak-kanak (13). Budin (11).2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. sepanjang malam. di pantai Damai. Ombak (14). membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu.2. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Pekerja (10).

Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. lagi. Kuih itu pagi tadi. 3. Contoh: (21). Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Kereta itu (18). oleh anjing. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). Dia pandai mengawal emosinya. Saya sudah memiliki kereta baru. (23). Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. (22). 11 . Dunia ini penuh dengan dugaan. Rusa itu (20). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.

d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. amboi. AKTIVITI 1. LATIHAN 1. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . terkejut.sedih dan sebagainya. 2. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. anda. kamu. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai.gembira. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. duka . suka. Menurut Abdullah Hassan (2005). gembira. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. cis. wah.takut. hairan dan lain-lain. Contoh kata seru ialah oh. engkau dan sebagainya. marah. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. aduh dan sebagainya.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Sabran. 13 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bhd.Bhd. Raminah Hj. Tatabahasa Dewan. Marzukhi Nyak Abdullah.al (2006). Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et.

manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. 14 . frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK). Binaan Frasa Nama bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. iaitu frasa nama (FN). Tanpa unsur frasa. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Malah. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Sehubungan itu.

menjelaskan definisi frasa nama dan. 2. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. Seterusnya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. anda seharusnya dapat: 1.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. menjelaskan binaan frasa nama. 15 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Omar. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. atau sebelum dan sesudah frasa nama. Pegawai (10). bandar selamat. Pelajar (9). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. Putrajaya (4). Atlet (8). 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5).al. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. untuk pekerja sahaja.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Emak Wan Seng (3). (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. menduduki ujian. Emak (2). Anak (11). . menggigit makanan. memberi ceramah. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. bandar selamat. Ibu (6).1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. baik akhlaknya. peniaga sayur.

al.1983). Frasa digunakan bagi membina ayat. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. wanita. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. mawar. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Dalam struktur binaan ayat. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. parsi. Jawa. 2006). Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British.

kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. atau akhbar tempatan. Asmah Hj. PTS Professional Publishing Sdn. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Abdullah Hassan et. 19 .Bhd.Bhd. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Nik Safiah Karim et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.al (2006) Sintaksis. 2.al (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1.

M) 4.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). Dalam peraturan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.

Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: .sup kambing ( bukan kambing sup) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. kekecualian hukum D .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Lama-kelamaan. 21 .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .2 Kekecualian Hukum D . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . Selain itu.M.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.pisang goreng (bukan goreng pisang) . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.sos cili (bukan cili sos) .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari.Ali. menteri kanan. (15). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. dan seumpamanya. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (17). (14). (16). Mohd. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. 22 . Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. imam besar. (13). (18). menteri pengangkutan. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Tun. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. 4. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. (44). (45). Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Puan . Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. 2008). (47). Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Tunku. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Haji. (48).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43).

Tulis semula ayat.al (2008). g) Sport rim kereta itu milik Romli. Nik Safiah Karim et.al (2006) Sintaksis. 27 .Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.M. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN 1. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan.Bhd. Apakah maksud hukum D-M? 2. anda boleh bayar bil awal.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Hashim Hj.Bhd. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. Bahasa Melayu II. f) Lain masa. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Abdullah Hassan et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Tatabahasa Dewan.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Malah. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.1) Menganalisis binaan frasa kerja. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.6) 28 . frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). iaitu frasa nama (FN). Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. iaitu frasa subjek dan frasa predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. frasa kerja (FK). Sehubungan itu.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 29 . 5. Menurut Abdullah Hassan et. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.al (2006). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. Dalam susunan ayat biasa.

Pemuzik itu (4).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. mencipta lagu itu. menjual sayur di pasar. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. ayat (91) . Dia selalu bergaduh. Faisal tidur lena di bilik tidur. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Budak nakal itu terjatuh lagi. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut.2. (10). 5. Berdasarkan contoh ayat di atas. meniup saksofon. (6). Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. P. 30 . (9). (7). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. 5. Contoh: (8). Contoh : (5).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). Emak (2). terjatuh dan bergaduh. Faisal tidur lena. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Emak Ahmad (3). Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat.

frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. (12). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. (13). Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. Ibu menganyam tikar setiap hari. (12) dan (13). Dalam ayat (11). frasa kerja. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. 5. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. (95). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. 31 . dan (96). Dalam konteks ini . Biarpun begitu.

Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. (18). 32 .Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. (16). Catatan: kejadian’. ‘produk ’.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). (23). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. ‘tangan’. (17). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (15). (22). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. (24).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. (19). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21).

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. (2008). PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. atau akhbar tempatan.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu II. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.

Selain itu. Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif.1) 34 . Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat.

Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. (2). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. 6. Dalam hal ini. Dalam susunan ayat biasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya.pernah) (1).0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. 35 . Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . telah . frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. ini atau masa hadapan. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. diberikan contoh ayat berkaitan. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.

akan. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. (5).al (2008). (10). Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. (7). Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. kini. boleh menerima ayat komplemen. Contoh ayat: (6). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). masih. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. atau masa hadapan. (8). mahu. boleh. harus. belum 6. Menurut Nik Safiah Karim et. (9). Wan Malini akan memetik bunga di taman. Contoh : telah. sedang.2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. sudah. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. mesti. (11). Dia harus pulang ke kampung segera. 36 . frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. 6. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Contoh: hendak.

dan frasa nama. supaya. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Bagi kata kerja transitif. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. 6. (13). terjatuh dan bergaduh. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). semoga dan untuk. Biarpun begitu. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. frasa adjektif. ayat (12) . Dalam ayat (15). demi. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . (14). Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. (17). frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Yang pasti. (16).4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Berdasarkan contoh ayat di atas. dan (17). Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. (16). Apabila keadaan sedemikian berlaku. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja.

(ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.kepada . .pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.ke. dalam . unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Contoh: (18) Dia belajar di universiti.daripada. tahun lepas. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah.dari. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. Penggunaan kata sendi nama di. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam.

Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. (27) Menteri berjalan megah. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. untuk dan bagi. 39 . Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (26) Azman berlari pantas. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya.

Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. 40 . (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (43) Hidungnya mancung bak seludang. bagai. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. sebagai. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya.kesamaan atau hampir sama. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. 6. terhadap. mengenai. bak. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.

memutuskan viii. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. bertolak iii. LATIHAN 1. memikirkan ii. berupaya vi. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. bersedia vii. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. melagukan v.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. PTS Professional Publishing Sdn. berjumpa x.Musa (1993). Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Hashim Hj. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. mengalami ix. i. Berdasarkan perkataan di bawah.Bhd. Bahasa Melayu II. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. memancing iv. 41 .Bhd.Bhd.

kata penguat dan kata bantu dalam frasa.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Dalam perbincangan ini.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .Penguat . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Sementara. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. Selain itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. 42 . Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. (1. Dalam susunan ayat biasa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. 43 . Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. penguat dan kata bantu. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. (1.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.

Contoh : (1) . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Dalam binaan predikat. Namun. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Dalam hal ini. 44 .

Guru pelatih itu cergas (4) .1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . (3) . Salim sangat rajin. Dia kelihatan ceria.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Tanamannya subur. Contoh: (2) . (5) .1. 7. (6) . Penglihatannya kabur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Contoh: amat dan sungguh. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Lukisan itu paling cantik. Kubah masjid itu amat besar. seperti dalam ayatayat berikut: (14). (12) . benar. Perangai anaknya terlalu amat sopan. terlalu amat. Pakaian puteri itu cantik sekali.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. nian (9) . (10) . Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Kereta lembu itu lambat benar. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. (11) . Contoh: (7) . Taman Bunga di istana itu indah nian.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. Contoh : sungguh amat. 46 .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. (15). Rumahnya terlalu besar. (13) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (8) .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (23). sungguh masih muda. belum sangat cekap. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. misalnya: masih amat jauh. sungguh telah pandai Contoh: (19). (18). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. (22). Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. (21). Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Anaknya sudah besar. (17). masih. Pekerja baru itu belum sangat cekap. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. 47 . belum. AKTIVITI 1. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. belum terlalu lewat. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Contoh: (16).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. (20).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. 48 . bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. jatuh bangunnya. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. letih lesunya. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. di bumi Gaza ini. injak. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. sepak. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah.

49 . Bahasa Melayu II.Bhd. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Hashim Hj.Musa (1993).Bhd.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.

boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Dalam perbincangan ini. 50 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. Selain itu. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.

(1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 51 . anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.(1. penguat dan kata bantu. Dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.2) Menghuraikan ayat komplemen.

Contoh: (1) . (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Stadium itu sudah usang.1. Dalam hal ini. Dalam binaan predikat. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Kulitnya putih bersih. Frasa melengkapkan sesuatu ayat. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Warna bola itu merah tua. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Contoh-contoh lain: (2). frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Contoh : 8. Dalam hal ini.

laju. deras sekali. hebat sekali. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. lancar sekali.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Air sungai itu (7).1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Pemuzik (8). Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Pelajar itu (6). Amira (5). 8. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.

Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9).2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Kesannya. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. ayat komplemen. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . LATIHAN 1. (11). (10). AKTIVITI 1. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. (12).

al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur.Bhd.Bhd. 55 .al (2008) Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

56 . unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Dalam perbincangan ini. Selain itu. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat .

6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.(1. 57 . anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.

dari. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. hingga. akan bagi. pada. dengan. sampai. tentang. (Abdullah Hassan et. (Nik Safiah Karim et.kepada .1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa.al 2006).oleh. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. dan sebagainya. Contoh : 9. daripada . Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 .1. untuk.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9.al. ke. Dalam hal ini.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.

Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Selain itu. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1. dengan bergaya dengan kayu - .

2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama.(keterangan tujuan) (13). Ahmad ke sekolah setiap hari. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. frasa adjektif dan frasa nama.(keterangan tempat) (10). (2).1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. (5).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Hadiah ini untuk ibu Zarina. 9. Dalam sesetengah ayat lain. Bahaman daripada keluarga seni. Contoh: (1). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Namun. frasa sendi nama hadir selepas subjek. (6). 9.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (3). Yushiro dari bandar raya Tokyo.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang.2.2. (4).Hang Tuah menikam lanun dengan keris. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. Kolam ikan di tepi taman.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. Kerusi itu daripada kayu jati.(keterangan cara) 60 . (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.(keterangan hal) (11).

terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . Dalam ayat (23).3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.mandir di dalam dan luar bangunan. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (keterangan pembuat) 9. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. tetapi.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. atau. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.

dalam perbincangan ini. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Namun dalam beberapa keadaan. 62 . Pada asasnya. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. (akan sebagai kata sendi) Namun. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 . Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.

Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). 64 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis.

al. 2008). Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. (Nik Safiah Karim et. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. Ayat terdiri daripada binaan klausa. frasa . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Klausa. Selain itu. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. serta mengandungi intonasi yang sempurna.dan perkataan. frasa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. perintah dan seruan dan sebagainya. Klausa. 65 . Frasa. Frasa. dan perkataan dalam ayat . ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. Dalam perbincangan ini.

frasa. Klausa.al. 2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 10. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.(1. ayat dasar dan ayat tunggal (1.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 66 . Frasa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. frasa dan perkataan. klausa. (Nik Safiah Karim et.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. serta mengandungi intonasi yang sempurna.

67 .Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. sekolah ialah komponen subjek ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna.al. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. 10. kereta dan seumpamanya. Subjek menyebut sesuatu perkara. yang menjadi konstituen dalam ayat. Sekolah di tepi laut. baju. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. di tepi laut. Dalam kumpulan perkataan kedua. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Malah sebenarnya. Sementara. seperti rumah. Contoh : (1). kereta dan seumpamanya. (Nik Safiah Karim et.al (2006). ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. baju.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. (2) Rumah langsir biru.menceritakan tentang subjek ayat.al 2006). Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah.

Frasa digunakan bagi membina ayat. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. (2006). kerana cekap menguruskan perniagaan. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 . [ klausa tak bebas] 10.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. et. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. (Nik Safiah karim. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.al. Dalam struktur binaan ayat. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.

baju. Seremban. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. orang. sehelai baju kurung. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. baju kurung. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. dari Johor. 10. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. taman kata kerja : makan. melukis. kata sendi nama. ayah. ke kedai. tampan kata sendi nama : di rumah.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. kata kerja. kata 10.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) : Sehelai baju kurung di dalam almari. pucat. daripada besi kata adjektif. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. gempal. hubung.al . Jadi.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Contoh: kata nama: pelajar. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. menendang Kata adjektif : kurus. tidur. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . kata tugas dan sebagainya. dan sebagainya.

10.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Namun. sangat tangkas. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. membaca kitab jawi. sedang berehat. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. 70 Predikat . ke kedai runcit. sungguh pandai di Pusat Islam. Namun. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Sementara.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh: Subjek (1).

Jelas. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (b) Di dalam almari baju itu. (7) (a) Kuih itu dimakannya. 2. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . (b) Dimakannya kuih itu. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. 71 . AKTIVITI 1. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1.

al (2008) Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. 72 . Kuala Lumpur. Bahasa Melayu II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful